19990822
Articles on 22th August, 1999.

Today's Articles: 108.


Articles' Numbers: (19990822_01-108)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文 第74篇文 第75篇文 第76篇文 第77篇文 第78篇文 第79篇文 第80篇文

第81篇文 第82篇文 第83篇文 第84篇文 第85篇文 第86篇文 第87篇文 第88篇文 第89篇文 第90篇文

第91篇文 第92篇文 第93篇文 第94篇文 第95篇文 第96篇文 第97篇文 第98篇文 第99篇文 第100篇文
第101篇文 第102篇文 第103篇文 第104篇文 第105篇文 第106篇文 第107篇文 第108篇文


Article 1:

Re: 尋車 九巴 3N2


Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Sat Aug 21 19:21, 1999 said:


> DA 1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) said:


> 希 望 大 家 可 以 助 我 尋 九 巴3N2 新 巴3001


> 多 謝 大 家!!!


> DA 1

九 巴 3N2 是 荔 廠 後 備 車, 沒 有 固 定 路 線.


Article 1: (Request 1)

新 記3001行112

LF293


Article 1: (Request 2)

> G542 (g542@paktin.com) said:


> 3N2多 數 系42A行 ,


> 去 佐 敦 逋 車 啦


>


> Stephen Cho G542


> ICQ#25915501


> KMB 2E Bus Page-


> 九 巴2E巴 士 網 頁3N2呢 來 大 多 數 行6F/6C

LF293


Article 1: (Request 3)

As the other boardmate suggested, 3N2 doesn't serve on any


fix route.

It can serve on 42A as you suggested, though you might also


find it on other 'L' depot routes like 6C and 6A, etc...

So my suggestion is wait at Nathan Road instead!

100/911R/M1/300/917 WongArticle 2:

Re: 九記係最好巴士公司??有冇搞錯!!!


N357 (clarina@vol.net) at Sun Aug 22 17:28, 1999 said:


> 死 死 團 團 長 (ottomak@cyberec.com) said:


>


> 有 冇 搞 錯 ! ! 九 記 有 乜 好 ?


> 自 從 中 記 被 剷 後 , 九 記 已 成 最CHEAP巴 士 公 司 ,


> 不 論 冷 馬 、 八 仔 、 電 子 路 線 牌 , 在 車 隊 中 所 佔 比 例 都 係 九 新 城 中 最 低 !

第 一 , 電 子 路 線 牌 與 服 務 質 數 有 何 關 係?


第 二 , 九 記 所 擁 有 的 八 達 通 機 及 冷 氣 車 是 全 港 最 多 的 。

> 又 同 大 富 豪 有 仇 , 起 水 塘 、 快 餐 椅 都 係 九 記 獨 家 ,

水 塘 是 九 記 失 策 , 但 快 餐 椅 跟 本 就 同 服 務 質 數 無 關 。

> 座 位 顏 色 又 係 九 新 城 中 最 單 調 , 又 唔 改 舊 車 做2+2座 位 ,

甚 麼?


座 位 顏 色 也 有 問 題?

> 仲 有 好 急 唔 急 , 安 八 仔 同 報 站 牌 就 慢 吞 吞 ,

如 果 講 報 站 機 , 九 巴 所 擁 有 的 比 率 及 數 目 一 定 最 多 的 。


八 達 通 機 是 九 巴 製 造 的 嗎?

> 安 「 捉 鬼 器 」 就 效 率 奇 高..................

甚 麼 來 的?

>


> 佢 細 佬 龍 記D機 場 巴 士 就 更 不 堪 提 , 人 地 城 記 閉 詻 電 視 昅 實 行 李 ,


> 佢 就 猶 如 無 掩 雞 籠 , 講 靚 講 豪 華 , 人 地 城 記 普 通 躉 都 嬴 佢 機 場 躉 ! !

甚 麼 叫 豪 華? 跟 本 就 無 準 則 。

> 仲 成 日 用 普 通 躉 行A線...........

城 巴 沒 有 嗎?

> (請 繼 續)


>


> 九 記 何 德 何 能 ! ! ? ?

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 人 人 有 責


Article 2: (Request 1)

> LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) said:


>


> 冷 馬 唔 係 一 時 三 刻 可 以 換, 九 記'tong'o西 熱 狗 即 刻 冷 馬 率100%添,


> 但 人 人 無 車 坐, 你 想 要 邊 樣?

咁 新 巴 又 換 得 咁 快?


記 住:新 巴 細 九 巴 好 多,資 金 土 地 都 比 九 巴 少


>


> 八 仔? 呢 樣o野 九 記 控 制 唔 到, 聯X達 係 要 俾o西quota給 新 記, 城 記,


> 九 記 無 得 抗 議o架!


>


> 電 子 路 線 牌 有 乜 咁 好? 有 無 電 子 路 線 牌 同 服 務 水 平 有 乜 關 係?

電 子 路 線 牌 俾 乘 客 的 感 覺 是 先 進


電 子 路 線 牌 轉 牌 快


電 子 路 線 牌 可 以 好 似 新 巴 咁 顯 示banner,或 途 經 地 點


>


> 綜 合 而 言, 九 記 好cheap咩? 起 碼 我 唔 覺.

就 以 閣 下 最 熟 的 何 文 田 做 例,


九 巴 何 文 田 線 中,只 有109,217p有 冷,


而217p班 次 奇 疏,只 是17的 輔 助 線


何 文 田 也 是 少 數 仲 有 鴨 行 的 地 區 之 一,


我 就 不 明 白,何 文 田 居 民 如 何 忍 受 全 九 巴 最 差 的 服 務?!


>


>


> 起 水 塘 的 確 唔 好.


>


> 快 餐 椅 有 乜 問 題 呢? 現 在 才 在 試 驗 中, 遲D先 落 結 論 未 遲.


>


>


> 座 位 顏 色 又 同 服 務 水 平 有 乜 關 係?


>


> 新 城 二 巴 夠 大 把3+2啦, 又 唔 見 你 出 聲o既?


>


>


> 八 仔 問 題 上 文 已 說, 不 重 複.


>


> 報 站 牌? 新 城 二 巴 又 有 幾 多?


>


>


> 什 麼 叫 「 捉 鬼 器 」?


>


>


> 龍 記 躉 點 我 唔 熟 就 唔 講 啦


>


> 但 城 記o個D'豪 華'車 我 不 敢 恭 維 啦, 上 次 坐A22, 嘿 嘿... 成 陣 味+


> 絲 絨 椅 有 虱, 我 就 寧 願 坐 無 咁 靚 同 豪 華 的 龍 記 躉 啦!


>


>


> 以 上 所 述 己 見 九 記 唔 係 閣 下 所 講 咁 差, 客 觀D講, 新 城 二 巴 都 有 好 多


> 缺 點, 又 唔 見 你 出 聲o既?


>


> 例 如 城 記'新 車 一 流, 保 養 九 流', 日 日 都 有 車 跪 街;


> 而 且 舊 冷 馬 成 陣 味, 仲 慘 過 坐 熱 狗.


> 八 仔 有 時 用 得, 有 時 唔 用 得, 點 計 呢?


>


> 新 記 就 講 過 唔 算 數, 違 背 諾 言;


> 有D線 亂 派 車, 亂 加 車, 做 成 交 通 擠 塞, 咁 又 點 計 呢?


>


> 三 間 巴 士 公 司 各 有 優 劣, 唔 可 以 咁 武 斷o既.


>


> LV123


Article 2: (Request 2)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 新 巴 有 幾 多 架 熱 狗? 九 巴 有 幾 多 架 熱 狗?


> 熱 狗 越 多 反 而 應 該 可 以 湯 得 越 快? 什 麼 理 論?

咁 請 問 新 巴 有 幾 多 個%是 熱 狗?


九 巴 又 有 多 少%?


新 巴 就 真 係


熱 狗 越 多 反 而 應 該 可 以 湯 得 越 快!(不 是 反 問 句)新 巴 好 野!


Article 2: (Request 3)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 一 架 巴 士 就 是 一 架 巴 士, 計 百 分 比 有 什 麼 意 義 ?!?

公 司 愈 大,巴 士 愈 多,但 是 換 車 的 能 力(如 資 金,人 手,土 地...)也 相 應 提 高


試 想 想,A公 司 有 一 万 架 車,但 每 年 只 換 得 三 百 架,


B公 司 有 一 千 架 車,每 年 也 是 換 三 百 架,


咁 你 話A公 司 定B公 司 換 車 能 力 勁?


所 以%會 更 有 意 義


Article 2: (Request 4)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 公 司 愈 大,巴 士 愈 多,但 是 換 車 的 能 力(如 資 金,人 手,土 地...)也 相 應 提 高


> 試 想 想,A公 司 有 一 万 架 車,但 每 年 只 換 得 三 百 架,


> B公 司 有 一 千 架 車,每 年 也 是 換 三 百 架,


> 咁 你 話A公 司 定B公 司 換 車 能 力 勁?


> 所 以%會 更 有 意 義

但 九 巴 為 什 麼 要 換 車???依 家d車 有 問 題???


重 有,點 解 第 一 篇 文 只 數 九 巴d衰 野/其 他 公 司 好 野,唔 講 佢 的 好 野???

這 種 討 論 對 九 巴,只 是 數 臭 佢....


CV7946


Article 2: (Request 5)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 鴨 等 舊 車,少 說 都 有 十 幾 年 啦,


> 好 似 中 巴 咁,d舊 車 出 來 行,真 是 影 響 巿 容,


> 而 且 大 部 份 乘 客 不 是 巴 士 迷,鍾 意 新 車 多 過 舊 車

舊 就 舊d,但 佢 沒 有 問 題 唔 行 得 喎.


佢 個 樣 好 差 咩???何 以 說 影 響 巿 容????


你 說 大 部 份 乘 客 鍾 意 新 車 多 過 舊 車,那 麼 路 上 的 巴 士 咪 要 行 個 月 就 退


役??


(另)英 國 夠 有 舊 車 行,又 唔 見 人 嘈??

CV7946


Article 2: (Request 6)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 平 心 而 論,難 道 你 會 選 擇 一 架 鴨 坐 而 捨 冷 馬?

如 於 冬 天,佢 又 行61x的 話 我 會 搭.(我 好 少 搭 鴨,而 且 行61x十 分 少 有)

> 英 國 已 經 好 少routemaster,dms...


> 取 而 代 之 的 是dart,lance,trident


> 唔 好 俾d廣 告 呃 到,以 為 英 國 淨 係 得 半 凸 頭 巴 士!

九 巴 不 是 一 樣 嗎?????不 是 不 斷 有 新 巴 士(如DENNIS DRAGON 9.9m,新


躉)取 代 鴨 嗎???

CV7946


Article 2: (Request 7)

香 港 唔 係 個 個 都 係 巴 士 迷 呀


但 速 度 呢?今 年 又 有 鴨 續 牌 喇!


Article 2: (Request 8)

> N357 (clarina@vol.net) said:


> 我 就 是 。


這 代 表general public的 意 見 嗎?

> 少 不 等 於 無 。


> Lance 亦 已 於 年 前 停 產 。


咁trident呢?英 國 一 樣 好 多 新 車 呀!


Article 2: (Request 9)

> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 鴨 車 就 真 係 要 湯 , 因 為 真 係 好 '登' , 但 係 其 他 熱 車 就 仲 可 以 保 留

不 過 用 到 十 六 七 年,都 係 時 侯 湯 啦


Article 2: (Request 10)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 不 過 用 到 十 六 七 年,都 係 時 侯 湯 啦

又 一 日 我 搭 上 一 架 DW4108 的36A , 這 架 車 新 落 地 時 係 行13號 , 當 年 我 都 有 搭 過 , 當 日 , 對 住 一 架 久 別 重 逢 的 DW4108 , 其 車 的 性 能 仲 係 好 好.

老 陳


Article 2: (Request 11)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 鴨 等 舊 車,少 說 都 有 十 幾 年 啦,


> 好 似 中 巴 咁,d舊 車 出 來 行,真 是 影 響 巿 容,


> 而 且 大 部 份 乘 客 不 是 巴 士 迷,鍾 意 新 車 多 過 舊 車

你 都 識 講 乘 客 不 是 巴 士 迷 啦! 乘 客 怎 知 道 輛 巴 士 個 車 齡


是 多 少? 5 號 線 的 3BL 夠 用 左 十 幾 年 啦! 但 因 為 保 養 好,


行 車 夠 力, 怎 看 得 出 它 們 是 十 幾 年 車 齡 呢?

HB 610


Article 2: (Request 12)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 係 呀, 所 以 龍 運 咪 可 以 一 開 檔 就 成 為 香 港 第 一 間 100% 全 冷


> 的 專 利 巴 士 公 司 囉. 數 字 遊 戲 o者.

不 過 龍 運 砌 車,司 机 過 檔,未 出 牌 時 泊 九 巴 廠,lance,車 隊 不 足 時 解 決 方 法,仲 有A線 宣 傳...等,一 切 都 是 九 巴 代 為 安 排,


因 此,龍 運 是 九 巴 的 一 部 份,


而 九 巴 仍 未 全 冷,


所 以 話 龍 運 係 第 一 間專 利 公 司全 冷 真 是 可 圈 可 點


Article 2: (Request 13)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


>


> 九 巴 歷 史 較 其 他 公 司 長 , 故 熱 狗 也 有 一 定 的 數 量 , 而 且 也 未 到 退 役 的


> 年 期 , 所 以 九 巴 熱 狗 多 是 當 然 的 。 但 九 巴 冷 馬 有2400輛 , 比 任 何 一 間


> 專 利 巴 士 的 全 體 車 輛 都 多 , 九 巴 已 經 盡 了 力 , 況 且 車 廠 要 製 造 新 車 需


> 時 , 訂 單 又 多(不 只 九 巴 要 買 車 , 新 巴 又 要 買 、 連 新 加 坡 都 要 買), 都


> 不 可 能 整 條 生 產 線 專 供 九 巴 的 訂 單 用 。 還 有 , 冷 馬 也 是 由 九 巴 十 多 年


> 來 不 斷 試 驗 而 得 出 來 的 成 果 , 其 他 公 司 只 是 享 其 成 。


>


> 又 因 為 車 多 的 緣 故 , 生 產 商 也 不 可 能 一 下 子 製 造 大 量 八 仔 機 供 九 巴 使


> 用 ; 所 以 安 裝 八 仔 機 的 速 度 比 其 他 公 司 慢 只 是 你 的 個 人 感 覺 , 或 許 新


> 巴 每 天 能 為 十 輛 車 安 裝 八 仔 機 , 而 九 巴 可 能 每 日 已 安 裝 二 十 部 , 但 因


> 為 車 多 緣 故 , 在 比 率 上 你 會 覺 得 佢 慢 。


>


> 乜 有 電 子 牌 就 代 表 服 務 好 ? 用 膠 牌 就 服 務 差 ? 咩o野 理 論o黎 ? 我 認 為


> 最 緊 要 清 楚 易 讀 就 最 好 , 電 子 牌 只 是 綽 頭 , 而 且 清 晰 程 度 是 不 及 膠 牌


> 好 , 尤 其 是 雨 天 及 晚 間 為 甚 。


>


>


> 起 水 塘 確 是 九 巴 最 失 敗 之 作 , 亦 曾 作 多 番 投 訴 , 這 點 十 分 同 意 。 至 於


> 快 餐 椅 我 則 不 覺 有 何 不 妥 , 況 且 屬 試 驗 性 質 ; 而 且 德 國 的 巴 士 都 普 遍


> 使 用 快 餐 椅 , 都 不 見 有 被 取 締 的 現 象 。


>


>


> 座 位 顏 色 單 調 ? 又 紅 又 灰 你 重 想 點 ? 又 唔 係 要 你 拎 返 屋 企 。 我 諗 總 好


> 過 一o的 養 埋 虱 、 又 有 惡 臭 但 又 懶 高 檔 的 絲 絨 座 位 吧 ! 要 搞 高 檔 , 不


> 如 換 真 皮 啦 !


>


> 2+3座 位 仍 有 一 定 保 留 的 價 值 , 就 是 當 繁 忙 時 間 用 它 們 出 來 行 走 , 總


> 會 較2+2車 載 多 人 , 而 且 載 得 較 多 人 , 乘 客 也 可 以 上 到 車 , 唔 使 等 咁


> 耐 。


>


>


> 這 些 設 備 製 作 需 時 , 詳 細 理 由 上 面 已 講 , 在 此 不 再 重 覆 。


>


>


> 甚 麼 東 西 ?


>


> 多 個 窗 簾 同 個 閉 路 電 視 就 豪 華 好 多 ? 而 且 城 記 普 通 躉 座 椅 枝 手 柄 同 安


> 全 帶 扣 都 整 親 唔 少 人 , 對 乘 客 的 保 障 似 乎 較 少 喎 ! 而 且Lazzerini高


> 背 椅 都 唔 會 差 過 城 巴 用o個o的 , 起 碼 對 腰 部 支 持 都 好 些 。 而 且 龍 運 所


> 有 車 都 有 照 顧 機 場 客 的 需 要 , 普 通 車 都 設 有 行 李 架 , 反 觀 城 巴E車 就


> 想 搵 個 位 擺 個 袋 都 難 , 簡 直 是 迫 人 搭A線 貴 車 , 簡 直 剝 削 。


>


> 而 且 你 話 城 巴 車 豪 華o的 , 都 係 新 車o個 陣o者 ! 當 年106-204出 街 時 個


> 個 都 話 豪 華 , 但 而 家 個 個 上 車 都 要 掩 鼻 , 是 甚 麼 原 因 ? 皆 因 只 懂 去 買


> , 卻 不 曉 去 保 養 , 令 一 個 良 好 的 設 備 都 糟 塌 埋 , 這 些 機 場 巴 士 , 相 信


> 再 過 多 一 兩 年 都 會 步 利 蘭 奧 林 匹 克 後 塵 , 為 抵 港 的 人 士 提 供 第 一 陣 臭


> 味 。


>


>


> 當 初 龍 運 得 兩 條A線 , 無 諗 到 咁 快 會 開 到 四 條 , 車 就 得25架 , 要 豪 裝


> 車 都 要 訂 同 等 啦 ! 咁 又 嘈 !


>


> Christopher
非 常 同 意 你 的 說 話!!


九 記 雖 然 唔 可 以 做 到'日 日 進 步',但 起 碼 佢 係 有 進 步la!!


而 且 做 出o來 的o野 都 幾 切 合 香 港 的 需 要o架!!


話 晒 九 記 做 巴 士 呢 行 成60幾 年,都 知 道 香 港 人 的 心 態la!!


請 給 一 點 時 間 去 俾 人 買 車la!!唔 通 你 想 九 記 成 為


第 二 個 城 記 咩!!

看 不 過 眼 的


橙 色 一 個 巴


Article 2: (Request 14)

> AV381 (lvin@netteens.net) said:


>


> 講 得 好!正 合 我 的 心 聲!


> 請 大 家 俾D時 間 九 巴 啦!

起 碼 九 巴 在 不 久 的 未 來 的 新 車 都 係k廠,唔 單 上 荃 葵 青,連 屯 門 都 係 冇 金 車 用


Article 2: (Request 15)

> N357 (clarina@vol.net) said:


>


> 你 肯 定?

之 前 咪 有 人post過 文law,


http://www.webcomm.com.hk/cgi-bin/hkbdb/read.cgi?t=34095-1


據 原 文 說,荔 廠 又 要 硬 食k廠 舊11米 車 啦,唉!


Article 2: (Request 16)

但 內 容 主 要 是 司 機 講 的,根 本 沒 有 說 這 是 事 實(九 巴 官 方 資 料).

CV7946


Article 2: (Request 17)

o下?


傳 聞 就 當 真?


而 且 , 以 訛 傳 訛 並 不 可 靠 , 以 前 都 有 297 司 傅 同 本 人 講 謂 297 即 將


繞 經 尚 德 或 改 總 站 為 尚 德 , 但 他 最 後 也 補 充 只 是 傳 聞 , 請 勿 當 真 。

N357


Article 2: (Request 18)

我 都 好 奇 怪 點 解 港 島 區 果 兩 間 公 司 得 分 仲 低 過


九 記, 唔 通 應 驗o左 九 記 龍 頭 大 佬 陳x澤o既 說 話:


'做 得 好o既 仲 要 俾 人 鬧.'

(註: 96年 三 巴 申 請 加 價, '倒 米 巴'加 得 最 多,


'芥 辣 巴'係 中 間, 九 記 加 得 最 少, 所 以 九 記o既


龍 頭 大 佬 陳x澤 有 此 廢 話.)

唉! 唔 通 九 記 以'  地 小 輪'為 目 標, 實 行 向


佢o既 臭 牌 做 法 多 多 學 習?

Simon_28A :P


Article 2: (Request 19)

(唔 好 意 思 ,OUTDATE左D, 我 早 幾 日 唔 得 閒)


佢 地 好 以 話 係 投 訴 最 少 播(有 錯 請 指 正)


1原 來 閣 下 係 用 電 子 牌 黎 衡 量 巴 士 公 司 既 服 務?!電 子 牌 有 什 麼 好?!


2八 仔 既 問 題 應 該 同 個 間'合 營 公 司'有 的 關 係 播


3冷 馬 都 唔 可 以 怪 曬 九 記 播,閣 下 可 以 話 的'無 聊 議 員',Shing Mun


Tunnel 同 埋680係 一 個 好 例 子


Good point. I agree...


Colour呢 下 野 就 見 仁 見 智 既,唔 通'九 彩'/'銀'眼 好 咩?!

又 唔 改 舊 車 做2+2座 位 ,

你 講 得 對,真 係 有 點 兒 那 個....


報 站 機 唔 裝 好 過,'國 產 貨',等 有 好 野 至 裝 拉...


可 否 話 我 知 咩 叫'捉 鬼 器'?!


無 計 拉,人 地'c記/烏 蠅'行 市 區 線,直 頭'豬 籠 入 水',龍 記 就 慘 恪,的 酒


店 得 二,三 間,正 一'心 灰 意 冷',邊 有mood搞 靚 的 車?!....


呢 樣 真 係 離 譜 左 的

有 好 有 唔 好,都 唔 係 禁 差....

我 去 青 山 道! :p


Oscar餓 靚 之 巴


Article 2: (Request 20)

What is「 捉 鬼 器 」??


Article 2: (Request 21)

可 能 我 係 偏 激 左 的,但 九 記 國 產 報 站 機 有 部 分 需 要 改 善 既 地 方,聲 音


唔 清,最 唔 掂 就 係 當LED牌 出 完 一 次 英 文 之 後,就 長 出 中 文,例 如:


'怡 和 街'--->'YEE WO STREET'--->'怡 和 街'(長 出)直 至 再 出 下 一 站


而 且 只 可 報 站,唔 可 以 出 其 他 訊 息,eg.時 間,日 期...etc

我 太 偏 激,sorry


Oscar餓 靚 之 巴


Article 2: (Request 22)

> Oscar餓 靚 之 巴 (ywangtam@netvigator.com) said:


> 而 且 只 可 報 站,唔 可 以 出 其 他 訊 息,eg.時 間,日 期...etc

果 個 係 '報 站 器' 喎, 出 其 他 訊 息 來 幹 什 麼?


佢 唔 出, 你 又 知 佢 唔 可 以 出?

--


車 匙!


Article 2: (Request 23)

收 音(陰)機 也


Article 2: (Request 24)

> vole (voletsy@hkstar.com) said:


>


> 而 家 九 記 有 乜 對 唔 住 你o者,話 人 唔 好....巴 士 服 務 梗 係 有 好


> 同 唔 好 架 啦


> 佢 好 個 陣 你 會 唔 會 讚 下 佢?

我 住 左 荃 灣 成 十 幾 年,九 巴 都 冇 乜'驚 喜'俾 我 地(城 隧 線 嗎?最 初 時 又 係 一 塌 糊 塗)


而 家 又 係,除 了 何 文 田 外,九 巴 服 務 以 荃 葵 最 差


Article 2: (Request 25)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 有 乜 問 題? 咁 佢 個 調 查 的 確 係 o的 人 畀 九 巴 最 高 分 o番.


> 人 地 係 要 畀 九 巴 高 分 你 奈 得 佢 咩 何?


> 最 多 你 咪 話 佢 個 調 查 不 夠 代 表 性 ?!

問 題 就 出 在 這 裡 了


既 然 九 巴 服 務 欠 佳(尤 其 是 荃 葵 青 區),


冇 理 由 仲 係 九 巴 最 高 分 架!


而 家 的 問 題 是(WHY got a such result?)

唔 通 被 訪 者 是 住 在 尚 德,日 日 坐 金 色 巴 士,


定 係 被 訪 者 大 部 份 都 係 九 巴 職 員?!


Article 2: (Request 26)

> HB 610 (sammi59@netvigator.com) said:


>


>


> 小 弟 住 青 衣 多 年, 唔 多 覺 得 九 巴 在 青 衣 區 個 服 務 差.


> 有 金 躉 坐, 個 人 唔 覺 得 就 是 代 表 服 務 佳. 就 算 有 金 躉 坐,


> 但 個 班 次 要 18 ~ 25 分 一 班, 你 仲 會 覺 得 是 服 務 佳 嗎?

18-25分 一 班 金 躉 都 好 過 無 限 分 鐘 一 班 金 躉


>


> 無 錯, 好 多 乘 客 個 站 場 是 想 多 一 點 冷 馬, 但 佢 地 不 是 個 個


> 巴 士 迷 啊! 就 算 九 巴 在 明 日 落 躉 去 42A, 乘 客 最 多 會 說 一 句 :


> 喂! 新 車 喎! 但 一 個 月 之 後, 乘 客 還 不 是 把 金 躉 當 大 富 豪 看 待?


> 在 一 個普 通 乘 客立 場 而 言, 躉 和 富 豪 是 無 分 別 的.

但 是,如 果 冇 金 車 的 話,乘 客 就 會 覺 得 九 巴 冇 做 過 野,


睇 電 視 睇 金 車 就 睇 得 多,但 坐 就 真 係 未 坐 過,


對 荃 葵 青 乘 客 來 說,九 巴 宣 傳 什 麼 低 地 台,什 麼 輪 椅 設 備,什 麼 香 檳 巴 士......通 通 都 是 天 方 夜 談


>


> 個 人 雖 是 巴 士 迷, 我 寧 願 要 班 次 穩 定 和 提 供 頻 密 班 次 也 不 太


> 渴 望 用 躉 了. 你 會 見 一 個 乘 客 會 刻 意 去 等 金 躉 坐 嗎? ( 不 過,


> 刻 意 去 等 一 輛 冷 馬 則 可 常 見. ) 乘 客 往 往 個 心 態 是 : 有 車 就 上,


> 我 怎 知 道 下 一 班 車 要 等 幾 耐?

你 識 講'刻 意 去 等 一 輛 冷 馬'就 得 啦,


看 看 九 巴 放 幾 多 冷 馬 落 荃 葵,幾 多 線 有 鴨,就 知 道 服 務 是 多 麼 的 差!


(當 然,何 文 田 仲 差 過 荃 葵)


Article 2: (Request 27)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 18-25分 一 班 金 躉 都 好 過 無 限 分 鐘 一 班 金 躉

OK! 可 能 你 會 等, 但 如 果 是 41 線 落 一/二 輛 金 躉, 連 時 間 表 都


欠 缺 詳 情 資 料 既 情 況 下, 在 普 通 乘 客 而 言, 會 去 等?? 倒 不 如 把


時 間 放 回 其 他 事 上 好 過 站 在 巴 士 站 中 呆 等 啦!

> 但 是,如 果 冇 金 車 的 話,乘 客 就 會 覺 得 九 巴 冇 做 過 野,

雖 然 我 唔 敢 否 定 乘 客 會 咁 諗, 但 你 可 以 肯 定 乘 客 一 定 會 咁 諗?

> 對 荃 葵 青 乘 客 來 說,九 巴 宣 傳 什 麼 低 地 台,什 麼 輪 椅 設 備,什 麼 香 檳 巴 士......通 通 都 是 天 方 夜 談

個 人 覺 得 只 是 九 巴 分 派 方 面, 現 時 只 是 不 平 均, 但 無 人 可 以 完 全


肯 定 荃 葵 青 一 定 無 啊!

HB 610


Article 2: (Request 28)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 或 許 一 般 市 民 不 是 如 你 這 樣 想 呢.

是 嗎?


梨 木 樹,石 圍 角 居 民 抗 議 冇 冷 馬


梨 木 樹 居 民 話36B班 次 不 足


荃 景 圍30x'調 整'班 次,d人 走 哂 去 坐 地 鐵,


30被 人 投 訴 脫 班


仲 有 好 多 好 多 野,得 閒 睇 下 荃 葵 青 星 報 就 會 知

就 客 觀 事 實 而 言,


荃 葵 冷 馬 係 僅 次 於 何 文 田 最 少 的,


荃 葵 一 架trident都 冇(屯 門 起 碼 有 條n260間 中 用 下)


荃 葵 是 少 數 仲 有 鴨 服 務 的 地 區 之 一


荃 葵 除 了38/42c同 城 隧 線 外,冇 路 線 字 軌 用 十 二 米(243m除 外)


荃 葵 路 線 唔 係 俾 紅 綠van圍 攻 到 得 返 副 骨(如34系,36,32b,仲 有 非 繁 時39M都 被95M搶 去 好 多 客),就 係 唔 夠 地 鐵 爭


Article 2: (Request 29)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 請 問 那 個 民 建 聯 調 查 是 在 荃 葵 區 做 嗎?

所 以 取sample方 面 咪 有 問 題law!


可 能 個 調 查 係 做 隧 道 線,或 尚 德 線 都 唔 定


Article 2: (Request 30)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 咁 你 齋 用 荃 葵 區 o既 九 巴 服 務 來 質 疑 九 巴 唔 係 最 好 的 巴 士 公 司 同 樣


> 都 係 'Sample 有 問 題' o者.


>


> --


> 車 匙!

平 心 而 論 , 九 巴 有 些 係 做 得 好 好 : For example : 960,961,968 ,


但 係 有 些 就 真 係 好 差 , 北 區,太 和 及 運 頭 塘 的 巴 士 服 務 , 就 真 係 一 塌 胡 途 , 不 知 所 謂 , 270A竟 然 仲 唔 係 行 全 日 , 這 些 全 是 運 豬 處 及 九 巴 的 一 大 錯 , 令 該 區 居 民 深 受 搭 車 之 苦.

至 於 八 仔 機 , 九 巴 又 真 係 慢 得 好 離 譜 , 好 似276及276p , 大 部 份 都 會 係 轉KCR , 但 係 又 無 八 仔 機 , 十 分 不 方 便. 可 能 係 九 巴 當 年 開276及276p時 改 錯 名 , 應 該 叫276K . (唔 反 對64k,76k,77k無 八 仔,因 為 這 是 雙 向 分 段,城 巴61仍 是 試 驗 中)

我 亦 同 意hb610兄 所 言, 對 普 通 乘 客 來 說, 金TRIENDT同 其 他 白 色 冷 車 係 無 分 別, 甚 至 我 搭271時 都 唔 會 因 為 佢 唔 係 金 車 而 唔 上, 只 要 有 位 坐, 金 色 同 白 色 都 係 無 分 別.

其 實 又 真 係 好 難 介 定 九 巴 係 好 定 係 唔 好 , 不 過 九 巴 做 得 唔 好 的 地 方 時 又 真 係 太 差 啦.

老 陳


Article 2: (Request 31)

> N357 (clarina@vol.net) said:


>


> 270P 行 全 日 幹 哈?


> 往 上 水 , 可 乘 70X 等 , 往 聯 和 墟 , 可 乘 70K


>

係 佐 敦 油 麼 地 去 華 明 村 可 以 搭70x ? 唔 係 掛 !

>


> 知 否 甚 麼 叫 循 序 漸 進?


>

但 係 九 巴 裝 八 仔 機 上 係 完 全 無 進 步 !

>


> 其 實 每 間 公 司 也 有 優 點 及 缺 點 的 , 是 否?


>

我 都 係 咁 講 啦

老 陳


Article 2: (Request 32)

> N357 (clarina@vol.net) said:


> 270P 喎 , 270P 可 往 油 麻 地 佐 敦 道?


> 何 以 見 得?


>


> N357


> 九 龍 巴 士 相 片 站


> 整 頓 板 風 , 人 人 有 責

oh , sorry 大 家 , 係 270A 先 至 對 , 記 錯 左 . 真 係 唔 好 意 思 .


Article 2: (Request 33)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 至 弊 唔 係 得 荃 葵 區 呢!


> 睇 下 何 文 田 的 服 務 就 知


> 再 唔 係,睇 下 屯 門 有 冇 金 躉?


> 屯 門 線 多 頂 閘,九 巴 卻 等 到968加trident才 將 換 出 來 的12米 車 俾 屯 門 行


> 60M話 加trident加 左 成 世 加 唔 到...

60M有 低 地 台DART仔 喎

CV7946


Article 2: (Request 34)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 如 果 冇 躉 就 叫 服 務 差, 咁 城 巴 o係 港 島 o既 巴 士 服 務 咪 差 得 好 緊 要?

城 巴 俾 運 吉 閘 住 左,冇 得 買 新 車,又 點 可 以 同 九 巴 相 提 並 論?


況 且,城 巴 平 均 車 齡 低 過 九 巴 咁 多,都 算 係 咁 架 啦


Article 2: (Request 35)

真 不 明 白, 用 12 米 車 就 是 代 表 服 務 佳?


板 上 不 是 有 些 荃 葵 青 板 友 不 是 很 討 厭 坐 吉 拿 引 擎 巴 士 嗎?

3N 同 3BL 是 吉 偈 車 喎! 而 且 車 齡 高, 上 斜 無 力.


恐 怕 到 時 荃 葵 大 量 使 用 3N 同 3BL, 板 友 們 又 會 開


標 題 話 荃 葵 用 車 廢 喎!


而 且 早 排 又 有 荃 葵 青 板 友 指 大 富 豪 車 上 斜 無 力.

普 通 乘 客 不 是 巴 士 迷, 坐 一 輛 十 一 米 車 同 一 輛 十 二 米 車,


無 論 是 3AV 定 AV, 抑 或 是 3N 定 S3N. 對 他 們 來 說,


佢 地 會 特 別 留 意 嗎? 而 且 在 他 們 心 目 中, 有 無 必 要 執 著


於 十 一 米 抑 或 是 十 二 米 車 呢?

HB 610


Article 2: (Request 36)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 如 果 11 米 唔 夠 載, 用 12 米 就 是 代 表 服 務 佳.


> 否 則, 用 乜 車 都 冇 所 謂.

你 識 咁 諗 就 好 啦!


九 巴30x,234x,35A,36B,33A......等 路 線 其 實 潛 力 好 大,


只 不 過 九 巴 怕 左 地 鐵,


一 味'調 整'班 次,


所 以 有 客 都 會 變 左 冇 客,


咁 咪 唔 使 用 十 二 米law!

為 何 不 向 城 巴5系,10,新 巴18,21反 撬 地 鐵 客 的 先 進 經 驗 學 習?


九 巴 怕 左 地 鐵,唔 敢 開 新 線,保 守 得 滯 仲 唔 係 服 務 差?


Article 2: (Request 37)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 你 識 咁 諗 就 好 啦!


> 九 巴30x,234x,35A,36B,33A......等 路 線 其 實 潛 力 好 大

但 閣 下 一 味 說 要 用 十 二 米 車 時, 有 沒 有 考 慮 過 實 際 情 況 呢?


30X 小 弟 唔 敢 恭 維 啦! 但 234X 用 十 二 米 車, 一 定 會 有 問 題!


234X 在 灣 景 條 坑 是 在 最 右 邊, 就 算 ADS 轉 出 青 山 公 路, (手 羅)


位 係(手 羅) 得 好 盡, 而 且 經 常 出 現 差 點 撞 向 山 坡 之 嫌.


就 連 在 尖 咀 漢 口 道 轉 左 入 中 間 道, 都 是 過 火 位 線 喎!

33A 及 36B, 其 客 量 真 的 是 用 十 一 米 已 足.


至 於 35A, 無 錯, 其 客 量 是 足 以 支 持 轉 用 十 二 米, 但 閣 下 有 否


留 意 石 梨 區 的 路 面 是 不 大 適 宜 用 十 二 米 呢?
> 九 巴 怕 左 地 鐵,唔 敢 開 新 線,保 守 得 滯 仲 唔 係 服 務 差?

保 守 還 保 守, 服 務 差 還 服 務 差. 個 人 認 為 不 可 以 混 為 一 談.


35A 而 家 用 十 輛 冷 馬, 五 輛 熱 狗. 是 保 守 還 是 服 務 差?

HB 610


Article 2: (Request 38)

九 巴 怕 左 地 鐵?


呢 句 野 好 唔 客 觀 。


新 巴 21?


巴 士 公 司 開 線 是 要 運 輸 署 審 批 的 。

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 人 人 有 責


Article 2: (Request 39)

不 是:


九 巴 話 過:將 軍 澳 將 會 有 地 鐵,因 此 不 會 開 長 途 線(尚 德 除 外)


,地 鐵 未 到,九 巴 已 給 其 威 勢 嚇 住 左,地 鐵 仲 犀 利 過'死 諸 葛 嚇 死 活 司 馬'!


M21


但proposal是 巴 士 公 司 提 交,不 是 運 輸 署 話 要 某 公 司 開 某 條 線 的


Article 2: (Request 40)

> N357 (clarina@vol.net) said:


>


> 咁 佢 開 98C 及 98D 等 幹 啥?

那 時 將 軍 澳 地 鐵 仍 未 落 實


>


>


> 100% 都 係 咁?


大 部 份 係 咁,除 了M乜M物,西 隧 第 一 批 路 線


Article 2: (Request 41)

九 巴 連 同 運 豬 處 是 漠 視 / 歧 視 北 區,太 和 及 運 頭 塘 的 居 民 。 這 點 更 為 嚴 重 , 迫 人 一 定 要 搭KCR , 但 係 kcr係 早 上 繁 時 就 迫 到 死 , 日 日 都 有 人 係KCR雲 左.

住 係 北 區,太 和 及 運 頭 塘 的 居 民 仲 更 加 慘 !


Article 2: (Request 42)

完 全 同 意 閣 下 和 野 比 大 雄 的 意 見,


冇 錯,九 巴 可 能 在 尚 德 做 得 好 好,


但 在 荃 葵,大 埔,何 文 田 就 差 勁 得 多,

如 同 中 巴 隧 道 線,8做 得 好 好,


但 其 實 線 就 一 堆 爛 泥 一 樣

就 事 實 來 看,現 時 九 巴 的 确 和 中 巴 有 好 多 相 似 的 地 方


Article 2: (Request 43)

> 獎 門 人 (cr903@home.com) said:


>


> 甘 又 唔 可 以 甘 講 喇 , 九 巴 所 擁 有 既 冷 馬 係 全 港 最 多 架 。 電 子 路 線 牌 呢


> 樣 野 , 我 覺 得 見 仁 見 智 唶 , 膠 牌 都 無 乜 唔 好 呀 ? 有 時 天 色 暗 , 膠 牌 個


> 效 果 會 比 電 子 牌 好 。 而 且 隧 道 同 地 區 線 分 得 好 , 唔 容 易 撈 亂 。 ( 起 碼


> 一 睇 到 紅 色 牌 就 知 係 隧 巴 )

紅 色 對 於 現 時'淨 係 識 坐 地 鐵'的 人 或 遊 客 來 說,是 毫 無 意 義 的!


電 子 牌 轉 牌 轉 得 快,唔 會 好 似 九 巴 咁,拎 架30X的S3M行39M,車 側 邊 同 車 尾 仲 係30x


>


>


> 水 塘 豪 好 唔 好 , 我 不 願 至 評 , 我 多 數 坐 樓 上 。 但 係 顏 色 呢 樣 野 我 覺 得


> 唔 重 要 , 最 緊 要 舒 適 。 如 果 唔 係2+2座 位 , 我 覺 得 都 唔 係 一 個 問 題 。


> 可 能 已 經 慣 左 。

冇 法 喇,冇 其 他 對 手,係 咁 架 啦


>


>


> 每 間 巴 士 公 司 購 買 設 施 裝 備 都 唔 同 , 唔 通 要 九 巴 同 城 巴 一 樣 , 用 絲 絨


> 凳 , 黃 色 車 身 咩 ?

不 過 九 巴 坐 椅 就 真 係 麻 麻,


我 覺 得 新 巴 椅,cityflyer最 正,城 巴 及 机 場 龍 運trident次 之,九 巴 龍 運(普 通)最 尾


>


>


> 甘 九 巴 又 唔 係 全 香 港 最 差 既 巴 士 公 司 。 ( 我 認 為 )
不 過 我 認 為 九 巴 係 最 差,睇 下 佢 點 服 務 荃 葵 居 民 就 知


Article 2: (Request 44)

> 奧 黏P人 (hwc718@netvigator.com) said:


> 九 巴 車 隊 有 成4000部 巴 士, 冷 馬 都 有 成2400部.若 你 用 冷 馬 比 例 來 衡 量 巴 士 公 司 質 素, 我 係 有 所 保 留 的. 話 晒 九 巴 車 隊 都o甘 龐 大,冇 理 由 要 佢 一 下 子 就 全 空 調 嘛, 唔 通 就 單 單 因 為 冷 馬 比 率 低 就(湯)晒D


> Turbo M,老 虎 頭/豪, 密/開 籠?


> 例 如 一 間 巴 士 公 司 有10,000部 巴 士,冷 馬 佔6,500-7,000部. 這 已 是 十 分 可 觀 的 數 目. 你 又 怎 能 話 這 間 有10,000部 巴 士 的 巴 士 公 司 冇 誠 意 改 善 服 務. 要 和 已 全 冷 的 龍 運/城 巴, 就 全 冷 的 新 巴 比 下 去.
就 算 九 巴 肯 湯 晒 o的 熱 狗, 都 要 巴 士 廠 砌 得 切 新 車 至 得 o架,


根 本 就 係 Mission Impossible.

--


車 匙!


Article 2: (Request 45)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


> 咁 城 記 新 記 呢?


> 佢 地 規 模 小,廠 房 資 金 自 然 少,


> 但 買 車 速 度 可 以 同 九 巴fight過,


> 咁 又 點 計 先?


> 以 現 時 速 度 來 看,新 巴 可 以 二 年 內 轉 全 冷,


> 但 不 要 忘 記,新 巴 規 模 只 是 九 巴 的 四 分 之 一,


> 它 可 以 有 足 夠 的$$$,一 年 買 成 四 百 部 車(九 巴 都 唔 知 有 冇 咁 多!),


> 九 巴 大 新 巴 四 倍,理 論 上 一 年 是 可 以 買 千 多 部 車!

就 算 有 大 把 錢 買 車 , 也 要 車 廠 的 配 合 , 不 是 一 下 子 可 造


一 千 幾 百 部 車 的 ?


而 且 不 要 忽 略 一 點 , 盲 目 地 大 批 買 車 , 財 來 自 何 方 ?


若 然 母 公 司 大 把 現 金 , 尚 算 健 康 。 若 要 大 批 舉 債 買 車 ,


可 能 令 公 司 陷 入 財 政 壓 力 , 並 不 是 健 康 的 情 況 , 因 為 做


巴 士 生 意 只 可 說 是 細 水 長 流 的 穩 定 收 入 , 叫 做 有 不 少 現


金 流 入 可 以 靈 活 使 用 , 要 賺 大 錢 , 倒 不 如 學 中 巴 放 棄 專 營 權 ,


專 心 起 樓 好 過 。


好 想 知 道 城 巴 同 新 巴 在 短 時 間 大 肆 擴 張 業 務 , 到 底 條 數 點 計 ?

九 巴 擁 躉 巴 士 文


Article 2: (Request 46)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 哈 哈, 如 果 有 四 間 Dennis 廠, 四 間 Volvo 廠 咪 得 囉.


> 有 錢 又 點 呀? 要 巴 士 廠 起 得 切 貨 至 得 o架.

係 九 巴 唔 識 開 源 姐,


其 實 英 國 巴 士 有 乜 咁 好?


買 日 本AM,德 國MAN,BENZ,...唔 得 咩?


Article 2: (Request 47)

亂 買 新 車 好 高 風 險 個 o番, 況 且 唔 係 間 間 廠 都 有 適 合 香 港 o既 巴 士 喎,


你 又 唔 問 下 點 解 新 巴 城 巴 唔 '開 源'?

引 入 新 款 車 不 是 如 買 巴 士 模 型 般 簡 單 吧.

--


車 匙!


Article 2: (Request 48)

城 巴 有 買b6,man等 其 他 款 式 新 車

新 巴 因 為 有dennis股 權,因 此 獨 沽 一 味 買dennis車:p


Article 2: (Request 49)

> N357 (clarina@vol.net) said:


>


> 獨 沽 一 味?


> 5000 系 甚 麼 來 的?

新 巴 試 下 新 野 嘛,


不 過,就 是40輛 咁 多,


對 新 巴 來 說,dennis車 始 終 經 濟 得 多


Article 2: (Request 50)

你 難 保 以 後 不 再 增 購 嗎?


新 巴 以 後 只 買 Dennis 產 品 嗎?

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 人 人 有 責


Article 2: (Request 51)

> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 團 長 兄 , 你 鬧 九 巴 真 的 : '鬧 得 正 好' , 正 是 小 弟 的 心 聲 , 成 個 大 埔 區 都 無 一 條 線 有 八 仔 機 (但 係 有D 71K 就 裝 左 成 年 有 多 但 係 無 用 到 !) , 九 記 何 德 何 能 , 直 情 係 無 能 !


>


> 老 陳

以 個 別 事 件 來 釐 定 一 間 公 司 的 好 與 壞 實 屬 不 智 。


何 況 , E41 是 接 受 八 達 通 收 費 的 。

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 人 人 有 責


Article 2: (Request 52)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


> 非 個 別 事 件,


> 就 八 仔 事 件 而 言,


> 九 記 真 係 做 得 好 差,


> 隧 道 線 裝 左 八 仔 之 後,


> 要 再 等 一 輪,M線K線 至 有 得 用


> 反 之,城 記 新 記 一 裝 就 得,冇 九 巴 咁 麻 煩

你 知 不 知 九 巴 的 規 模 比 新 巴 和 城 巴 大 多 少?


Article 2: (Request 53)

> 2154 (ken8505@pacific.net.hk) said:


> I also think KMB is the worst bus company in hong kong.


> I wouldn't say citybus is the best.But CTB is better than


> KMB.And NWFB is also better that KMB!!!


>


> cityflyer-2154


> A11 Bus Terminus


>

城 巴 比 九 巴 好 ? 論 車 廂 清 潔 程 度 及 車 長 的 駕 駛 技 術 都 是 城 巴 最 差 , 而


這 兩 者 亦 對 乘 客 有 最 直 接 的 影 響 。 而 且 城 巴 車 擺 街 的 比 率 亦 是 同 行 最


高 , 更 直 接 影 響 乘 客 寶 貴 的 時 間 ; 單 是 這 三 項 , 何 以 會 好 過 九 巴 ? 本


人 對 閣 下 的 言 論 不 予 苟 同 。

Christopher


Article 2: (Request 54)

只 是 你 說 的 意 見


這 是 民 意 調 查 結 果KMB 是 第 二 MTR 第 一


事 實 上KMB在 大 部 份 乘 客 只 求 有 車 座 不 求 車 型 is OK

chiuchiu


Article 2: (Request 55)

如 果 九 巴 要 換, 一 年 要 換 一 千 架 都 得! (假 如 製 車 廠 應 付 得 來 的 話)

但 是 這 樣 做 有 用 嗎? 強 行 將 仍 可 以 適 合 行 走 的 巴 士 退 役 值 得 嗎?


這 只 是 沒 有 意 義 的 行 為!

VA52


Article 2: (Request 56)

> Alex Tsang (alexcad@hknet.com) said:


>


> 不 知 閣 下 對 舊 車 的 定 義 是 什 麼 呢 ?

基 本 上,行 到 十 年 以 上 就 是 舊 車

> 基 本 上 一 部 車 出 街 行 第 一 日 之 後 , 就 可 以 叫 做 舊 車 ,


> 如 果 閣 下 係 咁 諗 , 所 有 巴 士 公 司 一 年 要 買 多 少 部 車 呢 ?


>


> 回 憶 十 幾 年 前 , 又 唔 係 通 街 都 係 牛 及 寶 寶 , 難 道 又 叫 做


> 影 響 巿 容 喎 !(而 當 時 最 新 都 係G 及 N)


> 如 果 d舊 車 出 來 行 就 叫 做 影 響 巿 容 , 那 麼 各 位 明 天


> 不 用 上 班 了 。

當 時 雞 寶 套 餐 是 新 車


>


> 大 部 份 乘 客 鍾 意 新 車 多 過 舊 車 ? 請 拿 出 數 據 來 支 持


> 閣 下 之 論 點 。

看 看 全 冷 後 的5系 多 人 坐 還 是10多 人 坐?


看 看 中 巴19多 人 坐 定 係 新 巴19多 人 坐?


中 巴18用 雞 寶 多 人 坐,定 係 轉trident後 的 新 記18多 人 坐?


Article 2: (Request 57)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


>


> 但 速 度 呢?今 年 又 有 鴨 續 牌 喇!

現 時 九 記 細 車 不 足,鴨 車 續 牌 是 很 正 常.好 似 新 記


MB40都 係 續 到 年 底 啦!

再 者,現 時 批 鴨 性 能 良 好,我 睇 仲 可 以 行 多 一 年.

S3N353


Article 2: (Request 58)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 香 港 唔 係 個 個 都 係 巴 士 迷 呀


但 也 不 是 個 個 市 民 都 對 鴨 不 滿 喎!!!!

> 但 速 度 呢?今 年 又 有 鴨 續 牌 喇!


難 道 你 又 知 英 國 的 舊 車 沒 有 沒 續 牌??

CV7946


Article 2: (Request 59)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 咁 乘 客 總 會 認 得 冷 馬 同 熱 狗 的 分 別 架!


> 冷 馬 梗 係 新 過 熱 狗 啦!


> 對 於 一 般 乘 客 而 言,


> AD1係 好 過S3V30的

但 搭 開60x的 人 都 知 普 通 車 正 過(快 過)冷 氣 車 喎

CV7946


Article 2: (Request 60)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 係 呢 篇 文 做 乜 你 咁 強 調 E41 是 龍 運 呢? 而 家 又 話 '龍 運 是 九 巴 一 部 分'?


> 呵, 原 來 你 的 定 義 可 以 隨 喜 好 改 變 o架?

sorry,打 錯 左:p原 文 已 作 出 修 改


其 實E41都 可 以 話 係 九 巴 路 線,因 為 大 埔 有 個e41站 牌 係 九 巴 的


Article 2: (Request 61)

> HB 610 (sammi59@netvigator.com) said:


>


> 閣 下 曾 經 在 34126-24 說 過 E41 是 龍 運 的, 你 只 是 剛 剛 把 這 句 說 話


> 擦 去 !

哈 哈 哈, 原 來 有 人 講 過 o野 唔 算 數 ...


Article 2: (Request 62)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 你 冇 理 由 唔 明 白 個 o番 ...


當 時 你 是 連 去34126-71的,我 當 然 不 明 白 啦!


>


> 當 初 有 人 話 '九 巴 大 埔 線 沒 有 條 有 八 仔 機',


> 另 一 人 就 說: E41 是 有 八 仔 機 的


> 於 是 你 就 說: E41 是 龍 運 的.


>


> 即 係 你 當 時 認 為 九 巴 同 龍 運 係 兩 間 唔 同 o既 公 司,


> E41 有 八 仔 機, 唔 代 表 九 巴 在 大 埔 線 有 八 仔 機 啦.


>


> 但 係 家 陣 你 又 以 '龍 運 是 九 巴 一 部 分' 來 否 定


> 龍 運 係 第 一 間 全 冷 的 專 利 巴 士 公 司 喎.


>


> 咁 即 係 雙 重 標 準 啦 ...

sorry,原 文 已 作 出 修 改


Article 2: (Request 63)

> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 但 係 而 家 的 九 巴 鴨 車 真 係 好 '登' , 連 車 長 都 係 咁 講

陳 兄, 我 明 白, 我 主 要 是 反 駁 BCDFE 君 對 換 車 能 力 一 詞 的 解 釋,


並 非 反 對 九 巴 將 舊 車 退 役.

VA52


Article 2: (Request 64)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 香 港 唔 係 個 個 都 係 巴 士 迷 呀

難 道 一 般 市 民 不 可 以 選 搭 熱 狗 的 嗎? 這 是 什 麼 道 理?!

VA52


Article 2: (Request 65)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 哈 哈 哈, 原 來 有 人 講 過 o野 唔 算 數 ...

http://www.webcomm.com.hk/cgi-bin/hkbdb/read.cgi?t=34126-104


Article 2: (Request 66)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 我 接 受 BCDFE1 的 解 釋, 現 就 上 文 道 歉, 但 不 知


> 為 何 我 不 能 修 改 原 文, 似 是 系 統 有 問 題. 我 會 於 可


> 行 的 情 況 下 把 原 文 刪 去.


>


> --


> 車 匙!

大 家 唔 好 再 以E41來 討 論 啦 , 都 係 我 錯 , 我 頭 先 講 過 大 埔 無 巴 士 線 有 八 仔 機 , 原 來 係 我 唔 記 得E41係 可 以 用 八 仔 , 各 位 , 是 我 的 錯 啦.

老 陳


Article 2: (Request 67)

> BCDFE1 (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 咁 中 巴 寶 夠 係 性 能 良 好law,


> 但 有 冇 理 到 乘 客 的 感 受?


> 日 日 坐 舊 車,冇 冷 馬 坐,真 係 好 難 頂 架!

新 記 用 雞 寶 行,善 用 資 源 囉!架 巴 士 行 車 證 未 到 期


當 然 行 一 些 無 人 塔 路 線,如88.

夏 天 坐 冷 氣 巴 係 好,但 冬 天 呢?可 能 話 佢 焗!

S3N353


Article 2: (Request 68)

什 麼 是 好? 冷 馬 一 定 好 過 熱 狗? 新 車 一 定 好 過 舊 車?

請 了 解 乘 客 的 需 求, 乘 客 並 不 一 定 喜 歡 冷 馬 的, 而 且 乘 客 搭 車 只 要 搭


得 舒 適 就 可 以 了, 誰 會 理 會 那 一 架 車 比 較 新?

VA52


Article 2: (Request 69)

以 你 的 理 論 講 法,要 九 巴 一 年 買 年 多 部 車,我 諗 會 對 九 巴 短 期 財 政/票 價


方 面 有 壓 力 喇.睇 番CTB,佢 響 近 呢 幾 年 狂 買 車,車 隊 平 均 年 齡 的 確 低


左,但 係 她 這 樣 將 車 隊 過 分 彭 脹,最 後 攪 到 自 己 買 新 車 的Quota一 早 用 晒,要 用 單 層 換 雙 層 才 可 以 繼 續 買 新 車.新 車 少,而 家 就 連 巴 士 迷 都 鍾


意 影 新 記 多 過 城 記,皆 因 新 記 多 新 車.若 果 九 巴 一 次 過 買o甘 多 新 車


過 幾 年 九 巴 就 冇 新 車 可 影.


而 城 記 一 次 過 買o甘 多 車,響 新 機 場 延 遲 啟 用 一 事,已 攪 到CTB損 手.


新 車 就 一 早 到 港,但 又 唔 可 以 即 時 行 機 場 線,賺 大 錢.....


最 後 攪 到 上 市 後 冇 耐 就 出 現 虧 蝕.唔 通 要 九 巴 學 城 巴 出 現 虧 蝕?

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站


Article 2: (Request 70)

九 巴 當 然 唔 係 最 好0既 巴 士 公 司 啦!Article 3:

Re: 原來'巴士銀'架XF...


我係醒目5B仔 (ronaldsamuel@ctimail.com) at Sun Aug 22 13:30, 1999 said:


> LA24 (kinghon@netteens.net) said:


> 原 來'巴 士 銀'開 場 架XF係 拎 架 雅 高o既DMS黎 髹 中 巴 色


> 唔 怪 得 架 車 無fleet no.同 埋 車 側 同 車 尾 無 牌 箱.


> 同 埋 鳴 謝 欄 無 中 巴 個 名,淨 係 有 雅 高


>


> CMB


> LA24,FJ1017

無 中 巴 個 名?


how about the 'coin' bus?


XF2 (in the middle of the movie)


and a BR?


Article 3: (Request 1)

But please notice there is a fleet no. XF1XX at the front??[I know it' is a ARGOS DMS] & that DMS do not have rear & left 牌 箱 ga~~

319


Article 3: (Request 2)

> 愛 上2A. 巴 (clement@netteens.net) said:


> 但 係 佢 最 後 都 有 部 B R 1 行 1 5 號 , 係 呀 江 華 做 司 機 。


> 乜 B R 係 入 低 車 身 ?


>


上 果 架 係DMS來 架,你 留 意 下 有 一 個 鏡 頭 影 到 架 車


裡 面 有 車 牌 號 係DC 1xxx 而BR1 o既 車 牌 係CR4443

CMB


LA24.FJ1017


Article 3: (Request 3)

仲 有 部BR1當 年 係 未 轉 「 豪 華 位 」 的 。


「 唐 僧 」 所 渣 的 司 機 位 格 局 係DMS黎 架 , 電 掣 位 在 頭 頂 附 近


, 部 車 仲 係 開 場 中 同 一 部 添 , 但 堅 尼 地 城 部 車 就 唔 知 喇!!Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)


Article 3: (Request 4)

> 愛 上2A . 巴 (clement@netteens.net) said:


> 但 係BR1係 唔 係 真 係 行 過15?


>


yes
319


Article 3: (Request 5)

> LA24 (kinghon@netteens.net) said:


> 上 果 架 係DMS來 架,你 留 意 下 有 一 個 鏡 頭 影 到 架 車


> 裡 面 有 車 牌 號 係DC 1xxx 而BR1 o既 車 牌 係CR4443


>


> CMB


> LA24.FJ1017

開 頭 有 架 中 巴 色XF


係 冇CMB Logo及 路 線 牌 箱


響 深 夜 去 一 處 地 方 , 停 定 後 有 三 個 人 上 車


之 後 用 鎖 匙 開 錢 箱 , 偷 取 錢 箱 內 部 份 銀 仔 。

不 過 呢 套 片 真 係 好 恐 怖:


當 有ICAC人 員 去 搜 查 某 職 員 之 屋 企 時 , 發 覺 間 屋 好 似 金 庫 咁 ,


成 屋 都 係 銀 仔 , 裝 埋 響 曲 奇 餅 罐 度 , 更 甚 係 成 張 床 都 係 銀 仔 ,


用 一 張 床 單 鋪 住 , 真 佩 服 夜 晚 點 訓 響 張 床 度 。

仲 有 一 幕 , 當 有 架 私 家 車 去 到 車 廠 時 , 有 人 即 刻 將 一 袋 袋 銀 仔


卸 落 去 錢 箱 車 度 , 共125袋 之 多 。 另 外 , 若 果 要 渣 一 條 好 線 ,


咁 要 俾 錢 某 一 個 人 。

最 後 有52人 被ICAC拘 捕 , 全 部 判 坐 年 半 監 至 守 行 為 不 等 。 不 過


唔 明 點 解 要 五 年 後 ,ICAC先 拘 捕 編 更 部 員 工 。

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 3: (Request 6)

所 以 可 以 響 呢 一 集 度 , 見 到 有 演 員 穿 藍 色 , 背 後 寫 有CMB字 樣


之 制 服 。 另 外 仲 有 一 幕 係 有 一 員 工 衝 入 一 間 房 , 鬧 話 俾o左 錢


果 班 人 , 但 俾 架 殘 車 同 衰 線 佢 渣 。 果 個 辦 公 室 好 清 楚 見 到 度


門 既 玻 璃 有CMB Logo。

同 埋 想 知 道 : 片 集 中 提 到10,3B,4A及206線 , 究 竟 當 年 有 冇


206呢 條 線 呢(套 片 集 應 該 係 八 十 年 代 拍 攝)?

另 外 想 問 下Mike NG(CMB-LF126)有 冇ICQ呢

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 3: (Request 7)

> 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 (borisyan@hk.super.net) said:


>


> 係 有 的 , 圓 形Logo放 係 尾 閘 之 前 ,'China Motor Bus'字 樣 照 舊 ,


> 車 尾 牌 箱 髹 去 ,DC車 牌 。


>


> 個office係 北 角 定 柴 廠 呢?


North Point
319


>


>

>


> Bory23, FC6037


> 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)


Article 3: (Request 8)

果 度 係 寶 馬 山 巴 士 總 站 , 尼 部XF 行25 號


你 知 唔 知 油 水 線 ?3A,4?.... etc and 206??Article 4:

Re: 假如城隧全冷(車務問題)...


Lance (neoplan7@netvigator.com) at Sun Aug 22 13:37, 1999 said:


> Baby Dragon (mhtchan@ctimail3.com) said:


> 假 如 城 隧 全 部 路 線 全 冷 化--應 收 多 少?


> 路 線 應 否 重 組?


> (小 弟 認 為 最 低 消 費 為HK$6.30,路 線 應 顧 及 青 衣 南 部)

若 全 冷 化, D 11/12米 車 如 何 是 好?


Article 4: (Request 1)

那 批3N,3BL係 時 候 退 啦 !


而11米 車 可 以 去 行ME線 。

DL


Article 4: (Request 2)

> MAN (mangp@netteens.net) said:


>


> 全 冷 後 係 咁 既 :


> 重 組 :


> 49x: 廣 源-長 青/長 康


> 43x同48x係 荃 灣 調 總 站


> 46x減 班


> 263R取 消


>


> 新 線 :


> 245x: 石 蔭-沙 田 圍(經 大 圍)


> 263x: 屯 門 碼 頭-大 圍 火 車 站(經 良 景 、 屯 門 市 中 心 、 沙 田 市 中 心 , 不 經 兆 康)


> 269D/E: 天 水 圍 市 中 心-大 圍 火 車 站(經 元 朗 、 沙 田 市 中 心)


> (以 上 均 為 傳 聞)


>


> MAN

好 是 好 , 但 如 此 一 來 整 個 荃 葵 青 便 只 有 海 濱 、 深 井 和 長 亨


沒 城 隧 線 , 不 是 很 不 公 平 麼 ?


Article 4: (Request 3)

> 73x:$8.4(呢 個 係 大 埔 區 議 會 唔 批73x全 冷 既 原 因)


請 勿 亂 講, 大 埔 區 議 會 一 向 都 是 支 持 全 冷 的


當 初94年 時, 加 至$7.80時, 大 埔 區 議 會 也 批 准


(74x, 75x 那 是 轉 全 冷 亦 是 調 整 至$7.80)

當 年 沙 田 及 大 埔 區 議 會, 是 通 過 的

不 能 令 城 隧 線 全 冷 的 兇 手


是 荃 灣 和 葵 青 區 區 議 會


那 班 民x黨 的 人, 他 們 當 年 大 搞 簽 名 運 動


令 城 隧 線 不 能 全 冷, 而 近 年 他 們 又 大 搞 簽 名 運 動


要 求 城 隧 線 全 冷, 真 係 神 又 佢, 鬼 又 佢

> 40x、43x、49x:$6.7


是 $7.40 [當 年(94)才 是$6.70]

> 46x、47x、48x:$6.1/6.2


是 $6.80 了...


Article 4: (Request 4)

> Jess (jess66@ctimail.com) said:


> 40x/43x係 六 皮 七, 49x係 六 皮 半


> 係 六 皮 呀


咦 ? 呢 個 係 數 年 前 的 方 案 , 現 在 已 有 更 改 !

> 係 長 青


49X都 係 淨 做 青 衣 客 好 , 所 以 我 同 意 延 長 至 青 衣(南), 但 一 定 要 不 入


荃 灣 。 其 實 我 有 以 下 的 建 議 , 不 知 是 否 可 取 嗎 ?


1)43X總 站 由 荃 碼 延 長 至 青 衣 機 鐵 站 , 經 楊 屋 道 ,


但 不 會 因 此 增 加 收 費 。


2)49X不 入 荃 灣 , 減 少 班 次(10-15分 鐘 一 班)。

> 唔 係46x減 班, 而 係 減46p


新 的245X會 否 經 美 松 苑 ?


其 實 有245X,46P可 以 取 消 ,46X加 密 並 全 日 入 荔 景 。

>


> 不 過, 經 過 年 多 的 時 間, 區 議 會 己 經 掉 番 轉 要 求 九 記 轉 冷, 但 九 記 以


> 車 輛 不 足 而 不 一 下 子 全 冷, 部 份 冷 氣 則 要 等 八 仔 在 轉 車 站 使 用 的 問 題


> 解 決 後 才 能 實 現. 故 要 城 隧 有 冷 氣, 等 多 兩 三 年 喇


區 議 會 一 直 不 反 對 九 巴 全 冷 , 祇 是 反 對 全 冷 後 太 貴 !


不 過 我 會 再 向 多 位 葵 青 議 員 反 映 城 隧 再 不 全 冷 , 居 民 可 能 會anti


議 員 !

DL


Article 4: (Request 5)

> 40x/43x係 六 皮 七, 49x係 六 皮 半

40X,43X同49X係 處 於 同 一 個 收 費 區 上...

> 係 六 皮 呀

但 係 沙 田 區 議 會 會 批 九 巴 收$6.2(可 看7月30日 沙 田 星 報 , 九 巴 其 實 係 係 想 收$6.3)


> 係 長 青

白 鴿 黨 同 保 皇 黨 , 一 個 話 長 青 , 一 個 話 長 康 , 你 話 我 信 邊 個 黨 好 ?

> 唔 係46x減 班, 而 係 減46p

係 減46P, 但 係46x會 因 此 少 了 一 部 車...

> 這 條 線 已 經 俾 專 小 開 左 喇

小 巴 轉 大 巴 ? !

> 係 屯 門 市 中 心-沙 田 圍, 經 安 友,五 幹(不 經 荃 灣),沙 田 市

交 俾 沙 田 區 議 會 時 改 左 做 我 講o個 個

> 不 過, 經 過 年 多 的 時 間, 區 議 會 己 經 掉 番 轉 要 求 九 記 轉 冷, 但 九 記 以


> 車 輛 不 足 而 不 一 下 子 全 冷, 部 份 冷 氣 則 要 等 八 仔 在 轉 車 站 使 用 的 問 題


> 解 決 後 才 能 實 現. 故 要 城 隧 有 冷 氣, 等 多 兩 三 年 喇

其 實 已 交 上 沙 田 區 議 會 啦...

MAN


Article 4: (Request 6)

> DL (ss78k@netteens.net) said:


> 最 好 不 入 荃 灣 , 直 去 青 衣 !


> 因 為49X淨 做 青 衣 已 夠 客(可 惜42C淨 做 青 衣 就 很 少 客), 而 且49X


> 行 荃 灣 十 分 費 時 。

但 係 可 能 要 減 少 少 班...其 實 青 衣 都 係 長 安 多d人 上 車

>


> 又 調 ? 以 前43X/48X已 對 調 總 站 !

就 係 唔 明 點 解 又 調...(某 司 傳 講 架 喎...)

>


> Why? 是 否 用 車 過 多 ?

因 為 條245x...

>


> 石 蔭 何 來 有 位 ?

不 是 有 新 總 站 嗎 ?

> 據 聞 叫rt.263!

個x係 唔 知 乜letter...

> 唔 係 叫269D咩 ?

係(剛 剛 抄 到 資 料)

> 不 過 究 竟 何 時 行 全 冷 ?

不 久 啦...係 沙 田 區 議 會 復 會 後 就 批 啦


(除 了 豉 油 黨 外 全 部 支 持)


Article 4: (Request 7)

> Gary&Carol (garycarol@ctimail.com) said:


>


> 豉 油 黨 即 係 乜 黨??


> 自 由 黨 在 沙 田 區 議 會 內, 一 個 議 員 都 無


> 佢 地 何 來 支 持 或 不 支 持?


>


> 真 係 唔 知 你d 區 議 會 消 息 點 得 黎 既

我 地(沙 田)既 豉 油 黨 唔 係 自 由 黨 , 而 係 某 有 九 位 區 議 會 議 員 既 「 地 區 組 職 」


只 不 過 形 容 個 「 黨 」 似 豉 油...


Article 4: (Request 8)

> DL (ss78k@netteens.net) said:


> Why? 是 否 用 車 過 多 ?

你 無 留 意 MAN 兄 下 一 行 打 住 開 245X 經 大 圍 嗎?Article 5:

109的ADS


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) at Sun Aug 22 12:11, 1999 said:

> 據 三 名 九 巴 車 長 透 露 , 九 巴 己 訂 購 之10.6米Trident, 頭 一 批 將 撥 給 九 龍 灣 車 廠,優 先 為92號 線 號 線(鑽 石 山 地 鐵 站<-->西 貢)換 車,之 後 為109號 線(何 文 田<-->中 環)和606號 線(彩 雲<-->小 西 灣)。 而 且 , 九 巴 已 訂 購 一 批11.3米Trident。 調 車 方 面 , 九 龍 灣 車 廠 之 一 批11米 車 將 調 往 荔 枝 角 車 廠 。

咁109原 有 的 五 架ADS會 去o左 邊?

何 文 回 咁 多 斜 路, Trident又 無ADS咁 好 力, 點 解 要 轉 呢?

LV123


Article 5: (Request 1)

10.6 米 Trident 應 該 會 好 好 多 啦, 話 晒 都 縱 置 305 匹 引 擎 喎,


況 且 而 家 o的 12 米 Trident 都 唔 見 得 好 冇 力 o者. 係 衰 在 易


水 滾 之 嘛.

--


車 匙!


Article 5: (Request 2)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 咁 Fleet No. 點 算? 改 現 有 12 米 為 3ATR 還 是


> 將 11 米 的 叫 S3ATR? :P


>


> --


> 車 匙!

我 諗 現 有ATR會 改 做3ATR, 情 形 就 好 似AD,3AD&ADS一 樣 。11米 躉 叫ATR


個50部10點6米 短 躉 會 叫ATRS

獎 門 人


Article 5: (Request 3)

> 100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) said:


> I wonder has 'changing' a fleet number ever happened before?

當 然 有, 3M1-3 最 初 只 叫 M1-3.


Article 5: (Request 4)

> ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) said:


>


> o下?又 係K廠??唔 係 話...

其 實 九 龍 灣 廠 有 個'丹 尼 士'既 維 修 場 , 批 新 躉 一 出 車 就 掉 去 九 廠 都 不


無 道 理 。 好 似 以 前 啟 德 車 係 荔 廠 , 但 係'丹 尼 士'係 香 港 成 立 左 分 部 之


後 , 啟 德 機 場 車 都 掉 晒 去 九 龍 灣 , 方 便 維 修 丫 嘛 。


我 諗 將 來 荔 枝 角 新 廠 起 好 左 , 新 車 分 派 率 應 該 會 較 均 勻 。

獎 門 人


Article 5: (Request 5)

> Chicken (chickywc@netteens.net) said:


> Remember, plenty of 11m buses of K depot will change to L depot.

但 係,個d十 一 米 車 係 舊 冷 馬 甚 至 熱 狗 呢!


荃 葵 青?成 世 都 冇 金 色 巴 士 用!!!


Article 5: (Request 6)

青 衣 可 以 ! 我 們 荃 葵 才 要 認 命 !


真 是 生 而 不 公 !


Article 5: (Request 7)

如 果 係 真 o既 , 咁 九 記 從 80 年 代 開 始 都 幾 搞 野:


入 新 車 會 有 個 咁 o既 次 序:

先 試 12 米 , 然 後 10/9 米 , 最 後 11 米 。

(以 上 只 適 用 於 Dragon 熱 狗 , Leyland 熱 狗)

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 由 大 家 做 起!Article 6:

Re: 龍運巴士全面停駛!咁我今晚點返工呀?


S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) at Sun Aug 22 17:23, 1999 said:

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 新 聞1715宣 佈,龍 運 巴 士 全 面 停 開


> 咁 我 住 屯 門 返 赤 立 角,我 點 返 工 呀??


>


> 金 魚 字

而 家8號 風 球 呀!基 本 上 所 有 機 場 巴 士 停 開 是 正 確 的.


實 在 太 大 風!再 者,如 果 一 定 要 返 工,您 可 以 渣 車,塔 的 士...

另 金 魚 兄:您 有 無ATR179-186之 車 牌 呀?


Thanks You

S3N353


Article 6: (Request 1)

> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 如 果60M仲 有 得 行, 可 以 試 下60m轉mtr. 不 過 就 要 預 多 些 時 間 啦 .


>


注 意:九 巴 路 線 除277外


所 有 路 線 都 會 響4:30pm後 停 駛


即 係 話 連60M都 冇 機 會 搭

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 6: (Request 2)

> Kevin Wong (wphg19@netvigator.com) said:


>


> 九 記 好 似 1630 開 始 停 駛 喎...


>


> 可 以 試 下


>


> LRT -> 嘉 湖 -> 901R -> 荃 鐵 -> 地 龍 -> 美 孚 / 旺 角 沿 線 -> E21


>


> 應 該 行 得 通 o既, 不 過 出 發 前 要 聽 電 台 有 冇 停 駛, 最 好 帶 埋 walkman


>


>


> Kevin Wong

去 置 樂 會 近 過 去 嘉 湖 o卦 ?


Article 6: (Request 3)

> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


>


> 以 金 魚 兄 住 屯 門 田 景 為 例


> 置 樂 近 過 田 景,而 天 水 圍 較 田 景 為 遠


> 但.....以 交 通 方 便 度 而 言,置 樂 係 方 便 過 天 水 圍


> 由 田 景 去 置 樂,可 以 搭A59前 往


> 相 反 由 田 景 去 天 水 圍 唔 多 方 便


> 因 為 要 先 搭LRT615至 兆 康 後 轉 乘LRT720線


> 要 轉 兩 次 車

冇 計, 73R停 左, 一 定 要 搭901R
Kevin Wong


Article 6: (Request 4)

原 來 九 巴 停 左 , sorry I don't know , 如 果 去 得 到 荃 灣 , 可 以 搭 地 鐵 在 荔 景 轉 東 涌 線 去 到 東 涌 , 再 係 東 涌 轉 一 程 短 程 的 士,不 過Taxi可 能 會 貴d啦 .

點 都 好 啦, 你 今 日 仍 要 上 班, 真 係 要 帶 Walkman出 街 先 得 啦 , 仲 要 隨 機 應 變 , 祝 你 行 程 順 利 啦 .

老 陳


Article 6: (Request 5)

> 橙 色 一 個 巴 (orangebus@i-cable.com) said:


>


> 游 水la!!金 魚(講 笑)!!!


>


> 只 好 出 九 龍 搭 城 記,或 者 搭 蘇 澤 光 的 地 鐵la!!

唔 得


因 為 屯 門 出 九 龍 之 交 通 係 靠 九 巴


而 家 九 巴 所 有 路 線 停 駛 , 即 係 話90%以 上 既 屯 門 交 通 中 斷


響 呢 個 時 侯 ‧ ‧ ‧ 冇 計


唯 有 搭 綠 小44,44A出 上 水


轉 火 車+地 鐵+機 場 快 線


貴 就 貴D, 但 係 唯 有 暫 時 性

若 果962,969冇 事 仲 服 務 緊 既 話


咁 , 搭LRT至 龍 門 路 , 過 龍 門 居 總 站 轉962


或 者 搭LRT至 天 水 圍 , 轉969


跟 住 響 西 隧 口 過 對 面 轉E11

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 6: (Request 6)

962, 969已 停 駛
Kevin WongArticle 7:

〔強烈熱帶風暴森姆 〕特別巴士服務消息(全紀錄)


Alex Chan (肥歷) (alexki@netvigator.com) at Sun Aug 22 18:17, 1999 said:


1999年08月22日

為 了 方 便 作 出 記 錄 , 希 望 各 板 友 在 提 供 巴 士 服 務 特 別 消 息 時 , 加 在 本


文 之 後 , 同 時 採 以 下 格 式 :

1 . 時 間


2 . 巴 士 公 司


3 . 消 息 及 詳 情

多 謝 協 助 !


本 文 章 內 的 消 息 將 會 隨 時 更 新 。

八 號 西 北 烈 風 或 暴 風 信 號 在 下 午 12 時 30 分 懸 掛 ,


取 代 三 號 強 風 信 號 。


最 新 風 暴 消 息

Alex Chan.


( 肥 歷 )


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


強 烈 熱 帶 風 暴 森 姆

最 後 更 新 : 1 8 2 0

最 新 消 息
第 四 次 報 告

( 更 新 1 8 : 2 0 )

城 巴


以 下 過 海 隧 道 路 線 已 經 停 駛 :


1 0 2 , 1 1 8 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 0 3 , 1 0 7 ,


1 8 2 , 6 0 6 , 6 1 9 , 6 7 1 , 6 8 1 , 6 9 0


輕 鐵

鐵 路 服 務 已 回 復 正 常

不 過 所 有 巴 士 服 務 , 包 括 特 快 巴 士 、 穿 梭 巴 士 和 接 駁 巴 士 已 於


1 7 3 0 停 駛

新 巴


以 下 路 線 將 維 持 有 限 度 服 務 :


2 , 2 A , 8 , 8 P , M 2 1 , 8 2 , 8 4 M ,


7 2 0 , 5 9 01 0 1 , 1 0 4 , 1 0 6 , 1 1 2 , 1 1 6 , 6 8 0 ,


6 9 1 , 6 9 4


其 他 現 未 停 駛 的 路 線 , 將 於 1 8 3 0 全 部 停 駛
嶼 巴

A 3 5號 線 已 陸 續 停 駛


( 嶼 巴 所 有 路 線 已 停 駛 )

城 巴


以 下 路 線 已 於 1 7 0 0 起 停 駛


9 6 2 , 9 3 0 , 9 6 9

而 部 分 城 巴 市 區 及 機 場 路 線 , 仍 維 持 有 限 服 務

龍 運

所 有 巴 士 路 線 已 於 1 7 0 0 停 駛

九 巴

除 了 來 往 元 朗 及 落 馬 洲 的 2 7 7 外 , 九 巴 所 有 路 線 已 於 1 6 3 0 停 駛
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


第 三 次 報 告

( 更 新 1 6 : 3 0 )

新 巴


以 下 路 線 的 部 分 路 線 ( 由 興 發 街 至 民 康 街 一 後 ) , 已 改 行 英 皇 道 , 而


不 行 東 區 走 廊


2 X , 8 P ,7 2 0

城 巴


以 下 路 線 已 於 1 6 0 0 停 止 服 務


7 3 R , 9 0 2 R , 9 0 5 R , 9 2 1 R

新 巴

以 下 路 線 於 1 6 0 0 停 止 服 務 :


7 2 2

其 他 路 線 維 持 有 限 度 服 務

城 巴

城 巴 於 1 5 5 0 宣 佈 , 機 場 路 線A 2 1已 回 復 正 常 服 務
路 線2 5 A2 5 C已 於 1 5 0 0 改 為 合 併 服 務


合 併 後 路 線 : 沿2 5 A路 線 上 寶 馬 山 , 再 沿2 5 C的 路 線 由 寶 馬 山


回 灣 仔 , 即 來 回 不 經 炮 台 山 道

嶼 巴


以 下 路 線 將 陸 續 停 駛 :


1 1 , 1 3

以 下 城 巴 路 線 已 於 1 5 0 0 停 駛


1 , 3 B , 5 A , 6 , 6 A , 6 X , 7 , 1 1 , 1 2 ,


1 2 A , 1 2 M , 4 1 A , 4 7 A , 7 0 , 7 1 , 7 3 ,


9 2 , 7 8 8 , 5 2 9 ,
9 7 3

輕 鐵

來 往 洪 水 橋 至 元 朗 的 服 務 因 元 朗 大 馬 路 封 路 而 暫 停

由 塘 坊 村 至 元 朗 的 服 務 已 改 用 穿 梭 巴 士 行 走

新 巴


以 下 路 線 會 在 1 5 3 0 停 駛 :


9 5

城 巴


由 於 彌 敦 道 有 棚 架 倒 塌 , A 2 1 現 已 改 道 , 部 分 車 站 停 用

嶼 巴


以 下 路 線 維 持 有 限 度 服 務 :


1 1 , 1 3 , A 3 5

以 下 路 線 已 停 駛


1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 2 3 , 3 4 , 3 7

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


第 二 次 報 告

( 更 新14:23)

城 巴


以 下 城 巴 路 線 將 維 持 有 限 度 服 務

更 新


1 , 3 B , 5 , 5 A , 5 B , 6 , 6 X , 7 , 8 X , 1 1 ,


1 0 , 1 2 A , 1 2 M , 2 5 A , 2 5 C , 3 7 A , 3 7 B ,


4 0 , 4 0 M , 4 7 A , 4 8 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 3 ,


7 7 , 8 5 , 9 0 , 9 0 B , 9 2 , 9 5 C , 9 7 , 9 8 ,


9 9 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 1 8 , 1 7 1 , 1 7 0 , 2 6 0 ,


7 8 0 , 7 8 8 , 5 9 2 , 6 0 6 , 6 1 9 , 6 8 1 ,


9 3 0 , 9 6 2 , 9 6 9 , 9 7 3

以 下 港 島 區 路 線 將 在 1 3 3 5 停 駛


M 5 , 5 X , 6 1

由 於 道 路 情 況 惡 劣 , 以 下 路 線 快 將 停 駛 :


5 2 9

以 下 路 線 已 於 1 4 1 5 停 駛


6 2 6 , 6 2 9 , 9 0 4 R

以 下 路 線 將 於 1 5 0 0 停 駛


8 8 R  ( 由 中 環 開 出 尾 車 )

九 巴


由 1 4 0 0 開 始


所 有 隧 道 路 線 維 持 正 常 服 務


除 隧 道 線 外 , 所 有 巴 士 路 線 維 持 有 限 度 服 務

由 1 4 1 5 開 始


龍 運 巴 士 路 線 維 持 有 限 度 服 務

新 巴


新 巴 員 工 接 送 車


金 鐘 地 鐵 站 - > 黃 竹 坑 廠 及 西 環 廠


柴 灣 地 鐵 站 - > 柴 灣 廠

以 下 路 線 已 於 1 4 3 0 停 駛 :


9 , 2 3 B

嶼 巴


以 下 路 線 已 1 4 3 0 停 駛 :


2 , 4 , 5 , 7 , 2 3

以 下 路 線 已 1 4 3 5 停 駛 :


3 , 3 4 , 3 7

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


第 一 次 報 告

( 更 新13:14)

城 巴


港 島 區 路 線 :


29R及314已 停 駛

北 大 嶼 山 及 機 場 路 線 :


S 5 5 已 於 1 3 3 5 停 駛

其 他 機 場 及 北 大 嶼 山 路 線 , 將 會 維 持 有 限 服 務 度

城 巴 過 境 巴 士 服 務


北 上 之 過 境 巴 士 服 務 , 下 午 的 班 次 將 停 止 行 走

至 於 由 內 地 南 下 香 港 的 路 線 , 將 會 按 原 定 班 次 開 出 , 維 持 正 常 服 務

新 巴


新 巴 以 下 旅 遊 路 線 已 於 1 3 0 0 停 駛: 


1 5 B , 6 4 , 6 5 , 9 1 A , 3 0 9 , 3 3 8 , 3 7 4 , 3 9 9

以 下 路 線 已 於 1 3 3 0 停 駛 :


1 3 , 1 4 , 1 5

以 下 路 線 已 於 1 4 0 0 停 駛 :


2 3 A , 4 3 X , 8 3 , 8 8

嶼 巴


以 下 路 線 將 1 4 3 0 停 駛 :


2 , 4 , 5 , 7 , 2 3


Article 7: (Request 1)

It should be 1630 instead of 1430.


Article 7: (Request 2)

> 城 巴


> 港 島 區 路 線 :


> 29R, 61, 314 已 停 駛

> 以 下 城 巴 路 線 將 維 持 有 限 度 服 務


1, 3B, 5, 5A, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 8X, 10, 11, 12A, 12M, 25A, 25C,


37A, 37B, 40, 40M, 47A, 48, 61, 70, 71, 72, 73, 77,


85, 90, 90B, 92, 95C, 97, 98, 99, 260, 592, 780, 788, M5

102, 103, 118, 170, 171, 606, 619, 681


930, 962, 969, 973

529 因 路 面 問 題 快 將 停 駛

非 專 利 線 626, 629, 88R, 904R 已 停 駛


> 新 巴


> 9, 13, 14, 15, 15B, 23A, 23B, 43X, 64, 65, 83, 88, 91A, 309, 338, 374, 399 已 停 駛

95 尾 班 車 15:30

> 嶼 巴


> 以 下 路 線 將 1 4 3 0 停 駛 :


2, 3, 4, 5, 7, 23, 34, 37


Article 7: (Request 3)

It should be 338, not 388.... -_-


大 吉 利 是~~


Article 7: (Request 4)

> AV102 (agnescsf@asiaonline.net) said:


>


> 新 聞 又 話, 九 巴 除 了 隧 道 巴 士 線 外, 其 他 路 線 都 只 會 提 供 有 限 度 服 務.

1500


嶼 巴 現 只 剩 下13,11及A35的 服 務


A21路 線 因 彌 敦 道 山 東 街 有 棚 架 倒 塌 要 改 路

金 魚 字


Article 7: (Request 5)

> kmb stop the services(from atv)

Long Win Airbus(A/E/S) not in Service (from TVB jade

Oscar餓 靚 之 巴


Article 7: (Request 6)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 1500


> 嶼 巴 現 只 剩 下13,11及A35的 服 務


> A21路 線 因 彌 敦 道 山 東 街 有 棚 架 倒 塌 要 改 路


>


> 金 魚 字

我12點 幾 係 彌 敦 道 見 到o的 車 塞 實 晒!!


o的 車 唔 可 以 行 彌 敦 道 來 回 線,


車 龍 分 別 去 到 太 子 同 油 麻 地

橙 色 一 個 巴


Article 7: (Request 7)

城 巴902R,905R,73R亦 已 停 止 服 務

16:10

金 魚 字Article 8:

Re: 急問去機場...唔該


金魚 (n960@netvigator.com) at Sat Aug 21 23:31, 1999 said:


> 奧 林 (tjckl@netvigator.com) said:


> 急 問..有D咩 車 可 以 由 油 麻 地 去 機 場ar??多 謝 多 謝

可 在 佐 敦 道 乘A22($39),及 在 彌 敦 道 沿 線(至 亞 皆 老 街)乘A21($33)

經 常 出 入 機 場 的 金 魚 字


Article 8: (Request 1)

如 果 A21 車 身 貼 埋 「 我 去 彌 敦 道 」 字 樣 , 咁 就 多 o的 人 識 搭 啦 , 哈 哈


Article 8: (Request 2)

> 奧 林 (tjckl@netvigator.com) said:


> 急 問..有D咩 車 可 以 由 油 麻 地 去 機 場ar??多 謝 多 謝

不 是 有 條A21往 機 場 嗎????

CV7946


Article 8: (Request 3)

> 奧 林 (tjckl@netvigator.com) said:


> 唔 好 意 思...係 早 晨6:00有 冇 車 去...唔 該

如 果 係 早 上6:00, 當 然 有 啦! A21頭 車 由 紅 磡 車 站 開05:30,05:45和


06:00, 跟 住 就 每10分 鐘 一 班. 如 果 乘05:30,05:45和06:00之 班 次


入 機 場, 大 約 需 時45-50分 鐘, 之 後 之 班 次 大 約 需 時50-60分 鐘.

但 又 如 果 你 要 早 上6:00到 達 機 場, 你 可 以 乘N22在 尖 沙 咀 碼 頭 開


04:40之 班 次, 入 到 機 場 大 約05:45-05:50左 右.

希 望 以 上 資 料 可 以 幫 到 你 啦!

阿 恆(3AV328)


Article 8: (Request 4)

> KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> A21,A22頭 班5:30AM,6AM應 埋 得 切.

再 唔 係 坐N22(尖 沙 咀 碼 頭 開)收$35.00

金 魚 字


Article 8: (Request 5)

金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 再 唔 係 坐N22(尖 沙 咀 碼 頭 開)收$35.00

N22 收 廿 八 蚊 之 嘛....


Article 8: (Request 6)

收 到 晒!唔 該 晒 各 位~Article 9:

颱風下的紅VAN真無良? 未必.


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) at Sun Aug 22 14:46, 1999 said:


> 今 日 番 完church, 番 屋 企o既 時 侯 已 經 掛o左 八 號 風 球, 我 所 搭o既 紅van(由 觀 塘 經 樂 華 往 牛 頭 角)坐 地 起 價, 由 原 來 的$2.5加 到$3.5再 加 到$5.0, 認 真 無 良, 衰 在 今 日 無28A, 如 果 唔 係 我 一 定 唔 搭 佢!


>


> 唔 好 話D人 唔 幫 紅van, 係 佢 自 己 做 得cheap同 賤 格, 與 人 無 由!


>


> 請 問 呢D case可 唔 可 以 去'交 通 投 訢 組pot佢? (我 已 經 影o左 相!)

紅van的 收 費 係 無 準 則 的, 我 相 信 交 通 投 訴 組 亦 不 會 受 理.

況 且 八 號 風 球 下, 一 般 保 險 係 唔 賠 的, (專 利 巴 士 例 外 吧?), 他 們


開 工 分 分 鐘 要 賠 的, 所 以 收 高D作 為risk premium (風 險 回 報)亦 是


合 理 的.

唔 好 話 紅van, 的 士 也 是 受 監 管 的, 但 一 般 來 講 八 號 風 球 下 他 們 也 是


收 高 一 些, 乘 客 也 多 數 願 意 付(雖 然 係 不 合 法 的), 就 是 這 個 道 理.

LV123


Article 9: (Request 1)

不 過 數 年 前 商 台'叱 吒903'曾 經 講 過, 原 來 八 號 風 球 下 開 車 保 險 唔 陪 係 假o既, 只 係D小 巴 的 士 司 機 加 價o既 籍 口.

Simon_28A


Article 9: (Request 2)

> AV102 GL3694 (agnescsf@asiaonline.net) said:


>


> 但 係 由 觀 塘 去 樂 華 而 家 仲 有22M 小 巴 搭 呀, 不 過 好 耐 先 有 車.

返 樂 華 搭23M都 得 呀, 仲 可 以 用 八 仔 添 :p
Kevin Wong


Article 9: (Request 3)

最 敝 我 同 老 婆o既 金 橋 大 廈 一 出 門 口 即 刻 吹 到 遮 都 反 埋, 仲 敢 行 落 裕 民 坊 咩! 如 果 係 自 己 一 個 就 唔 同.

Simon_28A


Article 9: (Request 4)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 係 咪 話 八 號 風 球 下 工 傷 冇 保 險 賠 呀? 人 o地 八 號 風 球


> 冒 住 生 命 危 險 都 開 工, 算 啦. 而 且 $2.5 加 到 $5.0


> 都 唔 係 好 過 份 o者, 以 前 拜 山 日 o的 小 巴 加 幾 倍 o忝 啦.


>


> 當 然 如 果 法 例 唔 容 許 佢 亂 加 價 的 話, 就 係 小 巴 o既 錯;


> 否 則 佢 o地 按 供 求 調 整 價 格 並 無 不 妥, 那 亦 都 是 政 府


> 的 責 任.


>


> --


> 車 匙!

Last time i go to Yuen Long form Tusen Wan cost me


$70 - $100


what do u think about that?! haha^^


Article 9: (Request 5)

不 過 數 年 前 商 台'叱 吒903'曾 經 講 過, 原 來 八 號 風 球 下 開 車 保 險 唔 陪 係 假o既, 只 係D小 巴 的 士 司 機 加 價o既 籍 口.

Simon_28A


Article 9: (Request 6)

印 象 中 , 紅 色 小 巴 的 收 費 是 不 受 運 輸 署 監 管 的 。


(有 錯 請 指 正 。)Article 10:

Re: [最新消息]汀九橋、青馬橋上層封閉


FlyingChuk (chuk@netvigator.com) at Sun Aug 22 10:27, 1999 said:


> 3AD138 (ckccheng@netvigator.com) said:


> 由 於 天 文 台 錄 得 港 內 的 最 高 陣 風 每 小 時 72 公 里 , 青 馬 管 理 公 司 宣 佈 封 閉 汀 九 橋,以 下 路 線 改 經 屯 公:


> 61x,62x,264M,269B,269c,960,961,962,968,969


> 而 所 有 機 場 線(Axx,Exx)將 途 經 青 馬 橋 下 層 。

我 樓 下(青 山 公 路 華 都 花 園 段)無 端 端 有E33向 屯 中 方 向 行...

飛 机 竺


Article 10: (Request 1)

> 3AD138 (ckccheng@netvigator.com) said:


>


> 是 不 是 回 廠 呀?


唔 係 喎~有 客 嫁,仲 唔 止 一 部 係 咁,我 己 見 左5部 行 過 啦

飛 机 竺


Article 10: (Request 2)

> MAN (mangp@netteens.net) said:


>


> 會 唔 會 「 內 部 指 引 」 左...


> 「 由 於 車 身 過 低 , 較 易 反 車 , 當 汀 九 橋 不 准1.6米 以 上 車 輪 行 駛 時 ,

點 解 車 身 過 低 會 較 易 反 車o既 ? 乜 矮 身 車 易 反o的 咩 ? 咁(手 查)法 拉 利


同 林 寶 堅 尼 咪 全 部 反 晒 !

Christopher


Article 10: (Request 3}

據 悉 低 地 台 巴 士 因 重 心 較 低,


故 此 其 實 是 較 難 翻 車.


Article 10: (Request 4}

> MAN (mangp@netteens.net) said:


>


> 會 唔 會 「 內 部 指 引 」 左...


> 「 由 於 車 身 過 低 , 較 易 反 車 , 當 汀 九 橋 不 准1.6米 以 上 車 輪 行 駛 時 ,


> 所 有E33線 巴 士 需 改 用 青 山 公 路 」


> 純 粹 推 測 :p


>


> MAN

我 頭 先 落 屯 中 睇 過,原 來 係 屯 匯 街 爆 水 喉,所 有 入 屯 中 的 巴 士 都 要 改 道.所 以 有D E33係 我 樓 下 啦.

(PS:乜 次 次 打 風 屯 匯 街 都 爆 水 喉.......)

飛 机 竺


Article 10: (Request 5)

E33會 唔 會 改 道 呢?(唔 會o卦...)Article 11:

Re: 九記以前48,48A and 48P


martin (lck1000@hkstar.com) at Sun Aug 22 00:43, 1999 said:


> 雷 停997 (owen124@hk.super.net) said:


> 小 弟 想 知 道 城 門 隧 道 未 啟 行 前 的48,48A and 48P三 條 路 線 的 資 料?


>


> Thanks!

48---荃 灣 碼 頭<->禾 輋------------$3.1


過 獅 子 山 隧 道 後 往 禾 輋-----$2


瑪 嘉 烈 醫 院 往 荃 灣---------$2


48A--荃 灣 碼 頭<->秦 石----------$3.1


大 埔 道/徑 口 路 往 秦 石------$2


瑪 嘉 烈 醫 院 往 荃 灣---------$2


以 上 資 料 係1990年


martin


Article 11: (Request 1)

> Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) said:


>


> 48: 禾 輋 -- 荃 灣 碼 頭


> 截 至 九 零 年 四 月--


> 主 要 途 經: 沙 田 市 中 心, 沙 角, 乙 明, 獅 子 山 隧 道, 龍 翔 道, 呈 祥 道,


> 葵 涌 道, 青 山 公 路 及 大 河 道


> 用 車: 3N, 3BL


>


> 48A: 秦 石 -- 荃 灣 碼 頭


> 主 要 途 經: 新 翠, 顯 徑, 隆 亨, 大 圍, 大 埔 公 路, 龍 翔 道, 呈 祥 道,


> 葵 涌 道, 青 山 公 路 及 大 河 道


> 用 車: G (全 雞!)

早 期 是 G/BL 混 合 的, 後 來 就 變 左 全 雞.


唔 知 係 唔 係 雞 車 襟 淆D 呢?

D師 傅 當 年 一 定 於 蝴 蝶 谷 已 經 要 踩 盡, 用 3 波 直 上


去 大 埔 道 的 超 斜 支 路, 唔 夠 15 秒 就 由 3 波 50 km/h


跌 到 落 1 波 5 km/h...

當 然 亦 都 試 過 攝 L 廠 M 仔 同 埋 S 廠 DM.


(不 過 DM 行 呈 祥 道/大 埔 道 真 係 好 唔 惦!)

>


> 48P: 顯 徑 -- 荃 灣 碼 頭


> 48A 的 晨 早 特 車

48A 於 早 上 繁 忙 時 間 於 車 頭 貼 上'此 車 不 入 顯 徑'字 樣,


並 在 現 時 大 圍 迴 旋 處 位 置 由 車 公 廟 道 右 轉 入 美 田 路.

48/48A 真 係 好 好 客 架! 下 午 繁 時 葵 涌 道 隨 時 可 以 連 續3班


飛 站, 亦 有 旅 遊 巴 偷 雞 埋 站 去 沙 田 的.

當 年 由 葵 芳 搬 入 大 圍 的 C Ma


Article 11: (Request 2)

When I was still in HK (1985), it used Tai Po Rd. instead of Lion Rock


Tunnel. Those day the fleet were all Victory 2.

Before [G], short bull (AR75xx) were used.

Since when 3-axle buses started service?


I remember the last Tsuen Wan departure of rt. 48A was after


0030. It was unusually late for Tsuen Wan routes. Anyway,


that Victory 2 carried the ad. for Hilton cigarettes.


Article 11: (Request 3}

> DL (ss78k@netteens.net) said:


> 以 前48的 班 次 是8-15分 鐘 , 經 常 頂 閘 !


> 有BL掛 牌 !


> 以 前48A的 班 次 是5-10分 鐘 , 客 量 不 俗 。


>


>


> DL


以 前BL47都 係 行48A


Article 11: (Request 4}

它 的 車 頭 路 線 牌 也 好 似 是 在 此 線 服 役 時 遭 撞 毀 , 之 後 換 上 現 時 那 一 個


與3N1-3N3相 同 的 路 線 牌 外 殼 。

Christopher


Article 11: (Request 5)

> DL (ss78k@netteens.net) said:


> 以 前48A的 班 次 是5-10分 鐘 , 客 量 不 俗 。

以 前 的48A為 兜 大 圈 路 線,由 於 當 年 我 公 公 住 秦 石 的 老 人 院,


所 以 以 前 搭48A由 荃 灣 去 秦 石,需 時 很 久,因 為 先 繞 經 大 圍,


再 往 新 翠 轉 入 隆 亨,再 入 顯 經,然 後 行 車 公 廟 路 往 秦 石,


後 期 更 甚 者 在 大 圍 繞 道 更 甚...所 以 當48A變 為45X和46X,


甚 至 變 做47X後,去 秦 石 就 方 便 多 了

F-stephenArticle 12:

Re: 九巴新巴海隧線905的班次問題


HB 610 (sammi59@netvigator.com) at Sun Aug 22 06:51, 1999 said:


> 老 陳 (JB5486 行914) (chanmw11@hk.super.net) said:


> 在 九 巴 公 佈905的 班 次: 平 日7至12分 鐘 一 班 , 假 日10至15分 鐘 一 班


> 在 新 巴 公 佈905的 班 次: 平 日5至8分 鐘 一 班 , 假 日6至12分 鐘 一 班


>


> 請 問 邊 間 公 司 公 佈 的 班 次 才 是 正 確 的 班 次? 還 是 各 有 各 不 同 的 班 次?

是 九 巴 5 ~ 8 分 一 班, 新 巴 7 ~ 12 分 一 班.

個 人 覺 得 兩 間 公 司 是 公 佈 所 屬 時 段 的 正 確 班 次.


( 唔 計 攝 車 )新 巴 派 車 十 三 輛, 九 巴 派 車 十 八 輛.


你 說 九 巴 時 段 的 班 次 是 否 相 比 新 巴 時 段 班 次 明 顯 較 頻 密 了?

HB 610


Article 12: (Request 1)

老 陳 兄, 好 抱 歉 先, 剛 剛 入 去 新 巴 網 頁 查 過, 新 巴 905 班 次 也


是 同 九 巴 一 樣 5 ~ 8 分 一 班.

至 於 用 車 方 面, 點 解 九 巴 用 車 會 比 新 巴 多, 抱 歉! 小 弟 也 不 太 清 楚!

HB 610


Article 12: (Request 2)

> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


> HB610兄 , 唔 洗 抱 歉 啦 , 一 向 都 係 視 作 你 為 '自 己 友' . 昨 晚 我 用 WINFAX 收 九 巴905的 FAX , 九 巴 係 話 平 日7至12分 鐘 一 班 , 假 日10至15分 鐘 一 班 , 咁 係 唔 係 九 巴 的 資 料 係 錯 的 ?

不 過 九 巴 905 空 調 時 間 表 乳 豬 紙 班 次 係 五 至 八 分 鐘 一 班 的 。

九 巴 獨 營 路 線 所 提 供 班 次 就 會 好 update , 但 合 營 隧 道 線 方 面 , 巴 士


公 司 會 為 免 麻 煩 , 如 無 必 要 都 唔 會 更 新 。 115 是 十 分 好 例 子 , 基 本 上


日 間 班 次 為 七 至 十 分 鐘 ( 九 巴 早 上 更 密 ) , 但 Fax 紙 是 寫 十 五 至 二 十


分 鐘 一 班 。

九 巴 905 繁 時 班 次 確 實 較 密 , 點 解 ? 大 家 看 看 時 間 表 便 知 , 九 巴 比 新 巴


有 較 多 賺 錢 時 間 嘛 。 同 樣 道 理 亦 在 九 巴 116 下 午 時 段 , 九 巴 曾 派 四 分 鐘 一 班 ...


Article 12: (Request 3}

新 巴905班 次 在 繁 忙 時 間 維 持 約4-6分 鐘 一 班, 十 三 架 字 軌 加


兩 架305及 三 架948字 軌 車, 即 係 繁 忙 時 間 有 十 八 架 車 行905,


通 常 攝 車 與 正 字 軌 之 間 的 班 次 係 四 分 鐘, 正 字 軌 與 正 字 軌 之 間


班 次 為 六 分 鐘!


九 巴 有 四 部 係 工 半 車, 只 做 繁 忙, 所 以905九 巴 正 字 軌 只 得14部 車Article 13:

Re: A43之巴士可否改裝加大行李架


橙色一個巴 (orangebus@i-cable.com) at Sun Aug 22 16:39, 1999 said:


> Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) said:


> 前 天 筆 者 在 機 場 見 到A43巴 士 上 的 行 李 之 多, 不 但 擠 滿 了 只 有 兩 格


> 的 行 李 架, 行 李 甚 至 要 放 在 原 本 輪 椅 的 位 置 上. 這 樣 做 法 不 但 危 險


> (行 李 架 容 易 被 弄 跌, 阻 塞 走 廊, 容 易 引 致 乘 客 絆 倒 受 傷), 而 且 可


> 能 違 反 殘 疾 歧 視 條 例(因 為 行 李 被 逼 放 在 輪 椅 專 用 位 上, 引 致 輪 椅


> 人 士 無 法 上 車).


>


> 筆 者 認 為 可 以 將 部 份 普 通 躉 的 下 層 座 位 改 為 行 李 架, 以 減 輕 擠 迫


>


> 請 各 位 討 論


>


> Eric & Rosanna
但 係 咁 做 咪 要cut位wah!!


唔 好 忘 記A43係30-45mins先 有 一 班 車,而 且 條 線 係 幾 好 客 量o架!!!

橙 色 一 個 巴


Article 13: (Request 1)

> 但 係 咁 做 咪 要cut位wah!!

據 悉 A43 現 在 是 有 兩 輛 A 線 車 的 。

> 唔 好 忘 記A43係30-45mins先 有 一 班 車,而 且 條 線 係 幾 好 客 量o架!!!

正 確 係 30 分 鐘 一 班 , 即 逢 00 分 及 30 分 於 兩 邊 總 站 開 出 。

>


> 橙 色 一 個 巴

N357


九 龍 巴 士 相 片 站


整 頓 板 風 , 人 人 有 責


Article 13: (Request 2)

> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


>


> 客 多 咪 加 車lor, 咁 巴 士 公 司 係 唔 可 以 開 條A線 但 係 用E車 行o架 嗎!


>


> Simon_28A

你 估 話 加 就 加? 全 部 都 要 混 吉 批, 以 而 今 既 環 境, 凡 有 同 地 鐵 有 多 少 競 爭 的 路 線 都 幾 乎'無 得 傾'!


Article 13: (Request 3}

> 橙 色 一 個 巴 (orangebus@i-cable.com) said:


>


>


> 真 係!!叫 一 間 只 有25架 車 行4條A線 的 巴 士 公 司 加 車,


> 除 非 佢o地 買 新 車la!!!而 且 唔 好 忘 記,車 係 要 維 修o架!!(同 有 o的 車 炒o左,燒o左)


> 唔 通 大 家 又 學 城 記 咩!!(sorry!!自 己 態 度 太 差,自 打30大 板!!)


>


> 昨 天 有 去 龍 運 廠 參 觀 的


> 橙 色 一 個 巴

Well, are you suggesting buses should be purchased to be


'crashed' and be 'sitting around' waiting to be repaired?

Also, there are more LW buses 'sitting around' at both Siu


Ho Wan and Tung Chung compare to the other bus company. Is


LW really 'lacking' buses?

There are also plenty of single door Lances 'sitting around'


on top of 'K' depot.

100/911R/M1/300/917 Wong

100/911R/M1/300/917 WongArticle 14:

Re: 一新巴 2A Trident 被塌樹擊中


橙色一個巴 (orangebus@i-cable.com) at Sun Aug 22 15:11, 1999 said:


> DenniS DA54 (da54@netteens.net) said:


> 一 部 新 巴 2A 的 Trident (11??)


> 行 經 高 士 威 道 近 維 園 之 東 行 時,


> 被 一 塌 樹 擊 中, 一 粗 樹 枝 打 入 上 層


> 近 樓 梯 位.


>


> 有 冇 人 知 係 邊 部 ?

但 係 睇 落 架 車 好 似 係140x,


有 錯 請 更 正!!

橙 色 一 個 巴


Article 14: (Request 1)

0個 架 係 十 二 米 亞 記 躉 喎 , 上 層 車 頭 一 塊 過 玻 璃0黎0個 喎


無 記 影 到


Article 14: (Request 2)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> 架 車 好 似 有 細 窗 喎 ! 應 該 係 十 二 米 車 。


>


> Christopher

係 十 二 米 車, 因 為 本 人 剛 巧 搭19號 經 過, 不 過


編 號 真 係 無 印 象, 但 以 我 所 知, 那 架11xx的 右


手 邊 亦 有 一 架309(DC)受 害!!!!

由 銅 鑼 灣 搭 左 成 個 鐘 車 先 番 到 屋 企 的DA71


Article 14: (Request 3}

0個 架0野 應 該 係1188, 因 為 呢 架0野 近 期0係2A走


同 埋 無 記 影 到 車 頭 車 牌Article 15:

Re: 新巴超級奧林比安近排行乜線?


DA54 (da54@netteens.net) at Sun Aug 22 14:39, 1999 said:


> LF1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) said:


> 694, 一 半 超 級 奧 林 比 安 、 一 半Trident

And: 2X, 8, 720


Article 15: (Request 1)

720 全 線 行 超 奧 !!! 2X,8,8P,18,722,112,694 每 天 也 有 1--2 部 超 奧 行 !!!

留 在 家 避 風 的LM佬


Article 15: (Request 2)

多 行722,720,8P,2X,,,,,,


Article 15: (Request 3}

> LF1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) said:


>


> 694, 一 半 超 級 奧 林 比 安 、 一 半Trident

仲 有720,近 日 新 記 常 用 很 多 新 車 行 這 線!

S3N353Article 16:

Re: CUHK,HKUST去機場最快的方法


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Sun Aug 22 19:44, 1999 said:


> 排 毒 美 顏 寶 (busybees@hk.super.net) said:


> 如 題


> 的 士,機 場 快 線 不 適 用


> 謝 謝!

From HKUST:


take 298 and take A22


Article 16: (Request 1)

from CUHK:KCR->A41 at Shatin KCR->New Town Plaza


from hkust:91M->E22 at Plaza Hollywood->outside Tai Hom Village


OR A22 at Choi Hung->Kai Yip

MAN(got Computer problam)


Article 16: (Request 2)

CUHK -> AIRPORT


KCR 沙 田 轉 A41/A41P


UST -> AIRPORT


彩 虹 轉 E23 或 者 藍 田 轉 A22


Article 16: (Request 3}

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 由 中 大 去.....


> KCRC....沙 田.....A41.....


>


> 搭 單 問 一 問....點 解 你 會 咁 問 呢 ﹖


I study in CUHK this year


My friend studies in HKUST,


Our friend study abroad and leave on 27/8


that we are both in O'camp, so we may go to the airport....Article 17:

Re: 快餐椅AV行170,這個罪該萬死的九記!!!


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Sun Aug 22 15:06, 1999 said:


> 死 死 團 團 長 (ottomak@cyberec.com) said:


> 九 記 唔 知 係 咪 同 大 富 豪 有 仇 , 又 起 水 塘 又 用 快 餐 椅 ,


> 而 且 果D快 餐 椅 行 親 都 唔 係 短 途 , 真 係 戥D乘 容 陰 公 。


> 尋 晚 仲 俾 我 見 到 快 餐 椅AV行170(睇 唔 清 楚 車 牌 , 只 知 係HU頭)! ! ! !


>


> 大 佬 ! ! 沙 田 去 香 港 仔..............! ! !

有 得 俾 你 坐 咪 好o羅 ! 我 坐40號 都 有 快 餐 椅 富 豪 , 坐 成 個 鐘 都 無 乜 點


。 況 且o的 椅 硬o的 , 對 背 部 都 好o的o架 ! 我 諗 總 好 過 全 程 要 挨o的 無


益o既 粟 味o既 木 瓜 !

Christopher


Article 17: (Request 1)

九 廣 東 鐵 o的 硬 凳 咪 仲 硬 過 '快 餐 凳', 佢 由 紅 磡 去 到 羅 湖 o忝 啦,


又 唔 見 有 人 嗌 生 晒 話 唔 好 坐?

快 餐 凳 都 OK 啦, Lazzerini o的 凳 係 厚 o的 o者, 唔 見 得 佢


軟 熟 好 多 喎. 座 椅 太 軟 熟 會 影 響 脊 骨 呀.

--


車 匙!


Article 17: (Request 2)

九 巴 用 快 餐 椅 只 係 試 驗 , 唔 係 全 部 新 車 都 採 用 , 九 巴 將 幾 部 富 豪 裝 上


快 餐 椅 只 係 想 試 下 快 餐 椅 的 效 果 , 如 果 效 果 好 , 即 深 受 乘 客 好 評 才 採 用 , 使 乘 客 坐 得 更 舒 適 , 以 提 升 服 務 質 素 , 佢 都 唔 知 你 對 d 快 餐 椅 咁 反 感 架


Article 17: (Request 3}

係 啦 , 而 家86都 有 一 架 咁 的 車 , 個 '梳 化' 薄 到 死 , 同 無 都 好 似 無 乜 分 別 , 小 弟6.10PM左 右 由 青 山 道(SECOND BUS STOP)去 到 沙 田 , 時 間 都 要40分 鐘 , 南 昌 街 要 上 山 , 歌 和 老 街 要 落 山 , 係 窩 打 老 道 又 上 番 山 , 出 左 隧 道 又 落 山 , 直 情 係 : 上 完 又 落,落 完 又 上,上 完 又 再 落 , 車 程 咁 崎 嶇 , 但 係 搵d咁 的 '梳 化' 比 人 坐 , 直 係 唔 知 九 巴 今 次 又 發 左 乜 野 神 經 !

170係 唔 可 以 用D咁 的 車 行,就 算 唔 塞 車 都 要80分 鐘 (我 試 過 由 沙 火 搭 到 華 富) , 真 係 令 乘 客 辛 苦 ! 我 都 好 同 情 你 呀 .

小 弟 認 為 九 巴 應 該 盡 快 更 換 這 一 類 坐 位 , 或 者 將 這 批 車 改 行 一 些 超 短 路 線 , 例 如 238m .

昨 日 來 回 程 搭 到 新 巴 三 車914(3047 JB5486)的 老 陳 (不 過 係 專 登 捕 佢 架)


Article 17: (Request 4}

170係 唔 可 以 用D咁 的 車 行,就 算 唔 塞 車 都 要80分 鐘 (我 試 過 由 沙 火 搭 到 華 富) , 真 係 令 乘 客 辛 苦 ! 我 都 好 同 情 你 呀 .


Last time I took 170(CTB688) from wah fu to Shatin kcrc.only 50 mins.but not 80.

VA48,2102Article 18:

Re: 前中巴VA一問


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) at Sun Aug 22 00:40, 1999 said:


> 霧 澤 風 子 (nwfbva63@netvigator.com) said:


> 問96年 出 牌 的20架VA(VA31-50)有 多 少 架 一 出 牌 便 上 了 全 車 身 廣 告?Thanks!!

等 我 諗 下 先...

VA31 有, Marlboro


VA32 有, Jive 雪 榚


VA33 有, Fuji Film


VA34 有, Fuji Film


VA35 有, 藍 色 會 計 師 公 會


VA36 有, Fuji Film


VA37 冇


VA38 冇


VA39 有, 黃 色 會 計 師 公 會


VA40 冇


VA41 Davidoff, 有 冇 咁 早?


VA42 Davidoff, 有 冇 咁 早?


VA43 好 似 冇


VA44 好 似 冇


VA45 有, AST


VA46 有, AST


VA47 有, Sogo


VA48 有, 珍 寶 冷 氣


VA49 京 都 念 慈 庵, 有 冇 咁 早?


VA50 冇

有 錯 請 指 正!

VA52


Article 18: (Request 1)

> 丁 蟹 VA55 (rleekl@ctimail.com) said:


>


> 正 確! VA41及VA42都 係 一 出 廠 就 配 上Davidoff廣 告


>


>


> VA43係AST


>


>


> 呢 兩 架 車 好 奇 妙, VA47一 出 廠 就 配sogo廣 告 行8號,


> VA48就 配 珍 寶 廣 告 行691, 但 呢 兩 架 野 一 過 月 後 就


> 交 換 左 個 廣 告, 即 係VA47上 左 珍 寶 廣 告 行691,


> VA48上 左Sogo行8號


If VA48 don't change with VA47.I don't think I can take VA48 so


often when it is on rt8.

VA48,2102


>


> VA49在96年 年 尾 先 上 念 慈 菴


>


>


> VA50係 有 廣 告 的, 一 出 廠 就 上 左 個NCAA廣 告!


Article 18: (Request 2)

> CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) said:


> 就 係 囉, 呢 件 事 攪 到 我 r 晒 頭, 到 而 家 都 唔 明 點 解. 而 且 VA48 最 初


> 既 珍 寶 廣 告 係 紅 磚 色 既, 換 左 之 後 係 咪 變 左 白 色 呢?

係 呀, 換 左 廣 告 後, VA47改 上 左 白 色 的 珍 寶 廣 告, 並 非 紅 磚 廣 告!

> 唔 係 呀, VA50 出 廠 係 油 中 巴 原 色, NCAA 廣 告 係 DA58 出 左 一 段 時 間 之


> 後 先 同 VA50 一 齊 上 架.

係 呀, 我 剛 剛 找 到D舊 相, VA50原 來 係 中 巴 色 先, 落 左111約 一 個 月 後


就 上NCAA, 我 仲 記 得 果 陣111渣VA50個 夜 更 司 機 好 好 人, 佢 一 見 我 幫


架VA50嚗 光 果 陣 即 刻 開 晒D車 箱 燈, 整 到 我 張 相 好 靚!

亦 都 多 謝 你 的 指 點! ^_^Article 19:

Re: (討論)城記車廂最臭之巴士


LF1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) at Sat Aug 21 22:45, 1999 said:


> NWFB4001 (oxball@netteens.net) said:


> 請 大 家 講 出 你 認 為 城 記 車 廂 最 臭 之 巴 士, 好 使 其 他 板 友 有 所 警 惕, 謝 謝!


> 我 個 人 認 為 是 大 部 份Leyland Olympian 11m coach (106-204).


>


> NWFB4001


好 多 舊Olympian/Dragon如 果 冷 氣 不 足 , 就 一 定 好 臭 , 去


東 區 坐 城 記 , 隨 時 中 招 。


勸 諭 大 家 去 東 區 盡 量 唔 好 坐 城 記 。


Article 19: (Request 1)

看 看 以 下 圖 片 先...某 間 公 司 車 隊 呢??
這 裡 仲 有 其 它 車 箱 正 相


Article 19: (Request 2)

> 100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) said:


>


> I think any bus which serves those 'beaches' like 10.4m Leyland


> Olympians and Dragons are the worst!


>


> (somehow those on 973 are a bit better, maybe because less


> passengers take them...)


>


> 100/911R/M1/300/917 Wong


> who thinks it's time to replace them with 27xx....

個 人 覺 得6系,61系D短 豪,短 蘭 係 最 臭


D人 游 完 水D味 上 晒 架 巴 士 度

2A/DL13暗 西 怪 客


ICQ:38551359Article 20:

Re: 都城嘉慕上斜左穿右插,車長超班快過「發拉梨」


G388 (wingchi@netvigator.com) at Sun Aug 22 00:59, 1999 said:


> 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 下 晝 一 架新 巴 色O既都 城 嘉 慕 超 級 都 城 型 巴 士-ML23行83號 ‧ 當 佢 一 上 筲 箕 灣 果 面O既 長 命 斜 果 陣,架 車 好 似 火 箭 咁,上 斜 「 磡 磡 聲 」;車 長 用 單 手 配 大 腳,係 車 叢 中 左 穿 右 插,唔 單 只 快 過 晒O的 新 巴 躉,仲 快 過 架 準 備 入 大 潭 道O既紅 色 「 發 拉 梨 」!架 「 發 拉 梨 」 最 多 同 架 普 通 私 家 車 咁 快 ‧ 我 問 過 該 「 超 班 車 長 」,佢 話 架 車 加 埋 得 四 個 人,架 車 夠 輕,先 至 咁 快 ‧ 可 惜 我 冇 留 意 個 錶 板,否 則 實 知 道 架 車 幾 快 ‧


> 你 點 睇?

唉 ! 話 明super metrobus梗 係'SUPER' 啦 ! 架ML23係 咪   大 修 完 先 咁 鬼 勁 揪 咋  嘩 ? !


我 坐 過 一 架 九 巴Dragon 窩 打 老 道 入 獅 隧  條 長 命 斜 度 連 揪 三 架 巴 士 喎 ,  陣 架 車 仲 全 車 爆 滿 添 !  三 架 巴 士 真 係 「 磡 磡 聲 」  ! 不 過 係'谷'到 「 磡 磡 聲 」  隻 囉 ! 我 坐  架  不 知 幾 輕 鬆 ! 哈 哈......


你 地 又 點 睇 ? ?


Article 20: (Request 1)

本 人 昨 天 因 事 要 入 沙 田,架81 DL 牌 Olympian 係


大 埔 道 係 咁'馮 車 過 車',真 係 勁!!!

橙 色 一 個 巴


Article 20: (Request 2)

> 100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) said:


>


> I guess that's why the bus is called 'Super Metrobus'!


> (given almost nobody is on board!)


>


> 100/911R/M1/300/917 Wong

Maybe the engine and the Voith gearbox have been tuned for Chai Wan Road. Also the driver keep his feet on the gas to 'lock' the gearbox. As you know the A/T gearbox had a function called 'Kick Down'. When the gearbox is at gear 2 position, if you want the bus to go faster, you can step hard on the gas and the gearbox will switch into gear 1. In this case, because the bus gearbox is in gear 1 position, the gearbox can't kick down anymore so that the gearbox will 'Lock' the gear at gear 1 position. That is the same principle used in 'New Clear Water Bay Road'.

P.S. 'E4系(大 阪 至 東 京)' OR '500(東 京 至 大 阪)' (both are same person) 雖 然loves trains, but he loves buses, too.Article 21:

Re: 112一問


James 3007 (kwokcj@hknet.com) at Sun Aug 22 19:31, 1999 said:


> 風 間 火 月 (hsbt@netvigator.com) said:


> 九 記 幾 時 係 112落 金 躉 ?

原 本 應 該 係 1998 年 9 月 1 日 (即 新 巴 接 手 112 開 始) 落


ATR2 及 ATR3, 但 因 冷 氣 系 統 出 問 題, 到 9 月 中 才 有 山 寨


躉 落 112.

其 實 只 比 300 落 遲 幾 日, 絕 對 冇 1998 年 12 月 落 咁 遲


Article 21: (Request 1)

> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 我 記 得112有 金Trident好 似 係1998年12月 頭 開 始 , 不 過 我 都 唔 知 有 無 記 錯, 小 弟 在 第 一 次 搭112九 巴 金Trident是 在1999年12月31日(其 實 當 時 已 是1999年1月1日)零 晨12.25在 清 風 街 天 橋 底 上 車,油 麻 地 落 車.

應 該 不 是 ─ ─ 112 好 像 比 2 號 更 早 使 用 金 躉 。


大 約 是 1998 年 10 月 吧 。


Article 21: (Request 2)

> 風 間 火 月 (hsbt@netvigator.com) said:


> 九 記 幾 時 係2號 落 金 躉 ?

1998 年 12 月

HB 610Article 22:

Re: 問:九巴Trident車牌及車身


HB 610 (sammi59@netvigator.com) at Sun Aug 22 16:58, 1999 said:


> VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) said:


> 問 以 下 九 巴Trident車 牌:


> ATR 158,159,173

ATR158 -- JD2527


ATR159 -- JD2551


ATR173 -- JE1373

HB 610


Article 22: (Request 1)

唔 駛 客 氣 啦!


ATR155 -- JC8084


Article 22: (Request 2)

THXArticle 23:

Re: 圖片推介﹕新巴Dart仔及中巴LF模型資料


飛鏢仔 DC8^_^ (dc8@school.net.hk) at Sun Aug 22 16:16, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


> 以 下 資 料 是 取 自Oriental Model Buses網 頁 ﹕


>


> 新 巴2001模 型


>


> 中 巴LF18模 型

關 於 飛 鏢 模 型 下 的 規 格 表 有 幾 點 需 要 更 正 的 :

1.車 身 的 長 度 為10.7m, 不 是 10.6m.


2.車 身 廠 是Plaxton, 車 身 的 名 字 是Plaxton Pointor II.


而 這 車 身 廠 不 是 Plaxton Pointer... 世 界 上 沒 有 一 所 叫Plaxton Pointer的 廠.


3.如 果 本 人 沒 有 記 錯 的 話 , 香 港 的 售 價 應 是$195.00/ ...

多 謝!!!

DC8.


Article 23: (Request 1)

> K.K. (dckk@netteens.net) said:


>


> Collector's Model 出o的 模 型 一 係 就 窗 邊 粗 得 滯,


> 一 係 就 直 頭 無 窗 邊, 簡 直 係 LF 一 大 缺 憾!


> 仲 有 點 解 睇 落 條 轆 係 白 色o既? 唔 係 銀 色o既 咩?

我 都 嫌 d 藍 色 太 淺 添

唔 知 遲 d 會 唔 會 出 一 架 低 尾 牌 既 LF 呢? 我 對 那 款 LF 的 感 情 比 較 深,


希 望 有 啦......

VA52


Article 23: (Request 2)

車 頭 頭 頂 中 間 太 尖...


乜 係Collectors's Model 出 架 咩?Article 24:

Re: 雙向分段收費的問題


一刻寧靜、一片天空 (autobus@globility.com) at Sun Aug 22 08:23, 1999 said:


> Tak (s977561@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 請 問,


> 九 巴 何 時 開 始 採 用 雙 向 分 段 收 費?

九 巴 係 係 開 檔 個 時 已 經 有 雙 向 分 段 收 費 , 應 該 係 一 九 二 八 年 罷 了 ,


到 了 現 在 , 都 已 經 有 六 十 八 個 年 頭 了 , 因 為 大 戰 期 間 係 冇 九 巴 架 。


> 哪 些 九 巴,新 巴 和 城 巴 的 路 線 採 用 這 種 收 費 方 法?


九 巴 有 雙 向 分 段 收 費 的 路 線 有


53 荃 灣 碼 頭 -- 元 朗 東


雙 向 分 段 為 元 朗 -- 青 龍 頭 、 虎 地 -- 荃 灣 碼 頭 、 虎 地 -- 青 龍 頭


三 聖 -- 青 龍 頭 以 及 青 龍 頭 -- 荃 灣 碼 頭


64K 元 朗 西 -- 大 埔 墟 東 鐵 站


雙 向 分 段 為 元 朗 西--上 村 以 及 上 村--大 埔


76K 元 朗 西 -- 華 明


雙 向 分 段 為 元 朗 -- 米 埔 、 米 埔 -- 上 水 以 及 上 水 -- 元 朗


77K 元 朗 西 -- 祥 華


雙 向 分 段 為 元 朗 -- 橫 台 山 、 元 朗 -- 上 水 、 橫 台 山 -- 上 水


、 橫 台 山 -- 祥 華 以 及 祥 華 -- 上 水


新 巴 雙 向 分 段 收 費 的 路 線 有


14 赤 柱 炮 台 -- 西 灣 河 碼 頭


雙 向 分 段 收 費 為 赤 柱 炮 台 -- 大 潭 以 及 龜 背 灣 -- 西 灣 河


城 巴 雙 向 分 段 收 費 的 路 線 有


6/6A/6X/260 赤 柱 -- 中 環


雙 向 分 段 收 費 為 淺 水 灣 -- 中 環 (260假 日 不 適 用)


61 淺 水 灣 -- 中 環


雙 向 分 段 收 費 為 司 徒 拔 道 -- 中 環


> 為 何 巴 士 公 司 願 意 減 收 部 份 車 資?


因 為 於 該 段 路 上 大 多 沒 有 其 他 短 程 線 提 供 服 務 。


> 是 巴 士 公 司 自 發 優 惠 乘 客 還 是 運 輸 處 和 區 議 會 要 求 呢?


唔 , 呢 個 嗎 , 各 方 面 都 有 責 任 囉 。


好 似 話64K的 巴 士 , 每 個 乘 客 可 以 帶 上 比 上 機 場 巴 士 還 多 的 行 李 也 可


以 , 即 係 兩 件 共 四 十 五 公 斤 以 下 。 龍 運 好 多 線 都 做 唔 到 啦 。


始 終 , 巴 士 都 係 一 種 服 務 , 很 老 實 說 , 香 港 的 公 共 交 通 係 本 質 上 已


經 轉 左 型 , 而 係 一 種 生 意 。


Article 24: (Request 1)

> 哪 些 九 巴,新 巴 和 城 巴 的 路 線 採 用 這 種 收 費 方 法?

城/新 巴6系 ,


九 巴53,64K,72A,76K,77K


> 為 何 巴 士 公 司 願 意 減 收 部 份 車 資?


> 是 巴 士 公 司 自 發 優 惠 乘 客 還 是 運 輸 處 和 區 議 會 要 求 呢?

某D係 自 發


(因 為 條 線 服 務 中 間 地 區 , 如64K大 埔 開 出 有 好 多 林 村 客)


某D係 歷 史 因 素(如 路 線 合 拼)

MAN


Article 24: (Request 2)

雙 向 分 段 收 費 始 於 五/六 十 年 代(中 巴 是 於 六 零 年 一 月 實 施, 九 巴 就 唔 記 得)


當 時 不 論 市 區/郊 區, 逢 長 程 都 有 分 段 收 費.


直 至 七 十 年 代 引 入OMO後, 大 部 份 路 線 取 消 分 段 收 費.


直 至 八 十 年 代 中 才 從 新 提 供.


現 時 設 有 雙 向 分 段 的 路 線(*為 不 明 文 規 定)


新 巴:262


城 巴:南 區 海 灘 線


九 巴:53,64K,64P,76K,77K,通 宵 線


嶼 巴:所 有 唔 以 東 涌 市 中 心 為 終 站 的 普 通 巴

請 接 力


Jess


Article 24: (Request 3)

> 雙 向 分 段 收 費 始 於 五/六 十 年 代(中 巴 是 於 六 零 年 一 月 實 施, 九 巴 就 唔 記 得)


> 當 時 不 論 市 區/郊 區, 逢 長 程 都 有 分 段 收 費.


咁 又 唔 係 啦 , 查 番 一 九 四 九 年 的 中 巴 路 線 表 , 已 經 有 好 多 雙 向 分 段 架 啦 。


或 者 你 唔 知 啦 。 其 中 三 號 已 有 了 。 其 實 , 中 巴 係 九 龍 做 個 時 , 現 在 的


九 巴 六 號 線 都 係 有 雙 向 分 段 收 費 的 。 聽 阿 公 講 , 由 尖 碼 去 旺 角 係 三 零 年 ,


係 收 五 仙 , 去 到 荔 灣 就 要 一 毫 了 。


而 一 九 五 四 年 開 辦 的 八 號 線 , 係 開 線 個 時 已 經 有 雙 向 分 段 啦 。


現 筲 官 -- 灣 仔 史 釗 域 道 -- 三 毫


筲 箕 灣 道402號 -- 灣 仔 史 釗 域 道 -- 兩 毫


筲 箕 灣 道402號 -- 筲 官 -- 一 毫

而 當 時 都 唔 係 咁 多 人 坐 八 號 分 段 , 最 大 原 因 就 係 有 電 車 , 收 一 毫 就 可


以 去 到 中 央 街 市 。 當 時 , 好 多 柴 灣 人 都 情 願 行 半 個 鐘 去 筲 箕 灣 坐 電 車


上 班 。

> 直 至 七 十 年 代 引 入OMO後, 大 部 份 路 線 取 消 分 段 收 費.


係 啊 , 當 時 仲 令 到 中 巴 售 票 員 罷 工 啊 。 個 時 , 好 多 有substitute route


的 路 線 都 取 消 雙 向 分 段 啦 。 但 係 , 中 巴 的 六 號 同 埋 十 四 號 係 從 未 取 消


過 雙 向 分 段 收 費 的 。 而 九 巴 的23(64K), 21(76K), 22(77K)都 係 從 來 都


未 取 消 過 雙 向 分 段 的 。


> 直 至 八 十 年 代 中 才 從 新 提 供.


只 係 好 少 部 份 啦 。Article 25:

Re: 有關281A


chiuchiu (chunglai@hkstar.com) at Sun Aug 22 00:38, 1999 said:


> COWBOY (potato22@ctimail.com) said:


> 請 問 會 唔 會 經 禾 輋,如 果 經 的 話,便 可 大 大 減 輕81的 負 荷.

Some ppls say


好 似 話 在 九 月 中 開281A , 會 與83k轉 全 冷 一 齊 來 ,


亦 好 似87會 取 消 , 280p 就 減 一 班 車 及 去 到 火 炭


路 不 入 源 禾 路, 改 為 直 去 再 上 沙 田 路.


不 過 所 有 消 息 係 未 經 証 實 , 只 是 有 遙 傳 ,


只 可 以 聽 住 先.

So, Is 281A via SHATIN central or not?


or just like 81C ?


also it 281A via Tsim Sha Tsui!!

no chinese systam


chiuchiu
chiuchiu


Article 25: (Request 1)

- I heard from some drivers that 2 8 1 A would via


Sha Tin Town Plaza and go to Lion Rock Tunnel as what 85


and 87 did.

東 邪


GK 9112


Article 25: (Request 2)

好 似 唔 會 ,281A係 由 廣 源-九 龍 機 鐵 站Article 26:

Re: 請問今年之內會仲有甚麼巴士模型1:76 出 ?


DA0- (refchan@netteens.net) at Sun Aug 22 17:29, 1999 said:


> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


> 請 問 今 年 之 內 會 仲 有 甚 麼 巴 士 模 型1:76 出 ?


>


> 九 巴 雞 車 ? (最 好 係70上 水,最 有 代 表 性)


> 九 巴TURBO mcw ? (最 好 係51錦 田 OR 64k大 埔 火 車 站)


> 九 巴 普 通 熱 車 (11米 長) ? (甚 麼 路 線 都 得 啦)


> 九 巴296c 的 Centroliner ? (應 該 用296C尚 德)


> 九 巴 三 菱50座 (即B1,203,208)


> 九 巴 平 治 車 (即 而 家 部 份70,71K,73,73a)


> 龍 運Trident (原 色,富 東 商 場 廣 告,國 泰 廣 告) 三 架 都 想 有.


> 中 巴ML車 (即 而 家 新 巴914熱 車 用 緊 的 一 款)


> 嶼 巴A35 (唔 係Drat仔,係 車 身 較 高 的 一 款)


> 嶼 巴 雞 車


> 嶼 巴 普 通 車(即1,3,4,5,7,11,13,23用 緊 的 一 款)


> 城 巴 跛 柴 (要 係 原 色 及 有Network 26的 字)

新 巴 蛋 撻


Article 26: (Request 1)

> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> WHAT IS '新 巴 蛋 撻' ?


He say Dennis Dart!Article 27:

Re: 問:'有限度服務'的定義


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Sun Aug 22 16:59, 1999 said:


> VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) said:


> 請 問'有 限 度 服 務'的 定 義 是 甚 麼

I think it means 將 班 次 調 整


有 錯 請 更 正


Article 27: (Request 1)

一 句 講 晒---減 班 次


Article 27: (Request 2)

即 係 原 本8-15mins一 班 車,現 在 咪 變 成15mins一 車
橙 色 一 個 巴Article 28:

Re: 仲有冇LF MODEL買?


老陳 (chanmw11@hk.super.net) at Sun Aug 22 18:20, 1999 said:


> 巴 士 王 子 (denis718@netteens.net) said:


> 仲 有 冇LF MODEL買?而 不 要 預 定?

去 80nn 訂 啦 , 要 快 , 有 限 額 , 全 香 港 得3000架


Article 28: (Request 1)

> 巴 士 新 丁 (fredy@asiaonline.net) said:


>


>


> 仲 未 去 訂, 加 上 八 號 風 球, 明 天 去 訂 唔 知 仲 有 冇

明 日 先 打 電 話 問 左 先 , 免 得 白 行 啦 :

太 子 店: 23818168


沙 田 店: 26923799


上 環 店: 28513635


屯 門 店: 24414227

希 望 幫 到 你 啦Article 29:

Re: 請問903巴行乜線?


老陳 (chanmw11@hk.super.net) at Sun Aug 22 16:06, 1999 said:


> FT144 (chun98@hknet.com) said:


> 請 問903巴 行 乜 線?

很 多 路 線 都 有 啦 , 我 搭 過 的 有 273p , 86(冷 車)

老 陳


Article 29: (Request 1)

68X for Volvo (HG6568),968 for Trident (HW8970).


Article 29: (Request 2)

968 andAV232) 68X!!Article 30:

Re: 問: 5001, 1601, 1620過去兩週行過的路線


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) at Sun Aug 22 14:10, 1999 said:


> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


> 如 題, 謝 謝 解 答.


>


> Simon_28A :)

5001:2X


Article 30: (Request 1)

> LF1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) said:


> 這 兩 天 ,5001都 行694


> 1620 行63,82


> 1601 行63,65


> LF 1 & DA 1

星 期5 1601行970

LF293Article 31:

離題


金魚 (n960@netvigator.com) at Sun Aug 22 12:30, 1999 said:


> 2154 (ken8505@pacific.net.hk) said:


> 8號 風 球 珼 正 縣 掛!


> cityflyer-2154


> A11 Bus Terminus

這 個 同 天 氣 有 關,同 巴 士 好 似 冇 關 喎,報 天 氣 唔 該 去 地 下 天 文 台 討 論 區

金 魚 字


Article 31: (Request 1)

請 2154 (ken8505@pacific.net.hk) 板 友 注 意,


本 板 嚴 禁 與 巴 士 無 關 的 文 章.

--


車 匙!Article 32:

Re: 城記車隊一問


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Sat Aug 21 23:35, 1999 said:


> CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) said:


> 請 問 城 記 #427-484 那 批 車 之 中 有 哪 幾 架 是 非 專 利 車 呢?


>


> 唔 該 晒!


>


> VA52

好 似 係429-436


定 還 是430-435或430-436.


Article 32: (Request 1)

> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


>


> 據 悉 目 前 只 有431-435為 非 專 利 巴 士 。


> (初 期 有427-444, 後 來 絕 大 部 份 都 已 經 過 檔 到 專 利 部 。)


> 另 外 , 在905R開 辦 初 期 ,451-454亦 曾 經 短 暫 服 務 於 非 專 利 部 。


> 而441、442和444在 落 地 時 是 專 利 車 , 但 不 久 就 被 調 入 非 專 利 部 支 援 。


> 後 來 才 返 回 專 利 部 。445、446和450則 曾 經 在 九 七 年 初 由 專 利 部 調 入 非


> 專 利 部 一 段 時 間 。

仲 有429, 430 o添 呀!

阿 恆(3AV328)Article 33:

Re: 區議員要求87x全日行駛


100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) at Sun Aug 22 00:20, 1999 said:


> HA7883 (chengtt@ctimail.com) said:


> 今 日 有 個 朋 友 打 電 話 話 我 知,佢 話 區 議 員 要 求 8 7 X 全 日 服 務 & 不 經 銀 城 街 直 出 九 龍,


> 舒 緩 8 7 D.


>


> 而 我 覺 得 8 7 x 全 日 行 駛 不 是 一 件 壞 事,的 確 8 7 D 有 時 到 恆 安,富 安 已 經 頂 閘 ( 不 計


> 熱 狗 ) , 8 7 x 的 全 日 行 駛 可 以 舒 緩 8 7 D 的 龐 大 客 量 !


>


> HA7883

Where would the terminus be? (anywhere?) Tsim Sha Tsui? Or


'Yau Ma Tei'?

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 33: (Request 1)

> 東 邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) said:


>


> -  8 7 X 的 車 源 主 要 都 係 來 自 8 7 D , 所 以 8 7 X 轉 全 日 都 未 必 可 以 舒 緩 到 8 7 D


> 的 客 量 , 反 而 到 時 部 份 字 軌 走 左 去 行 8 7 X , 8 7 D 咪 變 成 仲 少 左 車 行 ? 至 於 8 7 X


> 唔 入 第 一 城 , 呢 個 做 法 兩 睇 , 依 家 下 午 繁 忙 時 間 由 旺 角 番 第 一 城 的 乘 客 都 唔 少 , 小 弟


> 仲 見 過 有 人 中 午 十 二 點 幾 在 旺 角 特 登 等 8 7 X 去 第 一 城 , 好 彩 8 7 D 個 司 機 好 人 話 比


> 佢 地 知 要 下 午 四 點 幾 先 有 車 , 同 埋 依 家 下 午 繁 忙 時 間 坐 8 7 X 入 馬 鞍 山 的 人 已 經 唔 計


> 較 8 7 X 兜 入 第 一 城 , 因 為 8 7 X 通 常 都 有 位 坐 , 唔 理 得 咁 多 , 其 實 諗 落 , 倒 不 如 將


> 8 7 X 取 消 , 將 批 車 行 番 8 7 D , 再 加 車 加 密 班 次 會 仲 好 , 不 過 小 弟 計 過 數 , 8 7 D


> 現 有 正 字 軌 加 特 別 車 全 部 有 三 十 一 部 咁 多 ( 未 計 柯 打 車 同 賣 血 車 ) , 再 加 車 之 後 會 唔


> 會 成 為 全 港 派 車 最 多 的 巴 士 路 線 呢 ? ( 唔 計 過 海 隧 道 線 ) .


>


> 東 邪


> GK 9112

Although if all buses on 87X go to 87D, those from Mongkok


trying to go back to Ma On Shan might wait 'forever' to get


on board, vs. a seat on 87X!

100/911R/M1/300/917 WongArticle 34:

Re: Why MB40 runing 2?


FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) at Sat Aug 21 20:58, 1999 said:


> Bryan (andy56k@ctimail.com) said:


> MB40 is it died it?


> Why today i see this bus running 2.


> Thank you


> Bryan

復 活!


本 來 以 為 自 己 眼 花 , 點 知 連 你 都 見 到 。


Article 34: (Request 1)

> 2A/DL13暗 西 怪 客 (ngamsai99@schoolteam.net) said:


>


> MB40是 否 已 續 期 呢?


> (PS:琴 日 見 到DL8用T牌 在 筲 箕 灣 行 過,車 尾 較'210')


>


> 2A/DL13暗 西 怪 客


MB40到 期 日 係99年12月19日.


想 問DL8係 唔 係 已 續 牌?Article 35:

Re: 澄清


HKTDB 板主(MC1) (n7136579@netvigator.com) at Sun Aug 22 10:41, 1999 said:


> DL (ss78k@netteens.net) said:


> 剛 才 去HKTDB, 見 到 很 多 粗 口 , 明 顯 是 被 滋 擾 。 請HKBDB有 關 人 士


> 小 心 本 板 被 襲 !


>


> DL

HKTDB(下 稱 本 板)現 時 並 沒 有 受 到 滋 擾,只 是 閣 下 進 入 了 本 板


的 舊 板,如 果 閣 下 已Bookmark舊 板,請 更 新 你 的Bookmark至 以


下 網 址:

http://w3.to/hktdb


'http://hktrans.hypermart.net/hktdb/messages/4/4.html

另 請 所 有HKBDB板 友 留 意 一 下 自 己 對HKTDB的Bookmark,如 果 仍 是 以


http://www.x-pointcgi.com/cgi-bin/users/7103/wwwboard/wwwboard.html


此 網 址 作Bookmark的 板 友,請 改 以 以 上 兩 個 網 址 作 新Bookmark,


謝 謝.

HKTDB 板 主


MC1


Article 35: (Request 1)

請 問 閣 下 修 理 好 你 個 版 未 ? 我 發 現 你 個 版 唔 知 係 多 o左 個 <!-- 定 係 少 o左 個 //-->


唔 該 你 睇 下 啦Article 36:

城巴 Olympian 水撥


Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Sun Aug 22 19:48, 1999 said:


城 巴 的 Olympian 水 撥 最 初 是 擺 下 面 的, 後 來 九 巴 出 了 大 銀 幕 Olympian,


水 撥 擺 上 面, 城 巴 Olympian 又 跟 九 巴 的 水 撥 擺 上 面. 不 過 最 後 一 批 城 巴


Olympian 又 將 水 撥 擺 返 落 下 面.

問 題: 最 後 一 批 擺 下 面 的 水 撥 跟 前 一 批 擺 上 面 的 有 什 麼 分 別? (當 然 除 了 位 置 外)

--


車 匙!


Article 36: (Request 1)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 在 下 面 的 較 果 會 好0的 。


> 因 為 司 機 高 , 如 果 水 撥 在 上 面 , 哪 水 撥 撥 到 中 央 時 , 則 水 撥 只


> 會 撥 走 車 頭 玻 璃 的 下 半 部 , 上 半 部 仍 有 雨 水


> 而 司 機 直 望 則 會 被 上 半 部 的 雨 水 阻 擋......


>


> 相 反 , 水 撥 在 下 的 , 就 可 以 撥 走 車 頭 玻 璃 的 上 半 部 的 雨 水


> 那 麼 司 機 就 可 以 看 得 清 前 路....

同 時 又 可 以 看 清 楚 車 前 兩 旁 的 行 人 和 矮 車 呢~

VA52Article 37:

森姆襲港搵港人笨,全港車長乘機偷懶,懷念中巴當年服務!


城市烏蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) at Sun Aug 22 19:02, 1999 said:


嘩 嘩 嘩!森 姆十 二 點 半 打 到O黎!多 宗 事 件 今 日(22/8)發 生:


事 件 一:


十 點 半,森 姆 打 到O黎 之 前,新 巴 有 三 架 行2X返 筲 總O既 超 豪O係 東 廊 西 灣 河 出 口 停 埋 一 二 邊,後 面O的 的 士 想 揪 頭 而 過 但 未 能 成 功,搞 到O的2X入 晒 太 古 城;有O的 搭720 O既 乘 客 以 為720飛 站!


事 件 二:


十 二 點 半 過 後,O的 雨 愈 落 愈 大,風 又 勁 ‧ 北 角 英 皇 道 等 車O既 乘 客 就 慘 囉,乘 客O係 巴 士 站 等 車,O的 車 長特 登行 三 線;行 東 行 線O的 巴 士 仲公 然 飛 站!乘 客 唯 有 火 滾 地 等O的 有 客 落O既 巴 士 埋 站!


事 件 三:


油 麻 地 小 輪 停 航,尾 班 船 特 登 提 早 鬆 人,冇 力 反 抗O既 市 民 唯 有 搭 政 府 安 排


O既新 巴LM去 避 風 中 心 ‧


事 件 四:


最 新 消 息,各 間 巴 士 公 司O係森 姆走 佬 前 幾 個 鐘(7:00P.M.)先 至 停 駛,城 巴 仲 維 持 有 限 度 服 務!


總 結:
點 解 九 號 風 球 下,當 年 中 巴 係 三 巴 之 中 最 遲 收 工O既 巴 士 公 司(A20)?係 咪 各 間 巴 士 公 司 依 家 先 至 注 重 各 車 長O既人 生 安 全?


Article 37: (Request 1)

你 試o下 諗 樣 野 點 解8號 風 球 巴 士 多 數 停 駛, 聽 講 保 險 唔 賠 打 風 出 事o既...

有 錯 請 指 正. :)

--


得 知CLK華 航 空 難 而 感 到 -_______- o既


皮~


Article 37: (Request 2)

又 唔 會 唔 賠 的~


不 過 八 號 風 球 個 師 傅 有 乜 事 巴 士 公 司 是 需 要 負 責 的 。

除 非 間 巴 士 公 司 冇 人 性 啦 , 否 則 巴 士 公 司 會 盡 快 停 止


巴 士 服 務 , 以 保 障 巴 士 公 司 同 師 傅 。Article 38:

Re: 評相+嶼巴問題一個


Rick (chopchoi@hknet.com) at Sun Aug 22 19:45, 1999 said:


> 威 文 (kmb960tm@ctimail3.com) said:


> 這 兒


>


>


>


> 另 問 自 Dart 之 後 嶼 巴 買 了 哪 些 新 車?

ISUZU, 你o的 相 的 最 後 一 張 就 是 了 。


但 係 有 幾 多 部 就 不 大 清 楚 了 。

Rick


巴 士 資 訊 網


Article 38: (Request 1)

5部 嶼 巴 豪 華 版isuzu (行 走A35路 線)


5部 普 通 版isuzu (行 走2號,23號,11號 路 線)Article 39:

Re: 三巴熱線在打風時打唔通


老陳 (chanmw11@hk.super.net) at Sun Aug 22 18:05, 1999 said:


> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


> 每 逢 打 風 時 , 三 巴 熱 線 都 打 唔 通


>


> 頭 先 我 試 過 喇 , 三 巴 之 中 以 城 巴 就 最 嚴 重 , 打 成 十 幾 廿 次 都 唔 通


> 而 九 巴 亦 係 , 就 算 打 通 都 冇 人 聽 現 象 。 我 諗 新 巴 最 好 喇 , 打 唔 通


> 四 次 之 後 , 第 五 次 就 即 刻 接 通 。


>


> 究 竟 可 唔 可 以 補 救 呢 ?


>


> ~~~Tony(S3M61)~~~

係 啦 , 我 都 係 未 通 過 , 想 收 FAX 都 收 唔 到 !

老 陳


Article 39: (Request 1)

作 為 巴 士 迷 , 都 應 該 知 打 風 時 會 有 很 多 人 打 去 問 情 況 , 打 不 通 也 是


必 然 的 。

不 過 , 我 希 望 打 去 問 的 人 都 是 真 正 有 需 要 的 , 如 果 沒 需 要 者 為 好 奇


而 打 去 熱 線 , 只 會 誤 了 一 些 真 正 有 需 要 的 人 。

Alex Chan.


( 肥 歷 )Article 40:

Re: 問問九巴隧道路線有冇停駛?


老陳 (chanmw11@hk.super.net) at Sun Aug 22 17:10, 1999 said:


> 新 巴25 (julianna@netvigator.com) said:


> 問 問 九 巴 隧 道 線 有 冇 停 行?

好 似 無 , 改 路 就 有 , 960,961,968 唔 行 汀 九 橋.Article 41:

Re: 2X,8P,720 will via King's Road!


老陳 (chanmw11@hk.super.net) at Sun Aug 22 17:14, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> From 4:30p.m,2X,8P,720 via King's Road instead of IEC


> but get on IEC like 8X after North Point.


>


> I wonder that why 2X/720 get on IEC again?i don't think


> that the journey time will be faster than via King's Road!


>


> Will they cost cheaper?


>


> u.best

可 能 係 因 為 而 家 東 區 走 廊 大 風, 唔 行 得 巴 士, 所 以 臨 時 改 路.

我 都 只 係 段 估.........老 陳


Article 41: (Request 1)

I saw 219X via Wai Yip Street towards Laguna City!


In addition, 680 via Kwun Tong Road to HK side at 5:15pmArticle 42:

Re: 懇求大家不要再說取消九巴70號


martin (lck1000@hkstar.com) at Sun Aug 22 16:24, 1999 said:


> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


> 九 巴70號 , 係 一 條 好 好 的 流 水 線 , 有 人 會 由 佐 敦 去 乙 明 (因 為 上 唔 到81c,而 且70會 快 過81c) , 有 人 會 由 佐 敦 去 大 埔 (因 為271成 日 都 飛 站 及271去 唔 到 太 和 及 運 頭 塘) , 仲 會 有 人 由 佐 敦 去 新 田 圍 (因 為 無 其 他 直 線 選 擇) , 又 會 有 人 由 佐 敦 去 禾 輋 (因 為 快 過 搭81) , 由 新 田 圍 及 乙 明 去 上 水 70 也 是 唯 一 唔 洗 轉 車 的 選 擇 , 由 太 和 去 大 窩 西 支 路 就 更 多 人 搭 (因 為73,73a班 次 很 疏,多 架70會 好 好 多) , 總 之 , 真 係 點 搭 都 會 有 人 搭 , 真 係 無 其 他 線 可 以 取 代70的 地 位 .


>


> 本 人 每 次 搭70 , 平 均 都 有 六 至 七 成 滿 , 當 然 又 真 係 會 有 些 時 間 會 很 小 人 搭 , 即 使72延 長 至 佐 碼 及 經 運 頭 塘 , 都 係 不 能 取 替70的 地 位 , 因 為72始 終 都 係 行 大 埔 道(九 龍 水 塘 段), 72又 唔 係 經 過 獅 隧 及 窩 打 老 道 , 72行 車 會 慢 過70好 多 .


>


> 本 人 在 油 麻 地YMCA往 太 和, 真 係 次 次 都 係 搭70 , 因 為70係 最 方 便, 係 慢 過271 , 不 過271不 能 服 務 全 個 大 埔 市 民 , 仲 有 其 他 乘 客 都 很 需 要70號.


>


> 在 南 昌 街, 無 巴 士 去 大 埔, 我 會 用 以 下 兩 個 方 法 :


> 1. 先 搭86在 源 禾 路 轉 7 0 及 7 2


> 2. 先 搭86A在 乙 明 對 面 轉70


> 因 為 十 分 不 想 搭MTR及KCR.


>


> 大 家 可 能 覺 得 我 很 自 私 , 但 係70其 實 都 唔 小 客 搭 , 真 的 不 可 以 取 消 的 , 當 然 , 我 亦 十 分 讚 成270p行 全 日 , 因 為 北 區 亦 十 分 需 要 直 接 巴 士 線 , 唔 可 以 只 靠 kcr.


>


> 機 乎 日 日 都 要 靠 九 巴70的 老 陳


小 弟 覺 得 老 陳 兄 講 得 好0岩,雖 然 小 弟 好 少 機 會 撘70,不 過 佢 曾 經 用 過2D1,2D2,2D3(二 手 丹 拿CCG6,唔 係 長 牛0黎)同 其 中28輛2A(二 手AEC大 水 牛),以 上0既 車 平 時 好 難 找 到,而 且70都 算 係 老 牌 線,所 以 應 該 保 留.


martin


Article 42: (Request 1)

同 意,新 田 圍 既 人 入 大 埔 同 上 水,唔 想 搭 火 車,佢 就 係 一 個 最 好 既 選 擇Article 43:

Re: 60M


eric ching (bching@hk.super.net) at Sun Aug 22 15:04, 1999 said:

> 小 威 威 (isalau@i-cable.com) said:


> 昨 乘K2X 往 天 瑞


> 巧 遇 一 歸 家 的60M 女 車 長 與 同 事 對 話


>


> 她 說 .... 現 在 操 大 車 是 為 離 開 60M 作 準 備


> 因 金 巴 一 到 現 掛 牌 細 車 女 車 長


>


> '全 數 退 出 60M , 轄 為 屯 門 後 備'


>


> 所 以 操 大 車, 是 準 備 周 圍 走 , 不 是 為 59A


但 係 荃 灣 個 巴 士 坑 好 似 唔 夠 位 轉 彎 喎....


Article 43: (Request 1)

以 前64M D 12M龍 都 行 到 啦


而 且 久 唔 久60M都 會 有D 60X D 12M行 架 啦,


所 以 一 定 無 問 題Article 44:

Re: 除了S3BL425,242 ,3BL99 ,MB40及VA1,2外還有那些...


HB 916 (samctc@netvigator.com) at Sun Aug 22 14:01, 1999 said:


> 傑 「 撕 」 (mk51272@mk.hkcampus.net) said:


> 還 有 那 些 巴 士 上 有 大 聯 盟 「 遠 在 天 邊 」 廣 告


> 及S3BL425在 哪 裏


> thx

DJ3742 (80)

HB 916


Article 44: (Request 1)

- S3BL425 - FT 7052 是 8 1 C 掛 牌 .

-  還 有 4 9 X 掛 牌 3BL99 - DH 8474.

東 邪


GK 9112Article 45:

Re: 城巴29R,314暫停服務


2a/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) at Sun Aug 22 14:22, 1999 said:


> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 由 於 颱 風 迫 近


> 城 巴29R及314路 線 將 於11:15分 起 停 駛


>


> 金 魚 字

HOW ABOUT 629?


Article 45: (Request 1)

多 條 路 線 已 停 駛


詳 情 可 到巴 士 資 訊 網

RickArticle 46:

Re: 討論: 在天災中, 巴士和鐵路何者較易維持服務?


ATR148 (dart@hknet.com) at Sun Aug 22 13:54, 1999 said:


> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


> 如 題.


地 震 , 巴 士 和 鐵 路 如 何 維 持 服 務


路 都 斷 , 點 維 持 服 務


颱 風 , 鐵 路 應 較 易 維 持 服 務


近 年 來 颱 風 襲 港 對 鐵 路 影 響 較 少

ATR148


Article 46: (Request 1)

通 常 都 係 鐵 路 架 啦...尤 其 是 地 下 面o個 的...


佢 地 唔 受 風 既 影 響 嘛

MANArticle 47:

Re: 問新巴M21,84應否再派DC,20XX行?


LF291 (wang5@hknet.com) at Sun Aug 22 00:15, 1999 said:


> Philips (ykfong@vtech.net) said:


> 據 我 所 知M21,84有 時 好 多 人 搭,但 有 時 好 少 搭.


> 覺 得 平 日 兩 線 應 用DC,20XX,DA,VA行.但 假 期 可 用16XX或DA來 代 兩,三 部 單 層 冷 馬.

其 實 很 多 路 線 繁 忙 時 間 都 很 多 人 搭 , 用 單 雙 層 是 很 難 取 捨 。

我 覺 得 M21 應 該 用 單 層 , 始 終 M21 感 覺 上 是 機 鐵 接 駁 線 , 起 碼 車 費


較 其 他 線 高 , 用 單 層 予 人 較 高 檔 感 覺 。 而 最 重 要 是 M21 服 務 各 區 均


有 路 線 輔 助 , 太 古 城 有 720 , 側 魚 涌 有 722 , 北 角 有 18 。 以 我 所


見 , M21 用 單 層 只 在 早 上 繁 時 爆 滿 , 不 過 很 多 人 都 要 改 上 18 , 故


影 響 不 大 , 下 午 繁 時 用 單 層 則 剛 剛 好 坐 滿 。

至 於 84 則 應 該 用 雙 層 , 這 條 線 繁 忙 時 間 以 前 用 LV 都 可 以 頂 閘 , 因


為 82 由 DS 到 十 二 米 根 本 都 做 唔 哂 ( 唔 係 開 84 做 乜 ...) 。 至 於


非 繁 忙 時 間 客 量 亦 不 算 差 的 , 每 班 有 四 五 十 個 人 搭 , 就 連 夜 晚 尾 車 都


有 廿 幾 人 , 証 明 全 日 用 16XX/DA/VA 是 無 錯 。
我 認 為 現 時 新 巴 在 M21/84 派 車 定 位 是 有 些 問 題 的 , 84 是 很 應 該 全


用 雙 層 的 , 現 時 84 經 常 用 單 層 導 致 經 常 上 唔 到 車 是 好 有 問 題 ( 暑 假


已 經 係 咁 , 返 學 時 仲 得 了 ! ) 。 如 果 論 車 務 調 動 時 可 放 單 雙 層 混 合 路


線 , 本 應 110 是 最 好 選 擇 , 不 過 110 短 期 內 不 轉 全 冷 ... 或 者 真


係 搵 M21 頂 住 擋 先 。


Article 47: (Request 1)

其 實M21 不 時 有 大 車(如 今 日1023,1401)


加 埋DC應 可 應 付 需 求.Article 48:

[廣告]巴士廣告集 更新+通告+九巴ATR問題


3AV50 (yscwong@hkstar.com) at Sat Aug 21 19:59, 1999 said:


是 次 更 新 如 下:


1.最 新 巴 士 廣 告 大 相:KMB 3AV26


2.昔 日 巴 士 廣 告 大 相:Citybus 720


3.巴 士 廣 告 部 加 入 新 分 頁:


a.新 巴ML廣 告 集--10張 相


b.泛 不 了,停 不 了,廉 政 廿 五 年--6張 相

另 外,由 於upload出 現 問 題,香 港 巴 士 雜 誌未 能 如 期 更 新,


不 便 之 處,敬 請 原 諒!!


歡 迎 參 觀

我 又 想 知 九 巴ATR157之 後 個D,邊D用Alexander車 身(唔 好 意 思 上 次 唔 記 得 問)?


唔 該!


今 日 係'阿 巴 癲'阻 到 肥Paul既


3AV50


Article 48: (Request 1)

> Edward Hong (edhong@netvigator.com) said:


>


> 點 解 入 到 去 空 白 一 片 既 ?


>


>


> 只 欠 一 架 一 電 通 的


> Edward Hong


No problem ar!Try againArticle 49:

Re: [網頁廣告] 請您評分


2700 (sylai@cuhk.edu.hk) at Sat Aug 21 20:54, 1999 said:


> GZ5818 (kytse1@netvigator.com) said:


> 70X 網 頁全 面 革 新,


> 除 路 線 資 料 外 , 其 餘 已 投 入 服 務.


>


> 精 采 內 容 包 括:'轉 動'相 片,平 治 0305 及 四 波 S3BL 資 料.


>


> 請 給 您 寶 貴 意 見 及 評 分.


>


> 同 時,70X 網 頁 唐 樓 版亦 繼 續 開 放.


>


> 歡 迎 參 觀


>


> GZ5818/Tonio Tse

Very good, but I can't open the chat room, and the changing photos.

2700


Article 49: (Request 1)

Thanks for your advice.


Sorry . 'Changing photos' requires Shockware software.


Chatroom also requires Java-reading software.

GZ5818/Tonio TseArticle 50:

Re: (報告)E33已回復正常


VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) at Sun Aug 22 20:53, 1999 said:


> CV7946 (anthonycm@ctimail.com) said:


> E33已 於 晚 上8時15分 開 第 一 班 車,30分 第 二 班 車.


>


> CV7946

是 否 因 為 機 場 關 閉 而 復 航Article 51:

Re: 向各位求救急問 :


小丸子新巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Sun Aug 22 21:01, 1999 said:


> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


> 如 果 我 搭 城 巴930想 係 中 環 轉 新 巴4去 華 富 村, 應 該 係 邊 個 站 落 車 再 行 去 邊 度 上4號 係 最 方 便 ?


>


> Thanks 各 位 .

你 可 以 搭rt.930去 到 係 西 隧 口 轉 新 記rt.970往 華 富!
5020 JD2911


Article 51: (Request 1)

係 喎 , 930轉970真 係 會 快 好 多 , Thank You Very Much

老 陳


Article 51: (Request 2)

你 可 以 在 大 會 堂 落 車 , 然 後 行 去 中 環 碼 頭 。

3AD138Article 52:

[廣告]香港巴士資料中心更新


Kenrick DG3001 (h9808241@hkusua.hku.hk) at Sun Aug 22 18:23, 1999 said:


每 週 大 相 及 其 他 資 料 更 新.
香 港 巴 士 資 料 中 心


Kenrick DG3001


Article 52: (Request 1)

主 頁 的 大 相 link 錯 了, 仍 未 改 回 用 http:// 做 開 頭.Article 53:

Re: 新記是否仲有服務


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Sun Aug 22 17:37, 1999 said:


> va19 (luicheung@ctimail.com) said:


> 如 題.有 冇 的 咩 線 仲 行 緊

2,2A,2X,8,8P,82,84M,590,720,101,104,106,112,116,680,691,694Article 54:

Re: -[怪獸


NWFB4001 (oxball@netteens.net) at Sun Aug 22 18:33, 1999 said:


> eric ching (bching@hk.super.net) said:


>


> 請 問3N2,BL1,2牌 薄 何 時 到 期??


>


>


> 慘 見 怪 獸 買 少 見 少 的eric ching(icq14046165)

3N2:10月26日


NWFB4001Article 55:

有無水晶球?


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) at Sun Aug 22 14:33, 1999 said:


> 因 為 何 文 田  數 年 後 會 重 建,以 後 會 否 派11米 車 行7B,8,17,109......?

我 相 信 無 人 知 道 數 年 後 會 發 生 什 麼 事, 但 單 以 客 量 而 言, 17號 早 應 該


派11米 甚 至12米.

LV123Article 56:

Re: 歷史: 颱風中的巴士意外


MAN (mangp@netteens.net) at Sun Aug 22 13:40, 1999 said:


> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


> 大 家 有 否 記 得 一 些 由 颱 風 引 致 巴 士 意 外?

頭 先 有 啦...有 架 新 巴38炒 埋 架 小 巴 啦...

MANArticle 57:

Re: 北角英皇道交通意外


Oh Yeah!! (b1010101@netvigator.com) at Sun Aug 22 13:10, 1999 said:


> 愛 上2A . 巴 (clement@netteens.net) said:


> 上 午 十 時 半 左 右, 北 角 英 皇 道 國 都 附 近 東 行 線


> 一 部 新 巴 同 一 部 小 巴 相 撞,


> 使 車 龍 長 至 軒 尼 詩 道 。

The bus is DA62 (rt. 38)Article 58:

Re: 天文台話一兩小時掛8號風球,到時有可能暫停服務的巴士線:


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Sun Aug 22 11:30, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 天 文 台 話 一 兩 小 時 掛8號 風 球,到 時 有 可 能 暫 停 服 務 的 巴 士 線:


> 新 記rt.9,14,64,65,309,374,399


> 城 記rt.6,6A,6X,61,73,260,314,973


>


> 而 新 記rt.2X,8P,720,722,城 記rt.8X,780,788可 能 不 入 東 廊!


>


> 以 上 只 係 估 下...


>


> 5020 JD2911

我 諗2X,8P,720,722,8X,780,788唔 會 唔 入 東 廊 啦


9,14,64,65,309,374,399等 停


咁 我 估25,27,15B都 會 停

新 巴25Article 59:

Re: [討論]城隧轉車站的轉車模式


S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) at Sun Aug 22 10:40, 1999 said:


> 霧 澤 風 子 (nwfbva63@netvigator.com) said:


> 我 覺 得 城 隧 巴 士 線 遲 遲 未 轉 全 冷  主 因 都 是 因 為 城 隧 轉 車 站 的 轉 車 模 式 所 致.


> 其 實 九 巴 點 解 唔 參 考 大 欖 隧 道 的 轉 車 模 式,利 用 轉 車 票 便 可 以 免 費 或 廉 價 轉 乘


> 其 他 巴 士 線 呢?如 果 城 隧 轉 車 站 的 轉 車 模 式 能 跟 隨 大 欖 隧 道 的 轉 車 模 式 的 話,


> 我 相 信 城 隧 巴 士 線 轉 全 冷 的 機 會 便 指 日 可 待.


>


> 大 家 有 甚 麼 睇 法 呢?歡 迎 討 論.


> 霧 澤 風 子

其 實 九 記 空 調 巴 士 不 足,想 全 冷 要 等 新 車 返.


至 於 現 時 轉 車 模 式,因 兩 者 客 源 不 同.(城 隧 服 務


新 界 東 北,葵 青.而 大 欖 隧 道 服 務 香 港 九 龍 新 界,


所 以 大 欖 隧 道 設 立 轉 車 票,去 得 遠 更 需 要 加 錢)


再 者,大 欖 隧 道 有 城 記969,


為 免 混 亂,需 要 設 轉 車 票.


城 隧 只 有 九 記,加 錢 咪 得 囉!

S3N353Article 60:

Re: 1168


LF293 (lui94955@lui.hkcampus.net) at Sun Aug 22 11:40, 1999 said:


> GU8933 (w0108@netvigator.com) said:


> 請 問 有 冇 板 友 知 道 未 來 幾 日 新 記 生 果 巴 士#1168 會 行 邊 條 線??


> 因 小 弟 想 影 它!!


>


> 謝 謝!!


>


> GU8933

新 記 關XX話1168大 多 數 行8P

LF293Article 61:

Re: 請問 1:76 模型


o07 (o07@netteens.net) at Sun Aug 22 10:32, 1999 said:


> 小 朋 友 (sl23x@netvigator.com) said:


> 尋 日 朋 友 送 左 部 新 巴 3001 俾 我 , 咁 好 彩 我 一 早 已 經 買 左 一 部 。


> 我 想 將 佢 出 售 , 不 過 又 唔 知 有 冇 人 要 。 所 以 我 想 將 佢 改 做 九 巴


> 色 。 各 樣 車 身 裝 置 已 經 諗 好 , 例 如 冷 氣 槽 可 用 「 刮 貼 」 , 路 線


> 牌 可 用 電 腦 print 出 0黎 。


>


> 最 頭 痛 係 KMB 個 LOGO, 請 問 有 冇 高 手 指 教 一 下 , 可 以 用 咩 方


> 法 做 到 ? 市 面 上 有 冇1:76 0既 KMB logo 刮 貼 賣 ? 如 有 當 然 係


> 最 理 想 , 但 冇 0既 話 , 有 冇 其 他 比 較 美 觀 0既 做 法 ?


>


> 如 果 有 人 想 買 3001 0既 話 , 咁 我 就 可 以 唔 駛 改 , 亦 係 一 個 最 好


> 0既 辦 法 。


>


> 小 朋 友


> 請 各 高 手 賜 教 。


How much?


o07Article 62:

Re: 尋廣告車


Edward Hong (edhong@netvigator.com) at Sun Aug 22 09:26, 1999 said:


> 北 越 急 行681系,九 巴S3BL400 (sjs85230@sjs.hkcampus.net) said:


> 本 人 想 找 有 賣 恭x堂 廣 告 巴 士 的 車 隊 編 號 同 行


> 走 路 線.


>


>


> Thanks!!


>


>


> 北 越 急 行681系,九 巴S3BL400


> 39A巴 士 網 頁

EV9905(AM104)/行203或B1

Edward HongArticle 63:

中巴訓練車T13~~~?


HENRY (myhenrylo@ismart.net) at Sun Aug 22 06:33, 1999 said:


> HKPT (webmaster@hkpt.com) said:


> HKPT Weekly Special已 經 更 新 ! 本 周 巴 士 照 片 為 前 中 巴 訓 練 車T13


> 歡 迎 參 觀 !


>


> 中 巴 訓 練 車T13


>


> 謝 謝 !


> HKPT
> HKPT

本 人 曾 於 上 年 九 、 十 月 去 打 鼓 嶺 必 達 場 影 相


時,見 到T13在 那 處,唔 知 此 車 有 無 根 其 他'收


藏 品'被 搬?又 或 已 經Tong了?Article 64:

Re: 唔該幫幫忙


martin (lck1000@hkstar.com) at Sun Aug 22 00:04, 1999 said:


> MOMOKO (momoko62@netvigator.com) said:


> 我 的 朋 友 欲 在 其 精 品 店 售 賣 巴 士 模 型


> 但 係 卻 沒 有 入 貨 門 路, 唔 知 各 位 有 冇 各 大 巴 士 模 型 供 應 商


> (尤 其 是 出LF那 間, Collector's Model和EFE)


> 的 地 址 和 電 話


>


> 如 不 方 便 公 開 請ICQ/E-mail


> 唔 該 哂!


>


> 桃 子


> ICQ#: 31595578


> E-mial: momokosiu@hutchcity.com

找 黃 頁 啦,裏 面 有 幾 頁 登 左D玩 具 供 應 商 電 話 出 黎,或 者 直 接 走 去 金X和 鴻X問 下.


martinArticle 65:

TBH廣告: 龍運國泰新版廣告


Edward Hong (edhong@netvigator.com) at Sat Aug 21 21:06, 1999 said:


The Bus Homepage 更 新:

1. 龍 運 國 泰 新 版 廣 告-共3張 相


HT 7255(新 的 一 代 新 的 希 望)


HT 8699(植 根 香 港 多 年 相 知)


HT 8699(積 極 進 取 飛 越 更 高 理 想)


2. 每 周 相 片 - ATR145行98C(遠 景 為 翠 林 村)

歡 迎 進 入: http://home.netvigator.com/~edhong
The Bus Homepage


Edward Hong


Article 65: (Request 1)

> 1. 龍 運 國 泰 新 版 廣 告-共3張 相


There're 4 seasons in the new Cathay Pacific advertisement


> HT 7255(新 的 一 代 新 的 希 望)


Spring


> HT 8699(植 根 香 港 多 年 相 知)


Winter


> HT 8699(積 極 進 取 飛 越 更 高 理 想)Summer (All ad on Left hand side are summer)

You missed Autumn!Article 66:

每周相片 -- 中巴時代 'VA'


T.W.C. (cityupdate@mail.mynvo.com) at Sun Aug 22 20:56, 1999 said:


'巴 士 Update'

- 中 巴 、 新 巴 交 接 一 周 年 特 輯, 內 有 一 輛 行 走 於 中 巴 時 代 的 'VA' 的 相 片

網 址: http://members.xoom.com/CityUpdate
'香 港 巴 士 迷 意 見 調 查'

今 期 題 目: 你 最 希 望 在 巴 士 上 收 聽 哪 個 電 台 頻 道 的 節 目 呢?

網 址: http://www.freevote.com/booth/busfans
'巴 士 投 票 站'

今 期 題 目: 你 喜 歡 車 頭 用 電 子 牌, 還 是 膠 牌 顯 示 路 線 及 其 目 的 地 呢?

網 址: http://www.freevote.com/booth/busvoting
歡 迎 瀏 覽Article 67:

[廣告]本週大相--Neoplan-Centroliner 首日行 (296C)


A.C--Speedline (tinaau@cyberec.com) at Sun Aug 22 20:35, 1999 said:


[廣 告]本 週 大 相--Neoplan-Centroliner 首 日 行 (296C)
本 週 大 相--Neoplan-Centroliner 首 日 行 (296C)


歡 迎 參 觀!

另 外,本 網 也 加 入 本 網 加 入 機 場 禁 區 巴 士photo


及5001相
Thank!

Enter
Article 68:

問2X,M21及720還未停駛嗎?


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Sun Aug 22 18:17, 1999 said:


我0岩0岩 打 過 去 新 巴 熱 線,佢 只 係 話2,2A,8,8P,82,84M,590,101,104,106,112,116,680,691,694提 供 有 限 度 服 務


但 我 見 下 面 的 一 篇 文 寫2X,M21及720提 供 有 限 度 服 務,究 竟2X,M21及720停0左 未 呢?

新 巴25Article 69:

請問邊度可以下載Trident既水牌D相 ?


NWFB4001 (oxball@netteens.net) at Sun Aug 22 17:35, 1999 said:


如 題.


Thanks


NWFB4001Article 70:

受颱風影響:新巴722及95亦停止服務


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Sun Aug 22 16:28, 1999 said:


新 巴722及95亦 停 駛Article 71:

【網頁廣告】 九九巴士廣告集加相十三張


香港巴士總站 - K.K. (dckk@netteens.net) at Sun Aug 22 16:10, 1999 said:


八 號 風 球 高 高 掛 , 去 邊 好 ? 緊 係 睇 香 港 巴 士 總 站 啦 !
● 相 片 集 ●


 更 新 兩 頁 分 頁 --


  ‧1999 巴 士 全 車 身 廣 告 共 十 三 張


   http://www.HKiD.com/people/hkbt/photo/other/adv99-02.html

包 括:


‧ STRENGTH 手 錶 - 1015 行 112 , 1086 行 2A


‧ 長 榮 航 空 - 373 行 48 , 210 行 98


‧ 香 港 汽 車 會 - VA59 行 970


‧ 雪 糕 新 地 周 刊 - ML32 行 914 , ML64 行 2


‧ CABLE TV - ML34 行 2A


‧ 梁 華 跌 打 酒 - 3AV35 行 106


‧ 加 德 士 能 源 咭 - AV121 行 68X


‧ 尚 德 商 場 - AV333 行 296A


‧ UA 私 人 貸 款 - 3AV27 行 118
  ‧車 尾 廣 告 集 共 兩 張


   http://www.HKiD.com/people/hkbt/photo/other/pbanner.html

包 括:


‧ KitKat - 3020


‧ PILOT 原 子 筆 - AV185
● 每 週 大 相 推 介 ●


 在 東 區 走 廊 上 飛 馳 的 九 巴 olympian
.....


泛 起 了 , 停 不 了 , K.K. 十 六 年Article 72:

[廣告]每週大相: 新巴1週年生果巴士 #1168 #2028


Eric Chan (eric780z@netvigator.com) at Sun Aug 22 16:09, 1999 said:


香 港 巴 士 相 片 網 今 次 每 週 大 相 有 二 張


每 週 大 相 為 新 巴1週 年 生 果 巴 士 #1168 & #2028


另 加 相 四 百 部 新 巴 1620 新 巴 色 ML2 , ML62


歡 迎 參 觀Article 73:

新巴送卡套


martin (lck1000@hkstar.com) at Sun Aug 22 15:23, 1999 said:


商 報:新 巴 送 卡 套


新 巴 為 慶 祝 投 入 服 務 一 周 年 , 近 日 將 兩 部 巴 士 髹 上 各 種 生 果 , 命 名 為 「 雜 果 味 新 巴 」 加 入 車 隊 , 並 印 刷 了 三 萬 張 八 達 卡 套 , 免 費 派 發 予 市 民 , 「 新 巴 小 姐 」 左 手 拿 住 的 便 是 八 達 通 套 。


martinArticle 74:

[大相兩張] 英國PLAXTON Trident(前+後)


FN7122 (tky808@hkschool.net) at Sun Aug 22 14:52, 1999 said:


[大 相 兩 張] 英 國PLAXTON Trident(前+後)

大 家 認 為 呢 種 車 身 如 何?


如 果 有 三 輛 版 供 應 香 港 巿 場 就 好.....Article 75:

紳佳


eric 2000 (bching@hk.super.net) at Sun Aug 22 14:40, 1999 said:

九 巴 仲 有 沒 有 買 紳 佳,neoplane 呢??Article 76:

車長


eric (bching@hk.super.net) at Sun Aug 22 14:20, 1999 said:

新 巴 的 車 長 為 什 麼 有 的 員 工 編 號 是P字 頭 的?Article 77:

ask the body of ATR 139 - 162?


eric (leeeric@net.polyu.edu.hk) at Sun Aug 22 13:40, 1999 said:


Perhaps some broadmates ask this question b4, i hope u can help me again. Thanx. i saw a hp saying that the body of ATR139-162 is DM, but the chassis number seems to be ALX500 body. Can anyone clarify pls? Thanx.Article 78:

特別颱風消息!


2154 (ken8505@pacific.net.hk) at Sun Aug 22 12:03, 1999 said:


特 別 颱 風 消 息(22-8-1999 12:01p.m.):

由 於 颱 風 關 係 城 巴 路 線Rt.314 及 Rt.29R 已 於11:15停 駛!而Rt.S55將 於13:00停 駛!


A11巴 士 總 站


2154Article 79:

今天剪報-冠忠


李尋歡 (peterwko@netvigator.com) at Sun Aug 22 10:47, 1999 said:


明 報 : 冠 忠 擬 分 拆 上 海 業 務 上 市

星 島 日 報 : 冠 忠 否 認 財 政 有 問 題

大 公 報 : 冠 忠 引 入 股 東 將 有 結 果Article 80:

「內部」八號風球?


MAN (mangp@netteens.net) at Sun Aug 22 10:27, 1999 said:


頭 先 睇 下 下 面 , 睇 下d風 點 吹 法(個 窗 背 風 , 所 以 唔 驚...)


突 然 見 到 四 架 車(兩 架46x既3BL, 一 架88k AV, 一 架86B AV)


於 車 公 廟 路 向 沙 田 車 廠 駛 去


我 想 : 唔 通 已 經8號 ?


但 係 唔 係 喎...


點 解 會 咁 呢 ?(星 期 日 三 線 都 唔 會 有 兩 味 架...)

MANArticle 81:

File 37 更新


koala (koala@cuhk.edu.hk) at Sun Aug 22 01:49, 1999 said:


沒 有 看 錯 , 的 確 是 不 見 了 影 的File 37, 作 了 以 下 更 動 :

1  加 入 六 張 廣 告 照 及 三 張wallpaper


2  參 考 了 一 些 非 巴 士 的 廣 告 網 頁 , 把 所 有 廣 告 照 片 按 業 務 類 型 分 成 十 二 組 , 以 便 查 閱

File 37: http://koala.simplenet.com/file37

koalaArticle 82:

【廣告】新巴宣傳一週年廣告巴士大相~#1168


香港汽車網絡快線 (hanvas@netvigator.com) at Sun Aug 22 01:23, 1999 said:


【 廣 告 】 新 巴 一 週 年 廣 告 巴 士 (#1168) 大 相

【 每 週 大 相 】


 《 香 港 汽 車 網 絡 快 線 》 【 每 週 大 相 】 分 頁 更 新 ,


 加 入 本 網 第 1 0 7 張 大 相 .


 新 加 入 之 大 相 為 新 巴 一 週 年 廣 告 巴 士 (#1168).


 相 片 攝 於 八 月 廿 一 日 於 筲 箕 灣 舉 行 的 新 巴 活 動 中 .


 網 址 : http://home.netvigator.com/~hanvas/hkvne/w990822a.html


歡 迎 參 觀 .

---------------


另 由 於 小 弟 剛 剛 才 回 來 ,


未 有 時 間 更 新 其 他 分 頁 , 不 便 之 處 , 敬 請 原 諒 !

每 天 若 果 有 時 間 將 會 Scan 多 幾 張 新 巴 活 動 花 絮 給 大 家 !!

在 剛 才 巴 士 迷 會 有 大 大 大 量 收 穫 的


Hanvas 漢 華Article 83:

【網頁】可否給一點意見


飯田章 (carlyle@hknet.com) at Sun Aug 22 00:25, 1999 said:


香 港 汽 車 變 態 樂 園 與 巴 士 站

可 否 給 一 點 意 見,有 需 要 什 麼 地 方 要 修 改?

剛 接 手 表 哥homepage的

飯 田 章

icq no.46460477Article 84:

小林屋企加入多架紙巴士


SiuLam (suilam@netteens.net) at Sun Aug 22 00:05, 1999 said:


小 林 屋 企


歡 迎 參 觀 並 提 供 意 見

P.S. 小 林 紙 巴 士 陳 列 室之URL已 改 為


http://members.xoom.com/SiulamHome/SiuLam_Paperbus_Showroom

小 林Article 85:

【網頁廣告】AV1, LF13 大相及 AL 分頁


家祺.巴展中心 (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Sun Aug 22 00:01, 1999 said:


香 港 巴 士 展 覽 中 心」 本 週 更 新 如 下 :

1 . 「九 巴 AL 分 頁」 加 入 AL 巴 士 相 片 10 張 , 包 括 :


  AL2, 攝 於 90 年 , 當 時 巴 士 正 行 走 2 號 線 ;


  AL2, 攝 於 東 涌 ;


  AL27, 慶 回 歸 車 身 廣 告 , 當 時 巴 士 正 行 走 2A 號 線 ;


  AL32, 九 巴 慶 回 歸 透 視 廣 告 ;


  AL45, 攝 於 尖 沙 咀 但 巴 士 正 攪 60X 牌 , 車 上 是 有 乘 客 的 ;


  AL106, 佐 碼 開 出 的 98D 巴 士 ;


  AL109, 攝 於 舊 寶 琳 總 站 ;


  AL132, 一 幅 過 數 字 牌 布 ;


  AL136, 又 係 攝 於 佐 碼 的 98D 巴 士 ;


  AL136, 加 德 士 全 身 廣 告 。

2 . 「每 週 大 相」 本 週 更 新 :


  a ) 九 巴 AV1, 攝 於 屯 門 廠 , 車 身 全 白 , 車 未 出 牌 ;


  b ) 一 度 是 新 巴 最 舊 巴 士 的 長 珍 寶 LF13, 攝 於 尖 沙 咀 ,


    巴 士 正 行 走 110 號 線 。

歡 迎 參 觀 。

--


車 匙 !Article 86:

【網頁廣告】城巴龍仔行 117 / 銀豪行 905


西九龍隧巴縱橫 (wang5@hknet.com) at Sat Aug 21 23:47, 1999 said:


西 九 龍 隧 巴 縱 橫」 網 頁 有 以 下 更 新 :

1 . 頭 版 相 片 更 新 為 城 巴 第 一 代 117 派 車 - 737


2 . 中 巴 路 線 相 片 集 已 更 新 , 包 括 銀 豪 VA57 行 905 , LM8 行 914


  等 共 四 張 相 片 。


3 . 更 新 路 線 112 新 巴 加 車 後 字 軌 資 料 , 包 括 早 上 時 段 拉 車 改 動
網 主


丁 蟹 VA55 & LF291Article 87:

邊 道 有 較 多 MERCEDES BENZ O405 單 層 車 賣 ?


南 武 巴 士 線 (il2239@netvigator.com) at Sat Aug 21 22:49, 1999 said:


如 題 ( 1:89 ).

From 南 武 巴 士 線 , icq: 43554832Article 88:

[廣告]A31巴士網頁局部開放!!!


HU1110 (wong3553@hkschool.net) at Sat Aug 21 22:03, 1999 said:


由 於 內 部 維 修,A31巴 士 網 頁 將 局 部 開 放!!!

敬 請 原 諒!

Welcome!

HU1110 ^_^Article 89:

請問澳門新福利D豐田去哂邊 and 最近有乜巴士大事


A.C (tinaau@cyberec.com) at Sat Aug 21 21:59, 1999 said:


請 問 澳 門 新 福 利D豐 田 去 哂 邊 and 最 近 有 乜 巴 士 大 事!

thank!Article 90:

遲來消息: 城巴 S52, S52P 及 S55P 更改時間表


Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) at Sat Aug 21 21:50, 1999 said:


以 下 改 動 由 八 月 八 日 起 生 效:

S52: 東 涌 地 鐵 站 開 出 之 時 間 改 為 0532-2332.


S52P: 服 務 時 間 改 為 0725-0902 / 1637-1837, 每 20-30 分 一 班


S55P: 由 赤 立 角 碼 頭 之 頭 車 時 間 提 早 為 0615.

敬 請 有 關 負 責 人 留 意.

Eric & RosannaArticle 91:

80年代初,有個廉政公署的廣告好令巴士迷懷


小丸子新巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Sat Aug 21 21:31, 1999 said:


日 前,小 弟 係 荃 灣 廣 場 3/F一 個??兒 童 遊 戲 天 地,在 玩 具 櫃


台 上 的 電 視 播 上 一d廉 政 公 署 懷 舊 廣 告 片 段,我 睇 到 一 段 不


知 講 述what的 片 段,但 剩 係 睇 到[有 架 九 記 紅 色 雞 車,埋 站 載


客,當 時 架 九 記 紅 色 雞 車 剩 有 空 位 上,剛 巧 果 位 女 士 想 上 架


九 記 紅 雞 車,但 那 位 九 記car關 前 門 兼 駛 走 唔 俾 果 位 女 士 上 車,


弄 得 她 很 不 滿].當 我 睇 到 這 個 懷 舊 廉 政 廣 告 後,好 令 我 懷 念 以


前d人 唔 同 而 家 咁 一 味 掛 住 搭 冷 馬!那 廉 政 公 署 電 視 廣 告 的''九


記 紅 雞 車''係 行 咁 紅 牌,即 隧 道 線.你 地 有 冇 睇 過 這 廣 告 呢?
5020 JD2911Article 92:

●◎○ 數碼路線建議欄更新了! ○◎●


水晶東京小公主 (tangeric@netvigator.com) at Sat Aug 21 20:19, 1999 said:


各 位 好!


數 碼 路 線 建 議 欄更 改 了 些 少 板 面 設 計, 令 各 位 觀 看 更 為 方 便

另 外,數 碼 路 線 建 議 欄 已 裝 上 一 個 土 製counter,


為 支 持 開 放 程 式 標 準,其source code可 到此 處下 載


(注 意:如 果 要 自 己install,一 定 要 揀 個 有CGI和SSI功 能 的server)Article 93:

請問遲D會不會出平治巴士的模型


BUSLOVER (s977564@mailserv.cuhk.edu.hk) at Sat Aug 21 19:43, 1999 said:


如 題


經 常 以 前 常 常 行68a同m個 條 呢Article 94:

Re: 一則中傷本板一板友的報導(Leslie Chan板友一定要睇)


2500 (irawan@ctimail.com) at Sun Aug 22 21:28, 1999 said:


> HR 1918 (lmc03444@lmc.hkcampus.net) said:


>


> 此 報 導 摘 錄 自 某 知 名 度 甚'高'的 巴 士 模 型 網 頁:


>


> 有 多 位 網 友 於 某 巴 士 網 頁 下 載 巴 士 模 型banner(主 要 是 有 明 星 的), 使 用 了 該 檔 案 後 , 電 腦 便 有 不 尋 常 的 活 動 , 甚 至 不 能 開 啟 電 腦 , 請 各 位 於 其 他 網 頁 下 載 巴 士 模 型banner時 要 多 加 留 意 , 不 要 使 用 一 些 來 歷 不 明 的 檔 案 。


>


> 首 先 , 我 覺 得 個 網 頁 好 似 針 對 緊Leslie Chan個 明 星 巴 士 網 頁 咁 喎 , 好 似 有 心 中 傷 咁 ! 有D覺 得Leslie Chan唔 抵 。 我 自 己 都 用 過Leslie Chan D banner, 邊 有 問 題 喎 ! 就 算D banner真 係 有 問 題 , 咁 都 唔 應 該 踩 低 別 人 , 而 乘 機 抬 高 自 己D banner 0丫!(Leslie Chan點 睇 呢?)


>


> 覺 得 果 個 巴 士 模 型 網 頁 的 處 事 手 法 好 有 問 題 的


> HR1918

本 來 這 些 事 不 好 在 這 裏 公 開 的,


不 過 免 得 大 家 被 騙, 我 在 此 說 小 小 給 大 家 聽 下

某 個 網 頁 是 一 個 在HKBDB搞 分 身 的 人 做 的


佢 以 前 成 日 到'巴 士X界'收 料,


不 過 有 人'三 隻 手', 所 以 而 家 唔 敢 在 西 灣 河 出 現


所 以 的 資 料 就 唔 準 啦, 大 家 唔 好 再 去 那 個 網 頁 同 埋 信 佢 的'資 料'

至 於 佢 同 任 何 人 有 私 怨, 我 就 不 知 了.Article 95:

Re: 機場關閉,會否有特別交通疏導旅客


AV522 (krispmk@netvigator.com) at Sun Aug 22 21:24, 1999 said:


> VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) said:


> 機 場 已 經 關 閉,會 否 有 特 別 交 通 疏 導 旅 客

機 場 暫 停 運 作,又 唔 係 關 門,為 何 要 疏 導 旅 客?

AV522


ICQ#19007998Article 96:

點解D Trident 妙o左後唔整


HT7555 (kyc51432@kyc.hkcampus.net) at Sun Aug 22 21:19, 1999 said:


例 如 在 青 嶼 幹 線 上 妙o左 果 部E31, 現 時 在 小 蠔 灣;


ATR1, 現 時 在 九 龍 灣;


仲 有...Article 97:

S52 現已暫停服務


DenniS DA54 (da54@netteens.net) at Sun Aug 22 21:01, 1999 said:


最 新 消 息:

由 於 南 環 路 封 閉, 以 便 處 理 機 場 事 故,


S52 已 由 2020 起 暫 停 服 務.

城 巴 表 示 估 計 數 小 時 內 亦 不 能 恢 復 服 務.

--


希 望 意 外 中 該 位 遇 難 者 安 息....Article 98:

Re: 【▽8西南】終於有巴士出來行了


GZ5818 (kytse1@netvigator.com) at Sun Aug 22 22:14, 1999 said:


> HR 1918 (lmc03444@lmc.hkcampus.net) said:


>   緊 急 報 告 , 沙 廠 各 線 陸 續 已 提 供 有 限 度 服 務 , 仲 有 冇 其 他 呢?


>


>


> 請 接 力!


>


> HR 1918

九 巴 270 好 似 一 直 服 務.

GZ5818/Tonio Tse


Article 98: (Request 1)

青 衣 已 有 巴 士 服 務


Article 98: (Request 2)

> ht7555 (kyc51432@kyc.hkcampus.net) said:


> 大 埔 71s, 73x 陸 續 已 提 供 有 限 度 服 務 .


九 記27陸 續 已 提 供 有 限 度 服 務Article 99:

Re: 急問:依家有問61x由屯門出九龍


Rick (chopchoi@hknet.com) at Sun Aug 22 22:14, 1999 said:


> 巴 士 朋 友 (97480358@plink.cityu.edu.hk) said:


>


> 急 問:依 家 有 無61x由 屯 門 出 九 龍


> thx

暫 時 無 。


但 有60M

Rick


巴 士 資 訊 網Article 100:

新巴有冇巴士路線現正提供服務?


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Sun Aug 22 22:21, 1999 said:


新 巴 現 有 冇 巴 士 線 服 務(now)?

新 巴25

請 回 答~


thxArticle 101:

【真實紀錄】機場遊河遇空難


Stanley Yung (n281@hkstar.com) at Sun Aug 22 22:08, 1999 said:


今 天(八 月 二 十 二 日)


16:45


在 沙 田 市 中 心 搭 尾 二 班A41去 機 場

17:45(本 人 亦 是 氣 象 發 燒 友)


我 帶 著 風 速 計 及DV機


到 達 機 場 客 運 大 樓(離 境 大 堂 尾---暢 航 路)


17:45至18:30在 機 場 拍 攝[風]景 及 測 量 風 速


 上 述 詳 情 請 觀 看[地 下 天 文 台 討 論 區]

18:45


我 乘 搭 城 巴E22返 屋 企


我 坐 在 巴 士 車 頭


當 巴 士 駛 離 機 場 南 交 匯 處


正 駛 在 機 場 公 路 時


當 時 下 大 雨


聽 到 一 架 飛 機 在 頭 頂 飛 過


巴 士 車 長 突 然 大 叫[大 瓁]


我 以 為 前 面 交 通 意 外


乘 客 即 說 飛 機 失 事


我 即 時 望 向 右 邊


望 見 火 光 及 濃 煙 衝 天


巴 士 車 長 將 巴 士 慢 駛


立 即 用DV拍 下


跟 著 巴 士 駛 入 後 勤 區 及 航 膳 東 路(機 場 消 防 局)


消 防 車 緊 急 列 隊 出 動


在 北 嶼 公 路 不 斷 有 救 援 車 駛 向 機 場Article 102:

(Discussion):What do you feel LF18 model


Bryan (andy56k@ctimail.com) at Sun Aug 22 22:16, 1999 said:


Use Chinese to discuss is better


Thank you


BryanArticle 103:

九 巴 3AD 紙 巴 士


山 手 巴 士 線 (il2239@netvigator.com) at Sun Aug 22 21:59, 1999 said:


九 巴 3AD 紙 巴 士 model:

http://members.xoom.com/RC2239/kmb3ad.htm

May give some suggestion to me?

From 山 手 巴 士 線, icq: 43554832Article 104:

問:巴士恢復未?!


Oscar餓靚之巴 (ywangtam@netvigator.com) at Sun Aug 22 21:47, 1999 said:


如 題,另 機 場 的 車 宜 家 點?!

唔 該 曬


Oscar餓 靚 之 巴Article 105:

全冷馬


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) at Sun Aug 22 22:35, 1999 said:


> 今 日 小 弟 有 事 要 到 大 學 火 車 站, 故 此 乘 搭 87K(大 學 火 車 站<->錦 英 苑[循 環 線]), 正 常 行 車 路 線 是 由 富 安 花 園 上 橋 往 大 學, 但 由 於 大 風, 九 巴 避 免 翻 車, 為 安 全 計, 改 行 至 石 門 交 匯 處 轉 灣(翠 湖 花 園 對 出), 再 折 返 富 安 上 橋(如74X 往 大 埔 方 向) , 花 多 了8分 鐘 才 到 大 學!!!


>


> 回 程 時 更 恐 佈!! 87K回 馬 鞍 山 時, 下 橋 後 往 恒 安 方 向, 中 間 有 一 段 空 曠 路 段, 恐 佈 事 情 發 生!! 突 然 有 一 陣 大 風, 正 面 吹 向 巴 士, 令 巴 士 車 速 突 減, 但 又 不 可 停 車, 避 免 風 使 巴 士 「 倒 車 」, 撞 向 尾 隨 車 輛, 要 保 持 一 定 車 速.... 跟 住 風 向 改 變, 吹 向 巴 士 左 面, 咁 仲 死!! 咁 樣 好 易 翻 車, 尤 其87K 當 時 上 層 比 下 層 人 少, 加 上 全 車 關 了 窗..


> 我 feel 到 架 車 由 左 至 右 移 位 接 近 10 吋, 連 巴 士 閘 門 都 被 吹 開, 今 次 嚇 死 我 喇!! 幾 驚 見 唔 到 大 家..........//=\\.......... 好 在 個 司 机 好 技 術, 等 我 去KMB表 揚 下 佢 先.......


> 弊!! 佢 叫 乜 名 呀???????????????

所 以 我 好 驚 全 冷 馬 呀, 打 風o個 陣 點 算? 唔 通 真 係 等 出 事 先 理?

LV123


Article 105: (Request 1)

但 係 熱 車 一 樣 係 有 這 問 題 , 大 風 大 雨 下 , 又 點 會 有 乘 客 願 意 開 窗 , 雖 然 九 巴 有 條 例 係 叫 人 係 大 風 大 雨 時 要 開 窗 , 但 係 又 點 會 有 人 聽 啦 .

老 陳


Article 105: (Request 2)

> 不 過 老 實 說, 有 幾 多 乘 客 會 在8號 風 球 高 懸 的 情 況 下 會 在 熱 狗 開 窗


> 呢?


>


> 恕 在 下 見 識 少, 暫 時 就 未 見 過 了.

咁 要 視 乎 天 氣 了, 八 號 風 球 時 唔 一 定 橫 風 橫 雨 的.

而 且, 若 有 需 要, 熱 狗 乘 客 可 以 開 窗 以 卸 風, 確 保 安 全. 但 冷 馬 呢?

LV123Article 106:

S3M214-253


康明斯 (rickysam@hkstar.com) at Sun Aug 22 22:49, 1999 said:


請 問 S3M 呢 四 十 架 正 車 之 中


邊 幾 部 已 不 幸 地 換 左 吉 拿 偈?


呢 幾 部 假 正 車 又 走 緊 咩 線 呢?Article 107:

A very GOOD news


72x (tckmail@hknet.com) at Sun Aug 22 22:51, 1999 said:


I saw SF7 no water swap !!Article 108:

Have N260 will service?


2154 (ken8505@pacific.net.hk) at Sun Aug 22 23:13, 1999 said:


Will N260 service after typhoon signal 8 is down?


[For argent!!!]


2154