19990518
Articles on 18th May, 1999.

Today's Articles: 56.


Articles' Numbers: (19990518_01-56)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文


Article 1:

Where is LA22?


Scorpio (si439741@icard.hkstar.com) from 202.82.51.143 at Mon May 17 15:53, 1999 said:


as the topic


thanks!!

ScorpioArticle 2:

【徵】大埔舊相片


^_^ (ws151036@ws1.hkcampus.net) from 203.184.229.108 at Mon May 17 16:36, 1999 said:


香 港 巴 士 網 轄 下 大 埔 博 物 館 徵 大 埔 舊 市 景 及 大 埔 舊 巴 照 , 請 有 心 人 若 有 相 片 請 聯 絡本 人!


寄 相 給 我 !Article 3:

香港邊一年開始有巴士傾側測試?


LM3,ATR3,333 (angela05@netvigator.com) from 203.80.107.143 at Mon May 17 16:57, 1999 said:


如 題.


另 外,第 一 架 做 傾 側 測 試 的 巴 士 是 邊 架?

thanks


LM3,ATR3,333Article 4:

Best route for riding - KMB 251M


291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) from 202.40.139.40 at Mon May 17 16:54, 1999 said:


I am glad to present a good route for riding:

KMB 251M.

This full AC route goes via Rotue 3 & to Kam Tin (circular), so you can just pay $8.4 from Tsing Yi / Tsuen Wan to take the bus, ride through Kam Tin, and then back to starting point.

You can not only enjoy fast speed riding in Tai Lam Tunnel, but also seeing the best scene of Kam Tin villages along the way, in a comfortable AC bus.

So it is the best riding route for all Tsing Yi / Tsuen Wan boardmates.

Enjoy taking this route!

291(A/B) SiuArticle 5:

(Ad)291(A/B) Siu Transport Forum


291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) from 202.40.139.40 at Mon May 17 17:06, 1999 said:


The HKBDB is going to be closed on this Driday. Where can we go?

Yes. The 291(A/B) Transport Forum!!

There would be some very debatable articles & discussions on transport policies on the board, combined with strict board rules (no foul language nor pornographic contents allowed at all), so providing best discussion environment.

Enjoy discussion there since Friday!

291(A/B) Siu, the boardmasterArticle 6:

[廣告]香港巴士雜誌 更新


3AV50 (yscwong@hkstar.com) from 205.252.144.90 at Mon May 17 17:18, 1999 said:


是 次 更 新 如 下:


1.本 週 大 相:九 巴AM100(九 巴 仔)


2.封 面 大 相:城 巴2100-RT.969


3.昔 日 巴 士 廣 告 大 相:城 巴#850(大 埔 某 樓 盤)


4.懷 念 中 巴 大 相:LV88-RT.23


5.加 入 九 巴AV車 隊 資 料 及 相 片

歡 迎 參 觀 及 填 寫 留 言 冊

3AV50Article 7:

砍文通告 0518


Ken Fung (kenf@hkstar.com) from 202.60.253.146 at Tue May 18 10:23, 1999 said:


由 於 標 題 27724 (special topic-- have anyone like boxing)


與 巴 士 無 關, 已 經 被 列 為 離 題 文 章 而 被 砍 掉.

KenArticle 8:

Re: (廣告)地鐵還拖了


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.7.189 at Tue May 18 00:43, 1999 said:


> 輝 仔 (c5124176@comp.polyu.edu.hk) said:


> 今 晚 食 飯 時 睇 到 地 鐵 個 新 電 視 廣 告, 宣 傳 自 己 少D廢 氣.


>


> 有 冇 板 友 睇 到?

少o的 廢 氣 , 多o的 臭 氣 !


去 過 太 子 站 月 台o既 就 聞 到 啦 !

Christopher


Article 8: (Request 1)

此 廣 告 是 不 是 叫'一 棍 還 一 棍'呢???


哈 哈 哈.......

隔 岸 觀 火 的 大 帥 爺


Article 8: (Request 2)

> 小 飛 俠PETER YAM (cmb@hknet.com) said:


>


> 邊Q個 叫 九 巴 咁 寸??個 九 巴 仔 廣 告 分 明 就 踩 地 鐵 啦??


> 做D咁 既 野 就 預 左 俾 人 報 復,

我 都 覺 得 九 巴 太 過 分,擺 明 玩 針 對,俾 我 係 地 鐵 都 火 滾 啦!

> 不 過 地 鐵 用 電,發 電 廠 的 廢 氣 呢??冷 氣 的 電??


> 這 些 就 是 環 保???

用 電 的 確 比 巴 士 燒 柴 油 環 保.

我 忽 發 奇 想,唔 知 地 鐵 會 唔 會 整 個 新 既 廣 告,影 住 架 翻 側 左 既#870,


一 邊 講:唔 想 咁 樣,可 以 點 樣?搭 地 下 鐵 啦!

CMB VA52 (HN6509)


Article 8: (Request 3)

有 人 向 我 投 訴 你 講 粗 口 啊, 雖 然 未 至 於 停 你 板, 但 我 都 要 出


公 開 警 告. 講 小 心 言 論, 以 免 破 壞 氣 氛, 下 次 可 能 要 停 板 囉.

Ken


Article 8: (Request 4)

> Kwan (sfac3a09@netvigator.com) said:


>


> 不 過 我 有 一 個 問 題:


> 地 鐵 的 空 氣 又 係 由 地 面 抽 入.


> 個 抽 風 站 對 住 個 馬 路 又 有 什 麼 用?


> 這 個 廣 告 明 顯 係 針 對 九 巴 仔 而 來.


> 一 場 廣 告 大 戰 現 正 展 開.

地 鐵 列 車 本 身 的 確 環 保 , 但 是 月 台 的 冷 氣 浪 費 問 題 的 確 又 是 另 一 大 破


壞 環 境 的 鐵 證 ﹗

如 此 , 九 、 新 、 城 巴 大 可 以 以 環 保 「 歐 二 」 甚 至 「 歐 三 」 引 擎 作 下 一


廣 告 主 題 來 還 以 顏 色 。

今 日 焗 住 搭 地 鐵 行 過 彌 敦 道 線 時 想 起 九 巴 仔 的


叻 霸 佳


Article 8: (Request 5)

其 實 最 後 都 係 九 巴 輸,因 為 地 鐵 可 以 叫 運 吉Cut九 記 線,


但 九 記 唔 可 以 叫 運 吉Cut地 鐵 班 次!


不 過.....地 鐵 早 前 話 少 客 慳 資 源 一 早Cut自 己 班 次...


呢 招'先 下 手 為 強'又 見 效!!等 你 叫 都 冇 得 叫~~~


Article 8: (Request 6)

其 實 兩 間 公 司(九 巴 和 地 鐵),都 係 想 突 出 自 己 的 優 點.


有 那 個 廣 告 唔 會 突 出 自 己 的 優 點,吸 引 人 使 用 麼 ?

總 結 兩 個 廣 告:


九 巴 優 點:


1. 有 風 景 睇,知 道 某 某 商 店,戲 院 的 位 置


2. 唔 使 行 好 多 級 樓 梯

地 鐵 優 點:


1. 環 保,少 廢 氣

---


Cyber-X 公 共 交 通 及 運 輸 新 聞 組Article 9:

Re: 巴士優點


100/911R/M1/300 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.139.122.11 at Tue May 18 09:22, 1999 said:


> 大 腦 電 波 (leungweb@cyber-x.org) said:


> 自 從 九 巴 推 出 九 巴 仔 廣 告 講 出 以 地 鐵 缺 點 去 突 出 巴 士 優 點 後,


> 地 鐵 以 新 廣 告 突 出 地 鐵 的 優 點.


>


> 請 問 各 位 巴 士 有 什 麼 優 點 呢?


>


> 巴 士 優 點 有:


>


> 1. 可 以 睇 風 景


> 2. 靈 活,理 論 上,巴 士 可 以 行 駛 更 多 街 道.不 像 地 鐵 般 行 駛 固 定 路 線.


> 3. 唔 駛 行 過 多 樓 梯.


> 4. 成 本 較 鐵 路 低


> 5. 用 同 等 路 程 比 較,車 資 比 鐵 路 便 宜.


>


Not sure about this point, unless you're referring to MTR.


(otherwise KCR is cheaper to get to Tsim Sha Tsui than A/C


70) Also, I think KCR train stations have more elevators for


elderly passengers to use.

I would add being able to listen to radio (previously cellular


phones) as well.

100/911R/M1/300 Wong


Article 9: (Request 1)

6. 舒 適--多 位 坐,較 少 橫 位


7. 唔 駛 轉 車--eg.307


8. 快 捷--eg.780,788

CMB VA52 (HN6509)


Article 9: (Request 2)

各 有 各 好 處 既 , 其 實 地 鐵 並 非 全 部 行 晒 地 底 , 有D係 架 空 路 段 ,


亦 可 以 睇 到 風 景 。


鐵 路 既 好 處 係 有 助 環 保 , 唔 同 巴 士 咁 用 柴 油 , 而 係 用 架 空 電 纜 。


而 且 鐵 路 較 地 面 運 輸 工 具 為 快 , 唔 似 巴 士 咁 有 塞 車 既 現 象 出 現 。

不 過 , 巴 士 仲 有 一 樣 好 處 , 就 係 比 鐵 路 就 腳 。 舉 個 例 子 : 如 果 由


沙 田 火 車 站 去 美 孚 地 鐵 站 , 若 果 用 鐵 路 , 就 要 轉 兩 次 車(火 車+地


鐵); 而 若 果 搭 巴 士 , 只 需 要 搭 一 程86就 可 以 喇 。 所 以 巴 士 都 係 一


種 比 較 直 接 既 交 通 工 具 。

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯


Article 9: (Request 3)

> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


>


> Can't agree more! In fact it is far better to take buses between Shain / Ma On Shan, rathe then railways. I just need to take full AC 89D from Lei On to Kwun Tong to Choi Hung, at fare of just $7.4 & travelling time of just 20 minutes, but if I travel with 87K = KCr + MTR, then the time would be 1 hour long, and fare exceeds $10!


>


> The same case also happens for 89, with AC fare of just $5.5, 15 minutes to Wong Tai Sin, but the railways need $8.0 at least & 20 minutes.


>


> And don't forget 81, with travelling time from Tai Wai to Sham Shui Po of just 20 minuts & just $4.2/$5.5, but the railways need 2 transfers & fare of at least $8, travelling time of at least 25 minutes!

請 閣 下 不 要 誤 會 , 點 解 咁 比 較 呢 ? 其 實 我 個 意 思 係 話 若 果 由 沙 田


火 車 站 去 美 孚 地 鐵 站 , 巴 士 係 比 火 車+地 鐵 係 較 為 直 接 , 而 且 我 又


唔 係 指 明 用 邊 一 種 方 法 係 便 宜 過 , 定 係 貴 過 另 一 種 方 法 , 更 加 不 是 指 明 邊 種 方 法 係 快 捷 去 到 目 的 地 。

就 算 閣 下 話 由 沙 田/馬 鞍 山 去 觀 塘 , 用87K+火 車+地 鐵 ; 同 直 接 坐


89C/89D, 我 都 會 話 後 者 , 因 為 巴 士 始 終 直 接 過 鐵 路 , 這 是 巴 士 一


大 優 點 。

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯


Article 9: (Request 4)

6. 巴 士 站 隨 處 都 有


7. '色 狼'少D :P


8. 鐵 坐 位 好 坐 定 絲'勇'坐 位, 皮 位 好 坐?


9. 企(MTR)定 坐(BUS)好?


10. 壓 迫 感 小D


請 接 力.....


Article 9: (Request 5)

> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


>


> Really? the cost is slightly lower for railway when there are extremely many passengers (over 60000 passengers per hour for railway)


>


> 6. Better for elderly, as no long distance ladder is needed, and higher chance of having a seat.


>

One more,accssibility, bus stop on the street, we can just walk out there and wait for it to turn up. MTR have to walk stairs down to the station concourse and more to get the train!!!!! Central station is very complex!!!


> 291(A/B) Siu


Article 9: (Request 6)

There are some MR stations far more complex than Central, mostly in HK Island:

(1) Causeway Bay - it has separated halls, one at east side & another one west side.


(2) Fortress Hill - It has extremely long escalator & very deep!


(3) North Point - the deepest MTR station in HK, 45m.


(4) Quarry Bay - also have 2 halls at 2 sides. The interchange between Island Line & Kwun Tong Line is extremely long!

So it is better to take buses in HK Island.

291(A/B) SiuArticle 10:

Re: S3L and S3V???


Jacky(S3M80) (jackyyng@hkschool.net) from 202.45.191.4 at Mon May 17 20:03, 1999 said:


> William (Bham) (wongpl@aston.ac.uk) said:


> Any body can tell me what is the technical difference between Leyland Olypian S3L/AL and Volvo Olypian S3V AV other than the change of name?


Hong Kong has no any S3L, but Just S3BL.

The specifications of S3BL, AL, AV and 3AV are as below:

S3BL1-100: G6LXCT /w Voith DIWA 851


S3BL101-105: Cummins LT10 /w Woith DIWA 851


S3BL106-263: G6LXCT /w Voith DIWA 851


S3BL264-273: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


S3BL274-370: G6LXCT /w Voith DIWA 851 (with Exceptions e.g. S3BL280,298 etc. G6LXCT /w ZF 4HP500)


S3BL371-420: Cummins LT10 /w Voith DIWA 863.3


S3BL421-470(ex-Air Cond Chassis): Cummins LTA10 /w ZF 4HP500

S3V1-30: Cummins LT10 /w ZF 4HP500

AL1-150: Cummins LT10 /w ZF 4HP500

AV1-100: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


AV101--: Volvo TD102KF/D10A /w ZF4HP500/VOith DIWA 863.3


(Sorry. Not know which by which)

3AV1-50: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


3AV51--3AV348: Volvo TD102KF /w ZF 4HP500


Article 10: (Request 1)

> S3BL1-100: G6LXCT /w Voith DIWA 851


應 該 係S3BL1-99&105


> S3BL101-105: Cummins LT10 /w Woith DIWA 851


應 該 係S3BL100-104


> S3BL106-263: G6LXCT /w Voith DIWA 851


係Voith 851.2(用 風 扇 掣 係 第 二 代)


> S3BL264-273: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


> S3BL274-370: G6LXCT /w Voith DIWA 851 (with Exceptions e.g. S3BL280,298 etc. G6LXCT /w ZF 4HP500)


> S3BL371-420: Cummins LT10 /w Voith DIWA 863.3


> S3BL421-470(ex-Air Cond Chassis): Cummins LTA10 /w ZF 4HP500


係LT10


>


> S3V1-30: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


>


> AL1-150: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


>


> AV1-100: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


AV2-86先 用LT10


> AV101--: Volvo TD102KF/D10A /w ZF4HP500/VOith DIWA 863.3


> (Sorry. Not know which by which)


AV1、AV87-111用TD102KF / w ZF 4HP500


AV112-531 TD102KF/D10A / w Voith DIWA 863.3


>


> 3AV1-50: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


> 3AV51--3AV348: Volvo TD102KF /w ZF 4HP500


3AV51-170用Voith DIWA863.3


3AV171-348用D10A / w ZF 4HP500

Christopher


Article 10: (Request 2)

> Jacky(S3M80) (jackyyng@hkschool.net) said:


> Hong Kong has no any S3L, but Just S3BL.


>


> The specifications of S3BL, AL, AV and 3AV are as below:


>


> S3BL264-273: Cummins LT10 /w ZF 4HP500

S3BL273 is a Gardner 6LXCT with ZF4HP500..


Article 10: (Request 3}

> S3M253 (jowett@infinite.com.hk) said:


>


> 在 九 巴 網 頁 的 巴 士 巡 禮 內 ﹐ 只 提 及S3BL用G.6LXCT或C.LT10。


> 並 沒 有 提 及C.LTA10。 究 竟 是Jacky兄 你 記 錯 ﹐ 還 是 九 巴 網 頁 漏 了!


係 喎 , 書 都 係 寫LT10喎 。


我 以 為 老 虎 頭 咁 勁 , 係 用 左Aftercooler咋 。


Sorry.


Article 10: (Request 4}

> Jacky(S3M80) (jackyyng@hkschool.net) said:


> Hong Kong has no any S3L, but Just S3BL.


>


> AV1-100: Cummins LT10 /w ZF 4HP500

AV1~85: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


AV86~111: Volvo TD102KF /w ZF 4HP500


AV112~3/4??: TD102KF /w VOith DIWA 863.3


AV3/4?? ~531: D10A /w VOith DIWA 863.3

> AV101--: Volvo TD102KF/D10A /w ZF4HP500/VOith DIWA 863.3


> (Sorry. Not know which by which)


>


> 3AV1-50: Cummins LT10 /w ZF 4HP500


> 3AV51--3AV348: Volvo TD102KF /w ZF 4HP500

3AV51~170: Voith DIWA 863.3


3AV171~348: ZF 4HP500


Article 10: (Request 5)

> AV112~3/4??: TD102KF /w VOith DIWA 863.3

Is AV112~231.

> AV3/4?? ~531: D10A /w VOith DIWA 863.3

Is AV231-531.Article 11:

【新聞】 百一城巴司機擬罷駛抗議


T.P.T. (dckk@netteens.net) from 158.132.14.19 at Mon May 17 19:01, 1999 said:


1999 年 5 月 17 日 巴 士 新 聞:

百 一 城 巴 司 機 擬 罷 駛 抗 議 - 蘋 果 日 報

篇 新 聞 網 上 係 無o既, 唔 駛 搵 啦..
香 港 巴 士 總 站 -- 最 新 巴 士 新 聞


.....


T.P.T.


Article 11: (Request 1)

> Kwan (sfac3a09@netvigator.com) said:


> 聽 聞 上 次 件 事 中 那 份 報 紙 有 歪 曲 事 實 之 情 出 現,所 以 今 次


> 事 件 請 大 家 不 要 盡 信 報 紙 的 報 導.

但 係 先 前 有 前 城 巴 司 機 話 城 巴 抄o左 好 多 司 機, 攪 到 而 家


唔 夠 司 機 喎, 唔 通 咁o岩?


Article 11: (Request 2)

> Kwan (sfac3a09@netvigator.com) said:


>


> 巧 不 巧 合 我 唔 知,不 過 請 你 記 住 一 點,每 早 有 專 人 看 本 板 後 隨 時


> 會 有 行 動.所 以 說 話 請 小 心 一 點.

如 果 是 事 實 的 話 , 又 怕 什 麼 巴 士 公 司 的 人 ?

如 果 在 本 板 說有 事 實 根 據的 巴 士 公 司 負 面 消 息 , 巴 士 公 司


又 可 以 採 取 什 麼 行 動 ? 告 就 一 定 告 不 入 了 , 莫 非 會 出 通 告 禁 止 消 息


發 佈 者 乘 坐 它 們 旗 下 的 巴 士 ?

如 果 是 的 話 , 那 一 定 很 有 趣 , 我 倒 想 試 試 。

當 然 , 如 果 那 些 消 息 未 經 證 實 的 話 , 就 不 可 以 亂 說 了 。


Article 11: (Request 3}

如 果 為 左o甘 就 唔 敢 講 野,o甘 咪 好 唔 點,


事 實 即 係 事 實,我 夠 成 日 講 巴 士 公 司o既 不 是 啦,


又 唔 見 我 俾 人 告.........

CMB


LA24,FJ1017


Article 11: (Request 4}

人 人 都 有 唔 同 既 觀 點 與 角 度,你 覺 得 唔 巧 合,咪 唔 巧 合 囉,你 覺 得 巧 合,咪 巧 合 囉.


人 人 都 有 自 由 講 出 佢 既 睇 法,如 果 佢 俾 人 警 告,咪 佢 既 事 囉,你 唔 駛 操 心 呢!Article 12:

尋日黃廠一見+題外話


前中巴8號線太守VA51 (parnell@cyberec.com) from 205.252.137.175 at Tue May 18 00:02, 1999 said:


小 弟 參 日 搭 車 經 過 大 橋,見 到 新 記 廠 頂 泊 了5-6架11米 躉,望 落 似ALX400


多 過500 wor~D頭 幅 玻 璃 反 光 果 下,真 係 好 似Olympian......但 係 又 唔 係 中,唔 係


九......唉~唔 知 似 乜.

少 少 題 外 話(板 主 唔 好 介 意)

小 弟 今 次 係 想 邀 請 你 地 去 參 加 小 弟 間 教 會 教 既 一 個 超 激5日4夜 營,好 好 玩 架?你


都 離 玩 丫?

地 點:西 貢 小 童 群 益 會 白 普 理 營


日 期:7月23至27日


費 用:HK$400


主 題:真 愛ICQ (貼 題 啊~)

有 無 興 趣 來 呢?有 既 話 就icq我 啦(5918356)~好 嗎?


Article 12: (Request 1)

Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> ALX400 跟 500 的 分 別 主 要 係 兩 軸 車 身, 及 車 身 較 矮,


> 銀 幕 中 間 是 否 有 間 隔, 只 是 巴 士 公 司 個 別 要 求.

我 就 想 知 行 山 頂 線 果 批 矮 躉 幾 時 會 到 香 港? 係 英 國 嵌 定 香 港 嵌?


一 日 呢 批 躉 唔 到 ,15 系 都 有 排 要 行 寶 。


Article 12: (Request 2)

其 實ALX400型 車 身 都 有4點4米 高 車 身 的 。 亦 即 係 好 似 你 所 講 按 個 別 巴


士 公 司 既 要 求 。ALX400同ALX500既 分 野 亦 都 係 家 祺 所 講 , 係 兩 軸 同 三


軸 既 分 別 。 而ALX400既 車 身 長 度 就 由9點5米 至10點3米 長 。


Article 12: (Request 3}

> DA54 (da54@netteens.net) said:


>


> 仲 有 車 身 較 闊.


>


> P.s: 14xx 全 車 長 11.272m


證 實0左 未0架


我 聽 司 傅 講 話 冇 車 隊 編 號 喎


況 且 , 「 實 死 」 「 實 死 」 好 聽 咩

考 完 會 考 的 禿 鷹 九 零Article 13:

巴士迷 與 巴士公司關係


Kwan (sfac3a09@netvigator.com) from 205.252.144.9 at Mon May 17 22:38, 1999 said:


雖 然 巴 士 迷 與 巴 士 公 司 沒 有 任 何 利 益 關 係,但 大 家 又 知


不 知 道 巴 士 公 司 並 不 喜 歡 巴 士 迷?

自 香 港 出 現 聖 誕 巴 士 開 始,巴 士 公 司 已 唔 想 見 到 有 巴 士 迷


出 現 於 任 何 公 開 活 動. 4961件 事 已 經 係 一 個 例 子,什 麼 宣


傳 都 沒 有,最 唔 想 見 到 有 巴 士 迷 出 現.

巴 士 公 司 咁 討 厭 巴 士 迷 的 原 因 或 許 有 以 下 數 點:


1.經 常 騷 擾 巴 士 公 司 職 員,某 公 司 公 關 部(企 業 傳 訊 部)


竟 被 巴 士 迷 用 電 話 及 甚 至 親 身 上 去 搞 事..

2.過 多 把 巴 士 公 司 的 機 密 消 息 放 出,對 於 巴 士 公 司 來 說,


這 是 一 樣 對 他 們 私 隱 踐 踏 的 行 為.

3.整 體 形 象 方 面,如 果 我 以 一 個 外 人 來 講,我 對 巴 士 迷 印


象 絕 對 不 佳,睇 下pual少 及 長 毛 就 知.

知 情 人 士 應 該 知 我 在 講 什 麼,這 是 我 幾 天 的 探 討 結 果.


我 唔 知 我 可 以 講 什 麼,我 只 知 再 係 咁 大 家 以 後 日 子 唔 好 過.


Article 13: (Request 1)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 很 多 時 我 們 去 跟 車,都 係 騷 擾 緊 巴 士 公 司 職 員 的.

跟 車 問 題 本 來 唔 大, 如 果 沿 途 又 同 車 長 吹 水 就 唔 係 咁 好, 如 果 唔 畀 車 錢 就 更 衰.

> 小 魚 都 經 常 在 板 上 出 新 車 牌,都 係 將 巴 士 公 司 的 機 密 消 息 放 出


> 所 以 小 魚 現 在 都 唔 敢 大 搖 大 擺 將D車 牌Post上 黎

車 牌, 底 盤 號 碼, 屬 廠 係 街 上 都 見 得 到 o既 o野, 又 唔 需 要 太 介 懷.

> 小 魚 在 壞 車 時 都 幫 手 過 客,都 係 想D香 港 人 或 者 係 巴 士 公 司D人


> 唔 好 當 我 地 係 垃 圾,我 地 在 某D環 境 都 會 發 揮 最 高 功 效


> 事 實 證 明 左.

我 個 人 唔 覺 得 巴 士 迷 做 埋 巴 士 公 司 職 員 果 份 係 可 以 證 明 o的 乜, 只 要 讀 好 自 己


o既 書, 做 好 自 己 o既 o野, 做 個 正 常 人 已 經 好 好, 唔 需 要 理 人 o地 點 諗.

--


車 匙!


Article 13: (Request 2)

> 2.過 多 把 巴 士 公 司 的 機 密 消 息 放 出,對 於 巴 士 公 司 來 說,


> 這 是 一 樣 對 他 們 私 隱 踐 踏 的 行 為.

巴 士 迷 不 應 洩 露 巴 士 公 司 的 機 密, 或 因 公 事 得 知 的 資 料.


但 作 為 一 個 市 民, 巴 士 迷 對 巴 士 公 司 作 出 批 評, 是 不 應 被 壓 制 的.

> 3.整 體 形 象 方 面,如 果 我 以 一 個 外 人 來 講,我 對 巴 士 迷 印


> 象 絕 對 不 佳,睇 下pual少 及 長 毛 就 知.

呢 個 可 以 理 解, 以 前 中 學 自 己 果 班 有 一 兩 個 特 別 頑 皮 的, 全 班 的 '知 名 度' 也 高.

> 知 情 人 士 應 該 知 我 在 講 什 麼,這 是 我 幾 天 的 探 討 結 果.


> 我 唔 知 我 可 以 講 什 麼,我 只 知 再 係 咁 大 家 以 後 日 子 唔 好 過.

唯 有 做 好 自 己, 別 人 的 事, 管 不 了 太 多.

--


車 匙!


Article 13: (Request 3}

> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


>


>


> 我 絕 對 同 意Gake所 講, 只 要 我 們 以 身 作 則, 緊 守 巴 士 迷 的 本 份(或 可 稱 為 巴 士 迷 的 專 業 操 守), 對 正 確 的 事 堅 持(如 協 助 車 長 及 乘 客), 對 不 正 確 的 事 說 不 及 指 正(如 勸 止 導 致 巴 士 危 險, 或 刻 意 玩 弄 巴 士 設 備 並 對 其 他 乘 客 構 成 干 擾 的 行 為), 便 可 成 為 群 體 的 影 響 力.


>


> Simon_28A

以 小 弟 見 解,最 好 大 家  街 遇 到 唔 識  人 問 係 唔 係 巴 士 迷,點 都 唔 好


認 係,同 遇 到 意 外,最 好 唔 好 理,除 非 自 己 有 權 去 處 理,否 則 只 要 等 待


巴 士 公 司 職 員 或 有 關 人 員 指 示.Article 14:

Re: 請幫手尋找新巴LA22的下落!


Ken Fung (kenf@hkstar.com) from 202.60.253.146 at Mon May 17 18:37, 1999 said:


> LA22 (lauivy@hkabc.net) said:


> 請 幫 手 尋 找 新 巴LA22的 下 落!我 真 的 好 鍾 意 這 架 車,所 以 才 用 它 來 做nickname,請 幫 手!thx!

從 字 軌 表 搜 尋 器 中 找 到隧 巴 301 資 料 內 有 解 釋. 請 善 用 字 軌 表


搜 尋 器, 好 有 用 架. ^_^

Ken


Article 14: (Request 1)

板 主, 如 果 架 車 係 九 巴 就 有 用......


之 不 過 新 巴 城 巴 就......

我 近 幾 日 都 見 過 LA22, 不 過 日 日 係 唔 同 線......


Article 14: (Request 2)

> LA11 Shing (b493332@hkstar.com) said:


>


> LA22 平 日 會 在


> R.4x , R.301 , R.105A , R.970


> 這 四 條 線 ( 有 錯 請 指 正 ) .


> 這 車 現 為 R.301-07 之 用 車 .


>


> 而 家 睇 緊 U.F.O. 0既


> LA11 Shing (^_^) (^_^)

307唔 係 城 記 做o既 咩?

PTC


Article 14: (Request 3}

小 弟 說 的 , 不 是 這 個 意 思 .


而 是 這 個 : 路 線R.301-07車 .


即 是 路 線301之 第7車 .

對 於 造 成 閣 下 之 誤 會 ,


小 弟 謹 此 致 歉 .

LA11 Shing (^_^) (^_^)Article 15:

Re: 八仔機一問


Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) from 203.83.82.87 at Mon May 17 19:07, 1999 said:


> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


> 昨 日 搭261R, 見 到 架AD41近 司 機 位 有 部 八 仔 機


> 但 部 八 仔 機 既 控 制 器 上 有 一 條 類 似 天 線 狀 既 物 體


> 唔 知 各 位 見 過 未 呢


>


> 究 竟 八 仔 機 果 條 天 線 有 何 用 途 ?


>


> ~~~Tony(S3M61)~~~


> 祥 華 巴 士 路 線 專 輯

果 條 天 線 係 用 呢 將D乘 車 資 料 傳 送 回 公 司


Article 15: (Request 1)

> Darren BL35 (ie_hsk@stu.ust.hk) said:


>


> How does it operate?


> Is the message send real-time?


> If yes then it will be possible to used to develop 導 航 系 統,


> or bus stop reporting system, some thing like that.


>


> Darren

> BL35

我 想 應 該 類 似 用 手 提 電 話 傳 送 訊 息 個 種 模 式


Article 15: (Request 2)

是 否 用 來 方 便 用 無 線 電 來 結 算 ? ( 不 用 駁 線 )


有 錯 請 指 正 。Article 16:

引擎馬力問題+ S3BL435問題+非官方板上調查


電腦王子 (shwong@chevalier.net) from 202.77.36.29 at Tue May 18 00:23, 1999 said:


請 問 所 有 巴 士 係 唔 係 一 定 要 達 某 轉 數 先 可 以 發 揮 最 大 馬 力?例 如


九 記AD3xx,係 唔 係 要 到 某 轉 數 架 車 先 可 以 用 盡280hp?


定 係 一 開 車 已 用 盡280hp?同 時 邊 種 巴 士 起 步 最 快(只 包 括


本 港 專 利 巴 士,1940年 末 期 起 至 今)?請 問 起 步 由 靜 止 至


70km/h有 幾 快?

另 想 問,九 記U廠 老 虎 頭S3BL435/FU7371早 更 


司 機 貴 姓?係 唔 係 姓 潘  徽 哥?因 小 弟 搭 佢 架 車,但 唔 係


S3BL435,而 係S3N226/ES3433,佢 唔 係 上 牌


司 機 麼?又 或S3BL435有 事?如 有 又 係 乜 事?會 否 係 大 修?


如 果 係 就 睇 怕 ’ 西 狗 聾 鐘 深 ’ 廣 告 會 落 畫 啦.

另 再 想 多 問 一 個 非 官 方 板 上 調 查,請 問 各 板 友 每 日 上 網 時 會 否


到 板 一 遊?會 否 每 個 標 題 都 睇 晒?會 否 睇 番 或 答 番 舊 文?會 否 永 久


保 存 一 些 有 趣 或 有 用  文 章?例 如 板 友 代 表 車,字 軌 表,新 車 出 牌


 文(e.g.九 巴 金 躉 車 牌,九 巴 超 時 代 巴 士 車 牌)?

始 終 覺 得 自 己 影 巴 士 相  技 巧 連 初 為 巴 士 迷,女 巴 士 迷 都 不 如 


電 腦 王 子


ICQ:1885-7757


Article 16: (Request 1)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> 邊 有 可 能 有 一 副 偈 係 一 開 車 就 有 最 大 馬 力o架 ? 如 果 係 咁 就 唔 使 踩 油


> 啦 ! 一 副 巴 士 偈 的 最 大 馬 力 大 概 於 引 擎2000轉 左 右 發 出 , 而 最 大 扭 力


> 則 約 在1000轉 左 右 出 現 的 。

咁 Turbo M 呢? Turbo M 可 以 在 五 至 六 秒 內 由 一 波 轉 至 四 波,


好 快 好 快 就 可 以 上 到 極 速, 雖 然 極 速 唔 係 太 快, 但 係 起 步 我 估


都 可 以 係 巴 士 之 冠 啦 掛!

唔 知 Turbo M 起 步 快, 會 唔 會 同 佢 用 864 有 關 呢? 如 果


LTA10 配 ZF 或 者 863 又 會 點 呢?

另 外, 九 巴 除 佐 Turbo M 之 外, 重 有 冇 車 用 864 架?


864 同 ZF 主 要 分 別 又 係 乜 野 呢?


Article 16: (Request 2)

王 子 兄, 你 又 唔 駛 咁 樣 話 自 己. 小 弟 影 巴 士 相, 都 只 是 用 傻 瓜 機 咋! 因 小 弟 買 唔


起 專 業 機, 唯 有 退 而 求 其 次 買APS相 機. 影 巴 士 始 終 要 用 好 多 時 間 去 鍛 煉 技 巧, 無


理 由 可 以 一 步 登 天 吧! 因APS哂 相 費 貴, 影 幾 筒 都 要 用 好 多 錢, 至 於 效 果 嘛, 簡 直


唔 見 得 人. 最 近 一 次 影 巴 士 相 已 是 上 年11月, 小 弟 對 於 部APS相 機 點 樣 運 用 仍 可 以


用 白 痴 去 形 容, 幸 運 地, 小 弟 遇 上 一 個 都 係 住 青 衣 既 巴 士 迷, 佢 教 小 弟 影 巴 士 的


技 術, 就 係 行 後D, 之 後ZOOM過 去. 出 來 個 效 果, 真 係 好 左 好 多, 現 在 回 想 起 來,


真 係 要 多 謝 那 位 巴 士 迷 呢! 但 可 惜 小 弟 仍 無 可 避 免 手 震 問 題......

另 外, 小 弟 是 唔 會 在 有 蓋 地 方 影 巴 士, 始 終 效 果 和 色 彩 不 及 戶 外. 如 果 想 影60X既 車,


不 妨 去 佐 碼, 或 去 巴 士 站/匯 翔 道 燈 位 捕 車.

好 啦! 要 睡 覺 了.....

安 仔Article 17:

Re: S3N92個車身的來歷問題


Jacky(S3M80) (jackyyng@hkschool.net) from 202.45.176.5 at Mon May 17 22:17, 1999 said:


> 輝 仔 (c5124176@comp.polyu.edu.hk) said:


> 有 板 友 推 測 可 能 係 當 年 九 記 訂 蛇 仔(S3N222~270)時, 因 為 五 十 個


> 底 盤 有 一 個 報 廢o左 而 多o左 個 出 來, 咁 點 解 今 天 的GL9743當 年


> 又 會 買 個 個 新 開 籠 殼 而 唔 用 呢 個 殼?


不 過 我 覺 得 架GL9743好 似 完 全 同 批 蛇 仔 冇 分 別 , 咪 又 係


銀 邊 窗 。 我 都 睇 唔 出 架 車 換 過 邊 部 份 的 組 件 。


另 一 問 ︰ 邊 個 盤 告 廢 左 ? 點 解 會 告 廢 ?


Article 17: (Request 1)

據 悉 該 車 的 車 頭 曾 經 在 一 次 意 外 中 損 毀 。 但 這 並 不 代 表 該 車 的 整 個 車


身 曾 經 被 更 換 過 。


只 知 該 底 盤 的 編 號 是DDA1808-568。


(有 錯 請 指 正 。)


Article 17: (Request 2)

> 拍 屎 桶 (plaxton@letsgomets.net) said:


>


> 呢 架 係S3N幾 多?

S3N248Article 18:

有冇可能找回以前香港巴士討論區...?


錯先生 (fhlee7@ie.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.7 at Tue May 18 00:24, 1999 said:


有 冇 可 能 找 回 以 前 香 港 巴 士 討 論 區 的 舊 文?


因 為 我 要 預 備 下 年 的final year project,


題 目 是 關 於 香 港 交 通 的 政 策.

差 不 多 有 一 年 冇 貼 文 的 錯 先 生


Article 18: (Request 1)

> 錯 先 生 (fhlee7@ie.cuhk.edu.hk) said:


> 有 冇 可 能 找 回 以 前 香 港 巴 士 討 論 區 的 舊 文?

有,


香 港 巴 士 討 論 區 舊 文 庫

CMB VA52 (HN6509)


Article 18: (Request 2)

> Vigor (wkli8@se.cuhk.edu.hk) said:


>


> eeeee......


> CU IE have fyp on Transport Policy ge~


> That's your GEC/ GEU fyp?


> (Oops! getting off-topic tim :x)


>


> Anyway, I think the boardmaster might be helpful here.


> But, it would be very hard to find out what you need from


> that large volume of threads posted everyday.


>


> I think you had better state a specific topic or period of time.

係GEC呀!

其 實 我 係 想 寫 政 府 在 香 港 交 通 的 政 策 對 民 生 的 影 響.


內 容 包 括 政 府 的 鐵 路 政 策, 新 市 鎮 的 交 通 發 展.


而 家idea很 初 步, 各 位 有 冇 其 他suggestion?

錯 先 生Article 19:

Re: 觀塘至柴灣 - 紅Van新線?


Panda LM8 (chan2468@netvigator.com) from 208.151.71.180 at Tue May 18 02:54, 1999 said:


> WingKit (tslmis@hkstar.com) said:


> 昨 日 在 裕 民 坊 見 到, 全 日 服 務, 行 東 隧. 客 量 不 俗. 請 問 是 否 新 線?

此 線 在4月20日 開 辦,不 久 被police注 視 還 在 站 頭 放 了 告 示 大 約 講 紅 小 不 能 進 入 快 速 公 路,


還 聽 到 司 機 講 試 過 有 警 車 擋 住 唔 比 上 東 廊.


不 過 由 觀 塘 去 就 冇 問 題,但 係 由 柴 灣 去 就 一 定 經 東 廊 無 路 可 選,但 有 些 入 口 好 似 係


冇 紅 小 不 准 駛 入 的 牌,這 是 存 在 灰 色 地 帶 問 題,

星 期 日 晚 搭LM8返 屋 企 想 起 好 多0野,因 為LM8很 久 冇 行8號 了


Panda LM8


Article 19: (Request 1)

西 環 至 觀 塘 果 條 係4月20日 開 架.冇 乜 客,頂 多 有4-5個 客Article 20:

有人準備潛入必達車場偷野!


B-16101 (si378800@icard.hkstar.com) from 203.29.167.39 at Mon May 17 19:29, 1999 said:


quote from (九 巴)70討 論 區

快D去 `晒 必 達D O


Sunday, 16-May-1999 07:09:41

203.80.117.43 writes:

M間 死 人 必 達 快 搬 場 啦!


M間 必 達  WSF1,連 所 有 種 類 的 寶 也 拿 去  絕 對 應 該 `晒 必 達D O。 入 去 好 容 易 ,


但 必 達D人 會 在10時 前 到 必 達 場 , 所 以 應10時 前 去 到

最 尾o個 句 已 經 充 分 表 露 出 作 者o既 不 軌 企 圖 ! ! !

非 常 忿 怒 不 安 的B-16101


Article 20: (Request 1)

恕 我 多 言 希 望 大 家 不 介 意:)


其 實 偷 來 有 咩 大 作 用ar


偷 左 東 西 只 有 自 己 才 可 欣 賞


到 件 野 又 不 可 公 開 人 知


仲 可 能 要 受 刑 事 檢 控, 有 咩 為['謂']?

另:如 發 生 罪 行, 理 應 報 警 求 助 以 生 阻 嚇 作 用 :p
多 口 的


2500 mkcheng


Article 20: (Request 2)

>一 定 要!!!!!!


> >>>您 錦 搞 法,您 係 咪 想 必 達 的 車 全 力 拿 去 肢 解 呀???Article 21:

Re: Ask details of NT GMB 44 series


金魚 (n960@netvigator.com) from 208.167.249.51 at Tue May 18 10:46, 1999 said:


> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> As the title, ask the routing of NT GMB 44 series, their frequency, fare & serving time.

44 屯 門 碼 頭--上 水 火 車 站


經 友 安,屯 中,杯 渡 路 及 屯 門 公 路


班 次:3-5分 鐘


收 費:$13.00


44A 屯 門 河 傍 街--上 水 火 車 站


經 大 興,良 田,建 生,兆 康


班 次:3-5分 鐘


收 費:$13.00


44B 屯 門 碼 頭--落 馬 洲 轉 車 站


經 友 安,屯 中,大 興,良 景,建 生,兆 康


班 次:20分 鐘


收 費:$11.00

> 291(A/B) Siu, who is demanding cancellation of slow, expensive, totally rubbish KMB 261R


261R正 好 開 在44系 唔 到 的 屯 門 東 區(走 邊 線)


點 可 以 摺 呀!!

金 魚 字


Article 21: (Request 1)

Thanks for your info.


Why not? This route has almost no passengers at all, and KCR should make its 95R 7 days full service, plus concessionary transfer between LRT 6xx lines & 95R, so to replace 261R.

291(A/B) SiuArticle 22:

九巴 ADS 一答


安仔 (sammi59@netvigator.com) from 168.70.82.244 at Mon May 17 23:38, 1999 said:


> Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) said:


> 九 巴 仲 會 唔 會 有 ADS 出 牌,九 巴 總 共 訂o左 幾 多 架 ADS


> THX

有! 昨 日 小 弟 乘15A經 過 啟 祥 道, 見 到 九 龍 灣 廠 頂 放 左 近 廿 輛 新ADS, 另 仲 有4輛Duple-ATR.

安 仔


Article 22: (Request 1)

ADS200-235


九 巴 總 共 訂o左 幾 多 架 ADS


TOTAL 235Article 23:

Re: 長矛幾問+Dart 仔一問


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.135 at Mon May 17 23:29, 1999 said:


> Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) said:


> 1.有 邊 幾 架 九 巴/龍 運 長 矛 係 單 門 版

AN11, 14-24

> 2.有 邊 幾 架 九 巴/龍 運 長 矛 係 雙 門 版

AN1-10, 12, 13

> 3.九 巴AA49 AA 50 係 乜 車 身

Plaxton Pointer


Article 23: (Request 1)

AA49-GU719和AA50-GU1278是 用PLAXTON POINTER車 身.


如 果 你 想 搭AA49和AA50, 可 到 沙 田 坐88K(顯 徑~駿 景 園)

安 仔Article 24:

Re: 必達


B-16101 (si378800@icard.hkstar.com) from 203.29.167.39 at Mon May 17 21:08, 1999 said:


> 刀sheutmay eric (bching@hk.super.net) said:


>


> 必 達 車 場 會 搬 到 哪 裡 呢?????


>


> 奉 勸 各 位Bus fan勿 搞 野 好!!!

我 個 人 反 對 將 必 達 車 場 地 址 公 開 ,理 由 在 此

B-16101


Article 24: (Request 1)

公 開o黎 做 乜 先?


亞Eric Lo... 唔 係, 係Eric Ching, 我 不 如 公 開 你 個 住 址 電 話o丫, 好 唔 好?Article 25:

At North Point


291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) from 202.40.139.40 at Tue May 18 12:40, 1999 said:


> ??? (h9470000@hkusua.hku.hk) said:


> 現 在 仲 有 冇 銀Dart影?在 那 裡 可 影 到

They can be taken at North Point, where CMB's Island Palace shuttle bus route was operated between the plaza & Nort Point Gove Building.

291(A/B) Siu, who hates CMB very very much & never take CMBArticle 26:

做手腳?


??? (h9470000@hkusua.hku.hk) from 202.40.141.30 at Tue May 18 12:17, 1999 said:


想 請 問 一o下,點 解 你 們Post相 或Homepage內 的 相 都 有 做 手 腳


(即 係 有 字/自 己Homepage 的 名)?其 實,你 們 係 怕 比 人Copy o的 相.


但o的 人Copy o黎 有 什 麼 用?始 終 都 係 電 腦 相,又 唔 係 真 相.冇 可 能


賣 到 錢.以 外 國o的 巴 士Homepage內 的 相 為 例,就 冇 此 情 況.請 問 有


誰 可 以 解 釋?


Article 26: (Request 1)

冇 可 能 賣 到 錢.以 外 國o的 巴 士Homepage內 的 相 為 例,就 冇 此 情 況.請 問 有


網 主POST得 上 網 當 然 給 大 家 作 收 藏,但 不 容 許 作 他 人 網 頁 的 圖 片 呢,


所 以 就 要 做 手 腳 等 這 些 人 不 能 夠 偷 他 的 相Article 27:

A love story......


LF2 (BE 8749) (huil@genrad.com) from 132.223.232.71 at Tue May 18 03:37, 1999 said:


From Yes Magazine:

在 641巴 士 上 遇 到 的 妳 :

還 記 得 98年 10月 , 我 幸 運 地 在 巴 士 上 碰 見 了 妳 。 雖


然 妳 不 甚 美 麗 , 但 我 很 深 刻 的 記 得 妳 , 因 為 妳 在 我


心 目 中 永 遠 都 是 這 麼 美 、 靚 的 。

初 時 , 我 只 以 為 是 一 時 巧 合 給 我 們 碰 見 , 但 隨 著


時 間 的 過 去 , 我 們 從 101巴 士 轉 乘 641快 線 巴 士 不 經 意


地 再 次 撞 見 , 從 此 我 便 被 妳 吸 引 著 。 每 天 一 早 定 時


8:10至 8:20到 巴 士 站 候 車 , 為 的 當 然 是 見 妳 一 面 。 但 見


著 妳 , 我 有 很 難 開 口 的 感 覺 。 之 後 我 不 斷 刻 意 碰 見


、 留 意 妳 , 我 心 裡 當 然 是 想 開 口 對 妳 講 想 識 妳 , 可


是 卻 沒 勇 氣 開 聲 。

其 實 我 遇 到 妳 , 已 是 十 分 開 心 了 。 因 為 我 們 的 工


作 地 點 和 乘 車 路 線 幾 乎 一 樣 , 我 更 無 意 發 現 妳 工 作


的 地 點 是 在 我 附 近 , 所 以 我 們 才 多 次 碰 面 !

記 得 有 一 次 , 我 們 在 車 上 刻 意 避 開 對 方 , 妳 我 見


著 也 不 肯 望 對 方 ! 又 有 一 次 , 我 們 下 車 後 在 置 地 地


底 的 惠 康 再 相 遇 , 妳 說 是 不 是 緣 呢 ?

不 過 三 、 四 個 月 後 , 也 即 新 年 前 夕 , 我 卻 見 不 到


妳 了 。 那 時 我 的 心 簡 直 碎 了 , 失 望 到 了 極 點 。 以 後


, 無 論 我 如 何 等 也 等 不 到 妳 了 , 而 且 我 為 了 我 的 前


途 , 捨 棄 了 這 文 員 工 作 去 讀 書 了 。 所 以 我 們 的 邂 逅


也 終 告 結 束 。 或 許 , 天 是 要 作 弄 我 , 不 表 白 的 時 候


常 常 見 面 , 要 想 表 白 時 , 卻 不 見 妳 了 。 不 過 這 相 遇


、 邂 逅 對 我 來 說 是 不 能 忘 記 的 , 至 少 我 會 永 遠 記 得


十 七 歲 那 年 , 我 曾 經 愛 上 一 名 在 巴 士 上 相 遇 的 少 女


! 希 望 我 們 有 緣 再 相 見 , 或 再 在 巴 士 上 偶 遇 吧 !

Tom

I think this story is very sweet. Is it from our boardmate?

LF2 (BE 8749)


Article 27: (Request 1)

18 歲 的TOM:

努 力 讀 書!

失 眠 人


安 仔

(如 果TOM兄 有 緣 見 到 的 話)Article 28:

Re: 搞牌架一問


巴士佬 (wml201@ctimail.com) from 202.40.210.221 at Tue May 18 13:45, 1999 said:


> 阿 恆 (ryhchan@ctimail.com) said:


> 早 前 有 板 友 話 過 在 錦 田 買 了 一 個 搞 牌 架,


> 我 想 請 問 淨 係 幾 多 錢 呢?


>


> 另 外,我 想 尋 找 數 架 車 輛:


> 3AD106 HN9388,


> AV402 HR1577,


> 3AV181 HC9045,


> 3AV220 HD9444 和


> AL67 EZ945


> 謝 謝 各 板 友 之 幫 忙.


> 阿 恆

回 阿 恆:


我 之 前 問 過:一 個 牌 架 大 約$250-$300, 視 乎 不 同 牌 架(cos may be 有D殘D...)Article 29:

Always TOP SECRET?


FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) from 208.167.227.152 at Tue May 18 00:57, 1999 said:


I really feel unhappy when I saw so many people asking about


'必 達' here. Here are some examples:-

Where is the car park of '必 達'?


SECRET!

How to join '必 達'?


SECRET!

What buses owned by '必 達'?


SECRET!

Who is F*t L*u?


SECRET!

公 平 的 世 界


I agree that for all members of '必 達', you have the right


to keep everything about '必 達' TOP SECRET!


But for any non-members of '必 達', we have the right to keep


on asking.

(I personally did not ask anything for '必 達' before as I


know quite a lot of this club. I have an application form


on my hand and if I want to join, I just sign a cheque,


post it and a month later, I'll be the member.)

However, since everything about this club were always claimed


'TOP SECRET' and almost no reason was given, it does give me


and at least a number of boardmates a feel that '必 達' is


somehow an underground society. (Sorry to those people who


feel upset to see the word 'underground' but this is really


my feeling of this.)

That's why I asked about this in a previous thread. I didn't


ask for the address or so but the reason to keep the information


'TOP SECRET'. I was glad that a boardmate called 'B-16101'


give me and everyone on this board the reason for keeping


the information secret. And I do believe no one will ask


about detailed information of '必 達' here again.

But apart from this, I was received some rather rude reply


from other boardmate Eddie Lam.


Sadly, this kind of attitude was support by a board co-ordinator


GAKEI! in this thread.

You guys have the right to keep things SECRET but can it be more


polite? Or can a reason be given rather than just saying that


'the place is a private place and the location is none of your business!'?

I'd like to say that I feel really upset about the standard


of this board and I doubt that the board rule 4.8 still


operating here.

FatfishZ


Article 29: (Request 1)

Unless the purpose of Spxxdy Bus is to keep new members away!


If no information is glady given to new members, maybe it really


intended to become an underground society.


If this is the attitude of members of HKBDB, or even staff of


the administration, that rudy reply is the norm, no wonder


why there are so many arguments here.


Maybe those just never learned how to do so! If you've a


religion, you might learn the fact you should forgive them!


Or else, you just might have to live with it.

100/911R/M1/300 WongArticle 30:

Re: 取消日期


金魚 (n960@netvigator.com) from 208.167.249.51 at Tue May 18 10:49, 1999 said:


> Yellow Bus (busybees@hk.super.net) said:


>


> 如 題


> 謝 謝

各 路 線 取 消 日 期 如 下:


59 1989年6月4日(友 愛--大 興)


59B 1987年9月6日(轉 比KCR)


61,62,61A,63 1988年9月18日

搭 過59尾 車 的 金 魚 字Article 31:

Re: C.LTA10 和 C.LT10A 是否一樣 ?


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.7.189 at Tue May 18 01:26, 1999 said:


> S3M253 (jowett@infinite.com.hk) said:


> 在 九 巴 的 網 頁 內 ﹐ 提 及 部 份 的AD,S3N和ADS是 配 上C.LT10A引 擎 。


> 而 部 份 的S3M,M(i.e. Turbo M)是 配C.LTA10引 擎 。 究 竟 兩 者 是 否


> 一 樣 呢 ﹖

是 一 樣 的 , 但 那 一 個 正 確 些 則 不 知 道 , 因 為 我 見 過DA1-12好 似 係 印


LA10A,DA13-36則 印LTA10的(或 者 兩 者 掉 轉 , 因 為 唔 係 好 記 得)。

ChristopherArticle 32:

至[板主]-請保留每日一跪


N Larini (schneide@netvigator.com) from 202.67.240.31 at Mon May 17 23:49, 1999 said:

> 取 消 每 日 一 跪: 因 為 有 消 息 告 訴 我 巴 士 公 司 是 不 喜 歡 這 個


> 環 節 的 存 在, 會 影 響 其 公 司 聲 譽 (當 然 我 不 可 以 透 露 公 司 名 稱),


> 為 求 將 巴 士 迷 及 巴 士 公 司 的 距 離 拉 近, 故 將 每 日 一 跪 取 消. 但


> 當 然 並 不 是 每 當 巴 士 公 司 有 少 許 怨 言 我 便 要 有 所 行 動, 合 理 的


> 話 我 自 然 會 盡 量 安 排 令 到 大 家 開 心 的 了.

本 人 希 望 板 主 能 保 留 每 日 一 跪,


捍 衛 言 論,貼 文 自 由,


擺 脫 某 巴 士 公 司 的 無 理 要 求.

本 人 建 議 在 投 票 站 舉 行 一 次'每 日 一 跪 去 留'之 投 票,


這 才 對 本 板 板 友 比 較 公 平.

其 實'每 日 一 跪'禁 也 禁 不 倒, 像 村 長 所 言 '... 我 希 望 各 板 友 能 像 以 往 般 , 每 日 開 一


條 報 告 壞 車 的thread(即 「 每 日 一 跪 」 的 前 身) '


哈 哈,問 你 點 禁.

唉,都 唔 知 邊 間 公 司 這 麼 關 心BDB...做0甘 多 小 動 作....


(大 家 不 要 直 說 公 司 名 呀,廢 事 人0地 第 日 貼 文 話 要 告 要 禁 啦)

思 前 想 後 也 想 不 通 為 何 '將 每 日 一 跪 取 消 會 拉 近 巴 士 迷 及 巴 士 公 司 的 距 離'


也 許 我 理 解 大 太 低 吧!

N.Larini


Article 32: (Request 1)

本 人 都 讚 成,請 板 主 慎 重 其 事,舉 行 一 次'每 日 一 跪 '去 留  投 票.


我 都 想 唔 通 啊,其 實 巴 士 公 司 憑 乜 話 巴 士 迷 打 電 話 去 打 擾 公 關 部?


任 何 非 巴 士 迷 即 普 通 乘 客 都 可 以 話 自 己 係 巴 士 迷 啦,有 關 巴 士 公 司 以


乜 斷 定 打 擾 者 係 巴 士 迷?是 靠 估 麼?Article 33:

Re: 九巴躉問題


安仔 (sammi59@netvigator.com) from 168.70.82.219 at Tue May 18 01:03, 1999 said:


> Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) said:


> 1.有 邊 幾 架 九 巴 躉 係 亞 記 車 身

ATR:1,4~44,46,47,49,50,52,53,55~58,60,76~78,80~84,86,


88~91,94,96,98~106,108,112~126,132~137.


> 2.有 邊 幾 架 九 巴 躉 係 都 普 車 身

ATR:2,3,45,48,51,54,59,61~75,79,85,87,92,93,95,97,


107,109~111,127~131


>


> THX

安 仔Article 34:

藝東巴士一答


安仔 (sammi59@netvigator.com) from 168.70.82.244 at Mon May 17 22:50, 1999 said:


> Peggy Lau VA 11 (chihping@netvigator.com) said:


> 想 問 有 邊 幾 架AA由 九 巴 調 去 藝 東 巴 士

AA43-GL8510


AA44-GL8563


AA45-GL9113


AA46-GL9435


AA47-GM261

(共5輛)

安 仔Article 35:

'運署取消300號線' 投票結果公佈


T.W.C. (cityupdate@mail.mynvo.com) from 207.176.114.199 at Mon May 17 22:19, 1999 said:


'巴 士 投 票 站'

今 期 題 目: 你 是 否 贊 成 運 輸 署 將 九 龍 及 新 界 區 的 巴 士 專 營 權 公 開 招 標 呢?

網 址: http://www.freevote.com/booth/busvoting

'巴 士Update'

- '你 是 否 贊 成 運 輸 署 取 消 九 巴 過 海 線300號?' 投 票 結 果 公 佈


- 300號 線 專 題:


300號 的 旅 程 -- 開 始 篇

網 址: http://members.xoom.com/CityUpdate

'香 港 巴 士 迷 意 見 調 查'

網 址: http://www.freevote.com/booth/busfans
歡 迎 瀏 覽


Article 35: (Request 1)

Just wonder for those who voted for the cancellation of 300


really depend on such route to and from work, or afterwork.

100/911R/M1/300 WongArticle 36:

Re: 新巴VA51至VA61 VA63是否賣什麼廣告


DA90(970Fans) (refchan@netteens.net) from 202.81.252.14 at Tue May 18 13:45, 1999 said:


> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> 你 的 知 不 知VA51至VA61 VA63的 廣 告 資 料


VA51--念 慈 奄


VA54--沙 龍


VA55--雪 碧(銀 色 新 巴)


VA56--CIBA VISION(白 色 新 巴)


VA57--仲 認 唔 認 得 我 !


VA59--香 港 汽 車 會 八 十 週 年(全 車 黃 色)


VA60--一 陣 見 !


VA61--'又'沙 龍


VA63--金 良 友(香 煙 廣 告)Article 37:

Re: 10X important for fame of Citybus??


叻霸佳 (letchan@netvigator.com) from 205.252.144.89 at Mon May 17 21:15, 1999 said:


> 291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) said:


> There is a boardmate gave me an opinion on my Cancel the rubbish routes - with TD enforcement suggestion, and said:


>


> I think 10X is NOT imprtant for Citybus at all, as it ahs frequency of jsut 1 hour per bus, and almost all people take Citybus 5X instead!! So, just cancel it!!


>


> 291(A/B) Siu

我 本 人 對 取 不 取 消10X真 係 冇 乜 意 見 , 不 過 , 據 一 位 城 巴 人 員 說 , 只


要 城 巴 有 新 線 , 就 可 以 出 多 幾 個 新 巴 士 牌 。


換 句 話 說 ,29R,10X等 可 能 是 因 為 要 提 高 出 車 率 和 車 的 需 求 才 繼 續


經 營......運 吉 唔 出 聲 , 咪 當 冇 事 發 生 囉 ﹗ 真 不 想 再 有300般 的 無 理


壓 制!!!Article 38:

補充


Broke Bus Coporation (miketal@hkstar.com) from 168.70.100.32 at Mon May 17 20:42, 1999 said:


> Jacky(S3M80) (jackyyng@hkschool.net) said:


> 剛 收 到IMS的 電 郵 , 話 由 本 月 下 旬 開 始 所 有 原 用HKSchoolNet


> 的 用 戶 將 可 以 改 用Netteens的 新 網 上 戶 口 , 而 電 郵 戶 口 亦 會


> 由 原 來 的@hkschool.net改 為@netteens.net。 這 個 生 日 期 為


> 五 月 廿 四 日 。


> 故 請 板 主 可 以 的 話 請 在 本 板 重 開 時 一 併 將 所 有 的@hkschool.net


> 改 為@netteens.net。

注 意:所 有 以@hkstar.com作 域 名 之 電 郵 地 址 則 維 持 不 變


(根 據 最 近IMS寄 來 之 電 郵 通 知)Article 39:

E route to Island West & South needed!


291(A/B) Siu (eg_slk@stu.ust.hk) from 202.40.139.40 at Mon May 17 18:05, 1999 said:


There are 2 new hotels built in Sai Ying Poon. They are Century Harbour Hotel, located at junction of Hill Road & Queen's Road West, and Sino Harbour Hotel (ex-Emerald Hotel), at the junction of Centre Street & Des Voeux Road West.

Not only this, there is an ever increasing population in Western & Southern district.

So there is an urgent need to operate a new E route from Southern district, via Sai Ying Poon (via Queen's Road West, Hill Road & Des Voeux Road West until Water Street for Airport bound direction, and via the routing of 973 in Sai Ying Poon on leaving the Airport), to cater for the need.

291(A/B) Siu


Article 39: (Request 1)

可 能 係 因 為 諗 唔 到 一 條 行 晒 西 環 同 南 區 既 路 線 ﹕ 開 兩 條 未 必 為 到


皮 ﹐ 一 條 又 兜 得 制(除 非 行 到 士 美 非 路 ﹕ 我 估 就 未 必 得)。 不 過 我 諗


呢 樣 都 有 需 要 既 ﹐ 問 題 係 做 唔 做 到 一 定 客 量...Article 40:

Question(Urgent)


Automatic (a3061980@netvigator.com) from 205.252.144.88 at Tue May 18 13:20, 1999 said:


I wanna ask does anyone know the bus (Rt. 56R/57R/58R)


which does not hold by KMB/KCR..


which start from Fu Heng Estat(Tai Po) -----CHeung Sha Wan


does any memeber who live in Tai Po know this route?


can tell me more details???

P.S.i'm new in here!!!it's my first post!!!!!!!wow...Article 41:

尋九記車:EK311


電腦王子 (shwong@chevalier.net) from 202.77.2.159 at Tue May 18 11:39, 1999 said:


請 問 九 記 EK311隸 屬 邊 間 廠?平 時 會 出 街 定 長 期  廠 內?


仲 有 想 知 架30牌 多 用 途 車 輛 資 料.

想 用 數 碼 相 機,手 提 電 腦,鬚 刨 王 同  架 白 色30車 去 掩 人 耳 目


影 巴 士/監 視 巴 士 壞 車 或 撞 車  電 腦 王 子Article 42:

[投票站] 應否取消每日一跪


Ken Fung (kenf@hkstar.com) from 202.60.253.146 at Tue May 18 12:14, 1999 said:


取 消 每 日 一 跪 的 原 意 是 因 為 有 某 間 巴 士 公 司 (只 是 朋 友


給 我 的 消 息, 巴 士 公 司 並 沒 有 親 身 向 我 表 示 過) 表 示 不


太 喜 歡 此 項 目. 我 怕 巴 士 公 司 會 不 再 與 巴 士 迷 合 作, 不


再 讓 巴 士 迷 參 加 任 何 活 動, 我 才 會 考 慮 取 消 每 日 一 跪.


但 似 乎 板 友 的 反 應 很 多, 因 此 便 舉 行 了 今 次 的投 票. 請


踴 躍 發 表 意 見.

今 次 的 投 票 定 為 7 天, 但 因 為 星 期 五 開 始 停 板 關 係, 投


票 限 期 會 在 本 板 重 開 後 稍 作 修 改, 敬 請 留 意.

KenArticle 43:

尋找新巴(得果定喉糖)廣告巴士下落


BETTY LEE (adwel272@hkstar.com) from 202.82.52.36 at Tue May 18 10:39, 1999 said:


小 妹 早 前 見 到 這 部(得 果 定 喉 糖)廣 告 新 巴 行 駛 過111和680路 線,但 是


現 在 不 見 了 他 的 行 蹤,這 部 車 現 在 走 邊 條 路 線.Article 44:

[報章]運 署 研 究 為 巴 士 「 過 渡 」


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Tue May 18 08:08, 1999 said:


運 署 研 究 為 巴 士 「 過 渡 」

摘 自 蘋 果 日 報

~~~Tony(S3M61)~~~


祥 華 巴 士 路 線 專 輯Article 45:

87D 改路後效果如何?


80M (wolfteam@netvigator.com) from 168.70.94.209 at Tue May 18 02:52, 1999 said:


首 先 原 來 很 多 人 都 不 知 改 路,感 到 很 驚 奇.


不 過 改 路 效 果 一 般


因 為 界 限 街 都 有 很 多 車 行,很 易 塞 車


更 有 乘 客 覺 得 兜 路Article 46:

議事論事--從63號線看新巴


MC1 (n7136579@netvigator.com) from 207.176.117.110 at Tue May 18 02:24, 1999 said:


先 引 述 一 下 板 友 的 文:原 文

> 2A/DL13暗 西 怪 客 (ngamsai99@schoolteam.net) said:


> 琴 日 ,5月17日 , 新 巴63號 行 左 部#2094, 有 冇 人 知 收 幾 多$?

答 案 係 收8元.

昨 日(5月17日),新 巴 把 至 少 兩 部 短Dart放 上63號 線,一 收 就 收8元,


通 告 又 唔 出,「 乳 豬 紙 」 又 唔 講,毫 無 先 兆,手 法 比 過 往 處 理84M,14


等 路 線 更 差.

事 後10小 時(下 午5時15分),仍 然 未 見 有 任 何 通 告,好 彩5時15分 那 班


是 「 雞 車 」.

昨 朝,乘 客 怨 聲 載 道,某 搭63號 線 的 同 學 向 我 說:「 真 係 後 悔,比8蚊


仲 要 企,早 知 搭40號 小 巴 好 過 」,但 是 也 有 人 去 「 專 登 」 等 冷 氣 車,


但 等 到 的,只 是 一 部 「 雞 車 」.

平 日 用 「 雞 車 」 完 全 不 會 冇 位 的 線,一 用Dart仔 即 刻 冇 位,試 問 叫 人


怎 去 搭 呢?(我 指 平 日 在 天 后 地 鐵 站 後 上 車 的 乘 客,用 「 雞 車 」 一 定


有 位,但 昨 朝 用Dart仔(早 上7時 班 次)未 到 天 后 地 鐵 站 已 經 冇 位,乘


客 又 唔 知 自 己 有 冇 位.企 不 是 不 好,但63要 企 好 像 有 點 兒 那 個)

新 巴 今 次 的 做 法 真 是 「 難 睇 」,麻 煩 新 巴 看 本 板 的 高 層,收8元 既 話


高 請 出 通 告,試 問 一 條 冇 「 冷 馬 價 」 的 路 線 突 然 行 冷 氣 車,但 又 收


「 冷 馬 價 」,又 怎 叫 人 去 信 服 呢?

如 是 這 樣 的 話,那 麼 每 朝66的 冷 氣 特 車 也 應 收 「 冷 馬 價 」8元,而 不


是 「 熱 狗 價 」6元.

睇 下 今 朝 點 先,再 作 進 一 步 的 討 論.

MC1


「 巴 」 全 集已 經 更 新,加 入 相 片14張.Article 47:

新巴63號行冷狗!


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) from 203.184.227.16 at Tue May 18 00:56, 1999 said:


琴 日 ,5月17日 , 新 巴63號 行 左 部#2094, 有 冇 人 知 收 幾 多$?


按:VA59亦 同 日 行680Article 48:

STAGECOACH HOLDINGS (London operations)


NV58 (tin.wong@kcl.ac.uk) from 137.73.180.142 at Tue May 18 00:47, 1999 said:


以 下 一 文 乃 摘 錄 自 英 國 某 巴 士 迷 組 織 的 雜 志


(註 : 小 弟 并 非 該 組 織 成 員, 本 文 乃 一 英 國 朋 友 寄 予 小 弟):

STAGECOACH HOLDINGS (London operations)


EAST LONDON - BK, BW, NS, SD, T, U, and SELKENT - PD, TB & TL

After the current Trident delivery, which will number 98, another 123 will follow


(which includes the 74 forecast in TLB415). This is from the national order for 172,


which includes examples destined for Ribble and Cumberland, Mancester, Grimsby and


Newcastle. The London Tridents are planned to operate according to LTB contracts


already awarded for low floor double decks, and if they go in order of contract dates,


the order of allocation should be to Selkent routes 194, 199, 96 and 472, then East


London routes 69, 147, 241, 294, 330, 30. This follow-on Trident order are expected to


have straight (rather than curved) staircases, but still over the front whell arch.

There are also 66 Dart SLFs due, from a national order of 102, of both 9.4m and 10.2m


lengths and some at least look like being with Plaxton Pointer bodies.

(extract from The London Bus - TLB416 - April 1999)

該 文 提 到, 直 至 三 月 為 止, 已 有 逾50部 躉 付 運. 而 就 小 弟 兩 星 期 前 所 見, TA88亦 已 經


出 街 載 客 (最 特 別 系 同 Routemaster 一 齊 行 同 一 條 線). 部 分 行 rt.26 的 躉 亦 上 了


車 尾 透 視 廣 告(即 當 地 所 謂 Super-rear advertisment).

另 外, 該 文 作 者 亦 提 到 之 前 被 駛 往 其 他 子 公 司 作 示 范 TA1 經 已 返 回 倫 敦, 不 過 有 待 証


實. 若 然 屬 實, TA1 將 會 于 短 期 內 被 油 回 紅 色. 另 外 有 一 部 躉 經 已 于 付 運 途 中 于Fife


被 燒 毀, 確 實 車 輛 則 尚 未 知 悉, 但 之 前 傳 出 TA1 被 燒 毀 的 消 息 則 已 被 否 定.
NV58


Making London simpleArticle 49:

A35消息


路透社 (c5091666@comp.polyu.edu.hk) from 210.176.131.40 at Mon May 17 23:54, 1999 said:


由 於 嶼 巴 車 隊 內 之 平 治 及 丹 尼 士 巴 士 全 體 放 假,故A35未 來 數 日 將 全 由


五 十 鈴 行 走,敬 請 留 意.Article 50:

Why it is so simalar?


Scorpio (si439741@icard.hkstar.com) from 202.82.51.245 at Mon May 17 22:50, 1999 said:


This Dorabus Page has been added an article called 'Paper Bus' inside there is a ATR paper bus photohere.


But I realized that this page has also a ATR paper bus like this hereWa, The master of Dorabus love Tomchen very much that he use the name 'Tomchen' in his ATR paperbuses?

And the size are 100% the same.


Anyone told me why??


ScorpioArticle 51:

E22


TONY (s614671@netvigator.com) from 202.45.36.65 at Mon May 17 21:37, 1999 said:


今 日 晌 九 龍 灣 [ 觀 塘 道 ] 巴 士 站 [ 向 觀 塘 ]


見 到 E22 路 線 資 料 , 發 現 E22 原 來 往 觀 塘 晌


牛 頭 角 道 起 有 分 段 , 但 已 經 髹 去 , 應 是 $4.x0


觀 塘 裕 民 坊 去 藍 田 $3.70 . 點 解 冇 左 ?Article 52:

新巴


sheutmay eric (bching@hk.super.net) from 202.64.6.252 at Mon May 17 20:28, 1999 said:

現 在 新 巴 餘 下 多 少 熱 戀 狗??


考 完 會 考 的ericArticle 53:

TBH廣告: 特別大相 - 德信茶包1156


Edward Hong (edhong@netvigator.com) from 208.139.105.16 at Mon May 17 19:44, 1999 said:


The Bus Homepage 更 新:

1. 特 別 大 相 - 德 信 茶 包1156

歡 迎 進 入: http://home.netvigator.com/~edhong
The Bus Homepage


Edward Hong


來 ! 進 入 簡 單 自 然 新 國 度Article 54:

o架2700好嘈!


NWFB 1111 (lihoyin@ctimail.com) from 205.252.144.90 at Mon May 17 18:40, 1999 said:


Today I travel with rt 260 w/ CTB 2700 after school today, As I seat at the downstair, the car is extremely noisy when it is at 1st and 2nd gear, and it is not very fast indeed, it almost take the same time to start and arrive from stanley market to Exchange Square at the same time

And also with poor A/C, i don't think I will travel with 2700 in near future againArticle 55:

{ad}香港巴士網 茶水亭 隆重開幕!


^_^ (ws151036@ws1.hkcampus.net) from 203.184.229.108 at Mon May 17 17:31, 1999 said:


去 !


一 個 無 板 規 , 無 密 碼 , 讓 你 暢 所 欲 言 的 巴 士 討 論 區 !


▄ ▅ ▆ ▇ █ 接 收 力0甘 好 , 梗 係香 港 巴 士 網啦 !Article 56:

81C VS 87D


Automatic (a3061980@netvigator.com) from 205.252.144.88 at Tue May 18 13:23, 1999 said:


有 冇 人 知 道 九 巴 重 視81c or 87D 多D?


係 咪87D?