19970731
Articles on 31th July, 1997.

Today's Articles: 8.


Articles' Numbers: (19990731_01-08)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文


Article 1:

機場搬遷後.. A20如何?


Dickson2 (dickson2@macau.ctm.net) at Thu Jul 31 20:29, 1997 said:


你們話 A20 在機場搬遷後會由太古廣場往機鐵站. 但到時會否改為M20?


而使用的車可以用三架就可以(比多了).而其餘的會放在什麼路線上?

dickson2Article 2:

Re: 今日所見


Andrew Siu (shiaw@netvigator.com) at Thu Jul 31 20:43, 1997 said:


Gary Tang (purity@hkstar.com) said:


> BL3 行 5C


> AD1 行 7


> AS1 OR 2 行 102


> 3AV 行 110 (1:00PM紅隧口只得10多個客)

今 日 AV1 行 2A.


Article 2: (Request 1)

Gary Tang (purity@hkstar.com) said:


> AD1 行 7

睇o黎佢日日都唔同線, 周圍楔果隻喎! 咁點樣''捕''佢好呀?


(話時話, 佢家陣係K廠定係荔廠車?)
好唔滿意又再出現谷爆server大行動o既


Mike NG(LF126)Article 3:

Re: N260 單張有喇! ^o^


Hanvas (hanvas@netvigator.com) at Thu Jul 31 21:03, 1997 said:


eddie lam (bustop@glink.net.hk) said:


>


> 各位板友好消息啊! 姍姍來遲既 N260 單張終於出爐喇!


>


> 我今朝嚮旺角彌敦道(快富街對面) 60X 站見到有, 美孚 60X 站又有,


> 我好唔客氣就搣左十幾張喇! 你地想 follow up 問我[才羅]定自己去搣呢?

留 番 張 俾 我 先 得 唔 得 呀 ?


我 睇 下 自 己 搣 唔 搣 到 啦 !Article 4:

671總站問題


511 (wckit@netvigator.com) at Thu Jul 31 20:15, 1997 said:


有人話671鴨利洲總站係西村(鴨利洲村),又有人話係利樂街,唔知


邊個至係真呢?Article 5:

5 Question aboy KMB,CMB,CTB


Pirro Cheung Wai Ho (y931204@netvigator.com) at Thu Jul 31 20:20, 1997 said:


Does anyone can answer the following question:


1)When will the Citybus Northern Countries Volvo(586-605)arrive?


2)Is CMB New Dennis Condor seat just like KMB?


3)What is the registration number of 3AD1?


4)Does CMB will buy Dennis Trident?


5)Does KMB will use 15M bus?

Thank you!

Shatin Wo Che Bus Terminus Chief Executive


Route 81,48x Representative


Chairman of Long Win Bus Co.(New Added)


Pirro Cheung Wai HoArticle 6:

九記中記退役雞寶


Eric Lo (ericnet@hkstar.com) at Thu Jul 31 22:07, 1997 said:

請問近來中記九記有什麼雞寶退役?

它們來自什麼廠?

EricArticle 7:

今 日 所 見 ( 屯 門 荃 灣 區 )


Hanvas 漢 華 (hanvas@netvigator.com) at Thu Jul 31 21:42, 1997 said:


今 日 小 弟 在 屯 門 荃 灣 區 打 滾 , ( 其 實 係 遊 車 河 )


首 先 在 荃 灣 荃 景 圍 起 步 ,


見 34M 最 後 一 日 行 雞 ( G206 ) ,


跟 住 去 到 葵 涌 家 興 停 車 場 ,


乘 坐 Scania P124 ,


跟 住 就 行 荃 灣 路 上 屯 門 公 路 入 元 郎 .


去 完 之 後 ,


因 部 車 要 補 胎 ,


就 去 左 屯 門 建 隆 街 .


之 後 小 弟 便 話 要 買 下 午 茶 而 獨 自 去 左 屯 門 廠 ,


時 間 為 16:07 .


屯 門 廠 今 日 所 見 , 有 :


六 部 未 出 牌 既 十 二 米 富 豪 泊 在 建 安 街 ,


八 部 未 出 牌 既 十 二 米 富 豪 泊 在 建 豐 街 ,


四 部 未 出 牌 既 十 二 米 巨 龍 泊 在 建 豐 街 ,


一 部 未 出 牌 既 十 二 米 三 叉 戟 泊 在 建 豐 街 ,


跟 住 就 坐 番 部 車 返 葵 涌 家 興 停 車 場 .


沿 途 去 到 差 唔 多 屯 門 公 路 出 口 ,


就 見 有 部 客 貨 車 失 控 撞 向 石 駁 反 彈 出 黎 ,


倒 戈 相 向 ,


迎 頭 撞 向 一 部 老 虎 頭 ( S3BL427 / 60X ) ,


車 頭 輕 微 破 損 ,


時 間 為 16:45 .


最 後 返 回 荃 灣 路 旁 既 家 興 停 車 場 ,


坐 左 一 陣 ,


就 見 該 輛 三 叉 戟 行 經 荃 灣 路 ,


時 間 為 17:17 .


今 日 所 見 大 致 完 畢 .Article 8:

用開邊部相機


Billy Ho (abswksp@school.net.hk) at Thu Jul 31 21:40, 1997 said:


再0黎一次Recreach


到底你0地映相係用邊部相機(請附鏡頭長度)

本人用Minolta 7000AF 50mm鏡頭

你0地呢?