20011231
巴士舊文--2001年12月31日


Article A1:


LACMTA巴 士 消 息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=541&a=1
回應/Replies:


|1|

12月 29日 起 ﹐ MTA262線 已 經 取 消 ﹐ 該 線 來 往
Garield Ave﹐ 代 替 品 由 Montebello Municipal取
代 ﹐ 另 外 ﹐ MTA月 票 由 即 時 起 可 以 用 於 以
上 巴 士 公 司 。

而 除 夕 及 元 旦 日 (同 聖 誕 節)﹐ 夜 晚 九 點 到
次 日 早 上 五 點 ﹐ 所 有 MTA巴 士 及 電 車 將
免 費 乘 搭 。

~~~Tony(S3M61)~~~
LA時 間 12月 30日 4﹕ 40pm

Article 1: (Request 1)

> GILLIG PHANTOM said:


> 咦 , 三 藩 市 灣 區 大 部 份 巴 士 火 車 公 司 亦 都 會 係 除 夕 夜 提 供 免 費 乘 車 服 務 。


>


> Gillig Phantom


> NA TRANSIT 北 美 運 輸 網 站


>


>


大 溫 哥 華 巴 士,海 上 巴 士 及 架 空 列 車 係 除 夕 夜5:00PM提 供 免 費 乘 車 服 務.
Article A2:


2201已油上新色彩
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=542&a=1
回應/Replies:今 朝 小 弟 見 到2201o係 鴨 廠 , 架 車 已 經 上o左
新 色 , 見 佢o係 鴨 廠 入 面 遊 花 園 , 唔 知 今
日 會 唔 會 出o黎 行 呢 ?

報 告 完 畢 。

康 偈 豪900Article A3:


Re: 尋車少量:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=543&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> whchik said:
> 麻 煩 各 位, 小 弟 想 尋 以 下 的 車, 麻 煩 晒!
>
> 3AV53 GN3509 - 現 轉 為297掛 牌 車,代GJ6017
> 3AV99 GP7100 - 現 轉 為297掛 牌 車,代GJ5319
> S3BL463 FW2410 - 89B掛 牌 車
> 3BL81 DH5057 - 已 退 役
> 3BL120 DH8581 - 已 退 役
> 3BL135 DH9864 - 5號 掛 牌 車
EK706

Article 3: (Request 1)

> ^♂ 天 使 的 禮 物 ♀^AP52+5031+AP122 115015849 said:
> one more:
> AP52-JT1993 68M
> ASV1-JX6659 265M
> ATS32-JK5844 264M
EK706

Article 3: (Request 2)

> S3BL463 FW2410 89B
> 3BL120 DH8581 26
> 3BL135 DH9864 5

Article 3: (Request 3)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 前98A掛 牌, 現K廠 後 備?
>
>
GP7100今 日 行297
Article A4:


Re: 點 解 咁 多 城 隧 線 都 係 特 快 線 ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=544&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 20年 四 順 居 民 ─EG 9515 (S3M 220) said:
> 請 問 點 解 咁 多 城 隧 線 都 係 特 快 線 呢 ?
> 例 如 40X, 43X, 46X, 47X, 48X, 49X, 73X, 278X.
>
> 乜 經 城 隧 就 叫 特 快 ?

可 能 在 城 隧 開 時 , 還 有 慢 線 經 大 埔 道 入 沙 田 , 所 以 就 叫 「 快 」 吧 。

Article 4: (Request 1)

> 269D食 柴 王 said:
>
> 以 前 無 城 隧 ,48係 行 獅 隧 慢 好 多 。
> 咁 有 城 隧 , 荃 灣 去 沙 田 快 左 成 截 , 梗 係 叫 快 線 啦 。

仲 有48A/P, 行 大 埔 道 , 之 後 兜 返 落 呈 翔 道 去 荃 灣
行 大 幫 道 已 經 俾 獅 隧 好 好 多 , 起 碼 行 少 段 龍 前 翔 道
不 過 就 一 定 要 兜 葵 涌 再 去 荃 灣 , 咁 樣 行 城 隧 就 真 係
比 以 前 冇 城 隧 既 線 快 好 多

P.S:48係 唔 係 獅 隧 公 路 新 田 圍 對 出 個 站 有 站 ?

Article 4: (Request 2)

因 為 唔 經 城 隧 可 以 行 大 埔 道
相 比 來 說 便 是 特 快 了

sopp
Article A5:


Re: 成街豬扒
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=545&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:
> U廠 多 了 二 十 多 塊 豬 扒
> 依 家 樓 下 好 多 無 電 視 的 扒 走 走o下...

我 覺 得 總 有 些 線 在 短 時 間 轉 金

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客

Article 5: (Request 1)

K廠 都 唔 弱...S廠 一 架KC以 後 的 扒 都...嗚 嗚

可 惜 一 架 都 無 變 成'豬 車',唉...

Leslie Chan

Article 5: (Request 2)

I hope 3ASv 290 afterwards can give to L and S , becausre L has no U3 3ASV(except 141) , S only has 5 ar!

Article 5: (Request 3)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 遲D仲 多, 九 巴 成 四 百 幾 部 長 、 短 豬 。 新 巴 都 有 成
> 九 十 部 豬 。
>
> 見 到 咁 多 豬 車 走 來 走 去,攪 到 我 唔 想 食 豬 扒 飯,
> 食O左 都 想 嘔 番 出O黎:P
>
唔 知 第 時 既 豬 扒 總 數,會 唔 會 多 過 以 前 雞 車 既 總 數 呢~~~
(剩 計 九 巴)

Article 5: (Request 4)

I only have heard KMB will have 450 3ASV before 2003........

Article 5: (Request 5)

屯 碼 都 係!

Article 5: (Request 6)

> AD202 said:
> ad202 said
>
> 北 區 都 有 幾 部 好 多 無 電 視 的 扒 走 走o下...

但 係 大 埔 仍 然 一 部 都 無
真 人 的 反 而 很 多 呢 :P
Article A6:


關於新巴士的小統計
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=546&a=1
回應/Replies:


|1|

今 天 是 今 年 的 最 後 一 天,
不 如 統 計 一 下,
今 年 各 巴 士 公 司 有 幾 多 新 車 落 地

Article 6: (Request 1)

> M21 (XF21, 1197) said:
> KMB
>
> 3ASV: 119-290 (172)
> ASV: 1-49 (49)
> ATS: 51-100 (50)
> AP: 93-132 (40)
> Total: 311
>
> NWFB
>
> 5054-5089 (36)
> 6019-6030 (12)
> Total: 48
>
> Citybus
>
> 2800 (1)
>
Are T1-T3 being anything 'new' this year?

> ------------
> Total: 360
>
> (Posted with Netscape 6.2.1)

CFM: Mercedes Benz Sprinter x 2
Mitsubishi Rosa x 2

Renault buses with Noge body

MAN NL263 for Discovery Bay and Huanggang shuttle bus.

Kwoon Chung/NLB: ?

Please continue with others...

100 Wong
Article A7:


Re: 一月行車證到期日消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=547&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 就 快 到2002年DN7354/DE3018 said:
> 以 下 在1月 份 到 期
> 包 括
> 3BL113---DH7346-----2002年1月3日 到 期
> 3BL130---DH9411-----2002年1月31日 到 期
> 3BL110---DH7796-----2002年1月23日 到 期
> 3BL131---DH9411-----2002年1月31日 到 期
> BL61-----DE4413-----2002年1月31日 到 期
> ME4------DF7896-----2002年1月29日 到 期
> ME11-----DF8962-----2002年1月2日 到 期
> M26------DC9418-----2002年1月5日 到 期

請 問 以 上3BL是 那 線 掛 牌 。
THX

AD93

Article 7: (Request 1)

(DD 364) M23 19-1-2002
(DG 6407) ME31 17-1-2002
(DG 6239) ME38 7-1-2002
(DA 3278) 3BL14 2-1-2002
(DA 3606) 3BL15 2-1-2002
(DD 4108) 3BL46 21-1-2002
(DH 7459) 3BL115 2-1-2002
(DH 8672) 3BL122 31-1-2002
(DH 8990) 3BL125 31-1-2002
(DD 6740) 3N63 17-1-2002
(DD 8360) 3N79 19-1-2002
(DD 8572) 3N89 17-1-2002
(DN 7354) S3BL139 31-1-2002 **但 一 定 唔 會 退 役**

Article 7: (Request 2)

> AD82/89/94/111 said:
> ME11已 經 續 期 , 到 期 日 為2003年1月3日
ME仲 可 以 玩 到2003年

Article 7: (Request 3)

今 日 見 不 到 佢 行76k

Article 7: (Request 4)

3BL131應 該 係DH9487。


948

Article 7: (Request 5)

> 9 4 8 said:
>
> 3BL110--86S
> 3BL113--80
> 3BL130--26
> 3BL131--43B

補 充-此 乃43B蛇 車 掛 牌
> ME11--76K
>
>
> 948
Article A8:


Re: 關於70x的分拆問 題:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=548&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> AD202 said:
> 明 年 路 線 發 展 計 劃 中 有 計 劃70x行 車 時 間 問 題,九 記 將70x
> 分 拆 為 兩 條 路 線,各 位 巴 士 迷 幫 我 解 決70x的 分 拆 問 題

我 恐 怕 兜 少 了 路 會 造 成 暴 動......
因 為70X在 北 區 每 一 個 站 都 有 客 上 落
而 且 它 是 粉 嶺 南 往 聯 和 墟 的 主 力 線

70X應 要 分 拆 為 兩 條 線, 一 條 線 由 聯 和 墟, 經 祥 華, 雍 盛,
華 心, 出 大 窩 西 支 路
另 一 條70P由 加 褔, 經 雞 嶺, 天 平, 石 湖 墟, 彩 園, 出 粉 嶺 公 路

Article 8: (Request 1)

> 九 巴Centroliner/ TTC Warden said:
> 如 果70x分 拆, 可 能 會 變 成 咁:
>
> 70x: 翠 屏 總 站 延 長 入 油 塘. 行 大 老 山 隧 道, 全 冷 或 全 金
>
> 路 線 改 動:
> 往 九 龍 - 吐 露 港 公 路 到 馬 料 水,跟74x行 至 觀 塘 道, 跟259D去 油 塘. 另 外 不 經 粉 嶺 南(欲 知 以 上 路 段 的 取 代 品, 請 留 意 下 文
分 解).
> 往 上 水 - 回 程 跟259D至 觀 塘 道,80X至 大 隧,74x至 吐 露 港 返 回 原 線, 直 入 聯 和 墟, 不 停 華 明.
> 行 車 時 間 會 縮 短30-45分 鐘

黃 大 仙 和 粉 嶺 南 的 人 可 能 會 暴 動 !
>
> 70P:全 日 服 務, 來 往[上 水 - 紅 磡 車 站], 行 大 老 山 隧 道, 全 冷(可 能 用11米 車)
>
> 路 線:原 來70P路 線 至 吐 露 港,轉 跟75x至 馬 頭 涌 道,跟21號,5c等 上 紅 磡 車 站,回 程 相 反
> (另 外 可 於 大 隧 起 跟85c至 紅 磡 碼 頭, 或 於 馬 頭 涌 道 起 跟115P去 海 逸 豪 園)
>
> 行 車 時 間 約 為90分 鐘. 收$13,
> 兩 線 可 於 大 老 山 隧 道 免 費 轉 乘
> 兩 線 班 次:建 議4-12分 鐘 一 班, 假 日70P建 議8分 鐘 一 班
> 70x唔 使 加 車, 70p就 用25部 正 字 軌+攝 車,蛇 車

新 線 是 對 保 鐵 黨 的 挑 釁 , 贊 成 開 辦 ! 且 可 補 嘗 北 區 和 九 龍 東 南 部
的 交 通 不 便 , 但 運 吉 會 否 批 是 個 大 問 題

總 結 , 這 只 對 住 上 水 的 人 有 利 , 住 粉 嶺 的 人 則 有 得 有 失

Article 8: (Request 2)

> 九 巴Centroliner/ TTC Warden said:
> 未 必,因 為 佢 地 會 由 下 面o既70P取 代,仲 有 班 次 會 係 現 時70xo既 一 倍 半,而70p個 總 站 雖 然 都 係 上 水,不 過 我 個 計 劃 係 經 寶
石 湖 路 同 彩 園 路 去 百 和 路.再 加 上 轉 乘 計 劃,就 唔 會 暴 動 喇

但 你 計 劃 開 辦 的 7 0 P 是 上 水 往 紅 磡 車 站 ,
更 改 了 現 今 7 0 P 路 線 , 而 7 0 X 則 不 經 粉 嶺 南 ,
如 是 者 , 粉 嶺 南 沒 有 路 線 出 黃 大 仙 至 觀 塘 , 由 於 這 樣 ,
黃 大 仙 和 粉 嶺 南 仍 有 可 能 發 生 暴 動 。
是 否 這 個 意 思 呢 ?

Article 8: (Request 3)

> 九 巴Centroliner/ TTC Warden said:
> 如 果70x開 繁 忙 時 間 特 別 班 次,係 聯 和 墟 開,經 華 明 一 帶 去 油 塘, 會 唔 會 好d?

不 過 , 日 常 其 他 時 間 , 華 明 都 好 多 人 搭 7 0 X 出 去 ,
如 果 取 消 現 有 路 線 ,
改 為 只 有 煩 忙 時 間 才 有 特 別 7 0 X 經 華 明 是 會 令 居 民 暴 動 的

Article 8: (Request 4)

> 九 巴Centroliner/ TTC Warden said:
>
> 咁 一 係 唔 入 大 隧, 70Po既 總 行 車 時 間 要110分 鐘, 30部 正 字 軌
> 一 係 就 ?經 大 隧, 但 係 要 開 第3條-270x, 即 係 話 改 動 後 會 變 成 咁:
> 70x 上 水-油 塘(經 祥 華,聯 和 墟 等)
> 70p 上 水-紅 磡 車 站/紅 磡 碼 頭
> 270x 嘉 福-翠 屏 道(經 華 明)
>
> 70x同270x可 以 調 轉 總 站, 惟70P有 可 能 需 要 跟 現 時70x行 法

你 計 劃 開 辦 的70P是 一 條 新 線, 可 經 大 隧, 跟75X一 樣,
可 解 決 黃 大 仙 客 的 問 題

而 你 計 劃 開 辦 的70X和270X, 應 有 一 條 繼 續 經 大 窩 西 支 路,
兩 條 一 齊 行 大 隧, 可 解 決70X北 區 兜 路 問 題~

這 樣, 才 可 避 免 粉 嶺 和 黃 大 仙 暴 動~

Article 8: (Request 5)

> 九 巴Centroliner/ TTC Warden said:
>
> 70x就 係 照 行 大 窩 西 支 路 一 段.

2 7 0 X 行 大 窩 西 支 路 好 D , 因 為 大 窩 西 支 路 村 民
多 一 條 路 線 入 華 明 , 加 褔 ,
他 們 入 上 水 可 以 7 3 A , 7 3 , 7 0

Article 8: (Request 6)

> 九 巴Centroliner/ TTC Warden said:
> 又 好...

即 是 , 2 7 0 X 行 大 窩 西 支 路
7 0 X 行 直 接 粉 嶺 公 路
可 解 決 大 窩 西 支 路 冇 車 入 加 褔 的 問 題 ?

Article 8: (Request 7)

> 九 巴Centroliner/ TTC Warden said:
>
> 冇 錯, 希 望 運 吉 真 係 批 喇, 不 過70P有 可 能 要 去 紅 碼...因 為 入 紅 磡 站 佢 地 一 定 唔 肯, 而 且 都 冇 乜 位 喇 果 度.(不 過70p可 以 因
此 經 埋 黃 埔...)

7 0 P 去 紅 碼 都 好 , 如 果 去 紅 磡 車 站 ,
真 係 好 明 顯 向 九 鐵 挑 釁 , 運 吉 應 不 允 ?

Article 8: (Request 8)

> Phoenix【ES6310‧S3N247】 ~ K said:
>
> 有 冇 諗 過269c都 可 以 咁 拆 , 先 跟5去 馬 頭 涌,再 跟85去 九 碼 , 到 時 元 朗 就 有 車 去 九 龍 城 土 瓜 灣 , 總 好 過 搞269c/61x轉 乘
都 好, 不 過 有 一 條 要 係 元 朗/天 慈 開, 而269c都 要 搬 上 天 恆/天 影 一 帶
>
>
> 兩 條269c可 以 照 樣 在 欖 隧 搞 轉 乘
兩 條 線 可 以 係 黃 大 仙 做 轉 乘,向 九 龍 方 向 可 以 係 天 馬 苑,而 入 元 天 的 就 係 彩 頤 花 園 轉 乘
Article A9:


點解麗瑤o既45同46唔用得11米車行 走???
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=549&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

相 信 大 家 都 見 過265M有 用 過AL行 走 啦....
但 係 點 解45同46唔 得 呢???

Article 9: (Request 1)

> AD82/89/94/111 said:
>
> 因 為 30/45/46要 經 祖 堯(敬 祖 路 ) ,265M不 需 要

冇 錯,兼 且 客 量 用11米 以 下 的 車 已 經 足 夠

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客

Article 9: (Request 2)

其 實 若 果 cut 左 敬 祖 路 山 邊 一 段 的 行 人 道
又 夠 唔 夠 位 行 呢 ?

因 為 我 見 荔 景 山 道 由 葵 涌 道 直 至 到 荔 景 地 鐵 站
近 山 坡 那 邊 都 一 是 沒 有 行 人 路 的

若 擴 闊 那 一 段 不 知 夠 唔 夠 11 米 行 呢

sopp
Article A10:


Re: 問:70x的熱狗一改全冷行咩線??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=550&a=1
回應/Replies:> AD202 said:
> 我 想 問70x的 熱 狗 一 改 全 冷 之 後 行 咩 線??

估 計:70,70KArticle A11:


Re: 懷疑FL652已經成為259D唯一白馬 字軌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=551&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> EH3350 said:
> 行 了 很 多 日,該 字 軌 好 似 下 午 要 行62X的!
>
> 有 錯 請 指 正!

KC4417(U)--259D 掛 牌 於 幾 個 月 前 因 交 通 意 外 入 廠,
現 在 仍 未 復 出, 泊 在 屯 門 南 廠 。

FL652應 該 係 代KC4417。

**FW1321**

Article 11: (Request 1)

> 60x掛 牌---FP8167 said:
>
> 但 如 果 係 要 行62X, 這 應 該 是62X的 攝 車 。

多 謝FP8167兄 提 點 。 不 過 我 都 唔 清 楚FL652行62X那 個
字 軌, 皆 因 我 未 見 過 佢 行62X(可 能 係 無 緣 啦)。

**FW1321**

Article 11: (Request 2)

> 60x掛 牌---FP8167 said:
>
> 根 據 掛 牌 表 及 我 的 觀 察 , 三 部62x都 要 攝 , 另 外 其 中 一 部
> 更 要 攝60M

依 我 記 得, 上 次AD1行 完259D(下 午 一 點 幾 到 龍 門 居 後),
私 牌 出 荃 灣 地 鐵 站, 之 後 隔O左 成 半 小 時 才 於 荃 灣 開 出 。

**FW1321**

Article 11: (Request 3)

如 果 我 無 記 錯 , 呢 部 就 係62x-C30字 軌
其 餘 兩 部 就 係S30/31

FP8167
Article A12:


Re: 運吉的保鐵政策
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=552&a=1
回應/Replies:


|1|

> EH3350 said:
> 運 吉 成 日 話 唔 開 巴 士 線 要 保 鐵,最 大 得 益 者 是 紅 色 小 巴,因 為 開 了 大 把 路 線,君 不 見 荃 灣 開 辦 很 多 紅 小 路 線,例 如 去 九
龍 東 可 以 有 兩 條 線 或 以 上(坪 石,官 塘),灣 仔 和 銅 鑼 灣(因 我 見 到 有 條 糖 街 特 快 線 是 去 麗 城 的),令 黑 色 勢 力 坐 大,運 吉 是 難
詞 其 垢 的!

係 「 難 辭 其 咎 」 呀 。
點 解 你 又 唔 鬧 下 巴 士 公 司 作 風 保 守 呢 ?

Article 12: (Request 1)

我 又 唔 係 咁 睇,只 因 小 巴 線 服 務 地 區 較 細(我 指 在 市 區),
每 條 新 線 的 申 請 都 會 因 為 對 該 些 地 區 的 交 通 的 影 響 較 少,
成 功 開 辦 的 機 會 自 然 較 大,但 巴 士 公 司 除 了 在 本 身 路 線
加 班 之 外,很 難 為 一 兩 個 小 地 區 的 需 求 而 另 開 新 巴 士 線.
Article A13:


[即時新聞]英皇道(華蘭路)發生巴士交通意外
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=553&a=1
回應/Replies:[即 時 新 聞]英 皇 道(華 蘭 路)發 生 巴 士 交 通 意 外 , 車 龍 到 達 糖 廠 街 。

問 意 外 詳 情

中 巴1998
http://cmb1998.hk.st
cmb1998@hotmail.comArticle A14:Re: 再問以下車的掛牌路線!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=554&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|

> AD272(祖 兒 龍^_^) said:
> ASV35,50
ASV唔 係 得49架 咩???
你 係 唔 係 想 問ASV49 ar??
> ATR3.29.37.39.44.45.46.47.48.49.51.52.54.56.61.75.77.78.94.96.
ATR29-112
ATR75-2
ATR78-98C/D??
ATR96-98D
> 97.98.110.118.119.120.124.127.133.142.145.148.151.163.164.165.
ATR98-98D
ATR120-87D
ATR148-98C
> 166.169.171.172.174.175.185.186.187.198.217.250.253.
> 259.269.270.
> 271.272.274.276.285
>
> THX a lot
ATR166-1A
ATR171-26
ATR198-68X
ATR250,253,270,276-960

AL 29

Article 14: (Request 1)

> 天 馬 最 愛 城 隧 廢 龍GH5934 said:
>
> ASV35-81K

根 據 本 人 資 料 所 得, 即 使JZ5663因 意 外 入 廠,
該 車 並 未 甩 牌.

不 過ASV35 的 確 是 暫 掛 該 字 軌.

Article 14: (Request 2)

> 天 馬 最 愛 城 隧 廢 龍GH5934 said:
>
> 可 能 到5663出 番 黎 時 已 經 貼 上K Logo...


何 出 此 言 ?
我 想 說 的 是 如 果 沙 廠 要 放 走 架ASV, 一 早 放 左
斷 估 架 車 唔 會 整 完 就 放 出K廠 掛 , 而 且 沙 廠 冇
金 車 後 備 , 仲 放 車 走 ?

若 果 現 在 仲 有K廠 獨 大 之 思 想 , 實 在 不 要 得

多 言 了

Article 14: (Request 3)

>ATR52

HX7067 行 既 路 線 會 係 以 下3條 既 其 中 一 條:
- 248P, 收 工 後 調 往87D
- 681P, 收 工 後 調 往87D
- 87D
視 乎 月 份.

字 軌: C87D 蛇 冷


順 帶 一 提:根 據 運 輸 署 及 今 日 九 巴 資 料,
最 近 一 次 修 訂 班 次 後, 九 巴 派 出21部 空 調 巴 士 落87D,
所 以 我 不 能 說 HX7067 是 87D 的 車 這 麼 簡 單,
因 為 只 要 佢 一 行 248P 或 681P, 就 唔 再 計 算
在87D車 隊 總 數 之 內.

不 過 字 軌 就 係 C87D - 蛇 三 十 幾


研 究 路 線 非 常 徹 底 的Leo

Article 14: (Request 4)

ASV35(JZ9426), 沙 田 廠 , 多 數 行81K
不 過 唔 知 算 唔 算81K掛 牌 車 , 因 為 架 車
而 家 係 代 撞 車 既ASV30(JZ5663)

P.S: 唯 一 一 架 沙 田 廠ASV冇 報 站 機

Article 14: (Request 5)

ASV只 有49, 沒 到 有ASV50

ATR217 屬690掛 牌, 但 不 經 常 行 走, 估 計 改 為 後 備

Article 14: (Request 6)

ASV只 去 到49, 冇ASV50!

全 部ATR屬 廠 乃 掛 牌 。

001_K_HJ2127_1A
002_K_HU4752_691
003_U_HU5515_58X
004_K_HV6619_691
005_K_HV6857_691
006_K_HV6943_691
007_K_HV7287_690
008_K_HV7682_691
009_K_HV7967_691(S)
010_K_HV8230_691
011_K_HV6502_1A
012_K_HV6965_1A
013_K_HV7159_691
014_K_HV7541_1A
015_K_HV8151_1A
016_K_HW3385_1A
017_U_HW3472_260X
018_K_HW4010_1A
019_K_HW4498_1A
020_K_HW4672_1A
021_L_HW4761_112
022_K_HW4950_1A
023_L_HW5331_112
024_L_HW5476_112
025_L_HW5600_112
026_K_HW5926_1A
027_L_HW6015_112
028_L_HW6072_112
029_L_HW6084_112
030_K_HW6144_1A
031_K_HW7228_1A
032_K_HW7905_1A
033_K_HW7161_26
034_K_HW7769_691
035_L_HW8931_2E
036_K_HW8402_26
037_U_HW7486_961
038_S_HW8069_87D
039_U_HW8970_968
040_S_HW9389_87D
041_S_HX0859_87D
042_S_HX1961_87D
043_S_HX2449_87D
044_U_HX6756_968
045_U_HX6880_968
046_U_HX7241_968
047_U_HX7427_968
048_U_HX7455_968
049_U_HX8024_968
050_U_HX8152_260X
051_U_HX6550_968
052_S_HX7067_87D(S)
053_U_HX7118_968
054_U_HX7649_968
055_U_HX7885_260X
056_U_HX8062_260X
057_K_HX8504_1A
058_U_HX8815_260X
059_U_HX8945_260X
060_U_HX9257_67M
061_U_HX9308_260X
062_S_HX9475_88K
063_S_HX9590_88K
064_S_HX9847_88K
065_K_HY1180_1A
066_K_HY2114_1A
067_L_HY0754_2
068_L_HY1033_2
069_L_HY1092_68X
070_L_HY1315_2
071_L_HY2088_2
072_L_HY2252_58X
073_L_HY2252_2
074_L_HY2312_58X
075_L_HY2361_2
076_L_HY0583_271
077_K_HY1012_SPARE
078_K_HY2171_98D
079_L_HY4956_2
080_U_HY5110_271
081_U_HY5275_271
082_U_HY5639_271
083_U_HY5883_271
084_U_HY5929_271
085_K_HY8573_26
086_K_HY8728_26
087_K_HY8958_26
088_K_HY9110_26
089_K_HY9447_26
090_K_HY9885_296
091_K_HZ0673_98D
092_U_HZ0903_67X
093_U_HZ1852_67X
094_S_HZ1910_281A
095_U_HZ1985_67X
096_K_HZ2050_98D
097_U_HZ6546_961
098_K_HZ6550_98D
099_S_HZ6580_87D
100_S_HZ6722_87D
101_U_HZ6751_67X
102_K_HZ6921_98D
103_K_HZ7137_98D
105_U_HZ7309_271
106_S_HZ7433_87D
107_U_HZ7528_961
108_K_HZ7644_98D
109_L_HZ8186_271
110_U_HZ8377_961
111_S_HZ8389_87D
112_K_HZ8468_98D
113_S_HZ7273_87D
114_S_HZ7361_87D
115_U_JA684_961
116_S_JA0815_87D
117_S_JA1066_87D
118_S_JA1119_87D(S)
119_S_JA1147_87D(S)
120_S_JA1267_87D(S)
121_S_JA1479_281A
122_S_JA2031_87D
123_S_JA2216_281A
124_S_JA2649_SPARE
125_S_JA4840_281A
126_S_JA5223_281A
127_U_JA5239_961
128_S_JA5674_87D
129_L_JA6071_2
130_L_JB2529_2
131_L_JB2581_2
132_K_JB2660_98D
133_K_JB3590_296
134_L_JB3845_68X
135_K_JB4055_690
136_L_JB4058_68X
137_K_JB4097_98D
138_K_JB7081_98C
139_K_JB7251_98D
140_L_JB8324_2E
141_S_JB8400_87D(S)
142_K_JB9332_SPARE
143_L_JB9381_2E
144_U_JB9843_271
145_K_JC0894_98C
146_K_JC1248_215X
147_S_JC1343_281A
148_K_JC1611_98C
149_S_JC2254_281A
150_S_JC6884_281A
151_K_JC7006_98C
152_K_JC7027_690
153_S_JC7110_281A
154_S_JC7947_281A
155_S_JC8084_281A
156_S_JC8121_281A
157_S_JC8385_281A
158_K_JD2527_641
159_K_JD2551_641
160_K_JD3231_641
161_K_JD3718_690
162_K_JD4163_641
163_S_JE0703_182
164_S_JE0709_182
165_S_JE0714_182
166_K_JE0750_1A(S)
167_S_JE0834_281A
168_S_JE0893_87D
169_S_JE1006_182
170_K_JE1168_1A
171_K_JE1262_26
172_S_JE1364_182
173_K_JE1373_691
174_U_JE1439_961
175_K_JE1642_296
176_S_JE1695_87D
177_K_JE1791_215X
178_K_JE1812_98D
179_K_JE1878_98C
180_K_JE1886_98C
181_K_JE1999_1A
182_K_JE2074_691
183_K_JE2075_98C
184_K_JE2414_98D
185_S_JE2422_182
186_S_JE1643_87D(S)
187_S_JE1676_182
188_K_JE2462_98C
189_U_JM7370_68X
190_U_JM7383_68X
191_U_JM7389_68X
192_U_JM7741_68X
193_U_JM7829_68X
194_U_JM7830_68X
195_U_JM8323_68X
196_U_JM6585_68X
197_U_JM7120_68X
198_L_JM7548_960(S),N281。 早 上 柯 打948、104、30X
199_U_JM8284_68X
200_S_JN0568_170
201_S_JN0912_170
202_S_JN1007_170
203_S_JN1104_170
204_S_JN1354_170
205_S_JN1445_170
206_S_JN1509_170
207_U_JN1566_58X
208_S_JN1970_170
209_K_JN7396_215X
210_L_JN7473_112
211_K_JN7619_215X
212_L_JN7809_112
213_L_JN8003_112
214_L_JN8197_112
215_L_JN8344_112
216_K_JN8572_98C
217_K_JN9038_690
218_K_JN9883_690
219_L_JP1528_2
220_L_JP2064_2
221_K_JP2126_601
222_K_JP4830_301
223_K_JP4971_601
224_K_JP4978_601
225_K_JP5185_601
226_K_JP5308_601
227_K_JP5558_601
228_K_JP5664_601
229_K_JP5975_601
230_K_JR4518_691
231_K_JR4680_116
232_K_JR4807_116
233_K_JR4844_116
234_K_JR4881_116
235_K_JR4941_116
236_K_JR5117_116
237_K_JR5545_116
238_K_JR6252_116
239_K_JR6414_116
240_K_JR6479_116
241_S_JR8532_680
242_S_JR8537_680
243_S_JR8548_680
244_S_JR9177_680
245_S_JR9359_680
246_S_JR9385_680
247_S_JR9534_680
248_S_JR9538_680
249_S_JR9557_680
250_U_JS6522_960
251_U_JS6529_960
252_U_JS6669_960
253_U_JS6853_960(S)
254_U_JS7054_960(S)
255_U_JS7080_960
256_U_JS7257_960
257_U_JS7265_960
258_U_JS7285_960
259_U_JS7533_960(S)
260_U_JS7632_960
261_U_JS7813_960
262_U_JS7816_960
263_U_JS7936_960
264_U_JS8263_960
265_U_JS8303_960
266_U_JS8378_960
267_U_JS8381_960
268_U_JS8467_960
269_U_JT0647_960(S)
270_U_JT0865_960(S)
271_U_JT1030_960(S)
272_U_JT1189_960
273_U_JT1196_960(S)
274_U_JT1656_960
275_U_JT1954_960(S)
276_U_JT2256_960(S)
277_K_JT4686_98D
278_K_JT4785_98D
279_K_JT4898_98D
280_K_JT5039_98D
281_K_JT5803_SPARE
282_K_JT5823_98C
283_K_JT6032_SPARE
284_K_JT6076_98D
285_K_JT6456_SPARE
286_K_JU2164_116(S)
287_K_JU2210_116(S)
288_K_JU2223_116(S)
289_K_JU2300_116(S)
290_L_JU4654_171
291_L_JU4778_171
292_L_JU4806_171
293_K_JU5403_98C
294_L_JU5414_171
295_L_JU5927_171
296_L_JU5958_171
297_L_JU6335_171
298_K_JU6365_98C

資 料 有 錯 的 話, 請 指 正!

**FW1321**

Article 14: (Request 7)

1. JB8400是 本 月C87D-30
2. 再 提 一 次, 根 據 官 方 數 字 九 巴 只 需 派21輛 空 調 巴 士
往87D, 不 是 上 面 的23, 甚 至26部. 問 題 是 每 個 月,
上 面 的 若 干 部 巴 士 會 離 開87D車 隊, 被 派 往
248P, 680 及 681P線.

不 過, 大 體 上 閣 下 的 資 料 非 常 精 彩!!

> 124_S_JA2649_SPARE

3. 一 條 有 趣 既 問 題: 我 就 未 見 過 呢 架 車 替87D,
只 見AV, AL 或 170 的ATR 替87D.
唔 知 佢 多 數 會 替 邊 條 線?

Article 14: (Request 8)

JA2469-ATR124係281A掛 牌

Article 14: (Request 9)

> 187_S_JE1676_182
ATR187是 九 龍 灣 廠 後 備 車
> 188_K_JE2462_98C
> 189_U_JM7370_68X
> 190_U_JM7383_68X
> 191_U_JM7389_68X
> 192_U_JM7741_68X
> 193_U_JM7829_68X
> 194_U_JM7830_68X
> 195_U_JM8323_68X
> 196_U_JM6585_68X
> 197_U_JM7120_68X
> 198_L_JM7548_960(S),N281。 早 上 柯 打948、104、30X

Article 14: (Request 10)

> 060_U_HX9257_60M(S)
呢 部 已 過 檔67M
> 061_U_HX9308_60M(S)
呢 部 已 過 檔260x
> 資 料 有 錯 的 話, 請 指 正!
>
> **FW1321**

FP8167

Article 14: (Request 11)

ATR60肯 定 係67M掛 牌, ATR61都 應 該 係260X掛 牌,
ATR61應 是 同JU7841相 調, 但 兩 車 同 是 入 廠 。

P.S.我 唔 記 得 改 番 我o既 文 件 檔 。

原 文 已 經 改 番, 多 謝 提 點!

**FW1321**

Article 14: (Request 12)

自 從60M換 掛 牌 車 , 都 無 邊 日 可 以 出 得 齊 。
最 勁 就 係 換 車 後3日 內 壞 兩 部 …

FP8167
Article A15:問城巴tri新色
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=555&a=1
回應/Replies:問 城 巴tri新 色

中 巴1998
http://cmb1998.hk.st
cmb1998@hotmail.comArticle A16:Re: HJ7748一問??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=556&a=1
回應/Replies:> 愛 一 個 人 原 來 不 易~AL 29 said:
> HJ7748做 完307後,會 做 邊 條 線???
>
> thx
>
> AL 29
7748好 似 會 攝 一 程271去 富 亨, 然 後 返 上 水 廠Article A17:Re: HM2631一問?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=557&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> EH3350 said:


> 這 架 車 是 否 調 去U廠?這 架 車 在 哪 廠 調 來?


>


> 昨 日 行73X,這 架 車 真 怪,在 荃 灣 大 河 道(不 載 客),青 山 公 路,大 涌 道,沙 咀 道,返 回 大 河 道 才 載 客 往 富 善!


此 車 是 前15掛 牌


貼 張 劣 作 先:
scanner質 素 差,請 諒

AL 29

Article 17: (Request 1)

This bus came from 296A first,then it went to 15
but at 21-12-2001, I took it on 3 D.

Article 17: (Request 2)

> 60x掛 牌---FP8167 said:
>
> 根 據 我 的 資 料 , 此 車 原 是KB的 。
>
> FP8167

這 架 車 原 是 K 廠 的,但 日 前 我 見 佢 行 42M (仲 係 貼 住 K ) ,
現 再 加 上 以 上 資 料,佢 很 可 能 是 做 了 L 廠 後 備 車.

235Fans / HT2897
Article A18:同款車,不同載客量---老虎頭
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=558&a=1
回應/Replies:先 看 看 老 虎 頭 的 載 客 量---
S3BL421-424︰U69 L40 S34
S3BL425-470︰U69 L40 S33

再 看 看 首 次 登 記 日 期---
S3BL421-424︰1993年6月
S3BL364,425-470︰1993年9月-1994年6月

為 何 會 少 了 一 個 企 位 呢 ?
聽 說 每 年 運 輸 署 都 會 將 巴 士 的 載 客 量 重 新 估 計 , 是 否 因
這 原 因 而 少 了 個 企 位 ?

歡 迎 討 論 或 指 證 。

FP8167Article A19:今早超特見---AP行31M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=559&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

各 位 :

今 早 十 時 許 , 小 弟 正 開 開 心 心 坐42C去 觀 塘 , 去 到 昌 榮 路 迴 旋 處 , 看 見 一 架AP行31M ! 有 載 客 , 仲 係 和 宜 合 道 埋 站 上 落 客 ,
可 惜 因 為 座 位 問 題 , 我 看 不 到 車 牌 . 敢 問 :
1) 今 朝 有 沒 有 人 見 到 ?
2) 是 不 是58M攝 去 走 一 轉 ?
3) 以 前 有 沒 有 類 似 的 情 況 ? 例 如 十 二 米 車 行31M .
4) 十 二 米 車 可 以 行31M嗎 ? 據 聞 連 十 一 米 都 用 唔 到 , 因 為 梨 貝 街 總 站 , 9.9米 細 龍 先 至 轉 到 . 否 則 以31M客 量 , 早 就 用 十 一
米 車 啦 .
- 多 謝 各 位 為 小 弟 解 答 疑 難 -

另 特 見 : 一 架 亞 歷 山 大 車 身 膠 牌ATR行42
AD1 行 269C
---即 將 比 亞 零 二 的
比 亞 零 一
200112311336

Article 19: (Request 1)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 今 朝 屯 門 公 路 發 生 嚴 重 交 通 意 外,時 間 約 為 十 一 點 。
> 而 時 間 跟AP行31M的 時 間 相 當 吻 合 。 所 以 本 車 好 可 能
> 係 過 鐘 車 。
>
>
> **FW1321**

冇 可 能
佢 開 車 時 仲 有 成 批58M車 同 兩 部31M
O係 葵 芳

Article 19: (Request 2)

我 今 朝11點 五 左 右
O係 葵 芳MTR諗 住 搭58M返 屋 企
見 到 有 部AP上 緊 客
(車 牌 係JV7012[AP88],58M 37車)
諗 住 上
點 知 見 到 搞31M牌
車 門 貼 住
'本 班 車 以 石 掛 街 石 泰 樓 為 總 站'
心 諗 唔 得 帶 相 機 添
架 車 開11點30分

我 諗 如 果 依 照 長 亨 兄 的 說 法
應 該 係 拉 車 去 的

Article 19: (Request 3)

> 愛 上 竹 仔...愛 上 變 色AP said:
>
>
> 會 唔 會 係 特 車 呀??
> 真 係 好 大 件 事 喎....
>
> 竹 仔

幾 個 月 前 的 夜 晚,我 都 見 過AP行, 但 當 時HKBDB未 覆 版, 所 以 話 唔 到 比 大 家 知.

49P
Article A20:柴灣小巴消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=560&a=1
回應/Replies:


|1|

根 據43M小 巴 司 機 表 示,
繼AV8913後,
該 小 巴 公 司 會 再 引 進 十 輛 石 油 氣 小 巴,
並 將 於1月8日 到 港.

Article 20: (Request 1)

> 前 新 巴88線 常 客2001 said:
>
> AV8913原 是 一 部 三 菱ROSA小 巴 的 車 牌 , 那 麼 , 原 車 現 在 於
> 哪 兒 ?

相 信 已 經 退 役 了,
但 是 同 期 一 輛GA牌ROSA仍 然 服 務43M,
我 覺 得 該 輛ROSA可 能 死 於 意 外.
Article A21:Re: 今日2201有冇出?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=561&a=1
回應 eplies:> 3AD46‧2002年 萬 事 如 意 said:
>
> 約 下 午 四 時 的 時 候 於 鴨 利 洲 試 車 , 電 牌 出 'P 私 家 車',
> 現 在 可 能 返 o左 鴨 廠 都 唔 定 。

有, 晚 上 行97Article A22:KJ 3ASV question?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=562&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

Why there are ALX 3ASV after 286?How many 'Volrgern' 3ASV?

Article 22: (Request 1)

> 天 馬 最 愛 城 隧 廢 龍GH5934 said:
>
> 3ASV290 - KJ2171 (U-SWH)

3ASV290車 牌 應 是KJ2343。

**FW1321**

Article 22: (Request 2)

There are 20 'Volgren Volvo' 3ASV of buses.
Article A23:Re: Any news of KMB new ALX trident?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=563&a=1
回應/Replies:> ATR 153 JC7110 said:
> AS

該 訂 單 於Bus and Coach車 展 第 一 天 中 公 布,
訂 單 涉 及 五 十 輛10.6米ALX500車 身 巴 士.
五 十 輛 為 丹 尼 士 三 叉 戟 當 中,
三 十 輛 三 叉 戟 會 在 香 港 裝 嵌,
其 餘 二 十 輛(十 輛 為 福 伊 特 波 箱,
十 輛 為ZF波 箱)會 原 裝 付 運.Article A24:Re: ASV30...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=564&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> ‧__‧1005 said:
> ASV30車 牌 係 唔 係JZ 5508?
> 係 唔 係 即 係 好 耐 之 前 炒 左0個 部 蛇 廠 扒 ?

仲 整 緊,(定 未 整)?

Article 24: (Request 1)

> 救 護 員 said:
>
> JZ5508係ASV29, 架 車 仲 行81K:P
> ASV30係JZ5663, 而 家 應 該 仲 整 緊

哦~~原 來 係 咁^^
等 我 仲 以 為ASV30整 返 好 出 黎 行 街 街 添...

Article 24: (Request 2)

yes, still in S depot
Article A25:Turbo S3M之最
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=565&a=1
回應/Replies:


|1|

I think EL 7383 S3M 248 (93A) is the best.
Although it was the first (K) S3M change to 3 gears,
it also very fast to climb Po Lam Road.
What are yours opinion?

Article 25: (Request 1)

> Torque Ratio Converter said:
>
> 我 都 有 同 感!
>
>
> 印 象 中 好 似 係EL6857轉 先.

有 幾 架 轉 左3波 差 左 好 多
eg EL7295, 上 斜 乏 力
Article A26:Re: 尋沙廠全部後備熱狗
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=566&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> JC2254 said:
> 尋 沙 廠 全 部 後 備 熱 狗, 唔 該 晒

S3M:
DN9759
DP1522
DR4834
DR8903
DS1244
DS8150
DS8266
DT1374
EF7111
EF7424
EG5345
EG6461
EG8389
EG8451

S3N:
DM6962
DN 860
DP4718
EA 684
FY6264

S3BL:
DK9205
DK9480
DM2146
DP8741
EA4113
FA9279
FA9288

FV6840

Article 26: (Request 1)

When did these buses change to ( S )
EF7111 (K)>(U)>(S)
EF7424 (U)>(L)>(S)
DR4834 (K)>(U)>(S)
Are these right?
thankyou

Article 26: (Request 2)

EF7424係 前67X掛 牌, 而L廠 那 部 應 是EF7484, 72X掛 牌 。

有 錯 請 指 正!

**FW1321**

Article 26: (Request 3)

> 就 快 到2002年DN7354/DE3018 said:
> S3BL409----FA9279
> S3BL410----FA9288
> S3BL377----EH2936
> S3BL393----EJ2843

EH2936 是 85A 臨 時 掛 牌 車
EJ2843 是 87K 蛇 車
Article A27:問城巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=567&a=1
回應/Replies:城 巴 是 否 會 陸 續 替 旗 下 的 車 隊 上 新 色?????????Article A28:澳門新福記工程車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=568&a=1
回應/Replies:


|1|

很 久 沒 有 到 澳 門, 請 問 有 冇 板 友 知 道 新 福 記
兩 架 Bristol L5G 改 裝 工 程 車 是 否 仍 在 服 役?

若 否, 現 役 工 程 車 是 什 麼 型 號?

謝 謝!

Article 28: (Request 1)

> 新 巴 新 超 豪5060 said:
>
> they were retired long time ago

Oooops...thanks anyway!

Do you know which make and model in use now? Any photo?

Thanks again!
Article A29:續談 49X + 48X 富豪回歸
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=569&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

下 面 與 兩 位 沙 田 板 友 討 論 了 49X 很 久,
但 小 弟 仍 然 不 太 明 白 49X 的 生 存 意 義.

很 明 顯, 49X 是 為 青 衣 而 生 的 路 線,但 由 於 佢 經 象 鼻 山 路,
使 乘 客 們 認 定 了 它 是 ' 荃 灣 特 快 ' , ?果 令 49X 成 為 荃 灣 客 來 往 沙 田 的 首 選.
根 據 小 弟 所 見 所 聞, 49X 大 部 分 都 是 荃 灣 客,去 青 衣 的 客 不 太 多.

究 竟, 49X 的 生 存 意 義 是 什 麼? 是 ' 青 衣 專 線 ' ? 還 是 ' 荃 灣 特 快 ' ?

今 日 小 弟 在 城 隧 轉 車 站 ( 荃 灣 方 向 ) ,
見 到 有 一 架 49X 私 牌 從 沙 田 過 來,由 轉 車 站 開 始 載 客 去 青 衣.
唔 通 49X 有 轉 車 站 特 車?

如 果 真 係 有 就 好 了,因 為 這 可 以 解 決 轉 車 站 難 上 49X 的 問 題.

最 後 是 48X 的 消 息,
從 29/12 開 始,所 有 48X 原 有 的 AV 掛 牌 已 經 全 部 回 歸.
一 切 回 復 原 狀.
Yeah !

日 日 勤 上 九 巴 城 隧 線 的 235Fans

Article 29: (Request 1)

> 唔 係 砵 車 手 ~ DJ2813 said:
>
> 哦...咁 就 因 為 「 大 部 分 都 是 荃 灣 客 」 , 所 以 就 要
> 犧 牲 呢 條 線O既 目 標 乘 客O既 利 益 , 要 佢O地 響 銀 包
> UM錢 出 來 轉 車 返 屋 企 , 又 或 者 要 睇 住 非 青 衣 客
> 令 佢O地 上 唔 到 車??

點 解 你 地 咁 鐘 意 強 調49X的 「 目 標 乘 客 」 係 青 衣 客 呢?
我 夠 可 以 話49X的 目 標 乘 客 是 第 一 城 至 廣 源 客lor~
客 就 是 客,怎 有 分 別?
如 果 九 巴 真 的 有 心 做 青 衣 客 的 話,九 巴 大 可 以 將49X不 經 荃 灣,
但 事 實 是,如 果 無 左 一 大 班 荃 灣 客,
49X的 班 次 肯 定 沒 今 天 那 麼 密,
到 時 你 們 在 青 衣 等49X,可 能 又 要 等 上 十 至 十 五 分 鐘 呢...

49X既 然 經 得 荃 灣,自 然 要 預 左 它 的 人 流

>
> 講 下 我 今 日o既 經 歷 , 我 由 大 圍 屋 企 出 發 去 長 安 ,
> 到 轉 車 站 梗 係 等49X啦 , 但 係 結 果 架 車 又 係 充 斥 住
> 果D千 色 店o既 客 , 由 於 我 趕 時 間 , 所 以 焗 住 上o左73X,
> 而 架49X...就 繼 續 響 站 度 , 我 仲 見 到D人 夾 硬 塞 晒
> 上 去 架 車 , 情 景 令 人 吃 驚 。
>
> 當 我 到 千 色 店 站 時 , 發 現 原 來 果 部49X響 我 搭 果 架
> 73X前 面 , 由 於73X梗 係 冇49X咁 多 人 , 所 以 就 擒O左
> 佢 , 我 就 響 大 河 道 落 車 , 要 用 多 三 蚊 轉41M.....

我 昨 天 都 打 過 回 文,但 我 想 你 們 完 全 誤 會 了 我 的 意 思,
你 說 「 等 一 班49X, 可 能 要10-15分 , 但 係43X+48X+43X+73X+278X呢?
我 諗 唔 使 兩 分 就 已 經 有 一 班 , 加 上 車 程 慢 唔 得 幾 多 ,
分 分 鐘 響 城 隧 未 上 到49X,43X/48X/73X/278X已 經 落 到 荃 灣... 」
(http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=504&a=17)
我 的 意 思 是,既 然 如 此,
還 會 有 荃 灣 客 對49X如 此 鐘 情,非 要 搭 它 不 可?!
就 算 有misunderstanding,都 不 會 如 此 嚴 重 吧?
我 相 信 一 個 正 常 的 人 是 不 會 做 出 如 此 不 合 理 的 舉 動,是 嗎?

其 實 我 最 終 的 意 思 是,由 於 等 車 需 時,
在 繁 忙 時 間 還 有'閒 情'在 轉 車 站 等49X的,
大 部 份(當 然 不 敢 說 全 部)都 應 該 和 你 們 一 樣,是 往 青 衣 的,
但 由 於 在 沙 田 上 的 荃 灣 客 太 多,所 以 你 們 才 上 不 到 車,
亦 導 致 在 他 們 在 大 河 道 落 車 後 整 架 車 空 了 大 半.
因 此 轉 車 站 的 荃 灣 客 不 應 該 是 你 們 上 不 到 車 的 主 因,
反 而 在 沙 田 市 中 心 唔 搭48X而 搭49X的,可 能 才 是 罪 魁 禍 首,
而 事 實 上 我 見 都 有 不 少 荃 灣 客 是 搭43X,48X,73X,278X落 荃 灣 的

>
> 荃 灣 客 , 係 呀 , 冇 人 迫 你O地 唔 准 搭49X落 荃 灣 ,
> 但 為O左 你O地O既 「 快 樂 」 要 令 青 衣 客 蒙 受 損 失 ,
> 咁 唔 通 又 好 公 平??

其 實...你 大 可 以 繼 續 等49X,
也 沒 有 人 迫 你 搭 其 他 車 轉41M,
況 且 問 題 主 因 根 本 不 是 出 在 轉 車 站 搭49X往 荃 灣 的 客

>
> 係...將 自 己o既 快 樂 建 築 響 人o地o既 痛 苦 身 上....唔 係 犯 法o架...
>
>
> 兄 台 , 我 都 唔 係 第 一 次 講 , 我 叫 你 去 試 下 響 城 隧
> 計 下49X對43X/48X/73X/278X呢 幾 條 線 落 到 千 色 店
> 呢 個 站 究 竟 差 得 幾 遠...

我 都 試 過 搭48X落 荃 灣,結 果 係 同後 面架49X一 齊 到 千 色 店...

>
> 我 亦 都 唔 係 第 一 次 講....相 差 係 少 過 五 分...
> 唔 通 快 五 分 就 係 特 快?!

如 果 唔 使 等,有 得 快 點 解 唔 快?
當 然 如 果 要 響 轉 車 站 等 十 幾 分 鐘 就 後 話 喇...

>
> 仲 有 , 若 果 佢 開 辦 目 的 係 所 謂O既 「 荃 灣 特 快 」 ,
> 咁 為O左 荃 灣 客O既 所 謂 利 益 唔 通 就 可 以 犧 牲
> 成 個 青 衣 島 乘 客O既 利 益??
>
> 好 似 落 荃 灣O既 城 隧 線 有5條 咁 多 , 但 係 成 個 青 衣 島...
> 得 一 千 零 一 條...49X咁 多 咯
>
>
> 梗 係 冇 啦 , 十 成 九 都 係 掟 私 啦....
> 呢 條 線 咁 惡 做 , 有 幾 多 分 都 唔 夠 跑O架 啦.....
>
> Andrew C.K. Lam

Article 29: (Request 2)

> 點 解 你 地 咁 鐘 意 強 調49X的 「 目 標 乘 客 」 係 青 衣 客 呢?
> 我 夠 可 以 話49X的 目 標 乘 客 是 第 一 城 至 廣 源 客lor~
> 客 就 是 客,怎 有 分 別?

哦...咁 就 得 啦....
70返 上 水 方 向 到 大 埔 開 始 經 常 多 人 到 頂 閘 ,
係 咪 因 為 咁 九 巴 要 同70加 車??

點 解 我 咁 強 調 「 目 標 乘 客 」 係 因 為 沙 田 往 返 青 衣
o既 唯 一 直 接 途 經....係49X。 但 沙 田 去 荃 灣 就 好
似 唔 係 咯 , 仲 有43X,48X, 轉 車 站 又 有73X,278X,
都 經 千 色 店 同 大 河 道 , 何 苦 要 上49X呢?

點 解 我 唔 講 第 一 城 同 廣 源 係 因 為 返 沙 田 呢 個 方 向 冇
呢 個 唔 公 平o既 問 題...其 實 你 究 竟 明 唔 明 白 究 竟
我 講 緊 乜?

> 如 果 九 巴 真 的 有 心 做 青 衣 客 的 話,九 巴 大 可 以 將49X不 經 荃 灣,
> 但 事 實 是,如 果 無 左 一 大 班 荃 灣 客,
> 49X的 班 次 肯 定 沒 今 天 那 麼 密,
> 到 時 你 們 在 青 衣 等49X,可 能 又 要 等 上 十 至 十 五 分 鐘 呢...
>

其 實 不 嬲 都 要 十 至 十 五 分o架 啦~
又 老 實 講 喎 , 青 衣 客 源 係 咪 真 係 咁 少 呢?
唔 通 青 衣 居 民 睇 過 風 水49X唔o岩 佢o地?

仲 有 , 我o既 論 點 唔 係 荃 灣 客 , 而 只 係 一 個 站 ,
千 色 店 。 而 冇o左 千 色 店 呢 個 站 根 本 無 損49X收 入 。
因 為 唔 係 人 人 響 沙 田 市 中 心 上49X都 係 要 響 千
色 店 落 車 , 城 隧 轉 車 亦 都 唔 使$$, 我 一 路O既 論 點
都 只 係 少 停 千 色 店 一 個 站 , 希 望 可 以 令49X o既 客 源
分 佈 唔 會 咁 唔 正 常 , 從 而 令 到 青 衣 客 上 到 車 。

不 過 你 所 講 若 果49X唔 經 荃 灣 要CUT車o既 話 ,
我 亦 會 舉 腳 贊 成 , 因 為 有 心 搭49X o既 客(青 衣 客)
自 然 會 知 班 次......

> 49X既 然 經 得 荃 灣,自 然 要 預 左 它 的 人 流
>
>

咁 唔 知 點 解 九 巴 又 會cut o左49X返 沙 田 方 向 大 河 道
果 個 站 呢??唔 通 九 巴 認 為 果 個 站 對49X風 水 唔 好?

咪 又 係 因 為 太 多 人......

> 我 昨 天 都 打 過 回 文,但 我 想 你 們 完 全 誤 會 了 我 的 意 思,
> 你 說 「 等 一 班49X, 可 能 要10-15分 , 但 係43X+48X+43X+73X+278X呢?
> 我 諗 唔 使 兩 分 就 已 經 有 一 班 , 加 上 車 程 慢 唔 得 幾 多 ,
> 分 分 鐘 響 城 隧 未 上 到49X,43X/48X/73X/278X已 經 落 到 荃 灣... 」
> (http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=504&a=17)
> 我 的 意 思 是,既 然 如 此,
> 還 會 有 荃 灣 客 對49X如 此 鐘 情,非 要 搭 它 不 可?!
> 就 算 有misunderstanding,都 不 會 如 此 嚴 重 吧?
> 我 相 信 一 個 正 常 的 人 是 不 會 做 出 如 此 不 合 理 的 舉 動,是 嗎?
>

HAHA~我 諗 做 乘 客o既 冇 乜 人 去 到 城 隧 都 會
諗 下 究 竟49X會 快 其 他 線 幾 多 咯 , 佢o地 認 為
快o既 就 會 轉 車 。

misunderstanding響 香 港 , 通 常 都 係 蔓 延 開 去o架 啦 ,
如 果 唔 係 點 解 咁 多 人97之 前 走 去 炒 股 票??
就 係 個 個 都 以 為 實 有 得 賺 嘛 。 而 家o既 情 況 咪 又 係 一 樣 ,
見 到49X果 條 龍 咁 長 , 佢o地 唔 會 諗 究 竟 快 得 幾 多 ,
總 之 人o地 排 得 隊 就 應 該 係 快...一 個 傳 一 個 ,
點 解 唔 可 以 成 風?

> 其 實 我 最 終 的 意 思 是,由 於 等 車 需 時,
> 在 繁 忙 時 間 還 有'閒 情'在 轉 車 站 等49X的,
> 大 部 份(當 然 不 敢 說 全 部)都 應 該 和 你 們 一 樣,是 往 青 衣 的,

這 個 我 可 不 敢 苟 同 , 我 所 做 的 統 計 裡 不 論 是
任 何 時 段 , 轉 車 站 上 車 的 乘 客 約 有40%甚 至 以 上
都 是 在 千 色 店 落 車 的 。

> 但 由 於 在 沙 田 上 的 荃 灣 客 太 多,所 H 你 們 才 上 不 到 車,
> 亦 導 致 在 他 們 在 大 河 道 落 車 後 整 架 車 空 了 大 半.
> 因 此 轉 車 站 的 荃 灣 客 不 應 該 是 你 們 上 不 到 車 的 主 因,
> 反 而 在 沙 田 市 中 心 唔 搭48X而 搭49X的,可 能 才 是 罪 魁 禍 首,
> 而 事 實 上 我 見 都 有 不 少 荃 灣 客 是 搭43X,48X,73X,278X落 荃 灣 的
>
>

首 先 , 他 們 沒 有 罪 , 其 次 , 客 源 不 是 集 中 在 市 中 心 的 ,
轉 車 站 也 是 主 要 來 源 。

但 你 又 明 白 為 什 麼 他 們 搭 其 他 線??
只 是 因 為49X上 唔 到 車 罷 了 。

> 其 實...你 大 可 以 繼 續 等49X,
> 也 沒 有 人 迫 你 搭 其 他 車 轉41M,
> 況 且 問 題 主 因 根 本 不 是 出 在 轉 車 站 搭49X往 荃 灣 的 客
>
>
你 明 唔 明 甚 麼 叫 「 趕 時 間 」 呀? 你 認 為 我 很 想 搭41M的 嗎?
就 是 因 為 怕 了49X了 。

我 根 本 冇 講 過 話 係 轉 車 站O既 問 題 , 而 家o既 問 題 其 實 只 係
......乘 客 誤 解 。

> 我 都 試 過 搭48X落 荃 灣,結 果 係 同後 面架49X一 齊 到 千 色 店...
>
我 想 講 , 我 做o既 統 計 唔 係 好 似 你 咁 抽 樣 式 個 咯 ,
而 係 講 普 遍 性 。

有 一 次 象 鼻 山 路 塞 車 期 間 我 搭48X落 到 千 色 店
後20分 鐘 至 見 到 之 前 一 齊 響 山 頂 果 架49X添 啦....
結 論 唔 係 用 一 個 數 據 來 作 準O既~~

> 如 果 唔 使 等,有 得 快 點 解 唔 快?
> 當 然 如 果 要 響 轉 車 站 等 十 幾 分 鐘 就 後 話 喇...
>

問 題 係49X點 解 唔 使 等? 十 幾 分 鐘 好 似 係 正 常 侯 車 時 間
咯 。 問 題 又 係...快 得 幾 多?

我 其 實 一 路 都 只 係 強 調 希 望49X取 消 往 青 衣 方 向 千 色 店
個 站 , 一 來 唔 係49X響 千 色 店 先 有 站 , 二 來 搭 其 他 線 根 本
唔 慢 得 幾 多 。 取 消 千 色 店 個 站 令 青 衣 客 響 城 隧 上 到 車 ,
而49X幾 個 站 之 間 過 份 擠 迫O既 問 題 亦 可 以 解 決 。

怎 料 反 對 取 消 呢 一 個 站O既 竟 然 用 「 帶 『 歇 』 」 為
藉 口 挾 著 青 衣 客o既 利 益 , 你 話 , 咁 又 好 有 道 理 嘛?

其 實 我 並 非 住 響 青 衣 , 亦 唔 係 經 常 要 去 果 度 ,
我 只 係 想 講 出 青 衣 客 所 受o既 對 待 有 幾 唔 公 平......

Andrew C.K. Lam

Article 29: (Request 3)

> 救 護 員 said:
>
> 今 日 批 車 至 回 復 正 常

12 月 29 日 已 見 GW7044 同 另 一 部 3+2 AV 掛 牌 車 回 歸.

日 日 勤 上 九 巴 城 隧 線 的 235Fans

Article 29: (Request 4)

哦 , 今 日81M已 經 打 回 原 形 , 就 連 出 走 多 日 既GS5431
都 返 左 黎

Article 29: (Request 5)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 是 否 踢 車 呢? 在 上 星 期, 小 弟 和 兩 個 巴 士 迷 搭49X,
> 到 城 隧 轉 車, 很 快 便 有 一 班 巴 士 來, 我 見 到 原 本 都
> 照 上O既, 但 唔 夠 十 秒, 後 面 有 部 吉 車 來, 排 在 我O地
> 前 、 後 的 乘 客 都 上 晒, 於 是 我O地 包 車, 真 開 心,
> 之 後 我O地 搭O既AL過O左 前 面 班 車, 仲 早 過 佢 幾 分 鐘 番
> 大 圍 。 到 了 大 圍, 我O地 落 車, 還 有 一 個 人 上 車, 他
> 一 個 人 包 起 成 部AL。
>
>
> **FW1321**

乜49X經 大 圍 ?

Article 29: (Request 6)

轉46X。 我 都 講O左 轉 車 去 大 圍, 我 只 是 打 漏 了 路 線 。

**FW1321**
Article A30:ADS186至235一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=570&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

請 問ADS186至235
是 什 麼 路 線 和 所 屬 車 廠

謝 謝

Article 30: (Request 1)

ADS218(JC2943): 後 備 車 , 近 日 多 行80M
ADS225(JC3987):81K掛 牌 車

Article 30: (Request 2)

> ASV41 with U ^^傅 珮 嘉 好 正 呀!! said:
>
> ADS???-JC570-31M
> ADS229-JD2522-64K
> ADS235-JD4215-15A

ADS186 - HY9332 - 29M
ADS187 - HY9545 - 5C
ADS188 - HY8581 - 92
ADS189 - HY8872 - 29M
ADS190 - HY9798 - 5C
ADS198 - JC570 - 248M
Article A31:Re: Question about new AMN
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=571&a=1
回應/Replies:> ASV41 with U ^^傅 珮 嘉 好 正 呀!! said:
> The new AMN chassis is made in Australia or Germany?
> Thanks!

Germany. Only bodyworks are doned in Australia.Article A32:Re: ADS162至185一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=572&a=1
回應/Replies:


|1|

> 就 快 到2002年DN7354/DE3018 said:
> 請 問 是 什 麼 路 線 掛 牌
> 和 所 屬 車 廠

ADS176,179:29M(K)

Article 32: (Request 1)

> 救 護 員 said:
>
> ADS168(HA9351):81K
> ADS170(HA9354): 後 備
> ADS171(HB413): 後 備
> ADS173(HB607):80M
> ADS181(HB1413): 後 備

ADS167 - HA8854 - 78K
ADS169 - HA9375 - 78K
ADS166 - HA8721 - 31M

JS6058
Article A33:Re: 超 特 見 2 - AV235 - HG7369 行 27!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=573&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> EK706 said:
> 何 解 呢?
> EK706

唔 出 奇 丫
2001暑 假 有AV10(U)@5添

Article 33: (Request 1)

> 無 聊 人 .DN 3662 said:
> 請 問 有 何'超 特'之 處?
>
> 無 聊 人 .DN 3662

AV235 是U廠 車, 尋 日 我 見 到 佢 行 屯 門 公 路'冇 牌'。 莫 非AV235
轉 廠?

**FW1321**

Article 33: (Request 2)

會 唔 會 用11米 富 豪 換o的12米 躉 呢 ?
因 為 九 龍 灣 廠 有 好 幾 架 士 啤 躉 。

出 面 好 迫 人 而 要 返 家 的
2157 (T)

Article 33: (Request 3)

我 昨 晚 見 到AV235無 插 牌 在 元 朗 出 現 往 屯 門 方 向 行 駛
Article A34:Re: 屯門區巴士轉乘計劃冇用
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=574&a=1
回應/Replies:


|1|

> JV2129 said:
> 自1991年 , 九 巴 開 辦263R後 , 的 確 幫 助 了 不 少 本 區 居 民 在 假 日 乘 車 前 往 沙 田 。 不 過 , 九 巴 至 今 都 不 肯 開 辦 直 接 車
由 屯 門 往 沙 田 。 相 信 大 家 都 知 道 , 九 巴 在 零 一 年 十 二 月 廿 三 日 起 推 出 轉 車 計 劃 , 只 提 供 由 屯 門 前 往 荃 鐵 的 路 線
轉 乘 城 隧 路 線 之 服 務 , 本 計 劃 實 對 一 些 乘 搭 巴 士 前 往 葵 芳 地 鐵 站 的(如52M,58M,67M)的 乘 客 不 公 。 不 知 各 位 對 此 轉 乘
計 劃 有 可 意 見 ?

遲 下 九 巴 會 擴 展 轉 乘 計 劃 至 屯 門<-->葵 芳 路 線 。


**FW1321**

Article 34: (Request 1)

> 270A+279X誓 剿 拉 登 said:
>
> 52M, 57M, 58M, 67M, 260C與 城 隧 路 線 的 轉 乘 會 於 2002 年1月27日 推 出

THX
Article A35:Re: 點解兩廠政策不同 ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=575&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 長 亨 村 長 , 臨 時 長 宏 村 長---比 亞 零 一 said:
> 各 位 :
>
> 不 知 大 家 有 沒 有 留 意 到K廠 近 排 將 所 屬 廠 的 巴 士 , 刻 在 上 層 車 廂 內 的 車 牌 悉 數 刮 去 ; 但 與 此 同 時 , 荔 廠 卻 翻 新 上 層
車 廂 內 的 車 牌 . 同 一 公 司 , 兩 廠 為 什 麼 做 的 事 恰 恰 相 反 ? 是 有 過 節 ? 抑 或 九 巴 想 試 什 麼 ? 另 問S廠 同U廠 有 沒 有 這 些 事
呢 ?
>
> ---即 將 比 亞 零 二 的
> 比 亞 零 一
> 200112312044

U廠 車 廂 內 的 車 牌 依 然 健 在

Article 35: (Request 1)

> 沙 田 墟~HA6739 said:
>
> S廠 好 多 都 仲 有 ( 可 能 有D冇 我 見 唔 到 )

裝 左Roadshow/報 站 既 車 有d冇 加 返 車 牌
新 車 , 上 層 冇 車 牌 , 不 過 有 架ALX ATS係 上 層 牌 箱 個 位
印 左 車 牌

Article 35: (Request 2)

> 四 大 金 巴(58X) said:
>
> 我 就 見 到 有 一 架U廠 既ATR @ 58x, 上 層 既 車 牌 被 括 去 , 貼 左 一 張 新 的 白 底 紅 字 膠 紙 。
> 唔 知 點 解 好 地 地 要 再 貼 過 呢?

首 先 ,K廠 現 時 車 牌 的 特 色 是:( 大 部 份 , 不 是 全 部 )
樓 下:沒 有 白 底
樓 上:車 牌 多 數 被 括 去
**如 一 些 車 從 別 廠 調 來 , 如 有 樓 下 有 白 底 的 話 , 經 翻 新 後 便 會 把 下 層 的 白 底 油 黑 , 然 後 有 些 會 從 新 印 上 白 字 的 車

有 些 則 油 黑 了 便 算.eg.S3M-DT1288
(這 輛 車 是 沙 廠 調 來 , 樓 下 冇 車 牌 的).

我 相 信 你 所 提 及 的ATR是 從K廠 調 來 的 , 它 一 早 就 被 括 去 了 車 牌,由 於U廠 的 政 策 不 同 , 所 以 要 貼 回 車 牌 上 去,
Article A36:九巴新車 2001
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=576&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

九 巴 於 2001 年 有 以 下 新 車 投 入 服 務:

ATS51-100 (50)
ASV1-49 (49)
3ASV111-290 (180)
AP81-132 (52)

總 數 331

咁 響 2001 年 九 巴 大 約 又 退 了 多 少 舊 巴 士?

Article 36: (Request 1)

> 卡 菲 尼 哥 夫 said:
>
> 佢 係 2 0 0 1 年 放 多 大 約 二 百 部 車 行 ,
> 咁 即 係 退 一 百 一 十 , 二 十 部 車 度 . . .
>
> 請 板 友 繼 續 . . .
>
> 卡 菲 尼 哥 夫 

咁 奇 既? 退 舊 車 120 架, 但 新 車 就 加 成 200 架?
唔 係 應 該 退 幾 多 舊 車, 然 後 補 番 幾 多 架 新 車 架?

Article 36: (Request 2)

唔 係 唔 係 . . .

佢 講 話 有 3 3 0 部 新 車 加 入 ,
咁 當 中 有 大 約 2 0 0 部 新 車 係 用o黎
加 車(開 新 線 , 加 好 多 路 線o既 班 次 ),
剩 番 大 約 有 1 2 0 部 新 車 度 用 黎 換 車 .

咁 樣 計 , 就 退 1 2 0 部 車 度 .

s o r r y ! !

K a f e l n i k o v
Article A37:新界西北最失敗的路線是63M,68A,架床疊 屋!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=577&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> 借 問 各 位 認 為 新 界 西 北 區 現 時 最 失 敗 的 巴 士 路 線 是 那 一 條 ?

我 有D唔 明,63M和68A既 性 質 咁 相 似,點 解 仲 要 拆 開?

係 元 朗,出 葵 涌,荃 灣 一 定 搭68M或 再 轉 車.
係 青 山 公 路 可 以 搭263M係 大 隧 再 轉 車.
係 屯 門 可 以 搭58M,67M.
係 三 聖 有140M去 青 衣.

不 如 將63M既 總 站 改 係 朗 屏 啦,終 點 係 葵 興.
橫 掂63M往 九 龍 方 向 係 大 馬 路 都 係 吉 車 遊 街.
雖 然 會 令 屯 門 的 人 無 直 接 車 入 青 衣,不 過 用 八 仔 轉 乘 就 可 以 應 付.

以 上 內 容,有 錯 請 指 正,歡 迎 討 論!

307全 日 服 務?

Article 37: (Request 1)

2002-03九 巴 路 線 發 展 計 劃 中, 建 議 將63M改 道, 來 回
程 改 由 汀 九 橋 入 青 衣 機 鐵 站, 不 經 荃 灣 及 葵 涌
68A會 加 班 配 合

Article 37: (Request 2)

> 荔 景 南 45M said:
>
> 小 弟 認 ?U 這 條 新 「63M」 基 本 上 去 到 屯 門 北 ( 如 寶 田 經
> 兆 康 ) 己 好 足 夠 , 拉 去 元 東 除 了 可 收 貴 D 之 外 , 基 本 上
> 只 是 製 造 空 氣 污 染 、 浪 費 能 源 !

說 真 的 , 63M 不 經 荃 葵 的 話 用 AT 也 嫌 大 。

AD262/AP64

Article 37: (Request 3)

> 270A+279X誓 剿 拉 登 said:
>
> 據 本 人 所 知, 這 條 新[63M]屆 時 會 轉 全 冷 及 減 價 至 約$9.10

不 過 如 果 這 條 新[63M]只 去 到 屯 門 的 話 又 會 收 幾 多 ? 不
妨 參 考 下 他 日58M的 全 冷 價 。

Article 37: (Request 4)

A59啦!!
又 疏 又 全 熱

Article 37: (Request 5)

> Duple said:
>
> 278x 經 大 埔, 沙 田 出 荃 灣, 兜 大 圈

278X不 停 沙 田 大 埔, 由 吐 露 港 公 路 直 入 城 隧
客 量 相 當 多, 早 上 班 班 爆
仲 話 最 失 敗?

仲 有278X不 是 新 界 西 北 路 線, 是 新 界 北 路 線

Article 37: (Request 6)

> KC7462@86K said:
> 84M(S depot),70
呢 兩 條 係東北

Article 37: (Request 7)

> 263M, 每 班 好 少 人 搭

263M 的 不 濟 在 於 :

1. 自 已 人 爭 飯 食 – 同63M、63X及68A競 爭 , 冇 哂 D 唔 介
意 比 貴 D 而 唔 駛 轉 車o既 客 。 試 下 學251M甘 玩 獨 家 , 取
消 哂63M、63X及68A,263M一 定 發 過 豬 頭 。

2. 唔 經 元 朗 、 唔 停 青 衣 – 離 開 天 水 圍 的264M一 樣 唔 見
得 比263M多 客 , 若263M經 元 朗 一 定 多 好 多 客 , 兼 且 做
埋 元 朗 返 青 公o既 客 。 若 外 唔 停 青 衣 結 果 連 每 班 車 幾 個
客 都 俾 埋264M。

今 年263M原 定 加 車 的 計 劃 都 冇 左 , 出 年 冇 減 班 都 已 經
偷 笑 。

Article 37: (Request 8)

> 熱 切 期 待279X的 山 葵 said:
>
> 恕 小 弟 無 知 , 富 泰 乜 車 都 冇 , 只 靠263M,261同 鐵 巴 , 點 解263M都 可 以 冇 人 搭 ? 咁 富 泰D人 搭 乜 車 去 市 區 ?

富 泰 村 其 實 有67M及67X, 在 富 泰 商 場 對 出 的 青 山 公 路
可 以 搭 到
Article A38:Re: 除夕的N線係咪比平安夜少?why?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=578&a=1
回應/Replies:> Agassi said:
> 九 記 係 咪 只 開 多 左 三 條?
> 好 多 只 係 加 長 服 務 時 間?
>
> 有d想 影 特 別N線,但 又 冇 乜 線 好 影..

因 為 主 要 的 倒 數 活 動 集 中 在 銅 鑼 灣,
所 以 就 唔 會 開 九 龍 去 新 界 的 特 別N線.
不 過 昨 晚 在 尖 沙 咀 倒 數 的 人 都 絕 對 唔 少.

P.S.這 是 小 弟 歷 史 上 首 篇 在 凌 晨 三 時 貼 的 文.Article A39:強烈投訴新界綠小87A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=579&a=1
回應/Replies:這 可 能 是 我 最 後 一 次 上 板
唉!做 人 太 辛 苦,死 左 佢 算 啦

臨 死 前,容 我 投 訴87A小 巴 班 次
話 說,今 天 我 比 人'賣 豬 仔'到 貨 櫃 碼 頭
又 冇 水,又 冇 野 食,唉!

連 上 班 的 交 通 工 具87A,都 一 樣 咁 疏
唉!!

天 啊,比 小 小 著 數 我 都 好 啦,
讓 我 早D返 屋 企

金 魚 字Article A40:[問] 愉 景 灣 各 車 型 數 量
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=580&a=1
回應/Replies:問 愉 景 灣 各 車 型 數 量 , 以 下 是 我 所 知 道 的 各 車 型 數 量 ,
如 有 任 何 錯 誤 , 歡 迎 提 出 , 請 接 力 :

Man 14.220
HKR36 JC3426
HKR37 JC4122

Man 13.220
HKR30 JL3138
HKR136 JL7191
HKR137 JM6146

Man NL262
HKR107 JL9584
HKR115 JL6489
HKR127 JL5514
HKR131 JL7598
HKR135 JL6971

MAN NL263
HKR166 KG2219
HKR168 KG2010

Benz O405
HKR109 GM6282
HKR110 GN 940
HKR120 GZ6711
HKR73 HV3718

Benz D814
HKR71 HS9677
HKR72 HS8649

Rosa Width Doorway
HKR79 FF6152
HKR86 GG5578

Rosa Long Wheelbase
HKR75 JZ6650
HKR77 JY9219

Dart Short Wheelbase
HKR121 HD7319

Dart SLF Short Wheelbase
HKR5 JB8385
HKR27 JB7931

Dart SLF Long Wheelbase
HKR116 HL2854
HKR117 HL1588

Nissan Diesel RB80
HKR18 FF1301
HKR106 GB1202

Toyota Coaster
HKR6  FX5006
HKR21 EL1846
HKR28 EL2310
HKR62 FR5926
HKR76 EL1348
HKR89 EL1866
HKR111 GP5547

Isuzu LT Series
HKR20 ES1285
HKR35 EZ 830
HKR70 FE5048
HKR82 FL1200
HKR97 FJ5811
HKR23 EL1364
HKR66 EL 973


屋 宇 署  測 量 主 任
Bush Hung 美 國 總 統
31-12-2001Article A41:Re: S depot question?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=581&a=1
回應/Replies:> KC7462@86K said:
> How many bus is 'controlled' by S depot, Does the no =25% of KMB bus?

According to an unofficial statistics, about 850
buses are managed under the Shatin Depot of KMB.

If the size of the whole KMB fleet's set to be 4200,
then Shatin Depot manages for about 20% of the whole
KMB fleet.

Andrew C.K. LamArticle A42:Re: 鐵巴521P正確路線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=582&a=1
回應/Replies:> 270A+279X誓 剿 拉 登 said:
> 鐵 巴521P的 正 確 路 線 應 係:
>
> 富 泰 至 屯 門 市 中 心(循 環 線): 經 屯 貴 路, 青 山 公 路, 屯
> 興 路, 屯 門 鄉 事 會 路, 青 山 公 路 及 屯 貴 路.
>
> (即 順 時 針 方 向 繞 經 何 福 堂, 屯 中 及 新 墟)

1. 何 福 堂 無 新 站 牌
2. 雅 都 已 經 見 到521p於 站 牌 上.

輕 鐵 網 上 客 務 中 心Article A43:無聊實驗 : 九龍東巴士轉乘
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=583&a=1
回應/Replies:有 天 我 想 由 將 軍 澳 寶 琳 村 返 回 大 埔 太 和 村 屋 企, 諗
住 試 下 74A 同 98A 可 以 提 早 轉 乘 未, 我 先 搭 98A 空 調 巴
士, 扣 $4.90, 跟 住 在 牛 頭 角 轉 74A, 我 仲 專 登 望 下 八
仔 機 扣 多 少, 原 來 都 只 係 扣 $6.70, 即 係 九 巴 仲 未 好 以
以 前 咁, 提 早 SET 定 296A 與 20 條 巴 士 路 線 轉 乘 計 劃
既 程 式 呢.

真 係 好 期 待 98A 同 74A 轉 乘 計 劃 來 臨, 咁 我 以 後 入 將
軍 澳 影 完 巴 士, 搭 番 98A 出 去 轉 74A, 都 可 以 慳 番 唔 少
喇...Article A44:Re: 巴黎巴士除夕免費(下文亂碼作廢)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=585&a=1
回應/Replies:


|1|

> 巴 黎 公 共 運 輸 公 司 宣 佈, 由2001年12月31日 下 午5時
> 至2002年1月1日 中 午12時, 大 巴 黎 地 區 的 公 共 汽 車,
> 地 鐵 及 區 域 快 線(RER)全 部 免 費!
> P.S. 點 解 香 港 唔 學 下 既 ..... :P

因 為 運 吉 保 鐵,除 非 巴 士 和 鐵 路 是 國 有!

307全 日 服 務?

Article 44: (Request 1)

> 假 板 主 Ken said:
>
> 我 知 道 加 拿 大 溫 哥 華Translink都 有 相 同 措 施, 不 過 時 間 只 限5pm至 明 早 頭 斑 車 前.
>
> 假 板 主 Ken

洛 杉 磯 MTA果 個 免 費 乘 車 ﹐ 就 係 每 年 都 有
一 次 ﹐ 舊 年 都 有 相 同 措 施 。

作 用 一 定 有 既 ﹐ 但 係 只 限 晚 上 九 至 清 晨
五 點 鐘 ﹐ 不 過 果 段 時 間 都 有 唔 少 人 狂 歡
完 啦 。

~~~Tony(S3M61)~~~
LA時 間 12月 31日 7﹕ 43am
Article A45:Re: 新巴好cheap?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=586&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

> G544+868 said:
> 九 記 用 一 塊 過 大 銀 幕
> 新 記 用 兩 塊
> 據 知 一 塊 過 係 貴d 0既
> 有 時 覺 得 新 巴 真 係 幾cheap!

你 就cheap, 反 過 來 想 新 巴 反 而 聰 明, 換 玻 璃 不 要 換 全 塊, 只 要 換 一 小 塊, 九 巴 換 就 要 換 全 塊, 架HY1012仲 係k廠3樓 唔 整, 1611
出 番 啦, 新 巴 新 巴 全 線 用LED, 九 巴o的 新 豬 仲.用 舊 燈ja, 107掛 牌 只 有ke牌 才 用 新 尾 燈ga, 而 家 仲 要 換tim, 簡 直 愚 蠢+浪 費

Article 45: (Request 1)

想 方 便 換 零 件 最 好 好 似 城 巴 以 前
咁 所 有 車 都 用 同 一 款 頭 幅 玻 璃, 仲
要 係 用 平 光 果 隻.

Article 45: (Request 2)

> 100 Wong said:
>
> Where do you think the $$$ comes from for using the more expensive type of windows?
>
> 100 Wong

新 巴 一 開2,
爛 了 小 小 只 要 換 一 邊
但 九 巴 那 些 一 換 就 成 塊

Article 45: (Request 3)

> KC7462@86K said:
> However KMB is the largest co in Hk, and has $$ ma!

Once again, where do you think the $$$ comes from?

100 Wong

Article 45: (Request 4)

> KC7462@86K said:
> His rt, KMB has more rt than NWFB!

佢 想 話 九 巴o的 錢 是 乘 客 的

Article 45: (Request 5)

So, where do you think the $$$ comes from? Sky?

100 Wong

Article 45: (Request 6)

> G@kei.com! said:
>
> 一 幅 過 玻 璃 除 左 心 理 上 看 上 比
> 較 美 觀 外, 卻 沒 有 什 麼 實 質 用
> 途. 家 下 咁 o既 時 勢 慳 得 就 慳
> 啦, 唔 係 到 時 要 靠 炒 人 o黎 節 流
> 或 者 加 價 o黎 開 源 咪 仲 cheap.

其 實 一 幅 過 玻 璃 對 於 駕 車 者 來 說 是 比 兩 塊 玻 璃 有
好 得 多 的 視 野 , 雖 然 兩 塊 玻 璃 只 是 有 一 條 膠 條 相
隔 , 但 由 駕 駛 者 的 角 度 看 出 去 , 那 膠 條 ( 甚 至 是
那 對 改 為 直 立 式 的 水 撥 ) 對 駕 車 者 所 造 成 的 盲 點
卻 是 不 少 , 故 此 巴 士 公 司 採 用 一 塊 過 玻 璃 也 有 可
能 顧 及 駕 車 者 的 安 全 而 採 用 。

Christopher

Article 45: (Request 7)

> KC7462@86K said:
> Also, nwfb has more SLF bus ,no need to mind it appearance.

what is the relationship between SLF bus and appearance of a bus?
are u meaning that, NLB has to care very much for its buses' appearance since it has least amount of SLF bus in HK?
what is the reasonale behind it????
what I can see here is 又 一 無 理 反 新 人 士

巴 士 佬

Article 45: (Request 8)

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:
>
> 咁 就 話 人cheap?
>
> 另 一 角 度 想 Q
> 新 巴 環 保o的 喎

而 且 安 全 D ?

Article 45: (Request 9)

同 埋 方 便 維 修
Article A46:Which bus is originally S depot?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=587&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

I think not old S3BL,old S3N...,because S depot established in 1989, those bus arrived HK in 1986.

Article 46: (Request 1)

> 救 護 員 said:
>
> 咁 以 下 呢 批 車 一 定 係 出 牌 到 而 家 係 沙 廠 :
>
> AA49(GU719),50(GU1278),51(HA9428),52(HA9560)
> 仲 有D蛋 達 都 做 過 沙 廠 車 , 不 過 調 過 出 去 再 調 返 入 黎
>
> ATS7(JJ4775),8(JJ5008),9(JJ5174)
> 17(JJ6360),18(JJ6488),299批 山 寨ATS
>
> 全 部ASV
>
> ADS31,34,35,38,40,46,49,50,154,157
> 161,173,181
>
> 請 接 力

ATR37-43,200-206,208,241-249.
ML29

Article 46: (Request 2)

GX9743-AV143
GX9967-AV144
HU9385-AV528

Article 46: (Request 3)

Thank you
Article A47:Re: S3BL174退役的原因
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=588&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 上 村 人ATR144 said:
> 為 甚 麼S3BL174會 退 役
> 我 在 上 村 看 也 不 像 墥 車 而 退 役
> 究 竟S3BL174怎 樣 原 因 而 退 役??

穗 景 廠 摺o左, 以 至 冇 零 件.

~~~Faith vs Fate~~~
九 巴 之 迷S3BL103

Article 47: (Request 1)

下?
佢 幾 時 退 役?

Article 47: (Request 2)

> 南 區 超 豪 盡 在 咩 呀? 107囉~ said:
>
> 唔 知 左 定 右 的 燈 撞 左, 冇 零 件, 所 以......

唔 係 , 好 似 話 架 車 夠 期 做 大 驗 , 但 架 車 車 身 零 件
成 本 高 , 加 上 架 車 俾 火 燒 過 同 埋 有 咁 上 下 車 齡 ,
所 以 就 提 早 退 役 , 其 實 架 車 今 年 唔 退 , 都 係 玩 多
一 兩 年 到

Article 47: (Request 3)

But the 零 件 can be find in the old BL!

Article 47: (Request 4)

好 似 係 底 盤 問 題...
九 巴 好 少 可 會 咁 容 易 放 棄 一 架 巴 士...
除 非 真 係 冇 得 救 。

Article 47: (Request 5)

零 件 貴~
Article A48:Re: 新巴及九巴轉乘優惠
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=589&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> Eddie Lam said:
> 運 輸 署 對 待 九 龍 區 及 港 島 區 的 巴 士 轉 乘 u 惠 ,
> 似 乎 各 有 一 套 看 法 。 九 巴 推 行 的 優 惠 , 第 二 程
> 車 費 有 三 元 五 角 或 二 元 七 角 的 優 惠 , 配 上 不 同
> 組 合 後 , 會 得 出 一 個 「 某 區 及 其 周 圍 地 區 使 用
> 直 線 或 轉 車 往 另 一 地 區 車 費 相 近 或 相 同 」 的 效
> 果 。 這 樣 能 完 全 符 合 巴 士 轉 乘 能 夠 減 少 資 源 和
> 對 乘 客 公 平 的 大 前 提 。 然 而 , 港 島 區 那 邊 的 轉
> 乘 計 劃 第 二 程 只 准 許 給 予 一 元 優 惠 , 使 其 變 得
> 毫 無 吸 引 力 和 競 爭 力 。 由 某 地 區 的 周 邊 前 往 另
> 一 地 區 , 直 線 比 轉 乘 便 宜 許 多 的 話 , 轉 乘 有 否
> 優 惠 對 乘 客 大 致 上 沒 有 分 別 。
>
> 舉 例 說 , 由 大 埔 前 往 同 屬 荃 灣 區 的 海 濱 花 園 ,
> 使 用 7 3 X 和 2 3 8 M 的 組 合 , 總 收 費 和 大 埔
> 7 3 X 直 線 往 荃 灣 市 中 心 是 一 樣 , 都 是 八 元 四
> 角 。 又 , 由 荃 灣 往 聯 和 墟 , 使 用 2 7 8 X 和 2
> 7 8 K 的 組 合 , 總 收 費 和 荃 灣 往 粉 嶺 南 也 相 同
> 。 那 說 明 了 「 荃 葵 青 」 任 何 周 邊 地 區 前 往 「 大
> 埔 」 , 和 「 荃 灣 」 前 往 「 粉 嶺 」 周 邊 地 區 , 若
> 途 中 沒 有 其 他 轉 折 , 收 費 是 統 一 的 。
>
> 再 看 港 島 那 邊 , 屬 於 北 角 區 的 寶 馬 山 前 往 西 區
> 若 使 用 2 7 和 1 8 的 組 合 , 總 收 費 是 七 元 九 角
> , 相 比 在 北 角 英 皇 道 往 西 區 直 線 坐 1 8 貴 了 三
> 元 二 角 , 反 映 了 在 運 輸 署 或 新 巴 眼 中 , 寶 馬 山
> 和 北 角 不 是 同 屬 一 區 的 。 那 麼 , 若 不 設 優 惠 ,
> 跟 以 前 一 樣 兩 程 車 也 付 足 錢 , 實 在 無 甚 分 別 。
> 但 若 折 扣 跟 九 龍 那 邊 看 齊 , 便 能 做 到 「 同 區 直
> 線 或 轉 車 往 另 一 地 點 車 費 相 近 」 的 效 果 。
>
> 過 去 有 人 說 港 島 區 轉 乘 優 惠 較 低 是 為 了 鐵 路 政
> 策 , 這 個 我 不 太 清 楚 。 但 綜 觀 現 時 多 個 港 島 區
> 轉 乘 計 劃 , 幾 乎 沒 有 一 個 能 由 地 鐵 取 代 的 。 而
> 唯 一 論 據 可 能 是 , 運 輸 署 硬 要 「 巴 士 轉 地 鐵 」
> 比 「 巴 士 轉 巴 士 」 便 宜 , 故 此 不 批 准 港 島 區 巴
> 士 轉 乘 有 太 多 優 惠 吧 。

但 係 有 例 外 的, 新 巴682/9轉 乘, 第 二 程 便 有$1.50優 惠

Article 48: (Request 1)

你 捉 不 到 文 章 的 重 心 , 9 和 6 8 2 轉 乘 , 對 乘 客 來 說
廿 三 元 二 角 和 廿 四 元 七 角 分 別 有 幾 大 ? 會 有 甚 麼 人 常
用 這 個 優 惠 ? 真 的 由 馬 鞍 山 去 石 澳 的 , 都 是 遊 客 吧 ?
會 計 較 那 一 元 五 角 優 惠 嗎 ?

Article 48: (Request 2)

但 相 比 於 九 巴 的 $3.5 折 扣 便 顯 得 微 不 足 道 。
Article A49:城巴車廂
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=590&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

問 城 巴 行 西 區 巴 車 廂 是 否 最 骯 髒? 我 見 其 他 車 都 很 清 潔.

如 貼 錯 板, 請 及 早 提 醒.

Article 49: (Request 1)

> G@kei.com! said:
> 未 翻 新 車 廂 果 o的 車 咪 最 污 槽 囉,
> 果 o的 絲 絨 凳 諗 起 都 想 嘔.
都 不 知 內 ? 內 存 多 少 細 菌

Article 49: (Request 2)

我 認 為 城 巴 車 廂 最 大 問 題 除 骯 髒 座 椅 外 ,
還 有 完 全 不 設 去 水 孔...

Article 49: (Request 3)

因 為 我 坐10線, 以 前 有 些 三 叉 戟 車 內 地 板 不 潔; 但 上 次
坐e11 (2263) 就 非 常 清 潔.

如 果 是6xx plaxton 車 身, 有 時 都 很 清 潔.
但4xx (428起 亞 記) 就...

Article 49: (Request 4)

But I travelled 2200 in 182, the bus is very hot and has some smell!
Article A50:Re: 好彩2500未油!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=591&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 1409 與 猛 獅 巴 - 落 廣 告>.< said:
> 今 晚 老 豆 係 紅 隧 見 到2500打171, 佢 話 花 花 祿 , 有 ??花 ,
> 即 係 重 係 蛇 年 !
> 要 影 快 手 。

佢 夜 晚 六 點 幾 到 長 沙 灣 之 後 , 即 刻 飛 去 紅 隧 ,
泊 左 係 度 等 夠 鐘 開 車~

GL1489

Article 50: (Request 1)

但2500行 蹤 飄 忽 , 明 天 都 不 知 又 飛 了 哪 ? 去

Article 50: (Request 2)

2500 not in 10 ma?
Article A51:Re: 第二輛退役的ME--(ME11)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=592&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> IN(3C)的 S3BL378 said:
> 對 不 起
> ME11已 經 續 牌2/1/2003,唔 會 於2/1/2001退 役
>
>
>
>
> (祝 大 家 新 年 快 樂)
>
今 日 有 沒 有 行76k

Article 51: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 ※ 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate said:
>
> 可 能 已 經 續 牌 你 不 知 道
> 因 為 今 日 仍 有 行76K
> 如 果 真 是 要 退 役
> 今 日 應 該 不 會 出 街 行
> 因 為 九 記 慣 例 如 果 退 役 , 會 提 早2-3日 收 廠
>
> 蝴 蝶 情 緣~~Butterfly Fate(2002年 第1文)


但 以 前 部 DM36 好 似 臨 退 役 前 果 日 都 仲 行 緊 喎?

Article 51: (Request 2)

DM5都 係
到 期 之 前 兩 日 - 行91 (仲 有DM27都 行91)
到 期 之 前o個 日 - 行10

Article 51: (Request 3)

你 肯 定 佢 一 定2/1/2002退 役?

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客
Article A52:那間巴士公司將/已更改輪椅斜板?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=593&a=1
回應/Replies:


|1|

以 下 資 料 摘 自 十 二 月 號 之 平 等 機 會 委 員 會 通 訊 :

“ 在 香 港 , 使 用 公 共 交 通 服 務 一 直 是 肢 體 傷 殘 人 士 及 視 障 人 士 其 中 最 關 注
的 問 題 。 經 委 員 會 與 其 他 殘 疾 組 織 的 不 斷 游 說 , 政 府 同 意 在 巴 士 專 營 權
的 規 條 中 訂 明 , 所 有 專 利 巴 士 公 司 在 更 換 舊 巴 士 時 , 應 購 入 適 合 殘 疾 人
士 使 用 的 巴 士 。 另 外 , 為 安 全 起 見 , 其 中 一 家 巴 士 公 司 已 同 意 將 部 份 新
購 巴 士 的 活 動 輪 椅 斜 板 , 改 為 固 定 安 裝 在 巴 士 上 的 斜 板 。 ”
(平 等 機 會 委 員 會 通 訊 [12.2001], p.13, 平 等 機 會 委 員 會,香 港)

文 中 所 指 的 , 應 是 那 間 巴 士 公 司 ? 而 其 改 裝 工 程 實 際 上 又 是 指 那 款 巴 士
的 甚 麼 工 程 ?

暗 西~DL13

Article 52: (Request 1)

> kgbw.net said:
>
> 活 動 斜 版 ? 係 唔 係 講 緊MAN?

會 唔 會 係 城 巴 呢 ?
活 動 斜 板 係 咪 即 係 塊 斜 板 放 總 站 有 用 時 再 拎 去 用 呀 ?
似 講 緊 城 巴 D 市 區 版 三 叉 戟 喎 ..
Article A53:(徵求)各公司特別電牌顯示代碼
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=594&a=1
回應/Replies:如 題
多 謝 解 答

p.s.如 有 貼 錯 板 請 通 知 本 人.
唔 該 哂!

happy 2002!Article A54:只有20架超豪用ZF6HP592?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=595&a=1
回應/Replies:是 否 這 20架 ,3ASV267-3ASV286Article A55:MAN @ N260
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=596&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

今 晚 二 時 左 右 , 小 弟 坐AP@ 58x 返 回 良 景 , 在 總 站 附 近 見 到 一 部MAN@ N260向 屯 碼 駛 去 。 由 於 距 離 太 遠 , 未 能 看 見
車 牌 及 編 號 。
這 是 否 第 一 次 有MAN行 N 線 呢?
p.s 唔 知 通 宵 線 司 機 能 否 發 揮MAN既 強 大 馬 力 呢?

Article 55: (Request 1)

> 漢 華 . 世 冠 雙 層 低 地 台(#2800) said:
>
> 剛 剛 在 兩 點 半 嚮 元 朗 同 朋 友 食 完 宵 夜 ,
> 坐 順 風 車 行 屯 公 時 見 到 至 少 有 兩 部 AMN 同 一 部 AP 行 N260 ..

點 幾 鐘 經 過 荃 灣 地 鐵 站 , 望 到 入 面 停 滿AMN同AP, 之 後 見 到 做 晒N260同N269入 屯 門 元 朗 ( 吉 車 由 荃 鐵 開 出 青 山 公 路
上 客 ) , 認O下 車 牌 應 該 係 :

59M,60M冷 馬 字 軌 > N260
68M冷 馬 字 軌 > N269

何 止N260用 金 , 連N269都 出 金 車 , 簡 直 一 大 突 破 , 踏 入2002年 第 一 個 驚 喜 !

Article 55: (Request 2)

其 中 一 部N260 MAN是JV24XX,在 荃 灣 做 特 別 車.
Article A56:最近85K蛇車行87D的安排好像又變了
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=597&a=1
回應/Replies:個 幾/幾 個 月 冇 睇87D, 點 知 又 唔 同 晒.
初 步 資 料 是 比 以 前 更 早 有85K的 車 行87D.
其 實 大 概 安 排 已 經 清 楚, 不 過 還 是 在1月 再 確 定, 希 望 在sem break 前 完 結.

迫 不 得 已 將 一 切 消 息 保 持 秘 密 的Leo.Article A57:鐵 巴95R係為521P開 行 而 犧 牲??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=598&a=1
回應/Replies:
As title.
Article B1:95R 除夕Last Day 早上情況+祝各
位新年進步
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=297&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

今 朝 我7:00AM就 落 街 影 車,
氣 溫 唔 高 過12度,呼 吸 都 有 霞 氣 出 果 隻

客 量 在 朗 屏 早 上 甚 可 觀,
如 果 早 上 單 各 往 上 水
晚 上 單 各 往 朗 屏 的 話
95R應 該 唔 使 蝕$$$

等 左1小 時,見 到95R
今 日 出225,226,228,234
但 係 今 日 朗 屏 在8:00AM光 線 充 足
情 況 下 仍 然 出 現 唔 夠 光 的 情 況
預 計 下 午5:00PM開 始 亦 會 重 現

小 弟 呼 籲 各 位 今 日 影95R的 版 友
到 空 曠 的 元 朗 東 影

P.S.第 一 次 影269朗 屏 特 車 就 影 到AP,好 開 心
祝 大 家 新 年 進 步

克 勤fans ~ 68A,265M,38常 客

Article 1: (Request 1)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 今 日 係 平 日, 繁 忙 時 間 係 某 一 個 方 向 出 現 滿 座,但
> 另 一 方 向 則......
> 另 外, 九 鐵 資 料 係 顯 示 出95R蝕 錢O架!

邊 度 有 資 料?

Article 1: (Request 2)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 今 日 係 平 日, 繁 忙 時 間 係 某 一 個 方 向 出 現 滿 座,但
> 另 一 方 向 則......
> 另 外, 九 鐵 資 料 係 顯 示 出95R蝕 錢O架!
>
>
> 朗 屏 巴 士 總 站 下 午 係 冇 光 射 入 去O架!

有 既,不 過 係 西 斜,68A就 會 正 光
>
>
> 下 午 五 時, 陽 光 都 開 始 收 喇, 所 以 我 都 唔 想 去 影 。
>
> **FW1321**
Article B2:Re: 請問九巴最舊的巴士係...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=298&a=1
回應/Replies:> 我 係 第 一 架 新 巴~1001 said:


> 請 問 現 時 九 巴 最 舊 的 巴 士 係 邊 部?(仍 然 服 務 中)


> 係 咪3N7???
3N5
~Beleaf in SF8~Article B3:Re: 請問如何做模擬電牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=299&a=1
回應/Replies:> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:
> thx

影 了 電 牌 的 相 後 , 逐 點 逐 點 的 在 繪 圖 軟 件 裡 畫 。

你 或 許 問 有 沒 有 更 簡 單 的 方 法 , 我 可 以 回 答 你 是 沒 有 的 。
一 分 耕 耘 , 一 分 收 穫 嘛 。

--怪 物Article B4:絕對同意!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=300&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> 792路 線 王 said:
> 我 入 左o黎bdb都 成 十 個 月,
> 我 發 覺 有d巴 迷 成 日 討 論 住o個 區 巴 士 質 素,
> 成 日 話d車 舊,又 話xxx線 食 柴,又 話 無 金 車,
> 講 真,我 覺 得 這 些 巴 迷 有d自 私 亦 有d不 太 成 熟,
> 一 間 巴 士 公 司 開 左 禁 多 年,實 有 新 車,舊 車,
> 如 果 條 線 用d出 左 幾 年o既 車 行 就 食 柴,
> o今 不 如 間 間 巴 士 公 司 買d新 車 行 完 半 年 就 唔 要 啦,
> o今 架 架 都 係 新 車law,
> 但 大 家 唔 好o今 自 私,要 諗 下 巴 士 公 司 的 能 力ok ma??
> 講 真 一 句 有 巴 士 座 已 經 算 好,仲 講 咩 食 柴 呢,
> 如 果 真 係 一 個 鍾 意 巴 士 的 巴 士 迷 無 論 係 新 車 或 服 務 左 幾 年 的 舊 車,都 會 鍾 意!!
> 到 金 車,講 真 金 車 其 實 應 該 比d有 需 要 人 士 搭,
> 同 埋 巴 士 公 司 派 車 都 要 考 慮 金 車 行 某 條 線 的 可 行 性,
> 唔 係 話 派 就 派ma!!唔 好 再 為 這 些 事 情 而 影 響 大 家 之 間 的 關 係,巴 士 迷 應 該 一 齊 愛 巴 士,唔 係 討 厭 和 憎 恨 巴 士!!
>
> (以 上 只 屬 個 人 分 享,有 所 得 罪,請 多 多 包 涵)

絕 對 同 意 !
不 論 熱 狗 , 白 馬 定 金 巴 ,
總 之 載 得 客 又 去 到 目 的 地 既 ,
就 係 好 巴 !

0岩 聽 嘛 ?

~Volvo 9700‧#396~

Article 4: (Request 1)

如 題,城 巴 , 新 巴 的 低 地 台 巴 士 或 新 車 , 甚 至 是 熱 狗,都 不 會 用 第 二 隻 顏 色 , 就 算 係2800的 新 色 彩 , 都 是 城 巴 傳 統 的
顏 色 來 改 變 的.
所 以 新 巴 , 城 巴,儘 管 沒 有 用 低 地 台 巴 士 服 務 的 地 區,都 不 會 比 人 話 食 柴.

而 九 巴 傳 統 的 空 調 巴 士 顏 色 應 是 白 色 , 所 以 我 認 為 九 巴 的ATR,ATS,3ASV,ASV,AMN,AP全 部 都 油 翻 白 色 就 好 了.
這 樣 , 一 定 唔 會 有'食 柴'依 個 詞 語!

以 上 只 是 我 的 意 見 , 歡 迎 討 論

Article 4: (Request 2)

> 我 入 左o黎bdb都 成 十 個 月,
> 我 發 覺 有d巴 迷 成 日 討 論 住o個 區 巴 士 質 素,
> 成 日 話d車 舊,又 話xxx線 食 柴,又 話 無 金 車,

因 為 呢 班 人 成 日 以 為'無 金 車'=='食 柴'!
食 柴 係 指'容 忍 比 別 人 更 差 的 巴 士 服 務'
所 以 無 冷 馬 行 既 路 線 已 經 食 柴!

金 車 咩 又 係 一 架 冷 馬,都 唔 明 點 解 宜 家D人 咁 執 著!

> 講 真,我 覺 得 這 些 巴 迷 有d自 私 亦 有d不 太 成 熟,
> 一 間 巴 士 公 司 開 左 禁 多 年,實 有 新 車,舊 車,

諷 刺 的 是,當LV係 上 年 正 式 退 役 時 巴 迷 仍 念 念 不 忘,
話 貪 新 忘 舊 又 唔 係......
好 矛 盾,現 今 巴 迷 的 心 態 無 法 掌 握!

> 如 果 條 線 用d出 左 幾 年o既 車 行 就 食 柴,
> o今 不 如 間 間 巴 士 公 司 買d新 車 行 完 半 年 就 唔 要 啦,
> o今 架 架 都 係 新 車law,
> 但 大 家 唔 好o今 自 私,要 諗 下 巴 士 公 司 的 能 力ok ma??

D人 只 從 個 人 喜 惡 出 發,以 為 巴 士 公 司 係 開 善 堂 咩.
睇 黎 要 逼 呢D人 個 個 讀BBA仲 好.


> 講 真 一 句 有 巴 士 座 已 經 算 好,仲 講 咩 食 柴 呢,
> 如 果 真 係 一 個 鍾 意 巴 士 的 巴 士 迷 無 論 係 新 車 或 服 務 左 幾 年 的 舊 車,
> 都 會 鍾 意!!

呢 個POINT我 完 全 同 意.
當 您 愛 上 巴 士 注 定 就 要 愛 佢 的 一 切,
好 簡 單,您 鐘 意 您 女 朋 友 唔 會 淨 係 鐘 意 她 的 身 材,
仲 要 係 她 的 心.巴 士 公 司 亦 一 樣.
宜 家D巴 迷 就 淨 係 睇'身 材'了.

> 到 金 車,講 真 金 車 其 實 應 該 比d有 需 要 人 士 搭,
> 同 埋 巴 士 公 司 派 車 都 要 考 慮 金 車 行 某 條 線 的 可 行 性,

有 冇 發 覺 任 何 一 間 巴 士 公 司 派 車 都 好 謹 慎,
除 左 經 醫 院 同 客 量 極 高 路 線 外,金 車 滲 透 率 都 爭D.
港 島 區 除 外.

> 唔 係 話 派 就 派ma!!唔 好 再 為 這 些 事 情 而 影 響 大 家 之 間 的 關 係,
> 巴 士 迷 應 該 一 齊 愛 巴 士,唔 係 討 厭 和 憎 恨 巴 士!!

如 果 多 幾 個 您 呢D人 就 好 囉,起 碼 唔 駛 又 擁 九,無 理 反 九 或 新!

> (以 上 只 屬 個 人 分 享,有 所 得 罪,請 多 多 包 涵)

講 得 好 好,GOOD!

307全 日 服 務?

Article 4: (Request 3)

贊 成 。 作 為 巴 士 迷 , 我 們 要 理 解 巴 士 公 司 作 出
的 決 定 , 決 不 能 為 了 某 線 派 車 的 種 類 而 批 評 巴
士 公 司 的 做 法 。

以 上 言 論 屬 個 人 意 見 , 與 沙 田 墟 無 關

Article 4: (Request 4)

> 3BL163 said:
> 我 贊 成!
> 其 實 牛 奶 車,熱 狗 一 樣 係 巴 士,
> 唔 通 冇 金 巴 就 會 食 柴?
> 咁 樣 禾 輋,瀝 源,恆 安.....
> 咪 食 草?

恆 安 85K 都 叫 有 金 巴
未 完 全 食 草:P

87K掛 牌HM2687

Article 4: (Request 5)

嘩, 如 果 有 巴 迷 住 粉 錦 公 路 咪 食...X?
得BL同M仔 咋...
註: X=塵!!

Duple

Article 4: (Request 6)

No, because nowadays most (non-bus fan) passengers do prefer A/C bus service. Unfortunately, certain bus company has insisted certain route(s) shall not
receive any A/C bus service until 2005, more than 17 or so years since it first introduced A/C buses to the general public.

Any reason why certain routes may change new buses within a year (like 1 & 7 Kowloon) while others like 2C still receive absolutely no A/C bus service?

100 Wong

Article 4: (Request 7)

................................

No matter what bus to take, the most important is safety, then frquent service........

Have you all tried to eat dust for more than an hour for a bus (excluding waiting for certain bus)

Golden buses will also be sik chai someday.....

DF

Article 4: (Request 8)

我 係 天 水 圍 住, 當269M有 金 車 時, 我 都
好 奇o左 幾 日, 但 好 奇 完 後, 又 係 不 外 如
是.

最 近 一 次 係 西 九 龍 中 心 等46, 足 足 等o左
25 mins; 當 時'食 柴'的31B就 有3架 車 到,
之 後46先 有 車, 仲o黎 架 金 車 添! 咁 疏 的
班 次, 有 金 車 又 如 何?
Article B5:Re: 急問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=301&a=1
回應/Replies:> GY6811&KF8311 said:
> 邊 度 影299 最 好?(傻 瓜 機)

有 腳 架 既 話 , 沙 田 市 中 心 都 得
仲 有 以 下 地 點 :
沙 田 醫 院 分 站 , 大 涌 橋 路 轉 入 沙 田 鄉 事 會 路 之 路 口
泥 涌 巴 士 總 站 ? , 西 貢 巴 士 總 站(影 佢 出 站 個 刻)

希 望 幫 到 你Article B6:Re: 急問?影曝光相一問?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=302&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Qoo !! 之 綠 色 九 巴 仔 ^_^ said:


> 小 弟 今 晚 想 試 影 曝 光 相 , 想 向 影 相 高 手 請 教:


> 如 果 唔 用 腳 架 影 曝 光 相 ,


> 效 果 得 唔 得?


> 用200度 膠 卷 效 果 得 唔 得?


> 光 圈 應 該 用 幾 多 會 正?


> THANK YOU

冇 腳 架 , 冇 話 唔 得 既 , 不 過 要 有 心 理 準 備


我22/12影81K,10張 得2張 得


包 括 呢 張 :
200度 菲 林 都 夠 喇 , 不 最 好 搵 腳 架


冇 既 話 , 搵 一d野 充 當 腳 架 , 否 則 你 隻 手 要 好 定


即 使 震 一 震 , 都 可 以 影 響 好 大 , 同 埋 要 心 平 氣 和


唔 好 急 , 否 則 一 定 死 得

Article 6: (Request 1)

> 奧 黏P人(維 珍 航 空) said:
>
> 唔 用 腳 架d相 多 數 死 梗, 除 非 用800度 菲 林+大 光 圈
> 鏡 頭(光 圈>F4), 咁 就 手 持 都 冇 乜 問 題.(因 為 快 門
> 都 會 有 成1/45s-1/60s)
>
> 用200度 膠 卷 效 果 得 唔 得?感 光 度 越 細 的 菲 林, 畫 質 越 高...
>
> 光 圈 應 該 越 細 越 好(for夜 景), 但 你 又 冇 腳 架...
>
> 攝 影 人
> 奧 黏P人(維 珍 航 空)

咁 如 果 用 傻 瓜 機 呢?

Article 6: (Request 2)

> 奧 黏P人(維 珍 航 空) said:
>
> 睇 下 部 機 有 冇B快 門, 如 果 冇 就 連 普 通 夜 景 相
> 都 好 難 影 得 好
>
> 攝 影 人
> 奧 黏P人(維 珍 航 空)

Sorry呀
B快 門 係...乜?
我 剩 係 識 朝 早 影 巴 士 咋...
攝 影 呢 家 就 少 研 究.
所 以 我 諗 用DC應 該 冇 問 題

Article 6: (Request 3)

B門=bulb=長 時 間 曝 光, 你 按 快 門 制 幾 耐, 曝 光 就 曝 幾 耐.

攝 影 人
奧 黏P人(維 珍 航 空)
Article B7:巴士迷惡行:
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=304&a=1
回應/Replies:問 巴 士 迷 有 甚 麼 惡 行 ?
請 把 所 有 涉 及 巴 士 迷 的 惡 行 以 列 點 來 表 示 , 因 為 我 需 要 有 關 資 料 。

新 巴
1110/HY4363
ICQ:112698666Article B8:Re: 回望過去一年, 巴士大事回顧
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=306&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|

> 郵 差 叔 叔 . 《 活 著 多 好...》 said:
> (22:45 追 加)
>
> 既 然 有 新 聞 大 事 回 顧, 一 版 又 出 現 hkbdb 大 事 回 顧,
> 咁 我 唔 爭 在 呢 度 討 論 一 下, 回 望 過 去 一 年, 巴 士 界
> 曾 經 有 過 甚 麼 大 事 出 現 過:
>
> (1) 九 巴 宣 傳 環 保 信 息 的 變 色 AP / ATS , 與 及 歐 三 環
> 保 廣 告 超 豪 3ASV141 登 場. 而 今 年 新 巴 及 九 巴 的
> 歐 三 超 豪 經 已 陸 陸 續 續 登 場, 在 街 上 行 走;
> (2) 新 巴 於 今 年 終 於 開 設 運 輸 署 要 求 的 將 軍 澳 對 外
> 巴 士 路 線, 即 係 796B, 796C, 796S 等, 新 巴 更 將 部 份 超 豪
> 車 隊 髹 上 以 上 路 線 ?宣 傳 廣 告;
> (3) 城 巴 在 臨 今 年 完 畢 前, 將 部 份 車 隊 換 上 新 色 彩;
> (4) 九 巴 其 中 一 部 3AD 曾 在 大 老 山 隧 道 發 生 嚴 重 交
> 通 意 外;
> (5) 新 巴/九 巴 陸 陸 續 續 將 好 多 過 期 全 身 廣 告 巴 士,
> 回 復 原 巴 士 公 司 色 彩;
> (6) 城 巴 2800 終 於 趕 得 切 在 臨 在 今 年 完 結 前 出 牌,
> 趕 得 切 在 今 年 尾 登 場;
> (7) 九 巴 DM 經 已 於 今 年 內 全 數 退 役;
> (8) 九 巴 第 一 部 ME 樣 版 巴 士- ME1 經 已 於 今 年 內 退 役;
>
> 歡 迎 討 論 及 接 力...
>
>

九 巴 :
一)細 牌 箱BL全 數 脫 離 載 客 行 列
二)沙 田 廠 再 沒 有 兩 軸 非 空 調 巴 士 接 載 乘 客
三)ALX車 身ATS投 入 九 巴 車 隊
四)Turbo M差 不 多 全 數 退 役
五)多 條 短 車 線 先 後 全 冷
六)多 條K廠 細 車 線 轉 用 大 車
七)樣 板 訓 練 巴 士 退 役

城 巴 :
一)Plaxton B6退 役 運 紐

Article 8: (Request 1)

好 似 冇 人 提 過 城 巴21xx
在 汲 水 門 橋 發 生 嚴 重 意 外 。

其 實 係 咪2001 年 發 生 呢?

Article 8: (Request 2)

重 有 ﹕
a) 3BL/3N 陸 續 退 役 ﹐ 原 本 行 開3BL/3N既 路 線 加 入11米 熱 狗 ﹐ 如5﹐27﹐42﹐42A﹐42C等 。
b) 屯 門 三 大 黃 牌 線(58X/59X/67X)全 冷 ﹐ 加 入12米 金 車 掛 牌 。59X更 加 入 新 歐 三3ASV做 掛 牌 。
c) 30號 加 冷 ﹐ 由 原 來 兩 部 冷 ADS37&ADS76 發 展 為 三 部AM+三 部ADS。
d) 多 條K廠 線 由 原 本 行BL/M加 大 為11米 熱 狗 ﹐ 例 子 ﹕3M,11K,11X,21,5D。11K﹐11X同21更 有11米 冷 馬 行 走 。
e) 多 條 巴 士 線 加 金 ﹐ 包 括1,3C,3D,9,16,27,92等 。

Article 8: (Request 3)

> 愛 上2800 ‧Trolleybus said:
> 9)1041/1042 登 場
> 10)九 巴 其 中 一 部 3Asv 曾 在
> Admiralty 發 生 嚴 重 交 通 意 外

係3ASV164(KC 8251)

> 11)NL263登 場

仲 有 九 記Volgren MAN到 左 香 港 。

~Volvo 9700‧#636~

Article 8: (Request 4)

> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D said:


>


> (9)城 門 隧 道 全 冷 夢 圓 , 各 線 熱 狗 各 散 東 西


>


>


> 沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

(10) 2D be the first 'real all gold' route in KMB.

Article 8: (Request 5)

城 巴 購 入 前 中 巴F/No.VA62及VA64改 作F/No.1041及1042。
新 巴 遷 入 新 廠 房 , 城 巴 停 用 愛 秩 序 灣 車 廠 及 開 始 租 用
中 巴 柴 廠 。
中 巴 購 入 前 城 巴F/No.1355改 作F/No.VC1
過 境 黃 巴 士 及 愉 景 灣 巴 士 開 始 使 用 MAN NL263。
交 通 運 輸 要 塞 中 的 韋 基 利

Article 8: (Request 6)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:
>
> 1)歐 三 巴 士 大 出 籠,引 起 一 片 捕 車 熱 潮
> 2)九 巴 派AP行 紅 隧 線,打 破 多 年 無 德 國 製 無 大 樑 設 計 雙 層
> 專 利 巴 士 行 紅 隧 定 律(字 軌 計)
> 3)九 巴 開 辦 旅 遊 線T1,客 量 超 低,成 為 一 條'碌 車 線'
> 4)新 巴 用 舊 中 巴 車 牌 上 新 歐 三 扒
> 5)城 巴2800抵 港 出 牌 後 立 即 行 走10,成 為 城 巴 五 年 內 首 部
> 新 車 種 巴 士
> 6)更 多 舊 巴 士 離 開 香 港,3BL更 改 門,仿 似 多 年 前 的 番 大 陸
> 的 珍 寶
> 7)巴 士 都 有 人 搶,冠 忠 失 去 一 部Volvo B7R
> 8)中 巴 將 兩 部VA賣 給 城 巴,再 購 入 城 巴1355,成 為 中 巴 首 部
> 超 低 地 台 巴 士
> 9)出 現 多 個 超 正 廣 告,追 死 巴 迷(Nikon, Qoo, M & M...)
> 10)M Channel正 式 投 入 服 務
>
> Leslie Chan

11)1R started to offer service in 2001.

100 Wong

Article 8: (Request 7)

1)都 普 巴 士 部 關 門 大 吉
2)Man用 上 新 車 身
3)城 巴 將 非 專 利 巴 士 改 為 專 利 巴 士 行 走
4)S3BL174退 役
5)T1啟 行
請 接 力

Article 8: (Request 8)

> 一 個 新 巴84M搭 客 said:
>
> (7) 城 記 停 辦 所 有 過 境 路 線.
> (8) 城 記 換 上 全 新 衣 服.
> (9) 新 記 開 辦792 首 次 有 另 一 間 巴 士 公 司 進 入
> 西 貢 公 路!
> (10) 新 記 在 巴 士 上 安 裝M 頻 道.
>
> 祝 各 位 新 年 進 步!
> 一 個 新 巴84M搭 客

呀, 岩 岩 諗 到 一 個 :
(11) 九 巴 DM 今 年 內 全 數 退 役...

Article 8: (Request 9)

(12)Turbo M幾 乎 被 趕 盡 殺 絕,只 餘 下DE 8779獨 守Turbo M在 世 的 名 義(可 像M81般 續 牌 便 好 了......)
(13)一 代 屯 公 車 皇ME1退 役,迅 速 被 肢 解......
(14)鐵 巴95R為521P開 行 而 犧 牲,除 夕 之 日 停 辨,不 能 過 渡2002年

M74

Article 8: (Request 10)

7)Euro III 16-seats minibuses by CFM.

8)Arrival of Renault buses, MAN NL263, etc...

9)Retirement of B12/Plaxton B6LE (dual door)

10)Opening of 1R/NLB38

Please continue...

100 Wong

Article 8: (Request 11)

> ‧__‧1005 said:
>
> 呢 個 唔 係 好 岩 , 因 為 而 家 仲 有Plaxton B6LE
> 唔 好 唔 記 得1302-1311呀~

Thanks for your reminder, as I just amended my thread.

Happy New Year!

100 Wong
Article B9:Re: 城巴F/No.2201&2500
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=307&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

> 韋 基 利 said:
> 今 天 黃 昏 在 鴨 ?c 洲 大 橋 見 到 城 巴 新 車 身 色 彩F/No.2201行
> Rt.97及 未 換 新 車 身 色 彩 久 休 復 出F/No.2500行Rt.171,
> F/No.2201新 車 身 色 彩 十 分 奪 目 , 但F/No.2500的 大 蛇 廣 告
> 就 十 分 破 爛 了 , 希 望 部 易 唔 玲 玲 快 些 轉 色 。
> 交 通 運 輸 要 塞 中 的 韋 基 利


上 次 部 2282 龍 年 巴 差 唔 多 上 左 一 年 半 才 轉 廣 告,
會 唔 會 2500 又 有 排 都 未 轉 番 城 巴 色 呢? 定 係 難 道
將 會 改 上 馬 年 廣 告?

Article 9: (Request 1)

> 謙 字 城 記10 said:
> 今 年 不 知2800會 否 上 新 年 裝?

剛 剛 油 過 新 色 又 上 過 另 一 隻 色?
上 色 的 費 用 不 平 的 ~~

Article 9: (Request 2)

> 謙 字 城 記10 said:
>
> 現 在 巴 士 基 本 上 不 是 上 色 的, 通 常 貼, 之 前 城 巴 的 新 年
> 廣 告 都 是 這 樣.


但 我 認 為 城 巴 色 彩 一 定 不 是 貼 上 去 的, 一 定 是 髹(噴)上 去 的...

Article 9: (Request 3)

> 謙 字 城 記10 said:
>
> 對 不 起, 我 指 廣 告. 廣 告 多 用 貼 的 方 式, 但 有 時 會
> 用'噴'.

曾 經 同 一 位 任 職 城 巴 的 朋 友 傾 過 ,
謂 前 年 的 龍 年 廣 告 因 為 採 用 貼 的 方 式 ,
最 後 在 久 而 久 之 就 會 有 不 少 問 題 ,
所 以 之 後 的 蛇 年 廣 告 就 先 在 小 濠 灣 噴 上 紅 色 再 焗 焗 佢 .....

不 過 可 以 肯 定 的 是 ,
城 巴 多 數 會 搵 一 架 有 電 子 牌 既 巴 士 上 廣 告 ~~

Article 9: (Request 4)

> ~Volvo 9700‧#636~ said:
>
> 咁 我 估 係#2201啦 !
> 因 為 佢 從 未 上 過 全 身 廣 告 嘛 ,
> 睇 佢 果 樣 , 真 係 好 殘 ,
> 如 果 要 換 既 話 , 我 諗 只 有
> #2201先 至 上 得 。
>
> (以 上 所 講 既 只 係 靠 估 ,
> 如 有 雷 同 , 實 屬 巧 合 !)
>
> ~Volvo 9700‧#636~

All Citybus colours is 焗 ga!!

Article 9: (Request 5)

咁 呢 個 機 會 都 幾 微 ,
部 車 剛 剛 翻 噴 完 新 色 唔 夠 幾 日 ,
點 會 仲 拎 去 上 馬 年 廣 告 呢 ~~
除 非 佢 學 九 巴 風 車 廣 告 或 者 新 巴 咁 ,
嚮 標 準 車 身 色 彩 加 D 特 別 效 果 ,
咁 樣 可 能 仲 能 夠 宣 傳 到 佢 既 新 色 彩 ~~

Article 9: (Request 6)

用 一 部 全 香 港 獨 一 無 二 的 新 車 來 上 廣 告 , 似 乎 是 太 過 浪 費
了 , 何 況2800的 新 色 彩 是 有 宣 傳 城 巴 新 形 象 的 功 用 。

至 於2500, 上 馬 年 廣 告 和 翻 油 的 機 會 都 各 有 一 半 , 不 過 還
有 一 部 廣 告 車 是 可 以 留 意 的 ,2301的 廣 告 陳 舊 程 度 與2500不
相 伯 仲 , 由 於 已 有Trident (2201) 上 了 新 色 , 所 以 如 果 真 的 有
馬 年 廣 告 的 話 , 更 換2301的 廣 告 不 失 為 一 個 合 理 的 選 擇 。

Alex Chan.

Article 9: (Request 7)

但 家 祺 兄 指2800油 上 新 色 不 久 , 不 用 那 麼 貼 新 廣 告

Article 9: (Request 8)

我 估 一 定 唔 會 卦, 部 車 咁 新, D 色 又 咁 新...?

Article 9: (Request 9)

> ‧__‧1005 said:
>
> 我 覺 得 唔 會 囉
> 架 車 爛 蓉 蓉 , 上 車0個 個 都 會 驚 啦
> 俾 我 就 即 將2500上 返 原 色 喇


更 會 以 為 上 了 架 鬼 車 呢
Article B10:Re: 閒話家常:搭巴士時車長使用廣播系統?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=308&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> 暗 西~DL13 said:
> 最 近 新 巴 某 本 刊 物 , 提 及 到 車 長 從 雙 層 巴 士 的 潛 望 鏡 , 看 到 有 乘 客
> 在 上 層 車 箱 嬉 戲 。 專 業 的 新 巴 車 長 立 即 使 用 廣 播 系 統 , 勸 籲 上 層 乘
> 客 坐 好 , 避 免 意 外 發 生 。 而 樓 上 的 小 朋 友 亦 即 時 ” 醒 水 ” , 乖 乖 的 返 回
> 坐 位 處 。
> 大 家 乘 客 各 家 巴 士 公 司 時 , 有 沒 有 遇 到 車 長 ” 難 得 一 遇 ” 使 用 車 內 的
> 廣 播 呢 ?
>
> 暗 西~DL13

有 呀 。
AMN 首 天 投 入 腳 務 時 , AMN4 首 個 單 到 達 佐 碼 時 ,
車 長 利 用 廣 播 系 統 說 : 「 呢 個 係 本 班 車0既 尾 站 ,
請 所 有 乘 客0係 呢 度 落 車 。 」

AD262/AP64

Article 10: (Request 1)

有....
香 港 篇 ﹕ 車 長 是 希 望 一 位 少 付 車 資 的 乘 客 補 回
車 資 ﹐ 但 乘 客 在 多 少 呼 籲 後 仍 沒 有 理 會 ﹐ 結 果
都 是 要 勞 煩 車 長 往 上 層'邀 請'他 。

昆 明 ﹕ 昆 明 比 其 他 的 大 陸 城 市 而 言 ﹐ 車 長 更 喜 歡
用 廣 播 系 統 。 車 長 在 每 次 停 站 後 ﹐ 都 會 用 廣 播
系 統 向 乘 客 說 ﹕'全 部 下 了 沒 有 ?' 相 信 在 這 個 城
市 的 市 民 ﹐ 定 必 不 會 認 為 這 是 一 件 奇 事 呢....

Article 10: (Request 2)

有 一 次 坐 82 (33xxL) 返 小 西 灣
架 車 去 到 惠 安 苑 已 告 頂 閘
d 人 企 晒 上 樓 上
個 司 機 就 用 咪 叫 d 乘 客 落 翻 樓 下
d 乘 客 仲 係 度 鼓 譟 ,
又 話 「 派 架 咁 細 架 既 車 」 云 云
個 司 機 真 係 等 d 人 落 翻 晒 樓 下 先 開 車
搞 左 成 個 字

另 外 有 一 次 坐 82定 係694, 個 司 機 去 到 柴 灣 道 落 斜 之 後 話
「 東 區 醫 院 係 度 落 車 」

不 過 最 深 刻 係 有 次 坐15(又 係33xxL),
我 要 係 聶 歌 信 山 道 落 車 ( 我 估 檸 少 都 未 必 知 係 邊 度 )
我 又 唔 識 , 於 是 請 個 師 傅 , 到 站 果 陣 叫 我 ,
咁 我 就 坐 樓 下 啦 。
架 車 係 灣 仔 愈 上 愈 多 人 , 上 司 徒 拔 道 已 告 頂 閘 ,
果 左 黃 泥 涌 道 迴 旋 處 , 個 師 傅 就 開 咪 :
「 拍 拍...港 安 醫 院 係 度 落 車 」
再 過 左 陣...
「 拍 拍...下 一 個 站 係 聶 歌 信 山 道...」
呢 個 一 定 係 15 第 一 個 報 站 系 統 !
好 感 動 呀 ?


當 然 唔 少 得 城 記 788、529: 「 架 車 壞 左 , 等 下 一 架 車 過...」

>
> 暗 西~DL13

小 王 子 3008

Article 10: (Request 3)

有 呀!

有 次 坐 城 巴99號 , 個 司 機 叫 上 面 個 乘 客 唔 好 再 食 面 包 。 成 車 人 望 住 果 個 人 :p
仲 有 好 多 次 坐 新 記 車d車 長 叫 乘 客 企 返 落 下 層
有 一 次 坐E11司 機 就 用 鏖 播 提 乘 客 東 涌 到 左 <- 最 正 呢 個

Article 10: (Request 4)

有 一 次 坐 城 巴,d車 長 唔 記 得 熄 咪.
結 果 聽 到 引 擎 聲 之 餘,
還 聽 到 司 机 唱 歌(唱 得 几 好 架),無 線 電 呼 叫......

又 有 一 次 坐 城 巴 118,司 機 就 用 廣 播 提 乘 客 sham shui po 到 左

Article 10: (Request 5)

> 有 次 坐 城 巴99號 , 個 司 機 叫 上 面 個 乘 客 唔 好 再 食 面 包 。 成 車 人 望 住 果 個 人 :p

下?咁 都 俾 人 叫?有 次 我 搭 新 巴82, 有 位 先 生 是 樓 上 車
頭 食 飯(飯 盒), 理 應 車 長 一 定 睇 到 , 不 過 都 無 出 聲 。
其 實 車 長 好 難 兼 顧 咁 多 野 既 。

> 有 一 次 坐E11司 機 就 用 鏖 播 提 乘 客 東 涌 到 左 <- 最 正 呢 個
我 試 過 搭796X, 巴 士 去 到 紅 碼 提 乘 客 已 到 總 站 。
奇 怪 !

最 經 典 那 次 , 搭A12, 有 上 車 乘 客 唔 夠 散 紙 , 車 長 用 廣
播 呼 籲 乘 客 幫 手 唱 錢 , 而 該 乘 客 有 足 夠 紙 幣 後 , 車 長 再
用 廣 播 多 謝 乘 客 的 幫 忙!
呢 個 城 巴 車 長 認 真 抵 讚 !

暗 西~DL13

Article 10: (Request 6)

> Modelcollector said:
> 係 九 巴269D開 線 無 耐, 有 次 夜 晚 放 工 搭 佢
> (係 沙 田KCR),我 知 架 車 係 開23:00, 但22:50
> 就 開, 跟 住 又 立 即 停 車, 當 時 架 車 已 突 出 車
> 站1/4.個 司 機 仲 開 倒 車, 將 架 車 移 番 入 巴 士 站.
>
> 倒 車 完 成 後, 司 機 透 過 廣 播 系 統 話 應 該 開23:00.
> 呢D趣 事 真 係 百 年 難 得 一 遇!

彈 早 左 , 始 終 驚 俾 站 長'整 佢', 同 埋 字 軌 客 嘈 嘛 。
哈 哈 。
不 過 通 常 咁 既 情 況 , 站 長 一 見 都 會 即 刻 出 聲 叫 停
佢 。

暗 西~DL13

Article 10: (Request 7)

All 112 NWFB Mong Kong Special bus will have 廣 播 tell the passengers here (Arland Hotel) is terminus.
Article B11:除夕夜小報告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=309&a=1
回應/Replies:


|1|


今 晚 係 除 夕 夜 小 弟 剛 剛 從 街 上 返 到 屋 企
有D特 見 同 各 位 板 友 分 享 首 先 沙 田 區,
N270今 晚 用ADS但 沙 田 開 車 只 有 四 五 成
人 滿,N271往 紅 磡KCR全 車 滿 坐,CTB803行
N170,到 沙 田 市 中 心 時 有 好 多 人 落 車
尖 沙 咀 區 得 一 個 塞 字,據CTB伙 記 提 供
消 息 由 下 午 開 始A21嚴 重 脫 班 走 一 轉
車 須 要 四 小 時 四 十 五 分(最 高 記 錄)
另 外 見CTB2255係 紅 磡KCR侯 命 可 能 行
N21,黃 埔 花 園 一 帶 好 多 人 等8A及8P
九 巴 真 失 敗 用AM行,應 該 用 多 架ADS啦
報 告 完 筆,希 望 有 其 他 板 友 報 告 其 他
地 區 情 況 啦
在 此 祝 大 家 新 年 進 步 開 心 過 著 每 一 天

Article 11: (Request 1)

> Victory 6001 →2k+2 said:
>
> N590在 中 環80%坐 滿(用 車11xx),
> 而 我 坐 的N8X(8xx)亦 在 天 后
> 坐 滿 往 小 西 灣.

N90都 頂 閘 啦 !
仲 有 我 搭 果 架 新 記 扒(#5039)
跑Rt.101特 車 , 去 堅 城 ,
要 稽 查 帶 路(渣 呢 架 扒 既 卡 佬
唔 熟 路)。

P.S.#1094響 渣 打 總 行 對 出 個 站
跪 左 , 聽 講 話 撞 到 人 。(真 係 唔 好
講D咁 既 野>_<)

~Volvo 9700‧#636~

Article C1:


「美聯物業」全身廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=71&a=1
回應/Replies:> LV116-積 極 備 戰 said:
> 我 記 得 好 像 有LF上 過 。
>
> LV116

蛇 廠 有 架ADS(應 該 係ADS143)、
有 架AM @ Rt.284都 上 過 呢 隻
廣 告 , 不 過 起 碼 係96年 既 事 。

咁LV唔 知 上 過 未 ?

~Volvo 9700‧#636~Article C2:


(代6008貼)香港中樂團「馬到成功」音樂會 banner一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=72&a=1
回應/Replies:(代6008貼)
九 巴 rt.26 一 部 ATR( 膠 牌 , 都 普 躉 ) 上 了
香 港 中 樂 團 「 馬 到 成 功 」 音 樂 會 的 banner, 請 問 是 那 部 ( 係 HY 牌 )?

另 :
有 其 他 九 巴 / 新 巴 上 了 此 banner 嗎 ?
( 今 日 (29/12) 所 見 :
新 巴 3003--112;
新 巴 3026--2
也 有 , 三 部 都 是 左 邊 的 )Article C3:


Re: 請問宜家還有無祖兒的法國婚紗廣告 的 banner?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=73&a=1
回應/Replies:


|1|

> 祖 兒 柴 said:
> 請 問 宜 家 還 有 無 祖 兒 的 法 國 婚 紗 廣 告 的 banner?
> 已 經 好 耐 無 見 過 了.......
> 不 過 有 人 說 還 有
> 請 問 是 邊 部?
>
> 還 有 邊 部 車 曾 經 上 過 這banner?
> 勞 煩
the last one:GM6125 also changed lu~

Article 3: (Request 1)

無 晒 好 耐 啦...連 小 雪 版 都 無 晒 啦...

整 張AS20 joey banner相 俾 你 啦^^
影 新Big Echo Joey Banner 啦!

Leslie Chan
Article C4:


Re: 求證:新巴崇光百貨廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=74&a=1
回應/Replies:
> 新 巴1110 said:
> 我 在99年 見 過DA56仍 然 有 崇 光 百 貨 廣 告 , 不 過 只 是 把 中 巴 標 誌 遮 蓋 。 有 沒 有 板 友 曾 經 見 到 或 影 過 有 關 巴 士 ?

在 新 巴 接 手 初 期 , 此 車 的 確 還 有sogo廣 告 。
不 過 印 象 中 應 該 在98年 底 已 除 去 。

暗 西~DL13
Article D1:


特寫鏡頭下的SF8
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=462&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

第 一 次 影 特 寫 照,請 指 教 指 教~~未 經 許 可,不 得 轉 載.


Copyrights 2001
~Beleaf in SF8~

Article 1: (Request 1)

> LV116-積 極 備 戰 said:


>


> 車 子 行 唔 行 得 ?
當 然 行 得,why not?
~Beleaf in SF8~

Article 1: (Request 2)

> 熱 血 波 子(VA63) said:


> 請 問 你 會 將 架 車 既 車 身,會 從 新 油 中 巴 色 定 保 留 而 家 的 色 彩 ??


> Thx
會 翻 油 此 廣 告 色 彩.
~Beleaf in SF8~

Article 1: (Request 3)

> 阿 奇-5045-Oceanjoy said:


>


>


> 上 次o係 電 話 問 過 您 ,


> 但 而 家 唔 記 得o左 …


> 我 想 問 多 次 ︰


>


> 您 翻 油 大 約 會 用 幾 多 $$

最 新 報 價 係 大 約$14000
~Beleaf in SF8~

Article 1: (Request 4)

> 阿 奇-5045-Oceanjoy said:


>


> $14,000係 包 埋 電 腦 界 ? 字 ?

包,但 係 車 身 磨 灰 就 要do it myself.,,
~Beleaf in SF8~

Article 1: (Request 5)

where is it now
Article D2:


【貼相】AP1初初到港試車,AF2係荔廠
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=463&a=1
回應/Replies:陳 年 舊 相 。


另 問 車 上 那 些 是 甚 麼 人 ? 同NEOPLAN有 甚 麼 關 係 呢 ?


小 弟 企 係 廠 出 面 影 的 , 到 個 荔 廠 的 人 應 該 知 。

個 標 題 搞 到 好 似 講 緊 部 單 層 三 菱 呢 ?Article D3:


[貼相]城巴1501@E11+2201
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=464&a=1
回應/Replies:1501@E11
2201(未 貼 公 司logo)
希 望 你 地 喜 歡 啦!

順 祝 各 位 新 年 愉 快 ^.^


My Bus Homepage


3AV50Article D4:


Re: LM6 @ 914
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=465&a=1
回應/Replies:


|1|

> CMB DA82 said:


>


>


> 真 正 西 隧 快 線...
很 懷 念 行43x o個 陣, o的 椅 好 舒 服, 起 碼 又'chok'到 你 唔 信


正!

Article 4: (Request 1)


Article D5:


[貼相] 內地巴士數張+問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=466&a=1
回應/Replies:1.佛 山 公 交 的 舊 車,成 日 都 搭
2.南 每 公 交
3.碧 桂 園 睇 樓 車
4.凹 窗 的 佛 山 公 交
5.佛 山 公 交 新 車
6.佛 山 ??巴 士我 鐘 意 第4


大 家 鐘 意 邊 款 車?

我 想 問 呢D咩 型 號~?Article D6:


有無新巴新超豪的相?(包括5080-5089)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=467&a=1
回應/Replies:如 題!唔 該!Article D7:


Re: 懲照──中巴和新巴9照片
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=468&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|

> 神 秘TO人 ﹝ 「 碌 神 」 ﹞ said:


> 多 謝 大 家 回 覆 , 我 想 拿 來 做 張 私 人 用 的 卡 片 , 可 以 嗎 ?

補 返 張 超 級 劣 作 先.....
要hard copy可 聯 絡 我

Article 7: (Request 1)

~ 兩 張 新 巴 9 號


西 毒


GK 8843

Article 7: (Request 2)Article 7: (Request 3)

冇 問 題~


必 要 時 可 以 曬/(scan返 張 冇'87D'字 樣 的)多 張 俾 你~:p
沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 7: (Request 4)


Article 7: (Request 5)

碌 神 , 去 以 下 兩 個 網 頁 有 齊 你 需 要 :


點 三 米 躉


雞 車

呢 排Chatroom唔 見 你 既:p

係 徵 相 , 唔 係 懲 照:P

Article 7: (Request 6)

> 普 通 巴 士 乘 客K. H. Law said:


>


> 我 都 有 一 張,不 過 比 樓 下87D兄o個 張 差 一 百 倍.....


>


>


> 希 望 你 喜 歡la


> {我 應 該 仲 有 一 張LV124行9號o既,


> 不 過 唔 知upload左 去 邊}

唔 係0Y~


你0果 張 靚 好 多 , 又 清 好 多...:P


0岩0岩 仲 有 張 新 巴...:)沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 7: (Request 7)

> 救 護 員 said:


>


> 兩 個 都 靚 , 影 到 咪 得 囉:p

3311L
Article 7: (Request 8)
劣 相~:p沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D
Article D8:


271兩架有感情的車...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=469&a=1
回應/Replies:呢 架HZ8186, 唔 駛 講 啦~:p
呢 架 車 , 三 年 前 , 該 車 長 教 識 我 乜0野 叫 波 箱 , 引 擎~:p沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87DArticle D9:


Re: [除夕貼相]
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=470&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Gary Tang said:


>


>


> 北 角 村, 人 去 樓 空!


> 請 接 力.


睇 到 嗎 ?

鳴 謝 板 友S3BL7幫 我 上 載 此 相 片

Article 9: (Request 1)

> 沙 田 墟 ‧ 沙 田 柚Pomelo said:


>


> 沙 田 墟 各 人/車


>


> 81c(3ASV117 JW4166)


>


>


> EH4005(S3BL381 EH4005)


>


>


> S3BL416(S3BL416 FB8617)


>


>


> GA6027(S3N359 GA6027)


>


>


> 87D(S3V23 GK9710)


>


>


> 小 弟(S3M95 DR9800)


>


> 其 他 的 墟 友 暫 時 未 有 相

墟 主Leon:沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 9: (Request 2)

> EH4323@16 said:
>
> 請 問 此 相 用 了 幾 多 度 菲 林?光 圈 大 少 ? 快 門speed?


> 有 冇 遮 光 罩 ?
> 因 為 張 相 一D都 唔 黃 , 所 以 我 想 問 一 問 。
>
> 另 問 有 冇 影 飛 龍 , 個 位 應 該 唔 錯 。


菲 林 200 光 圈 6.7 快 門 : 唔 記 得.冇 用 遮 光 罩(咁 大 舊 野 帶 出 街 好 麻 煩), 用 左 藍 鏡 filter
冇 影 飛 龍, 因 要 趕 上 船.

Article 9: (Request 3)

我 貼...


錦 英 苑 ‧ 除 夕 時 不 再 是3BL世 界...沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

請 接 力~:P
Article D10:


無聊貼相:中巴MC7模型
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=471&a=1
回應/Replies:頭 先 在 公 司 試D Cam ,身 痕 影 左 張MC7模 型 相,點 知 覺 得 又 好 有70年 代feel...Leslie ChanArticle D11:


雜作多張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=472&a=1
回應/Replies:三 部 特 車


上 下 都 係McDonald終 於 坐 到 佢 喇!兩 部 廣 告B6歡 迎 討 論AA48/Dart仔Article D12:


雜作多張(二)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=473&a=1
回應/Replies:Article D13:


Re: 一年一度,齊齊貼相迎零二
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=474&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|
15|
16|
17|
18|
19|
20|
21|
22|
23|
24|
25|
26|
27|
28|
29|
30|
31|
32|
33|
34|

打 頭 炮 , 梗 係 整 架AM係 學 校 門 口 啦...
第 二 炮 , 整 架 新ATS攝80M...
最 後 一 炮 , 懷 舊 下 啦 , 兩 部BL@穗 禾 苑...
雖 影 得 唔 係 咁 好 , 仍 希 望 大 家 喜 歡!

沙 田 墟~蛋 仔 與 您 ‧ 同 步 過 冬


希 望 各 位 會 有 一 個 事 事 順 景 的 2002 年!~
> 救 護 員 said:


> 大 家 鍾 意 貼 任 何 巴 士 相 都 得 , 總 之 大 家 貼 得 盡 興 :


>


> P.S:


> 大 家 每 次 貼 一 至 三 張 好 , 以 免 板 友Load得 太 耐 , 總 之 貼 既 次 數 不 限


>


>


>


> 希 望 大 家 多 多 支 持^_^

Article 13: (Request 1)

二 零 零 二 年 巴 士 貼 相,什 麼 都 有.

Article 13: (Request 2)

Article 13: (Request 3)影 的 時 候 還 以 為 她 快 要 死 的 … 怎 麼 現 在


還 未 到 期 , 真 幸 運 …

不 經 不 覺 也 影 了 一 年 有 多 了 … 時 間 過 得


真 快 …

AD262/AP64

Article 13: (Request 4)
M1 (CZ745)

Article 13: (Request 5)--


輝 仔

Article 13: (Request 6)

貼 一 張 超 豪 底 盤 的 相 片 :

新 一 年 , 又 有 更 多 的 底 盤 裝 成 新 車 。

Article 13: (Request 7)
CTB F/No.186 @ 681


新 年 快 樂


交 通 運 輸 要 塞 中 的 韋 基 利

Article 13: (Request 8)

九 巴 : 又 係118, 某 個 等3ASV141既 朝 早 影 既
貼 佢 既 原 因


(1)佢 當 日 好 似 替 左3ASV141個 位


(2)醒 起 尋 日 睇M-Channel, 「 無 限 復 活 」 將 會 安 排 係 下 個 月 上 畫...


所 以 捨 棄 左106豬 車3ASV102

城 巴 :1501廣 告 版 , 攝 於 十 月 某 傍 晚 , 藍 灣 半 島

貼 佢 既 原 因


(1)1501平 時 行25A、25C多 。 果 日 日 頭 都 好 似 仲 行 緊25C。


(2)藍 灣 都 無 乜 城 巴 線 影 到...

新 巴 : 令 我 十 分 感 動 的 情 景 --

貼 佢 既 原 因 都 唔 駛 多 講...

小 王 子 3008

Article 13: (Request 9)

很 差 的 相

271R?

Training 3N (Alex.)

頭 先 發 覺 貼 唔 到 相


唯 有 試 下 咁 啦

Article 13: (Request 10)Article 13: (Request 11)

新 年 進 步


SiuLam

Article 13: (Request 12)順 祝 各 位 新 年 愉 快!

Article 13: (Request 13)

> 新 年 進 步 ~ HC1664 said:


>


>


>


>


>


>


>


> 三 部 都 退 o左 役 喇 ~~~


>


> HC1664


鳴 謝K.H.Law協 助 上 載 相 片

Article 13: (Request 14)Article 13: (Request 15)
點 都 要 貼 自 己(S3M95 DR9800)
BL110+夕 陽
AP132

Article 13: (Request 16)

容 祖 兒 祝 大 家 新 年 進 步
希 望 大 家 多 多 支 持^_^

Article 13: (Request 17)

ATS15-JJ6021

新 年 進 步!!

Article 13: (Request 18)

> 逃 避 妳-S3N354 said:


>


>


>


>重 貼

Article 13: (Request 19)Article 13: (Request 20)

> HR 1918 said:


> 貼 下 先~


>


>

>


> HR 1918

我 又 貼 :
車 死 o左 , 線 又 全 冷 o左 … …

Article 13: (Request 21)

再 見 , 沙 廠BL元 老BL55
Article 13: (Request 22)Article 13: (Request 23)

> TomChen said:


>


>Article 13: (Request 24)
2201 最 後 一 次 以 舊 色 行5B

Article 13: (Request 25)

今 年 新 野~

FV6840

Article 13: (Request 26)

我 就 貼 兩 張BL:

Article 13: (Request 27)

AT
ASV35
Article 13: (Request 28)

我 又 貼~祝 大 家 新 年 快 樂~

HJ245

Article 13: (Request 29)Article 13: (Request 30)
AA48/Dart仔

Article 13: (Request 31)

您 貼 ?相 , 我 貼 新 相

為 免 俾 人 話 : 檸 少 冇 相 啦 ? !


我 將 原 有 之2800改 相 。
檸 少 .5048

Article 13: (Request 32)

今 晚 再 見95R,NR95取 代 他
Article 13: (Request 33)
上:千 禧 巴@87D(2000)


下:千 禧 巴@271(2001)
請 接 力~

沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 13: (Request 34)


三 張 都 冇 乜 特 別.....

Article D14:81K熱狗之最後一日及雜作多張(三)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=475&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

81K:82K:
87B:

OTHERS:

歡 迎 討 論

Article 14: (Request 1)

> 聖 誕AD93‧FH5548 said:
>
> 請 問 你 是 否 用EOS-88相 機 影 的 和 有 一 位 朋 友 陪 同 。
>
> AD93

no
I use EOS-300
and I took the photoes alone except DE3824,DE4089,EC7492,ED3902 & DN3011

AA48/Dart仔

Article 14: (Request 2)

> 救 護 員 said:
>
> 呢 幅 係 唔 係 大 概1741時 影 呢 ?

no ,I photo all 3 in the morning
about 0800-0930
AA48/Dart仔
Article D15:3BL系列-3BL117
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=476&a=1
回應/Replies:~3BL117
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843Article D16:Re: ADS44行63X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=477&a=1
回應/Replies:> 聖 誕AD93‧FH5548 said:


>


>


> K廠 車 竟 然 行63X


>


> 祝 賀 各 位 版 友 新 年 快 樂


> AD93

我 都 有ADS43(K)行264M

唔 知 是 否 轉 廠 呢?!

AP21Article D17:傻瓜相-3N5+3N7
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=478&a=1
回應/Replies:3N5@43B-長 青


仲 未 轉 去K廠


3N7@43B-青 衣 機 鐵 站


攝 於2001年 會 考 放 榜 前 一 日傻 相 , 請 指 教.Article D18:1501 @ 85 (SONY 廣告)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=479&a=1
回應/Replies:> 郵 差 叔 叔 . 《 活 著 多 好...》 said:


>


>


> 劣 作 是 也...


> 歡 迎 討 論.


>


>

既 然 另 外 一 條thread貼 左 ,


唔 爭 在 貼 埋 呢 度 :1501 @ 85 -- SONY 廣 告
同 樣 劣 作 是 也 ?

小 王 子 3008Article D19:Re: [貼相] 黎多張 81K HOT DOG
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=480&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> TomChen said:


>


>


> 新 年 快 樂 !

冇 搞 牌 播:P

Article 19: (Request 1)

> TomChen said:
>
> 咦 , 呢 個...
> 唔 識 分 佢 去 緊 邊...

架 車 個 時 去 緊 穗 禾 苑 , 睇 背 景 睇 到 既:P

Article 19: (Request 2)


Article D20:九記新路線?!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=481&a=1
回應/Replies:


|1|

無 意 中 發 現 的......
唔 知 九 記 係 唔 係 想 將 263M 轉 兩 味 呢?:P
AD122--FL 2434/


ATS27--JK 4727+64--KC 7813

Article 20: (Request 1)

> 郵 差 叔 叔 . 《 活 著 多 好...》 said:
>
> 會 唔 會 係 九 巴 諗 住 263M 實 有 得 賺, 多 客 到 死,
> 所 以 原 本 諗 住 開 多 條 263P?
> 或 者, 263P 諗 住 係 富 泰 來 往 青 衣 機 鐵 站, 但 經
> 屯 門 公 路+青 朗 公 路?
>

但 係263M 0係 繁 時 都 坐 唔 滿ga wor......
Article D21:[貼特見相]S3N32@76K,S3N340@86S
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=482&a=1
回應/Replies:S3N340

S3N32
歡 迎 討 論!

HR8741Article D22:左軑 'S3BL' @ 台北
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=483&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

來 源: 台 灣 公 路 巴 士 之 沿 革

Article 22: (Request 1)

又volvo又levland...
佢 係 咩...

lv5

Article 22: (Request 2)

Leyland 牌 在 屯 門 廠 已 經 裝 上
(因 為 同 期 的 S3BL 都 有 在 泵 把
裝 Leyland 牌) Volvo 牌 可 能
是 後 來 富 豪 代 理 裝 上 的 吧. 當 時
Leyland 已 被 富 豪 收 購, 這 可 說
是 一 架 由 富 豪 出 產 的 Leyland
Olympian.

中 巴 部 份 LM 初 出 街 時 車 尾 都 有
Volvo 牌.
Article D23:坪石總站現況
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=484&a=1
回應/Replies:

ps:唔 知 有 冇 貼 錯 板la

LV5@15M 2001/12/31字


尚 有 其 他 坪 石 相 在15MArticle D24:新車新色過新年
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=485&a=1
回應/Replies:> 肥 肥 山 田SAN said:


> 城 巴 組


> 新 色 代 表


>


> 新 衣 代 表


>


> 新 巴 組


> 新 車 代 表


> 5081@8P


>


> 5088@8P


>


> 5089@682


>

係 唔 係 尋 日 下 午 企0係 衛 理 中 學 對 開 影 架 ?


因 為 我 尋 日 著 住 校 服 做 路 人 甲...Article D25:[除夕夜貼相]2001年度巴士大事--九巴 篇
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=486&a=1
回應/Replies:1)綠 悠 悠 巴 士

兩 張 劣 作 。

A)AP132(KC3551)B)ATS97(KF8311), 影 到 不 知 所 謂, 成 部 巴 士 唔 知 似 乜!2)歐 盟 三 型 巴 士 宣 傳 廣 告3)九 巴DM 完 全 退 下 導 火 線 。

小 弟 送 上 兩 張 劣 作 。

A)15A
B)2D
4)屯 門<-->旺 火 三 叉 線 全 冷

小 弟 送 上 三 叉 線 熱 狗 相 片, 每 線 一 張 。

A)58X
B)59X
C)67X
5)九 巴 第8888部 巴 士

小 弟 送 上 一 張 攝 於 屯 門81廠 門 口O既 相, 超 劣 作!6)城 隧 線 全 冷 化 完 畢 。

小 弟 送 上 一 張 超 劣 作(3BL@49X), 大 背 光歡 迎 各 位 續 貼 今 年 九 巴 大 事 相 片, 小 弟 於 明 天 會 送 上


新 巴 篇 。

歡 迎 任 何 意 見!

**FW1321**Article D26:Re: 年尾清貨...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=487&a=1
回應/Replies:> philipsoso said:


> 祝 各 位 版 友 新 年 進 步,個 個 發 大 財~!! ^_^


>


>


>


>


> Philipsoso

好 呀~好 呀~


張DG7877幾 時 影o架?幾 正 喎^^Article D27:前屯門廠密龍@東九龍線~~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=488&a=1
回應/Replies:


S3N296@13D
S3N305@11D
S3N305@93K

歡 迎 提 出 意 見~~

~~~Faith vs Fate~~~


九 巴 之 迷S3BL103Article D28:Re: [除夕夜貼相] 三廠飄零的巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=490&a=1
回應/Replies:


|1|

> EJ 4147 said:


> 話 說 , 一 輛 原 本 在 路 線 86 服 務 的 巴 士 @ DN 366


>


>


> 在 某 一 天 突 然 被 調 離 86 線 , 開 始 在 沙 廠 四 處 飄 零 的 日 子


>


>


> 城 隧 轉 冷 , 沙 廠 熱 狗 需 求 減 少 , 於 是 被 調 廠 至 鬧 熱 狗 荒 的 U 廠


>


>


> U 廠 部 份 路 線 轉 冷 , 熱 狗 需 求 大 減 , 又 再 次 被 調 廠 , 今 次 目 的 地 是 K 廠


>


>


> P.S: 據 話 此 車 曾 經 有 一 段 時 間 是 L 廠 車

對 唔 住 , 無 相 ,


但 係 好 耐(約10年 前)之 前S3N50的 確 係L廠 ,


掛43C, 全 車 身ORANGE GAL 廣 告 。

如 板 友 有 相 , 請 貼 上 來 分 享


>


> ~ 歡 迎 討 論 ~


> ---


> EJ 4147

Article 28: (Request 1)

> Meilleurs Voeux ~S3BL103~ said:


>


> L廠 就 冇 喇~~


>


>


>


>


>


> ~~~Faith vs Fate~~~


> 九 巴 之 迷S3BL103


Article D29:Re: 沙廠最舊o既一部AL
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=491&a=1
回應/Replies:> Meilleurs Voeux ~S3BL103~ said:


>


>


> 歡 迎 提 出 意 見~~


>


> ~~~Faith vs Fate~~~


> 九 巴 之 迷S3BL103

Article D30:[貼相]近日雜作
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=492&a=1
回應/Replies:12月26日 雜 作JR7741行260X1DE5854行28JR6661行X260X

12月27日 雜 作CX4 ( 佢 行 得 太 快 添 :P)#2200行5B( 好 耐 無 見 過 ^_^)#1028行8P( 波 浪 紋 新 巴 )#1041行85( 手 震 添 :P)
劣 作 數 張 , 歡 迎 各 位 批 評 : )Article D31:Re: [貼相] 2002 駕到!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=493&a=1
回應/Replies:


|1|

> TomChen said:


>


>


> :P

我 又 貼~:p


祝 各 位 板 友 今 年/以 後 生 活 愉 快 ,


BDB少0的 罵 戰~

沙 田 墟 ‧ 錦 英 苑87D

Article 31: (Request 1)

小 弟 都 貼...........Happy New Year! !
阿 九HA 9351
Article D32:2001年最後一次貼相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=494&a=1
回應/Replies:DC5行8號

2024行110

5081行2號

S3BL72行690

1010行112

1611行8號,第 一 次 影 到

1412行691

1005行116,送 給1005的

1081行601,劣 相 送 給1081
多 謝


ML81Article D33:〔貼相〕AMN15(JM4406
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=495&a=1
回應/Replies G

Article D34:〔貼相〕AMN15(JM4406) 行 66M!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=496&a=1
回應/Replies:祝 各 位 新 年 進 步 !

GL1489Article D35:元旦貼相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=497&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

影 巴 士 相 成 為 我 近 年 的 元 旦 節 目:

1997 年 元 旦:

1998 年 元 旦:

1999 年 元 旦:

2000 年 元 旦:

但 去 年 元 旦 就 例 外 ~~

因 為 因 公 事 返 o左 大 陸.

今 天 稍 後 又 會 延 續 呢 個 慣 例.

祝 新 年 進 步!

Article 35: (Request 1)

我 頗 有 興 趣 的 反 而 是 印 上 那 個 「 X 貴 庄 」 關 口 是 在 哪 ? :)

Article 35: (Request 2)

> Elvis-route3.heha.net said:
> 你 返 了 兩 星 期 大 陸 ?
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>


話 時 話, 我 有 點 8 卦, 我 想 知 家 祺 係 做 咩 工,
又 多 時 間 影 相, 又 有 時 北 上, 又 有 時 去 外 地,
仲 好 做 過 我 既? 我 只 知 他 在 中 環 返 工 咋...

唔, 講 開 又 講, 家 祺 兄 係 咪 有 部 私 人 notebook,
仲 要 有 得 上 網 果 隻? 因 為 有 時 見 它 身 在 外 地,
都 可 以 在 版 上 貼 文, 甚 至 也 可 為 網 頁 update?

Article 35: (Request 3)

舊 年 分 別 返 兩 個 星 期 及 三 個 星 期 的 大 陸 公 幹,
更 新 網 頁 都 係 事 先 響 香 港 完 成, 更 新 的 相 都
係 倉 底 貨. 事 先 儲 在 Notebook 內, 到 o岩
時 間 就 更 新. Notebook 唔 係 我 o既, 係 公 司 o既,
但 在 大 陸 時 上 網 的 費 用 就 係 自 費, 酒 店 部 份
的 電 話 費 則 是 公 數.
Article D36:2002第一次貼相:紙巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=498&a=1
回應/Replies:

歡 迎 討 論


ML81


新 年 快 樂!!!!!!Article D37:Re: 馬年貼相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=499&a=1
回應/Replies:


|1|

> 九 尾 熊 . 攪 牌 王 said:


>


>


> 今 年 是 馬 年, 小 熊 人 祝 大 家 做 甚 麼 事 也' 馬 當 先'


>


> 九 尾 熊


> kmbear.hk.st


> dsign.hk.st

都 未 到

Article 37: (Request 1)

> AD262/AP64 said:
>
> 西 元 2002 年 2 月 12 日 才 是 馬 年 。

另 有 說 法 是 立 春 才 是 轉 生 肖 的.
Article D38:Re: 歡迎2002來臨︰利蘭222,做乜野都易
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=500&a=1
回應/Replies:> Elvis-route3.heha.net said:


> 特 送S3BL222,2002年 應 景 , 希 望 香 港 未 來 一 年


> 如 此 車 的 編 號 般 , 做 甚 麼 都 易


>

我 又 貼KCR222


Article D39:Re: 再見 2001 辛已 蛇年
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=501&a=1
回應/Replies:> AV381 / HN8357 @ 269B


>


>


> 唔 知 今 年 九 巴 部 馬 年 生 肖 會 唔 會 又 上o係AV381度 呢 ?


>


> AV381 / HN8357

應 該 唔 係 佢 … 因 九 巴 要 每 個 生 肖 都keep一 部 , 蛇 年 得 呢 部 之 嘛~~

話 時 話 , 你 影 上 面 兩 張 相 時 好 似 好 大 雨 。

FP8167Article D40:[貼相]元旦第一次....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=502&a=1
回應/Replies:


結 果2002年 第 一 架 搭 的 巴 士 是2246, 路 線 是N29...

airtaxiArticle D41:2001青衣大事回顧
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=503&a=1
回應/Replies:


49x於2001年5月6日 轉 用 空 調 巴 士 服 務 。


車 資 由6.00元 上 升 至7.50元 。


歡 迎 大 家 討 論Article D42:[相] 變色ATS96 行 693
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=504&a=1
回應/Replies:
多 謝 各 位 瀏 覽

更 多 牆 紙 可 到KTBTArticle D43:[Photo] 2002 第一貼
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=505&a=1
回應/Replies:
二 零 零 二 年 巴 士 貼 相,什 麼 都 有.