19990731
Articles on 29th July, 1999 -30th July, 1999.

Today's Articles: 140.


Articles' Numbers: (199907290730_01-140)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文 第74篇文 第75篇文 第76篇文 第77篇文 第78篇文 第79篇文 第80篇文

第81篇文 第82篇文 第83篇文 第84篇文 第85篇文 第86篇文 第87篇文 第88篇文 第89篇文 第90篇文

第91篇文 第92篇文 第93篇文 第94篇文 第95篇文 第96篇文 第97篇文 第98篇文 第99篇文 第100篇文
第101篇文 第102篇文 第103篇文 第104篇文 第105篇文 第106篇文 第107篇文 第108篇文 第109篇文 第110篇文

第111篇文 第112篇文 第113篇文 第114篇文 第115篇文 第116篇文 第117篇文 第118篇文 第119篇文 第120篇文

第121篇文 第122篇文 第123篇文 第124篇文 第125篇文 第126篇文 第127篇文 第128篇文 第129篇文 第130篇文

第131篇文 第132篇文 第133篇文 第134篇文第135篇文 第136篇文 第137篇文 第138篇文 第139篇文 第140篇文 


Article 1:

Re: [停板處分] Ivan (lungkm@ctimail.com)


ATR2 (dwschiu@i-wave.net) at Fri Jul 30 14:18, 1999 said:


> Ryan (板 務 助 理) (Ryan@movieworld.com.hk) said:


> 板 友Ivan (電 郵 地 址: lungkm@ctimail.com) 已 於 日 前 被 板 主 於


> 文 章32241-1中 被 警 告, 惟Ivan再 次 文 章 32283-4中 貼 出 篇 章 短 小


> 而 毫 無 內 容 的 灌 水 文 章. 無 視 板 主 警 告, 再 次 違 反 本 板 第 2.5 條 的 規 定.


>


> 鑑 於Ivan之 不 檢 行 為 情 況 嚴 重, 經 板 主 同 意 後, 現 對Ivan板 友 之


> 灌 水 行 為 作 出 停 板 處 分. Ivan將 由 本 文 首 次 張 貼 起 的 一 個 月 內 喪 失


> 於 本 板 之 貼 文 權 利.


>


> 本 板 一 向 嚴 禁 張 貼 灌 水 文 章, 違 反 規 定 的 站 友 可 遭 受 警 告 或 停 板 處 分,


> 敬 請 各 板 友 留 意.


>


> Ryan


> 板 務 助 理

我 相 信 Ivan 是 知 道 單 寫 'Good!' 是 灌 水 的 ﹐ 我 亦 相 信 Ivan 是 有 看 到


板 主 和 板 助 的 兩 次 警 告 ﹐ 但 一 個 正 常 的 板 友 是 會 因 警 告 而 不 再 貼 灌 水 文 章


的 ﹐ 唯 一 解 得 通 的 是 他 不 怕 lungkm@ctimail.com 被 停 板 ﹐ 所 以 我 有 理 由


相 信 Ivan 板 友 在 HKBDB 是 有 第 二 個 戶 口 的 。

(如 果 他 真 的 精 神 有 問 題 ﹐ 以 上 一 段 可 不 理 會)

(有 錯 請 指 正)

ATR2


Article 1: (Request 1)

正 確!有 腦 都 知 佢 至 少 有 二 個 戶 口.


我 覺 得 他 是 想 破 壞 本 版 秩 序,應 該 永 久 停 版.Article 2:

Re: [板務] 砍文通告


DD9738 (n170@netvigator.com) at Fri Jul 30 11:35, 1999 said:


> Ryan (板 務 助 理) (Ryan@movieworld.com.hk) said:


> 鑑 於32211-1所 提 及 之 數 篇 文 章 態 度 惡 劣.


> 繼 日 前 涉 及 的 板 友 遭 受 停 板 處 分 後. 該 批 文 章 現 予 以 刪 除,


> 文 章 包 括 32092-6, 32039-33, 32039-37, 32039-43, 32039-53 及


> 32106-13. 敬 請 各 位 板 友 留 意

我 發 現 在32189-4的 一 文 中,有 人 身 攻 擊 的 字 句:


有 一D隻 眼 比 較 大 的 人 眼 紅,我 地 又 唔 係 魚......

擺 明 係 講 金 魚 兄 啦,因 為 佢 眼 真 係 好 大,而,且 佢 仲 話,我 地 又 唔 係 魚

請 定 奪......

無 貼 文 很 耐 的DD9738


Article 2: (Request 1)

> Ivan (lungkm@ctimail.com) said:


> Good!

又Good!!


又 灌 水??


你 比 人 投 訴 過 好 多 次 喎


你 係 咪 想 停 板 呀

金 魚 字


Article 2: (Request 2)

板 主, 板 務 助 理, 金 魚 兄:


可 能 該 板 友 真 的 不 明 白 乜o野 叫 灌 水/或 者 有 他 的 原 因, 如 今 又o黎


多 一 次'Good', 唔 知 你o地 點 睇 呢?

阿 恆(3AV328)


Article 2: (Request 3)

> LF2 (BE 8749) (huil@genrad.com) said:


>


> Just curious, we have 2 板 務 助 理 now? Gakei and Ryan?


Ryan 一 路 都 係 本 板 板 助, 只 不 過 佢 比 較 少 貼 文 者.


板 規 亦 早 已 寫 明.


Article 2: (Request 4)

請 參 閱 板 規 中5.2項.Article 3:

Re: 如果新巴保留十部LM


Ivan (lungkm@ctimail.com) at Fri Jul 30 11:21, 1999 said:


> TONY (s614671@netvigator.com) said:


> 如 果 新 巴 保 留 十 部LM, 你 覺 得 行 邊 條 線 最 好 ?


> 我 建 議 行82


LM can't use OCTOPUS.


Article 3: (Request 1)

裝 咪 有 囉, 唔 裝 邊 會 有o者?


如 果 係 長 用o既 話, 你 慌 新 巴 唔 會 裝 咩?


Article 3: (Request 2)

Why LM can't use Octopus? KMB can install Octopus on S3BL!


Article 3: (Request 3)

2號 也 是 一 個 不 錯 的 選 擇.

HT8086


Article 3: (Request 4)

> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


>


> 最 好 行rt.9,95!


>


>


> 5020 JD2911

我 就 話 全 部 十 架 行 晒rt.9好 。


一 來 ,rt.9行 的 路 唔 開 冷 氣 好 過 , 二 來 ,LM又 好 力 。

如 果 比40分 鐘 一 轉 連 休 息 , 十 分 鐘 一 班 的 話 。


咁 就 要 八 架 車 。


咁 兩 架 後 備 , 直 頭fit晒


Article 3: (Request 5)

小 弟 覺 得LM行43X最 好 ,9,95千 祈 唔 好 , 盞 增 加 壞 車 率 。


Article 3: (Request 6)

> DA88 (Kelvin) (lswandlsy@ctimail.com) said:


>


> 我 同 議,因 為43X係 一 條 不 折 不 扣  虧 本 路 線,加 冷 只 會 浪 費 資 源,所 以 用LM熱 狗 是 好 的 。


>


> DA88(Kelvin)

What a selfish guy you are! Have you even be caught in


traffic jam inside Aberdeen Tunnel? You can marry with


your hotdogs but we, Wah Kwai and Tin Wan Residents, do not


want to get lunch cancer.Article 4:

Re: 112S是甚麼???


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Fri Jul 30 11:22, 1999 said:


> HN7282 (t263524@ctimail.com) said:


> 小 弟 昨 日 去 完 巴 士 歷 史 展 後,於 港 碼 坐111的 魚X牌 水 泥 廣 告 的 新 巴


> 1009往 紅 隧 巴 士 站,部 車 去 到 摩 理 臣 山 道 時,見 到 一 部 新 巴TRIDENT


> 1135車 頭 打 出112S 維 園 VICTORIA PARK字 樣,車 上 有 數 名 乘 客..


> 請 恕 小 弟 見 識 淺 薄,想 問 閣 版 友112S是 否 特 別 線?


何 時 開 始 服 務?


>HN7282

112S為 年 宵 花 市 特 別 路 線(太 子 地 鐵 站<->維 園(興 發 街))

新 巴25


Article 4: (Request 1)

> 43A常 客 (dcywa31@netvigator.com) said:


> 老 友 , 去 維 園 條 線 改 為N112好 耐 喇!

有 幾 耐? 我 響 今 年 年 宵 都 仲 影 到 112S o番..
Article 4: (Request 2)

但 由 晚 上 八 時 至 十 二 時 期 間 開 出 的 維 園 班 次 , 依 然 是 叫112S的 。


(‘S’ 在 這 裡 是 代 表 短 程 特 別 車 的 意 思 。)


同 樣 道 理 ,111S和N111的 分 別 , 都 是 在 於 服 務 時 間 在 半 夜 前 後


的 分 別 。


(有 錯 請 指 正 。)


Article 4: (Request 3)

> HN7282 (t263524@ctimail.com) said:


>


> 既 然 如 此,為 何 會 晌 尋 日 約16:30左 右 出 現 於 摩 理 臣 上 道??


> 是 否 做112特 車??請 解 答.


> HN7282

果 架 車 係948線 用 車,每 日 都 會 攝112,平 時 用VA 3行,照 搞112,係 錢 箱 掛 塊 牌 寫 住 往 銅 鑼 灣,如 果 用 躉 行 會 搞112S,


Article 4: (Request 4)

> 豐 巴 (simong@netvigator.com) said:


>


> 照 我 理 解 是112往 銅 鑼 灣 的 特 車,


> 我 想 是 為 了 避 免112乘 客 以 為 架 車 去 北 角 而 上 錯 車,


> 故 此 便 顯 示112S.


>


> 豐 巴

冇 錯!112s即 係 只 去 銅 鑼 灣 的 特 車,n112即 係 去 維 園 年 宵 的 特 別


線.

2a/DL13暗 西 怪 客Article 5:

Re: 西港城巴士SHOW相片收費一問?


亞歷山大非官方發言人 (borisyan@hk.super.net) at Fri Jul 30 11:42, 1999 said:


> 7人MPV (ckkin@ibm.com) said:


> 小 弟 是 一 個 正 常 巴 士 迷,已 有 迷 了 數 年,每 當 有 巴 士SHOW都 必 定 去 看 看


> 但 今 年 在 西 港 城 的 展 覽 跟 以 前 唔 同,例 如 相 片 方 面 往 年 是 一 面 買 的,但 今 年 點 解D 5R,8R以 上 的 大 相 要 分 開 收 錢 呢,而 放 的 位 置 又 不 是 放 在


> 買 套 莊 及 散 張 相 的 那 面 檔,是 不 是 有 內 部 不 和 導 致 要 分 開 買 呢?

好 簡 單 , 唔 同 人 影 囉!!


5R, 8R的 大 部 分 係 蔡X康(所 謂 快 槍 手)影 的 ,


一 般3R係 部 分 由 阿Jim(人 稱Mr Jim)及 其 「 徒 弟 」 影 的 ,


從 攝 影 角 度 、 測 光 當 然 是 蔡X康 較 勝(但 嚴 格 去 到 景 深 、


色 溫 、 反 差 、 菲 林 、 飽 和 色 就 許 多 未 有 主 意 到 , 據 知 菜


生 係 只 用Auto)


阿Jim當 然 係 賣 相 數 量 多 啦 , 膠 袋 套 裝 質 數 較 合 人 意 ,


但 紙 皮 箱 中 的 相 簿 就 很 多 強 差 人 意 的 相(以 往 作 「 環 保


相 」 出 售), 但 都 叫 睇 到 部 車 。


昨 日 我 都 親 自 睇 過 , 發 覺 賣 相 開 始 重 量 不 重 質 , 仍 停


留 數 年 前 階 段 , 其 實 應 該 俾 多 些 「 重 質 」 相 片 給 消 費 者


選 擇 , 顧 客 是 會 不 斷 追 求 較 高 的 視 覺 「 響 受 」 , 不 進 則


退 , 當 然 會 經 過 淘 汰 , 蔡 生 的 作 品 使 我 較 易 接 受 , 達 到


我 心 目 中 合 格 水 平 , 但 仍 有 不 少 改 進 地 方 , 只 要 大 家 對


比 下 陳 生 年 鑑 , 甚 至 一 些 出 名 日 本 攝 影 雜 誌 , 大 家 就 會


明 白 。

我 並 非 挑 起 火 頭 , 自 是 個 人 善 意 批 評 、 意 見 , 希 望 他 們


改 進 , 進 步 , 積 極 提 倡 巴 士 迷 攝 影 水 平 亦 是 我 的 作 風 ,


希 望 大 家 明 白 。Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 評 相 員(石 川 啟 吾)


Article 5: (Request 1)

> 巴 士 文 (daraman@netvigator.com) said:


>


> 用 自 動 程 式 都 好 穩 陣 , 較 少 出 錯 。 我 個 人 都 好 鍾 意 用 自 動 程 式


> 或 光 圈 先 決 , 由 相 機 替 我 選 用 快 門 。


> 巴 士 相 最 基 本 要 求 清 晰 傳 神 , 其 次 才 是 獨 特 性 。 正 如 明 星 相 ,


> 絕 不 會 計 較 色 溫 、 反 差 、 飽 和 度 等 , 影 人 就 加 塊softer, 影 車


> 就 加 塊 偏 光 鏡 , 若 然 執 著 於 攝 影 技 巧 及 表 現 , 就 流 於 「 藝 術 相 」 ,


> 即 所 謂 「 沙 龍 相 」 , 攝 影 學 會 或 組 織 所 推 崇 的 那 類 。


>


所 以 我 影 巴 士 開 始 用 唔 同 手 法 去 影 , 影 得 多 張 張 同 角 度 、 風 格 都 厭 啦 ,


有 時 影 下 陳 生 所 謂 的 「 相 映 成 趣 」 , 或 其 他 攝 影 效 果 。
> 人 家 江 湖 地 位 高 , 招 牌 「 響 」 嗎 ? 人 強 馬 壯 呢 !


>


>


> 老 實 講 , 好 多 影 巴 士 相 的 「 商 人 」 未 必 由 基 礎 攝 影 學 起 , 尤 其 是


> 今 單 鏡 反 光 相 機 的 自 動 功 能 十 分 先 進 , 若 然 不 從 基 本 技 術 入 手 ,


> 自 然 不 會 計 較 太 多 。 例 如 常 有 人 常 說 「 曝 光 相 」 , 原 來 「 曝 光 」


> exposure是 指 光 圈 同 快 門 同 時 打 開 , 讓 光 線 射 入 鏡 頭 內 , 紀 錄 於


> 底 片 上 的 時 刻 , 若 那 些 以 影 巴 士 相 為 專 家 自 稱 所 指 , 夜 景set腳


> 架 , 用 慢 快 門 影 車 的 叫 做 「 曝 光 相 」 , 未 免 有 點 指 鹿 為 馬 了 ,


> 在 攝 影 師 前 說 「 曝 光 相 」 , 肯 定 笑 死 人 , 張 張 相 都 一 定 要 曝 光 啦 !

冇 計!!太 多 人 咁 叫 喇!!!

> 菜 生 只 是 業 餘 攝 影 人 , 不 是 專 業 攝 影 師 , 不 要 對 他 要 求 太 高 ,


> 否 則 流 於 偏 頗 。


>


>


> 當 然 要 切 磋 影 藝 , 批 評 是 免 不 了 的 。


>


>


> 你 搵 到 「 真 生 」 未 ?


> 有 冇 機 會 同 你 切 磋 影 藝 呢 ?


>


我 未 搵 到Masaki, 但 感 覺 到 。


實 有 機 會 , 我 知 你 同 「 技 術 員 」 有 野 整 ,


如 果 我 幫 到 手 一 定 幫!!Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)


Article 5: (Request 2)

> Metrobus Mk.3 (metro_cammell_weymann_metrobus@i-cable.com) said:


>


> 蔡X康 與Jim分 家 了

好 似 係 利 益 問 題 , 仲 分 左 賣 相 編 號 添(好 似Trident咁, 哈 哈)。

> 巴 士 年 鑑 或 其 他 巴 士 書 的 相 是 經 處 理 , 不 可 與 相 片 比 較

電 腦 只 是 輔 助 處 理 , 最 重 要 係 原 稿 影 得 好 與 否 , 最 簡 單 陳 生


自 己 影 的 作 品 係 用slide(幻 燈)黎 影(好 似 常 用RAP或RDP), 一 旦


影 衰 張slide,under或over時 ,RAP的 寬 容 到 係1/3級 , 而RDP更


是 冇 , 所 以 一 衰 就 冇 得 救 。

> 進 步 者 得 以 生 存 , 不 改 進 可 淘 汰 , 如 中 巴 的 命 運

非 常 同 意!!我 最 希 望 是 可 引 入 兢 爭 , 有 多 些 高 質 素 作 品 選 擇 ,


以 免 壟 斷 而 影 響 質 素 , 雖 然 我 決 定 以 後 唔 買(少 時 曾 買 一 套 八


大X獸 後 有 被 騙 感 , 所 以 促 使 我 日 後 全 套 自 己 影 好 過), 但 都


希 望 有 買 相 習 慣 的 同 行 有 選 擇 權 利 。Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)


Article 5: (Request 3)

某 巴 士 店 舖 應 學 政 府


將 某 人 的 賣 相 權 放 出


引 入 兢 爭 , 開 放 專 利


以 免 壟 斷 , 影 響 質 素


Article 5: (Request 4)

> Stanley Yung (n281@hkstar.com) said:


> 在 上 環 及 旺 角,只 有Mr.Jim的 相 賣


> 在 屯 門 及 沙 田,有Mr.choi/Mr.Jim/另 外 還 有 一 人 的 相 片 出 售


> 編 號1字 頭 是Mr.choi,2字 頭 是Mr.Jim,3字 頭 是 其 餘 一 人

1字 頭 及3字 頭,講 到 明 品 質 有 保 証;而2字 頭 無 講 明Article 6:

Re: 肥Paul, 唉!~~~


2102,VA48 (mirage13@netvigator.com) at Fri Jul 30 19:22, 1999 said:


> Leslie Chan / 阿Gil (neoplan@ismart.net) said:


> 相 信 大 家 在 HK Fourm 討 論 我 討 論 得 好 開 心 吧,但 請 看 看 該 網 的discussion group,


> see here 肥PAUL這  巴 士 述 出 名 的 原 因?


> 肥Paul,唉~~~


>


> Leslie Chan / 阿Gil


其 實 肥Paul不 是 你 們 所 想 那 麼 壞,我 想 有 很 多 話 佢 係 壞 人 的 人,事 實 上 是 未 見 過 佢,


那 些 人 只 是 因 為 其 他 人 話 佢 壞,你 們 就 跟 其 他 人 一 樣 話 佢 壞.但 其 實,他 只 是 煩 了 點


但 我 見 過 煩 過 佢 同 壞 過 佢 的 巴 士 迷,我 想 你 們 見 了 這 些 巴 士 迷 後,你 會 覺 得 他 不 是


很 壞.


VA48,2102


Article 6: (Request 1)

> Stanley Yung (n281@hkstar.com) said:


> 肥 Paul 年 少 無 知 , 大 家 還 可 教 導 他


> 相 信 肥Paul不 是 精 神 有 問 題


>


> 不 過 , 我 識 或 見 過 數 十 位 巴 士 迷


> 精 神 是 有 嚴 重 問 題


>


> 相 信 有 d 板 友 都 是 精 神 是 有 嚴 重 問 題


> 而 自 己 唔 知 道


>


> 咁 樣 鬧 肥Paul, 會 傷 他 的 自 尊


> 大 家 應 教 導 他


>


> 我 都 覺 得 自 己 的 思 想 及 精 神 都 有 問 題


> 不 過 , 我 覺 得 香 港 超 過 一 半 自 稱 巴 士 迷 的 人


> 思 想 是 有 問 題


> 連 自 己 都 唔 知


> 香 港 的 巴 士 迷 是 自 大 的 / 固 執 的 / 瘋 狂 的


>


> 你 自 己 有 無 肥Paul的 特 性 呢 ?


> 請 檢 討 吧 !

最 大 問 題,是 連 人 地 的 電 話 號 碼 都 登 埋 出 黎,人 地 都 有 私 穩 架!!!


打 個 篇 野 的 人,比 肥Paul更 有 問 題...

Leslie Chan/阿Gil


Article 6: (Request 2)

有 時,香 港 人 都 覺 得 巴 士 迷 係 傻 仔,做 出 一 些 極 危 險 的 動 作 來 影 巴 士,本 來 我 都 好 想 糾 正 香


港 人 的 看 法,但 係 發 覺 係 唔 得 的,現 今 的 巴 士 迷 已 經 達 到 失 控 的 地 步,有 很 多 巴 士 迷 比 我 還


利 害.

小 魚 做 巴 士 迷 都6年 啦,亦 發 覺 而 家 都 開 始 有d悶......

金 魚 字


Article 6: (Request 3)

> 巴 士 文 (daraman@netvigator.com) said:


>


> 很 想 在 此 講 講 自 己 的 感 受 :


> 很 遺 憾 ! 迷 巴 士 的 領 域 其 實 很 廣 闊 。 有 些 迷 哥 愛 收 藏 模 型 、 影 車 、


> 研 究 車 隊 、 機 械 、 路 線......單 指 其 中 一 項 , 其 實 都 大 有 學 問 。


> 但 是 現 實 的 情 況 卻 是 很 多 巴 士 迷 的 生 活 圈 子 其 實 十 分 狹 窄 , 除 工 作


> 或 學 業 外 , 只 有 巴 士 , 甚 至 置 正 常 的 工 作 、 課 業 及 生 活 不 顧 , 久 而


> 久 之 , 便 很 難 抽 離 , 若 果 身 邊 的 好 朋 友 也 是 巴 士 迷 , 那 種 無 形 的


> 「 凝 聚 力 」 便 更 大 , 甚 至 影 響 正 常 的 人 際 關 係 及 交 往 , 只 懂 沉 醉


> 於 自 我 的 世 界 裏 , 自 然 不 學 懂 接 受 與 忍 耐 , 以 本 板 為 例 , 一 直 以


> 來 常 有 罵 戰 , 源 頭 其 實 可 能 只 是 芝 麻 綠 豆 的 小 事 , 大 家 忍 不 了 ,


> 便 有 罵 戰 。


>


> 我 同 意 「 赤 柱 容 」 兄 所 言 , 有 些 巴 士 迷 在 思 想 及 精 神 上 出 現 問 題 ,


> 是 自 己 不 知 道 的 , 古 云 : 「 當 局 者 謎 , 旁 觀 者 清 」 , 若 果 各 位 巴 士


> 迷 懂 得 分 得 清 嗜 好 跟 生 活 , 或 者 起 碼 可 以 給 外 界 一 個 印 象 : 巴 士 迷


> 原 來 可 以 咁 咁 咁 !


>


> 或 者 我 年 老 , 都 經 歷 過 最 瘋 狂 的 一 段 日 子 , 早 陣 子 給 人 嘲 笑 , 說 我


> 竟 不 知 道 某 某 線 轉 了 行 車 路 線 , 某 某 線 轉 了 新 車 , 或 者 連2500也 未


> 坐 過 之 類 , 我 沒 有 發 怒 , 發 怒 又 有 何 用 ? 到 底 迷 巴 士 的 人 , 都 皆 因


> 一 份 感 情 和 執 著 。 但 沒 有 一 個 標 準 , 可 以 判 斷 有 怎 樣 的 認 知 水 平 ,


> 才 可 稱 為 巴 士 迷 , 若 果 連 巴 士 車 廂 內 有 幾 個 扶 手 吊 環 也 知 , 或 對


> 車 隊 中 大 部 份 的 車 牌 也 背 得 熟 瓜 爛 熟 , 除 非 是 業 內 人 仕 , 否 則 很 難


> 去 怪 人 家 當 巴 士 迷 是 「 傻 仔 」 , 所 謂 「 玩 物 喪 志 」 呀 !


>


> 請 原 諒 : 我 並 非 搞 歧 視 , 試 找 一 位 二 十 多 歲 的 「 巴 士 迷 」 , 跟 一 位


> 同 齡 的 普 通 年 青 人 相 比 , 可 見 大 家 的 理 想 不 同 。 我 識 有 位 巴 士 迷 ,


> 終 日 無 所 事 事 , 不 想 不 肯 不 肯 正 正 經 經 找 份 工 作 , 問 他 將 來 打 算 如


> 何 ? 答 : 「 無 諗 過 ! 做 卡 佬 卦 ! 」 當 然 人 各 有 志 , 只 是 很 現 實 的 說


> 句 : 蹉 跎 歲 月 後 的 代 價 是 會 很 沉 重 的 !


>


> 我 的 經 驗 是 :


> 迷 巴 士 絕 對 是 嗜 好 而 非 生 活 的 全 部 , 對 於 在 求 學 的 各 位 迷 哥 迷 姐 而


> 言 , 俾 心 機 讀 書 才 是 最 重 要 , 在 職 的 仁 兄 也 是 , 不 然 將 來 一 無 是 處 ,


> 生 活 也 成 問 題 , 拿 著 三 幾 千 張 巴 士 相 片 又 有 何 用 ? 賣 相 ? 賣 相 可 以


> 搵 飯 食 嗎 ? 賣 收 藏 的 模 型 又 可 以 支 持 生 活 多 久 呢 ?


>


> 因 為 某 些 關 係 , 我 得 以 接 觸 很 多 巴 士 迷 , 其 中 不 乏 一 些 專 業 人 仕 ,


> 所 以 巴 士 迷 的 聲 譽 , 實 在 很 靠 大 家 努 力 。


>


> 願 共 勉 之 。


>


> 或 者 在 某 些 巴 士 迷 眼 中 已 經 完 全 脫 節 的 「 中 年 」 巴 士 迷---巴 士 文
更 遺 憾 的 是 某 些 巴 士 迷 做 出 一 些 令 巴 士 迷 聲 譽 受 損 的 人:


偷 竊,講 一o的 不 應 該 或 者 不 合 適 的 說 話,


經 常 在 不 同 地 方 講 抹 黑 他 人...難 過 他 們 可 以 稱 得 上 為


巴 士 迷 的 代 表ma!!


巴 士 文 兄,雖 然 我 今 年 都 係 二 十 出 頭,但 係 已 經 覺 得 同 十 多 歲 的


朋 友 有 所'距 離'...而 且 開 始 發 覺 他 們 不 夠 成 熟..


做 事 只 是 看 眼 前 利 益.....

這 幾 年 來,巴 士 圈 內 新 人 不 斷 出 現,但 係 圈 內 風 氣 越 來 越 壞...


以 前,巴 士 上 的 水 牌 可 以 保 持 至 架 車 退 役;今 天,架 車 未 出 街,


個 水 牌 已 經 唔 係 到......

我 試 過 有 一 次,當ATR1第 一 日 出 街 時,我 係 架 車 上 已 經 聽 到o的 人


講 點 去 偷 塊Trident牌..結 果 塊 牌 第 二 日 已 經 唔 係 到...


我 真 的 唔 明 白,偷 竊 是 罪 行,會 留 案 低,但 係 仲 會 有 人 去 做...


而 且 仲 會 覺 得 係 一 件 光 彩 的 事...


真 怪 不 得 偷 竊 的 人 都 可 以 上 電 視,接 受 雜 誌 訪 問law!!

除o左 偷o野,而 家o的 人 好 鐘 意 係 唔 係 將 都 要'屈 人'wah!!


有 任 何 事 發 生,大 家 只 係 話 某 某 人 做,或 者 某 某 會...


唔 該 各 位 發 表 言 論 時 要 注 意o下o的 言 論la!!


係 唔 係 都 要 抹 黑,老 屈...唔 通 你o地 怕 某 人/會,


定 係 怕 自 己地 位 不 保!!!


橙 色 一 個 巴


Article 6: (Request 4)

單 講 本 板,我 上 網2年 多 來 已 經 發 覺 好 大 變 質,以 前 無 會 員,密 碼.大 家 和


平 相 處,互 相 指 教,但 之 後......搞 到 我 都 冇 心 機 貼 文,費 事 朋 友 回 應 下


又 變 成 罵 戰,或 者 話 你 報 導 失 實 等.以 前 都 唔 係 咁.唉!Article 7:

Re: 問題一條


Ivan (lungkm@ctimail.com) at Fri Jul 30 10:48, 1999 said:


> HWTI (dumbrain@netvigator.com) said:


> 請 問 除 左259C起 總 站 要 掉 頭 之 外 ,


> 有 邊 條 線 要 掉 頭 才 可 以 駛 離 總 站 呢 ?


>


> Make Australia Better


NWFB(9,2M),KMB(63X,960),CTB(Cityflyer,E11,E23)


Article 7: (Request 1)

NWFB 2M , CTB E11 要 咩???


Article 7: (Request 2)

> Stanley Yung (n281@hkstar.com) said:


> 華 富(中)/ 赤 柱 炮 台


> 調 景 嶺(90/290)/ 鹿 頸(69K/74R/78A/80)


>


> 80年 代 的 大 尾 督(75K)/尖 鼻 咀(58)總 站


> 70年 代 的 上 水(70/73)總 站(翠 麗 花 園 現 址)

好 似 長 久 以 來 , 上 水 總 站 一 直 都 係 以 石 湖 墟 巴 士 廠 外 作 總 站


直 到 九 五 年 先 搬 入 上 水 廣 場 ;73在70年 代 時 係 大 埔 墟-文 錦


渡 。

要 調 頭 既 車 站 有


元 朗 西 總 站(54,64K,64P,68M,76K,77K,277,968)


因 為 離 開 總 站 時 要 調 頭 先 可 以 入 到 擊 壤 路 往 青 山 公 路

Tony(S3M61)


Article 7: (Request 3)

1983年 之 前 , 上 水 的 所 有 路 線 全 部 在 街 邊


70/73在 翠 麗 花 園 現 址


76/77在 新 發 街


78/79在 符 興 街


Article 7: (Request 4)

> S3BL327 EC 625 (hkpftetc@netvigator.com) said:


>


> 黃 石 碼 頭 算 唔 算?

黃 石 碼 頭 唔 使 倒 車 的 。

Christopher


Article 7: (Request 5)

> HWTI (dumbrain@netvigator.com) said:


> 請 問 除 左259C起 總 站 要 掉 頭 之 外 ,


> 有 邊 條 線 要 掉 頭 才 可 以 駛 離 總 站 呢 ?


>


> Make Australia Better

新 巴9號 , 由 石 澳 總 站 一 出 , 即 須 倒 車 才 可 掉 頭 回 程 。

ChristopherArticle 8:

Re: 城記rt.780係小西灣的價值!


Ivan (lungkm@ctimail.com) at Fri Jul 30 10:58, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 自 新 記rt.8P同 城 記rt.788改 全 日 行 走 後,城 記rt.780係


> 小 西 灣 的 客 量 大 幅 下 秩,只 能 係 未 開rt.788早 上 頭 班 車 時


> 的 返 早 乘 客 搭 佢!(同 埋 做 柴 西 至 長 命 斜 的 客 仔).現 在rt.780


> 只 能 係 小 西 灣 做 輔 助 線!但 我 亦 有 見 過 有 少 部 份 客 見rt.788


> 咁 耐 都 冇 車 來,都 會 改 搭rt.780出 入 中 環/小 西 灣.其 實 而


> 家 城 記 的rt.780縮 短 改 為 至 柴 灣(東),來 回 不 經 小 西 灣!同


> 埋 只 要 把rt.788改 為 平 曰 早 上 頭 班 車5:30am便 可 行.


>


>


> 大 家 認 為 城 記rt.780係 小 西 灣 剩 有 冇 作 用 呢?


有 用


>


>


> 5020 JD2911


>


>


Article 8: (Request 1)

有 用 ! 有 乜o野 用 呀 ! 請 你 唔 好 再 打 埋o的 無 意 義 、 無 內 容 的 灌 水 文 章


好 不 好 ? 如 果 唔 係 , 我 諗 你 好 快 會 同HKBDB永 別 了 !

Christopher


Article 8: (Request 2)

780係 柴 灣(東)開,比 起 係 小 西 灣 停 好.788同8Po甘 好 生 意,780係 小 西 灣 已 經 變 成[廢 物],係 柴 灣(東)開,全 力 服 務 柴 灣 市 民 仲 好.


(我 有 一cancel780的 建 議,請 到 路 線 建 議 欄 睇 下


(柴 灣/筲 箕 灣/Quarry Bay 巴 士 路 線 重 組))


Article 8: (Request 3)

780都 有 存 在 價 值 既,始 終 都 是 照 顧 下 柴 灣 道 一 帶 既 屋 村 客 同


學 生.


但789都 應 該cut左 佢 啦.根 本 係 浪 費 資 源.


Article 8: (Request 4)

It isn't the true. One day I went to ADmiralty and saw a very long queue for 789. The queue even went into Admiralty Centre.

Also, this route can relieve the pressure of 788, so it is not a wasteful route

Motorola L2000


Article 8: (Request 5)

> Robert (roberthk@netvigator.com) said:


> 我 覺 得 城 巴 在 小 西 灣 應 該 讓 坑 , 因780和788所 行 路 線 相 近 , 而 在 小 西 灣 的 人 也 多 數 座788。 二 條 線 佔 二 條 坑(其 中 一 條 雙 坑), 而 城 巴 多 數 在 雙 坑 拍 車 , 所 以 我 覺 得 城 巴 其 實 使 用 最 外 面 的 雙 坑 已 足  。 把780拍 在 雙 坑 的 外 邊 ,788拍 雙 坑 的 內 邊 方 便 上 客 , 把 多 出 的 一 條 坑 給 新 巴8P 用 , 希 望 有 關 方 面 可 以 留 意 ! 大 家 覺 得 如 何 ?


>


> 我 是 中 巴XF176, 上!


> Robert (DA1998)

How about 789 and 314?They have same station with 788 in Siu Sai Wan.


Also 780's station has been changed.


Article 8: (Request 6)

What is the purpose of shortening 780?


Putting 8X,780,788,789 makes more flexable, I think.


Also, 780 is the only bus going from Siu Sai Wan to Excelsior and


it is the fastest way to transfer 99 to South Horizon.Article 9:

Re: 298E的前景


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Fri Jul 30 11:26, 1999 said:


誰 說 無 線 電 視 城 會 搬 的 ? 搬 來 做 乜 ? 唔 駛 畀 裝 修 錢 咩 ? 貪 玩 咩 ?

如 果 將 來 有 條 線 由 新 發 展 區 (may be Area 86) 開 去 坑 口


都 未 必 再 叫 298E 啦, 可 能 叫 294? 或 者 係 297? 都 唔 定

> Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) said:


> 298E是 第 一 條 往 來 將 軍 澳 工 業 村 的 巴 士 線, 雖 然 目 前 客 量 很 少, 但


> 請 留 意 在 工 業 村 之 前(第86區, 捷 和 神 鋼 公 司 對 面)將 興 建 車 廠 及 地


> 鐵 站, 而 其 上 蓋 物 業 將 興 建 五 十 四 座 住 宅 及 四 十 三 萬 平 方 呎 商 業 樓


> 宇, 屆 時 人 口 將 可 達 五 萬 人 以 上, 再 加 上 無 線 計 劃 將 電 視 城 遷 往 將


> 軍 澳 工 業 村, 屆 時 該 區 一 帶 人 流 將 於 四 五 年 內 大 增, 298E極 有 可 能


> 加 強 服 務. 因 此, 請 勿 小 看298E的 潛 在 威 力!


> (以 上 發 展 資 料 來 源: 千 禧 版 地 圖 王)


>


> Eric & Rosanna


Article 9: (Request 1)

> Darren BL35 (ie_hsk@stu.ust.hk) said:


>


> Besides, sorry that I feel your attitute is a little bit rude.


> If you don't agree with a person's idea, you can still ask for


> clarification or tell that you do not agree, but in a more


> nice attitute, I think.


>


> Darren


> BL35

對 唔 住, 下 不 為 例


Article 9: (Request 2)

> 鬼 馬 牛 肉 飯 ﹗ (kocc@hkabc.net) said:


> 若 果 此 事 是 真 的 ﹐ 你 估 九 記 會 唔 會 用 一 條 298E 行


> 晒 成 個 新 區 ﹖


>


> 梗 係 唔 會 啦 ﹗ 佢 一 定 會 再 開 其 他 線 ﹐ 而 且 298E 一


> 定 會 改 到 走 晒 樣 。 到 時 298E 未 必 會 行 返 成 家 呢 條


> 路 ﹐ 不 過 可 以 肯 定 既 係 ...... 兩 年 後 呢 條 會 係 大


> 線 。


>


> ( 語 無 論 次 ﹐ 希 望 你 明 我 講 乜 啦 )


>


> 鬼 馬 牛 肉 飯 ﹗


> ICQ# 28843514


>


> 巴 士 帝 國 DONWLOAD 在 此 ﹗


> http://www.geocities.com/collegepark/theater/9621/bus.htm


>


When MTR Tseung Kwan O route open in year 2002,I think it is better move the terminus


to Hang Hau MTR station.Also,change the name to 298M.It is more suitable for people


change MTR to and from home.The Hang Hau (N) bus terminus is very crowded now.A District


Board Member had saided that 98C may also to Hang Hau MTR.Article 10:

Re: 答龍運廠徽


阿恆(3AV328) (ryhchan@ctimail.com) at Fri Jul 30 01:36, 1999 said:


> 電 腦 王 子 (shwong@chevalier.net) said:


> 記 得 有 板 友 曾 貼 文 講,九 記 巴 士 右 邊 車 頭 貼 上 廠 徽 ’K’ 字,指


> 該 車 屬 四 大 車 廠o既 九 龍 灣 廠,而 車 頭 大 銀 幕 再 有 個 ’K’ 字


> 字 樣,指 該 車 屬 九 龍 灣 廠 管 轄o既 觀 塘 分 廠;但 小 弟 最 近 見 龍 運


> 車 上 有 ’U’ 字,是 否 都 指 屬 屯 廠81廠?但 如 果 連 車 頭 大 銀 幕


> 都 有 ’U’ 字,又 指 該 車 屬 何 廠?’T’ 字 是 否 指 東 涌 小 濠 灣 廠?


>


> 謝.


> 搭 九 記 熱 狗 手 握 前 面(木 登)pan扶 手 時 險 被 前 坐 乘 客


> ’lam我 手 指 ’o既 電 腦 王 子

首 先 龍 運 的 真 正 廠 徽 有 以 下4個:


(T)--東 涌/小 濠 灣 廠


(S)--沙 田 廠


(U)--元 朗 廠


(L)--青 衣 廠

至 於, 點 解 車 頭 玻 璃 上 會 有 廠 徽, 查 實 係 初 時 分 配 廠 時 貼 上 去 的,


該 時 候, 連 沙 田 廠 都 未 貼 過 廠 徽 上 去.


到 了 現 在, 想 知 架 車 係 邊 個 廠, 只 要 睇o下 車 頭 玻 璃 對 落 近 車 頭 燈


附 近 的 廠 徽 就 知 得 清 清 楚 楚 了. 不 過, 仍 有 小 佢 部 份 車 仍 未 貼 上


廠 徽, 例 如:LW132 HU5026, LW80 HT4899, LW118 HT8953等 等.

但 近 來, 龍 運D車 不 停 轉 廠, 例 如:早 排 有


LW12 HM6990 L轉U, LW96 HT7204 L轉T, LW98 HT7255 L轉T等 等.

近 呢 幾 日:LW101 HT7467 L轉T, LW103 HT7635 L轉T,


LW110 HT8234 L轉T, LWA13 HT9734 L轉S, LWA25 HU2437 S轉L,


LWA14 HT9826 S轉L.

以 上 是 我 近 來 觀 察, 如 有 錯 誤, 歡 迎 提 出.


阿 恆(3AV328)

P.S.電 腦 兄, 我 暫 時 未 有ICQ Account, 十 分 抱 歉 ^_^.


Article 10: (Request 1)

請 問 是 否 東 頭 廠?定 係 天 慈 分 廠?


真 係 可 惜,快D申 請 番 個 啦,到 時 請 通 知 我 啦.:p


Article 10: (Request 2)

> 72x (tckmail@hknet.com) said:


> 東 頭 廠

但 我 曾 經 見 過 有 數 架E33 & E34之 龍 運 車 有 泊 過o係 天 慈 廠,


當 然 主 廠 係 東 頭 廠 啦!!

今 日 見 到HT7255上o左 新 國 泰 廣 告 行A41P的


阿 恆(3AV328)Article 11:

Re: 問城記rt.S53!


阿恆(3AV328) (ryhchan@ctimail.com) at Fri Jul 30 02:20, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 小 弟 想 知,城 記rt.S53係 米 所 有S線 中 最 短 程 呢?同 埋


> 有 冇 用 果6XX(電 子 牌 果 隻)同22xx行 走?臨 取 消 前 有 冇


> 用 過22xx行 走rt.S53呢?


>


> THX!


>


> 5020 JD2911

我 曾 經 在 早 上 繁 忙 時 間 見 過659 HU3803行S53.

阿 恆(3AV328)


Article 11: (Request 1)

舊 S1 是 比 S53 短


Article 11: (Request 2)

> Ken (trueplan@netvigator.com) said:


>


> 曾 有 單 門22XX行 走 過S53

ALWAYS HAD TRIDENT IN 12:00PM--2:00PMArticle 12:

Re: 你覺得哪個總站最多人上/下車?


FP8167 (z0127629@ismart.net) at Fri Jul 30 20:10, 1999 said:


> VA61 (fflhk@hk.super.net) said:


> 你 覺 得 哪 個 總 站 最 多 人 上/下 車?

我 覺 得 尚 德 巴 士 總 站 係 最 多 人 上/下 車


Article 12: (Request 1)

尖 沙 咀 碼 頭 ﹖


我 坐rt.1, 只 係 總 站 已 經 坐 晒 , 過 了 佐 敦 就 頂 閘.......


Article 12: (Request 2)

> HN7282 (t263524@ctimail.com) said:


>


> 香 港 區:交 易 廣 場 總 站,小 西 灣 總 站(好 多 都 係 巴 士 迷 黎 影 車)


> 九 龍 區:尖 沙 咀 碼 頭 總 站


> 新 界 區:荃 灣 地 鐵 站 總 站,沙 田 市 中 心 總 站(因 太 多 線 路 經 此 處),


> 機 場 地 面 運 輸 中 心,元 朗 西 總 站

朝 早 紅 隨 巴 士 站(住 香 港)


o07Article 13:

聲明


Celebus (matt4127@netteens.net) at Fri Jul 30 10:35, 1999 said:


> 我 不 是 環 保 新 巴 , 上 ! (dc8@school.net.hk) said:


> 由 此 內 進.


30x非 空 調 巴 士 網愉 景 新 城 巴 士 總 站在 未 經 本 人 同 意 下 便 自 動 加 入 了 乜 野 巴 士 旋 風 聯 營 網 頁,


本 人 在 此 聲 明,除tkcbpa外,暫 時 不 會 加 入 其 他 聯 盟,對 於dc8@school.net.hk未 經 我 同 意 便 擅 自 把 我 網 頁 納 入 聯 營 網 頁,本 人 深 表 遺 憾 。


Article 13: (Request 1)

Cyber Bus Hong Kong在 未 經 本 人 同 意 下 便 自 動 加 入 了 乜 野 巴 士 旋 風 聯 營 網 頁,


本 人 在 此 聲 明,除tkcbpa外,暫 時 不 會 加 入 其 他 聯 盟,對 於dc8@school.net.hk未 經 我 同 意 便 擅 自 把 我 網 頁 納 入 聯 營 網 頁,本 人 深 表 遺 憾 。


Article 13: (Request 2)

39A Buspage在 未 經 本 人 同 意 下 便 自 動 加 入 了 乜 野 巴 士 旋 風 聯 營 網 頁,


本 人 在 此 聲 明,除tkcbpa外,暫 時 不 會 加 入 其 他 聯 盟,對 於dc8@school.net.hk未 經 我 同 意 便 擅 自 把 我 網 頁 納 入 聯 營 網 頁,本 人 深 表 遺 憾 。Article 14:

增值八達通


DennisTW (dennisow@netvigator.com) at Thu Jul 29 23:38, 1999 said:


請 問 有 無 板 友 知 道 邊 度 可 以 用 信 用 咭 增 值 八 達 通 呢,


我 聽 人 說 過 好 像 便 利 店 和mtr的 增 值 機 可 以 接 受credit card,


但 今 日 搵 過 則 沒 有, 各 位 知 的 話 煩 請 講 出 地 點.

今 日 俾 個 內 地 高 層 問 到 口 啞 啞


而 老 板 要 我 快D搵 資 料 的DennisTW


Article 14: (Request 1)

> Kevin Wong (wphg19@netvigator.com) said:


>


> 以 前 係 所 有 機 場 快 線 站 o既 客 務 中 心 都 可 以 用 信 用 卡 增 值 , 但 係 自 從 某 日 '西 方' 爆 料 話 可 以 用 呢 個 方 法 '套 現' 之 後, 地 鐵 就 改 左 只 可 以 係 機 場 站 o既 客 務 中 心 先 至 可 以 用 信 用 卡 增 值, 上 個 月 開 始 都 取 消 左.


> 係 地 鐵 / 東 鐵 / 輕 鐵 o既 增 值 機 只 可 用 現 金 或 EPS 增 值 (要 睇 部 機 用 唔 用 得EPS), 而 '七 仔' 增 值 只 收 現 金.


>


> Kevin Wong

現 在 可 以 係 機 場 站o既 客 務 中 心 以 信 用 卡 買2張 八 達 通 !

( 不 過 機 場 站 共 有 三 個 客 務 中 心 , 我 入 親 去 都 買 六 張 慢 慢 用 )


Article 14: (Request 2)

> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


>


> 不 過 用EPS增 值 有 時 都 要 好 耐 時 間 , 而 且 只 得 二 百 蚊 增 值(想 增 一


> 百 都 唔 得), 所 以 我 寧 願 用 現 金 多 過 用EPS增 值 囉.....


> 想 用EPS增 值 , 試 下 去 東 鐵 每 一 個 車 站 啦 , 好 似 粉 嶺 、 上 水 、


> 九 龍 塘 等 站 都 會 有 一 部 增 值 機 可 以 用EPS增 值 。


>


> Tony(S3M61)

Last week I needed to go to Shenzhen twice a day, so I used


EPS to add value for my Octopus, whose value decreased rapidly!

As some 8-12 now offer such service, and they all accept Mondex,


you may add value through Mondex!

100/911R/M1/300 WongArticle 15:

Re: 壹些事壹些情﹕啪卡無Take 2,小心第一步


Zenga (96479104@plink.cityu.edu.hk) at Fri Jul 30 10:52, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


> 較 早 前 曾 經 有 板 友 投 訴 , 指 城 巴 在61及260兩 線 引 進 雙 向 分 段 八 達 通


> 系 統 之 後 , 部 份 要 付 全 費 的 乘 客 , 試 過 被 多 扣 車 資 。 日 前 有 消 息 人


> 士 就 指 出 , 如 果 乘 客 是 要 坐 足 全 程 的 話 , 理 論 上 乘 客 是 可 以 只 在 上


> 車 時 啪 卡 , 從 而 避 免 出 現 ‘ 雙 重 車 資 被 扣 ’ 的 問 題 。

照 計 拍 第 二 下 係 做 “ 回 水 ” 個 播 , 點 會 又 扣 錢 架 ? 坐 足 全 程 只 係 無 水 回0者 。

> 但 如 果 這 樣 做 的 話 , 那 跟 城 巴 所 宣 傳 的 ‘ 上 車 啪 一 次 , 落 車 啪 一 次 ’


> 的 做 法 , 豈 不 是 會 出 現 矛 盾 ﹖

點 都 應 該 跟 個 系 統 最 正 確 既 程 序 黎 做 。 容 許D程 序 做D唔 做D, 套 系 統 遲 早


連 自 己 都 攪 亂 埋 , 跪 低 無 得 用 。


Article 15: (Request 1)

> ML62 ~ DV3433 (dckk@netteens.net) said:


>


> 我 諗 係 個 八 仔 機 當o左 你 搭 第 二 程 車, 咁 咪 會 扣 多 一 程 車 錢.

城 記 都 係 想 大 家 有Jetso,不 是 有 心 的


支 持CTB的 人:


Cityflyer-2154上!Article 16:

Re: 九巴燒暑熱點--巴士迷問答題


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Fri Jul 30 11:57, 1999 said:


> ATR2 (dwschiu@i-wave.net) said:


> 其 實 P 線 點 會 知 係 繁 忙 時 間 ﹖276P 呢 ﹖ 只 走 繁 忙 時 間 嗎 ﹖


> 還 有 A41P


>


> ATR2

算 啦, 大 多 數 線 係 你 咪 當 係 囉


理 埋 o的 乜 o野 88P,276P,A41P,NWFB8P 做 乜 o丫


即 係 好 似 問 你 X 字 係 點 解, 你 就 搬 個 87X 出 o黎, 一 點 兒 用 處 也 沒 有

有 九 成 都 係 o既 咪 當 係 囉Article 16: (Request 1)

> ATR2 (dwschiu@i-wave.net) said:


> 其 實 P 線 點 會 知 係 繁 忙 時 間 ﹖276P 呢 ﹖ 只 走 繁 忙 時 間 嗎 ﹖


> 還 有 A41P


and NWFB(8P)


>


> ATR2


Article 16: (Request 2)

算 啦!!今 次 他 們 唔 用CENTROLINER同 超 富 行81C已 經 算 進 步 左!!


(係 就 發 達!!嘻 嘻!!!!)

HN7282Article 17:

Re: Ask KMB Shek Lei / Lei Muk Shue routes


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Fri Jul 30 21:20, 1999 said:


> Coca Cola 364 (lucasiu@hkiworld.com) said:


> Here is my request for info of some KMB Lei Muk Shue / Shek Lei routes.


>


> I want to know the passenger amount of 31, 31B, 35A, 36, 36A, 36B, 36M, 235 & 235M.

35A, 235, & 235M could be very well packed, especially during


peak hours.


>


> Also I want to know how can the routing of 235 & 235M be changed so they serve Shek Lei & On Yam while allows the use of 11m AC buses.


>


> Thanks.


>


> Coca Cola 364, who never been to Shek Lei, On Yam & Lei Muk Shue.

I suggest you to take 930 to Kwai Fong, alight there and


take 235M back to On Yam, then take a 'full round' of 235,


back to On Yam, you can either take 35A (2 A/C then one


hotdog, pretty reliable...) back to Mongkok or Tsim Sha Tsui.


Or take 235M back to Kwai Fong for 930.

100/911R/M1/300 Wong


who takes 930->235M->35A whenever he needs to go to Kwai Fong.


(for cheap plastic models)


Article 17: (Request 1)

If you want to allow 11m buses , these two routes must not via Lei Pui Street(Allow 10m only).

For 235 & 235M,


From On Yam,


On Chuk Street, Shek Pai Street, Wai Kei Street, Tai Loong Street, Wo Yi Hop Road, Tai Loong Street, Tai Pak Tin Street, Tung Chi Street, Shek Yam Road, Shek Yam Bus Terminus, BACK TO THEIR OWN ROUTES

To On Yam (After Cheung Wing Road roundabout),


Castle Peak Road, Wo Yi Hop Road, Tai Loong Street, Wai Kei Street, Shek Pai Street, Tai Pak Tin Street, Tung Chi Street, Shek Yam Road, Shek Yam Bus Terminus, Shek Yam Road, Tung Chi Street, Lei Muk Road, Tai Pak Tin Street, Shek Pai Street, On Ch0uk Street, back to terminus

However, this routing will increase the service time!!!

Studying at Shek Lei


HU1110Article 18:

[廣告]西區海隧路線追擊--一切由西隧開始


Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) at Thu Jul 29 22:37, 1999 said:


[西 區 海 隧 路 線 追 擊]的 巴 士 小 說[一 切 由 西 隧 開 始]現 已 寫 成 , 而 最


後 一 章 大 結 局[第 六 章 - - 愛 是 永 不 止 息]現 已 上 網 , 各 位 版 友 萬 勿


錯 過 !

一 切 由 西 隧 開 始

西 區 海 隧 路 線 追 擊

Eric & Rosanna


Article 18: (Request 1)

> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> Eric&Rosanna兄,我 想 知 而 家 新 記rt.978有 冇 新 進 展


> 同 埋 傾 成 點?


>


> Thank you very much!


>


> 5020 JD2911

目 前 未 有 消 息 !

Eric & RosannaArticle 19:

Re: 今日青衣特別所見一問


DX2437 (lamkw@netteens.net) at Fri Jul 30 09:14, 1999 said:


> Peggy Lau VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) said:


> 今 日 早 上 搭49X返 工,架 車 一 出 碼 頭 迴 旋 處,見 到 一 架AD,以 為 係243M,點 知 係242X,跟 住 仲 見 到 一 架43A,一 架42A,三 架 車 都 有 載 客,往 北 橋 方 向 駛 去,請 問 有 冇 人 知 發 生 乜 事,是 否 所 有 巴 士 臨 時 改 行 北 橋

Very simple, 南 橋 大 塞 車 咯 !


Article 19: (Request 1)

why 大 塞 車Article 20:

Re: 九記電視節目


968 (jevonwu@netteens.net) at Fri Jul 30 12:24, 1999 said:


> 81c (ryanwing@ctimail.com) said:


> 九 記 的 電 視 節 目 已 經 播 到 第 二 集,但 仍 舊 多 多 錯 誤


> 巴 士 迷 問 答 題 出 現 太 多 錯 誤,相 信 很 多 板 友 都 知 道,故 略 去


> 另 外,個 鏡 頭 映 著 沙 田 鄉 事 會 路,根 本81c是 不 經 此 處,簡 直 是 誤 導 人


> 鏡 頭 又 映 著 河 畔 花 園,但 是 節 目 是 教 我 們 去 車 公 廟,根 本 唔 使 映 到 那 麼 遠


> 九 記 想 玩 死 人 咩


> 所 以 真 的 希 望 九 記 認 真 改 善 下


> 81c

上 星 期 三 仲 用ATR69扮 行1號 來 拍 片 ,


價 錢 牌 仲 掛 住$4.30 架 , 肯 定 係2號 啦 !Article 21:

Re: Steepest Hill (Road) for bus to conquer


S3BL400,MC7 (sjs85230@sjs.hkcampus.net) at Thu Jul 29 23:40, 1999 said:


> 100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) said:


> Please rank the following roads in terms of steepness for


> buses to conquer!


>


> 1)Tung Chung Road


> 2)Fortress Hill Road


> 3)Tsuen Kam Highway


> 4)Po Lam Road


> 5)Shek Pai Wan Road


> 6)Cotton Tree Drive


>


> And please add any other if you think is steeper than the ones


> mentioned above...


>


> Thankx in advance!


>


> 100/911R/M1/300 Wong

It is not Tsuen Kam Highway,


It is Called Route Twisk.
S3BL400,MC7Article 22:

你地估九記新車幾時出?


S3BL327 EC 625 (hkpftetc@netvigator.com) at Fri Jul 30 02:33, 1999 said:


我 就 黎 要 去Canada 啦 臨 走 之 前 好 想 搭 下Centroliner and Super Olympian.(KMB).... 你 地 估 佢 幾 時 出??睇 下 我 臨 走 前 有 無 緣 搭 到?

仲 有 好 多 野 想 搭 呀....B12, Ktt, 新 時 速....Article 23:

ATR with overall advertisement.


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Thu Jul 29 23:14, 1999 said:


Today I saw an ATR with overall CR903 advertisement serving on


route 968. I've the following questions.

1)Is this the first ATR with overall advertisement?

2)Which ATR is it?

3)Approximately at what time(s) will I be able to find it


in Yuen Long?

Thankx in advance!

100/911R/M1/300 WongArticle 24:

Volvo Super Olympian...............


Trident (pttsang@hkschool.net) at Thu Jul 29 22:44, 1999 said:


Do any boardmates sit on the upper deck of Volvo super olympian?


I feel that the height of upper deck is not enough. The height is even shorter than an AD.


I got a 5020 on Route 720 and then got a 89 AD (GR 2783) on the Kowloon side and got such difference. Anyone has the same feeling as me?Article 25:

Re: 【路線消息】關於新巴R.94A及R.970 .


新巴禿鷹九零[水箱過熱] (refchan@netteens.net) at Fri Jul 30 20:07, 1999 said:


> LA11 Shing (b493332@hkstar.com) said:


> 由 一 九 九 九 年 七 月 三 十 日 起 , 新 巴


> 路 線R.94A及R.970 , 位 於 華 富(南)


> 巴 士 總 站 對 出 之 巴 士 站 將 會 取 消 , 即


> 是 該 兩 線 巴 士 , 停 完 華 富 村 華 清 樓 對


> 面 之 巴 士 站 後 , 要 到 華 富 村 之 村 口 才


> 有 巴 士 站 , 上 述 路 線(R.94A及R.970)之 乘 客 ,


> 如 要 乘 搭R.94A往 利 東 方 向 及R.970往 蘇 屋 方 向 ,


> 請 移 玉 步 往 華 富 村 華 清 樓 對 面 之 巴 士 站 , 未


> 知 各 位 對 是 次 巴 士 站 遷 移 有 甚 麼 意 見 呢 ??


>


> By LA11 Shing (^_^) (^_^)


> R.970 Makes Me '' Zzzz........ '' .

好 事 一 件0丫Article 26:

港島63綠小(海怡-QM)詳情


Y. F. Yiu (sjs84409@sjs.hkcampus.net) at Sat Jul 31 00:28, 1999 said:


港 島 區 專 線 小 巴 63 號 在 八 月 一 日 起 提 供 服 務


由 海 怡 半 島 去 瑪 麗 醫 院, 收 費 $5.00, 分 段 收 費


香 港 仔 海 旁 道 至 瑪 麗 醫 院 $4.00


華 富 至 瑪 麗 醫 院 $3.20


華 富 至 海 怡 半 島 $4.00


香 港 仔 大 道 至 海 怡 半 島 $3.20

經 海 怡, 鴨 利 洲 村, 香 港 仔 海 旁 道 (回 程 行 香 港 仔 大 道), 華 富 村 (兜 一 個 圈), 域 多 利 道, 沙 宣 道, 瑪 麗 醫 院

海 怡 開 0630-2030, 12 分 鐘 班, 用 五 架 車, 瑪 麗 醫 院 遲 半 個 鐘 開

以 上 資 料 亦 可 到 「 鴨 利 洲 公 共 交 通 交 匯 處 」


http://w3.to/apleichau


http://www.geocities.com/MotorCity/Flats/8888/
找 到

資 料 來 源 : 香 港 仔 專 線 小 巴 服 務 有 限 公 司 電 話Article 27:

Re: NWFB want to cancal M21?


u.best (china@ismart.net) at Sat Jul 31 15:25, 1999 said:


> VA64 (kc09936@kc.hkcampus.net) said:


> 下 列 重 點 節 錄 自 今 期<中 西 區 星 報>:


> 城 巴 指 由 於5B為 循 環 線, 缺 乏 固 定 巴 士 總 站,對 泊 車 及 調 動 巴 士 造 成 不 便,所 以 堅 持 將5A巴 士 總 站 改 為 摩 星 嶺, 5B線 則 改 為 西 寧 街, 估 計 在 本 月 中 實 施. 但 亦 會 研 究 利 用 八 達 通 收 費 技 術, 設 立 由 摩 星 嶺 至 西 寧 街 之 間 免 費 接 駁 服 務.


>


> 新 巴 同 意 延 長18號 巴 士 線 至(魚 則)魚 涌 商 業 區, 選 太 古 城 或 西 灣 河 為 總 站, 西 行 亦 可 駛 經 加 多 近 街, 現 只 等 待 運 輸 署 回 覆.


>


> 此 外, 卑 路 乍 街 新 巴 士 總 站 估 計 於 七 月 底 或 八 月 初 啟 用, 新 巴 亦 接 受 民 主 黨 加 裝 車 站 上 蓋 要 求, 現 正 提 出 申 請, 相 信 新 巴 士 站 啟 用 後 不 久 才 會 完 成 加 裝 上 蓋.
If 18 extend to Tai Koo Shing,according to the cheaper fare,


passengers may take it instead of M21,the situation of


M21 will........


Article 27: (Request 1)

> S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) said:


>


>


> 我 睇 未 必,M21經 灣 仔 告 士 打 道,金 鐘.18不 經 金 鐘,只 經


> 灣 仔 港 灣 道,兩 者 都 有 客!


>


> 18伸 長 至 太 古 城/西 灣 河 是 必 須,因 為 這 裡 無 巴 士 去 西 區


> 希 望 運 吉 批 啦!


>


> S3N353

我 都 同 意!18號 延 長 到 太 古 城 一 定 多 客 好 多.而 家 的18號,平 時 架 架 都 吉 的......(又 有 一 架 架 吉 的......)


Article 27: (Request 2)

18唔 係 架 架 空 車,只 係 乘 客 只 塔 到 中/上 環,灣 仔,


最 遠 去 北 角 這 些 地 區,非 繁 忙 時 間 都 有 客,不 過 比


城 記10還 有 一 段 距 離!

差 不 多 日 日 塔18落 中 環 的


S3N353


Article 27: (Request 3)

18號 延 伸 至 太 古 城 當 然 是 好 事, but 佢 不 竟 要 由


堅 尼 地 城 經 中 環 兜 一 兜,so對 西 區 居 民 去 東 行 來


言, 根 本 吸 引


力 有 限, 反 之 卻 好 可 能18行 中 區 時 把m21 之 客 源 吸


掉. 我 自 己 覺 得


延 長18號 之 潛 力 有 限. 我 一 直 認 為 要 同 上 午 繁 忙


時 間 之 十 幾 元 的 去'西 灣 河'紅 小 競 爭, 應 該 是 一


條 由 西 區 去 往 東 區 之 特 快 線, 中 環 金 鐘 一 定 要


冇 站 [由 於 已 有 好 多 線 特 快 去 中 環 至 金 鐘, eg.


10x, 5x], 方 可 有 前 途. 不 竟 西 環 未 有mtr. 西 營 盤 上 環


東 行 又 時 時 塞 車, 因 此 若 西 區 乘 客 欲 去 東 區, 多


是 去 上 環 坐 地 鐵, 仲 會 有 幾 多 人 坐 你 架18去 中 區


塞 一 塞 去 東 區 呢. so, 改 nwfb 8p, 2x, 720 or 722 ; 城 巴


780 or 788仲 好:p

仲 有, 18延 長 一 定 不 可 加 價. 因 為 個 人 認 為 家 下18


號 收 費 偏 高, 趁 延 長 唔 加 價 補 償 人 們 嫌 貴 之 心


也 好ar.

另:希 望5x 快d全 日 服 務 之


堅 尼 地 城 居 民


2500mkArticle 28:

好!城巴新雙層 MAN 到港


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Fri Jul 30 19:51, 1999 said:


> DA88 ~ HH4157 (dckk@netteens.net) said:


> o岩 o岩 收 到 一 位 板 友 電 話, 指 城 巴 新 雙 層 MAN 已 到 港.


> 向 新 蒲 崗 方 向 駛 去. 車 身 為 早 前 板 友 貼 出 o黎 o個 款.


>


> 在 此 多 謝 請 該 友 消 息.


> 並 請 報 導 更 詳 細 資 料 比 我 地 知. :)
咁 就 好,城 巴 終 於 番MAN的 車 了.


幸 好,而 幾 天 貼 的 文 的 事 沒 有 發 生.


車 還 是 來 了


Article 28: (Request 1)

Sorry,講 錯 比 你 聽,看 番d相,不 是 早 前 板 友 貼 出 o黎 o個 款Volgern車 身.


是 年 鑑 內 頁 那 部.


Post 0左 啦.

今 日 影 完1301,5001,2500,DL....


又 追 完 部Man但 失 敗 的


Senna


Article 28: (Request 2)

> 吳 自 在 (ssg94103@ssg.hkcampus.net) said:


> 咁 邊 架Dart仔,Volvo B6又 要 提 早 返 鄉 下???


>


> 自 在,上!

又 係 果 個 問 題 。


314,515搵 咩 車 行......

314可 以 找 十 點 六 米 蘭 、 豪 、 龍


咁515呢 ﹖ 唔 通 找B12來 行 ﹖ 但 係 得 五 架 咋 喎


Article 28: (Request 3)

我 相 信 會 留 返 幾 部 單 層 車 掛, 會 唔 會 係ALX200 o既 B6LE 呢?


Article 28: (Request 4)

> K.K. (dckk@netteens.net) said:


>


> 早 排 有 城 巴 職 員 話 好 快 就 會 全 數 退 役, 亦 包 括 埋 好 新o既 捷 聯B6.


>


> 不 過 唔 知 運 署 係 咪 真 係 要 城 巴 兩 架 單 層 換 一 架 雙 層 呢


如 果 全 數 百 幾 架dart,b6退 役,咪 好 浪 費!(1-3年 車 齡)


捷 達 在 英 國 都 容'立'不 到 這 麼 大 批 車,唉 城 記.....


運 吉 唔 係 話1車 換1車?


Article 28: (Request 5)

> DA88 ~ HH4157 (dckk@netteens.net) said:


>


> 咁 就 唔 會 咁 快 退 晒, 緊 係 有 新 車 先 退 啦.


> 唔 知 城 記 係 咪 想 一 世 響 度 供 車 呢...


>


>


> 據 聞 話 唔 比 新 雙 層 MAN 出 牌, 所 以 先 話 2 換 1 o番

係 運 輸 唔 俾 咁 多 新 車 佢 出[因 為 總 數 仲 多 過 新 記 唔 少], 所 以 咪 要 舊 車 番 英 國 換 新 車 出 牌 囉Article 29:

Re: 960&967


S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) at Fri Jul 30 22:52, 1999 said:

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 今 日 回 家,見 到 屯 門 田 景 區 議 員 李 先 生


> 同 佢 企 係 街 度 傾 左30分 鐘


>


> 途 中,佢 講 左 好 多 關 於 未 來 良 田 區 巴 士 服 務 改 變


>


> 1.中 轉 屋 開 左,58M同58X合 共 加 車7部(搞 錯 呀,10座 樓 加7部 車)


> 2.967會 開,不 過 唔 行 良 景


> 3.中 轉 屋 新 站 會 有 新 巴 士 線


> 4.960會Cut車


>


> 我 同 佢 建 議:


> 1.將 中 轉 屋 新 開 路 線 經 原58M,58X路 線,而58M,58X在 中 轉 屋 開 左,便 改 經 兆 畦 苑


> 那 邊 的 田 景 路


> 2.967路 線 不 入 良 景


> 3.960不 要Cut車


>


> 而 佢 仲 叫 我,有 咩 建 議 同 佢 講,佢 會 反 映 給 運 輸 處


> 而 小 魚 亦 比 左bdb的Homepage比 佢,叫 佢 自 己 得 閒 上 去 睇(Sorry!!)


>


> 民 建 聯 臥 底.九 巴Fans的


> 金 魚 字

960如 果cut班 次 我 一 定 反 對,現 時960是 屯 門 中 最 多 人 塔,


非 繁 忙 時 間 客 量 不 錯,無 理 由 取 消!

967如 果 經 良 景 同960重 疊,失 去 原 有 意 思!


一 於 同67M/X行 法,因 屯 門 只 有 這 裡 無 過 海 巴 士(除 村 巴 外)

兆 康 板 友


S3N353


Article 29: (Request 1)

> Myo-jin YAHIKO (romeo.no.piccolo%f192.n1000.z128@iconet.hongkong.net) said:


>


> 果7 架 係 唔 係 話 冇 就 冇 的 賣 血 車?

唔 係 賣 血,係 真 字 軌

> 即 係 到 永 遠, 建 生 村 乘 客 都 係 要 十 足 車 資, 三 等 乘


> 客, 九 流 服 務?

唔 通 為 了 建 生6座 樓 開 條 新 線,我 都 同 意,不 過 你 看 看 建 生 居 民 的 搭 車 態 度 就 知 我


係 唔 會 建 議 係 建 生 開 全 日 線,由 其 係 繁 忙 時 間.

有 我 係 度,建 生 居 民 都 冇 好 日 子 過,想58M/X加 車 No Way!!

好 憎 建 生 居 民 坐58M,X企 門 口 的 金 魚 字


Article 29: (Request 2)

>不 過 你 看 看 建 生 居 民 的 搭 車 態 度 就 知 我


> 係 唔 會 建 議 係 建 生 開 全 日 線,由 其 係 繁 忙 時 間.


你 看 下58M連 非 繁 時 都 要 人 企 出 去,都 不 肯 加 車 加 線 這 些 是 咩 政 策.


>


> 有 我 係 度,建 生 居 民 都 冇 好 日 子 過,想58M/X加 車 No Way!!


你 有 無 攪 錯 那 自 私,看 來 不 只 屯 中 人 同 你 有 仇 連 建 生 客 都 同 你 有 仇 呀


>


> 好 憎 建 生 居 民 坐58M,X企 門 口 的 金 魚 字


咩 人 都 不 搭58系,你 惡 曬 呀,不 如 在58系 車 門 上 貼 紙 講 明 非 良 景 居 民


不 準 上 啦,不 知 所 謂!!


Article 29: (Request 3)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 唔 通 為 了 建 生6座 樓 開 條 新 線,我 都 同 意,不 過 你 看 看 建 生 居 民 的 搭 車 態 度 就 知 我


> 係 唔 會 建 議 係 建 生 開 全 日 線,由 其 係 繁 忙 時 間.

小 弟 想 知 為 何 金 魚 兄 會 咁 講, 建 生 居 民 唔 駛 搭 車?

> 有 我 係 度,建 生 居 民 都 冇 好 日 子 過,想58M/X加 車 No Way!!

恐 嚇 乎? 難 道 閣 下 是 社 團 領 導 人?


58M/X 加 唔 加 車 由 你 決 定?

> 好 憎 建 生 居 民 坐58M,X企 門 口 的 金 魚 字

唔 知 建 生 居 民 會 唔 會 好 憎 良 田 居 民 搭 960 呢?


Article 29: (Request 4)

So you deserve seats and they don't?


Are they paying full fare, just like you?

I hope Mr. Lee can do some real survey instead of listen to


one or two individuals before submitting proposals up to TD.

At least you do something good by introducing him to come here.

y k


Article 29: (Request 5)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 唔 係 賣 血,係 真 字 軌

係 乜 係 物 到 時 至 知, 九 記 出 名


十 個 茶 煲 五 個 蓋, 左 拉 右 拉 扮


多 車...

> 唔 通 為 了 建 生6座 樓 開 條 新 線,我 都 同 意,不 過 你


> 看 看 建 生 居 民 的 搭 車 態 度 就 知 我

好 簡 單, 人 地 同 你 供 左 十 年 車, 仲 係 要 俾D


咁 既 圾 垃 人, 人 地 一 入 來 就 有 新 線? 究 竟 家


陣 係 邊 個 對 唔 著 邊 個?

> 係 唔 會 建 議 係 建 生 開 全 日 線,由 其 係 繁 忙 時 間.

自 以 為 是!

> 有 我 係 度,建 生 居 民 都 冇 好 日 子 過,想58M/X加 車 No Way!!

正 正 係 你 呢D 自 私 同 幫 著 九 記 幫 到 過 晒 份 的 想 法,


建 生 村 乘 客 才 要 自 行 自 我 方 便 -- 即 係 唔 方 便 你!

仲 有, 唔 好 自 視 過 高 -- 只 要 一 日 仲 有 九 巴 壟 斷,


乘 客 都 沒 有 好 日 子 過 -- 根 本 不 用 閣 下 搞 風 雨 。

> 好 憎 建 生 居 民 坐58M,X企 門 口 的 金 魚 字

自 私...


Article 29: (Request 6)

> DKNY (karen@hktrade.com) said:


>


> 行 良 景 做 乜?方 便 你 搭?


>


> 人 地 都 話 唔 入,又 建 議 唔 入? fO.o


>


> 有 冇 叫 佢 取 消 58M,58X,960係 屯 門 市 中 心o既 分 站 呢?

取 消58M同58X屯 中 站 就 好,960就 唔 好 啦,我 坐 咩 番 屋 企 呀 ^_^

金 魚 字


Article 29: (Request 7)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 取 消58M同58X屯 中 站 就 好,


>


咁 即 係 有 冇 建 議o者?你 以 前 話 一 定 同 D 議 員 講o番 。


>


>960就 唔 好 啦,我 坐 咩 番 屋 企 呀 ^_^

960去 建 生 村 架 , 因 住 呀'奧 黏 C 人'嘈 你 話 你 搭 佢 D 車 ,


攪 到 佢 無 位 坐 , 上 黎 呢 度 嘈 , 咁 就 唔 好 啦 !

你 坐 A59 返 屋 企 啦 !

DKNY


Article 29: (Request 8)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 取 消58M同58X屯 中 站 就 好,960就 唔 好 啦,我 坐 咩 番 屋 企 呀 ^_^


>


960 唔 好? 好 多 屯 中 客 同 你 爭 車 坐 喎...


Article 29: (Request 9)

唔 係 掛,960乘 量 都 唔 錯,o甘 都 要cut車?我 稔cut車 後 一 定 有 乘 客 向


'方 向'同'生 果'D投 訴 板 投 訴 冇 車 搭.


我 通 常 都 只 聽 到D議 員 要 求 巴 士 公 司 加 車,增 加 班 次.甚 少 聽 到D


民 選 議 員 要 求cut車.究 竟D議 員 要 求 巴 士 公 司 加 車 同cut車 係 有 咩 準 則?

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站


Article 29: (Request 10)

> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> > 2.967會 開,不 過 唔 行 良 景


> >


> > 民 建 聯 臥 底.九 巴Fans的


>


>


>


> rt.967係 新 記 還 是 九 記 開 辦 呢?


應 該 是 新 記 開,因 早 前 有 版 友 話 見 過 新 巴 電 子 牌 有[兆 康967].


(有 錯 請 指 正)

自 在E-mail


Article 29: (Request 11)

> 2154 (ken8505@pacific.net.hk) said:


>


>


> 960 cut車,就 一 定cut Volvo and Leyland,得 番Dragon,pau o下


> pau o下, 未 到Macau Ferry 就 死o左 la !!!


> Cityflyer-2154

Well, it could be TD/government's conspiracy of 'less bus


in Central is better!'.

Or else, in order to open 967, buses must be cut from some


place else...

100/911R/M1/300 Wong


who was on 960 not too long ago and it was so 'dun' that I


couldn't recognize my parents...Article 30:

Re: 日後搭親KMB就要聽903, 攪錯!


M69 (lsming@ctimail.com) at Sat Jul 31 13:47, 1999 said:


> anthony lam (siufung2@netvigator.com) said:


> 九 巴 會 於 三 個 月 內 為2300部 巴 士 裝 上 收 音 機, 以 後 一 定 要 聽903,


> 唔 可 以 聽 第 二 個 台.


>


> 問 題 係, 有 好 多 人 係 唔 鍾 意903的, 咁 搭 親 九 巴 都 要 聽903咪 好 慘?


>


> 仲 有, 好 多 人 在 返 工 放 工 時 都 會 在 車 上 訓 覺, 俾 你 個903嘈 住 點 訓 呀??!


>


>


> 現 在 手 提 收 音 機 咁 平,又 細 , 佢 咁 樣 分 明 迫 人 聽, 好 過 份.

唔 制, 我 鍾 意 引 擎 聲 多 過903.

陶 醉 於 引 擎 聲 之 中 的


M69


Article 30: (Request 1)

> Celebus (matt4127@netteens.net) said:


>


> 係 啦,881好 聽d呀~~有 瘋 波 裡 我 茶 杯 同 七 宗 罪,又 有 大 無 謂.....


>


> 話 時 話,有 無 見 過 九 巴903部 車 尾 透 視 廣 告trident?

咁 咪 係 囉 , 個 個 人 都 有 不 同 的 喜 好 。 最 好 都 係 唔 好 播 。

還 我 寧 靜 車 廂 ﹗


叻 霸 佳


Article 30: (Request 2)

> Leslie Chan/DD4571 (neoplan@ismart.net) said:


>


> 總 好 過 以 前 要 聽RTHK的AM廣 播!!!


>


> 不 過 又 好 懷 念 音 樂 巴 士-AL71,前300字 軌


>


同 Leslie Chan 一 樣


我 都 唔 鍾 意 聽903


相 信 大 多 數 巴 士 乘 客 都 鍾 意 聽rthk7或881


多 新 聞,多 舊 歌,少 費 話,(播 賽 馬 例 外)

好 多 人 都 習 慣 上 巴 士 睡 眠


好 似 搭70/70x


我 一 定 睡 眠 ,903會 影 響 我 睡 眠


我 要 向 九 巴/新 巴 投 訴 , 我 無 得 睡 眠 , 影 響 我 工 作 時 的 狀 態


如 果 我 被 炒 , 要 向 九 巴/新 巴 索 償


Article 30: (Request 3)

RTHK7? It is now a 'Putunghwa' channel!


Article 30: (Request 4)

你 唔 鐘 意 聽903, 可 能 同 車 的 乘 客 好 多 都 鐘 意, 咁 點 算? 不 如 每 個


位 都 佩 個headphone俾 你 好 唔 好? 若 果 你 真 係 俾 人 炒 唔 好 賴 呢 樣 賴


果 樣 啦, 你 坐 下 面 車 尾 囉, 行 車 時 下 面 車 尾 好 難 先 聽 到 收 音 機d聲.


Article 30: (Request 5)

> Leslie Chan/DD4571 (neoplan@ismart.net) said:


>


> Sorry,我 係903 fans,但881都ok.,rthk7 太 悶 了....


>


> 商 台 支 持 者


> Leslie Chan/DD4571

我 就 唔 多 鐘 意903,平 時 上 車 會 聽 港2,而 家 慘 啦!仲 要 把 收 音 機d聲


擴 大 到 蓋 過903先 得,影 響 深 遠.


Article 30: (Request 6)

> 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 (borisyan@hk.super.net) said:


>


> 的 確 係 有 影 響 唔 鍾 意 聽 「 叱 吒 」 的 乘 客 , 其 實 車 上 廣 播 節 目


> 係 有 好 多 問 題 要 考 慮 , 如 果 唔 係 英 國 、 德 國 一 早 做 左 啦!


> 我 反 而 諗 如 果 司 機 「 專 心 」 聽 節 目 而 稍 為 疏 忽 路 面 情 況 , 那


> 就 不 是 騷 擾 的 問 題 , 而 是 性 命 問 題 , 是 全 車 性 命 問 題 。


>


> 我 就 沒 有 固 定 喜 愛 電 台 , 多 係 以 節 目 去 選 聽 , 如 風 「 魔 」 裏


> 的 茶 杯 、 查 篤 撐 、 風showXX人 、 倫 住 黎X、 滿 天 星 、 「 深 尾


> 少 移 」(多 年 擁 躉)、 鄭+輝(最 鍾 意 日 文 歌)等 , 而 阿Jim只 是 攝


> 時 間 先 聽(唔 係 乜 銘 恩 , 係 少 爺Jim)。


>


>


> 愛 上 日 劇 , 更 愛soundtrack!!


>


>


> Bory23, FC6037


> 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)

if u're really sleepy, then u will fall asleep very naturally la!

i also like to listen to 903 ar

especially Gi Ci Gool Be and Cheng Ga Fei plus sammi & kitty la!

sometimes listen to some rubbish is not bad ar, at least realease ur pressure!

3AD1


Article 30: (Request 7)

> 的 確 係 有 影 響 唔 鍾 意 聽 「 叱 吒 」 的 乘 客 , 其 實 車 上 廣 播 節 目


> 係 有 好 多 問 題 要 考 慮 , 如 果 唔 係 英 國 、 德 國 一 早 做 左 啦!

最 大 問 題 係 有 的 人 搭 車 係 鍾 意 靜 嗎,尤 其 朝 早 個 個 都 想 訓 多 陣.

> 我 反 而 諗 如 果 司 機 「 專 心 」 聽 節 目 而 稍 為 疏 忽 路 面 情 況 , 那


> 就 不 是 騷 擾 的 問 題 , 而 是 性 命 問 題 , 是 全 車 性 命 問 題 。

我 估 的 車 長 都 唔 多 鍾 意 聽903掛 :p

> 「 深 尾 少 移 」(多 年 擁 躉)、

我 都 支 持903,最 鍾 意'森 美 變 態 樂 園','餓 靚 之van','o華!o華!o華!'

我 雖 然 支 持903,但 九 記 這 樣 做,對 乘 客 既 影 響 都 幾 大

Oscar餓 靚 之 巴


Article 30: (Request 8)

I am also the fans of 903.


It is better than rthk.


Article 30: (Request 9)

我 都 係903架fans'商 台 支 持 者', 但 係 好 似 我 上 次 搭68X GZ9464時 都 好 鬼 嘈 啦!我 自 己 想 聽 歌 都 要 較 到 好 大 聲


...一D人 想 訓 又 唔 得,另 外 一D人 好 似 亞 伯 亞 叔 咁 成 日 開 大 把 口 係 咁 講..如 果 想 聽 收 音 機(903)都 難 啦!!Article 31:

Re: 296B快將開辦


Eric & Rosanna (ericnet1@netvigator.com) at Sat Jul 31 10:26, 1999 said:


> DL (ss78k@netteens.net) said:


> 據GW5017得 知 , 九 巴 現 正 招 募 車 長 駕 駛296B(尚 德---藍 田 地 鐵 站)。


>


>


> DL

尚 德 冇 坑, 咁 會 停 邊 度 呢?


會 否 整 條 循 環 線(藍 田 地 鐵 站--尚 德]?

Eric & Rosanna


Article 31: (Request 1)

藍 田 地 鐵 站 都 無 坑 啦


Article 31: (Request 2)

> DL (ss78k@netteens.net) said:


>


> 唐 德 街 大 把 位 泊 嘛 !


> 不 過 我 估296B會 泊 尚 德 總 站 , 而296C會 搬 去 唐 德 街 。


>


> DL

最 初 的 建 議 好 似 係 去 尚 德-黃 大 仙.


Article 31: (Request 3)

But I know that the 296B is Sheung Tak<>Diamond Hill MTR when the 296C began.Article 32:

Re: 城巴新雙層MAN正式登陸本港&新巴超豪


NWFB4001 (oxball@netteens.net) at Sat Jul 31 00:51, 1999 said:


> Senna (frank_biela@i-cable.com) said:


> 小 弟 是 日 下 午 四 時 許 在 佐 碼 影 完DL19後,


> 便 步 行 去 佐 頓 坐 車 返 歸,


> 點 知 有 部 打'96 利 東'的 巴 士 迎 面 駛 來...


>


> 啊!原 來 是 部Berkord(有 冇 串 錯?)車 身MAN來 的.


> 正!(由 於 剛 冇 晒 菲 菻...無 計)


>


> 部 車 外 型 很 醜,但 勝 在 很 溫 柔(好 .但AS仲 )


> 車 頭 有 四 盞 圓 燈,電 子 牌 箱 很 大,


> 整 部 車 線 條 很 平 直,車 尾 很 像NC豪.


> 這 車 尚 末 有fleet number,citybus logo和 車 牌.


> 只 是 掛T牌 行 走.


>


> 總 括 來 說 我 對 此 車 印 像 頗 佳,外 貌 起 碼 靚 過 將 來 的 圓 燈Volgren


>


> 另 在 返 歸 途 中 亦 見 新 記3個Super Olympian底 盤 和 一 部50XX正 準 備 入 西 隧.


o下!新 記D超 奧 唔 係 成 架 連 車 身 運 過 來 既 咩?點 解 會 剩 係 得 個 盤 既


?


NWFB4001


>


>


Article 32: (Request 1)

係Berkhof車 身


你 話Volgren呀 ? !


即 係 又 有 新 出 品 啦 !Article 33:

Re: 城記番新車


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Fri Jul 30 18:26, 1999 said:


> ALX500 (cytang@hk.super.net) said:


> 請 問 係 唔 係 所 有 番 新 過0既 城 巴 車 身 顏 色 都 會 上 到 好 以 架854咁 樣 呢?


> (黃 色 部 份 比 舊 的 大 幅d)另 外, 城 記 有 冇 連 車 廂 八 面 都 番 新 埋, 或 只


> 係 車 身 番 新 呢? 其 實 我 覺 得d 龍 都 係 時 候 啦, 車 廂 八 面 都 幾dirty!!

翻 新 後 的 城 巴 車 身 顏 色 , 是 會 跟854看 齊 的 。


至 於 巨 龍 的 車 廂 方 面 , 可 能 要 等 到 利 蘭 被 翻 新 完 之 後 , 才 有 機 會


被 翻 新 了 。


(有 錯 請 指 正 。)


Article 33: (Request 1)

I feel Leyland Olympian after COR is more beautiful!


The 3+2 seat and the route number displayer had changed


that have LED Light one, Ifeel it is quit good!

Cityflyer-2154Article 34:

Re: 昨晚九巴節目


PTC (bc_cly@stu.ust.hk) at Fri Jul 30 17:39, 1999 said:


> 檸 檬 少 年 (nichlas@netvigator.com) said:


> 一 ) 昨 日 用81C, 用 躉 都 唔 會 好 似 上 次299咁 過 分


> 二 ) 問 題 : 請 問 葵 荃 青 區 巴 士 用 乜 字 頭 ?


> 佢 個 答 案 :3, 4


> 但 係 實 際 :3, 4, 23, 24, N24, 33, 93, 94, 84


>


> 檸 檬 少 年


> ICQ:15306525


請 問N24去 邊 度o架 ?

PTC


Article 34: (Request 1)

唔 係N24, 係N24系 , 即N241線

檸 檬 少 年


ICQ:15306525


Article 34: (Request 2)

23? 24? N24? 33? 93? 94? 84????

我 有5個 問 題 想 問 你:

1. 你 知 唔 知 路 線 號 之 百 位 數 係2字 解 全 空 調 服 務 路 線?


2. 你 知 唔 知 路 線 號 之 百 位 數 係3字 解 晨 早 過 海 隧 道 路 線?


3. 你 知 唔 知 路 線 號 之 百 位 數 係8字 解 馬 場 路 線?


4. 你 知 唔 知 路 線 號 之 百 位 數 係9字 解 西 隧 路 線?


5. 你 知 唔 知 路 線 號 之N字 頭 解 通 宵 服 務 路 線?

第2及4題 在 上 一 集 已 經 問 過,係 咪 上 一 集 冇 睇 呢? :>

唔 清 楚 時 唔 好 亂 貼 文 話 人 錯!


Article 34: (Request 3)

> 沒 有94x的 日 子 (motor@netvigator.com) said:


>


> 唔 清 楚 呢,就 唔 好 打 出 黎,一 陣 打 出 黎 錯 左 就 唔 好 啦,比 人 串 又 話 某D板 友 針 對 你,打D好 既 文 啦 少 年 兄.....


>


> 沒 有94x的 日 子
但 我 又 唔 見 得 閣 下 的 言 論 又 '好 得 幾 多 '...


如 引 起 任 何 '罵 戰 '或 者 引 致 部 份 人 不 安 ,


本 人 在 此 致 歉 !!!!

橙 色 一 個 巴


Article 34: (Request 4)

哎.....


我 都 只 不 過 係 講 是 實,如 果 我 話 佢 講 既 路 線 有 問 題,你 話 冇 既,咁 野 我 都 冇 野 講 囉,只 不 過 係 話 一 話 佢 既 路 線 問 題,你 都 唔 洗 咁 大 反 應 喎?

有 平 心 靜 氣 的 日 子


Article 34: (Request 5)

3,4 字 頭 係 指 三 十 幾 號, 四 十 幾 號 路 線, 好 正 確 呀.


23xx, 24xx, N24x....等 字 頭 路 線 都 係 3,4字 頭 呀, 因 為 開 頭 個 2字 只 係 指 果 條 線 係 全 空 調 巴 士 路 線, 大 部 份 全 空 調 巴 士 路 線 都 係2字 頭 啦(2xxx).


Article 34: (Request 6)

> SOPP (sopp@parsonsmusic.com) said:


>


> Why 24, 94!?


> 但 是24行 九 龍 的, 94是 行 西 貢


>


> 所 以 正 確 答 案 應 是 所 有 十 位 是3或4的 巴 士 路 線 編 號


>


> Sopp


24指 好 似242X, 243M....


94指948


Article 34: (Request 7)

我 估64K/75K


Article 34: (Request 8)

應 該 係64K, 因 為 呢 個 電 視 特 輯 的 內 容 , 跟 同 星 期 「 搵 食 男 女 」


雜 誌 的 廣 告 係 一 樣 , 例 如 上 期299, 今 期81C, 下 期 去 林 村 ,64K


應 該 冇 走 雞 。


Article 34: (Request 9)

我 估234A/234B, 去 深 井 食 燒 鵝 加 睇 青 馬 大 橋 全 景

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站


Article 34: (Request 10)

我 估92,94,96R

自 在E-mailArticle 35:

Re: 請問有冇人知道296c會有幾多部AP?


A.C (tinaau@cyberec.com) at Fri Jul 30 20:57, 1999 said:


> Centroliner (jliemail@netvigator.com) said:


> 如 題, 謝 謝.
冇 人 知!


Article 35: (Request 1)

296C總 共 用11部 車,有3部 是S車.


由8月1日 起,296C將 有7部AP行 走,4部 大 富 豪,而3部S車 均 是


大 富 豪,所 以 非 繁 忙 時 間 時296C所 用 的 車 多 數 是AP.

資 料 全 由 一 名296C車 長 提 供


Article 35: (Request 2)

這 類 篇 幅 短 少 而 沒 有 建 設 性 的 文 章, 本 板 是 不 容 許 的,


如 有 再 犯, 可 能 會 被 暫 停 貼 文 權.

--


車 匙!


Article 35: (Request 3)

FT144 (chun98@hknet.com) said:


> 8部AP,2部3AV

296C 應 該 用 十 三 架 車 喎 , 其 餘 三 架 用 咩 車?


Article 35: (Request 4)

冇 記 錯 係 六 部, AP2-7, 星 期 日 行 街Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)


Article 35: (Request 5)

請 不 要 私 自 加/減 在 文 章 內 的 > 符 號

DD9738


Article 35: (Request 6)

唔 係o掛? 死 剩2部3AV咋? 仲 以 為 佢 會 順 便 加 車 添!


Article 35: (Request 7)

我 可 以 肯 定 無 七 部 咁 多.有 一 部 正 有 事 維 修 中

MegashuttleArticle 36:

Re: 問新巴剩下 o既 DS, DL, MB, MC, LF 巴士


CMB DA82 (da82@netvigator.com) at Sat Jul 31 00:41, 1999 said:


> BR4474 (c6091596@comp.polyu.edu.hk) said:


>


> 請 問 新 巴 o既 DS, DL, MB, MC, LF 巴 士 係 咪 只 係 剩 下:


>


> DS6, DS19, DL2, DL8, MC7, MB27, MB30, MB40,


> LF27, LF28, LF115, LF116, LF126, LF243, LF272, LF278

請 參 考 此 處

就 快 收 山 囉~

DA82,HB8095.


Article 36: (Request 1)

> BR4474 (c6091596@comp.polyu.edu.hk) said:


>


> 請 問 LV12 及 ML58 有 否 續 牌?


> 另 外 LV136 退 役 了 未?

LV12 及 ML58 未 到 期, 所 以 都 唔 知 會 唔 會 續 牌.


不 過 我 睇 LV12 會 上 新 巴 色 加 續 牌.


如 冇 意 外, LV136 應 該 未 退. (咦, 原 來 我 個TXT打 漏 左~)

就 快 冇 車 好 影 囉... 要 影 都 會 過 海 影~

DA82,HB8095.


Article 36: (Request 2)

r唔 係 剩 番DL8咩?


Article 36: (Request 3)

DL2在4月23日 己 退 役.


而LF27,LF243,LF272,MB30因 車 撞 毀,所 以 提 早 退 役.


Article 36: (Request 4)

> VA63 (kc10392@kc.hkcampus.net) said:


> DL2已 經x......了!唉....


> DS20玩 埋 今 日.


今 日 見DS20行81


> LF27,115,272,243,MB30已 提 早 退 役.


> 從 九 月 起,LF,MB,MC,DS,DL從 此 在 香 港 絕 跡!!

新 巴 話 兩 年 全 冷 喎,宜 家 新 巴 投 入 服 務 都 未 唔 夠 一 年,


唔 會 咁 快 掛


Article 36: (Request 5)

> DA88 ~ HH4157 (dckk@netteens.net) said:


>


> 仲 有LV嘛

還 有SF,DM,LM,ML

豐 巴Article 37:

Re: 徵求富豪收購利蘭的詳細資料+問題


S3BL327 EC 625 (hkpftetc@netvigator.com) at Sat Jul 31 00:16, 1999 said:


> M69 (lsming@ctimail.com) said:


> 徵 求 富 豪 收 購 利 蘭 的 詳 細 資 料


>


> 問 題:


> 1. AL27, 118, S3BL364, S3BL174 用 甚 麼 錶 版?


Leyland 錶 版.., 不 過 好 似 有 少 少 分 別


> 2. 徵 求 巴 士 照 片(用 作 製 作 網 頁)


> 3. 徵 求 影 靚 巴 士 相 的 地 點


> 4. Trident, Volvo Super Olympian, Benz 用 甚 麼 引 擎.


M11(305ps), Volvo D10A285, Benz OM407h


> 5. 中 巴 賣 俾 新 巴 的 型 號 和


>


> 討 論 題 目:


> 富 豪 收 購 利 蘭 是 否 好 事?


I like Volvo.... But I think Leyland's chassis may be better if it still 'survive'.


>


> 好 多 問 題 的


> M69


Article 37: (Request 1)

> 3. 徵 求 影 靚 巴 士 相 的 地 點

Central Ferry Pier ( Rt.25 / 681...)


Article 37: (Request 2)

> 1. AL27, 118, S3BL364, S3BL174 用 甚 麼 錶 版?

AL27,118 照 樣 用Leyland 錶 版.


Article 37: (Request 3)

> HT6540 (sam_lam@ctimail.com) said:


>


>


> 港 澳 碼 頭, 中 環 新 碼 頭, 北 角 碼 頭, 等 地~~


>


>


> Trident & SVO 都 係 Cummis M11-305E21


>


>


> LF, SF, MC , MB, LV, DS, ML, DL, LM, DM, DA, LA, VA , DC


>


>


> 都 好o既, 因 為 可 以 幫 當 時 的 Leyland 重 整 下 架 構 發 展 空 間 大 d, 唔 駛 出 埋d leyland l y n x  o 甘 o 既 怪 車 ~ ~

Leyland lynx係 乜 野 車 來ga??


Thx!!


>


>


> 希 望 小 弟 可 以 幫 到 你 啦 ~ ~


> HT6540


Article 37: (Request 4)

> ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) said:


>


> SVO doesn't use Cummins...it used D10A 280ps...


多 謝 指 教!!!!


Article 37: (Request 5)

Leyland Lynx is the last type of full size single decker produced by Leyland after the success of Leyland National.

The vehicle is very square indeed, resonablely powerful for the use in UK road, but bad suspension. It ceased to produced (last registrated at 1990 UK 'H' plate) soon after Volvo bought out Leyland in 1988.

The largest single fleet of Lynx are now in Birmingham as a 250 strong fleet operated by Travel West Midlands (TWM).

if u want a Lynx photo, please Email to me.Article 38:

Re: 歲月留影﹕我是環保中巴,上﹗


VA63 (kc10392@kc.hkcampus.net) at Fri Jul 30 16:18, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


> 嗯 … … 至 少 這 部 中 巴 都 普 雞 有 環 保 廣 告 呀 ﹗^_^


>


>


>


> 希 望 大 家 會 喜 歡 這 張 相 片 。^_^


請 問 這 車 編 號 是 什 麼?


and幾 時 影 的?

thanks!


va63


Article 38: (Request 1)

『 多 一 點 青 綠 、 多 一 點 幸 福 』 , 這 句 口 號 是 左 面 車 身 的 。


家 中 窗 口 對 正 這 個 巴 士 站 , 可 能 是 我 的 福 氣 , 即 使 考 試 前


我 也 會 逢 正 點 半 點 望 上 去 , 看 看 五 顏 六 色 的 城 巴 雞 車 。 可


惜 的 是 當 年 小 弟 尚 未 有 影 車 的 習 慣 , 只 會 留 意 車 身 。

原 來 我 做 『 巴 士 迷 』 不 經 不 覺 六 個 年 頭 了 … …


還 有 的 是 , 這 個 巴 士 總 站 ( 石 排 灣 ) 曾 有 兩 部 雞 車 在 此


葬 身 火 海 的 , 當 晚 我 亦 目 擊 整 個 情 況 , 當 然 亦 多 得 佢 唔


少 , 因 為 太 『 火 農 』 , 成 晚 冇 覺 好 『 目 訓 』 。

LX253


Article 38: (Request 2)

被 波 及 的LV10亦 是 綠 色 環 保 廣 告 。
Article 38: (Request 3)

整 容 後 … …
LX253


Article 38: (Request 4)

> K.K. (dckk@netteens.net) said:


>


> 無 記 錯 應 該 係 LV156.


>


>


> 大 約 九 二 年, 當 時 仲 有 多 部 LV , ML 上 呢 個 廣 告.


> 出 席 維 園 一 環 保 活 動.

Yes!當 期 時 中 記 上 呢 個'環 保 廣 告'計 有LV25,LV127,LV156


而 果 次 活 動 有 好 多 小 朋 友 係 架 環 保LV畫 公 仔!以 前 放 學 幾 乎 成 日 搭 環 保LV127 rt.7返 山 道 的..


5020 JD2911


Article 38: (Request 5)

除 了 中 巴 之 外 , 當 年 還 有 幾 部 九 巴 和 九 鐵 巴 士 有 類 似 的 廣 告 。


而 其 中 一 部 , 更 是 電 影 ‘ 鬼 巴 士 ’ 的 主 角D868。Article 39:

Re: 問: 芥辣巴問題數則


藍田站長 (jackie01@hknet.com) at Sat Jul 31 01:29, 1999 said:


> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


> 小 弟 現 有 下 列 問 題, 各 位 兄 弟 如 有 知 情 者, 敬 請 回 答, 謝 謝!


>


> 1, 芥 辣 巴 的1803是 否 仍 在 跑 街? 抑 或 已 摺 埋? 可 在 何 處 找 到 它?

上 個 月 尾 行61R!!!(仲 要 俾 我 坐 正!不 過 架 車o的 冷 氣 勁 細)

> 2, 芥 辣 巴 不 斷 將Volvo Olympian 5xx(有overhead luggage rack)的 座 椅 與6xx(無overhead luggage rack)的 座 椅 掉 換, 原 因 為 何?

可 能 批 電 子 豪'好 似'高 級 過o的5XX,咪 換o的 又'好 似'高 級o的o既 頭 枕 位 囉... :~)

> 3, 在 何 處 可 找 到1422-1436?

試o下47A撞 唔 撞 到 啦,機 會 幾 大o既... :~)

> *另 問: 舊 板 友291A/B Siu的homepage address.

你 自 己 睇o下 入 唔 入 到 啦--


今 日 去 京 士 柏 山 個 天 文 台 氣 象 台,見 到 部SGI超 級 工 作 站 成 個 電 話 亭 咁 大,


嚇o左 一 跳o既藍 田 站 長(GB2444,FX8032
)


Article 39: (Request 1)

> 3, 在 何 處 可 找 到1422-1436?

I took 1433 on 12 two days ago... (and totally ignored the


2xx on 3B!)


>


> Simon_28A

100/911R/M1/300 Wong


Article 39: (Request 2)

> Jonathon (jonathonts@ses.hkcampus.net) said:


>


> 因 為 6xx 一 批 Olympian 配 有 ZF 波 箱 , 比 較 適 合 行 走 長 途 公 路 線 。

咁 即 係 話5xx係 用voith波 箱? 但 係 芥 辣 巴 買 佢 地 番 黎 係 唸 住 行E21播, 咁 點 解 訂 車 時 又 唔specify用ZF波 箱 呢?

> 其 實 城 巴 換 乜 鬼 呀 , 換 到 o的 扶 手 唔 o岩 色 , 實 質 功 效 又 唔 明 顯 。

鬼 叫 芥 辣 巴D車mung到 盡 咩, 架 車 換  一 半 就 繼 續 跑 街, 咪(手 高)成 咁lor!

Simon_28A


Article 39: (Request 3)

> 2, 芥 辣 巴 不 斷 將Volvo Olympian 5xx(有overhead luggage rack)的 座 椅 與6xx(無overhead luggage rack)的 座 椅 掉 換, 原 因 為 何?

用 作 行170,962,969用


由511--555換 落656--699
> 3, 在 何 處 可 找 到1422-1436?

41A,47A,48,95C......


Article 39: (Request 4)

> 你 自 己 睇o下 入 唔 入 到 啦Thank you. 我 可 以 進 入 這 個homepage了!

> 今 日 去 京 士 柏 山 個 天 文 台 氣 象 台,見 到 部SGI超 級 工 作 站 成 個 電 話 亭 咁 大,


> 嚇o左 一 跳o既藍 田 站 長(GB2444,FX8032
)

題 外 話: 請 問 可 否 告 訴 我SG1的configuation? 謝 謝

Simon_28A :)


Article 39: (Request 5)

> 1, 芥 辣 巴 的1803是 否 仍 在 跑 街? 抑 或 已 摺 埋? 可 在 何 處 找 到 它?

No idea.

> 2, 芥 辣 巴 不 斷 將Volvo Olympian 5xx(有overhead luggage rack)的 座 椅 與6xx(無overhead luggage rack)的 座 椅 掉 換, 原 因 為 何?

Because those rich guys in Gold Coast complained about buses


running 962 [6xx] do not have 頭 枕! However, 芥 辣 巴 cannot


send 5xx on 962. Why? Because the route number board can only


display 3-digit but not 4. That means they cannot be used


on 962P and 962S. As the 'jumping aeroplane' policy of 芥 辣 巴,


those 5xx cannot be used on 962 as well.


So the solution is to exchange the seats with 6xx.

> 3, 在 何 處 可 找 到1422-1436?

3B(not difficult to find), 11(once a blue moon),


12(a lot), 12M(a lot) & 95C (once a blue moon)

107 FatfishZArticle 40:

Re: 新巴!起來反擊!


VA63 (kc10392@kc.hkcampus.net) at Fri Jul 30 20:32, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> 木 瓜 同 檸 檬 茶 攪 優 惠,新 巴!起 來 反 擊!


>


> 本 人 建 議 由 即 日 起,持 學 生 八 仔 搭63/64/65/66/262/374/379半 價


> 憑 學 生 證 入 錢 均 何


>


> 更 應 伸 延 戰 區,同 城 巴 鬥 過!


> 27/38/43X/91/590


>


> 可 行 嗎?


得!


不 如 新 巴 同'圍 牠'又 攪 個 優 惠 計 畫,買 六 合 送 一 張 乘 車 券,


可 以 搭 新 巴 所 有 路 線 一 程!(CTB只 提 供6,6A,6X,61 四 線)


反 擊 木 瓜!

可 行 嗎?

VA63


Article 40: (Request 1)

補 充 兩 個 辦 法:


1)凡 有 人 在 新 世 界 電 訊 出 手 機,乘 搭 新 巴 就 享 有 一 年 半 價 優 惠!


2)在 新 世 界 百 貨 買 滿$100,即 日 乘 搭 新 巴 就 享 有 免 費 優 惠!


兩 全 其 味!

可 行 嗎?

VA63


Article 40: (Request 2)

> MAN (mangp@netteens.net) said:


>


> 嘩 , 唔 知 如 果 「 手 羅 」 來 搭336,305會 點 呢($10.9送15.3, 超 值 !)


>


>


> 咁 對 九 龍 , 新 界 人 唔 係 咁 公 平 姐...


>


>


> 請 問 「 舊 世 界 百 貨 」 是 否 在 尖 沙 咀 呢 ?


> 冇 可 能 的...(除 非 有 香 港 店 啦 !)


>


> MAN

336 聽 說 現 在 是 九 龍 巴 士 獨


家 經 營 吧 , 不 是 嗎 ???

LA11 Shing (^_^)


Article 40: (Request 3)

> MAN (mangp@netteens.net) said:


> 請 問 「 舊 世 界 百 貨 」 是 否 在 尖 沙 咀 呢 ?


> 冇 可 能 的...(除 非 有 香 港 店 啦 !)


>


> MAN

How about XHT route like 110? It pass though Old Wold Center!!!

Leslie Chan/DD4571


Article 40: (Request 4)

> u.best (china@ismart.net) said:


> 木 瓜 同 檸 檬 茶 攪 優 惠,新 巴!起 來 反 擊!

生 果 日 報 都 有 報 導, 新 巴 亦 正 研 究 提 供 優 惠 計 劃,


路 線 同 方 式 則 未 定.


Article 40: (Request 5)

Where WELLCOME can buy?I didn't saw WELLCOME in ShatinArticle 41:

Re: A,B & C


Metrobus Mk.3 (metro_cammell_weymann_metrobus@i-cable.com) at Fri Jul 30 16:03, 1999 said:


> 大 埔 仔 ‧_‧ (ws151036@ws1.hkcampus.net) said:


> 睇 果 個 會 網 頁 內 D 相 集 , 今 年 可 算 是 最 少 活 動 的 半 年 。


> 唔 怪 得 次 次 參+都FULL, 我 發 誓 下 年 都 唔 參 加 C 會 , 歸 航 「 世 界 」 /


> 「 巴 會 」 , 實 在 太 掠 水.........

A及B會 都 由 較 成 熟 或 巴 士 行 業 的 人 仕 管 理


活 動 或 策 劃 都 有 一 定 水 準


每 年 超 過 一 百 元 會 費 都 值


Article 41: (Request 1)

> 新 記104站 長 (klw85@hkschool.net) said:


> 講 C會 我 訂 左 個'丹 尼 士 套 裝'仲 末 有 回 頭


> 不 如 入 我 同 檸 檬 少 年 兄 創 辦 '特 區 聯 合 巴 士 迷 會'吧!!0月 費,免 預 繳,保 證 令 你 滿 意

學 生 應 該 多 讀 書


Article 41: (Request 2)

係 呀 , 但 係 呢 個 絕 對 係 一 個 好 活 動 吧 ( 唔 好 怪 我 ) !


而 且 呢 個 會 係 我 們 有 空 才 搞 , 冇time我 都 唔 搞 啦 !

幫 所 有 會 員 搵 著 數 的 負 責 任 會 長 . 檸 檬 少 年


Article 41: (Request 3)

人 地 收 $30 咋, 訂 模 型 個 差 額 都 唔 止 啦.


唔 駛 咁 多 要 求 嘛?


Article 41: (Request 4)

> 人 地 收 $30 咋, 訂 模 型 個 差 額 都 唔 止 啦.


$30??


連 會 訊$70......


再 者 , 不 是 每 個 巴 士 迷 都 會 訂 模 型......Article 42:

巴士展要在報紙賣廣告,反映了甚麼?


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Fri Jul 30 20:21, 1999 said:

今 日 看 生 果 報,見 到 巴 士 展 要 賣 廣 告


以 往 好 少 咁 做,最 多 係 木 巴 度 貼POSTER.


各 位 可 能 以 為 想 吸 引 更 多 人 去 看,其 實


我 覺 得 是 少 人 幫 襯 之 故.

97年 的 巴 士 展,我 也 在 場 當 時 我 也 擺 檔


與(其)正 面 交 鋒.在 一 整 日 裹 我 見 差 不


多 人 人 都 買D野,小 至2元 張 相,多 至 幾


百 元 的 巴 士.連 最 唔 值 錢 既 山 頂 覽 車 巴


士 也 有 人 買,生 意 額 可 想 而 知.

但 金 融 風 暴 後,市 民 無 咁 有 錢 去 買 巴 士.


但 巴 士 模 型 越 出 越 多,令 人 覺 得 買 都 無


價 值.而 家D巴 士 模 型 每 架 也 要200元(平 均)


但 利 潤 只 有 幾 十 元,以 下 列 為 例.


1088財 神 巴 士,來 價225,賣298(重 要 打9折)


DART城 巴 雙 鬥,來 價150,賣198(折 實 約178)


各 商 人 也 要 出 位 鬥 平(如:金X,鴻X)

每 年 巴 士 展 就 給[他]一 個 商 機 去 散 貨.


因 總 有D父 母 會 買 架 車 俾 個 仔/女 既.


但 今 年 點 講 都 係 失 業 率 高,收 入 低.好 少


人 有 很 多 餘 錢 去 買 野.各 位 係 咪 一 入 去


就 總 係 忍 唔 住 要 架 車/相 先 走 啦.


[佢]或 多 或 少 會  中 呢 點.所 以 年 年 都 搞.


但 今 年 要 賣 廣 告,到 底 都 反  了 生 意 難 做.


幸 好 免 費 入 場,如 果 要 收 錢 你 仲 去 嗎?

同[佢]己 是 兩 年 死 對 頭


永 不 入 去 睇 的


KIT,AL65(641)


Article 42: (Request 1)

少 擔 心 啦 ! 大 批 入 貨 折 扣 便 會 更 多 , 若 然 賣 一 架 巴 士 模 型 只 能


二 三 十 元 , 我 真 替 他 擔 心 , 因 為 來 貨 貴 , 加 上 燈 油 火 臘 人 工 舖


租 , 仲 要 「 責 」 貨 , 好 易 變 成 蝕 本 生 意 。


或 者 近 年 銷 售 巴 士 模 型 及 物 品 的 渠 道 、 店 舖 多 了 , 不 用 「 谷 」 埋


在 某 店 或 某 展 覽 才 買 。


但 年 年 搞 , 內 容 題 材 難 免 重 覆 , 吸 引 力 自 然 較 差 。

生 果 報 廣 告 費 唔 平 , 條 數 有 排 計 。


Article 42: (Request 2)

> 這 己 是 批 發 價,所 有 巴 士 鋪 入 貨 價 正 是 這 個.

其 實 未 必 , 入 貨 額 大 折 扣 便 越 平 , 限 於 商 業 守 秘 原 則 ,


我 不 能 說 太 多 。 事 實 上 新 巴 的 貨 較 硬 淨 。

> SO,咪 要 買 廣 告


巴 士 公 司 都 大 賣 廣 告 , 何 況 巴 士 模 型 店 。


Article 42: (Request 3)

> KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) said:


> Can you tell me what is the meaning of


> this word?

「 硬 淨 」 是 指 價 格 十 分 平 穩 , 不 會 隨 某 些 因 素 而 波 動 ,


事 實 上 新 巴 的 模 型 , 很 少 跌 價 。


Article 42: (Request 4)

> 巴 士 文 (daraman@netvigator.com) said:


>


> 少 擔 心 啦 ! 大 批 入 貨 折 扣 便 會 更 多 , 若 然 賣 一 架 巴 士 模 型 只 能


> 二 三 十 元 , 我 真 替 他 擔 心 , 因 為 來 貨 貴 , 加 上 燈 油 火 臘 人 工 舖


> 租 , 仲 要 「 責 」 貨 , 好 易 變 成 蝕 本 生 意 。


其 實 而 家 做 任 何 舖 , 最 少 要 收 支 平 衡 , 好 多 時 都 要 用 成 本 價 做 生 意 。


巴 士 商 店 一 樣 , 不 過 人 地 可 能 係 用 佢 地 熱 誠 搞 生 意 。 ( 唔 知 呀....)


>


>


> 或 者 近 年 銷 售 巴 士 模 型 及 物 品 的 渠 道 、 店 舖 多 了 , 不 用 「 谷 」 埋


> 在 某 店 或 某 展 覽 才 買 。


仲 可 以 做 郵 購 , 所 以 冇 法 啦 。


>


>


> 但 年 年 搞 , 內 容 題 材 難 免 重 覆 , 吸 引 力 自 然 較 差 。


如 果 每 年 都 用 不 同 環 境 ( 例 如 今 年 用 尖 碼 , 下 年 用 卜 公 碼 頭 ) 就 做 得


到 !


>


> 生 果 報 廣 告 費 唔 平 , 條 數 有 排 計 。


但 係 唔 賣 佢 可 以 賣 邊 份 呢 ? 人 地 東 方 報 業 兩 份 仲 貴 啦

檸 檬 少 年


ICQ:15306525Article 43:

Re: 新巴淩晨在屯門何福堂巴士站外面?


屯兵 (chungtm@netteens.net) at Sat Jul 31 03:34, 1999 said:


> Taki (nasagov@netvigator.com) said:


> 頭 先 發 覺 有 一 輛 新 巴 在 屯 門 何 福 堂 巴 士 站 外 面...


> 究 竟 攪 乜 鬼 呢 ?

員 工 接 送 車 囉...


呢 款 問 題 每 隔 幾 個 月 就 見 一 次


Article 43: (Request 1)

> Raymond (gl450@netteens.net) said:


>


> 咁 係 唔 係 晚 晚 都 有?


> o個 架 車 係 咪VA31?

VA31係 中 巴 時 代 的 屯 門 工 程 車o者,


去 到 98 年 8 月 31 日 晚 都 仲 有 入 黎,


但 9 月 1 日 起 都 已 經 無 見 過


Article 43: (Request 2)

NO,


it is DENNIS TRIDENT.


好 似 重 係 十 一 米tim..


Article 43: (Request 3)

> Raymond (gl450@netteens.net) said:


>


> 咁 係 唔 係 晚 晚 都 有?

以 前 聽 人 講 過 話 係 既,不 過 架 新 巴 出 現 時,好 多 人 都sleeping,架 車 好 似 仲 會 去 屯 碼 同 荃 灣(有 錯 請 指 正)
言 論 自 由 ‧ 有 料 必 放


CelebusArticle 44:

Re: [問路] 鴨利洲 --> 機場 in the morning


CMB DA82 (da82@netvigator.com) at Sat Jul 31 18:01, 1999 said:


> ALX500 Kamy (96936031d@polyu.edu.hk) said:


> 請 問 朝 早 6:30am 要 去 到 機 場, 由 鴨 利 洲 去, 有 什 麼 辦 法 呢?


> 如 果 要 選 搭 機 巴 又 有 乜 最 佳 方 法 呢?


> 車 程 大 約 要 幾 耐? 大 約 幾 點 有 車 呢?


我 就 試 過 由 銅 鑼 灣 鵝 頸 橋 附 近 住N11入 機 場, 大 約 坐 左65分 鐘 就 到.


(當 時 我 係 坐NC大 富 豪0既)


我 建 議 你 都 係 坐N90出 去 銅 鑼 灣/灣 仔 轉 車 囉, 大 約5:15到 銅 鑼 灣/灣 仔 就 差 唔 多.


要 注 意, 4點 幾5點 開 始, 係 好 多 人 搭N11入 機 場 返 工0架.


尾 幾 班 仲 要 係 頂 閘.

PS.舊 年7月 頭 坐N8轉N11, 7分 鐘 唔 夠 就 由 鯽 魚 涌 坐 到 三 越, 快 到 不 得 了!

DA82,HB8095.


Article 44: (Request 1)

轉 載 自CTB921/NWFB1623條 計 。


1.飛 的 士 出 「 天 后 巴 士 總 站 」(唔 知 幾 多 錢 , 不 過 大 約 要 四 、 五 十 元);


2.轉A11直 去 機 場(四 十 元 正 , 可 用 八 達 通)[頭 班 車 五 點 半]


Article 44: (Request 2)

> 藍 田 站 長 (jackie01@hknet.com) said:


>


> 我 唸 你 要 坐N90到 銅 鑼 灣 轉N11至 趕 到 啦(A11頭 車 開5:30,但6:30一 定 唔 到 機 場)
>


> --


> 試 過o係 機 場 整 機 整 到 點 幾 鐘,要 坐N23返 歸o既藍 田 站 長(GB2444,FX8032)
咁 其 實 由 銅 鑼 灣 去 機 場 要 幾 耐 呢?


N11 又 幾 點 有 車 呢?

Thanks!!!

唔 知 時 間o既


ALX500 Kamy


Article 44: (Request 3)

> MAN (mangp@netteens.net) said:


>


> N90同90差 唔 多(但 係 路 面 冇 車 當 然 會 俾 有 車 快)


> N11同E11又 係 差 唔 多


> 我 想...你4:00出 門 口 差 唔 多(已 加 多20分 鐘 等 車 時 間)


>


> MAN
其 實 由 銅 鑼 灣 去 搭 頭 班A11(5:30am)一 個 鐘 頭 左 右 到 唔 到 呢?

唔 該 各 位!!!

ALX500 KamyArticle 45:

Re: 講是講非﹕派車與成本效益


LV123 (wkywong@net.polyu.edu.hk) at Fri Jul 30 20:45, 1999 said:


> 以 往 有 不 少 板 友 曾 經 問 及 城 巴 何 解 不 派Trident長 期 行 走 類 似969


> 這 類 長 途 路 線 。 據 我 一 位 朋 友 透 露 , 如 果 以 類 似10號 這 類 流 水 線


> 來 跟 類 似969這 類 長 途 線 來 比 較 的 話 , 即 使10號 線 的 收 費 較 低 ,


> 但 從 成 本 效 益 的 角 度 來 看 , 可 能 用Trident行10號 會 比 行969更 符


> 合 成 本 效 益 。


>


> 對 於 他 這 番 說 法 , 大 家 會 怎 樣 評 論 呢 ﹖ 歡 迎 分 析 。^_^

我 同 意 你 的 朋 友 的 講 法, 10係 流 水 線, 客 量 穩 定, 正 是'密 食 當 三 番',


論 賺 錢 能 力 應 在969之 上.

講 真 巴 士 公 司 作 為 一 間 商 業 機 構, 賺 錢 應 是 主 要 的 目 標, 唔 係 點 同


股 東 交 代? 投 資 者 又 點 解 要 注 入 資 金? 不 過, 在 賺 錢 的 同 時, 顧 及


一 下 社 會 就 更 加 好. (所 以 我 對 李 老 先 生 講 及 當 年 某 宗 意 外 係 天 意


實 在 反 感, 有 錯 就 要 認 才 對 的 啊.)

LV123


Article 45: (Request 1)

我 不 認 同 你 的 講 法, 969 的 車 費 高, 而 且 行 走 高 速 公 路, 成 本 和 10 差 不


多, 但 收 入 就 差 得 遠 了.


假 設 在 繁 忙 時 間, 10 一 程 有 250 人 次 搭 車, 969 有 100 人 次 搭 車, 10 有


$850 收 入, 969 則 有 $2070. 車 程 可 能 有 15-30 分 相 差, 但 都 不 足 以 影 響


結 果.

如 果 城 記 將 Trident 放 在 969, 額 外 吸 引 的 客 量 不 多, 也 沒 有 甚 麼 好


處. 但 在 10, 除 了 能 吸 引 了 一 些 非 巴 士 搭 客 外, 十 多 架 Trident 天 天 在


鬧 市 中 來 回 行 走, 起 了 不 少 宣 傳 的 效 用. 所 以, 我 認 為 10 行 Trident 是


宣 傳 多 於 成 本 效 益, 亦 是 反 擊 新 巴 新 車 政 策 的 重 要 一 著.

CMB VA52 (HN6509)


Article 45: (Request 2)

但 如 果 以 兩 者 來 比 較 ,969的 乘 客 多 數 會 坐 足 全 程 , 而10號 等 流 水 線


則 會 有 頗 多 的 ‘ 散 客 ’ 。 如 果 散 客 的 流 量 多 的 話 , 賺 錢 能 力 又 會 否


比 長 途 線 優 勝 呢 ﹖


其 實 我 原 本 提 出 的 問 題 , 是 如 果 巴 士 公 司 以 新 款 巴 士 來 行 走 一 些 收 費


較 低 的 流 水 線 , 那 跟 用 同 款 巴 士 來 行 走 長 途 線 來 比 較 , 哪 種 做 法 會 比


較 符 合 成 本 效 益 。


當 然 , 如 果 有 需 要 的 話 , 我 絕 對 樂 意 再 作 更 進 。


Article 45: (Request 3)

Maybe that's the very reason as to why 1A has more buses


than 269B.

100/911R/M1/300 WongArticle 46:

Re: 大問題三條


亞歷山大非官方發言人 (borisyan@hk.super.net) at Sat Jul 31 12:33, 1999 said:


> HWTI (dumbrain@netvigator.com) said:


> 1.其 實 好 想 問 下D住 起 港 島 區 或 喜 歡 港 島 區 巴 士 之 板 友 一 個 問 題 !


>


> 我 經 常 聽 他 們 說 : 我 地 唔 坐 城 市 巴 士 的 , 要 坐 “ 波 浪 ” 。 就 算


> 城 市 巴 士3分 鐘 一 班 , “ 波 浪 ”15分 鐘 一 班 都 要 坐 “ 波 浪 ” 。

可 能 覺 得 新 車(如 非 二 手)香D掛 , 又 可 能 所 去 的 目 的 地 有 關 啦 ,


但 我 相 信 係 巴 士 迷 偏 好 係 主 要 因 素 。

> 2.自 己 都 係 巴 士 迷(唔 好 話 巴 士 , 係 交 通 迷)有 時 見 到D巴 士 迷


> 成 塊 面(烘)落 架 車 頭 玻 璃 到 - 原 來 係 抄 底 盤 號 碼 。 唔 好 話


> 普 通 人 , 就 算 係 巴 士 迷 見 到 都 會 怕 怕 !

冇 計 啦!好 似 我 這 種 研 究 底 盤no.多 年 的 人 ,


這info.真 係 對 研 究 好 有 幫 助 , 如 幾 年 生 產


等 , 又 捨 不 得 俾 錢 查 。


記 得 我 數 年 前 開 始 努 力 鑽 研 , 當 時 幾 乎 冇


巴 士 迷 會 抄 時 , 我 走 去 抄 真 係 俾 好 多 人 「


留 意 」 架 , 但 後 來 慣 了 。

> 3.好 多 時 見 到D巴 士 迷 談 天 , 聽 到 佢 地 靜 係 識 講 巴 士 ,even


> 係 同D 非 巴 士 迷 一 齊 都 要 講 得 一 餐,最 攪 笑 的 , 就 係 講 講 下 野


> (例 如 英 國 打 法 國),佢 地 都 可 以 講 到 巴 士 的 , 其 實 他 們 可 以 冠


> 以 巴 士 痴 ! 真 心 講 句 , 聽 得 多 都 悶 啦(D巴 士 野)!

如 果 大 家 係 由 玩 巴 士 先 識 的 , 唔 講 巴 士 可 講 乜?


但 我 的 做 法 係 盡 量 引 入 多D話 題 , 唔 駛 齏 講 車


咁 悶 , 又 可 互 相 加 深 了 解 , 增 進 友 誼

> 所 以 好 想 聽 多D巴 士 迷(痴)的 心 聲 !

大 家 互 相 了 解 真 係 一 件 好 事 , 減 少 互 相 排 斥


的 機 會 , 唔 駛 係 街 各 有 各 影Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)


Article 46: (Request 1)

> 2.自 己 都 係 巴 士 迷(唔 好 話 巴 士 , 係 交 通 迷)有 時 見 到D巴 士 迷


> 成 塊 面(烘)落 架 車 頭 玻 璃 到 - 原 來 係 抄 底 盤 號 碼 。 唔 好 話


> 普 通 人 , 就 算 係 巴 士 迷 見 到 都 會 怕 怕 !
Honestly, one month ago, I would never take note of chassis


numbers as I thought it was a waste of time. However, I have


been convinced the chassis number/VIN/body numbers are VERY


important for bus historians.

You have to be aware that the chassis number is the only true


way to identify a particular bus. Say, Citybus Darts 1401-1421


are now shipped back to the UK, other than the chassis number,


or body number, is there anyway to identify which one is


ex-Citybus 1403, 1417, or whatever? The answer is, no.

Therefore it is essential for bus enthusiasts to look for


chassis and body numbers to identify a bus and keep track of


its life.
澳 洲 巴 士 大 王


SuperBus Australia


Article 46: (Request 2)

> martin (lck1000@hkstar.com) said:


>


> 笞1. 唉!'城 市 巴 士'D師 傅 駕 駛 技 術 好 渣,譬 如 行


> 開0個 條 線 就0個 條 線 啦,成 日cut去 冇 咩 車0個 條


> 線,尤 其 起 隧 道 出 現0甘0既 情 況.


>

如 果 唔 係 用 呢 個 方 法 , 中 環 的 車 龍 在 繁 忙 時 間 可 能 會 去 到 西 邊 街....

記 得 師 傅 同 我 講 過 , 佢 話 係 人 都 識 渣 車 , 不 過 點 解 要 考 牌 就 係 學


車 品......Article 47:

九巴296C明天用AP,前掛牌3AV339至349行其什麼路線,和尋N318都普


黃埔巴士迷 (wong01@netteens.net) at Sat Jul 31 10:37, 1999 said:


296C明 天 行AP,但296C的3AV行 什 麼 嗎

我 們 尋N318是 否 離 開5D掛 牌 嗎?


Article 47: (Request 1)

> 296C明 天 行AP,但296C的3AV行 什 麼 嗎

邊 個 話 比 你 知 明 天 一 定 會 用AP架,而 我 想 知3AV349係 咩 車 牌??

派 車D野,可 以 隨 時 更 改 的

金 魚 字


Article 47: (Request 2)

> 東 邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) said:


>


> -  明 天 的 派 車 問 題 , 好 難 答 你 喎 , 斷 估 就 得 ,


> 應 該 暫 時 做 番 後 備 車 .


>

冇 記 錯 係 六 部, AP2-7, 但 派 車 是 沒 有 必 然 的 ,


就 算 落 左 字 軌 都 可 唔 派 啦!!Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)


Article 47: (Request 3)

> Celebus (matt4127@netteens.net) said:


> AP2(JA3175)係S廠 架 喎,點 解 行K廠 線296C?唔 通 呢 次 又 流 料?抑 或 冇ap2份 呢?


>


>


> 言 論 自 由 ‧ 有 料 必 放


> Celebus

但 係 九 巴 官 方 講 過AP 係 會 行 天 水 圍 將 軍 澳 線 ,


沙 廠 成 日 搶 晒 新 車 , 經 常 趕 晒 去 U 和 K 廠


( 我 都 係 聽 人 講 )Article 48:

Re: 邊間公共圖書館有巴士書?


968 (jevonwu@netteens.net) at Sat Jul 31 18:19, 1999 said:


> Celebus (matt4127@netteens.net) said:


>


> 荃 灣 地 鐵 站 荃 灣 中 央 圖 書 館 有 陳 自 娛 全 部 巴 士 書,不 過 就 找 不 到mike davis果d.

Mike Davis 的 書 可 在 市 局 油 麻 地 圖 書 館 借 到 全 套


( 不 過 而 家 可 以 預 約 , 在 你 指 定 的 圖 書 館 取 書 ) ,


而 年 年 暑 假 都 有 好 多 人 預 約 。


Article 48: (Request 1)

大 會 堂 高 座 圖 書 館 參 考 館 必 有 , 地 址 : 高 座 十 樓


Article 48: (Request 2)

> Yuen's M21 (wlyuengt@netvigator.com) said:


>


> 使 用 '聯 機 公 眾 檢 索 目 錄' 查 看 吧

The North Kwai chung Public libary can find mike davis books.


But only have Citybus


And also have dennis bus book(it descride the old dennis bus......)


235M write in the wan chi exhibition centreArticle 49:

Re: Crogi可否出城記電子牌Volvo 12m呢?


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Sat Jul 31 09:06, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> As title:


>


> I meaning is 6XX果 類!


>


> thx!


>


> 5020 JD2911

Similar to Leyland of the 80's, Corgi has stopped its 12m


Olympian production line recently! :)

Just a joke!

100/911R/M1/300 Wong


Article 49: (Request 1)

其 實 遠 睇 都 幾 難 分 邊 架 用o左 新 電 子 牌, 更 何 況 係 模 型 添.


我 諗 出537或 者503之 類 會 多 人 買, 不 過 要 城 記o係 架 真 身 度 再 攪d花 臣


至 得, 例 如 上 特 別 廣 告 之 類.

PTC


Article 49: (Request 2)

> 東 邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) said:


>


> -  同 行 9 3 0 果 部 差 唔 多 款 , 只 係 電 子 牌 唔 同 ,


> 出 黎 都 無 意 思 , 即 使 有 都 只 係 想 打 劫 巴 士 迷 .


>


> 東 邪


> GK 9112

if a lot of ppl like it then corgi may consider to produce it la!

not really 只 係 想 打 劫 巴 士 迷 ar^_^

3AD1


but i don't think i'll buy it:PArticle 50:

Re: 新記50xx好坐d還是城記6xx,10xx 電子牌豪好坐d呢?


2200 (dldennis@chevalier.net) at Sat Jul 31 11:17, 1999 said:> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 我 覺 得 城 記6XX,10XX電 子 牌 豪 好 坐d!(此 話 並 非 針 對 新 記50XX)!


> 雖 然 係 非 低 地 台,但 我 搭 果rt.788,307,962,969,E11呢 類 長 途


> 線 上engine夠 靜,車 廂 環 境 算 乾 淨 不 錯,而 且d坐 位 都 幾 好 坐 夠 闊


> 略!而 且 我 有 時 搭 城 記route成 日 想 搭 佢.其 實 城 記 呢 類Volvo行 長


> 途 線 不 錯,但 只 欠 缺''低 地 台''!

同 意! 現 在 的 超 級 奧 林 比 安 在 懸 掛 調 校 上 的 確 有 些 不 對 勁 的 地 方.


以 在 下 坐 8P 的 經 驗, 其 表 現 的 確 比 城 記 的 '' 電 子 牌 '' 奧 林 匹 克 為


差! 在 下 不 相 信 是 巴 士 公 司 調 校 所 致, 而 是 超 級 奧 林 比 安 本 身 表 現


比 較 差 罷!

綠 川 光


Article 50: (Request 1)

雖 然 城 記6XX,10xx電 子 牌 豪 是 非 地 台 設 計,但 勝 在 車 速 快 和 較 靜.


所 以 我 有 時 乘 搭930都 渴 望 搭 到 這 些'正'車 呢!

幾 日 前 見 到 電 子 牌 豪1032行 走102的


HT8086


Article 50: (Request 2)

坦 白 講, 如 果 係 坐 長 程 車 如962,969,307,681呢 類, 我 就 覺 得 城 巴D


Volvo Olympian好 坐D, 只 因 有 數 架12米Volvo有5波, 如 果 坐 正,


簡 直 正 到 無 限, 如:670,675,677,678,689,698.

阿 恆(3AV328)


Article 50: (Request 3)

I support your speak, Volvo Olympian 正!


I like 6xx Volvo Olympian so much!!!


2154Article 51:

Re: [獨家] 龍運意外圖片現場


HN7282 (t263524@ctimail.com) at Fri Jul 30 23:37, 1999 said:


> S3BL423 (ckcling@netvigator.com) said:


> 想 交 換 一 些ME陳 年 舊 相,舊 廣 告 或AD2相


> 有 大 相,有 意 交 換 相 片 者 請icq我 啦


> 13587519


> 睇 左 後 係 咪 好 痛 心 呢??不 過 都 請 各 位......


> 俾 下 分 啦~~


>


>


>


>

嘩!!好 清 晰 呀!!你 點 樣 可 以 這 樣 近 距 離 拍 攝 到 部 車??

HN7282


Article 51: (Request 1)

獨 家?.......果 日 好 多 報 紙 同 電 視 台 都 影 到 喎.

但 你 影 呢 幾 張 相 都 靚,相 信 你 都 要 影 到 身 水 身 汗.


Article 51: (Request 2)

不 如 貼 出 來 啦,
70X 網 頁 尚 有 其 他

GZ5818/Tonio Tse


Article 51: (Request 3)

> HN7282 (t263524@ctimail.com) said:


>


突 登 搭 車 時 影 的,手 動 機,部 機 有 廣 角 鏡

> 嘩!!好 清 晰 呀!!你 點 樣 可 以 這 樣 近 距 離 拍 攝 到 部 車??


>


> HN7282Article 52:

Re: 石籬新站在哪?


HU1110 (wong3553@hkschool.net) at Fri Jul 30 21:51, 1999 said:


> David (cnc96009@cnc.hkcampus.net) said:


>


> 我 估 是 指 剛 剛 建 好 果 個 石 籬 商 場 入 面 的 總 站 。

Yes, you're right!

> 順 便 一 問:


> 43A 會 不 會 搬 到 那 裡?

I think it will be possible!

HU1110 ^_^


Article 52: (Request 1)

> 43A常 客 (dcywa31@netvigator.com) said:


>


> 個 新 站 真 係 新 商 場0個 個!


> 應 該31B, 43A同 都 會 用, 仲 有 一 條 坑 空 出 呀!

以 我 所 知, 那 裡 還 有 一 條 孖 坑.


用 到 這 條 坑 的 或 者 有 以 下 可 能 性:


1)大 隴 街 的 巴 士 站 可 能 會 搬 到 新 站.


2)935開 全 日


3)35A開 特 車


4)開 新 線

以 上 只 係 個 人 猜 測,未 必 事 實 相 同

生 事 者


Wing LambertArticle 53:

Re: Where is (NWFB)ML44?


Bryan (andy56k@ctimail.com) at Fri Jul 30 18:54, 1999 said:


> 72x (tckmail@hknet.com) said:


>


> Rt.110 & Rt.8

72X:


Is it today see?


Thank you


Bryan


Article 53: (Request 1)

> 72x (tckmail@hknet.com) said:


>


> Always run in those Route

72X:


Is it died?


Thank you


BryanArticle 54:

Re: 講是講非﹕新人事新作風,收費高有苦衷


Colin Chang (kalim@accsoft.com.au) at Sat Jul 31 00:16, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:

> 首 先 對 於 部 份 新 巴 路 線 的 收 費 比 同 區 的 城 巴 路 線 高 , 據 他 透 露 , 新 巴


> 其 實 一 早 已 經 留 意 到 這 個 問 題 的 存 在 。 但 由 於 運 輸 署 不 希 望 新 巴 過 份


> 以 減 價 策 略 來 吸 引 乘 客 , 故 此 即 使 該 公 司 曾 經 考 慮 過 在 更 多 的 路 線 引


> 進 類 似 月 前84M提 供 的 減 價 優 惠 , 也 必 需 尊 重 運 輸 署 的 意 願 。

4號 線 的 冷 氣 收 費 是 新 訂 的 ﹐ 故 不 存 在 減 價 問 題 。 是 否 新 巴 曾 想


將4號 線 的 冷 氣 收 費 訂 得 低 一 點(如 跟 城 巴 看 齊)﹐ 但 運 輸 署 不 準 ﹖


不 然 的 話 ﹐ 這 番 話 只 適 用 於91﹐ 根 本 不 能 作 為4號 收5.8的 理 由 。

> 至 於 電 子 牌 標 語 的 問 題 , 據 他 所 知 有 不 少 新 巴 乘 客 聯 絡 小 組 的 成 員 ,


> 都 很 歡 迎 這 類 標 語 的 出 現 。 而 事 實 上 , 類 似 的 標 語 宣 傳 手 法 , 在 外 地


> 都 已 經 出 現 了 一 段 時 間 。 所 以 他 覺 得 巴 士 迷 不 妨 嘗 試 去 接 受 這 種 新 的


> 宣 傳 方 式 。

外 國 的 巴 士 按 收 費 區 收 費 ﹐ 坐 短 程 可 以 平 一 點 。 又 ﹐ 好 多 外 國 國


家 的 冷 氣 巴 士 跟 普 通 巴 士 同 價 。 我 相 信 市 民 都 會 歡 迎 這 些 外 國 經 驗


﹐ 為 何 新 巴 不 考 慮 一 下 ﹖

(當 然 ﹐ 到 時 它 又 會 說 外 國 跟 香 港 的 情 況 不 同 嗎......)

外 國 用 英 文 ﹐ 路 線 牌 一 次 過 可 出 兩 行 字 ﹐ 每 次 轉 牌 所 顯 示 的 資 料


都 較 香 港 的 中 英 對 照 方 式 為 多 ﹐ 可 以 相 提 並 論 嗎 ﹖

最 好 日 後 在 電 子 牌 上 賣 廣 告 呢 ﹗

Wan Chai Piers


灣 仔 碼 頭 8P

新 世 界009


電 話 ﹐ 上 ﹗ 8p

Via Causeway Bay


經 銅 鑼 灣 8P


Article 54: (Request 1)

> Colin Chang (kalim@accsoft.com.au) said:


>


>


> 4號 線 的 冷 氣 收 費 是 新 訂 的 ﹐ 故 不 存 在 減 價 問 題 。 是 否 新 巴 曾 想


> 將4號 線 的 冷 氣 收 費 訂 得 低 一 點(如 跟 城 巴 看 齊)﹐ 但 運 輸 署 不 準 ﹖

據 了 解 , 新 巴 在 接 辦 中 巴 路 線 的 時 候 , 是 同 時 被 規 定 要 使 用 中 巴 以 往


所 用 的 收 費 標 準 。 故 此 你 所 提 及 的 例 子 , 可 能 是 受 到 中 巴 以 往 所 用 的


空 調 巴 士 服 務 收 費 標 準 所 影 響 。

> 外 國 用 英 文 ﹐ 路 線 牌 一 次 過 可 出 兩 行 字 ﹐ 每 次 轉 牌 所 顯 示 的 資 料


> 都 較 香 港 的 中 英 對 照 方 式 為 多 ﹐ 可 以 相 提 並 論 嗎 ﹖

我 會 覺 得 , 這 要 視 乎 有 多 少 資 料 要 利 用 電 子 牌 來 顯 示 , 以 及 有 關 信 息


的 重 要 性 而 定 。


Article 54: (Request 2)

無 記 錯 運 輸 署 咁 耐 以 來 只 批 准 過 新 巴 在84M提 供 的 減 價 優 惠 吧?


其 實 類 似 的 減 價 優 惠 也 只 是 暫 時 性 的.新 巴 應 不 算過 份 以 減 價 策 略


來 吸 引 乘 客
吧?


我 相 信 一 般 乘 客 會 覺 得 新 奇, 個 人 而 言 也 不 反 對, 但 不 要 太 多 就 是 了.


畢 竟 顯 示 屏 的 作 用 係 顯 示 行 車 目 的 地, 而 不 是 宣 傳.

LV123


Article 54: (Request 3)

我 們 有 個 阻 礙 交 通 工 具 發 展 的 部 門 嗎,為 我 們 的 選 擇 權 說 再 見 啦


Article 54: (Request 4)

I believe the role of TD as a market regulator and will reward one who 'play by the rules' and plays according to her wishes. Who cares about scrappy Pokfulam routes? Let's me realistic, what route on Pokfulam Road except 970 make money? 3A? 4? 7? 37A/B? 40? 40M? 71? 91? 94? 90B may make little, 973 may make little, but those others are all overlapping one another anyway. 'Dying together' is probably the right phase to describe.

What NWFB looking for are new opportunities. Like routes from New Towns to HK Island. Look, CTB has route going to HK Island from nearly every new towns: Tin Shui Wai, Tuen Mun, Tai Po, Tseung Kwan O, Ma On Shan, Sha Tin and Tung Chung. Those are the most profitable routes which charges high fares and face little competition. Those are what NWFB looking. A little loss make on PokFuLam Rd buses can be more than covered by a couple of these routes. As an aside to this, if i see any further New Town-HK Island routes award to CTB, that would be extremely unfair and unjustifiable. So, i expect from now on all WHC route would be awarded to NWFB/KMB.

SunbaArticle 55:

Re: 惹火猜躉的一問


新巴超奧黏 (jcsh3528@netteens.net) at Fri Jul 30 13:37, 1999 said:


> AL118(FF1819).不 良 牛 (rainbowg@netvigator.com) said:


> 請 問 該 架 八 分 鐘 燒 通 頂 的Trident會 不 會 重 建 ﹐ 計 佢 個 損 毀 情 況 應 該 同


> AL118差 不 多 ﹐ 而 該 車 現 時 又 用 綠 布 蓋 著(以 九 巴 作 風 ﹐ 以 綠 布 蓋 著 的


> 意 外 車 輛 通 常 都 會 重 修 ﹗)


>


> 仲 有 我 最 唔 明 的 是 ﹐ 乘 客 上 車 不 久 就 聞 到 燒 膠 味 ﹐ 但 初 步 研 究 又 話 暖


> 風 機 電 線 短 路 ﹐ 究 竟 暖 風 機 短 路 同 燒 膠 味 有 什 麼 關 係 ﹖ 加 上 生 果 報 有


> 一 張 由 讀 者 提 供 ﹐ 影 此 車 正 燒 得 火 光 熊 熊 的 相 片 ﹐ 這 事 確 令 我 懷 疑 ﹗


暖 風 機 短 路 著 火 有 燒 膠 味 ﹐ 這 事 令 我 不 懷 疑


Article 55: (Request 1)

機 場 巴 士 上 有 較 多 遊 客(我 是 指 去 旅 「 遊 」 的 乘 「 客 」 , 有 相


機 在 身 邊 亦 未 必 是 奇 事 。

今 日 報 紙 話 雪 渡 買12架Supercat取 代Jetcat呀Article 56:

Re: 有邊一D九巴路線可以直接免費接駁東鐵


Kai Pan Mark (markkp@school.net.hk) at Fri Jul 30 15:36, 1999 said:


> 根 密 基 (ray77whm@netvigator.com) said:


> 舉 例 如71A,273.

71A, 273 可 以 嗎? 不 是 只 有K11, K12, K14, K15, K16 和 K18嗎 ?

--


請 參 加 香 港 網 上 交 通 討 論 板 聯 合 聚 會


Article 56: (Request 1)

> ME 1 (flk76018@flk.hkcampus.net) said:


> 直 接 免 費?宜 家 的 時 代 已 經 冇 呢d野 了...

佢 係 指 東 鐵 乘 客 直 接 用 八 達 通 搭 接 駁 巴 士 , 係 免 費 果 種 。


即 係:K11,K12,K14,K15,K16,K17,K18


東 鐵 乘 客 用 八 達 通 響 指 定 時 間 內 轉 乘 接 駁 巴 士 係 免 費


而 巴 士 轉 火 車 都 得

71A,273係 唔 可 以 用 呢 種 方 法

Tony(S3M61)Article 57:

Re: 182一問!


叻﹗ (letchan@netvigator.com) at Sat Jul 31 00:15, 1999 said:


> Cityflyer-2154 (ken8505@pacific.net.hk) said:


> Why CTBs'182(>Macau Ferry) use this牌


>


> Sheung Wan


> 上 環


>


> Why it write go to Sheung Wan, but not go to Central(Macau Ferry)?


> It write Central(Macau Ferry) at past!


> Cityflyer-2154

出 上 環 唔 係 更 貼 切 咩 ﹖ 成 個 信 德 中 心 都 在 上 環......


Article 57: (Request 1)

希 ﹐ 可 能 果 架 車 係 “ 臨 時 拉 夫 抽 調 出 黎


架0者 。

由 於 佢 係 膠 牌 ﹐ 唔 似 得 電 子 牌 咁 話 轉 就 轉 ﹐


咁 咪 求 其 寫 上 環 算 數0羅 。

> 2154 (ken8505@pacific.net.hk) said:


>


> Question is the 牌haven't write(Macau Ferry),if sheung wan's牌


> don't write Macau Ferry, the old one is better!


> Cityflyer-2154Article 58:

Re: 問AL118當年燒成點?


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Sat Jul 31 10:50, 1999 said:


> AV111 (chclb683@netteens.net) said:


> 本 人 想 問AL118當 年 係 邊 度 燒 ? 最 後 燒 成 點 ?


> 如 果 和 龍 躉 比 較 , 邊 次 勁o的 ?

AL118在 行 走1A往 尖 碼 時 在 彩 虹 交 匯 處 著 火 的 。 最 後 燒 至 僅 餘 車 尾 引


擎 蓋 、 車 身 尾 幅 及 車 頭 鬼 面 罩 , 車 身 中 央 部 份 所 餘 無 幾 , 比 龍 躉 還 嚴


重 得 多 , 至 少 今 次 火 燒 龍 躉 右 邊 仍 有 少 許(約2呎 高)的 圍 板 仍 在 。 但


九 巴 稱 這 次 燒 巴 士 意 外 是 九 巴 有 史 以 來 最 嚴 重 , 可 能 是 指 它 的 焚 燒 速


度 之 快 是 有 史 以 來 最 高 的 , 僅 八 分 鐘 便 燒 通 頂 。

Christopher


Article 58: (Request 1)

> 3AD1 (cmpo@netvigator.com) said:


>


> of course trident勁o的 la!


> AL118 was rebodied and back into service fleet again


>


> 3AD1

你 錯 了.


我 有 剪 報 的, 從x果 日 報 的 照 片 看 到 車 轆 車 尾 都 燒 埋, 但 相 中 的AL118是 火 光 熊 熊, 最 後 燒 成 點 我 就 唔 知.

M69Article 59:

Re: 非本校學生,可否搭城記'香港教育學院'專車入去呢?


2154 (ken8505@pacific.net.hk) at Fri Jul 30 23:41, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> As title:


>


>


> 城 記'香 港 教 育 學 院'專 車 每 程fare$$$?同 埋 可 否 用 八 仔


> 收 費 呢?


>


> thx!

No, they say you must go on the bus with Student Card, no matter


you pay bus fare !

Cityflyer-2154


>


> 5020 JD2911


Article 59: (Request 1)

除o左 一 九 九 七 年 十 一 月 三 日 ( 開 學 日 ) 俾 人 查 過 一 次 證


之 外 , 咁 耐 以o黎 未 俾 人 查 過 。

唔 知 自 己 算 係 『 準 』 教 院 畢 業 生 定 係 教 院 『 準 』 畢 業 生 的


LX253


Article 59: (Request 2)

話 就 咁 話o者, 我 畢o左 業 之 後 返 學 院 咪 一 樣 拍 卡 照 坐~~~~~~~~

--


皮~


Article 59: (Request 3)

咁 究 竟 几$$,行 邊 , 服 務time??Article 60:

Re: 流言傳來傳去......


Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) at Sat Jul 31 11:06, 1999 said:


> FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) said:


> [信 不 信 由 你......]


>


> 波 浪 巴 士 公 司 傳 聞 會 係 下 星 期 一 張 佢 旗 下 , 被 俞 為 最'up-dup'


> o既 薄 扶 林 道 線 改 為 全 線 空 調 , 全 線 張 改 用DC行 駛!


>


> 邊 條 係 最'up-dup'o既 薄 扶 林 道 線? 之 唔 係o個 條 由'田*'經'*貴 村'、


> 再 經 薄 扶 林 道 , 去 一 個'金'字 頭O既 地 鐵 站 , 成 日 行 前 置 引 擎[愛 情]


> (LoVe)型 號o個 條 囉!


>


> 聽 聞 除 全 線 空 調 , 該 線 班 次 亦 會 調 整 至30分 鐘 一 班 ,


> 並 改 為 循 環 線 。


>


> 兩 日 內 搭o左 四 次503o既 FatfishZ

Using DC with reduced frequency? What is the theoery?

DC's capacity is about half of LV and NWFB should double the frequency. (At least not to further reduce!)


Why don't NWFB think that full AC service would attract more passengers instead?

** FatfishZ:


Your should be glad that your Wah Kwai Est. benefits from the best (A/C SLF) service by KMB instead of the two other companies on your side.


While on the other hand, I got the same benefit (A/C SLF on 101 & 601) from NWFB but I did not experience the same class of service from the company on my side.

May I move to Wah Kwai and you move to Lok Wah?

Simon_28A :)


Article 60: (Request 1)

> FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) said:

> 聽 聞 除 全 線 空 調 , 該 線 班 次 亦 會 調 整 至30分 鐘 一 班 ,


> 並 改 為 循 環 線 。

如 果 真 的 開 30 分 一 班 的 話, 倒 不 如 取 消 了 它, 又 或 者 改 為 43P, 像 40P


一 樣 只 在 早 上 繁 忙 時 間 作 單 向 服 務 還 好 吧.

CMB VA52 (HN6509)


Article 60: (Request 2)

You meaning is rt.43 金 鐘(西)<--->田 灣?5020 JD2911Article 61:

Re: 富豪戰團實力始現


2200 (dldennis@chevalier.net) at Sat Jul 31 11:24, 1999 said:

> 前 中 巴8號 線 太 守VA51 (parnell@cyberec.com) said:


> 小 弟 近 排 搭 城 巴 既D10A豪.試 行 過 以 下 路 線:


> 3次529


> 8次606


> 發 現 到 架 架 車 都 能 夠 開 住 冷 氣 上 斜,其 中 一 次 仲 飛 得 過 一 架 短 躉.速


> 度 不 比Dragon甚 至Trident差.


> 城 豪 給 我 們 的 印 象 都 是 上 唔 到 斜 的 一 郡.似 乎 係 時 侯 要 另 眼 相 看 了.

其 實 在 下 想 知 閣 下 當 時 坐 的 奧 林 匹 克 的 載 客 量, 是 否 不 多 呢? 還 有


亦 都 有 一 些 同 類 的 巴 士 是 完 全 乏 力, 所 以 在 下 相 信 閣 下 所 乘 搭 的


巴 士 是 被 調 校 過 的.

綠 川 光


Article 61: (Request 1)

可 能 捷 達 工 程 人 員tune過 部 車

部 車 調 校 得 好 唔 好 影 響 部 車 的 表 現

林 文 放


Article 61: (Request 2)

Say 得 Good, Volvo Olympian , 正!!!


Cityflyer-2154Article 62:

Why my photo...


72x (tckmail@hknet.com) at Fri Jul 30 17:09, 1999 said:


Before

After

Why?


Article 62: (Request 1)

> Canopus (mck@netteens.net) said:


> too much compression.


What is compression?


Article 62: (Request 2)

壓 縮 度

GZ5818/Tonio TseArticle 63:

Re: 九巴仔廣告躉模型0係方向日報賣廣告


東邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) at Sat Jul 31 10:38, 1999 said:


> AV282 (bbricky@ismart.net) said:


> 頭 先 睇 報 紙 .. 嘩 ! 唔 掂 呀!!


> 個 路 線 牌 箱 係 咁 架


> 你 屋 企


> Your Home


>


> 似 乎 真 係 失 真 喎 ... 點 解 唔 上 番 2 號 呢 ?


> 真 奇 怪 ... !


>


> 多 數 都 唔 會 買 的


> AV282

-  佢 報 紙 賣 廣 告 吸 引 人 先 至 係 咁 寫 咋o下 話 ? 模 型 唔


係 「 尖 沙 咀 碼 頭  2 」 咩 ?

東 邪


GK 9112


Article 63: (Request 1)

我 都 希 望 係 2 號 啦 咁 會 靚 仔 好 多 嘛 !!


一 陣 出 去 睇0下 先 得 !!

AV282Article 64:

Re: 城巴超級搞笑巨獻'VolvoB6{1339}行E11尾車'


阿恆(3AV328) (ryhchan@ctimail.com) at Sat Jul 31 10:41, 1999 said:


> LM佬 (Jcool68@aol.com) said:


> 今 晚 凌 晨1:05a.m,小 弟 在 SOGO 門 外 竟 然 見 到Volvo B6{1339} 行E11 尾 車 {往 銅 鑼 灣} .......車 上 有3名 乘 客....小 弟 見 到 時,簡 直 嚇 到 大 叫 和 跳 起,最 衰 自 己 無 帶 相 機,如 果 唔 係 一 定 影 低 佢!!!


>


> 我 唸 今 次 應 是 E11 第 一 次 用B6車,唔 知 以 前 有 冇 用 過 單 層 車 行 過 呢 條 線 呢??? 小 弟 就 見 過 3xx 利 蘭, 5xx富 豪 & 2100 Trident 行 過E11, 唔 知 有 冇 其 他 特 別 車 種 行 過 E11 呢???


>


> 請 加 以 討 論,謝 謝!!! ^:^

其 實 都 唔 係 第 一 晚 有'低B6'行E11o架 喇!! 早 兩 晚 我 在7月28日 之 今 日 特 別 所 見已 經 打 過 出 來, 但 最 搞 野 的 連N11都 用 埋'低B6'嘛, 實 在 十 分


奇 怪,奇 怪!!!

昨 晚 見 到 著 哂 燈 之870o係 東 涌 的


阿 恆(3AV328)


Article 64: (Request 1)

早 在 個 多 星 期 已 經 有1333行 過E11..Article 65:

Re: 紅線躉??


藍田站長 (jackie01@hknet.com) at Sat Jul 31 01:44, 1999 said:


> S3BL327 EC 625 (hkpftetc@netvigator.com) said:


> 九 記 有 無 有 紅 線0既Duple 躉??我0係80廠 影 過 喎.....有 無 出 黎 行??

部 車 未 出 街 就 已 經 甩o坐 條 紅 線 啦(架 車 好 似 係HU5155)

(P.S.你 點 解 用16號 架 字 軌 做 代 表 車o既?!你 係 咪 住 藍 田o架?!)--


已 經 用o左GB2444接 近 年 半 做 代 表 車o既藍 田 站 長(GB2444,FX8032)


Article 65: (Request 1)

haha, oic..., thanks....我 姑 姐help me to ask the ppl to let me go inside.....影 果 陣 都 未 出 牌....


I like the driver 陳X嘛(#7878X)Article 66:

Re: Slow urban route should go for all A/C..


M.Cheung (wcc921204@pilot.school.net.hk) at Sat Jul 31 00:13, 1999 said:


> 3AD1 (cmpo@netvigator.com) said:


> I think urban slow route should go for complete A/C first.


>


> eg if u take a 3N of 6C on a very hot summer day, u will definitely feel awful


> the hotness will be unbearable!


>


> however, like 70, 74x, apart from the kowloon section, the bus can go at quite a fast speed that the compartment will be very windy.


> also, those routes are not as crowd as 6, 6C...


>


> so urban slow routes should go for complete A/C first!


>


> 3AD1


> ICQ UIN: 11790782

Maybe you can think like this:

The drivers are divided into two groups in one route, slow


and fast. For those slow drivers, just give them a/c bus to


drive, for those fast drivers, they have to drive hot dog


bus, it would be very windly I think.


Article 66: (Request 1)

from my experience, drivers on rts like 70, 74A etc. all drive very fast and 'wildly'!

the main pt is rt like 6, 6C always need to move very slow along Nathan Road and it will be really hot for the passengers!

3AD1Article 67:

Re: 80M相片問題?


Stanley Yung (n281@hkstar.com) at Sat Jul 31 01:16, 1999 said:


> 舒 文 (ckkin@ibm.com) said:


> 今 朝 看 見7人MPV板 友,講 到 買 相 問 題,小 弟 也 想 發 表 一 點 意 見,由 於 工


> 作 關 係 冇 閒 像 其 他 人 去 花 時 間 拍 攝 巴 士 相,而 相 片 來 源 小 部 分 是 朋 友


> 送 贈 但 大 部 分 是 從80M買 回 的,起 初 相 片 的QC都 不 錯 而 保 持 到 一 定 的


> 質 數,但 到 今 年 頭 問 題 來 了,相 片 的QC還 可 接 受,但 到 近 期 相 片 的 質 數


> 每 況 俞 下,有 部 分 相 片 更 加 有 騙 人 的 情 況,例 如:一 套5張 的 巴 士 相 片


> 同 一 架 車 有2張 車 尾 巴 士 相,又 好 似 新 巴TRIDENT廣 告 有 些 相 片 是 重


> 覆,小 弟 覺 得 有 點 比 騙 的 感 覺,可 能 你 會 叫 我 唔 好 去 買 咪 得,但 每 當 有


> 模 型 車 及 其 他 新 貨 返 來 時,我 會 上 去80M睇 睇,同 時 也 會 買 新 的 巴 士 相


> 片,但 以 上 情 況 如 仍 不 改 善,我 唯 有 自 己 去 拍 照,我 還 有 其 他 的 方 法 嗎?


> 請 各 位 救 我 及 教 我 吧!!!!!!!!

如 覺 得 旺 角 及 上 環 店 的 相 片 質 素 差


可 到 沙 田 及 屯 門 店 看 看(因 為 由 三 組 人 提 供 相 片)


沙 田 及 屯 門 店 的1字 頭 及3字 頭 的 相,質 素 有 保 証


近 港 島 東 , 往bus world買 也 不 錯

另 外,由 八 月 一 日 起 ,n80沙 田 店 開 始 有 一 張 張 的 散 裝 相 供 應 , 相 片 暫 不 會 由jim先 生 提 供 , 質 素 有 保 証


Article 67: (Request 1)

咪 再 去80M,去 巴 士 世 界 啦,係 遠D


不 過 相 亦 很 多,好UPDATE,CHECK過 先 俾 錢.


好 得 多.Article 68:

【網頁廣告】巴士狂熱八月份更新


Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) at Sat Jul 31 00:07, 1999 said:


七 月 下 旬 巴 士 路 線 仍 然 改 動 多 多 , 「 巴 士 狂 熱 」 網 頁 已 全 數 完 成 。


現 作 出 更 新 如 下 :

Ⅰ ) 路 線 改 動 :


  ‧(31/7) 九 巴 5D 改 為 平 日 上 下 午 繁 忙 時 間 服 務 及 不 經 舊 機 場 貨 運 區


  ‧(31/7) 九 巴 277 加 密 班 次


  ‧(27/7) 九 巴 296C 加 密 班 次


  ‧(27/7) 九 巴 43M 改 經 楓 樹 窩 路 迴 旋 處 及 翠 怡 花 園


  ‧(26/7) 九 巴 14 調 整 班 次


  ‧(26/7) 九 巴 273 調 整 假 日 班 次


  ‧(26/7) 新 巴 38 晚 間 不 入 華 富 , 並 調 整 班 次


  ‧(26/7) 新 巴 42 延 長 服 務 時 間


  ‧(26/7) 隧 巴 962S 新 線 資 料


  ‧(26/7) 隧 巴 962 調 整 班 次


  ‧(26/7) 隧 巴 969 調 整 班 次


  ‧(25/7) 九 巴 66X 調 整 假 日 班 次


  ‧(24/7) 特 別 隧 巴 線 117R 新 行 車 路 線


  ‧(24/7) 紅 磡 繞 道 通 車 , 巴 士 路 線 改 道


  ‧(24/7) 九 巴 12A 調 整 班 次


  ‧(24/7) 九 巴 212 調 整 班 次


  ‧(24/7) 九 巴 297 調 整 班 次


  ‧(23/7) 九 巴 298E 加 密 班 次


  ‧(21/7) 九 巴 59M 加 密 班 次


  ‧(21/7) 九 巴 85K 加 入 空 調 巴 士 服 務


  ‧(21/7) 九 巴 259D 平 日 上 午 加 至 四 班 , 下 午 加 至 三 班


  ‧(19/7) 九 巴 87A 延 長 假 日 尾 車


  ‧(18/7) 九 巴 42A 加 密 班 次


  ‧(18/7) 九 巴 42C 加 密 班 次


  ‧(14/7) 九 巴 6A 調 整 班 次


  ‧(14/7) 九 巴 11B 調 整 班 次


  ‧(14/7) 九 巴 24 調 整 班 次


  ‧(14/7) 九 巴 69X 提 早 佐 碼 頭 車


  ‧(14/7) 九 巴 264M 新 線 資 料


  ‧(14/7) 新 巴 81 加 入 空 調 巴 士 服 務


  ‧(14/7) 新 巴 781 加 入 空 調 巴 士 服 務


  ‧(14/7) 隧 巴 105A 調 整 班 次


  ‧(14/7) 隧 巴 116 調 整 班 次


  ‧(14/7) 隧 巴 302 調 整 班 次


  ‧(14/7) 隧 巴 641 延 長 中 環 上 午 尾 車 及 調 整 班 次

Ⅱ )「 特 別 交 通 安 排 」 分 頁 加 入 可 使 用 八 達 通 咭 繳 費 路 線 一 覽 。

Ⅲ ) 每 月 主 頁 相 片 : 城 巴 十 一 米 富 豪 行 走 260 線

豐 富 內 容 , 令 你 目 不 暇 給 。

歡 迎 進 入 「 巴 士 狂 熱 」 網 頁 :


http://www.glink.net.hk/~bustop/


Article 68: (Request 1)

Allen Lee (terrykkl@hkstar.com) said:


> Eddie 兄 , 你 忘 記 了 更 新 九 巴3B既 行 車 路 線 。

已 更 新 , 唔 該 晒 。Article 69:

Re: ((廣告))新巴鬼馬路線牌


K.K. (dckk@netteens.net) at Sat Jul 31 00:36, 1999 said:


> 華 人 (ypy@hk.super.net) said:


> 小 弟 有 日o向 中 環 港 澳 碼 頭 見 到 架 帶 有 鬼 馬 路 線 牌o既Trident,


> 有 興 趣o既,可 到這 裡觀 看.

行o的 「 黃 牌 線 」o岩 晒!


Article 69: (Request 1)

It looks more dirty!


I like 黑 底 黃 字 most......

NWFB 1032Article 70:

有關巴士模型之特別消息..


九巴2號巴士網頁站長 (wailap@netvigator.com) at Fri Jul 30 19:52, 1999 said:


可 能 大 家 唔 知 道,今 日 已 經 出 了 九 巴 仔 模 型.

Item No. : 44403


目 的 地 : 尖 沙 咀 碼 頭


車 牌 : JB3845

但 要 記 住 明 天 要 去 買 中 記DMS , 因 為 其 發 行 量 為4000部 多!!

至 於 新 巴 第 一 百 部 亦 會 在 其 後 數 日 推 出..

特 別 報 導 完 畢


我 的 網 頁


Article 70: (Request 1)

> Metrobus Mk.3 (metro_cammell_weymann_metrobus@i-cable.com) said:


> 九 巴 服 務 站/n80都 話 要 明 天 才 有 售


>


其 實 在 西 灣 河 的 巴 薯 世 界 今 日 已 有 售 九 巴 仔,


本 人 亦 買 了 一 部.


只 可 惜 今 次 質 素 差 些 了,並 沒 有 出 世 編 號.

註: 原 文 亦 已 加 上 了Item No., 目 的 地 及 車 牌 等 資 料Article 71:

Re: 去圖書館睇「o者王」「o者主」,不得自私地撕毀巴士迷專欄!!


Colin Chang (kalim@accsoft.com.au) at Fri Jul 30 19:02, 1999 said:


> 72x (tckmail@hknet.com) said:


> I saw many 「o者 王 」 「o者 主 」make lost many pages, why they take these pages? I have no money to buy, and they take pages which I want to saw.

哼 ! 點 只 車 王 呀 , 連 華 僑 日 報 年 刊o個o的 舊 路 線 資 料 ,


同 有 舊o既 「 大 單o野 」 巴 士 新 聞o既 報 紙 都 係 咁 , 成 日


俾 人 撕o左 , 呢o的 都 算 得 上 係 關 於 巴 士o既 歷 史 文 憲 嘛


! 作 為 巴 士 迷 , 尊 重o下 呢o的o野 比 較 好 。

唉 ! 不 過 都 係 我 地 有 我 地 講 , 佢 地 有 佢 地 破 壞o架 啦 。


Article 71: (Request 1)

聽 見 香 港 年 鑑 都 俾 人mit真 係 好 可 惜, 全 港 都 唔 知 剩 低 有 幾 本 呢d歷 史 文 獻.


以 前 圖 書 館 唔 俾 影, 我 唯 有 逐 隻 字 抄, 仲 要 係 抄 到 自 己 都 唔 認 得!


今 日 市 政 局 已 經 可 以 唔 使 數 幾 多 頁 影 印, 正 所 謂 成 本 書 影 哂 都 冇 人 理 你,


你 肯 出 貴$去 影 咪 得 囉! 部X字 頭 影 印 機 仲 影 得 好 靚 添, 駛 唔 駛 攪 破 壞 呀!

講 到 車 主 同 車 王, 彩 色 雖 然 係 冇 得 影, 但 係 旺 角 都 有 舊 書 賣, 你 係 想 要O既


咪 自 己 去 買 囉, 好 多 人 去 圖 書 館 都 係 為O左 睇O個 幾 頁, 山 長 水 遠 去 到 跟 住


睇 唔 到, 俾 著 係 你 會 點 呀?

嘩, 咁 攪 法,第 日 真 係 起O左 巴 士 博 物 館O個 陣 睇 怕 都 要 嚴 密 保 安 至 得.

以 前 成 日 去 睇 舊 車 主O既PTC


Article 71: (Request 2)

d人 連 廠 徵 都 照 撬,仲 搵 埋 記 者 上 去 影,上 雜 誌,電 視,連 巴 士 公 司 都 沒 他 辦 法,咁 又 點 呀?

不 過,總 好 過 有d人,畢 業 後 在 校 外 胡 亂 說 話,唱 衰d師 弟,又 唔 認 係 巴 士 迷


(可 笑 的 是,佢 同 我 一 樣,都 做 過 巴 士 迷 組 織 的 總 編 輯)

運 輸 學 學 生


Leslie Chan/DD4571Article 72:

Re: 唔係好明!!!


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Fri Jul 30 20:59, 1999 said:


> M69 (lsming@ctimail.com) said:


> 都 城 嘉 慕 巴 士 有 兩 條 柱 頂 住 隻Window, 座 過 都 知 這 兩 條 柱 是 多 餘, 點 解 巴 士 公 司 唔 拆 口 左 佢?


>


> m69

If you take them away, then the bus would fulfill the safety


requirement by TD. (unless the buses have A/C!)

100/911R/M1/300 Wong


Article 72: (Request 1)

但 係 我 其 實 想 話 點 解 唔 拆 其 中 一 條,難 道 運 吉 又 唔 俾.Article 73:

Re: 今日特別所見


ATR2 (dwschiu@i-wave.net) at Fri Jul 30 17:17, 1999 said:


> martin (lck1000@hkstar.com) said:


> 1.MC7行2號 線(約13:30~14:00)


這 個 已 有 板 友 在 “ 今 日 特 別 所 見 ” 貼 出 。

> 2.起 港 澳 碼 頭 見 到 新 巴5002行111,車 上 有 兩 個 師 傅 跟 一 個 剛 剛 走 完 一 轉0既 師 傅 學 點 控 制 架 車.


為 甚 麼 不 善 用 “ 今 日 特 別 所 見 ” 呢 ﹖

ATR2


Article 73: (Request 1)

我 驚 大 家 唔 睇 呀!


martinArticle 74:

Re: 今日我係西港城見到架新記2001模型相片!


VA63 (kc10392@kc.hkcampus.net) at Fri Jul 30 16:39, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 今 日 我 係'西 港 城',發 現 有 張 新 記 雙 門dart模 型,編


> 號2001 rt.M21!話 該model會 快 將sell!整 體 設 計 都


> 幾 好.


>


> PS:crogi會 否 出 雞 車model呢?

巴X世 界Benny話 會 出.(有 錯 請 指 正)


Article 74: (Request 1)

Do you know which company product it?


Thank you


BryanArticle 75:

Re: 中巴DMS 模型


Kai_Chung (wongking@ctimail.com) at Sat Jul 31 16:54, 1999 said:


> 九 巴2號 巴 士 網 頁 站 長 (wailap@netvigator.com) said:


> 中 巴DMS 模 型 已 於 西 灣 河 巴 薯 世 界 有 售


> 售 價 為$268.00


> 其 車 為EFE 出 品


> Item No. 25704


> 車 牌 編 號 : XF1


> 車 牌: CD2093


> 發 行 量 為6000 部


> 目 的 地: 堅 尼 地 城


> 路 線 : 5M


>


> 我 的 網 頁

Could you pls tell me the fully address of 西 灣 河 巴 薯 世 界?Article 76:

Re: 點解corgi出的香港巴士模型,頭轆不能轉彎?


九巴2號巴士網頁站長 (wailap@netvigator.com) at Sat Jul 31 16:25, 1999 said:


> Celebus (matt4127@netteens.net) said:


> 如 題.我 見 好 幾 款corgi英 國 巴 士 模 型 頭 轆 都 可 以 轉 彎,為 什 麼 香 港 版 巴 士 模 型 全 部 轉 唔 到 彎 。


> 轉 到 彎 會 唔 會 吸 引 大 家 買 呢?歡 迎 討 論 。


>


> 我 本 人 覺 得 如 果 轉 到 彎 會 更 有 趣,更 吸 引 。

因 為 英 國 巴 士 係Modern Coach, 但 香 港 巴 士 模 型 未 有Modern Coach..


我 諗 既 然 英 國 有, 可 能 遲 些 香 港 都 有 掛


我 的 網 頁Article 77:

Re: 點解九巴從AL1開始,唔再用AF同冷雞鴨坐椅?


GZ5818 (kytse1@netvigator.com) at Sat Jul 31 14:18, 1999 said:


> Celebus (matt4127@netteens.net) said:


> 如 題.我 覺 得AF坐 位 比 現 時LAZZERINI的 坐 椅(無 論 有 冇 頭 墊)都 舒 服,點 解 要 改?


>


>


> P.S.今 朝 去 食 早 餐,聽 到 有 人 話30x的 非 空 調 全 部 都 由39M走 過 去 行,根 本 已 經 全 冷,我 心 諗 如 果 真 係 咁 就 死 喇 。 不 過 從 今 次 事 件 知 道,九 巴 給 人 的 印 象 係....................

AF 當 時 屬 豪 華 車 , High-class, 行 機 場 線 ,


應 與 現 今 的 絲 絨 位 相 比.

AF 座 位 真 係 好 舒 服,好 有 承 托 感.

GZ5818/Tonio TseArticle 78:

Re:物盡其用?


巴士文 (daraman@netvigator.com) at Sat Jul 31 13:27, 1999 said:


> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


> 昨 晚 去 過 屯 裝 睇 車 , 見 有 數 部 超 奧 停 在 廠 內 外 ; 由 於 早 前 有 留 意 過 最


> 新 一 批 亞 記 躉 上 層 用 窄 座 位 , 故 此 特 登 睇 睇 呢 批 超 奧 係 唔 係 用 窄 位 ,


> 結 果 真 是 令 人 失 望 , 裝 嵌 中 的 數 部 超 奧 都 是 用 窄 位 。 真 不 明 九 巴 的 用


> 意 何 在 , 與 其 用 窄 位 , 不 如 改 回 用 三 座 位 , 總 好 過 間 接 鼓 勵 乘 客 往 上


> 層 企 。

早 排 富 豪 奧 黏 拆 了 不 少 位 變 成 水 塘 豪 , 剩 下 的 窄 位 莫 非 用 於 此 ?


Article 78: (Request 1)

有 次 見 到 裝  廠 後 閘 都 疊 高 哂 一 堆 堆o既 窄 , 睇o黎 夠 往 後 兩 批 新 車 有 排 用.


我 諗 拆 出o黎d舊  會 囉o黎 替 換 俾 人 劃 花o既 後 排 , 唔 會o係 新 車 用 番 咁 衰o卦.

PTCArticle 79:

Re: 新廣告新巴一問


DA90 (refchan@netteens.net) at Sat Jul 31 10:59, 1999 said:


> N.W.F.B.VA14 (adwel272@hkstar.com) said:


> 本 人 昨 晚 在 家 中 看 見 一 部 丹 尼 士 三 叉 戟 廣 告 巴 士,其 廣 告 為OYLMPUS相


> 機,我 知 估 計 這 個 廣 告 是 新 油 上 的,他 昨 晚 所 行 駛 的 路 線 為101,請 問 這


> 部 車 的 車 隊 編 號 是 幾 多 號?

冇 記 錯 係1089, 我 同 新 巴1623係 灣 仔 影 車0個 陣 影 埋Article 80:

Re: 九巴5D有沒有行喝采掛牌


HB 610 (sammi59@netvigator.com) at Sat Jul 31 09:55, 1999 said:


> 黃 埔 巴 士 迷 (wong01@netteens.net) said:


> 我 們 想 問 九 巴5D是 否 喝 采 掛 牌

wong01 , 睇 一 睇 字 軌 表 吧! 已 經 有 一 個 負 責 的 負 責 人 話 你 知 啦!

5D 字 軌 表Article 81:

頭條新聞(31.7.99)﹕兩巴搶走地鐵客源


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Sat Jul 31 03:49, 1999 said:


以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(31.7.99)明 報 ﹕

兩 巴 搶 走 地 鐵 客 源

「 胖 軀 」 擠 不 進 肥 仔 怒 毀 巴 士 門


Article 81: (Request 1)

合 理!塔 巴 士 過 海 平 過 塔 地 鐵.再 者,有 位 座 有 空 調


十 分 舒 適,當 然 選 塔 巴 士 啦!起 碼 唔 駛 行 百 級 樓 梯.

S3N353Article 82:

30/7: 城巴大廢豪跪車累到九巴AV嚴重頂閘!


James 3007 (kwokcj@hknet.com) at Sat Jul 31 03:13, 1999 said:


尋 日 (30/7) 搭 新 巴 112 尾 車 番 屋 企, 約 19:10 到 紅 隧 收 費 廣 場 埋


站 時, 見 到 一 架 行 307 o既 九 巴 AV o係 紅 隧 巴 士 站 外 面 打 死 火


燈, 跟 住 成 堆 人 衝 上 架 車 度, 以 為 307 個 站 搬 走 左, 黠 知 睇 真 D,


原 來 前 面 架 城 巴 #557 (行 307)唔 知 因 乜 跪 左, D 乘 客 要 過 車, 就


衝 倒 上 架 AV 度, 呢 架 AV2?? (HJ????) 就 慘 咯, 下 層 企 成 60-70


個 人 (起 碼 過 50 人), 下 層 所 有 企 得 o既 地 方 都 企 滿 晒, 前 閘 頂


唔 在 講, 落 車 門 平 台 一 樣 企 左 四 五 個 人, 平 時 少 人 企 o既 車 尾


一 樣 好 似 車 頭 咁 頂. 架 車 走 陣 時 冇 晒 力, 康 莊 道 上 公 主 道 時 蟻 躝


咁 慢, 真 係 唔 敢 諗 架 車 o係 窩 打 老 道 上 獅 隧 會 點. 如 果 架 車 又 跪


埋 (或 者 撞 左), 咁 D 乘 客 咪 一 鑊 熟?

其 實 一 架 滿 座 o既 車 如 果 跪 左 就 叫 一 架 吉 車 o黎 載 啦, 攪 到 人 地


架 車 就 o黎 爆 咁, 如 果 出 事 都 唔 知 有 冇 得 賠.


Article 82: (Request 1)

你 想o下,如 果 要 等 部 吉 車, 你 估 最 快 要 幾 耐 才 來 到?


城 巴 應 該 最 快 到 要 由 灣 仔 碼 頭 出 車, 班 客 會 不 會 等 你o甘 耐


呢 期 城 記 收 晒 錢 唔 洗 入 大 埔lu.


何 況 灣 仔 係 華 富 線, 個 司 傳 又 懂 不 懂 入 大 埔?


Article 82: (Request 2)

我 最 憎 九 巴 做'307'用11m車 。Article 83:

Re: LM5紅色廣告


東邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) at Sat Jul 31 10:36, 1999 said:


> CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) said:


> 小 弟 早 幾 天 與 家 人 到 日 本 旅 遊, 無 意 中 在 東 京 看 見 一 張 有 China Motor Bus


> 字 樣 的 poster, 細 看 之 下 原 來 是 全 身 紅 色 的 LM5. LM5 當 年 全 身 髹 成 紅


> 色 就 是 為 了 拍 一 個 SeiXo LukXa 的 手 錶 廣 告, poster 之 中 以 LM5 大


> 部 份 右 邊 車 身 做 背 景, 巴 士 前 面 站 了 約 十 個 model, 另 外 在 角 位 有 一 些


> 該 款 手 錶 的 宣 傳 字 樣. 但 整 體 看 來, 最 搶 眼 的 郤 是 紅 底 白 字 的 China Motor


> Bus, 怎 麼 廣 告 商 不 要 求 中 巴 在 拍 攝 時 一 併 用 紅 色 將 那 幾 隻 字 也 蓋 過 呢?


>


> 想 問 問:


> 1. 有 沒 有 人 知 道 那 個 廣 告 為 甚 麼 要 用 巴 士 做 背 景 呢?


> 2. 為 甚 麼 一 個 日 本 廣 告 要 千 里 迢 迢 選 擇 香 港 的 巴 士 取 景 呢?


>


> 另, 小 弟 想 要 張 紅 色 LM5 的 相 片 留 念, 請 各 位 施 捨 一 下 吧!


>


> Thx!


>


> CMB VA52 (HN6509)

-  小 弟 上 個 月 去 日 本 都 有 見 到 呢 個 廣 告 , 點 解 要 搵 巴 士 做 背 景 ,


可 能 貪 佢 夠 大 架 掛 ? 話 晒 日 本 都 好 似 冇 雙 層 巴 士 , 亦 都 可 以 解 答 埋


妳 第 二 個 問 題 , 唔 通 去 走 去 內 地 搵 舊 珍 寶 咩 ? 用 紅 色 底 白 字 應 該 係


因 為 松 虫 子 果 一 系 列 的 手 錶 係 以 紅 色 為 主 , 至 於 點 解 唔 將 中 華 巴 士


字 樣 蓋 過 , 我 諗 係 因 為 中 巴 贊 助 , 想 於 日 本 賣 賣 廣 告 掛 ? 以 上 純 屬


個 人 意 見 .

東 邪


GK 9112Article 84:

967一問


Wing Lambert (jacmaxlam@hknet.com) at Fri Jul 30 23:55, 1999 said:


小 弟 有 幾 條 問 題 關 於967:

1)967幾 時 會 開?


2)由 邊 度 去 邊 度?


3)由 邊 間 巴 士 公 司 開?


4)路 線 如 何?

問 得 比 較 倉 促, 不 要 見 怪!

Wing Lambert


Article 84: (Request 1)

> 2)由 邊 度 去 邊 度?

港 島<-->兆 康> 3)由 邊 間 巴 士 公 司 開?

以 前 聽 人 講 話 係''橙 色 魔 爪''公 司 想 滲 入 屯 門 西 隧 線!
> 問 得 比 較 倉 促, 不 要 見 怪!


>


不 打 緊,我 都 係 估 估 下!


5020 JD2911Article 85:

Re: 問: 兜巴問題數則


HT8086 (nwfbva63@netvigator.com) at Fri Jul 30 22:45, 1999 said:


> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


> 小 弟 現 有 下 列 問 題, 各 位 兄 弟 如 有 知 情 者, 敬 請 回 答, 謝 謝!


>


> 1, 請 問 在AL136-150中, 有 哪 些 是 未 有 廣 告 的(連T banner也 沒 有)? 在 哪 裡 可 找 到?


>


> 2, 請 問 在3AV1-49中, 有 哪 些 是 未 有 廣 告 的(連T banner也 沒 有)? 在 哪 裡 可 找 到?


>


> Simon_28A

據 我 所 知,只 有 少 部 分AL的 左 邊 尚 未 貼T banner廣 告 的.


可 到 美 乎 碰 一 碰.(但 這 些AL大 多 數 係 後 備 車,見 吾 見 到


則 視 乎 運 氣 了)

HT8086Article 86:

[提議]新電子牌宣傳句語


Route 99 Ross Jai (ayeung@vol.net) at Fri Jul 30 21:24, 1999 said:


今 日 等 巴 士 時,突 想 起 一 些 應 景 的 宣 傳 句 語:

隔 分 鐘 就 見,


遲 些 唔 只 哩 條 線 23

呀, 好 似 超 字o忝,o甘 不 如:

隔 分 鐘 就 見,


唯 獨 哩 條 線 23

你 們 有 無 些 有 趣 的 宣 傳 句 語?

Ross Jai


Article 86: (Request 1)

> Route 99 Ross Jai (ayeung@vol.net) said:


>


> 你 們 有 無 些 有 趣 的 宣 傳 句 語?

我 都 想 到 幾 句:

新 巴 一 一O


舊 車 日 日 黎


(110)

坐 船 去 離 島


坐 新 巴 最 好


(4,25,88,91,94)

新 巴 直 抵 機 鐵 站,上!


(M21)

去 石 澳 游 水


新 巴 帶 你 去


(9,309)

豐 巴


[在 巴 士 上]投 票 明 天 截 止Article 87:

Re: 考考大家一個有關內地的bus術語


MAN (mangp@netteens.net) at Fri Jul 30 20:56, 1999 said:


> A.C (tinaau@cyberec.com) said:


> 考 考 大 家 一 個 有 關 內 地 的bus術 語


>


> is'大 巴 列 車 化'

車 海 ?

MANArticle 88:

Re: 火燒巴士之後錢箱一問


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Fri Jul 30 20:54, 1999 said:


> Andy Chan (a2129@netvigator.com) said:


> 龍 躉 被 燒 通 頂 已 經 一 個 星 期,想 問 巴 士 被 燒 之 後,錢 箱


> 內 的 錢 是 否 被 燒 掉 了,因 為 乘A43的 乘 客 大 多 數 用 紙 幣,


> 所 以 錢 箱 內 的 錢 是 否 被 燒 掉?

Just curious, why don't these passengers use Octopus, as I


suppose they depend mostly on KCR for going to other places...

Anyway, my guess would be, compare to the value of the bus,


which is at over $2 million, even at $28,000 of revenue does


seem rather insignificant, though I wonder if insurance would


cover that as well.

100/911R/M1/300 WongArticle 89:

Re: 尋3N13


Chik Wing Him (hy1615@netvigator.com) at Fri Jul 30 22:38, 1999 said:


> HT8086 (nwfbva63@netvigator.com) said:


> 我 想 請 問 有 無 板 友 見 過3N13(DA7194)的 行 ?因 為 好 耐 無


> 見 過 它 的  影,最 近 一 次 見 它 是 幾 個 月 前 行 走42C.


>


> HT8086


DA7194 3N13 is the 'S' bus of Route 23.Article 90:

Re: 巴士真係被當做箭耙!


Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) at Fri Jul 30 21:40, 1999 said:


> 巴 士 文 (daraman@netvigator.com) said:


> 剛 看 三 色 台 新 聞 , 講 經 濟 不 景 , 地 龍 公 司 又 搞 「 自 願 離 職 計 劃 」 ,


> 令 失 業 情 況 進 一 步 惡 化(其 實 一 直 未 好 過 , 只 是 政 府 話 好), 美 其 名 是


> 雙 嬴 方 案 , 但 看 看 實 情 :


> 地 龍 每 日 載 客 人 次 , 比 去 年 只 是 減 了 十 萬 , 只 有 二 百 三 十 萬 , 但 多 了


> 條 機 場 廢 線 同 東 涌 線 , 整 體 各 線 客 量 跌 幅 其 實 很 大 , 同 樣 各 間 巴 士 公 司


> 的 客 量 卻 不 跌 反 升 , 原 因 是 票 價 較 平 , 服 務 水 平 在 路 線 、 班 次 、 用 車 等


> 各 方 面 有 很 大 改 善 , 令 市 民 稱 便 。


> 較 早 前 混 吉 強 行 將300在 柴 , 又 講 明 鐵 路 運 輸 才 是 主 流 , 香 港 巴 士 的 營


> 運 商 無 論 如 何 努 力 改 善 服 務 , 就 是 嬴 得 乘 客 支 持 , 原 來 最 大 的 敵 人 係


> 政 府 ! !


> 諗 真 , 中 巴 的 顏 家 其 實 好 精 明 , 發 展 一 個 樓 盤 的 利 潤 , 等 於 做 十 幾 年 巴


> 士 , 仲 做 巴 士 做 乜 ? 所 以 九 五 年 混 吉 再 斬 中 巴 十 四 條 線 , 但 中 巴 卻 賣 了


> 黃 廠 對 面 的 地 皮 , 其 實 係 「 中 巴 摑 了 政 府 一 巴 」 。


>


> 巴 士 擁 躉 巴 士 文

雖 然 售 賣 樓 盤o既 利 潤 比 經 營 巴 士 為 大,


但 樓 宇 價 格 隨 經 濟 情 況 改 變, 顏 氏 又


可 否 保 證 每 時 每 刻 都 保 持 龐 大 利 潤?


而 巴 士 服 務 雖 未 必 能 為 其 賺 大 錢,


但 若 果 用 心 經 營, 則 保 証 不 會 蝕 本,


如 此 進 可 攻 退 可 守 的 策 略, 為 何 要 放 棄 呢?

其 實'倒 米 巴'有 好 多 好 處, 司 機 及 大 偈o既


技 術 同 高 效 率, 過 去(七 十 年 代)o既 進 取...


現 在 這 些 優 點 都 全 被'波 浪 巴'保 留 及 善 用.


你 們 有 同 感 嗎?

Simon_28AArticle 91:

Re: 車頭VOLVO Logo


東邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) at Fri Jul 30 21:58, 1999 said:


> FT144 (chun98@hknet.com) said:


> 我 今 日 去 街 見 到 有 架 九 記102車 牌GC7236的 富 豪 車 頭 有 個VOLVO Logo?

-  請 閤 下 是 否 新 入 行 的 巴 士 迷 呢 ? 因 為 九 巴 三 百 四 十 八 部 大 富


豪 之 中 ,3AV42 - GC 7236 屬 於 第 一 批 亦 都 係 唯 一 一 部 車 頭 鬼 面 罩 有


把 富 豪 「 劍 」 , 由 新 車 落 地 到 依 家 咁 多 年 , 把 富 豪 「 劍 」 都 經 歷


左 唔 少 風 霜 , 斷 頭 斷 尾 .

東 邪


GK 9112Article 92:

Re: 新巴914躉電子牌很''大''隻錯字!!!


豐巴 (simong@netvigator.com) at Fri Jul 30 11:47, 1999 said:


> NWFB 1032 (ccheung8@asiaonline.net) said:


> 今 日 看 見NWFB #1002 行914, 望 一 望 個 電 子 牌:


> 「 深 水''土 步'' 914」


> 大 家 都 知 個 ''土 步'' 要 造 字o架 啦, 右 下 係''少''小 一 點


> 但 係 個 電 子 牌 個 ''土 步'' 字 就 造 多 那 一 點!


> 搞 到 一 大 個 錯 字 在 車 頭!!!


>


> P.S. 除 了2A耀 東'''', 116''魚 則''魚 涌 及914深 水''土 步''外,


> 還 有 甚 麼 地 方 名 新 巴 要 造 字?


>


有'村'字 的 地 方,例 如81,781的 興 華'村'

豐 巴Article 93:

車情車趣-星島日報27/07/99


李尋歡 (peterwko@netvigator.com) at Sat Jul 31 17:24, 1999 said:


以 下 係 節 錄 自 星 島 日 報27/07/99的 車 情 車 趣 版

精 雕 細 豚 自 製 巴 士 模 型 幾 可 亂 真Article 94:

點解九記馬場線咁貴??????


DM2575 (ywc98426@ywc.hkcampus.net) at Sat Jul 31 16:58, 1999 said:


城 記8S由 小 西 灣 去 跑 馬 地 只 收$7.9,仲 有 分 段 價,但 九 記 三 條8籮 由 都 未 坐 暖 卻 收$9,why?Article 95:

[通告] 238X 調整班次


野比大雄 (busstop@netvigator.com) at Sat Jul 31 15:56, 1999 said:


由 一 九 九 九 年 八 月 一 日 (星 期 日) 起 ,


九 巴 路 線 238X 將 調 整 下 午 時 間 及 假 日 班 次 。


其 實 是 日 間 減 班 , 夜 間 加 班 。

平 日 海 濱 花 園 開 , 每 8 至 15 分 鐘 一 班


平 日 中 港 碼 頭 開 , 班 次 不 變 , 仍 為 8 至 12 分 鐘

假 日 兩 邊 均 改 為 9 至 15 分 鐘 一 班 ,


唯 晚 間 班 次 由 15 分 鐘 加 密 為 10 至 12 分 鐘 。Article 96:

Re: 九巴新聞稿﹕只要有想去的地方,愛上903.巴


Gary (busy@netvigator.com) at Sat Jul 31 18:34, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


> 以 下 資 料 是 取 自 九 巴 網 頁 ﹕


>


> KMB Passengers Listen To Commercial Radio's Engrossing Programmes


> 只 要 有 想 去 的 地 方


> 愛 上 903.巴


>>


>


本 人 數 日 前 已 經 提 到 某 輛Trident油 上 這 個 車 身 廣 告.但 是 沒 有 人 回 覆.在 這 裡:http://www.webcomm.com.hk/cgi-bin/hkbdb/read.cgi?t=32207-1Article 97:

Re: 問西貢紅Van價錢


968 (jevonwu@netteens.net) at Sat Jul 31 18:43, 1999 said:


> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 請 問 呢 幾 條 紅 Van 平 時 大 概 收 幾 多 錢 ?


>


> (1) 西 貢 - 旺 角


$10


> (2) 西 貢 - 九 龍 城


> (3) 清 水 灣 - 坪 石


Article 97: (Request 1)

(4)科 技 大 學 - 坪 石 $5

科 大 國 皇PTCArticle 98:

問兩部九巴 Trdient


東邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) at Sat Jul 31 13:32, 1999 said:


A T R 3 9  -  H W  8 9 7 0 ( 6 8 0 掛 牌 ) :


是 否 上 了 903 全 車 身 廣 告 ? 已 調 U 廠 行 9 6 8 ?

A T R 5 2  -  H X  7 0 6 7


是 否 已 從 9 6 8 調 至 沙 田 廠 ?

換 句 話 說 , 是 否 兩 部 車 已 經 對 調 ? 有 勞 板 友 解 答 .

P . S .


AV183 - GZ 8707 已 由 九 龍 灣 廠 調 往 沙 田 廠 .


AD86 - FH 772 前 幾 日 行 6 9 X , 是 否 已 調 往 U 廠 ?

東 邪


GK 9112Article 99:

[廣告] TKCBPA 網頁經已更新.


HU1110 (wong3553@hkschool.net) at Sat Jul 31 12:41, 1999 said:


如 題!

Welcome!!!

Matthew HU1110 ^_^Article 100:

問AutoX分店地址


Raymond (gl450@netteens.net) at Sat Jul 31 12:42, 1999 said:


(急 問)本 人 想 睇 下 一 本 新 出 版 的 中 巴 圖 書,


聽 聞 只 是 獨 家 發 售,請 問AutoX既 分


店 響 邊 度 有 呀?唔 該

P.S.梗 係 睇 下 值 唔 值 得 買 先 啦Article 101:

31/07 香港商報 - 巴士提供競選廣告


李尋歡 (peterwko@netvigator.com) at Sat Jul 31 11:23, 1999 said:


以 下 係 節 錄 自 今 天 的 香 港 商 報:

巴 士 提 供 競 選 廣 告Article 102:

新巴970廣告


NWFB 1111 (lihoyin@ctimail.com) at Sat Jul 31 10:59, 1999 said:


琴 日 行 街 打 手 電, 用 開 萬x 廣 告 電 話,


竟 然 聽 到 新 記970廣 告,但 聽o吾 清,o吾


之 仲 有 無 人 聽 過 呢?Article 103:

致259E字軌表負責人


屯碼59X (97484228@plink.cityu.edu.hk) at Sat Jul 31 10:43, 1999 said:


我 想 話 我 見 到259E的 車 如 下:(七 月)


HN6783(0540?/0700?/0800)--下 午 行59X(回 程2班)


HR9394(0600?/0715/0820)


GG8690(0620?/0730/0840)--下 午 行59M(回 程)


HP2036(0640?/0745/0900)--下 午 行59M(回 程)

請 代 為 證 實Article 104:

rt.967係未就快開辦?


小丸子新巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Sat Jul 31 10:39, 1999 said:


As title:
thx!

5020 JD2911Article 105:

致259B/C/D字軌表負責人


屯碼59X (97484228@plink.cityu.edu.hk) at Sat Jul 31 10:37, 1999 said:


請 更 新 你 的 字 軌 表!!!!!


由 二 月 八 日 起259B已 有2班 車


由 六 月 三 十 日 起259C已 有3班 車


由 七 月 廿 一 日 起259D已 有4班 車 去,3班 車 返


而 非 一 班(259B),一 班(259C)同 埋 三 班(259D)

請 請Article 106:

[廣告]香港互動交通台更新了!!!


香港互動交通台 (kfa79@hkstar.com) at Sat Jul 31 09:41, 1999 said:


香 港 互 動 交 通 台 已 經 更 新!


歡 迎 參 觀 !


香 港 互 動 交 通 台


謝 謝 !


iTRANSPORT was UPDATED!


iTRANSPORT


THX!Article 107:

[廣告]HKPT-Weekly Special城巴Neoplan


HKPT (webmaster@hkpt.com) at Sat Jul 31 09:16, 1999 said:


HKPT-Weekly Special已 經 更 新 ! 本 周 巴 士 照 片 為 城 巴Neoplan1801


歡 迎 參 觀 !

HKPT-Weekly Special

謝 謝 !


Webmaster


HKPTArticle 108:

新巴3001模型消息


CTB918 (majac@netvigator.com) at Sat Jul 31 02:38, 1999 said:
從 各 大 模 型 店 得 來 消 息 , 新 巴3001模 型 正 式 發 售 日 期 係8月7號 ,

並 吾 係 某 巴 士 模 型 網 頁 所 講0既8月17號 , 請 各 模 型 迷 留 意 , 吾 係 就 走 寶 。
CTB 918Article 109:

54十一米是否已離開????????


SiuLam (suilam@netteens.net) at Sat Jul 31 01:23, 1999 said:


As Title....


Coz I haven't seen them this few days(may be I am wrong)

SiuLamArticle 110:

[網頁廣告]追星集更新-八月之星梁詠琪


Leslie Chan/DD4571 (neoplan@ismart.net) at Sat Jul 31 01:07, 1999 said:


追 星 集每 月 更 新,

每 月 之 選-八 月 之 星 梁 詠 琪 最 快 落 廣 告 巴 士 - 新 巴 MB5

加 入 以 下 專 輯,加 入 鄭 伊 健'中 華 英 雄'廣 告 特 別 專 輯,


梁 詠 琪 大 聯 盟 卡 拉OK


黎 明 和 記 新 幹 線 特 別 專 輯


鄭 伊 健'中 華 英 雄'廣 告 特 別 專 輯

加 入 以 下 廣 告 相


落 選 港 姐 梁 敏 儀 蒸 餾 水 廣 告


叱 吒 少 年 團 廣 告

請 看What's New?最 新 消 息

另midi 更 新 為Miss you Finally-由LCMB 970 Jimmy提 供
Leslie Chan/阿 Gil/DD4571Article 111:

[網頁廣告]每週大相BL2


VA48,2102 (mirage13@netvigator.com) at Fri Jul 30 22:41, 1999 said:


本 網 本 週 大 相 為BL2.請 去 看 看.


按 此 去


VA48,2102Article 112:

新巴27巴士網頁 Ver. 6.5 Deluxe Version !!!


我不是環保新巴,上! (dc8@school.net.hk) at Fri Jul 30 22:04, 1999 said:

Article 113:

ArM type experience.


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Fri Jul 30 21:57, 1999 said:


I truly dislike ArM type, though sometimes I don't have much


choice...

Last Sunday I was with my friends at Tsim Sha Tsui Star Ferry


and needed to go back to Austin Road. We could of take SLF


on 1A, though my friends insisted to save a few bucks and


take B1.

No other type of bus was available except ArM type. There was


also some kind of traffic jam near Canton Road, so a station


master came up and told passengers, 'come on, hurry up!'.

I replied, 'this is a super high floor bus, what do you


expect?'

When I arrived at Nathan Road near Austin Road, I wanted to


alight the bus. Unfortunately, there was a lady who boarded


on the bus in no time. I told her there is a statement


written outside 'Please let passengers alighting first!'


The lady didn't even regret what she did and said, 'I don't


know how to read! So I don't care!' (the driver did nothing


in the mean time.)

100/911R/M1/300 WongArticle 114:

(minor) Bus accident.


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Fri Jul 30 21:50, 1999 said:


Today I served as a witness of a minor bus accident at around


1815 hour.

I needed to go to Peking Road after work. The closest bus


serving there would be (even though being super high floor)


8A/8P. (also being the cheapest in the neighborhodd)

So I proceeded to Cheong Wan Road. I saw CLP 311 going down


from Hung Hom KCR. Just as I took out the camera and got


ready to take photo of it. 'Bang!' There was a collision.

311 was in the fast lane, though the driver, apparently


saw smoother traffic in the middle lane, decided to change


to the middle lane. However, somehow, either he forgot to


look at the mirror, or he missed the blindspot, a Tai Fung


Isuzu on N30R with newest Asia body (similar to Mitsubitshi


MS coach), was apparently in the middle lane, and its mirror


was crushed, along with damages for the drivers' window.

The Isuzu's driver actually wanted to avoid the collision, so


the bus turned left a little bit, hence occupied part of the


slow lane as well. No bus except minibuses were able to get


through.

It took 20 minutes for police to arrive at the scene, and 5


minutes afterwards the buses were then able to move to the


busstop for further investigation. Guess how bad the traffic


was backup? I was most worried about those passengers who


were anxious to get home on routes like 26, 35A, 41A, 81C,


87D, 98D, etc...

Passengers of K16 alighted the bus and decided to walk!

For practice in US, the vehicles involved should of be pulled


over to the side and avoid traffic jam. Though I heard in


Hong Kong the vehicles being involved shall stay at the scene


until police arrived.

What do you think? Since I served as the witness, I had the


opportunity to consult a policeman about the case, and he


replied 'it depends' and vehicles could of be pulled over


to the side and avoid traffic jam.

100/911R/M1/300 WongArticle 115:

[廣告] 5001大特寫


FP8329 (tky808@hkschool.net) at Fri Jul 30 21:45, 1999 said:


由 於 相 片 放 在XOOM, 所 以 我 特 地 造 了 個Sub-Page


5001大 特 寫

如 果 看 不 到, 可 以 用 呢 個linkArticle 116:

今日借壞車問...


DA90 (refchan@netteens.net) at Fri Jul 30 20:23, 1999 said:


據 拖DA52o既 技 工 師 傅 講


DA82同DA92一 樣 改 裝 緊 , 唔 知 幾 時 先 出 得

新 巴 禿 鷹 九 零 係 香 港 仔0既 報 導Article 117:

九巴仔及DMS巴士模型將於明日發售/新模型書


Metrobus Mk.3 (metro_cammell_weymann_metrobus@i-cable.com) at Fri Jul 30 19:36, 1999 said:


剛 去N80逛 完


店 員 話 九 巴 仔 及DMS都 是 明 天 發 售


(DMS提 前 了5日 發 售)售 價 兩 部 都 是268

此 外,還 有 一 間 新 的 出 版 公 司 推 出 一 本 命 為[香 港 巴 士 模 型]的 新 書


N80貼 出 的 海 報 說 明 了 售 價68,訂 購 價58,八 月 初 出 版Article 118:

龍運新廣告


DM3103 (97008710@plink.cityu.edu.hk) at Fri Jul 30 18:54, 1999 said:

生 果 報c22版 有 一 個 龍 運 新 廣 告


但 係 果 張 外 國 地 方 相 黑 色 一 片.

只 有 那 個 紅 色 一 小 塊'KMB'的 飛 機 標 誌


才 知 道 是 宣 傳A41....BUT NOT A41P!!!

可 以 話 係 最 差 的 九 記 廣 告

轉 到MARK哥 台 的


DM3103Article 119:

What is URL of LITE VISION?


72x (tckmail@hknet.com) at Fri Jul 30 18:09, 1999 said:


I find 'www.lite.com' & 'www.litevision.com' . They aren't LITE VISION web siteArticle 120:

KMB 10 Notice:


Chik Wing Him (hy1615@netvigator.com) at Fri Jul 30 17:30, 1999 said:


Effective Date: 01/08/1999


Frequency will be revised to 8-15 minutes daily.

Notice from: Bus Stop, Sai Yeung Choi Street South, Mong Kok.Article 121:

點解城記383車頭有Volvo logo???


VA63 (kc10392@kc.hkcampus.net) at Fri Jul 30 16:59, 1999 said:


是 水 箱 前 打 斜 之Volvo logo and 這 車 是 用Leyland牛 油 蓋 的.

thanks!Article 122:

致:九巴42M,43M字軌表負責人:


Philips (ykfong@vtech.net) at Fri Jul 30 15:41, 1999 said:


我 睇 過 九 巴42M,43M既 字 軌 表 後,發 現 佢 地 好 耐 無 更 新 過 字 軌,


都 差 唔 多 兩 個 月 啦!


請 盡 快 將 字 軌 表 更 新!Article 123:

查詢以下巴士底盤編號


奧黏P人 (hwc718@netvigator.com) at Fri Jul 30 15:01, 1999 said:


ADS216-ADS227


AP7


請 附 首 次 登 記 日 期

Thanks


奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站Article 124:

Re: 木瓜黑仔天


沒有94x的日子 (motor@netvigator.com) at Sat Jul 31 18:39, 1999 said:


> 大 帥 爺 (b1010101@netvigator.com) said:


> 剛 從 北 角 搭671回 家,到 蔩 竹 坑 上 鴨  洲 橋 口 遇 到


> 城 記 大 廢 豪438跪 左,成 架 車 廢 到 上 唔 到 橋,阻 住 地 球 轉


> 所 有 車 需 要 改 路,及 後 在 香 港 仔 又 見 到 木 瓜 大 蟲814(rt170)爆 前 太


> 成 個 下 爬 貼 地,在 路 邊 等 死


> 最 後 返 到 利 東,更 黑 到 見 鬼 車870行rt97 tim


>


> today 木 瓜 真 黑 仔


>


> 怒 殺 格 格 的 大 帥 爺

我 都 見 過 一 次,不 過 係 新 巴,(590)VA??,咁 唔 通 竦 巴 都 咁 黑?


我 時 時 都 見 到870行96,如 果 行118嗎 仲 黑??

沒 有94X的 日 子Article 125:

Re: 問影相時要注意的地方


HT8086 (nwfbva63@netvigator.com) at Sat Jul 31 18:44, 1999 said:


> Kenrick DG3001 (h9808241@hkusua.hku.hk) said:


> 小 弟 想 影 些 巴 士 相 做homepage ,


> 1) 唔 知 影 相 時 要 注 意 什 麼 地 方?


> 2) 有 什 麼 地 方 是 影 相 熱 點?


>


> 請 指 點. 多 謝.


> Kenrick DG3001

1)影 相 時,應 要 注 意 有 無 人 在 您 的 鏡 頭 走 過,以 及 不 要 手 震.


2)美 乎,港 澳 碼 頭 和 北 角 碼 頭 均 是 影 相 熱 點,但 後 兩 者 到 了


下 午 就 會 背 光,敬 請 留 意.


我 建 議 介 乎11a.m-2p.m這 段 時 間 去 影 巴 士,因 會 收 到 最 佳 效 果.

HT8086Article 126:

開估--大巴列車化


A.C (tinaau@cyberec.com) at Sat Jul 31 19:09, 1999 said:


開 估--大 巴 列 車 化

其 實,即 是 一 大 堆 巴 士 埋 站,很 似 列 車 一 樣,阻 塞 交 通.


這 種 情 況 在 港 也 有 發 生,非 常 普 遍!

Very Easy!

-------------------------


另 外,想 問 下 新man很 那 線 及in what time 出 現

http://www.geocities.com/Tokyo/Bay/8699/


Thank!Article 127:

沙廠D鴨車去哂邊


ADS154 (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) at Sat Jul 31 19:00, 1999 said:


今 日87同87B都 冇 鴨 行


而 且87B 1車 今 日 係 用S3BL74(DL9075)


而 且 此 車 燒 豬 盤 有87B張 紙


另 外,原1車BL77(DE2889)就 代2車N343(CT5288)


而 數 日 前,87都 唔 見 有 鴨,呢 兩 日 就 多 左BL25同26兩 兄 弟


仲 有,琴 日 沙 廠 架 鴨-N341(CT5190,87B蛇 車 掛 牌)就 替BL1行99


唔 通 沙 廠D鴨 俾 哂K廠Article 128:

九巴播903最好的方法


968 (jevonwu@netteens.net) at Sat Jul 31 18:39, 1999 said:


大 家 之 前 都 提 過 對 九 巴 播903之 不 同 意 見 。


顯 而 易 見 , 有 好 些 乘 客 都 會 在 車 上 訓 覺 的 。

計 我 話 , 如 果 在 高 速 公 路 上 熄 收 音 機 ( 或 調 低 音 量 ) ,


效 果 會 唔 會 好 些 呢 ? 至 少 唔 會 令 人 訓 唔 著 。


仲 有 , 好 多 「 內 陸 」 ( 屯 門 元 朗 、 上 水 等 ) 乘 客 朝 早 搭 車 都 係 奉 旨 訓 覺 ,


都 係 離 開 高 速 公 路 之 後 先 至 開 番 大 聲 ,


叫 他 們 起 身 同 聽 下 第 一 手 資 訊 。

隊 道 線 播 則 極 受 歡 迎 , 朝 早 好 多111乘 客 都 帶 收 音 機 。


幾 個 月 前 有 新 巴111司 機 播 新 城 ,


效 果 十 分 好 , 塞 車 唔 駛 悶 。

這 樣 不 是 個 好 的 平 衡 點 嗎 ?


如 果 仲 有 其 他 好 論 點 和 意 見 , 歡 迎 提 出 討 論 。Article 129:

莫非傳言中的64K,75K用是......


iBus (cityman@netteens.net) at Sat Jul 31 18:34, 1999 said:


莫 非 傳 言 中 的64K,75K用  係 「 三 色 台 」 的 那 個 節 目 用 的 「 專 車 」?Article 130:

每周相片 - 10.6 m 新巴


T.W.C. (cityupdate@mail.mynvo.com) at Sat Jul 31 18:27, 1999 said:


'巴 士 UPDATE'


每 周 相 片 - 10.6 m 新 巴

網 址: http://members.xoom.com/CityUpdate
'巴 士 評 分 -- 超 級 富 豪'


繼 續 接 受 大 家 評 分

就 新 巴 的 超 級 富 豪 , 你 會 給 多 少 分 呢?
'香 港 巴 士 迷 意 見 調 查'

網 址: http://www.freevote.com/booth/busfans
歡 迎 瀏 覽Article 131:

[急問]請問坐A21往機場方向全程需要幾耐?


iBus (cityman@netteens.net) at Sat Jul 31 18:15, 1999 said:


如 題.Article 132:

Re: I find a BIG problem in Dragon


Canopus (mck@netteens.net) at Sat Jul 31 20:58, 1999 said:


New Volvo also!

> 72x (tckmail@hknet.com) said:


> Dragon bus rear route is easy to stolen, because only to take off few botton on ADS, take off seat on AD, can take the route board!!Article 133:

[巴士網頁廣告]Bus Square 每週大相


Canopus (mck@netteens.net) at Sat Jul 31 21:03, 1999 said:


Bus Square每 週 大 相: 城 巴 Man NL262, 1505


http://drive.to/busArticle 134:

請問大家,究竟邊條巴士線係最差呢??


新巴25 (julianna@netvigator.com) at Sat Jul 31 20:58, 1999 said:


香 港 咁 多 條 巴 士 線,邊 條 係 最 差 呢??


(每 間 巴 士 公 司 列 一 條)


新 巴:?九 巴:?城 巴:?嶼 巴:?Article 135:

尋download NFS 3 新巴車網頁


VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) at Sat Jul 31 20:51, 1999 said:


尋download NFS 3 新 巴 車 網 頁,thxArticle 136:

問題數則???


948 (tycc1406@netteens.net) at Sat Jul 31 20:47, 1999 said:


小 弟 首 次 貼 文,多 多 指 教

1) 249M以 現 時 客 量,應 可 改 用ADS,唔 洗 密 到 我 都 眼 突 突,順 便D AA


可 俾 番 出 來

2) 63M,63X為 何 開 時 有 熱 狗?KMB唔 係 唔 開'熱'線 好 一 段 時 間 嗎?

3) 青 衣 重 組 有 冇 下 文?(其 實42,49X搬 站,49X不 入 荃 灣,開241X提 議


是 不 錯 的)

4) 264M客 量 少 得 可 憐,可 否 經 青 衣 其 他 地 區 救 回264M呢?

5) 九 巴 之 友 每 年 幾 月 招 募 會 員?

6) 為 何NWFB,CTB不 重 組2xx,3xx,5xx,7xx的 路 線 號 呢?比 起 離 仲 亂


過 九 巴 的2xxArticle 137:

【新線】天水圍至沙田路線即將開辦.


969 (pss71094@pss.hkcampus.net) at Sat Jul 31 21:08, 1999 said:


據 議 員 得 知 天 水 圍 至 沙 田 路 線 即 將 開 辦,詳 情 如 下:


路 線:天 水 圍 市 中 心<->沙 田 市 中 心(編 號 未 定)


天 水 圍 市 中 心 開 出:跟269B/C,264M至 大 欖 隧 道 轉 車 站->大 欖 隧 道->


城 門 隧 道 轉 車 站->沙 田 市 中 心.


沙 田 市 中 心 開 出:城 門 隧 道 轉 車 站->大 欖 隧 道 轉 車 站->跟269B/C,264M.


每 天 全 日 服 務


收 費:$14.50


經 營 者:九 巴(另 其 他 經 營 者 於2000年 初 開 辨 天 水 圍 北 開 出)


預 計 於 九 至 十 月 開 辦.(因 與 運 輸 署 相 討 細 節)


Article 137: (Request 1)

> ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) said:


>


> 乜 沙 田 市 中 心 仲 有 位 擺 站?用289R個 站?

我 擔 心 乘 客 等 車 時 太 擠 迫 , 此 問 題 嚴 重 過 有 無 位 擺 車


太 危 險 喇 , 尤 其 係 城 隧 線 , 太 多 人 在 沙 中 的 站 等 車 ,


那 個 自 動 電 梯 又 行 得 慢 , 散 唔 切 落 車 的 人Article 138:

Re: 【雜誌】車王巴士內容


ATR3&3AD52 (m0823@netfront.net) at Sat Jul 31 21:12, 1999 said:


> Alex Tsang (alexcad@hknet.com) said:


> 今 期 車 王 有 新 巴 專 輯 , 介 紹14系 ,16系 及5000系 ,


> 夾 附 於 商 用 車 季 刊 內 。

佢 地 對5000系 有 乜 評 論?Article 139:

屯門新墟改道消息


Zenga (96479104@plink.cityu.edu.hk) at Sat Jul 31 21:30, 1999 said:


因 爆 水 管 , 屯 門 經 新 墟/新 發 各 路 線:九66、 九66M、 九961、(九59S、)


輕A59、 輕521都 唔 可 以 埋 新 墟/新 發 分 站 。


市 中 心 現 作 新 墟/新 發 臨 時 分 站 , 去 新 墟/新 發 要0係 市 中 心 上 落 車 。


九 記 北 行 各 線 會 飛 新 墟/新 發 分 站 。 南 行 線 由 於 不 可 右 轉 屯 中 , 可 能


要 經 青 山 公 路 行 個 圈 入 番 新 墟 , 再 前 往 屯 中 。


輕 鐵 巴 士 會 用 上 列 行 圈 法 而 唔 飛 新 墟/新 發 站 。Article 140:

九鐵利蘭209數問


HT8086 (nwfbva63@netvigator.com) at Sat Jul 31 21:30, 1999 said:


早 前 有 板 友 見 過 九 鐵 利 蘭209(EN9624)翻 油 了 紅 色 車 身.那 麼 我


想 問 問 該 巴 士 出 番 來 未?行 走 邊 條 線?上 了T banner未?


煩 請 回 答,Thanks!!

HT8086