19990509
Articles on 9th May, 1999.

Today's Articles: 56.


Articles' Numbers: (19990509_01-56)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文


Article 1:

Re: 8號的興衰


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) from 203.83.89.154 at Sat May 8 21:31, 1999 said:


> NWFB 1032 (ccheung8@asiaonline.net) said:


> 如 題 。 請 討 論 , 勿 動 肝 火!


>

事 實 上,8號 曾 經 是 東 區 的 線 皇,我 小 時 候 亦 經 常 踏 著 拖 鞋,與 同 學 一


起 搭8號 的DS去 柴 灣 游 水.

在80年 代,8號 線 以DS為 主 力,與82成 為 來 往 柴 灣 及 港 島 其 他 地 區 的 主


線,當 時8號 給 人 的 印 象 是 「 好 嘈 」 及 「 好dun」.

當8號 延 長 到 小 西 灣 後,隨 著 小 西 灣 村 陸 續 入 伙,8號 線 的 需 求 直 線 上


升,中 巴 亦 將 不 同 的 車 款 投 放 到8號 線 上,除DS外,還 有LV,LF,SF,DL,


ML,LX等 等,可 謂 百 搭 線.到 後 來,DL和DM成 為 了8號 線 的 主 力.在95年


(對 嗎?),中 巴 更 在8號 線 提 供 空 調 巴 士 服 務,當 時 的 冷 馬 有LA18,LA19,


LA20,LA23,LA24,LA25,空 調 與 非 空 調 巴 士 的 比 例 約 一 比 三,將8號 線


推 上 了 最 高 峰.

但 隨 著8X的 開 辦,銅 鑼 灣 至 北 角 一 帶 的 搭 客 大 量 流 失,再 加 上82號 開


始 繞 入 小 西 灣,小 西 灣 居 民 不 再 單 獨 依 賴8號,很 多 人 爭 相 搭 較 便 宜 的


82,8號 車 班 班 頂 閘 的 盛 況 不 復 再,反 而82在 假 日 的 需 求 大 增,即 使 用


DM,LM亦 應 付 不 來.在8號 客 量 日 漸 縮 減 的 情 況 下,中 巴 在 末 期 將8號 很


多 的DL都 換 成 載 客 量 較 少 的DM.

新 巴 接 手 後 開 辦 了8P,8號 的 客 量 再 受 打 擊,而8號 線 的 重 要 性 亦 大 不


如 前,逐 漸 步 向2號 的 後 塵.

< < 強 烈 抭 議 北 約 空 襲 我 國 駐 南 斯 拉 夫 大 使 館 > >

諗 起 好 多 往 事 既


CMB VA52 (HN6509)


ICQ:25234343


Article 1: (Request 1)

> 豐 田 英 二 (tcli1998@ctimail.com) said:


>


>


> 這 麼 我 不 如 問 您 為 何 沒 有 用?


>


> 豐 田 英 二


>


> ICQ no.8238165


8X, 8P, 82, 84M......這 些 線 都 是8號 沿 途 有 的.

NWFB 1032


Article 1: (Request 2)

> 豐 田 英 二 (tcli1998@ctimail.com) said:


>


> 至 少 可 以 給 予 柴 灣 等 出 或 去 多 一 個 選 擇.


> 我 覺 得 沒 有 不 當!


> 豐 田 英 二


還 不 夠 多?!

NWFB 1032


Article 1: (Request 3)

> DM3103 (97008710@plink.cityu.edu.hk) said:

> 若 果 不 是 由 小 西 灣 上 車, 即 地 龍 沿 線, 只 有2, 2A, 8, 有


> 1. 平


> 2. 空 調


> 的 服 務


> 有 的 坐3, 4 個 站, 又 不 想 搭'丁 丁'和 行 萬 幾 層 樓 梯 搭


> 地 龍, 2, 2A, 8 就 和'九 巴 仔 路 線'的 綜 合 班 次 有 一 樣 作 用!!


>


> DM3103


> P>S>若 不 同 意, 不 要 罵 戰, 有 理 據 就 可 以 提 出!!

我 並 不 完 全 否 定 你 所 提 出 的 幾 點,亦 不 是 說 一 定 要 取 消8號,但 正 如 我 左


八 號 的 興 衰一 文 提 及,八 號 的 重 要 性 已 逐 漸 息 微.

八 號 的 客 量 已 經 被 很 多 其 他 路 線 分 薄 了,獨 市 生 意 只 有 長 命 斜 及 康 翠


台 來 往 銅 鑼 灣 及 灣 仔,本 身 的 地 位 已 由 主 幹 線 降 格 為 輔 助 線,可 有 可


無,只 不 過 是 多 一 個 選 擇 罷 了.

要 論 平,不 及82,84;要 論 快,不 及8X,8P;要 論 空 調,其 他 線 亦 有.你 提 到


2,2A,8可 有 像 彌 敦 購 物 線 的 功 效,但 來 往 東 區 及 銅 鑼 灣 的 搭 客 不 及 彌


敦 道 多,而 且 新 巴2,2A班 次 頻 密,已 提 供足 夠 的服 務,那 麼 還 有 需 要 由


小 西 灣 開 出8號 來 加 強 服 務 嗎?如 果 嫌2,2A的 班 次 還 不 足 夠,倒 不 如 將


八 號 的 車 加 到2,2A好 了.

VA51亦 提 到 八 號 往 小 西 灣 有 一 定 客 量,但 這 只 在 收 費 與82相 同 的 情 況


下 出 現,在 相 反 方 向 搭 客 就 會 選 搭82,84了.同 時,早 上 八 號 會 迫 滿 上 學


的 學 生,但 八 號 並 不 是 唯 一 的 選 擇(雖 然 其 他 車 都 會 頂 閘),同 樣 地,我


認 為 將8號 的 資 源 投 放 到 其 他 路 線 提 供 針 對 性 的 服 務 會 比 較 好.

雖 然 八 號 在 東 區 居 民 心 目 中 有 很 重 要 的 位 置,正 如 二 號 一 樣,但 在 各 間


公 司 都 重 組/合 併 多 餘 路 線 以 削 減 開 支 的 時 候,八 號 怕 且 都 難 逃 一 劫,


否 則 亦 會 步 向 二 號 的 後 塵.

我 再 重 申,我 並 非 一 定 要 新 巴 取 消 八 號,亦 非 漠 視 東 區 居 民 需 要, 本 人


對 八 號 亦 有 深 厚 的 感 情.但 時 移 勢 易,八 號 的 確 再 沒 有 存 在 價 值,反 而


將 八 號 的 資 源 放 到2,2A,8P,82,84,集 中 資 源 提 供 針 對 性 服 務 會 來 得 更 有


效 益.

P.S. 如 果 中 巴 仍 然 在 勢,早 在 去 年 我 已 經 去 信 建 議 重 組 路 線 了......

< < 強 烈 抗 議 北 約 空 襲 我 國 駐 南 斯 拉 夫 大 使 館 > >

只 不 過 是 議 事 論 事,希 望 大 家 不 要 介 懷 的


CMB VA52 (HN6509)


ICQ:25234343


Article 1: (Request 4)

你 知 唔 知82號 即 使 開 到 幾 密,8號 都 會 有 客?

你 試 下 搭8號 由 北 角 落 小 西 灣 就 知 架 喇


Article 1: (Request 5)

> 新 巴1160 (iteawiv@netvigator.com) said:


> 但 係8號 好 賺 錢.


> 小 西 灣 台 柱 黎 架.


> 取 消8號,下 世 啦!!!

以 前 就 係 既, 但 係 當 小 西 灣 去 北 角/灣 仔 o既 8X 同 埋 小 西 灣 去 銅 鑼 灣/灣 仔 北 o既 8P


開 左 之 後, 所 有 8 號 行 經 既 地 方 都 有 第 二 D 線 去 到, 搞 到 8 號 現 在 只 係 做 花 瓶 角 色,


遲 早 會 被 淘 汰


Article 1: (Request 6)

> Citybus Friend (kc09707@school.net.hk) said:


>


> I want to know what district which only R.8 only can go !

來 往 康 翠 台 巴 士 站 與 銅 鑼 灣/灣 仔 的 唯 一 路 線


(假 設 那 裡 的 乘 客 都 不 願 意 往 柴 灣 道 乘 車).


Article 1: (Request 7)

同 意 。

NWFB 1032


Article 1: (Request 8)

誰 說 的?

NWFB 1032Article 2:

[待續巴士番柬劇]ML34打倒騰之謎


前中巴8號線太守VA51 (parnell@cyberec.com) from 202.64.27.1 at Sun May 9 08:54, 1999 said:


話 說 小 弟 呢 兩 日 番 嶺 南 考 英 文,周 五 朝 早 搭ML34(8)去,架 車 迫 爆.小 弟 找 到 一


個 上 層 車 尾 位,坐 下 無 耐 聽 下D引 擎 聲 勁 似MC......跟 住 架 車 上 斜 超 慢wor~居


然 俾 架 爆 滿 既DS飛 過......唉.

跟 住 小 弟 連 續 兩 日 考 完 都 搭ML34返 屋 企.周 五 考 完 架 車 上 斜 都 係 好 慢....


..周 六 考 完 上 斜 果 陣 都 依 然 係 呢 個 速 度 啦.

但 係 架 車 行 長 命 斜 果 陣,每 次 起 步 都 要 打 倒 騰!架 車 上 面 好 多 人 都 好 少 理,但


係 我 就 嚇 到 差 點 叫 出 離!

你 估 下 咩 原 因 架 本 來 好 好 力 既ML會 一 夜 之 間 衰 到 要 打 倒 騰 呢?


Article 2: (Request 1)

> CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) said:


>


>


> 架 車 係 咪 換 左 副MC既6LXB(170bph)偈 呢?

應 該 無 換,我 搭 車 頭 果 陣 把 聲 無 轉 到

>


> < < 強 烈 抗 議 北 約 空 襲 我 國 駐 南 斯 拉 夫 大 使 館 > >


>


> CMB VA52 (HN6509)


Article 2: (Request 2)

> 機 神 (chanyui@ctimail.com) said:


>


> 但 係6LXCT同6LXB D聲 差 唔 多o者....

聽 落 後 者 o既 聲 係 沉 o的 o既 . 不 過 ML o既 聲 音 都 有 兩 種 , 有 通


風 機 o既 ML o的 聲 一 般 比 冇 果 o的 響 , 對 照 吉 偈 S3M , 都 係 一 樣 .Article 3:

Re: 2+2縮水OLYMPIAN (BL)


SC (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.4 at Sat May 8 23:21, 1999 said:


> GD7788 (beanstanley@ctimail.com) said:


> 請 問 有 冇 其 它OLYMPIAN(BL)改2+2座 位 呢?


> 據 本 人 所 知DB7133已 經 改 .


應 該 係BL25(DB7311),現 時 掛 左87B(好 似 係 蛇)


另 外 仲 有BL41(DB9635),都 係0係 沙 廠,後 備 車,多 數 行87/87B


Article 3: (Request 1)

呢 兩 部 車 仲 有 個 水 塘 位 添 .


想 問 下 以 前 o既 水 塘 雞 係 咪 都 係 2+2 坐 位 架 ? 載 客 量 幾 多 ?


我 記 得 呢 隻 雞 係 叫 做 勝 利 二 型 FS 型 .


Article 3: (Request 2)

> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


>


> 印 象 中 , 兩 部 水 塘 雞(G98和G99)都 是 配2+2座 位 的 。 載 客 分 佈 如 下 ﹕


> 上 層 座 位 ﹕49


> 下 層 座 位 ﹕25


> 下 層 企 位 ﹕31


> (有 錯 請 指 正)

若 果 照 呢 個 數 字 黎 睇 , 水 塘 雞 同 BL o既 載 客 量 咪 比 唔 改 裝 果 o的 仲 少 ?


點 解 要 改 裝 2+2 呢 ? 唔 通 維 持 3+2 會 翻 車 ?


Article 3: (Request 3)

你 係 唔 係 指DB7311(BL25)呢


仲 有BL41(DB9635)亦 是2+2水 塘 蘭(BL)

~~~Tony(S3M61)~~~


推 介 網 頁Article 4:

Re: 唔反感


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) from 203.83.89.69 at Sun May 9 10:00, 1999 said:


> Citybus Friend (kc09707@school.net.hk) said:


> As title!


> Because before it is in yellow colour!

我 覺 得 冇 乜 問 題 丫,最 初 非 專 利 既 時 候 係 黑 色 既,做 左 專 利 就 用 黃 色,


後 來 仲 有 紅 色 同 綠 色.

其 實 轉 下 色 都 幾 好,俾 人 新 鮮 d 既 感 覺,免 得 俾 人 話 服 務 十 年 如 一 日,


同 埋 黃 色 柱 用 耐 左 睇 落 會 好 殘.

不 如 估 下 下 次 會 用 咩 色 好 過 啦...

< < 強 烈 抗 議 北 約 空 襲 我 國 駐 南 斯 拉 夫 大 使 館 > >

CMB VA52 (HN6509)


Article 4: (Request 1)

其 實 FD 車 牌 果 o的 已 經 係 黃 色 扶 手 架 啦 , 不 過 數 目 就 少 o的 .


九 巴 S3V 果 o的 咪 係 囉 . 唔 知 係 咪 熱 狗 o既 關 係 .


最 新 傑 作 : 紅 同 黃 都 唔 係 , 而 係 紅 黃 雙 間 .


Article 4: (Request 2)

不 如 用 灰 色 丫~~~又 或 者 用 番 版 林 憶 蓮 果 隻 色 都 好 正 架~


Article 4: (Request 3)

唔 係 丫,都 幾 正 呀,至 少 無 咁 悶


Article 4: (Request 4)

No. I don't think so. CTB outside is yellow & inside is Red.


it's very beautiful. Especially, 9xx-10xx those Volvo 11m. ^_^

NWFB 1032Article 5:

Re: [八仔] 嘩! 咁都得?


豐田英二 (tcli1998@ctimail.com) from 203.80.66.27 at Sat May 8 20:11, 1999 said:

> NWFB 1032 (ccheung8@asiaonline.net) said:


> 今 日 坐 城 記 十 號 #356 往 北 角, 到 金 鐘, 見 有 班 人 一 行 四 人 上 車,


> 其 中 一 個 叫 其 他 三 個 搵 位 坐, 而 佢 就 拿 張 八 達 通 一 人'o都'四 次.


> 乜 咁 得 咩? ^_^


>


> NWFB 1032

我 今 日 考 會 考 乘 巴 士 見 到 個 會 考 生 拿 出 粉 紅 色 的 八 達 通'o都'二 次.
豐 田 英 二

ICq no,8238165


Article 5: (Request 1)

> TL (awongtl@ihug.co.nz) said:


> 邊 度 得 架, 不 嬲 都 知 八 仔 要 等 一 段 時 間 先 用 得 第 二 次 架, 萬 一 唔 小 心 接 觸 到 兩 次 咁 點 算 呀?

無 錯, 每 張 八 達 通 只 可 以'o都'一 次.


上 次 我 響 中 環 交 廣 搭70, 放o左 張 八 達 通 響 部 機 度 好 耐, 都


無'o都'一 聲, 我 以 為 部 機 唔 曉 出 聲, 個 司 機 又 無 叫 我 再


'o都'過, 所 以 就 唔 理 佢. 之 後check返, 係 無 扣 數 個 喎..


Article 5: (Request 2)

唔 係 , 只 要 ‘ 都 ’ 一 次 之 後 隔 十 秒 , 就 可 以 ‘ 都 ’ 第 二 次 , 所 以 第


一 位 板 友 所 講 的 , 完 全 可 以 發 生 , 只 要 個 位 人 兄 響 部 機 面 前 等 一 分


鐘 的 話 。

--HM3044


Article 5: (Request 3)

他 首 先 話 車 長 知,可 不 可 以 用 粉 紅 的 八 達 通'o都'二 次.


車 長 話 可 以,他 o都'一 次 後,我o都'一 次,他 再 第 都'二 次.

豐 田 英 二

ICQ no.8238165Article 6:

問新記DM+N年前九巴布牌


CV7946 (anthonycm@ctimail.com) from 203.80.122.189 at Sat May 8 19:53, 1999 said:


本 人 欲 影 齊 新 記DM,想 知 全DM行 咩 線,同 有 咩 廣 告,請 各 位 幫 幫 忙,幫 幫 小 弟.THANKS!!!


PS.(其 實 我 一 早 已 查 過 本 討 論 區 的'字 軌/掛 牌 表',但 只 查 到 一 半 的DM(全 數28部),所 以 才 於 這 裡 問)

點 解 九 記 以 前 的 數 字 布 牌 有 大 字 有 細 字?????


另 外 點 解LEYLAND 11M熱 狗 中 路 線 牌 字 形 比 前 後 路 線 牌 字 牌 細D????

今 日 同 個60X巴 士 佬 講 開 野,佢 問 我'有 無 網 址 可 以 投 訴60X D車O家??依 家D車 屎 到 痺,換 返D GF牌VOLVO 都 好 呀'


究 竟 有 無 網 址 可 以 投 訴 路 線????

請 幫 幫 忙


CV7946


Article 6: (Request 1)

可 以 參 考呢 度


DM25係 家 計 會 廣 告.


多 數 行 南 區 線: 4,91,94


有 時 有 一 架 半 架 行 東 區: 8,82
DA82,HB8095.


Article 6: (Request 2)

全 部 在 南 區4,91,94呀!


Article 6: (Request 3)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 因 為 個 側 牌 比 頭 尾 牌 細,唔 只 熱 狗,冷 氣 都 係


除 左 奧 黏 , 仲 有 G423 , 3N1-3 都 係


>


>


> 邊 個 司 機 咁 同 你 講 呀,因 為 好 多60X司 機 都 同 我 咁 講 過


> 包 括 而 家 駕 駛12米Volvo同Dennis的 司 機


換 番 轉 頭 64M o既 車 長 又 要 投 訴


>


> 金 魚 字Article 7:

Re: 「九巴仔」全身廣告


阿恆 (ryhchan@ctimail.com) from 205.252.144.90 at Sat May 8 23:09, 1999 said:


> Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) said:


> 九 巴 自 日 前 於 電 視 推 出 「 九 巴 仔 」 廣 告 後 , 亦 於 有 關 路 線o既 掛 牌 車 度


> 貼 上 T-Banner 。 原 來 咁 都 唔 止 , 今 晚 竟 然 見 到 一 部 6A S3N 同 埋


> 9 號 3N 上 左 全 身 粉 紅 色 「 九 巴 仔 」 廣 告 , 幾 靚 下 。


>


> 大 家 不 妨 於 天 氣 轉 晴 後 拍 攝 。


我 今 日 都 見 到, 真 你 幾 靚o架!


分 別 係:


S3N170 DW6940 (L),6A 掛 牌


S3BL330 EC963 (K), 1號 掛 牌


3N79 DD8360 (K), 9號 掛 牌.


至 於banner都 有:


有 一 架 好 似 係ATR134 JB3845 (L),今 日 行2號.


當 然 唔 止 一 架 啦!請 各 板 友 接 力.


阿 恆


Article 7: (Request 1)

> 2700 (sylai@cuhk.edu.hk) said:


>


> 一 架Daimler E (L)


>


> Citybus2700


> ICQ# 24212412

陸 續 有 來 ! 荔 廠 頂 仍 有 多 部 上 油 中 ( 有 一 部3N只 剛 開 始 上 油 )

Edward Hong


Article 7: (Request 2)

好 奇 怪 九 記 亦o係 部 份 賣 有 其 他 廣 告o既 車 身 度 貼 上'九 巴 仔'廣 告. 6A 有 架 賣'咁 狼'相 機 廣 告o既 AD 車 頭 牌 廂 兩 旁 就 貼 左 兩 條 企 身 banner. (好 似 以 前'外 加'網 絡 咁)

SLKArticle 8:

Re: 城巴部分都普躉上層車頭沒裝扶手


電腦王子 (shwong@chevalier.net) from 202.77.36.95 at Sun May 9 12:49, 1999 said:


> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> 為 何 部 分 城 巴 都 普 躉 車 頭 大 銀 幕 沒 有 裝 上 扶 手 (如 2205)?


> 這 些 扶 手 會 否 有 法 例 監 管 一 定 要 裝 上 去 的?


> 如 果 冇 扶 手, o的 人 要 扶 的 話 可 以 點 算?


> 如 果 因 此 發 生 意 外, 城 巴 可 能 要 負 責 o番 ...


>


> --


> 車 匙!

但 車 頭  乘 客 可 唔 可 以 綁 繩?如 果 有 繩 唔 綁,我 唸 係 乘 客 問 題.同 現 時


巴 士 公 司 都 應 有 買 乘 客 保 險,如 乘 客 有 事,保 險 公 司 應 會 替 城 巴 賠.

有 錯 請 指 正.


Article 8: (Request 1)

不 過 就 咁, 有 保 險 公 司 賠 是 一 回 事, 保 障 乘 客 安 全 又 是 另 一 回 事.


我 想 巴 士 公 司 唔 會 衰 到 因 為 有 保 險 公 司 幫 佢 賠 就 唔 顧 乘 客 安 全 卦 :)

--


車 匙!


Article 8: (Request 2)

> 電 腦 王 子 (shwong@chevalier.net) said:


>


> 但 車 頭  乘 客 可 唔 可 以 綁 繩?如 果 有 繩 唔 綁,我 唸 係 乘 客 問 題.同 現 時


> 巴 士 公 司 都 應 有 買 乘 客 保 險,如 乘 客 有 事,保 險 公 司 應 會 替 城 巴 賠.


>


> 有 錯 請 指 正.

綁 繩? 係 咪 安 全 帶 呀?

果 條 扶 手 既 作 用 應 該 係 俾 乘 客 坐 下 或 站 起 時 作 保 持 平 衡 之 用 喎


同 有 冇 安 全 帶 冇 關 個 喎Article 9:

Re: 呢排巴士意外好似較多


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) from 203.184.227.119 at Sun May 9 14:23, 1999 said:


> Zenga (96479104@plink.cityu.edu.hk) said:


> 呢 排 三 日 唔 埋 就 有 一 次 巴 士 意 外 , 大 車 又 出 事 , 細 車 又 出 事 , 九 新 城


> 龍 都 炒 過 。 究 竟 攪 邊 科 ?


> 人 為(車 長/其 他 道 路 使 用 者/行 人)? 天 氣(天 雨 路 濕)? 道 路 設 計/設 施


> 不 善 ? 定 係...

其 實 我 覺 得 係 傳 媒 報 導 得 多only!

2A/DL13暗 西 怪 客


Article 9: (Request 1)

我 覺 得 係 天 意 啦


因 為 緊 排 成 日 落 雨,駕 駛 個 車 都 知 啦,雨 會 令 車 跣 胎 的.

有1,2類 車 牌 的 金 魚 字


Article 9: (Request 2)

意 外 與 車 禍 是 兩 回 事.意 外 全 屬 天 意.車 禍 是 有 原 因 先 至 發 生.現 在 調 查 服 告 未 出,在 下 不 宜 在 這 裡 作 結 論.只 可 以 忠 告 車 長,請 小 心 驚 駛,我 們 全 車 人 生 命 與 巴 士 公 司 財 產 在 他 們 手 中..

豐 田 英 二

ICQ no.8238165Article 10:

970何時用新車


華貴43x (97005455@plink.cityu.edu.hk) from 144.214.4.42 at Sat May 8 21:15, 1999 said:


尋 日 我 行 過 黃 竹 坑 廠, 發 覺 有 好 多 新 車, 包 括 有 都 普 及 亞 記, 不 過


我 眼 見 就 冇11米 車, 令 我 有 點 失 望, 因 為 我 想 大 家 都 希 望970快d用 新 車, 起 碼 唔 駛


南 區 一 架 新 巴 低 地 台 雙 層 巴 士 都 冇!

大 家 不 如 估 下970幾 時 以 用 都trident啦!


Article 10: (Request 1)

都 係0個 句, 等11M TRIDENT 0拉,


不 過 真 係 唔 明970為 什 麼 不 裝 八 仔


遲D D VA掉 去 其 他 線, 也 要 八 仔0拉!!!

話0西970也 是 新 記 惟 一 獨 家 隧 巴!!!!

同 你 同 班0個 個


DM3103


Article 10: (Request 2)

> 新 巴1160 (iteawiv@netvigator.com) said:


> 694呢?

694 D車 唔 新?Article 11:

Re: 請問AS1行那線


豐田英二 (tcli1998@ctimail.com) from 203.80.66.27 at Sat May 8 20:03, 1999 said:

> A.C (tinaau@cyberec.com) said:


> 請 問AS1行 那 線


>


> +問,近 來 有 乜 新 車

AS 2 always appear in 2A


AS1,Sorry that I don' know!!

豐 田 英 二

ICQ no.8231865


Article 11: (Request 1)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> AS1 FU482 是 荔 廠 士 啤 車,常 行 走2A,6,238X等

連 續 三 日 行238x啦...今 日 可 試 下 在 佐 碼 碰 運 氣.

捕 左 三 日 先 等 到 架 貼hello kitty banner 115,可 專 心 考 試 的


RonaldArticle 12:

Re: 大家的巴士網頁每星期有多少人到訪?


新巴2036 (carsonw@netvigator.com) from 208.151.90.84 at Sat May 8 20:50, 1999 said:


> 2500 (irawan@ctimail.com) said:


> 大 家 的 巴 士 網 頁 每 星 期 有 多 少 人 到 訪?


本 網 頁 頭 兩 個 月(1998/6 -> 1998/8)大 約 有1500人 到 訪, 每 星 期 平 均 有168.7人


然 後(1998/8 -> 1999/5) 中 大 約 有7002 + 300人 到 訪, 每 星 期 平 均189人


總 平 均: (7002 + 300 + 1500)(11 *30), 每 星 期 平 均186.709090909人

新 巴 網


Article 12: (Request 1)

開 業 初 期(99年3月): 每 日 約 有5.48人


到99年5月:每 日 約 有8.125人

奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站Article 13:

九巴新車身廣告


GW3430 (id00574@netvigator.com) from 168.70.95.94 at Sun May 9 10:40, 1999 said:


今 日 蘋 果 日 報A6版, 有 一 款 全 新 車 身 廣 告--龍 舟, 據 報 導. 該 廣 告 會 行 走89X及284. 請 各 位 留 意.

另 外, 蘋 果 日 報 及 太 陽 報 汽 車 版 均 有 介 紹 新 巴 水 車.
GW3430


Article 13: (Request 1)

今 日 早 上 「 專 程 」 在 濱 景 花 園 等 了 兩 轉 車 沒 有 發 現 …

Edward Hong


Article 13: (Request 2)

呢 款 廣 告 仲 會 推 出 巴 士 模 型 , 是 奧 黏 殼 。Article 14:

Re: 有 問 題, 有 問 題......


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) from 203.83.89.69 at Sun May 9 09:44, 1999 said:


> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


> 以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(9.5.99)明 報 ﹕


>


> 灣 仔 巴 士 站 重 組 入 次 階 段


>


> P.S. 請 大 家 留 意 一 下 末 段 的 附 表 有 什 麼 問 題 。^_^

(5)柯 布 連 道 及 菲 林 明 道 之 間


城 巴 :1,5X,90,11,5B,75,N90,97,37A,690


新 巴 及 中 巴 :101,111,300

中 巴 重 出 江 湖? :p

< < 強 烈 抗 議 北 約 空 襲 我 國 駐 南 斯 拉 夫 大 使 館 > >

CMB VA52 (HN6509)


Article 14: (Request 1)

香 港 巴 士 總 站 - 最 新 巴 士 新 聞:

城 巴 八 十 司 機 工 業 行 動 - 東 方 日 報


灣 仔 巴 士 站 重 組 入 次 階 段 - 明 報Article 15:

Some bad points of Long Win...


餓靚之巴 (ywangtam@netvigator.com) from 208.167.247.197 at Sat May 8 23:02, 1999 said:


I think the service of Long Win is not very good......


1)A41/A31 often having 'E route' Trident. But sometimes


E route having 'A route' Trident. ?!


A43 also fully 'E route' Trident. :(


2)Using non low floor bus,2nd hand Lance to run on S route.


3)The homepage is not updated.


4)Do not add sunblind to the windows of the buses.


5)Route information not appear at the some bus stop.


Hope Long Win will be improve in the future.

餓 靚 之 巴


Article 15: (Request 1)

> 1)A41/A31 often having 'E route' Trident. But sometimes


> E route having 'A route' Trident. ?!


> A43 also fully 'E route' Trident. :(

Well, in my eyes, besides the cloth seats and the super large


luggage racks, the so called 'coach' version doesn't differ


that much from the 'bus' version. (the adjustable vents


on the coach version is actually worse than that of the bus


version)

> 2)Using non low floor bus,2nd hand Lance to run on S route.

Using SLF Darts should be more economical.

> 4)Do not add sunblind to the windows of the buses.

Even the bus version of the other bus company has sunblinds


wor!

> 5)Route information not appear at the some bus stop.


> Hope Long Win will be improve in the future.


>


> 餓 靚 之 巴

6)Just make sure its drivers don't overlook passengers after


sectional fares area!

100/911R/M1 Wong


who was overlooked by a Long Win driver though never happened


on CTB A routes.


Article 15: (Request 2)

而 家 果 o的 簾 都 已 經 算 叫 做 好 o的, 以 前 o的 '一 百 系 列' Leyland


Olympian, 用 果 o的 布 簾, 比 起 城 巴 一 貫 污 糟 o既 絲 絨 凳 更 '勝' 一 籌,


弄 得 整 個 車 廂 一 陣 陣 惡 臭 ... 好 彩 城 巴 後 來 拆 晒 佢.

睇 o黎 o的 花 巧 o野 通 常 o的 反 效 果 都 好 勁 o既 ...

--


車 匙!Article 16:

Re: 113用ML32 ML56 有是用10XX 大部份用DA


新巴1160 (iteawiv@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Sun May 9 11:42, 1999 said:


> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> ML是 否 後 備 車 DA為 主 有 時 用(10XX)


每 朝 約7:10西 環 開 的113(109X)是101字 軌.(有 八 仔)


唔 知 係 咪 後 備???!!!


Article 16: (Request 1)

> wong01@netteens.net (wong01@netteens.net) said:


> ML是 否 後 備 車 DA為 主 有 時 用(10XX)

正 確 一 點 來 說,ML,DA也 是 字 軌,Trident是 後 備.

但ML字 軌 每 週 都 不 同,例 如:


前 週:ML32,ML56


上 週:ML60(加LM5,LM6)


到 今 週 要 等 明 日 才 知.

至 於DA,則 比 較 正 常,字 軌 有:DA21-DA25(加 每 日 有


非 字 軌 派 車<有DA,ML>),部 份 時 間 更 有101的


Trident派 去113,例 如 前 日 的1128(好 似 唔 係101車),


以 前 的1100等.

MC1


「 巴 」 全 集Article 17:

Re: 新移民真係湧入黎0既話


LX253 (kcchan@speednet.net) from 202.45.37.62 at Sat May 8 22:27, 1999 said:


> Zenga (96479104@plink.cityu.edu.hk) said:


> 唔 洗 講 都 知 對'行'0既 需 求 會 大 增 , 咁 各 巴 士 公 司 對 突 如 奇 來0既


> 需 求 , 應 唔 應 付 得 到 ? 如 果 宜 家 估 計 下 個 增 長 而 即 刻 落 單 買 車 ,


> 趕 唔 趕 得 切 ? 其 他 同 巴 士 服 務 有 關0既 配 套 設 備(總 站 、 分 站 、 車


> 場 、 車 廠...)又 加 唔 加 得 切 ? 仲 有 其 他 問 題(如 請 更 多 車 長...)夠


> 時 間 解 決 嗎 ?

我 估 都 會 係 等 到 新 市 鎮 起 好 先 至 可 以 『 質 』 到 咁 多 人 ,


所 以 總 站 都 冇 乜 大 問 題o卦 ! 但 係 市 區 路 面 負 荷 又 真 係


幾 大 問 題 … … 車 廠 可 以 做 埋 響 新 市 鎮 工 業 區 , 仲 可 以 培


訓 多D人 做 技 工 , 增 加 就 業 機 會~~~

車 長 嘛 … … 如 果 唔 夠 車 長 , 咪 『 重 賞 之 下 必 有 勇 夫 』 ,


一 定 有 人 做o既 , 君 不 見 當 年 某 巴 大 量 請 車 長 , 許 多 來


自 其 他 重 型 車 的 司 機 … …

至 於 車 … … 哈 哈 ! 你 有 冇 錢 先 ! 一 間 廠 冇 貨 咪 搵 第 二 間


廠 買 , 車 身 嘛 ! 更 加 冇 問 題 ! 我 地 有偉 大 的 祖 國幫 我o地


裝 車 身 , 挽 下 手 歐 洲 廠 出 唔 切 車 , 咪 幫 襯 廈 門 金 龍 、 廣


州 穗 景 囉 ! 番 禺 紅 橋 客 車 廠o既 車 都 唔 差o架 ! 隨 時 仲 做


埋 建 設 祖 國o既 大 英 雄 … …

不 過 , 最 後 一 句 : 家 陣 都 唔 知 佢o地 係 唔 係 真 係 可 以 落


到o黎 , 言 之 尚 早o者 ! ( 雖 然 站 在 討 論 立 場 , 呢 個 題 目


都 幾 有 趣 … … ) 唔 駛 咁 驚 住 … …

請 多 一 萬 三 千 幾 個 教 師 ! 點 掂 ?


LX253


( 強 烈 抗 議 北 約 炸 毀 我 國 駐 南 斯 拉 夫 大 使 館 )


Article 17: (Request 1)

It never be a problem in the source of bus drivers since there will be a lot of cheap labour when they come. But we should really worry about the existing drivers. I heard from some bus captains of Goldbus and Yellowbus (Mung Mo Div.) that their companies are taking actions to cut the cost (of cource in their salaries)!Article 18:

講是講非﹕公關宣傳,是好是壞﹖


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.148 at Sat May 8 19:37, 1999 said:


近 年 來 , 各 間 巴 士 公 司 都 經 常 以 不 同 的 形 式 來 宣 傳 和 推 廣 旗 下 的 路 線


和 服 務 。 而 自 從 新 巴 開 始 運 作 之 後 , 各 間 公 司 就 更 加 注 重 有 關 公 司 形


象 的 宣 傳 。

有 人 就 認 為 , 與 其 花 一 筆 宣 傳 費 來 為 公 司 推 廣 , 不 如 把 同 一 筆 錢 用 來


改 善 服 務 質 素 。

也 有 人 覺 得 , 在 現 今 的 商 業 社 會 , 如 果 缺 乏 適 當 的 公 關 宣 傳 活 動 的 話


, 一 間 公 司 根 本 就 不 能 夠 生 存 。

對 於 這 個 問 題 , 大 家 又 有 何 看 法 呢 ﹖ 歡 迎 討 論 。^_^


Article 18: (Request 1)

對 巴 士 公 司 來 說, 適 當 的 宣 傳 是 必 須 的. 不 過 背 後 若 果 沒 有 實 質


的 良 好 服 務 作 支 持, 更 多 的 宣 傳 都 是 徒 然, 反 會 惹 人 反 感, 遭 人 笑 柄.

--


車 匙!


Article 18: (Request 2)

我 認 為 今 時 今 日,不 靠 公 關 宣 傳,根 本 無 可 能 闖 一 番 事 業,因 為 很 多 同


業 已 經 為 自 己 的 產 品 或 服 務 大 肆 宣 傳,自 己 若 不 作 任 何 宣 傳,消 費 者


不 可 能 會 認 識 到 自 己 的 產 品.

但 我 個 人 很 討 厭 一 些 機 構 將 自 己 包 裝 得 萬 分 華 麗,但 內 裏 卻 不 外 如 是,


甚 至 敗 絮 其 中.例 如 有 些 公 司 標 榜 自 己 全 空 調 服 務,車 隊 年 輕,但 卻 是


意 外 連 連,擺 街 處 處.又 有 些 公 司 把 自 己 塑 造 成 十 分 積 極 進 取 的 樣 子,


但 承 諾 了 轉 全 冷 的 路 線 卻 不 了 了 之,車 隊 維 修 又 馬 馬 虎 虎.

我 並 是 針 對 某 些 公 司,只 不 過 痛 恨 他 們 宣 傳 時 說 自 己 怎 樣 怎 樣 好,但 實


際 上 卻 是 另 一 回 事.

< < 強 烈 抭 議 北 約 空 襲 我 國 駐 南 斯 拉 夫 大 使 館 > >

CMB VA52 (HN6509)


ICQ:25234343Article 19:

Re: Single/Double Brum experience


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.167.240.45 at Sun May 9 10:46, 1999 said:


> William (Birmingham) (wongpl@aston.ac.uk) said:


>


> Just to carry out with one of previous thread regard to use of full size S/D.


>


> It's a trend in UK that bus company tend to buy a lot of full size SLFs/d now E.g Merc 0405/ Volvo B10. to replace older D/D. Cos they are considered more customer friendly. But in Bham, problems were rised where overcrowding problem occurs during peak hours and such problem never occur while 9.7m MCW mk2 were used.


>


> So, I don't really know what should HK bus company do with those less popular rt. May be midi or 9,7 m d/d would be better idea?????

The problem is that TD in Hong Kong doesn't allow any A/C bus


on only 2 axles. Therefore, the shortest double decker bus


would be 9.9m.

Hence, for less popular routes, midibuses like SLF Darts and


B6LE should be used.

100/911R/M1 WongArticle 20:

Re: 新巴出黑躉?


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 208.139.97.102 at Sun May 9 14:31, 1999 said:


> 968 (jevonwu@netteens.net) said:


> 昨 日 見 到 全 身 黑 蚊 蚊 的 1063 行 111。 佢 全 身 都 油 黑 晒 , 上 o左 某 航 空 公 司 廣 告 。 部 車 的 黑 身 應 該 係 由 ( 或 噴 ) 上 去 ( 因 為 我 由 側 邊 望 過 去 黑 身 會 反 光 ) , 其 餘 的 字 則 是 貼 上 去 。 總 括 來 講 部 車 仲 型 過 部 白 躉 !

我 都 見 到 部 1093 行 104 係 呢 個 「 聯 合 的 美 國 」


(United's States of America) 廣 告 巴 士.

即 係 同 龍 運 呢 部 一 樣 囉.


不 過 龍 運 的 車 頭 也 貼 有 一 些 地 方 名, 而 新 巴 的 車 頭 只 有 新 巴 標 誌 而 已.

--


車 匙!Article 21:

【廣告】新巴「認識基本法」廣告雞靚靚大相


香港汽車網絡快線 (hanvas@netvigator.com) from 208.139.110.141 at Sun May 9 11:19, 1999 said:


【 香 港 汽 車 網 絡 快 線 廣 告 】

 【 香 港 汽 車 網 絡 快 線 】 更 新 ,


 「 每 週 大 相 」 本 週 更 新 相 片 為 :


  新 巴 「 認 識 基 本 法 」 廣 告 雞 .


 網 址 : http://home.netvigator.com/~hanvas/hkvne/w990509a.html


歡 迎 參 觀 .

P.S.


 由 於 本 人 之 舊 電 腦 中 左 CIH 病 毒 ,


 但 仲 未 有 方 法 去 處 理 佢 .. 連 底 板 Bios 都 冇 埋 .. 邊 個 有 方 法 教 我 ??


 現 只 可 靠 新 電 腦 上 網 及 維 持 有 限 制 度 的 網 頁 更 新 ,


 敬 請 留 意 .


Article 21: (Request 1)

你 是 否 在4月25日 中 午 時 段 影 的 , 如 是 , 是 否 和 另 一 人 一 齊 ?

Edward HongArticle 22:

Re: 問新巴新車車牌


阿恆 (ryhchan@ctimail.com) from 208.167.247.231 at Sun May 9 10:28, 1999 said:


> S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) said:


> 各 板 友 , 請 幫 幫 忙 .


> 1130,1142-1146,1148,1150,1158


1130 HZ9203,


1142 HZ6781,


1143 HZ9742,


1144 HZ9237,


1145 JA4277,


1146 JA3533,


1148 JA4946,


1150 JA7544,


1158 暫 時 沒 有.


> 3037-3042,3045,3046


3037 HZ6761,


3038 HZ6800,


3039 HZ8453,


3040 HZ9312,


3041 JA2047,


3042 HZ9589


3045 & 3046 暫 時 沒 有.


> Thank you


不 客 氣!


阿 恆Article 23:

Re: When will 86C add Trident?!(many years)


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.167.240.45 at Sun May 9 10:43, 1999 said:


> 餓 靚 之 巴 (ywangtam@netvigator.com) said:


> As the title. But I think it will be many years later...because some places in Cheung Sha Wan do not allow


> 12m buses to pass through


>


> My brother is 掛 牌 of 86c :)


> 餓 靚 之 巴

Please be reminded about the joke...

All non-harbour crossing Tridents of KMB must pass through


the Tsim Sha Tsui area.

100/911R/M1 WongArticle 24:

[廣告]Internet Bus Station Homepage


Dennis Man & VA48 (ctb26614@netteens.net) from 205.252.144.176 at Sat May 8 19:03, 1999 said:


http://w3.to/ibsh


[廣 告]Internet Bus Station Homepage


please go to


sign the guestbook


Thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Dennis Man (AP1) & VA48Article 25:

新發現巴士迷專網!


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) from 208.139.121.27 at Sun May 9 12:49, 1999 said:


剛 才 看 某 汽 車 光 牒 網 頁 發 現 新 增 巴 士 迷 專 網 , 如 果 大 家 有 興 趣


更 可 以 投 稿(不 知 道 有 否 稿 費)! 雖 然 資 料 很 簡 單 但 是 不 防 一 看 !

巴 士 迷 專 網

AmbroseArticle 26:

[廣告]Weekly Special - 丹拿CVG6開頂巴士


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Sun May 9 12:29, 1999 said:


HKPT - Weekly Special 今 星 期 提 供 九 巴 退 役 丹 拿CVG6開 頂 巴 士 之


水 箱 蓋 特 寫 照 片 希 望 大 家 喜 歡 !

如 要 觀 看 ! 請 按


謝 謝 !


Hong Kong Public Transport


AmbroseArticle 27:

九記屯中總站兩問


電腦王子 (shwong@chevalier.net) from 202.77.36.95 at Sun May 9 11:44, 1999 said:


請 問 各 位 有 無 發 覺 九 記 屯 中 總 站 樓  梯 位 有 兩 部 閉 路 電 視 影 住


263R同62X lane? 請 問 此 舉 有 何 用?據 部 份 司 機 講,


閉 路 電 視 用  睇 住 巴 士 出 車 情 況 同 令 有 關 方 面 通 知 司 機 們 幾 時


要 開 車.仲 有 該 站 近61X 大 螢 幕(前 螢 幕)同263R(後 螢 幕)有


分 別?小 弟 見 後 面  有 出 一 幅 山 寨 躉,而 前 面 就 無 啦,但 始 終


無 荃 龜 站 咁 靚,有 埋 雞 車 出 .:p

覺 得 而 家 新 記 服 務 仲 好 似 差D  電 腦 王 子


ICQ:1885-7757Article 28:

A會一問


88K (b9505044@ln.edu.hk) from 192.245.208.39 at Sun May 9 11:18, 1999 said:


1)如 索 取 申 請 表 , 聯 絡 方 法 如 何 呢?(火 炭 郵 箱XXX)


2)如 現 在 申 請'有 效 日 期 去 到 幾 年 幾 月?Article 29:

【廣告】BL3 行 46 大相 + 其他更新


香港巴士展覽中心 (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 205.252.144.90 at Sun May 9 10:56, 1999 said:


香 港 巴 士 展 覽 中 心 更 新 「NC 飛 鏢」 分 頁 , 內 有 五 幅 相 片 如 下 :

1. AA45 行 224x;


2. AA48 行 224x;


3. AA48 攪 203E 牌 (私 牌);


4. 藝 東 HB 6118;


5. 九 鐵 503;

另 更 新 「九 鐵 Leyland Olympian」 分 頁 , 內 有 五 幅 相 片 如 下 :


(全 部 相 片 是 在 五 月 三 日 前 拍 攝)

1. 204 行 K15;


2. 209 行 K12;


3. 210 行 K16;


4. 222 行 K11 (翻 新 後);


5. 內 籠 相. (翻 新 前)

另 「每 週 大 相」 本 週 更 新 相 片 如 下 :

1. 九 巴 ECW 車 身 Leyland Olympian BL3 行 46 夜 景 ;


 (手 持 相 機 使 用 4.5 光 圈, 1/8 秒 及 28mm 拍 攝)


2. 九 鐵 Leyland Olympian 210 (同 上 - 3).

歡 迎 參 觀 。

由 於 工 作 關 係, 於 未 來 一 年 內, 網 頁 更 新 進 度 或 會 受 到 阻 延, 惟 我 希 望


盡 量 仍 可 以 保 持 每 週 更 新 兩 張 大 相 的. 敬 請 留 意.

--


車 匙 ‧ 家 祺Article 30:

點解尋日黃昏113用D車咁特別?


Dick (dvchan@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Sun May 9 10:24, 1999 said:


尋 日(星 期 日),見 到113又 用LF,SF,仲


有 闊 別113多 時 既LM(唔 止 一 架)!點


解 會 咁 奇 怪?

啊dICKArticle 31:

ME風機漏水事件


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) from 168.70.95.184 at Sat May 8 23:14, 1999 said:


最 近 聽 某70X線 車 長 講 過 , 有 次 落 大 雨 渣 住 架ME, 突 然 間 風 機


漏 水 , 架 車 差 少 少 成 為 「 水 塘 」 。 於 是 佢 返 廠 欲 想 換 過 架 車 ,


順 使 叫 工 程 部 維 修 ; 不 過 居 然 話 因ME風 機 設 計 而 好 困 難 整 好 。

請 問 原 因 何 在 而 令 到ME風 機 十 分 困 難 ? 會 否 因ME車 齡 過 高 呢 ?

另 外 今 日 響 粉 嶺 圍 出 現 左 架 前 九 巴 亞 比 安Viking工 程 車


(係 一 架 貨 車)

~~~Tony(S3M61)~~~


推 介 網 頁Article 32:

Why CORGI VA12 is very cheap?    


Bryan (andy56k@ctimail.com) from 203.80.67.165 at Sat May 8 22:38, 1999 said:


 W h y  V A 1 2  i s  c h e a p . I  w a n t  s a i d  $ .


T h a n k  y o uArticle 33:

88K係唔係就加躉


SC (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.4 at Sat May 8 22:18, 1999 said:


呢 幾 日 都 見 到 有 躉 於 沙 田 市 中 心 操 車


唔 知 係 唔 係88K就 加 躉Article 34:

[笑話]香港旅遊業尚未復甦之原因+意外一宗


Megashuttle N4023 (neoplan@ctimail.com) from 203.80.81.223 at Sat May 8 21:57, 1999 said:


香 港 旅 遊 業 尚 未 復 甦 之 原 因 同 巴 士 迷 之 行 為 有 關?


(以 下 兩 個 新 術 語 純 屬 攪 笑,如 有 引 起 閣 下 不 適,實 屬 不 幸)


拍 烏 蠅-影 城 記Cityflyer[新 機 場烏 蠅]


拍 四 仔-拍 攝ML4[因 為 各 人 正 在 講 緊D樣 辦 車,如ML1(一 仔),2(二 仔)]

說 回 正 經,今 日5時 左 右,小 弟 在 港 澳 碼 頭 影 相 時,目 擊 一 宗 巴 士 意 外,幸 好 無 人 受 傷.


事 件 涉 及 一 輛 九 巴(AV220/HB2155/rt.115)及 一 輛 新 巴(1043/HX1120/rt111).


當 時 新 巴 停 泊 在111車 坑 右 後 段,九 巴 欲 通 過 新 巴 左 邊 通 道 回 站,但 九 巴 過 早(手 羅)軑,


之 後'卡'一 聲,新 巴 的 左 邊 引 擎 蓋 和 左Bumber爛 了(但 出 奇 地 三 盞 指 揮 燈 完 全 沒 有 受 損).


九 巴...下 層 太 平 洋 門 前 兩 隻 車 窗 立 即 爆 裂)


事 發 時 我 正 站 在 新 巴 後 影 相.


結 果,九 巴 的 意 外 調 查 人 員 十 分 鐘 便 到,新 巴...25分 鐘 後.


連 在 場 的 司 傅 們 都 笑 說:'以 前 中 記d效 率 仲 好'

目 擊 者


Megashuttle N4023Article 35:

Re: [廣告]香港巴士網歡迎您光臨


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) from 203.184.227.145 at Sun May 9 15:06, 1999 said:


> 巴 士 之 友 (ws151036@ws1.hkcampus.net) said:


> 易 用 易 上0既香 港 巴 士 網,server極 快 , 又 有 極 多 大 埔 資 料 , 點 止 巴 士 網0甘 簡 單 !


> http://w3.to/BusNet

I can't see ur homepage: Server error......


why?

2A/DL13暗 西 怪 客Article 36:

前機場國泰廣告+大相:登記做選民LV58


TBH廣告, Edward Hong (edhong@netvigator.com) from 208.139.105.14 at Sat May 8 21:34, 1999 said:


The Bus Homepage 更 新:

1. 廣 告 專 題 ; 前 機 場 國 泰 廣 告, 共13張


另 加3張 現 九 巴 。 龍 運 及 新 巴 國 泰 廣 告


2. 每 周 大 相 - 登 記 做 選 民LV58

歡 迎 進 入: http://home.netvigator.com/~edhong

嘩 ! 九 巴 竟 然 把 彌 敦 線 的 全 身 廣 告 「 毀 容 」 ( 貼 九 巴 仔 貼 紙 ) !


The Bus Homepage


Edward HongArticle 37:

機場巴士打荷包及拉客問題


金魚 (n960@netvigator.com) from 208.167.249.34 at Sat May 8 21:19, 1999 said:


昨 天,我 坐A21去 紅 磡 車 站,上 車 時,咁 好 坐 到 我 同 學 老 豆


的 巴 士(21XX),他 對 我 說,在A21的 巴 士 內,經 常 發 生 打 荷 包


事 件,旅 客 在 下 車 時 會 比 人 從 後 袋 拿 走 銀 包.


到 重 慶 大 廈,突 然 有 一 兩 個 女 人 在 車 站 拉 客 去 附 近 的 賓 館.


司 機 說 她 們 如 果 做 唔 到 生 意,會 致 電 城 巴 的 電 台


投 訴 司 機 飛 站


不 過 他 都 唔 清 楚 為 何 會 有 電 台 的 電 話?

希 望 城 巴 正 視 這 問 題

到 紅 磡 車 站 後,我 又 心 郁 郁 想 玩 電 子 牌,司 機 簡 單 介 紹 用 法 後


我 就 試 按 幾 條 線,包 括962,969,905R,61R,88R,628同629


結 果......全 部 都 出 到

金 魚 字Article 38:

[廣告]Tai PO Centre Terminal Homepage


Dennis Man (ctb26614@netteens.net) from 205.252.144.176 at Sat May 8 18:59, 1999 said:

http://w3.to/tpcth


please go to


sign the guestbook


Thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


重 開Article 39:

佐敦道西行巴士站重組


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 208.139.97.102 at Sun May 9 15:01, 1999 said:


九 巴 將 於 九 九 年 五 月 十 日 在 佐 敦 道 西 行 線 巴 士 站 作 以 下 重 組 :


( 由 於 只 是 憑 記 憶 , 可 能 有 錯 漏 的 地 方 . )

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─


   彌 敦 道


┐  ┌ ─ ─ ─ ─ ─


│  └ ─ ─ ─ ─ ─


│   庇 利 金 街


│  ┌ ─ ─ ─ ─ ─


│ 佐 │ ‧2c, 2E, 3c, 14, 238x, 917


│  └ ─ ─ ─ ─ ─


│   白 加 士 街


│  ┌ ─ ─ ─ ─ ─


│  └ ─ ─ ─ ─ ─


│   吳 松 街


│  ┌ ─ ─ ─ ─ ─


│ 敦 │ ‧8, 11, 42A, 60x, 68x, 69P, 69x, 81, 95, 270A


│  └ ─ ─ ─ ─ ─


│   廟 街


│  ┌ ─ ─ ─ ─ ─


│  └ ─ ─ ─ ─ ─


│   上 海 街


│  ┌ ─ ─ ─ ─ ─


│ 道 │


│  │ ‧917


│  │


│  │ ‧2c, 2E, 3c, 14, 238x, 269B


│  │


┘  └ ─ ─ ─ ─ ─


   廣 東 道


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

← 北

--


車 匙!Article 40:

[免費醒您] Stagecoach 收購 Citybus 文件


AV255 (98296437d@polyu.edu.hk) from 203.80.72.39 at Sun May 9 15:48, 1999 said:


[免 費 醒 您] Stagecoach Asia Limited 收 購 Citybus 文 件

詳 情 請 看 這 裡Article 41:

Find bus homepage in all English


港島西人Raymond (kwan113@netteens.net) from 205.252.144.176 at Sun May 9 15:31, 1999 said:


as title

Thank you !

港 島 西 人RaymondArticle 42:

有無發覺.......


風間火月 (hsbt@netvigator.com) from 202.40.137.110 at Sun May 9 16:20, 1999 said:


有 部 份 用 圓 角 窗 的'新look'LA/DA,窗 同 窗 之 間 由 白 色 轉 黑 色 呢?

以 我 知DA81已 轉 了,重 有 無?

仍 要 在 大 會 堂 上 板 的 風 間 火 月 到 此 一 遊

北 約 濫 炸 無 恥,還 我 南 國 使 館!!!


Article 42: (Request 1)

LA18, LA24 too.


But LA19 which comes out for less than 1 week still painted


with whiye colour.


When the time comes, they should have already retired...Article 43:

有關龍運車一問


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.7.31 at Sun May 9 17:29, 1999 said:


今 日 搭A31去 機 場 行 , 坐 架HT牌 龍 躉 ,o係 車 度 試 開 盞 閱 讀 燈 , 發 覺 盞


盞 唔 著 , 唔 知 係 咪 日 間 唔 開 得 定 係 壞 晒 呢 ? 以 前 夜 間 坐 就 全 部 著 得 。

另 外 經 過 小 濠 灣 車 廠 , 見 有 數 部 車 頭 撞 爛o既 躉 泊o係 度 , 好 似 好 耐 之


前 都 已 經 泊o係 度 , 點 解 會 等 咁 耐 都 唔 整 , 但 見 另 一 架 躉 則 正 在 重 建


它 的 車 尾 , 整 個 尾 幅 由 車 頂 至 泵 把 都 拆 晒 。

而 隔 鄰 的 城 巴 車 廠 , 竟 然 重 有 大 富 豪 停 在 廠 內 , 乜E廠 重 有 大 富 豪 行


咩 ?

還 有 一 個 問 題 , 城 巴 常 跨 口 話 佢 係 全 港 第 一 家 用 全 空 調 車 隊 的 專 利 巴


士 公 司 , 但 計 我 話 , 好 似 龍 運 重 比 佢 早 係 全 空 調 喎 ! 由E31啟 行 當 日


己 經 全 空 調 , 當 時 城 巴 重 有 坡 柴 行 緊5B同48。

Christopher


Article 43: (Request 1)

I think that Long Win is belongs to KMB.

HR1969Article 44:

80K and 83K Plaza has been updated.


HR1969 (si439741@icard.hkstar.com) from 202.82.51.174 at Sun May 9 17:24, 1999 said:


Updated message:


Added Weekly Link


Added an article about Stagecoach in Special Files.


Added Weekly Photo

Http://lmc.hkcampus.net/~lmc02138


Come and visit my page!


HR1969Article 45:

尖東攪乜鬼?


Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) from 205.252.144.90 at Sun May 9 18:26, 1999 said:


為 何 途 經 漆 咸 道 南 的 巴 士 全 部 都 改 晒 路 ?


有 些 改 行 柯 士 甸 道, 有 些 改 行 佐 敦 道 ... 總 之 亂 晒 龍.

--


見 到 8 A 和 9 8 D 重 臨 廣 東 道 的


車 匙 !Article 46:

請問有冇人知城記層MAN幾時到?


GD7788 (beanstanley@ctimail.com) from 203.80.102.52 at Sun May 9 18:15, 1999 said:


請 問 有 冇 人 知 城 記  層 M A N 幾 時 到.Article 47:

Re: 錦田廢車場遊記+一問


Kaleong (kaleong@netvigator.com) from 205.252.144.87 at Sun May 9 19:53, 1999 said:


> 新 記104站 長 (klw85@hkschool.net) said:


> 尋 日 坐251M去 錦 田 去 廢 車 場!!去 到 見 到D雞 同 鴨!!有 二 件 鴨 拆 緊!!見 到D工 人 用 力 一 下 一 下 打 落 個 車 身 度!!我 不 禁 流 淚!!行 過 一 陣 見 到 一 架 架 雞 鴨 整 齊 排 列 好,格 離 仲 有 一 架ML!!(唔 知 係ML4定ML5)!!


> 係  度 見 到 架D815同 埋 一 架fleetline!我 想 問 下 係 咪 唔 拆 架!!成 部 仲 光 鮮 到 死!!


> ***歡 迎 討 論!***

小 弟 想 問 坐251M去 廢 車  應 在 第 幾 個 站 落 車?怎 樣 行 去 最 近?


Article 47: (Request 1)

請 問 有 冇 見 倒SF1???


和 其 他 中/新 珍 寶???

ThankyouArticle 48:

城巴80司機集體休假


日山十一郎 (amypylai@netvigator.com) from 202.67.250.240 at Sun May 9 18:43, 1999 said:


今 日 東 記 日 報A17版 報 道 城 巴 尋 日 有80卡 佬 集 體 請 假,抗 議


城 巴 早 排 裁 員 同 埋 工 作 待 遇 欠 佳.

報 道 仲 話 工 業 行 動 會 延 續 至 聽 日,繁 忙 時 間 上 落 班,返 學 放


學 都 受 影 響.

不 過 城 巴 發 言 人 否 認 係 工 業 行 業,只 係 有20卡 佬 請 假.

板 友 有 冇 資 料 提 供!


Article 48: (Request 1)

他 們 由 沈 日 開 始 請 假 三 日,主 要 是5,5A,5B,5C,10,40,71,96,515.....


城 巴 又 步 中 巴 後 塵,唔 通 又 要 摺 埋 收 場!!!Article 49:

話當年﹕暴雨後的南區‘鼠役’


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.134 at Sun May 9 20:15, 1999 said:


如 果 我 要 大 家 記 起 七 年 前 五 月 初 的 一 場 暴 雨 , 可 能 大 家 已 經 開 始 印 象


模 糊 。

但 如 果 要 大 家 記 起 當 年 港 島 南 區 某 處 因 為 這 場 暴 雨 而 帶 給 各 位 巴 士 迷


的 一 場 ‘ 鼠 役 ’ 的 話 , 印 象 會 否 來 得 深 刻 一 些 呢 ﹖Article 50:

請問81P新,城用乜車?


GD7788 (beanstanley@ctimail.com) from 203.80.106.154 at Sun May 9 20:05, 1999 said:


請 問81P新 巴,城 巴 用 乜 車?Article 51:

不經不覺,S3BL174都差不多已經....


SC (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) from 137.189.4.8 at Sun May 9 19:45, 1999 said:


回 首 一 看,S3BL174都 差 不 多 行 左87B一 年.雖 然 曾 經 試 過 兩 次 甩 牌,但


最 後 又 再 掛 番87B(此 車 係 本 人 眼 見 第 一 部 既87B掛 牌 蛇 車)Article 52:

NWFB 水車


九龍灣之友 (beanstanley@ctimail.com) from 203.80.106.154 at Sun May 9 18:38, 1999 said:


今 日 蛇 果 報 副 刊 介 紹NWFB ISUZU 水 車.


一 看 無 妨.Article 53:

九記龍舟巴士


Ronald (ronald_to@laser.zeronet.org.hk) from 202.85.58.18 at Sun May 9 20:41, 1999 said:


大 家 如 果 有 今 日 生 果 日 報 的 話,可 在 港 聞 版 找 找,


有 一 欄 講 有 關 九 記 會 於 沙 田 龍 舟 比 賽 期 間,加 強


部 分 巴 士 之 服 務,並 有 兩 輛 分 別 屬89c及284的 巴


士 已 油 上 龍 舟 圖 案.(附 相)

而 某 網 頁 已 將 該 相 片 放 在 有 關 巴 士 模 型 消 息 一 欄.


知 道 的 可 看 看...(廢 事 同 人 賣 廣 告)

(唔 知 真 定 假....會 唔 會 出 模 型 呀? 又 唔 係 好 好 睇...)

RonaldArticle 54:

Is AP1&2 run on Rt.296c today????


Dennis Yum (dennis88@netteens.net) from 205.252.144.90 at Sun May 9 20:31, 1999 said:


Is AP1&2 run on Rt.269c today(9-5-99)???Article 55:

Next CORGI Leyland Atlantean is....


bryan (andy56k@ctimail.com) from 203.80.103.134 at Sun May 9 20:30, 1999 said:


Anyone know what next model poduct by CORGI (Leyland Atlantean)


Thank you


Bryan

I hope Next model (Leyland Atlantean) can make good.Now I think this model is very disappored.......Article 56:

[廣告]極速快線Speedline--大加相


A.C (tinaau@cyberec.com) from 202.60.254.27 at Sun May 9 20:22, 1999 said:


[廣 告]極 速 快 線Speedline--大 加 相

極 速 快 線Speedline


今 次 加 相 主 要 是 城 巴,另 外 其 他 相 集 也 有 加 相.


其 中 有 國 泰Dart等


另 外,本 網 亦 加 入 一 個 新 環 節


雙 週 大 相


內 容 豐 富,不 容 錯 過