19990812
Articles on 12th August, 1999.

Today's Articles: 97.


Articles' Numbers: (19990812_01-97)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文 第74篇文 第75篇文 第76篇文 第77篇文 第78篇文 第79篇文 第80篇文

第81篇文 第82篇文 第83篇文 第84篇文 第85篇文 第86篇文 第87篇文 第88篇文 第89篇文 第90篇文

第91篇文 第92篇文 第93篇文 第94篇文 第95篇文 第96篇文 第97篇文


Article 1:

回應--感謝


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Thu Aug 12 22:14, 1999 said:


> HKBDB Admin (kenf@hkstar.com) said:


> 由 於 有 板 友 指 他 的 路 線 無 故 被 奪 去, 經 初 步 調 查 後 發 覺 有 板 友


> 將 某 板 友 的 路 線 轉 為 自 己 的 路 線, 並 分 給 另 一 名 板 友. 現 該 兩


> 名 板 友 已 經 停 板, 而 板 主 會 作 出 進 一 步 調 查.


>


> 板 友 '亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人' 於 8 月 8 日 所 接 手 路 線 時 間,


> 與 KIT 板 友 的 放 線 時 間 比 較 如 下:


>


>


> 放 隧 巴 線 603 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 07:45 205.252.144.90


> 接 隧 巴 線 603 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 07:46 205.252.144.90


> 放 隧 巴 線 621 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 07:49 205.252.144.90


> 接 隧 巴 線 621 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 07:50 205.252.144.88


> 放 九 巴 線 13M KIT,AL65(641) Sun Aug 8 07:51 205.252.144.88


> 接 九 巴 線 13M 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 07:52 205.252.144.90


> 改 隧 巴 線 603 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 07:53 205.252.144.90


> 改 隧 巴 線 621 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 07:54 205.252.144.90


> 改 九 巴 線 13M 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 07:55 205.252.144.89


> 放 九 巴 線 11B KIT,AL65(641) Sun Aug 8 07:57 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 11B 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 07:58 205.252.144.90


> 放 新 巴 線 64 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:00 205.252.144.90


> 接 新 巴 線 64 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:00 205.252.144.88


> 放 新 巴 線 M21 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:01 205.252.144.88


> 接 新 巴 線 M21 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:02 205.252.144.91


> 放 機 場 線 A11 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:03 205.252.144.91


> 接 機 場 線 A11 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:03 205.252.144.91


> 放 城 巴 線 61 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:04 205.252.144.91


> 接 城 巴 線 61 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:05 205.252.144.89


> 放 機 場 線 N22 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:06 205.252.144.89


> 接 機 場 線 N22 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:07 205.252.144.91


> 放 機 場 線 E32 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:07 205.252.144.91


> 接 機 場 線 E32 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:08 205.252.144.91


> 放 隧 巴 線 601 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:09 205.252.144.91


> 接 隧 巴 線 601 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:09 205.252.144.91


> 放 九 巴 線 84M KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:10 205.252.144.91


> 接 九 巴 線 84M 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:10 205.252.144.91


> 放 九 巴 線 13D KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:11 205.252.144.91


> 接 九 巴 線 13D 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:11 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 219X KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:12 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 219X 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:13 205.252.144.89


> 放 九 巴 線 224X KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:15 205.252.144.89


> 接 九 巴 線 224X 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:15 205.252.144.91


> 放 機 場 線 E11 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:16 205.252.144.91


> 接 機 場 線 E11 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:17 205.252.144.89


> 放 機 場 線 E21 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:17 205.252.144.89


> 接 機 場 線 E21 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:18 205.252.144.90


> 放 機 場 線 S64 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:18 205.252.144.90


> 接 機 場 線 S64 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:19 205.252.144.91


> 放 隧 巴 線 107 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:20 205.252.144.91


> 接 隧 巴 線 107 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:21 205.252.144.88


> 放 隧 巴 線 917 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:22 205.252.144.88


> 接 隧 巴 線 917 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:22 205.252.144.88


> 放 九 巴 線 11K KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:23 205.252.144.88


> 接 九 巴 線 11K 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:23 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 80X KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:24 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 80X 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:25 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 83X KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:25 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 83X 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:26 205.252.144.88


> 放 九 巴 線 219P KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:26 205.252.144.88


> 接 九 巴 線 219P 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:27 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 12A KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:28 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 12A 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:29 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 278X KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:29 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 278X 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:30 205.252.144.89


> 放 隧 巴 線 935 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:31 205.252.144.89


> 接 隧 巴 線 935 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:31 205.252.144.89


> 放 隧 巴 線 973 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:32 205.252.144.89


> 接 隧 巴 線 973 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:32 205.252.144.89


> 放 隧 巴 線 302 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:33 205.252.144.89


> 接 隧 巴 線 302 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:33 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 51 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:34 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 51 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:35 205.252.144.90


> 放 機 場 線 E41 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:36 205.252.144.90


> 接 機 場 線 E41 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:36 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 2C KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:37 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 2C 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:37 205.252.144.91


> 放 九 巴 線 54 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:38 205.252.144.91


> 接 九 巴 線 54 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:38 205.252.144.89


> 放 九 巴 線 224M KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:39 205.252.144.89


> 接 九 巴 線 224M 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:40 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 212 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:40 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 212 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:41 205.252.144.90


> 放 九 巴 線 292P KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:41 205.252.144.90


> 接 九 巴 線 292P 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:42 205.252.144.88


> 放 九 巴 線 73K KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:42 205.252.144.88


> 接 九 巴 線 73K 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:43 205.252.144.90


> 放 機 場 線 S63 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:44 205.252.144.90


> 接 機 場 線 S63 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:45 205.252.144.91


> 放 機 場 線 N31 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:45 205.252.144.91


> 接 機 場 線 N31 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:46 205.252.144.90


> 放 機 場 線 N21 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:46 205.252.144.90


> 接 機 場 線 N21 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:47 205.252.144.90


> 放 機 場 線 A35 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:47 205.252.144.90


> 接 機 場 線 A35 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:48 205.252.144.88


> 放 機 場 線 N35 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:48 205.252.144.88


> 接 機 場 線 N35 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:49 205.252.144.89


> 放 城 巴 線 5X KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:49 205.252.144.89


> 接 城 巴 線 5X 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:50 205.252.144.90


> 放 新 巴 線 309 KIT,AL65(641) Sun Aug 8 08:51 205.252.144.90


> 接 新 巴 線 309 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 Sun Aug 8 08:51 205.252.144.91


>>


> 發 現 放 線 與 接 線 相 差 時 間 不 多 於 一 分 鐘, 明 顯 是 已 經 約 好 過 線,


> 或 是 他 已 經 取 得 KIT 之 密 碼, 自 己 進 行 過 線, 因 為 從 IP


> 中 可 以 看 得 到, 都 是 205.252.144.* 的 IP (網 上 行), 而 KIT


> 板 友 大 多 數 都 是 使 用 CTI 來 上 網 的, 故 此 是 由 KIT 自 己 放 線


> 的 機 會 不 大.


>


> 取 得 路 線 之 後, 再 相 約 'Volvo (S3BL1)' 板 友 過 線. 可 以 發 現

>


> 至 於 以 上 路 線 將 會 於 稍 後 全 部 歸 回 給 KIT 板 友.


>


> 另 外, 如 果 'Volvo (S3BL1)' 及 '亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人'


> 有 說 話 要 說, 請 電 郵 至 板 主 及 板 助 的 電 郵 信 箱, 可 以 回 的 我 們


> 自 然 會 回 信. (無 聊 或 無 理 信 件 我 們 當 然 不 回 嘛!)


>


> HKBDB Admin

非 常 感 謝 有 關 方 面 將 事 件 這 麼 快 查 清


到 底 這 件 事 是 誰 幹 我 不 再 理 會.

當 我 接 收 番 以 上 路 線 後,我 會 放 出 以 下 路 線.


2c,73k,84M,935.


A35,E41,N31,N35,S63.

而54,73K將 轉 由S3M61兄 負 責.


另14B,38,93A不 是 我 的.

謹 此 多 謝.

KIT,AL65(641)


Article 1: (Request 1)

> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 我 認 為 「 過 線 時 間 不 多 於 一 分 鐘 」 同 個 IP 都 係 網 上 行 , 唔 能 夠 代 表 係 他 們 兩 個 Hack o左 人 地


> 因 為 被 放 了 線 後 , 主 頁 就 會 即 時 顯 示 空 缺 , 任 何 人 都 可 以 去 申 請


> 所 以 唔 可 以 一 口 斷 定 就 係 這 兩 個 人 搞 破 壞

但 我 相 信 知 道 放 邊 條 線 之 快, 實 在 令 人 詫 異 !


(Load 主 頁 後, 再 load 字 軌 表, 又 再 send 申 請, 最 後 要 到 主 頁


Reload 哪 線 被 放, 1分 鐘 不 可 能 !)


基 本 上 非 該 兩 原 因 莫 屬.

另 外 每 線 都 是 在 上 一 線 被 接 手 後 才 放,


明 顯 是 放 線 接 線 由 同 一 人 所 為, 真 的 很 大 可 疑......


(甚 至 不 用 可 疑)Article 2:

Re: 通告 0812A: 請更改你的密碼


K.K. (dckk@netteens.net) at Thu Aug 12 21:45, 1999 said:


> HKBDB Admin (kenf@hkstar.com) said:


> 由 於 有 板 友 的 路 線 無 故 被 奪 去, 懷 疑 有 板 友 奪 取 了 他 人 的 密 碼.


> 現 呼 籲 各 板 友 將 自 己 的 密 碼 更 改, 減 少 出 事 的 機 會.

其 實 會 唔 會 本 板 程 式 有 問 題, 導 致 板 友 密 碼 容 易 被 奪.


需 唔 需 要 改 改 程 式 呢?


近 來 都 有 好 幾 位 板 友 被 奪 密 碼, 都 算 幾 嚴 重.


Article 2: (Request 1)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


> 你 覺 得 程 式 上 會 有 什 麼 問 題? 因 為 我 暫 未 看 得 出 本 板 處 理 密 碼 有 什 麼 漏 洞 的 地 方.

都 係 假 設. 不 過 無 可 能 係 「 亂 撞 」 密 碼 掛?


我 上 次 a/c 被 盜, 板 主 check 過 係 無 撞 過 密 碼.


又 會 唔 會 從 另 一 方 面, 即 是 盜 密 碼 者 用 軟 件 check


人 地 e-mail o既 password, 從 而 知 道 在 本 板 使 用


o既 密 碼 呢?


Article 2: (Request 2)

你 可 能 中 左trojan!


我 的 一 個 朋 友 都 試 過 中 左BO,


俾 人hack左 個dial-up account,用 左 成 二 百 個 鐘!


Article 2: (Request 3)

請 各 板 友 也 不 要 使 用 太 過 簡 單 的 文 字 作 為 密 碼 ,


而 且 密 碼 不 應 跟 你 的 用 戶 名 稱 , 電 郵 , 常 用 名 字


相 同 或 相 似 . 另 外 , 各 位 也 應 養 成 經 常 更 改 你 的


密 碼 的 習 慣 .

--


車 匙 !Article 3:

[停板處分] ATR2 (owen124@hk.super.net)


Ryan (板務助理) (Ryan@movieworld.com.hk) at Thu Aug 12 11:59, 1999 said:


板 友 ATR2 (電 郵 地 址: dwschiu@i-wave.net) 於 文 章 33305-1


被 警 告 後,繼 續 妄 故 本 板 板 規 第 4.1 及 4.2 條, 繼 續 於 文 章 33322-3


中 繼 續 張 貼 人 身 攻 擊 文 章, 公 然 違 規, 嚴 重 無 視 本 板 板 規.

鑑 於 板 友ATR2之 不 檢 行 為 情 況 特 別 嚴 重, 經 板 主 同 意 後, 現 對ATR2板 友 之


不 檢 行 為 作 出 停 板 處 分. ATR2將 由 本 文 張 貼 起 的兩 個 月內 喪 失 於 本 板


之 權 利.

本 板 嚴 禁 張 貼 任 何 人 身 攻 擊 的 字 句 。 本 板 並 非 罵 戰 專 用 看 板 , 故 本 板


嚴 禁 張 貼 刻 意 挑 起 罵 戰 、 態 度 欠 佳 及 具 有 挑 釁 性 之 文 章 。 任 何 違 反


規 定 的 站 友 可 遭 受 警 告 或 停 板 處 分, 敬 請 各 板 友 留 意.

Ryan


板 務 助 理

一 九 九 九 年 八 月 十 二 日


Article 3: (Request 1)

> CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) said:


> ATR2 的 E-mail 不 是 (owen124@hk.super.net), 請 留 意

正 確 電 郵 地 址 實 為 dwschiu@i-wave.net, 而 於 上 篇 文 章 張 貼 時,


dwschiu@i-wave.net 已 被 停 板, 而 owen124@hk.super.net 並 沒 有


停 板, 敬 請 留 意.

> 覺 得 佢 俾 人 罰 得 太 重 了 ....CK Cheung

鑑 於 該 板 友 已 曾 被 警 告, 但 仍 犯 有 同 類 型 不 檢 行 為 後, 經 板 主 同 意 後


作 出 了 有 關 的 停 板 處 分.

Ryan


板 務 助 理Article 4:

Re: [板務]


家祺.板務助理 (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Thu Aug 12 08:01, 1999 said:


> FatfishZ (fatfishz@netvigator.com) said:


> 本 人 投 訴 新 巴25 在 標 題 33328-1 內 將 貼 挑 釁 性 文 章 。

雖 然 我 們 鼓 勵 各 位 使 用 電 郵 提 出 板 務 投 訴 , 但 該 篇


投 訴 文 章 沒 有 使 用 不 當 的 語 氣 , 不 屬 於 挑 釁 性 文 章 .


如 果 凡 投 訴 文 章 都 是 挑 釁 性 文 章 , 你 這 篇 文 章 也 是


挑 釁 性 文 章 了 , 不 是 吧 .

如 有 板 務 投 訴 , 請 致 電 郵 予 板 主 及 板 務 助 理 .

Ken Fung (kenf@hkstar.com)


Ryan (ryan@glink.net.hk)


Gakei! (gakei@netvigator.com)

--


車 匙 !Article 5:

Re: 【新消息】 城巴新到港 單層MAN


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Thu Aug 12 21:19, 1999 said:


> K.K. (dckk@netteens.net) said:


> 頭 先 返 學 校 註 冊, 一 行 到 落 黃 竹 坑 道, 見 到 有 架 單 層 MAN


> 行 過. 由 於 好 少 有 MAN 有 過, 所 以 特 登 睇 下 佢 行 乜 線.


> 一 望, 「70」?! 再 望 望 編 號, 無o既? 車 牌 更 加 唔 駛 講,


> 係 無, 掛 T 牌 行.


>


> 又 話 唔 買 新 車, 而 家 「 要 單 層 唔 要 雙 層 」?

聽 說 是 代 理 商,不 是CTB


Article 5: (Request 1)

> K.K. (dckk@netteens.net) said:


>


> 咁 知 唔 知 架 車 有 乜 用?


> 上o左 城 巴 色, 但 一 個logo都 無o番~

是 大 昌 行,現 泊 於 某 大 昌 行 車 場.


Article 5: (Request 2)

> Trident ALX400 (a1122@pacific.net.hk) said:


> Yesterday,I see one MAN go to Kowloon Bay,no fleet number


> and no Reg.No

我 今 日 都 見 到... 寫 住 '九 龍 灣 107'...


晌 沙 田 獅 子 山 隧 道 公 路 出 現.....


Article 5: (Request 3)

連 logo 都 無.


Article 5: (Request 4)

雙 層MAN呢


依 家D雙 層MAN呢 拍 係 邊


Article 5: (Request 5)

> MAN (mangp@netteens.net) said:


>


> 咦 ? 好 似 城 記 冇 再 買 「 我 」 的 單 層 版 喎......


> 會 唔 會 係 賣 「 我 」 呢......


> 弊 啦 ! 城 記 賣 車 賣 到 傻 左 ! ?


> (如 果 係 向 隧 道 既 話 , 我 既 論 點 更 加 成 立)


>


> 想 「 我 」 係 海 港 既 另 一 邊 出 現 的


> MAN

但 會 否 用 在 天 水 圍 或 將 軍 奧


Article 5: (Request 6)

> 咦 ? 好 似 城 記 冇 再 買 「 我 」 的 單 層 版 喎......

可 能 無 人 收 到 風 o者, 買o左 都 唔 定 o架.

> 會 唔 會 係 賣 「 我 」 呢......

賣 車 唔 駛 掛 T 牌 o既... 更 何 況 架 MAN 算 幾 新 淨.


車 頭 貼 埋 張 底 盤 編 號(0?8??) / 到 港 o個 o的 証..


至 於 係 咪 新 問 下 漢 華 兄 啦. :)

> 弊 啦 ! 城 記 賣 車 賣 到 傻 左 ! ?

城 巴 講 過 MAN 好 好 用, 就 算 所 有 單 層 車 退 晒,


都 唔 會 退 MAN 住.

希 望 係 新 車 o黎 啦.
才 剛 十 六 歲, 有 件 大 禮 物o既.....K.K.Article 6:

Re: 討論:運吉偏幫鐵路之法


AD156 (ad156@hkicable.com) at Thu Aug 12 17:25, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> 1 唔 俾 開 快 線 由 北 區 出 市 區


> 2 取 消300


> 3 90年 取 消 學 生 車 船 半 價 證,使 人 從 小 只 懂 搭 地 鐵


> 4 藉 填 海 來 迫 害 港 內 線 小 輪,make MTR very happy!


>


> 仲 記 唔 記 得 其 他 招 數?


>


> 教 小 朋 友隻 手 遮 天點 解?


> 地 鐵+運 吉就 係 人 都 明 啦!


> u.best

仲 有:


1.唔 俾307開 全 日


2.取 消721(好 彩 後 來 又 俾 新 記720入 太 古 城)


3.不 斷 重 組 巴 士 站--解 決 交 通 擠 塞 只 是 籍 口,其 實 解 決 交 通 擠 塞


的 最 好 方 法 是 警 告 巴 士 公 司 不 要 超 班,重 組 巴 士 站 只 是 令 人 搭


巴 士 唔 方 便,因 而 去 搭 地 鐵


4.當 年 唔 俾 九 記 由 沙 田 開 線 經 獅 隧 出 尖 沙 咀


5.唔 俾 九 記 改 善 將 軍 澳 服 務(如 加 車,開 線),為 將 來 將 軍 澳 地 鐵


鋪 路


6.提 倡 設 立 轉 車 站,令 巴 士 失 去 直 接 的 優 勢

杯 葛 將 來 地 鐵 將 軍 澳 支 線 及 機 場'慢'線 的AD156


Article 6: (Request 1)

> 4 藉 填 海 來 迫 害 港 內 線 小 輪,make MTR very happy!

這 個 理 由 十 分 荒 謬, 為 了 偏 幫 鐵 路 走 去 填 海? 你 知 不 知 填 海 要 幾 多 錢?


Article 6: (Request 2)

307等 到 重 組 廣 福 道 巴 士 站 後 先 轉 全 日,我 暫 時 仲 可 以 接 受. 但 最 賤 格o既 係 果 兜 死 剷 連978都 唔 比 開!!!


Article 6: (Request 3)

> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 但 最 賤 格o既 係 果 兜 死 剷 連978都 唔 比 開!!!


>


>


> 我 寫 就 咁 寫 遮,但 未 證 實 不 批 准 開,聽 聞rt.978係 今 年 下 半


> 年 才 開!


>


>


>


> 5020 JD2911


小 丸 子 兄, 佢 話 下 半 年o者, 都 無 講 幾 時, 如 果 運 吉 兜 死 剷 一 個 唔 覺 意 話 唔 開 又 點 先? 佢 兜 友 不 嬲 都 玩 開 拖 字 訣 架 喇, 重 要 係 拖 到 唔 開 果 隻 添!


Article 6: (Request 4)

> 家 祺 . 板 務 助 理 (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 請 注 意 你 的 用 字, 不 要 使 用 太 粗 俗 的 字 眼.

Sorry!


Article 6: (Request 5)

> 李 尋 歡 (peterwko@netvigator.com) said:


> 仲 有 係 限 制 各 巴 士 公 司 的 車 隊 數 目.

某 一 兩 間 巴 士 公 司 為 求 做 騷, 大 量 派 車 實 行 其 車 海 戰 術,


一 架 載 百 幾 人 o既 巴 士 上 面 架 架 只 有 少 數 乘 客, 搞 到 o的


路 天 天 在 塞 巴 士, 政 府 限 制 佢 o地 買 車 數 目 並 沒 有 什 麼


不 妥.

--


車 匙!


Article 6: (Request 6)

> 李 尋 歡 (peterwko@netvigator.com) said:


>


> 咁 係 一 個 唔 肯 負 起 責 任 既 做 法, 証 明 左 政 府 係


> 唔 願 意 嚴 格 監 督 每 日 的 實 際 派 車 情 況 而 採 用 一


> 個'一 刀 切'方 法 去 企 圖 解 決 問 題.

監 督 實 際 派 車 所 要 的 人 力 相 對 比 較 大, 未 必 合 符


成 本 效 益.

如 果 使 用 限 制 車 隊 數 目, 巴 士 公 司 冇 多 餘 車, 也 就


不 能 玩 車 海 戰 術, 本 身 也 沒 有 什 麼 害 處.

--


車 匙!


Article 6: (Request 7)

監 管 其 實 不 大 需 要 額 外 資 源, 每 間 專 利 巴 士 公 司 都 要 定 期 提 交 每 日 每 條 線 出 車 及 乘 客 數 字, 同 常 係1/2星 期 交 一 次 報 告. 但 點 解 混 吉 淨 係 識 見 到 乘 客 低 於 某 一 標 準 就 話 要 減 班? 同 一 份 報 告 可 以 睇 到 巴 士 公 司 有 無 胡 亂 派 車, 點 解 唔 用?


限 制 左 巴 士 公 司 正 常 及 合 理 的 發 展 空 間, 對 政 府 全 資 擁 有 的 鐵 路 有 好 處 啊!


Article 6: (Request 8)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 對 政 府 全 資 擁 有 的 鐵 路 有 好 處, 即 係 對 納 稅 人 有 好 處 啦, 有 乜 唔 妥?

無 乜 唔 妥? 係 唔 係 減 稅(或 加 免 稅 額/退 稅)先? 但 乘 客 少 了 選 擇 兼 要 付 出 更 高 車 費 對 全 港 市 民 的 影 響 更 直 接!


Article 6: (Request 9)

> DM12 (clement@netteens.net) said:


> 都 唔 知 點 解 香 港d巴 士 同 地 龍 會 有 唔 妥 ,


> 其 他 國 家 就 可 以 將 佢 地 共 存 , 而 且 仲 可 以 和 平 共 處 。


> 地 龍 可 以 淢 少 巴 士 的 流 量 不 好 嗎 ?


> 你 坐 巴 士 你 都 唔 想 塞 下 塞 下 啦 ,


> 唔 通 話 我 俾 咁 多 錢 坐 就 要 坐 番 夠 本?


> 若 果 要 解 決 路 面 塞 車 的 情 況 , 巴 士 路 線 應 該 要 淢 才 對 ,


> 或 者 是 坐 地 龍 轉 巴 士 或 者 坐 巴 士 轉 地 龍 都 俾 個discount你 。


> 咁 樣 巴 士 同 地 龍 就 可 以 和 平 共 處 , 路 又 唔 會 塞 , 又 可 以 平d!


>


>


//agree. Both can exist at the same time, why TD wanna to


make ppl think that they wanna to kill buses to help railway.


As MTR is already saturated all the time, especially at


Tsuen Wan Line, so buses, especially those routes parallel


to the MTR line can help MTR instead.

Also, as 'no competition, no improvement', I can't think


of TD to cut bus routes


Article 6: (Request 10)

> 震 怒 的ATR4>.< (cameboy@netvigator.com) said:


> 86年,本 來41九 巴 計 畫 行 加 士 居 道 去 九 碼,比 班 官 掟 到 上 何 文 田.


> 話 係 咩 協 調 政 策 喎..........

運 吉 偏 幫 鐵 路 係 人 都 知 啦!當 年 港 英 政 府 一 路 都 係 要 香 港 好 似 英 國 咁,要 巴 士 做 鐵 路 的 副 手.好 似7xx系 列,當 年 政 府 為 建 立 地 龍 係 東 區 的 地 位,就 唔 俾 中 巴7xx開 全 日(後 來 先 俾780開 全 日),仲 要 將 價 錢 同 地 龍 睇 齊(本 來$1.8-$2.5,經 運 吉 整 容 後 要$2.5-$3.0).


有 競 爭 先 有 進 步 嘛,運 吉 的 做 法 完 全 違 背 這 個 道 理.

Busworm


Article 6: (Request 11)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


> 全 世 界 各 大 城 市 都 係 咁 o架 啦, 係 香 港 咁 怪,


> 鐵 路 發 展 緩 慢, 以 巴 士 為 主 o既 o者.

同 意 , 我 諗 大 家 都 會 見 全 世 界o既 大 城 市


其 實 都 係 向 鐵 路 發 展o既 , 二 十 年 代 初 倫


敦 、 巴 黎 同 東 京 都 已 經 有 市 內 地 下 鐵 路 ,


六 十 年 代 各 大 城 市 大 力 發 展 。 到 九 十 年


代o既 今 日 , 連 國 內 幾 個 大 城 市 都 爭 建 地


下 鐵 路 , 可 見 當 今 世 上 大 城 市 都 開 始 以


鐵 路 為 主 導 。 唔 一 定 係 香 港 混 吉 靠 害 。


講 真 , 鐵 路 某 程 度 上 的 確 係 比 巴 士 優 勝 ,


冇 錯 , 鐵 路 建 造 同 營 運 成 本 都 較 高 , 但 係


鐵 路 一 抽 車 閒 閒 地 載 二 三 千 人 ( 一 卡 三 百


人 計 ) , 巴 士 一 架 頂 到 盡 一 百 六 十 幾 人 。


當 然 鐵 路 做 唔 到 巴 士 咁 滲 透 性 , 但 係 , 以


鐵 路 為 主 , 我 諗 並 唔 係 話 純 為 政 府 賺 錢 咁


簡 單 。 畢 竟 我o地 應 該 睇 得 遠 一D。 巴 士 少


咁 道 路 較 暢 通 , 我 覺 得 都 係 好 事 。

當 然 , 作 為 巴 士 迷 , 見 到 巴 士 唔 受 重 視 會


有 多 少 唔 舒 服 ( 下 話 ? ) , 但 係 做 巴 士 迷


眼 中 都 唔 可 以 淨 係 得 巴 士 , 唔 記 得 其 他 身


邊 更 緊 要o既 事o者 。

> 車 匙!

LX253


Article 6: (Request 12)

> 李 尋 歡 (peterwko@netvigator.com) said:


> 呢 個 咪 係 政 府 既 問 題 囉, 起 晒 樓 咁 耐 搬 左 咁 多 人


> 入 去 住(即 係 賣 晒 地, 收 晒 錢 袋 袋 平 安)先 至 話 起 西


> 北/將 軍 澳 鐵 路, 但 鐵 路 都 未 起 好 就'先 發 制 人', '噤'


> 著 巴 士 公 司 既 服 務.

但 係 而 家 朝 朝 大 塞 車, 都 是 因 為 塞 埋 站 的 巴 士,


市 民 都 叫 苦 連 天 啦, 唔 '先 發 制 人' 還 可 以 做 什 麼?

不 過 除 o左 專 利 巴 士, 我 覺 得 o的 村 巴 更 加 需 要 管 制 下.

--


車 匙!


Article 6: (Request 13)

咁 咪 係 政 府 唔 一 早 起 集 體 運 輸 鐵 路 既 後 遺 症 囉! 唔 起 鐵 路, 又 起 唔 到 更 多 既 公 路(繁 盛 地 區D地 又 賣 晒 出 去 賺 錢), 做 成 惡 性 循 環. 叫 左 巴 士 公 司 投 資 買 車 開 線 後 又 起 鐵 路, 又 限 制 巴 士 公 司 發 展 來 逼 市 民 搭 貴 車, 你 話 邊 個 應 該 負 責.


這 點 絕 對 同 意, 但 咁 耐 都 未 有 乜 野 實 際 行 動, 對 正 正 當 當 投 資 去 搞 專 利 巴 士 既 投 資 者 又 怎 樣 交 代?


Article 6: (Request 14)

> T.N.T. (hcy96074@hcy.hkcampus.net) said:


> 其 實 村 巴 比 專 利 巴 士 罪 行 更 大


> 返 屯 門 元 朗 的 村 巴 好 多 人 坐,


> 唔 似 得 城 巴3B咁 適 合 用 細 車,


> 一 架 大 巴 等 於 二 架 村 巴,


> 如 果960轉 做 村 巴 的 的 話,


> 要 用 多 幾 多 架 車?


> 你 話 有 乜 辦 法 唔 塞 呢?

仲 有, 村 巴 最 興 亂 埋 站, 打 死 火 燈 等 客,


警 察 唔 走 埋 去 抄 牌 都 唔 肯 走, 政 府 應 該


嚴 加 整 頓.

--


車 匙!


Article 6: (Request 15)

> T.N.T. (hcy96074@hcy.hkcampus.net) said:


> 非 也!非 也!


> 溫 哥 華 都 係 以 巴 士 作 為 主 要 的 交 通 公 具,


> 而 且 玩 車 海 戰 仲 犀 利 過 香 港,


> 好 似3號 咁,


> 可 以 三 十 秒 一 班 車!

溫 哥 華 地 大 物 博, 道 路 寬 闊, 跟 香 港 的 地 理 情 況 截 然 不 同.


假 如 香 港 市 區 o的 街 道 有 溫 哥 華 果 o的 咁 闊, 跟 本 就 唔 駛


限 制 什 麼 巴 士 啦, 話 知 佢 十 秒 一 班 車?

--


車 匙!


Article 6: (Request 16)

> DL (ss78k@netteens.net) said:


>


> 但 北 溫 的 路 面 又 斜 又 窄 , 而Downtown的 路 面 亦 不 見 得 寬 闊 。


> 不 過Vancouver的 巴 士 正 常 是 較 疏 的(尤 其 北 溫 線), 好 少 可 以 數


> 分 鐘 一 班 !

所 以 繁 忙 時 間 一 樣 照 塞


Article 6: (Request 17)

> Busworm (swu@netteens.net) said:


>


> 運 吉 偏 幫 鐵 路 係 人 都 知 啦!當 年 港 英 政 府 一 路 都 係 要 香 港 好 似 英 國 咁,要 巴 士 做 鐵 路 的 副 手.好 似7xx系 列,當 年 政 府 為 建 立 地 龍 係 東 區 的 地 位,就 唔 俾 中 巴7xx開 全 日(後 來 先 俾780開 全 日),仲 要 將 價 錢 同 地 龍 睇 齊(本 來$1.8-$2.5,經 運 吉 整 容 後 要$2.5-$3.0).


> 有 競 爭 先 有 進 步 嘛,運 吉 的 做 法 完 全 違 背 這 個 道 理.


>


> Busworm

查 實, 可 否 叫 消 費 者 委 員 會 插 手 調 查 呢 ?Article 7:

不平鳴!


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Aug 12 20:45, 1999 said:


> 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 九 巴 自 一 九 三 三 年 取 得 成 個 九 龍 新 界 獨 食 權 後,以 後 就 真 係 「 九 巴 服 務 日 日 退 步 」,冇 日 好 過!


> 有 天 水 圍 同 元 朗 居 民 話 九 巴 一 日 衰 過 一 日,又 有 乘 客 話 九 巴 裝 八 爪 魚 裝 足 「 一 世 」,仲 有 人 話 九 巴 路 線 專 兜 客釣 泥 猛,九 巴 巴 士 易 惹 火 等 ‧


> 依 家 運 吉 終 於 話 要 瓜 分 將 軍 澳 獨 食 權,你O地 又 點 睇?

似 乎 有 些 人 好 似 係 打 橫o黎 講 , 若 果 九 巴 真 係 日 日 退 步 的 話 , 相 信 它


會 比 中 巴 更 早 收 檔 ; 再 講 八 仔 機 , 它 不 是 由 九 巴 自 行 製 造 , 九 巴 要 咁


多 都 無 可 能 一 可 子 出 到 俾 佢 , 而 家 重 俾 新 巴 用 埋 佢o的Quota, 你 想 佢


點 ? 至 於 兜 路 問 題 , 要 怪 亦 只 怪 運 吉 批 線 時 要 佢 點 行 , 佢 自 巴 都 無 計


! 至 於 易 惹 火 則 更 荒 謬 , 九 巴 車 同 新 巴 、 城 巴 有 乜 唔 同 ? 咁 以 前 中 巴


AV同o的LF成 日 火 燭 又 點 計 ? 九 巴 車 隊 多 人 地 幾 倍 ,o的 車 被 火 燒 的 數


目 按 比 例 都 會 多o的 啦 !

若 是 九 巴 是 日 日 退 步 的 話 , 何 以 會 有 低 地 台 車 輛 、 冷 馬 的 出 現 ? 照 計


佢 而 家 仍 然 用 緊 三 、 四 十 年 代 的 車 種 啊 !

為 九 巴 抱 不 平 的Christopher


Article 7: (Request 1)

> T.N.T. (hcy96074@hcy.hkcampus.net) said:


>


> 咁 城 巴 又 可 以 裝 得 咁 快?


> 城 巴 好 野!城 巴 萬 歲!

城 巴 趕 得 切o係 新 巴 來 臨 前 出 到 貨 咪 可 以 咁 快 有 八 仔 機 用 , 而 且 大 敵


當 前 , 佢 點 肯 讓 路 俾 新 巴 裝 先 ? 俾 人 裝 先 咪 將o的 客 過 晒 俾 新 巴 。

城 巴 有 乜 咁 好 ,o的 車 大 部 份 一 上 去 成 陣 粟 味 , 簡 直 有 損 香 港 形 象 同


乘 客 健 康 , 想 萬 歲 都 難 矣 !


>


>


> 2A/6B合 併 建 議 根 本 係 一 場 玩 笑,


> 兜 路 兜 到 阿 媽 都 唔 認 得


>


> 61X/62X的 配 合 又 是 極 不 經 濟,


> 應 該 好 似E22/E23咁 行


>


> 而70,70X的 兜 路 情 況 更 不 在 話 下,仲 被 居 民 投 訴 過!


>

城 巴5系 路 線 咪 又 係 過 份 重 疊 ! 淨 係 識 得 彈 人 !


>


>


> 因 為 政 府 要 求law!

若 果 沒 有AL1的 出 現 , 到 今 日 你 都 未 必 有 冷 馬 坐 , 政 府 亦 都 無 得 要 求


, 再 講AL1係 屬 於 邊 個 先 ? 答 案 係 九 巴 。

> 如 果 唔 係,佢 都 會 自 發 性 咁,


> 派d金 色 巴 士 落 荃 葵 區 啦!

金 色 巴 士 全 部 出 晒 咩 ? 有 話 以 後 唔 買 咩 ? 加 車 係 遲 早 的 事 。 況 且 九 巴


路 線 多 , 金 車 加 埋 得 二 百 幾 部 左 右 , 點 同 新 巴 四 百 二 十 四 架 咁 放 落 咁


多 線 度 行 。 就 算 新 巴 咁 多 低 地 台 車 ,110、914咪 一 樣 熱 多 過 冷 ! 你 想


九 巴 點 ?

Christopher


Article 7: (Request 2)

所 以 咪 要 開 放 荃 葵 青 區 九 巴 巿 場,引 入 競 爭law!


城 巴 係 第 一 間 全 冷 的 巴 士 公 司


城 巴 接 左 中 巴 殘 線,


可 以'起 死 回 生',


如5B,80+8X,47A,3B等 等

城 巴 萬 歲!!


但 係 城 巴5系 多 人 坐ma!


M5又 係 運 吉 要 佢 開 既!


如 果 冇102-105,106-117的 出 現,九 巴 吸 取 左G同N的 教 訓,


都 唔 敢 引 入AL1啦,仲 提 乜 冷 馬?!


起 碼 新 巴 會 識 照 顧 下66,15呢d細 線,


唔 會 好 似 中 巴 咁 淨 係 識 放 新 車 落106等 線,


更 不 會 好 似 狗 巴 咁,放 大 把 金 色 巴 士 落k廠,然 後 要l廠 硬 食 其 舊 車


Article 7: (Request 3)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 咁 點 都 係 G544 同 N364 (仲 有 S3M154) 係 九 巴 引 入 先 啦.


> 而 且 AL1 係 早 過 城 巴 106 果 批 車 個 o番, 應 該 係 話 有 o左


> AL1 o既 成 功 至 會 有 城 巴 106 果 批 車 至 o岩.


>


> --


> 車 匙!

Yes, I couldn't agree more with you that the bus company


introduced AL 1, being the only one of its kind, before anyone


else!

Tough if the bus company considered such bus was a success,


why didn't it introduce more of them until even CMB introduced


DA's in a rather 'large' quantity? Why did it wait for 106+


and those DA's to run on the street before AL2 rolled out?

100/911R/M1/300 Wong


Article 7: (Request 4)

> T.N.T. (hcy96074@hcy.hkcampus.net) said:


> 但G544同N364失 敗 係 人 都 知 架 啦,


> 撞 左 咁 多 板,唔 通 仲 想 試 咩?

唔 試 過, 撞 過 板 點 知 獨 立 引 擎 拖 冷 氣 唔 掂, 又 點 會 有 AL1


同 埋 今 日 咁 多 冷 馬?

> 城 巴 卻 於1984年 引 入 了102-105,


> 非 常 成 功,


> 終 於 將 雙 層 冷 馬 正 式 帶 入 香 港,


> 城 巴 萬 歲!!!!

102-104 都 退 晒 役 咯, 105 要 拆 走 獨 立 引 擎, 重 裝 車 身


和 冷 氣 至 可 以 行 到 今 時 今 日, 在 我 心 目 中 不 算 十 分 成 功.

況 且 102-105 是 豪 華 車 規 格, 與 專 利 巴 士 所 用 的 也 有 不 同,


其 冷 氣 結 構 也 不 能 應 用 於 其 他 專 利 巴 士. 如 果 真 係 成 功, 為 什


麼 不 大 量 購 入,而 去 買 跟 九 巴 AL1 冷 氣 規 格 一 樣 的 106+ ?

--


車 匙!


Article 7: (Request 5)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


> 新 城 沒 有 兜 路 路 線 嗎 ?

If you know, please list them!

> 只 係 九 巴 先 有 ? ? ?


>


At least I don't see too many routes similar to 788, 789, 8P, 2X


on this side of the peninsula!


>


> 何 以 見 得 ?

100/911R/M1/300 Wong


whose friend in Tin Shui Wai hates 269B/C via Yuen Long...


Article 7: (Request 6)

> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


> 新 城 沒 有 兜 路 路 線 嗎 ?


> 只 係 九 巴 先 有 ? ? ?

非 也!非 也!


相 對 來 說 是 少 好 多,


因 為 新 記 重 組 左 好 多 中 記 殘 線ma!


>


> 何 以 見 得 ?

睇 下 新 巴 呢 間 比 狗 巴 進 取 得 多 的 公 司 就 知,


除 了112,970呢d線 外,


仲 識 為13,14,64,66,81,781等 線 著 想,


唔 會 有 新Dart,TRIDENT就 放 哂 落 隧 道 線


Article 7: (Request 7)

> AM1 (a211211@ctimail.com) said:


>


> i think u lack of think that


> KMB has the biggest than other two company a


> CTB has only 1200,NWFB only have 750


> but KMB has 4200 buses!


> so they think KMB service is bad,i don't think so


> bbut i think KMB has many r=thing to improve !!


> CTB and NWFB has no disadvertage ,i think no one say this la!!


> so give KMB to improvement la!!i think KMB has know that that

Again, please note the number of buses with Octopus isn't as


important as the number of 'routes' which accept Octopus.

100/911R/M1/300 Wong


Article 7: (Request 8)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 九 巴 有 幾 多 部 巴 士? 城 巴 又 有 幾 多 部?

至 弊 係,


九 巴 裝 左 唔 用,


城 巴 一 裝 就 用,


對 乘 客 而 言


唔 用 就 等 於 冇!


Article 7: (Request 9)

Sure it does! Especially for those 'morning special' routes


like 301, 302, 307, 934, 935, 948, etc...! Though special


treatment only applies to these passengers, as for the rest


of the day, these very same buses do not accept Octopus, even


though the machine is there!


To be fair, NWFB also uses its!

100/911R/M1/300 Wong


Article 7: (Request 10)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


> 有 又 鬧 , 冇 又 鬧 , 做 生 意 真 艱 難 。

你 知 就 好 啦,


有 架 封 住 左 既 八 仔 机,


上 到 車,用 唔 到,


你 話 係 咪 成 肚 氣?


唔 比 人 投 訴 先 奇!

城 巴 不 僅 裝 了 八 仔,


還 率 先 引 入 雙 向 八 仔 收 費,


城 巴 萬 歲!!!


Article 7: (Request 11)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 咁 九 巴 裝 o左 又 用 得 o既 八 達 通 有 幾 多 部?

That depends on what you want to focus on!

If your concern is merely the number of buses, then I can


assure you KMB should have the largest fleet of buses with


Octopus in Hong Kong.

However, as another boardmate pointed out, if you install


Octopus and don't make use of it, it's useless.

Again, suppose the same ATR on 301 came from 1A. Yes, the bus


sure has Octopus, however, it doesn't accept Octopus for


the rest of the day, is this a waste of resources?

100/911R/M1/300 Wong


who almost ran out of change for taking 1A last night, as he


donated some of his to other passengers...


Article 7: (Request 12)

恐 怕 比 城 巴 多 一 至 三 成 。


Article 7: (Request 13)

> 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 九 巴 自 一 九 三 三 年 取 得 成 個 九 龍 新 界 獨 食 權 後,以 後 就 真 係 「 九 巴 服 務 日 日 退 步 」,冇 日 好 過!


> 有 天 水 圍 同 元 朗 居 民 話 九 巴 一 日 衰 過 一 日,又 有 乘 客 話 九 巴 裝 八 爪 魚 裝 足 「 一 世 」,仲 有 人 話 九 巴 路 線 專 兜 客釣 泥 猛,九 巴 巴 士 易 惹 火 等 ‧


> 依 家 運 吉 終 於 話 要 瓜 分 將 軍 澳 獨 食 權,你O地 又 點 睇?

狗 記 勁 加 新 車 落 將 軍 澳,


都 算 佢 有 做 過 野,


只 不 過 另 一 方 面,


荃 葵 區 被 狗 巴 嚴 重 忽 視!!


所 以,開 放 荃 葵 區 巿 場 好 過 開 放 將 軍 澳!!Article 8:

有商店以套裝出售中巴LV17


謝中 (dennist@hkstar.com) at Thu Aug 12 22:35, 1999 said:


> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


> 想 以 正 常 價 錢 買 到 中 巴 LV17 ?


>


> 我 今 晚 十 點 在 沙 田 80- , 原 來 想 買 中 巴 LV17 可 以 留 Name and Telephone Number 比 個 店 員 , 仲 唔 洗 比 Deposit , 有 貨 會 通 知 , 所 以 請 各 位 唔 好 去 D 炒 店 買 啦 . Thanks . 阻 上d炒 風 .


>


> 老 陳 留 字

剛 剛 在 黃 埔 花 園 十 二 期 地 庫(以 前 是 電 腦 商 場)見 到 有 小 量LV17,


但 以 套 裝 出 售.


LV17 + D4 = $5xx,


LV17 + 2200 = $7xx


(Sorry,我 忘 記 了 正 確 價 錢)


希 望 可 以 幫 到 大 家.

謝 中


Article 8: (Request 1)

> iBus (cityman@netteens.net) said:


>


> Where is 沙 田 80- ?

80-沙 田 店 係 新 城 市 廣 場 地 庫UB09


係 意 大 利 粉 屋 出 面 部 電 梯 落 一 層 , 右 手 邊 最 入 個 間 就 係 啦

MAN


Article 8: (Request 2)

> A340 (a9506004@ln.edu.hk) said:


> I think you may not get the model at the shop. In my experience for asking London DMS, shopkeepers would ask customers to write down the name and phone for further contact, but until now I don't get any call from the shop.


> Do the shopkeeper told you the selling price of the model if available, it may depends on the stock and demand.


>


>


> A340

A340 , 咁 我 豈 不 是 唔 會 有 架 LV17 ?

好 擔 心 的 老 陳


Article 8: (Request 3)

> A340 (a9506004@ln.edu.hk) said:


> I think you would better to find other source to get the model, as many people are looking for this LV17 and many people know 80_..........


>


> Good luck


>


> A340

但 係 我 唔 想 用 多 過 $300 買 LV17 , 唔 值 得 !

今 晚 比 架 鴨 車 CT5339 九 巴87 '登' 到 機 乎 雲 車 浪 的 老 陳


Article 8: (Request 4)

> April (ht13yue@ctimail.com) said:


>


>


> I also can't buy the LV17. I don't think 80X would sell the bus at $285


> because some of the shop sell it at $450 today. So, good luck to you and


> me.

咁 呀 , 就 真 係 祝 大 家 好 運 啦 .

今 晚 比 架 鴨 車 CT5339 九 巴87 '登' 到 機 乎 雲 車 浪 的 老 陳


Article 8: (Request 5)

> 2700 (sylai@cuhk.edu.hk) said:


> Thankyou very much.


> I'll go there tomorrow.


>


> 2700

在 沙 田 80- ?沙 田 有80- 嗎?


Article 8: (Request 6)

> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 2700兄 , 唔 洗 客 氣 , 上 得 來HKBDB , 多 數 都 會 係 同 我 一 樣 係 巴 士 迷 , 我 都 希 望 各 位 可 以 用 合 理 價 錢 買 到 自 己 想 買 的 巴 士.


>


> 今 晚 比 架 鴨 車 CT5339 九 巴87 '登' 到 機 乎 雲 車 浪 的 老 陳

老 陳 兄,如 果 你 想 儘 快 買 到LV17,可 以 用ICQ contact我,no.係16902189,我 今 日 用$285買 左 架 。Article 9:

Re: 今日漏網新聞:中環禁行巴士建議夭折


Centroliner (jliemail@netvigator.com) at Thu Aug 12 21:15, 1999 said:


> Leslie Chan/DD4571 (neoplan@ismart.net) said:


> 香 港 商 報 (1999 08 11) 運 輸 署 欲 改 善 商 業 區 交 通 擠 塞 及 空 氣 污 染 中 環 禁 行 巴 士 建 議 夭 折


>


>


>


> 【 商 報 專 訊 】 據 本 報 得 悉 , 政 府 為 改 善 中 區 商 業 區 的 交 通 擠 塞 及 空 氣 污 染 情 況 ,


> 曾 計 劃 將 中 環 中 心 地 帶 變 成 一 個 無 公 共 巴 士 行 駛 的 地 區 , 要 求 所 有 公 共 巴 士 在 中


> 區 外 圍 調 頭 或 繞 道 而 行 , 但 遭 到 巴 士 公 司 強 烈 反 對 , 令 建 議 無 疾 而 終 。 運 輸 署 強


> 調 , 一 直 都 有 採 取 措 施 改 善 中 區 的 交 通 情 況 , 亦 會 研 究 逐 步 重 組 駛 經 中 環 的 巴 士


> 路 線 。


>


> 據 消 息 人 士 向 本 報 披 露 , 運 輸 署 在 今 年 一 月 , 曾 經 與 九 巴 、 城 巴 及 新 巴 開 會 , 討


> 論 重 組 中 區 巴 士 路 線 及 停 站 次 數 。 運 輸 署 官 員 向 各 巴 士 公 司 表 示 , 為 改 善 中 環 的


> 空 氣 質 素 及 交 通 擠 塞 情 況 , 有 意 將 中 環 中 心 「 商 業 區 」 地 帶 變 成 一 個 沒 有 公 共 巴


> 士 途 經 的 地 區 。


>


> 來 往 中 環 巴 士 為 循 環 線


>


> 消 息 人 士 稱 , 運 輸 署 提 出 的 建 議 , 是 將 所 有 往 中 環 的 巴 士 線 改 為 循 環 線 , 由 東 區


> 或 灣 仔 駛 往 中 區 的 , 到 達 添 馬 艦 時 就 要 調 頭 駛 回 東 區 ; 由 西 區 或 經 西 隧 駛 往 中 區


> 的 , 則 在 中 環 新 填 海 區 調 頭 , 取 消 所 有 駛 經 德 輔 道 中 及 干 諾 道 中 等 繁 忙 道 路 的 巴


> 士 線 , 只 餘 一 些 必 要 的 巴 士 線 , 取 道 皇 后 大 道 中 及 中 環 新 填 海 區 的 道 路 來 往 港 島


> 東 西 區 , 而 這 些 巴 士 線 在 中 區 的 停 站 次 數 亦 會 盡 量 減 少 。 消 息 人 士 稱 , 政 府 又 建


> 議 利 用 一 些 環 保 交 通 工 具 , 如 電 動 巴 士 等 作 穿 梭 之 用 , 接 載 乘 客 來 往 中 區 外 圍 與


> 中 心 地 區 之 間 , 希 望 藉 此 改 善 中 環 中 心 地 區 的 交 通 擠 塞 情 況 。


>


> 根 據 運 輸 署 的 統 計 顯 示 , 在 去 年 十 月 , 早 上 繁 忙 時 間 途 經 中 環 的 巴 士 路 線 , 東 西


> 行 線 共 有 一 百 六 十 三 條 , 每 小 時 共 九 百 三 十 八 個 班 次 , 若 運 輸 署 的 建 議 得 到 實 施


> , 相 信 會 有 超 過 一 百 條 巴 士 線 不 會 駛 經 中 環 , 每 小 時 可 減 少 約 六 百 個 班 次 。


>


> 三 巴 士 公 司 均 反 對 建 議


>


> 消 息 人 士 續 稱 , 三 間 公 共 巴 士 公 司 的 代 表 在 會 上 均 對 政 府 的 建 議 大 表 反 對 , 有 代


> 表 指 出 , 若 大 部 分 巴 士 採 用 循 環 線 的 方 式 運 行 , 即 只 有 一 個 巴 士 總 站 , 這 樣 將 令


> 現 時 東 、 西 區 的 巴 士 總 站 超 出 負 荷 。 有 可 能 令 巴 士 駛 經 的 區 域 出 現 擠 塞 。


>


> 有 代 表 亦 指 出 , 現 時 有 一 半 以 上 的 過 海 巴 士 線 要 駛 經 中 環 , 若 全 部 不 准 許 駛 經 中


> 環 , 會 對 乘 客 造 成 極 度 不 便 , 若 准 許 這 些 路 線 行 駛 , 則 對 其 他 被 取 消 巴 士 線 的 公


> 司 不 公 平 。 而 運 輸 署 建 議 開 辦 穿 梭 巴 士 , 亦 難 以 決 定 由 哪 間 巴 士 公 司 經 營 。 運 輸


> 署 在 建 議 遭 三 間 巴 士 公 司 強 烈 反 對 後 , 沒 有 再 提 出 任 何 新 的 建 議 , 而 當 天 有 關 的


> 討 論 亦 沒 有 會 議 記 錄 。


>


> 運 輸 署 首 席 運 輸 主 任 洪 同 震 接 受 本 報 查 詢 時 , 否 認 政 府 有 意 將 中 環 變 成 一 個 沒 有


> 巴 士 行 駛 的 地 區 , 但 他 強 調 , 政 府 一 直 採 取 措 施 改 善 中 環 的 交 通 情 況 (如 較 早 前 重


> 組 巴 士 站 , 及 更 改 部 分 路 線 ); 運 輸 署 會 繼 續 與 巴 士 公 司 研 究 , 重 組 有 關 的 路 線 ,


> 以 改 善 中 環 的 擠 塞 及 空 氣 污 染 情 況 。


中 環 禁 行 巴 士?我 甚 至 入 青 山 都 唔 會 咁 諗 喇! 抵 佢 夭 折 咯!

正 想 叫 運 吉 果 兜 廢 柴 狗 官 入 哂 青 山o既Centroliner


Article 9: (Request 1)

> Colin Chang (kalim@accsoft.com.au) said:


>


> 專 區 , 嚴 禁 任 何 車 輛 行 走(當 然 包 括 巴 士)。 居 於 小 西 灣 之 市 民


> , 如 欲 前 往 中 環 , 可 乘788前 往 北 角 , 再 步 行 至 中 區 。 運 輸 署 發


> 言 人 表 示 , 步 行 有 益 身 心 , 並 可 減 少 患 上 心 臟 病 之 機 會 云 云......
嘩!對 於 我 成 日 搭 城 記rt.788,789出 入 金 鐘 中 環 一 帶 米 死 硬?


咁 以 後 小 西 灣 冇 快 線780,788,789出 入 金 鐘 中 環???米 即 係 迫


人 搭 新 記rt.84M or綠van rt.47M轉 廢 鐵?又 貴,又 不 便!!反 對 咁 做 的...


5020 JD2911


Article 9: (Request 2)

運 吉 咁 講 不 如 唔 好 俾 小 巴 同 私 家 車 入 中 環,皇 后 大 道 中 同 德 輔 道(全 三 線 東 行)變 巴 士 線 仲 好.

都 唔 知 運 吉 做mut的Busworm


Article 9: (Request 3)

> Leslie Chan/DD4571 (neoplan@ismart.net) said:


> 香 港 商 報 (1999 08 11) 運 輸 署 欲 改 善 商 業 區 交 通 擠 塞 及 空 氣 污 染 中 環 禁 行 巴 士 建 議 夭 折

運 吉 越 來 越 大 膽 , 幾 昤 講 話'為 保 地 鐵 利 益 ,


要 巴 士 公 司 結 業?'

2a/DL13暗 西 怪 客


Article 9: (Request 4)

運 豬 處 班 死 狗 官 又 發 神 經 , 唔 比 巴 士 去 中 環 咁 荒 謬 的 事 都 想 得 出 , 簡 直 係 令 市 民 失 望 , 運 豬 處 長 真 的 是 痴 線 , 無 腦 , 白 痴 , 低 能 , 佢 真 係 仲 幼 稚 過D唔 夠 一 歲 的 細 路 仔 . 點 解 香 港 有 這 一 個 咁 白 痴 的 運 豬 處 長 !

老 陳 (睇 完 這 文 已 經 嬲 到 唔 識 出 聲 又 怒 火 九 米 高)


Article 9: (Request 5)

咁 禁 止 私 家 車 進 入 中 環 又 點 呀 ?


係 唔 係 又 俾 高 官 反 對 呀 ?


Article 9: (Request 6)

我 認 為 不 會,因 為 現 在 只 懂 乘 坐 鐵 路 來 往 而 完 全 不 懂 坐 巴 士 的 人


多 的 是,我 想 要 用 一 個 離 題 的 例 子 來 說 明:就 像 有 一 次 同 學 要 上 我


家 做project.我 家 距 離 地 鐵 站 較 遠,所 以 我 出 入 都 不 坐 地 鐵,但


竟 然 有 同 學 只 懂 坐 地 鐵 來,弄 得 我 要 走 到 老 遠 的 地 鐵 站 接 他 上 來.


從 此 例 子 來 看,在 不 少 人 眼 光 中,巴 士 如 同 隱 形,有 和 沒 有 都 分 別 不


大.而 禁 止 巴 士 行 走 中 環 對 大 部 份 在 中 環 上 班 的 人 士 影 響 也 不 大,


因 為 現 在 在 中 環 上 班 的 人 士 不 是 乘 地 鐵 便 是 駕 自 己 車,乘 巴 士 的 人


其 實 不 多,有 沒 有 巴 士 行 走 中 環 可 謂 無 關 痛 癢.而 來 往 中 區 與 港 島


其 他 地 方(南 區 除 外),巴 士 實 在 並 不 化 算,例 如 由 中 區 到 東 區,M21


車 費 是$5.5,而 最 快 的722就 要$5.8,與 地 鐵 的$6.0相 差 實 在 不 遠.


Article 9: (Request 7)

巴 士 公 司 應 該 大 肆 宣 傳 至 係 呀!例 如 免 費 乘 車 週 咁.咁o的 人 先 會 試 搭 巴 士.好 似720同722的 客 路 其 實 無 理 由 咁 差,因 為 新 巴 一 路 都 淨 係 係 到 貼poster係 自 己 的 巴 士 同 一o的 大 廈 的 大 堂.結 果 人 人 淨 係 識 搭 地 龍,平 時 架 架720都 係 吉 的(我 亞 媽 都 係 我 話 先 知 有720).另 外 收 費 無 理 由 咁 高,這 是 運 吉 的 問 題......


Article 9: (Request 8)

> 2A/DL13暗 西 怪 客 (ngamsai99@schoolteam.net) said:


>


> 哈 , 錯 啦.


> 而 家d市 民 會 , 個 多 十 多 年 後d市 民 就 唔 會


> 點 解?而 家d市 民 識 坐 巴 士 , 十 多 年 後 的 人 , 識 坐 巴 士 的


> 比 率 會 少 好 多(個 個 都 去 坐 地 鐵),d市 民 自 然 唔 介 意 冇


> 巴 士 搭;(


>


> 補 祝 生 日 快 樂^_^


> 2a/DL13暗 西 怪 客

Well, I don't agree with your opinion at all...

Before there were A/C bus service, many passengers switched


to MTR.

When A/C bus service was introduced on routes like 300, more


and more passengers discovered buses are much more comfortable.

Otherwise, why do you think passengers of 930 pay more than


MTR to get from Hong Kong side to Kwai Fong and other areas?

100/911R/M1/300 WongArticle 10:

Re: 穿梭中西環新選擇-{M5}星期日起投入服務


Colin Chang (kalim@accsoft.com.au) at Thu Aug 12 19:45, 1999 said:


> 港 島 西 人Raymond (kwan113@netteens.net) said:


> M5星 期 日 起 投 入 服 務


> 穿 梭 中 西 環 新 選 擇


> 堅 尼 地 城->德 輔 道 中->中 環(香 港 站)->德 輔 道 西->西 環->堅 尼 地 城


> $3.4

呢 頭 取 消917, 話 可 以 減 少 百 幾 班 車 入 中 環 避 免 擠 塞 ,o個 頭 又


俾 城 記 開 條 咁o既 廢 線 , 又 放 番 幾 百 班 車 入 中 環......

西 環 去 機 鐵 站 , 都 唔 知 開o黎 做 乜......

西 環 就 最 多 呢o的 有 沿 同 一 路 線 行 走 , 但 總 站 唔 同o既 路 線 :


中 環 、 灣 仔 、 跑 馬 地 、 銅 鑼 灣 、 北 角...... 唔 爭 在 開 多 條


5D, 由 堅 城 去 港 澳 碼 頭 , 再 開 多 條5E, 由 堅 城 去 東 邊 街 囉......


Article 10: (Request 1)

今 日 睇 張 10X 取 消 通 告 先 至 叫 人 搭 5 系 其 他 路 線 , 家 陣


又 整 條 實 際 上 有 5 系 取 代 o既 廢 線 出 黎 , 咁 不 如 改 10X 去


香 港 站 啦 。


Article 10: (Request 2)

> Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) said:


>


> 真 係 好 野 , 搵 10X 黎 交 換 M5。


>


>


> 邊 度 有 架? 頭 先 去 過 吉 席 街 都 唔 見 有 o既???

今 早8:00am屈 地 街 那 個 站 的 人(站 長 定 稽 查)派 的.


等 車 的 人 就 有 或 他 有 空 便 派.

日 日 都 要 迫5B的


港 島 西 人Raymond HKWP


Article 10: (Request 3}

> Busworm (swu@netteens.net) said:


>


> 咁 多 車 來 往 中 環 同 堅 城 仲 唔 夠?仲 要 全 部 係 城 巴 開,ni條 線 開o黎 都 唔 知 為mut?

淨 計5系 都 夠 多 分 線 , 仲 加 埋M5, 堅 城 、 西 環 、 西 營 盤 區 好 快 就 會 將


D分 站 重 組 , 費 事 咁 塞 車 !


5C=5B短 版 ,M5=5C短 版...

照 計 多 分 線 既 起 碼 有 城5系 同 九87系 。


有 錯 請 指 正 。

> Busworm

Zenga


Article 10: (Request 4}

> Busworm (swu@netteens.net) said:


>


> 咁 多 車 來 往 中 環 同 堅 城 仲 唔 夠?仲 要 全 部 係 城 巴 開,ni條 線 開o黎 都 唔 知 為mut?


>


> Busworm

唔 係 運 吉 要 開 嗎?

港 島 西 人 Raymond HKWP


Article 10: (Request 5)

> 5B 大 少 (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


>


> 小 巴 生 意 新 一 場 大 劫.......


> $3.4 vs $ 5/6

爭 ﹖ 有 得 爭 咩 ﹖


M1玩 幾 耐M5咪 玩 幾 耐 囉 ﹗


Article 10: (Request 6)

> 港 島 西 人Raymond (kwan113@netteens.net) said:


>


> 未 必... ...


> 如 果M5唔 行 德 輔 道 西 就 有 得 爭 了!


> 因 為 單 張 是 這 樣 寫:


> 堅 尼 地 城->德 輔 道 中->中 環(香 港 站)


> 有 小 小 機 會 唔 行 德 輔 道 西,但 甚 微~~


>


> 港 島 西 人 Raymond HKWP


Citybus Homepage:


城 巴 八 月 十 五 日 開 辦M5循 環 號 線


城 巴M5循 環 號 線 每 日 由 早 上 六 時 至 午 夜 十 二 時 正 , 來 往 堅 尼 地 城 卑 路 乍 灣 巴 士 總 站 及 中 環 香 港 站 , 途 經 吉 席 街 、 堅 尼 地 城 海 旁 、***德 輔 道 西 、 德 輔 道 中 、 民 祥 街 至 中 環 香 港 站 , 然 後 再 沿 干 諾 道 中 、 德 輔 道 中 、***德 輔 道 西 、 堅 尼 地 城 海 旁 、 卑 路 乍 街 、 加 多 近 街 , 返 回 卑 路 乍 灣 巴 士 總 站 。 每 日 維 持 平 均 每 十 二 至 十 五 分 鐘 一 班 , 全 程 收 費 為 港 幣$3.40, 並 設 有 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 歲 以 上 長 者 半 價 優 惠 。Article 11:

Re: 石籬新總站即將啟用


ATR4/Eric (cameboy@netvigator.com) at Thu Aug 12 17:17, 1999 said:


> HB 610 (sammi59@netvigator.com) said:


> 由 43A 路 線 紙 得 知, 43A 路 線 將 於 8 月 15 日 搬 往 石 籬 新 總 站.


> 相 信 31B 及 935 (石 梨 特 車 及 下 午 回 程) 亦 會 於 同 日 起 遷 往 新 總 站.


>


> 八 月 十 五 日, 真 係 多 路 線 搬 總 站..........


>


> 今 個 星 期 連 一 張 新 通 告 都 見 唔 到 既


> HB 610


係 咪 由 大 隴 街 轉 入 去?


Article 11: (Request 1)

請 問 新 總 站 個 平 面 設 計 係 點? 可 否 繪 出 個diagram呀?


Bruce


Article 11: (Request 2)

> HB 610 (sammi59@netvigator.com) said:


>


> SORRY! 因 為 我 當 時 趕 時 間, 無 留 意 路 線 紙 內 的 行 車 路 線 ......


>


> 但 新 石 籬 新 總 站 有 個 出 入 口 是 在 大 隴 街.

得 出 口 冇 入 口 。


Article 11: (Request 3}

> Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) said:


>


> 冇 錯 , 出 入 都 係 大 隴 街 , 唔 再 行 圍 [乙 田] 街 、 石 梨 街 。

唔 係 ! 大 隴 街 只 係 得 個 出 口 , 點 入 呀 ? 穿 過 郵 政 局 入 呀 ?


入 就 應 該 係 石 梨 街 入 , 出 就 大 隴 街 出 。


成 日 出 入 大 隴 街 , 附 近 某 中 學 預 科 生 的Jacky


Article 11: (Request 4}

> Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) said:


>


> 個 入 口 就 係 出 口 隔 離 , 根 本 就 係 同 一 度 地 方 。


> 石 梨 街 果 個 係 停 車 場 入 口 之 嘛 , 巴 士 入 到 咩?


>


> 位 置 大 約 係 32 / 35A / 36B 站 附 近 。


咁 等 我 明 日 返 去 睇 下 先......


Article 11: (Request 5)

石 籬 新 站 出 入 口 都 在 大 隴 街 。


石 梨 街 個 出 入 口 係 貨 物 起 卸 區 。


個 站 有 四 條 坑 :


最 入 條 坑 最 長 , 係 孖 坑


中 間 有 兩 條 單 坑


最 出 係 坑 最 短 , 應 該 係 孖 坑


--以 上 坑 位 資 料 來 自 房 屋 署 石 籬 商 場 簡 介Article 12:

Re: 嚴正抗議--為何我負責的全被人拿走!


芒果少年---華香雞 (ssg94103@ssg.hkcampus.net) at Thu Aug 12 12:22, 1999 said:


> KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> 我 外 遊 完 ,發 現 字 軌 表 的  全 被 人 拿 走!


> 計 有:


> 2C,11B,11K,13D,13M,51,54,73K,80X,83X,84M,


> 107,219P,219X,224M,224X,278X,292P,302,601,


> 621,917,935,973,A11,E11,E21,A35,N35,N21,N22


> E32,E41,N31,S63,S64,296C,12a,212


>


> CTB:5X,61/NWFB:M21,64,309


>


> 本 人 聲 明:


> 本 人KIT,AL65(641)從 來 沒 有 放 出.托 人 暫 代 以 上 路 線.


> 而 在8月8日--11日(下 午9時 止)亦 沒 有 入 過 本 版.實 不


> 明 是 誰 做 的 惡 作 劇!


> 請 板 主/板 助 調 查


>


> 在 此 希 望 以 上 新 負 責 人 盡 快 與 我 聯 絡 將 線 還 予 我.


> 唯 以 下 線 除 外:2C,54,84M,935,N21,N22,N31,N35,E41,73K


>


> e-mail:willrich@ctimail.com


你 最 好 問 下 那 個'阿 力 山 大 飛X芳 發 賢 仁',他 拿 了 你 好 多 線!


希 望 幫 到 你!


ap2,ap3 and BosynXX FC9999O同 一 人!!!


Article 12: (Request 1)

我 都 有 條603同 部 分 辛 苦update的 路 線 無 故 俾 削 ,


最 慘 還 俾 人 搗 亂 , 更 改 資 料(如 九 巴 用XF!!), 真 不


知 甚 麼 一 回 事!!

某 日 早 上 七 點 到 , 我 見 板 上 無 故 有 一 大 堆 線 , 於 是


未 接 左 囉!!


但 我 已 即 時update, 修 改 錯/漏 字 軌 , 閣 下 可 瀏 覽 一 下!!
真 無 辜 呀!!!!!!!Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人


Article 12: (Request 2)

> 芒 果 少 年---華 香 雞 (ssg94103@ssg.hkcampus.net) said:


> 你 最 好 問 下 那 個'阿 力 山 大 飛X芳 發 賢 仁',他 拿 了 你 好 多 線!


> 希 望 幫 到 你!

最 好 你 同 板 主 投 訴 下 啦 , 我 懷 疑 有 人 係hack 貴account的 兇 手 。


Article 12: (Request 3}

> 某 某 人 (irawan@ctimail.com) said:


>


> 嘩! 原 來 有 人'一 人 霸 咁 多 線'......

板 主 是 否 有 須 要 限 制 每 人o既'字 軌 線'數 量?


Article 12: (Request 4}

這 要 看 看'霸 線'的 板 友 有 否 失 職 。


有 板 友 擁 有20多 條 字 軌 線 , 但 很 稱 職 。 可 惜 有 板 友 擁 有1-2條


字 軌 線 , 已 十 分 失 職 !

DL


Article 12: (Request 5)

他 讓 了 條 九 巴 91 線 給 我 啦


Article 12: (Request 6)

> KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> 請 不 要 咁 講,我 全 部 己 盡 全 力 去 做,我 今 次 也 放 了8條 線.

你 都 好 多 時 間 喎!Article 13:

Re: 九巴的八達通進程............唉.........停滯不前 !


老陳 (chanmw11@hk.super.net) at Thu Aug 12 00:37, 1999 said:


> 雍 正 格 格 (n281@i-cable.com) said:


> 踏 入99年 以 來,除 欖 隧 及 沙 田K線 兩 個 ‘ 大 ’PROJECT外,好 像 一 直 停 滯 不 前,眼 見 在 對 岸 搭 巴 士 已 幾 乎 不 用 帶 散 紙 出 街,但 在 九 龍 新 界...一 些 偏 遠 地 區 不 說,就 是 在 彌 敦 道---曾 被 九 巴 落 力 催 谷 的 路 線 們,八 仔 服 務 一 直 遙 遙 無 期 。


> 其 實 九 巴 并 非 完 全 不 裝 八 仔,只 是 老 是 「 裝 車 不 裝 線 」,那 八 仔(暫 停 使 用)的 字 句 對 乘 客 根 本 是 一 個 侮 辱!最 可 恨 的 是 好 多 車 都 是(係 錦 綺)裝 個 託 就 算,像76K,77K,93K,上 托 成 年,但 偏 偏 不 肯 上 機!!!!


>


> 總 強 調2000年 尾 前 全 線 八 達 通,我 看 多 半 是 一 個 美 麗 的 謊 言!大 家 對 佢 有 信 心 嗎??

是 呀 , 九 巴 服 務 , 日 日 退 步 , 71k 的 車 有 八 仔 機 已 一 年 , 但 仲 係 未 用 得 , 唔 通 部 八 仔 機 用 來 '裝 飾' ?

仲 有 , 276 & 276p 係 接 駁 kcr , 又 多 人 搭 , 無 理 由 無 八 仔 !

今 晚 比 架 九 巴 鴨 車CT5339路 線87 '登' 到 機 乎 雲 車 浪 的 老 陳


Article 13: (Request 1)

> eric (bching@hk.super.net) said:


>


> 和 裝 置903收 音 機 的 進 度 乘 反 比!

對!!新 記 不 是 八 仔 的 開 發 公 司, BOB一 聲 就 成 就 成450部 車 上 了 八 仔....


雖 然 話 久 記 有 四 千 車 隊, 但 是 久 記 也 有 四 間 廠 喎...每 間 做 一 千 部, 應 該 有 一 半 線 用 到0拉


大 公 司 請 人 就 自 然 多D, 做 事 快d...車 多 只 是 藉 口....D 903收 音 機 的 進 度 已 證 明 久 記 是'不 為, 非 不 能 也'!!

在95年 的 錄 影 帶 見 到 新 聞 之 花 黃 德 如 介 紹'聰 明0吉'(八 仔)的


DM3103


Article 13: (Request 2)

> Canopus (mck@netteens.net) said:


> 實 際o野 唔 做,


> 八 仔 都 未 裝 好 就 走 去[手 高]埋o的 咩 不 設 實 際o既'發 聲 巴 士 站',


> 係 度 搏 宣 傳 搏 出 位.


>

咁 你 又 唔 係 咁 講 , 你 唔 係 盲 就 覺 得 發 聲 巴 士 站 冇 用 , 但 對 失 明 人 士 來


講 , 這 是 一 種 十 分 有 用 的 設 施 , 尤 其 是 當 巴 士 站 沒 有 其 他 人 幫 到 他 們


的 時 候 , 效 用 更 見 顯 著 。

至 於 安 裝 八 達 通 機 的 問 題 , 雖 云 九 巴 有 四 大 廠 , 幾 千 員 工 。 但 八 仔 機


並 唔 係 九 巴 自 行 製 造 , 唔 係 話 要 即 刻 有 就 有 , 而 且 現 有 的Quota都 俾


新 巴 用o左 先 , 點 都 無 可 能 即 刻 整 晒 。 你 要 怪 就 怪 新 巴 霸 晒o的Quota


或 者 八 仔 機 製 造 商 出 貨 出 唔 切 就 差 唔 多 。

Christopher


Article 13: (Request 3}

> 九 記 財 雄 勢 大, 冇 理 由 唔 夠 城 記 搶.
九 記 財 雄 勢 大與 它 裝 八 仔 進 度 有 乜 關 係?

LV123


Article 13: (Request 4}

八 仔 機 點 同 收 音 機.....

收 音 機 有 得 大 量 供 應, 安 裝 容 易, 八 仔 機 除 了 供 應 是 否 真 的 足 夠


以 外, 還 涉 及 其 它 問 題 如 資 料 處 理 等 問 題.

有 時 你 見 到 架 車 明 明 裝 左 八 達 通 又 冇 得 用, 係 因 為 九 巴 想 一 有 八 達


通 就 全 線 都 有 得 用, 唔 駛 乘 客 估 估o下 究 竟 來 架 是 有 定 冇 得 用.


到 時 仲 混 亂. 那 些 車 通 常 都 是 後 備 車, 或 者 佢 可 能 要 去 攝 一 些 有 八


達 通 的 路 線, 所 以 裝 上 八 達 通.

另, 九 巴 已 即 極 訓 練 員 工 使 用 八 達 通 機, 現 在 大 部 份 車 長 都 已 學 了.Article 14:

Re: 有線新聞(12/8)﹕巴士意外多,全因車站密﹖


Zenga (96479104@plink.cityu.edu.hk) at Thu Aug 12 18:39, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


> 今 年 上 半 年 涉 及 巴 士 的 交 通 意 外 比 去 年 同 期 多 。 警 方 說 , 相


> 信 這 和 巴 士 站 太 多 有 關 。 交 通 總 部 總 警 司 黎 伯 熙 說 , 今 年 上


> 半 年 涉 及 巴 士 的 交 通 意 外 有 八 百 七 十 宗 , 和 去 年 同 期 比 較 ,


> 增 加 了 百 分 之 七 點 八 , 相 信 同 巴 士 站 太 多 , 和 站 與 站 之 間 的


> 距 離 太 近 有 關 。

交 通 燈 唔 多 咩 ! 巴 士 入 站 出 站 撞 車 易 , 定 停 交 通 燈 撞 車 易 丫 ?


又 宜 家 多 左 巴 士 行 快 速 公 路 , 快 速 公 路 車 速 快 , 危 險 物 仲 大 !


點 都 唔 應 該 放 晒 落 巴 士 站 密 度 , 唔 知 重 組 完 巴 士 站 後 , 又 找 乜


黎 懶 。

Zenga


Article 14: (Request 1)

> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


>


> 其 實 如 果 從 巴 士 出 入 站 的 潛 在 危 險 來 看 , 政 府 又 可 否 考 慮 立 例 規 定 其


> 他 車 輛 一 定 要 讓 出 站 的 巴 士 先 行 呢 ﹖ 這 個 做 法 , 會 否 帶 來 技 術 上 的 問


> 題 呢 ﹖

難D播 , 有D卡 佬 打 埋D燈 都 騙 人 既 , 明 明 上 落 緊 客 打 右 燈 , 如 果 一 見


巴 士 打 右 燈 出 站 就 要 讓 , 實 俾 呢 班 卡 佬 拎 定 位 先 , 其 他 車 讓 左 佢 物 唔


洗 行 ? !


Article 14: (Request 2)

> Colin Chang (kalim@accsoft.com.au) said:


> > 都 慶 。


>


> 我 唔 認 為 運 輸 署 對 巴 士 做 任 何o野 都 懶 入 偏 幫 鐵 路 度 囉 , 何


> 況 我 認 為 響 任 何 一 個 大 城 市 入 面 , 鐵 路 都 應 該 扮 演 主 要 角 色


> , 巴 士 只 應 該 做 次 要 工 作 。 香 港 已 建 成o既 鐵 路 網 , 比 外 國 好


> 多 大 城 市 響 戰 前o既 鐵 路 網 規 模 都 比 唔 上 ! 好 多 新 市 鎮 仲 要 靠


> 巴 士 做 主 力 交 通 工 具 , 簡 直 係 落 伍 表 現 ! 大 力 發 展 鐵 路 , 對


> 香 港 整 體 交 通 政 府 而 言 絕 對 有 利 無 害 。 不 過 , 我 係 唔 支 持 政


> 府 唔 俾 巴 士 同 鐵 路 公 平 競 爭o者 。


>


> 如 果 政 府 真 係 要 封 殺 巴 士 , 點 解 會 俾720同722轉 全 日 ? 點 解


> 俾 新 巴 開2X? 政 府 係 就 係 偏 幫 鐵 路 , 但 都 唔 係 話 要 趕 絕 巴 士


> o既 。


>


> 支 持 興 建 南 區 鐵 路o既 村 長
Colin兄!既 然''運 豬 局''俾 新 記rt.720,722玩 全 日 更 俾 佢


開rt.2X全 日 行 走,咁 就 應 該 俾 城 記 開rt.607同 新 記rt.978


la!!支 持 新 記 開rt.978同 想 剷 除 廢 鐵 的...


5020 JD2911


Article 14: (Request 3}

我 無 話 佢 唔 係 偏 幫 , 不 過 無 完 全 趕 絕o者


點 剷 除 ? 「 巴 士 取 代 鐵 路 」 ?

哈 哈 , 咁 樣 攪 法 , 叫 巴 士 公 司 買17.5米 雙 層 掛 接 車 , 樓 下 全 部


企 位o既 巴 士 都 攪 唔 掂 。 由 柴 灣 去 中 環 ? 塞 兩 個 鐘 左 右 啦......Article 15:

問 Centroliner + 請九巴3M字軌負責人注意


Kenrick DG3001 (h9808241@hkusua.hku.hk) at Wed Aug 11 22:43, 1999 said:


小 弟 想 問 20 部 Centroliner 出 晒 未. AP 8-20 車 牌 幾 多 號?

Thanks.

另 請 九 巴3M字 軌 負 責 人 注 意, DG3098是BL115而 唔 係BL117, BL117係DG3734, BL115 才 是3M 的 掛 牌 車.香 港 巴 士 資 料 中 心


Article 15: (Request 1)

> 2700 (sylai@cuhk.edu.hk) said:


> I saw AP 17 with 'HE xxxx' in Sham Shui Po


>


The 車 牌 of AP17 is JE396


Article 15: (Request 2)

> ATR2 (dwschiu@i-wave.net) said:


>


> 乜 話 ﹖ 仲 舊 過 躉? :p


> 我 想 你 的 意 思 是 JE 牌 ﹐ 早 前 亦 有 版 友 見 到 AP15 (JE) 行 296C。


>


> ATR2

但 我 早 兩 日 見 到AP15個 車 牌 好 似 係JD9772[播], 唔 通 我 睇 錯o左?


Article 15: (Request 3}

AP15 車 牌 係JE 689 (數 字 可 能 有 錯).


Article 15: (Request 4}

> Matthew Ho (95468048@cpccux1.cityu.edu.hk) said:


>


> 但 我 早 兩 日 見 到AP15個 車 牌 好 似 係JD9772[播], 唔 通 我 睇 錯o左?

AP19 個 車 牌 都 好 似 係 JD.....


我 意 思 說 冇 可 能 去 到 HE....

ATR2


Article 15: (Request 5)

Yes. And with a big 'Centroliner' logo at the back...

2700Article 16:

Re: 壹些事壹些情﹕914全冷,請屏息以待


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Thu Aug 12 23:14, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


> 據 未 經 證 實 的 消 息 報 道 , 新 巴 現 正 計 劃 在 大 約 兩 個 月 內 ,


> 把914線 改 為 全 冷 服 務 。


>


> 如 果 消 息 屬 實 的 話 , 那 麼914的 乘 客 就 要 屏 息 以 待 了 。^_^


> (兩 個 月 時 間 … … 說 長 不 長 , 說 短 不 短 … …)


>


> 如 果 大 家 有 進 一 步 的 消 息 , 請 隨 時 跟 進 。

Who knows! As long as those MiL type exists, there would still


be possibilities for using such bus on 914, or even any


non-A/C bus for that matter.

How about 110? Will it receive A/C service after 914?

100/911R/M1/300 Wong


Article 16: (Request 1)

> CMB DA82 (da82@netvigator.com) said:


>


> 用 車 六 架,要 改 唔 難 0者.
o係23號 抽 返 幾 架 車 出 黎 去914都 夠 啦 !


新 巴 實 在 唔 識 善 用 資 源 。 。 。 。


Article 16: (Request 2)

講 得 好 , 你 的 句 子 正 合 我 心 意 .................. 老 陳


Article 16: (Request 3}

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 可 能 轉 全 冷 一 兩 日 之 後, 又 變 返 全 熱. 呢 o的 冇 口 齒 o野 領 教 得 多.

咁 又 係 呀~ 呢 間 公 司 唔 知 點 解, 又 話 全 冷...


倒 頭 來 又 因 資 源 不 足 打 回 原 型... 點 解 唔 等 到 有 足 夠 資 源 先 做 呢?

DA82,HB8095.Article 17:

Re: [板務]點解經常入唔到本板


GF1912 (yanho@netvigator.com) at Thu Aug 12 12:07, 1999 said:


> ADS9 (shumky@netvigator.com) said:


> 最 近 試 過 幾 次 下 午 入 唔 到 本 板,


> 今 朝 又 係 咁,想 請 問 係 唔 係 巴 士 討 論 區


> 有D乜 野 問 題 或 者 正 進 行 維 修?


> 希 望 板 主,板 務 助 理 能 看 看

係 '網 尚 痕' 的 Proxy Server 問 題.


如 果 由 www.webcomm.com.hk 入 唔 到 板, 可 以 從 http://202.181.232.181/cgi-bin/hkbdb/main.cgi 進 入.


Article 17: (Request 1)

但 係 咁 , 我 去 唔 到 特 別 所 見 , 又 更 新 唔 到 字 軌.....

檸 檬 少 年 .DL48


ICQ:15306525


Article 17: (Request 2)

> NWFB 1032 (ccheung8@asiaonline.net) said:


> I also. I use Netscape 4.01 or I.E. 4 and sometimes they can't


> go to this web......


>


> NWFB 1032

應 該 係 你 個 ISP 個 Proxy Server 資 料 太 舊


我 去 HKBDB 一 點 問 題 都 無


Article 17: (Request 3}

> cky (kyfchiu@netvigator.com) said:


> 但 係 呢 幾 日 都 咁, 以 往 比 較 少 有 咁 既 情 況


> 會 唔 會 早 陣 放 大 多 線 出 來 (字 軌 表),


> 好 多 人 爭 住 去 搶, 搞 到 電 腦 負 荷 唔 到?

我 係 香 港 叻 上 都 無 事 喎 。Article 18:

Re: 估唔到新巴再反民意


新記104站長 (klw85@hkschool.net) at Thu Aug 12 09:20, 1999 said:


> 檸 檬 少 年 .DL48 (nichlas@netvigator.com) said:


> 幾 件 事 件 可 見 佢 反 民 意 :


> 一 ) 話 會 減 價 , 好 似 冇 晒 消 息 咁


> 二 ) 話 會 唔 播 一D乘 客 唔 喜 歡 的 節 目 ! 數 日 前 我 出 夜 街 , 搭19回 家 (2024)


> 竟 然 播 鬼 故 ! 雖 然 平 生 不 作 虧 心 事 , 半 夜 敲 門 也 不 驚 , 但 係 都 係 太 恐


> 怖 了 ! 叫 司 機 關 了 它 ( 趁 停 紅 燈 的 時 候 , 佢 話 : 您 好 快 落 車o者 , 我 仲


> 有 一 轉 呀 , 我 驚 我 會 睡 著 !


> 結 果 我 們 全 家 驚 了 六 個 站 。


> 三 ) 如 果 巴 士 迷 的 意 見 都 係 民 意 的 , 點 解ML23會 上 新 巴 色 ?


> ( 巴 士 迷 民 意 所 在 -33195-1


>


> 民 意 係 要 爭 取 的 , 新 巴 唔 該 您 加 油 啦 , 我 好 失 望 呀


> 檸 檬 少 年 .DL48


> ICQ:15306525

又 唔 駛 禁 講,有 時 即 使 新 巴 尊 重 民 意,但 未 必 能 尊 重 你 的 意 見.所 以 如 果 你 在 此 說 新 巴 不 尊 重 民 意 似 乎 對 新 巴 有 點 不 公 平.

香 港 巴 士 聯 合 網


特 區 交 通


Article 18: (Request 1)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 巴 士 迷 (或 市 民) 有 什 麼 資 格 過 問 巴 士 公 司 在 其 車 隊 使 用 什 麼 的 顏 色?!?!

非 也!非 也!


巿 民 係 有 資 格 向 巴 士 公 司 提 供 車 身 的 意 見,


好 似 前 幾 年,


狗 巴 勁 貼d核 突logo係 車 頭,


最 後 都 因 為 民 意 而 被 迫 取 消


Article 18: (Request 2)

> T.N.T. (hcy96074@hcy.hkcampus.net) said:


> 非 也!非 也!


> 巿 民 係 有 資 格 向 巴 士 公 司 提 供 車 身 的 意 見,


> 好 似 前 幾 年,


> 狗 巴 勁 貼d核 突logo係 車 頭,


> 最 後 都 因 為 民 意 而 被 迫 取 消

那 是 因 為 Logo 遮 蓋 了 牌 箱 令 乘 客 看 路 線 牌 有 困 難,


ML 油 新 巴 色 定 係 中 巴 油 並 不 能 相 題 並 論.

--


車 匙!


Article 18: (Request 3}

> 三 ) 如 果 巴 士 迷 的 意 見 都 係 民 意 的 , 點 解ML23會 上 新 巴 色 ?


> ( 巴 士 迷 民 意 所 在 -33195-1

我 睇 唔 出 ML23 上 新 巴 色 同 你 的 ' 民 意 ' 有 乜 關 係 .

我 淨 係 睇 到 你 很 主 觀 地 要 ML 消 失 , 唔 知 呢 d 係 咪 ' 民 意 ' .

SK Chan


Article 18: (Request 4}

> 檸 檬 少 年 .DL48 (nichlas@netvigator.com) said:


> 幾 件 事 件 可 見 佢 反 民 意 :


> 一 ) 話 會 減 價 , 好 似 冇 晒 消 息 咁

一 間 公 司 決 定 一 樣 野 唔 係 話 做 就 可 以 即 刻 做 到,


而 且 新 巴 乃 是 巴 士 公 司, 要 經 運 輸 署 批 的.

> 二 ) 話 會 唔 播 一D乘 客 唔 喜 歡 的 節 目 !

咁 呢 o的 都 可 算 個 別 問 題o者.

> 三 ) 如 果 巴 士 迷 的 意 見 都 係 民 意 的 , 點 解ML23會 上 新 巴 色 ?

唔 係 下 話?


人 地 留 得 ML 響 度 緊 有 佢 原 因 啦. 話 唔 定 係 零 件 問 題,


又 話 唔 定 係 DL 要 年 驗, ML 唔 駛 等 等..

--


K.K. 十 六 年Article 19:

Re: 超奧黏幾問?


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Aug 12 00:25, 1999 said:


> vole (voletsy@hkstar.com) said:


> 本 人 想 問 問 以 下 問 題:


> 1.請 問 城 巴 有 冇 訂 超 奧 黏,如 有,數 目 大 約 幾 多?

乜 城 巴 而 家 重 有Quota買 新 車 ?o的 猛 男 都 未 顧 得 掂 , 重 敢 落 訂 單 買 新 車 !

> 2.請 問 九 巴 及 新 巴 一 共 訂 了 多 少 超 奧 黏?

九 巴 買60架 、 新 巴 買40架 。

> 3.超 奧 黏 是 否 只 會/只 有 亞 歷 山 大 車 身?

暫 時 只 有ALX500一 款 。


>


> 超 奧 黏 的 車 廂 佈 置 同trident大 同 小 異,咁 有d乜 唔 同 呀??

窗 框 款 式 、 車 內 牌 箱 型 狀 、 大 銀 幕 款 式 與 樓 梯 都 有 分 別 。

Christopher


Article 19: (Request 1)

> S3BL272 (96485332@plink.cityu.edu.hk) said:


>


> 順 帶 一 問 ﹐ 躉 係 用 中 軸 驅 動 ﹐ 但 超 奧 係 咪 用 後 軸 ﹖ 因 為 中 軸 同 後 軸 ﹐


> 躉 同 超 奧O既 樣O係 相 反 ﹗


>


> S3BL272

再 順 帶 一 問,奧 黏 同 龍 又 用 邊 軸 驅 動?


Article 19: (Request 2)

只 要 你 睇o下 架 巴 士 邊 條 軸 係 孖 轆 , 那 就 是 驅 動 軸 了 。 如 奧 黏 , 巨 龍


及 都 城 的 尾 軸 是 孖 轆 , 亦 即 是 尾 軸 驅 動 。

當 然 , 有 一 些 三 軸 拖 頭 , 第 三 軸 識 向 上 縮 起 的 , 那 就 只 是 假 擔 一 條 ,


沒 有 驅 動 能 力 , 但 三 軸 巴 士 的 非 驅 動 軸 全 都 是 單 轆 的 。

Christopher


Article 19: (Request 3)

> Agassi (flk76018@flk.hkcampus.net) said:


>


> 再 順 帶 一 問,奧 黏 同 龍 又 用 邊 軸 驅 動?

奧 黏 同 龍 都 係 用 尾 軸 驅 動!Article 20:

Re: 有冇巴士迷住青衣?


DL (ss78k@netteens.net) at Thu Aug 12 20:22, 1999 said:


> DX2437 (lamkw@netteens.net) said:


> 有 冇 巴 士 迷 住 青 衣?如 有 可 否 與 我 做 過 朋 友?(ICQ or E-mail or...)

我DL、HB610、Joe305、 比 亞 九 九 均 是 在 青 衣 居 住 的 巴 士 迷 !


我 絕 對 歡 迎 任 何 巴 士 迷 與 我 做 朋 友 , 但 請 你 自 我 介 紹 自 己 先 !


我 的ICQ UIN是3598668, 不 妨add我 , 我 可 以 解 答 你 有 關 青 衣 巴 士


的 問 題 。

DL


Article 20: (Request 1)

嘩!好 多 青 衣 巴 士 迷 呀!本 人 亦 住 青 衣,各 青 衣 人 請add我 啦!本 人ICQ no. 為19766653


但 真 的 可 否 先 作 自 我 介 紹 呀? >_<

與42A及43C為 伴 的


JunGo!(S3BL428)


Article 20: (Request 2)

DL兄 點 解 你 知 小 弟 住 青 衣o既?我...我...幾'摺'o架 和......!-_-(汗 顏 的 比 亞)


DX2437, 我 都 歡 迎 和 你ICQ, 但 介 紹 下 自 己 可 以 嗎?


---比 亞 九 九


Article 20: (Request 3)

> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


>


> 你 試 下 搵HB610或Joe~305啦


> 佢 地 都 係 住 青 衣 區


>


> Tony(S3M61)

我 都 係 住 青 衣 架, my icq no: 17550238, 歡 迎add 我Article 21:

Re: 想問下長康?


A.C (tinaau@cyberec.com) at Thu Aug 12 19:21, 1999 said:


> Jacob Binks (jule1lam@netteens.net) said:


> 想 問 下 長 康 站 入 唔 入 到 十 二 米 ?

入 到,43C 我 也 見 過12m行 ‧


Article 21: (Request 1)

> Dr. Carter (ywc97313@ywc.hkcampus.net) said:


>


> 43度 就 實 唔 得 ! 1 1 米 都 好 辛 苦


> p s : 4 3 c 有 1 2 m ? 幾 時 ?

有 呀,o係 都 幾 耐 之 前 見 過 一 次,o個 架 係3N,仲 好 似 有kent廣 告.


Article 21: (Request 2)

> DL (ss78k@netteens.net) said:


>


> 以 前 逢 星 期 一 至 六 早 上 均 有3N行43C一 單 !


>


> DL

43C 是 孖 坑,一 定 入 到12m


DavidArticle 22:

Re: 尋大聯盟廣告車


LF1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) at Thu Aug 12 20:43, 1999 said:


>  「 撕 」 (mk51272@mk.hkcampus.net) said:


> Gigi(遠 在 天 邊)的 廣 告 車 編 號 及 所 行 路 線


> thx!!

MB40, always on 110


Article 22: (Request 1)

> 東 邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) said:


>


> S3BL425 - FT 7052 (81C)


> S3BL242 - DW 3149 (88M)


> 3BL99 - DH 8474 (49X)


> 3BL157 - DJ 3742 (80)


>


> 東 邪


> GK 9112
VA1(NWFB) on112/2A/722


VA2(NWFB) on722


Article 22: (Request 2)

VA1及VA2都 係948字 軌 車,


VA1行 完948後 會 攝301, 18, 112, 再 做948回 程.


VA2行 完948後 會 攝18, 905, 112Article 23:

Re: 請問大家路線建議欄內的24H建議是否開玩笑建議?


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Thu Aug 12 08:54, 1999 said:


> 新 巴25 (julianna@netvigator.com) said:


> 請 問24H [灣 仔(會 展 新 翼)<-->律 頓 治 醫 院]是 否 開 玩 笑 建 議 呢?


> 應 否 警 告 他 一 次?

The suggestion definitely is NOT a joking route, since I believe


many, including myself, would utilize such service.

I mean, if I need to go to Revenue Tower/Central Plaza from


Hopewell Centre, is there anyway beside walk?

100/911R/M1/300 Wong


Article 23: (Request 1)

> Stanley Yung (n281@hkstar.com) said:


> 在 沙 田 的 仁 安 醫 院 , 也 有 專 車 落 大 圍 及 沙 田 火 車 站


> 客 量 不 錯


唔 駛 $, 實 多 人 o架 (見 過 一 堆 賓 妹 坐 仁 安 車 上 仁 安 , 然 從 行 瑞 峰...


D 68K 小 巴 真 陰 功 ....

以 前 住 聚 龍 居 的 CK Cheung 上


Article 23: (Request 2)

我 只 覺 得 他 的 建 議 不 太 可 行, 唔 覺 得 他 是 在 開 玩 笑


事 實 上 現 時 由 皇 后 大 道 東 去 灣 仔 碼 頭 唯 一 方 法 就 係 步 行


但 係 對 於 身 體 不 適 的 人 來 說 是 很 困 難 的


只 不 過 灣 仔 的 路 設 計 太 差, 太 塞 車, 以 致 他 的 建 議 不 太 可 行 而 已Article 24:

Re: BL3


AV381 (lvin@netteens.net) at Wed Aug 11 23:43, 1999 said:


> eric (bching@hk.super.net) said:


> BL3身 在 何 方/?

身 在 天 堂!


BL3己 經 唔  度..........

AV381


Article 24: (Request 1)

> CV7946 (anthonycm@ctimail.com) said:


>


> 現 於 荔 枝 角 廠 天 台 一 個 死 角 位 等 死.


>


> CV7946


我 今 日 搭960都 見 在 荔 廠 天 台 左 邊(近 美 乎 新 穿 的 一 邊),車 頭 向 海!


2154Article 25:

被告自白


ATR2 (dwschiu@i-wave.net) at Wed Aug 11 23:36, 1999 said:


> CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) said:


> 本 人 張 俊 麒 , 對 一 位 板 友 ATR2 的 行 為 非 常 反 感 ,


> 不 但 經 常 對 我 說 出 針 對 性 的 言 論 , 更 加 誣 告


> 本 人 是 另 一 位 停 板 的 板 友 , 使 我 不 能 愉 快 地 在 本 板


> 討 論 , 間 接 地 使 我 不 可 合 法 地 貼 文 , 現 作 出 警 告 , 如 果 此 事 再


> 次 發 生 , 本 人 將 採 取 法 律 行 動 .


> 另 請 知 情 的 板 友 (eg. HR1918, ME37)證 明 事 實 .


> 希 望 板 主 / 助 克 制 該 板 友 的 行 為


>


> Ck Cheung

真 好 ﹐ 真 正 的 CK Cheung 終 於 回 來 了 。 你 可 以 說 出 你 不 是 Jason Hei


的 friend, 你 可 以 說 你 不 是 借 了 account 給 Jason Hei 使 用 ﹐ 但 是


怎 樣 都 好 ﹐ 事 實 你 心 知 肚 明 (板 主 ﹐ 板 助 如 果 你 又 說 我 人 身 攻 擊 ﹐ 我 亦


無 話 可 說)。 你 們 幾 個 都 是 讀 同 一 間 學 校 ﹐ 大 家 又 熟 ﹐ 又 點 會 唔 幫 朋 友 呢 ﹖

如 果 前 幾 天 的 CK Cheung 真 是 你 ﹐ 我 和 你 無 仇 無 怨 ﹐ 你 做 乜 係 要 針 對


我 ﹖ 難 道 你 是 給 Jason Hei 操 控 住 ﹖(又 係0個 句 ﹐ 板 主 ﹐ 板 助 如 果 你


又 說 我 人 身 攻 擊 ﹐ 我 亦 無 話 可 說 。)

其 實 你 和 他 的 關 係 我 不 知 道 ﹐ 但 總 知 ﹐ 我 敢 肯 定 ﹐ 這 件 事 必 定 牽 連 Jason Hei,


(又 係0個 句 ﹐ 板 主 ﹐ 板 助 如 果 你 又 說 我 人 身 攻 擊 ﹐ 我 亦 無 話 可 說 。)


我 有 個 假 設 ﹐ 不 過 在 這 裡 寫 不 方 便 ﹐ 費 事 又 俾 人 話 我 人 身 攻 擊 。

但 板 主 ﹐ 板 助 ﹐ 如 果 你 是 要 停 我 板 的 ﹐ 請 去 做 ﹐ 但 千 祈 唔 好 就 咁 了 結


呢 件 事 ﹐ 因 為 內 裡 必 定 有 問 題 。(這 個 可 能 BDB 板 友 不 會 知 道 ﹐ 但 在


ICQ 他 是 全 心 針 對 我 的 。)

從 未 試 過 咁'慶'0既


ATR2

P.S. CK Cheung 如 果 你 要 甚 麼 採 取 法 律 行 動 ﹐ 請 隨 便 ﹐ 我 是 不 會 阻 止


你 的 。 本 人 亦 不 會 再 回 次 文 ﹐ 免 生 罵 戰 。


Article 25: (Request 1)

對 不 起 , 本 人 在 Motorola 香 港 分 公 司 當 試 機 員 一 職 , 告 果 你 說 我 是 Jason Hei, 由 你


我 是 我 , 佢 是 佢 , 唔 對 的 一 定 要 講


冇 錯, 大 家 都 認 識 , 我 送 過 部 V3688+ 俾 佢 , 算 唔 算 一 有 關 係 ?


我 光 明 正 大 , 有 乜 請 講


我 唔 識 你 , 點 針 對 ?


你 可 以 阻 止 我 嗎 ?

最 從 一 句 ' 清 者 自 清 '

我 曾 經 就 V3688+ 來 港 的 問 題 俾 人 玩 針 對 , 最 後 他 們 收 到 warning. 上 internet


都 俾 人 玩 針 對 的 CK Cheung 上


Article 25: (Request 2)

其 實,這 位 板 友 真 的 不 是Jason Hei,而 是 我 同 學 的 爸 爸,請 板 主 對


ATR2作 出 警 告Article 26:

Re: 281A 快要開辦


DL (ss78k@netteens.net) at Thu Aug 12 19:11, 1999 said:


> HA7883 (chengtt@ctimail.com) said:


> 九 巴 在 沙 田 各 個 巴 士 總 站(站 長 室)張 貼 以 下 通 告:


> 沙 田 廠 快 有281A新 線 在 九 月 中 旬 開 辦............(後 面 有 關 招 募 車 長)

是 否 來 往 廣 源 及 九 龍 地 鐵 站 ?

DL


Article 26: (Request 1)

係 呀 ~ !


但 廣 源 應 該 無 位 , 唔 知 點 放 條 281A D 車 呢?


HA7883


Article 26: (Request 2)

請 問 往 來 處Article 27:

Re: 將軍澳機場線指日可待...


雍正格格 (n281@i-cable.com) at Thu Aug 12 23:54, 1999 said:


> 一 條 虫 (billyy@netteens.net) said:


> 據 一 位 龍 運 師 傅 講,龍 運 於 不 久 將 來 開 始 進 行 將 軍 澳 新 線 的 操 車 ,報 告 完 畢

終 點 站 在 哪?


Article 27: (Request 1)

佢 都 唔 知ar..


根 據 佢 地d牌 布...都 係 唔 知ga...Article 28:

答 A


東邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) at Thu Aug 12 20:40, 1999 said:


> AD178 (rayhung@netteens.net) said:


> 問 題A:


>


> 請 問 九 巴 巴 士 的 極 速 有 多 快(解 除 銷 在 最 高70Km/h後),


> 倒 後 行 又 有 多 快?(因 我 見 有 些 巴 士 倒 後 時 踏 盡 油,但 只 及 人 行 的 速 度)


>


> 問 題B:


>


> 自 從ATR1撞 了 之 後,好 久 沒 見 她 了,她 為 什 麼 修 理 得 這 麼 慢 呢?


> 是 否 無 零 件?


>


> 請 為 我 解 答,Thank you!!

-   以 前 8 1 部 DT 1613 冇 鎖 , 跑 公 路 可 以 有 八 十 幾 km/h, 富


豪 熱 狗 都 唔 係 佢 對 手 , 不 過 小 弟 見 過 有 4 0 X 富 豪 熱 狗 城


隧 落 斜 入 沙 田 有 差 唔 多 一 百 km/h.

-   巴 士 入 了 後 波 行 車 只 係 人 行 速 度 , 是 否 因 為 司 機 按 了 「 後 波


保 險 掣 」 的 關 係 ?

東 邪


GK 9112


Article 28: (Request 1)

> Joseph (ksliu6@ie.cuhk.edu.hk) said:


>


> 我 搭 過 三 菱 行 N269 入 元 朗 方 向 出 佐 大 欖 隧 道 後o個 段 科 路,


> 都 行 到 九 十 幾 km/h. (原 來 三 菱 都 可 以 跑 得 咁 快!)


>


>


> 應 該 唔 係 保 險 掣, 而 係 因 為 後 波o既 比 率 通 常 較 大, 例 如 1:6, 比 較


> 一 波 還 要 大 得 多 (1 波 最 多 都 係 1:3), 所 以 咪 踩 極 油 都 只 係 去 好 少o羅.


> (有 錯 請 指 出)

唔 按 保 險 掣 根 本 就 入 唔 到 後 波 , 保 險 掣 的 用 處 是 避 免 車 長 誤 按 波 掣 而


出 意 外 。

以Voith DIWA863.3波 箱 為 例 , 一 波 是 比 後 波 的 比 率 低 些 , 為5.05:1


, 但 後 波 只 有4.5:1, 理 論 上 後 波 比 一 波 快 , 但 由 於 後 波 鑑 於 扭 力 轉


器 及 內 主 軸 會 因 一 波 的 衛 星 齒 碟 的 反 差 動 力 及Cut油 裝 置 , 令 引 擎 轉


速 達 至 某 一 轉 數 時 會 自 動 截 油 , 令 巴 士 越 踩 油 越 唔 行 的 現 象 , 所 以 巴


士 倒 後 的 速 度 會 很 慢 , 但 也 是 一 個 安 全 的 設 計 。

至 於ZF波 箱 則 不 會 有 這 種 現 象 , 但 它 的 後 波 比 率 是 比 一 波 要 低 , 一 波


比 率 為3.42:1, 而 後 波 更 達4.84:1, 故 此ZF波 箱 的 後 波 速 度 亦 會 較 慢


。 同 樣 道 理 ,Allison 波 箱 亦 是 有 相 若 的 波 檔 設 計 , 一 波 約 為3.8:1


, 但 後 波 是5.024:1, 比 率 較 一 波 低 很 多 , 自 然 亦 令 速 度 減 慢 。

ChristopherArticle 29:

Re: 咦,新巴超奧而出到503x了!


東邪 (GK 9112) (mingyin@hkstar.com) at Thu Aug 12 20:35, 1999 said:


> A.C (tinaau@cyberec.com) said:


> 現 在 的 出 牌 真 快!


>


> 超 奧 總 數 有 多 少!

-   新 記 超 奧 好 似 只 有 四 十 部 .

東 邪


GK 9112


Article 29: (Request 1)

So , 新 巴0既 超 級 奧 林 比 安 ,


尚 有2部 , 5039 (JE????) , 5040 (JE????) ,


一 共 四 十 部 就 咁 樣 出 哂0黎 '' 行 街 街 '' 0勒 , 是 不 是 ???


( 有 錯 歡 迎 指 正 )

By LA11 Shing (^_^) (^_^)


Article 29: (Request 2)

5038 (JE 1786) 今 日 行8/8PArticle 30:

Re: About CMB Now....


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) at Thu Aug 12 23:41, 1999 said:


> VA64 (sfx83306@sfx.hkcampus.net) said:


> Do you know what is the purpose of CMB remained its VA, since no one will rent the buses of CMB for anymore purpose, maybe the services quality is poor.

佢 話 「 留 待 日 後 作 開 辦 非 專 利 巴 士 線 之 用 」, 而 家 顏 潔 齡 連 搭 個 棚 遮


下 架 白 水 箱 都 唔 肯, 都 唔 知 佢 想 點...

> Will it operate more route and are them still remained the past CMB route cloth in the route display like 112?


> But actually i want to ask for the purpose.


> Thanks!

中 巴 正 申 請 開 辦 一 條 由 英 皇 道 625 號 開 往 馬 寶 道 之 穿 梭 巴 士 線. 至 於 牌


布 方 面 則 和 以 往 所 見 一 樣.

VA52


Article 30: (Request 1)

> 100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) said:


>


> Simple! For the 'sake' of it!


>


> Who knows? Maybe someday one of CMB's properties will have


> its own CMB buses to serve as 'residential' bus.


>


> 100/911R/M1/300 Wong

THE FACT IS CMB NOT ALLOW PPL TO RENT IT...BUT NOT NO PEOPLE WANT TO RENT.Article 31:

Re: 板主是否有須要限制每人o既字軌線數量呢?


檸檬少年.DL48 (nichlas@netvigator.com) at Thu Aug 12 23:45, 1999 said:


> DN641 (hlc06449@hlc.hkcampus.net) said:


> 看 完33315-1這 篇 文 後,才 知 道 原 來 有 人 霸 住 成40條 字 軌 線.


> 其 實 板 主 是 否 有 須 要 限 制 每 人o既 字 軌 線 數 量 呢?


> 限 制 每 人o既 字 軌 線 數 量,可 令 字 軌 表 更 準 確,又 沒 有 霸 線


> 情 況 出 現,大 家 又 可 以 做 到 自 已 想 做 字 軌 線,一 舉 多 得.


>


> 歡 迎 討 論

我 都 覺 得 , 特 別 係 大 部 分 柴 灣 / 小 西 灣 路 線 !


好 彩 我 打 破 原 有 攏 斷 , 取 了8P, N8, N8X同789咋 !

檸 檬 少 年 .DL48


ICQ:15306525


Article 31: (Request 1)

弊 就 弊 在 做 柴 灣 小 西 灣 路 線 那 位 板 友 準 確 呢!


有 人 做 得 四 五 條 又 攪 到 正 軌 半 軌 非 正 軌, 都 唔 知 邊 架 係 字 軌.

我 都 認 為 做 得 多 線 唔 係 問 題, 最 緊 要 係 應 付 得 到, 有 人 的 確 做 得 好 好 既,


做 得 好 又 使 乜 質 疑 人 家 霸 線. 反 而 霸 住 條 線 又 亂 做 廿 四, 或 在 要 更 新 時 又


唔 更 新 就 最 討 厭, 所 以 先 至 有 人 反 對 遮.
有 人 話 問 過 站 長 N8 用 2X/8P/905 字 軌 行, 不 過 搭 左 咁 耐 N8 ,


我 就 好 相 信 唔 係 站 長 放 流 料 就 係 有 人 講 大 話 ...


Article 31: (Request 2)

It depends on whether the manager can handle so many routes.


Obviously there are some very capable people in Tuen Mun and TKO.

Personally I don't think the no. of routes is a good index, but


the real index is the number of depots the routes belong to.

I don't see how KMB rt. 13D, 278X, NFB 309, M21, CTB 5X can mix.


Either the manager does a bad job on maintaining the list, or


his schoolwork (or regular job) has to suffer. Neither of them


is desirable.

y k


Article 31: (Request 3)

Oh well, if one person should be responsible for ALL the routes


in his/her neighborhood, then if I pick up the job, would I


be busy for taking scheduled bus information all day? Think


about all the buses running in Tsim Sha Tsui district!


(and I don't believe there is any boardmate living here either,


the closest should be Yau Ma Tei)

Since I would be totally busy if I ever want to be responsible


for any bus route in my neighborhood, I decided not to do it


at all, and I still don't understand why boardmates often


'fight' for routes!

100/911R/M1/300 Wong


Article 31: (Request 4)

我 本 來 想 外 遊 完 後 重 整 數 目,放 出 部 份 線.


點 之 去 第 一 日 就 發 生 咁 大 件 事.Article 32:

Re: 新巴顏色!!


M23 Wong (s976677@mailserv.cuhk.edu.hk) at Thu Aug 12 17:55, 1999 said:


> martin (lck1000@hkstar.com) said:


> 現 時 有 邊 幾 架 係 油0左 新 巴 顏 色.(珍 寶,ML,DL,DM,LV)


> Thank you


> .........martin

ML2 ,ML4 ,ML62


LV1 ,LV3 ,LV6,


DM4

請 接 力!

FROM


M23 Wong


: )


Article 32: (Request 1)

> LA11 Shing (b493332@hkstar.com) said:


>


> SF5 , SF6 , SF16 , SF19 .


> LV13 , LV14 , LV17 .


>


> By LA11 Shing (^_^) (^_^)

第 肆 架 新 巴 顏 色ML--ML23!!


今 天 已 經 在 柴 灣 試 車 中!

2500mkArticle 33:

Re: 917 是 否 玩 埋 今 個 Saturday?


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Fri Aug 13 00:06, 1999 said:


> 98D (50152415@plink.cityu.edu.hk) said:


> You can see Apple Daily News. Due to re-arrangement of Western-Cross Habour bus routes,917 will be cancel next


> Monday. I feel upset for this news. We can only travel


> 104 to Central.

The 'free gifts' with 104 is more traffic jam at XHT tunnel


and no service to Macau Ferry...

100/911R/M1/300 Wong


Article 33: (Request 1)

全 對 。8月16日 取 消 。


8月15日 星 期 日 , 不 設 服 務 。


8月14日 星 期 六 , 最 後 一 天 。

Rick


巴 士 資 訊 網Article 34:

Re: AV 同 3AV數 量 一 問


martin (lck1000@hkstar.com) at Thu Aug 12 14:40, 1999 said:


> CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) said:


> KMB 買 了 幾 多 AV 同 3AV?


>


> Thanks a lot!!

好 似.....AV :531架


3AV:348架


,,martin


Article 34: (Request 1)

AV- 531


3AV- 348 (339-348 belongs to Long Win before)


Article 34: (Request 2)

AV - 531.


3AV - 348.Article 35:

Re: 沙田有店鋪賣巴士模型嗎?


2700 (sylai@cuhk.edu.hk) at Thu Aug 12 11:49, 1999 said:


> iBus (cityman@netteens.net) said:


> 如 題.(不 計 九 巴 服 務 站)


> 另 問:在 哪 個 商 場?

Yes. In the New Town Plaza. Near the KMB Shop.


Floor UB, shop 09.

2700


Article 35: (Request 1)

> CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) said:.


> 馬 鞍 山 中 心 都 有 一 間 賣 巴 士 模 型 的 , exactly


> 地 址 請 知 情 人 告 知 !

我 知 係 富 寶 花 園 商 場 一 樓 有 一 間 「 水 電 工 程 」 有 賣 巴 士 模 型


我 睇 過 個 間 野 , 有 超 舊(最 少 出 左 半 年)既 模 型 賣

MANArticle 36:

Re: 問路往屯門嶺南 (very urgent)


S3M224 (remusmok@asiaonline.cityu.edu.hk) at Thu Aug 12 02:13, 1999 said:


> LF 1 (rhs53254@rhs.hkcampus.net) said:


> 請 問 從 city university in kowloon tong 往 屯 門 嶺 南 最 快 坐 什 麼 車?????


> thanks a lot!!!!

最 快 方 法 係 搭 地 鐵 到 荔 枝 角 轉67X,o係 荔 枝 角 轉o既 原 因 係


美 孚 站 要 行 好 遠.不 過 傍 晚 繁 忙 時 間 唔 好 咁 做.


或 者 你 可 以o係 葵 芳 或 者 荃 灣 轉67M,不 過 無 咁 快.


Article 36: (Request 1)

地 鐵 去 到 葵 芳 轉 67M


或 去 到 太 子 轉 67X

嶺 南 有 乜 睇 咁 多 人 趕 著 去 ?


Article 36: (Request 2)

> 嶺 南 有 乜 睇 咁 多 人 趕 著 去 ?

報 到.LouisArticle 37:

Re: 點解九記密籠要密籠?


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Aug 12 00:31, 1999 said:


> NWFB 1032 (ccheung8@asiaonline.net) said:


> As title. 為 何 那 些 非 空 調 巨 龍 下 層 車 尾 唔 整 番 隻 窗 通 風?


> thx!


>


> NWFB 1032

因 該 批 車 原 本 是 空 調 車 , 所 以 車 身 亦 選 取 了 空 調 規 格 的 一 款 , 由 於 車


身 配 件 已 製 成 , 無 法 修 改 , 唯 有 將 車 尾 密 封 , 車 內 原 設 的 冷 氣 槽 便 改


成 通 風 系 統 的 風 槽 。

至 於 密 封 部 位 不 設 窗 , 一 來 改 裝 費 時 , 二 來 此 窗 作 用 不 大 , 入 塵 多 過


入 風 , 故 現 時 九 巴 熱 狗 , 但 凡 有 尾 窗 的 都 改 成 梗 窗 。

Christopher


Article 37: (Request 1)

> 雍 正 格 格 (n281@i-cable.com) said:


> 九 記 早 已 在 所 有 熱 狗 裝 了 梗 窗,密 龍 的 設 計 正 投 其 所 好 。

批 車 係94年 到o既, 但set梗 窗 係96年 之 後o既 事,


應 該 話 係 唔 見 有 人 投 訴 密 龍, 於 是 就 索 性 全 部 密 哂 囉.

PTCArticle 38:

Re: 大家認為九鐵的MCW會幾時收山?


2A/DL13 (ngamsai99@schoolteam.net) at Thu Aug 12 01:57, 1999 said:


> 屯 兵 (chungtm@netteens.net) said:


>


> 有 排...


> 前 排 九 鐵 招 標 22 架 新 巴 士 係 用 作 天 水 圍 新 區 用,


> 如 果 39 架 MCW 將 會 退 役,而 九 鐵 又 唔 招 標 新 車,


> 咁 由 乜 車 取 代 其 位 置 呢?


> 所 以 應 該 短 期 內 唔 會 退 役

I don't think so.


The new bus(as guessed, maybe 11m trident), may arrive soon to replace


the old MCW


Article 38: (Request 1)

從 何 得 知,九 鐵 新 車 將 到?Article 39:

Re: KMB 61A 主 力 最 先 用 長 牛 !


S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) at Wed Aug 11 22:39, 1999 said:

> Duncan Wong (duncanw@hkabc.net) said:


> 61A 是 由 屯 門 (蝴 蝶 村) 往 元 朗 東.行 經 龍 門 路,


> 青 雲 路,石 掛 頭 路 (即 有 架 雞 反 了 的 地 方),


> 青 山 公 路.


> 61A 主 力 最 先 用 長 牛 , 同 期 的 63A 則 用 AEC


> 後 期 才 用 雞 車 和 三 架 的 MCW 12m {3M1, 3M2, 3M3}


> 到 輕 鐵 投 入 服 務 前 主 力 係 S3BL 和 三 架 的 MCW 12m !

無 錯!61A曾 經 用 長 牛,因 為 小 弟 讀 小 三 小 四 時,去 元 朗


學 游 泳 經 常 塔61A返 屯 門,但 已 經 是 十 多 年 前.

好 掛 住 九 記 長 牛,寶 寶,雞 車 的


S3N353


Article 39: (Request 1)

> WingKit (tslmis@hkstar.com) said:


>


> 當 年61A那 批 長 牛 好 像 全 是Daimler D, 是 嗎?

正 確 !

ChristopherArticle 40:

Re: 河上鄉


Henry,113系 (myhenrylo@ismart.net) at Thu Aug 12 00:56, 1999 said:


> eric (bching@hk.super.net) said:


> 河 上 鄉 雞 車 場 有 什 麼 車tong?

Only LF...


Article 40: (Request 1)

how to go there?Article 41:

鄉村車


加菲貓巴士 (dekar@hkstar.com) at Thu Aug 12 21:10, 1999 said:


講 點 非 主 流 類 的 「 巴 士 」(應 該 過 十 六 座 連 企 位)先


鄉 村 車 是 藍 色 車 身 , 主 要 來 往 鄉 村 和 城 鎮 的 路 線


價 錢 比 巴 士 及 小 巴 更 平


不 過 會 有 「 企 位 」


有 時 亦 會 有 「 一 蘿 蘿 」 的 菜 出 現


班 次 亦 較 為 疏 落 , 約 二 十 至 三 十 分 鐘 一 班


據 我 所 知 , 上 水 石 湖 墟 、 聯 和 墟 和 大 埔 墟


都 有 「 香 蕉 車 」(我 細 個 時 係 咁 讀 架)出 現 的


Article 41: (Request 1)

> Taiposon (ws151036@ws1.hkcampus.net) said:


> Why u call it 香 蕉 車 ??(學 名 is call 街 車)


> 有 冇 人 知 大 埔 墟 街 車 的info.?plx!^_^


據 我 所 知 好 似 有 架 去 龍 鮫 騰(唔 知 有 冇 寫 錯 字), 我 估 應 該 係 類 似 小 巴 咁 隨 時 上 落 客.Article 42:

Re: 請問九巴41A特別車 ?


VA 1 (nakata-chih-ping@i-cable.com) at Thu Aug 12 23:18, 1999 said:


> 老 陳 (chanmw11@hk.super.net) said:


> 在 九 巴 熱 線 中 , 只 係 說 41A 平 日 有 四 架 冷 氣 特 別 車 在 早 上6.40至 早 上8.40 .


>


> 想 請 問 是 否 有 四 班 車 開 ? 每 班 特 別 車 開 幾 點 ? 行 經 路 線 與 正 常 班 次 有 何 分 別 ?


>


> 今 日 只 係 搭 過86又 好 慢 又 要 成 個 鐘 先 至 去 到 沙 田 的 老 陳

我 頭 先 聽, 只 係 話 有 特 別 班 開, 冇 話 有4架 冷 馬


以 前 有 架 冷 馬 由 碼 頭 開,唔 記 得 幾 點,曾 用 過3AV行,唔 知 仲 有 冇


Article 42: (Request 1)

呢 四 班 車, 其 中 兩 班 小 弟 可 以 肯 定 是 由 長 安 開.


第 一 班 是 抽 43M 的 冷 氣 31 車. 幾 點 開 就 不 大 清 楚.


至 於 另 一 班 車 約 開 8:20am, 應 該 是 由 118 抽 車.


( 因 某 一 日 見 該 輛 大 富 豪 上 午 行 41A, 下 午 行 118 )

行 車 路 線 同 現 有 41A 無 分 別, 一 樣 是 由 長 安 往 尖 沙 咀 東.

不 過 我 懷 疑 個 熱 線 資 料 可 能 出 錯, 43M 每 日 抽 兩 輛 車 去 攝 41A. 以 前 是 抽


兩 輛 冷 馬, 但 而 家 改o左 做 抽 31 同 S4( 熱 狗 ).

HB 610Article 43:

Re: 鐵路和政府的關係


HKBDB Admin (kenf@hkstar.com) at Thu Aug 12 20:39, 1999 said:


> 錯 先 生 60M (fhlee7@ie.cuhk.edu.hk) said:


> 各 位 好, 近 來 有 唔 少 板 友 說 政 府 點 偏 幫 鐵 路, 其 實 我 都 覺 得 有d係,


> 但 仔 細 想, 鐵 路 又 的 確 比 巴 士 效 率 高, 況 且 香 港 咁 細, 政 府 若 唔 管


> 下d巴 士 又 可 能 會 好 大 件 事. 其 實 我 開 呢 條thread係 想 問 下 政 府 和


> 鐵 路 有 咩 關 係, 我 知 道 地 下 鐵 路 和 政 府 有 關, 咁 九 廣 鐵 路 呢? 佢 和


> 政 府 又 有 咩 關 係, 咩 唔 係 己 經 係 私 營!

如 果 你 這 篇 文 章 主 要 是 問 及 鐵 路 的 問 題 的 話, 我 想 已 經 是 離 題 了.


請 到 其 他 有 關 鐵 路 的 討 論 區 發 表 吧.

HKBDB Admin


Article 43: (Request 1)

地 下 鐵 同 九 鐵 而 今 都 係 政 府 全 資 擁 有, 不 過 以 公 司 形 式 經 營, 行 政 和 運 作 獨 立 於 政 府 架 構 以 外(即 係 好 似 機 管 局).

現 在 政 府 有 意 將 地 鐵 公 司 上 市, 但 最 後 方 案 未 出, 無 論 最 後 上 市 以 何 種 方 式(新/舊 股)都 好, 政 府 仍 然 係 會 有 控 制 性 的 股 權(超 過51%)Article 44:

But....


GZ5818 (kytse1@netvigator.com) at Thu Aug 12 22:50, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 眼 見 呢 個 不 知 所 謂''運 豬 局''竟 想 禁 止 所 有 巴 士 途 經


> 中 環,可 能''殺 巴 士 局''已 暗 中 否 決 新 記 開rt.978,一


> 味 繼 續 讓 火 車 獨 霸 北 區,真 係 對 香 港 交 通 完 全 失 望.....!


>


>


> 5020 JD2911

But, 978 may terminate at Sheung Wai or Sai Wan.

GZ5818/Tonio Tse


Article 44: (Request 1)

那 麼 北 區 居 民 的 希 望 就 剩 下270A全 日 了 !


(希 望 大 埔 區 會 不 要 再 反 對70取 消)

DLArticle 45:

首次見到車長訓示乘客+龍運巴士有編號


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Thu Aug 12 18:35, 1999 said:


今 日 去 上 水 , 見 到 龍 運A43各 巴 士 站 加o左 個 類 似 航 空 公 司 之 標 誌 。


個Logo上 面 有KMB Logo及 寫 有 通 天 巴 士 的 字 句 。


不 久 一 架A43之Trident埋 站 , 架 車 唔 同 之 處 , 居 然 寫 有 車 隊 編 號 。


咁 都 幾 好 喇 ! 起 碼 俾 巴 士 迷 及 工 程 人 員 知 道 係 邊 架 車 。


(車 牌 忘 記 了 , 但 編 號 為206)

回 程 時 坐HT9462之AV(70X S6車), 架 車 又 係 可 以 聽 收 音 機 , 其 實


收 音 機 音 量 分 為 細 、 中 及 大 , 而 呢 次 車 長 攪 到 中 音 量 。 架 車 行 行


下 , 車 長 從 潛 望 鏡 中 見 到 上 層 有 班 細 路 「 攪 攪 震 」 , 響 車 上 亂 跳


亂 嘈 , 於 是 車 長 於 粉 嶺 樓 某 巴 士 站 突 然 停 車 , 即 刻 上 上 層 話 班 細


路 唔 好 咁 做 。 結 果 再 聽 唔 到 班 細 路 咁 嘈 。


(後 尾 再 同 車 長 講 , 班 細 路 係 咁 就 再 上 去 話 多 次)


其 實 以 前 有 冇 人 見 過 有 類 似 情 況 呢 ?


理 論 上 我 覺 得 乘 客 應 該 自 律 , 唔 好 響 車 上 亂 咁 嘈 。 但 係 以 班 細 路 天


真 無 邪 , 通 常 都 會 響 巴 士 上 亂 嘈 , 所 以 覺 得 家 長 應 該 好 好 教 育 下 。

另:今 日 又 搭 中 架 黑 車GU7753


見 到 下 層 左 邊 較 近 路 線 牌 度 , 有 一 大 堆 龍 眼 皮


唉......

Tony(S3M61)


Article 45: (Request 1)

都 有 , 有 次 我 坐DL8044返 屋 企 , 響 葵 芳 出 發 後 冇 耐 , 坐 響 司 機 後 面 的 兩 個 青 年


(一 男 一 女) 有D爭 執 , 結 果 有 用 拳 頭 打 向 司 機 位 後 面 奉 牆 。 司 機 即 刻 停 車 鬧 佢


地 。(但 冇 爆 粗 , 全 程 車 個 司 機 好 火 下......)


Article 45: (Request 2)

上 幾 個 禮 拜 由 搭 A 3 1 機 場 返 屋 企 , 有 家 人 ( 好 似 大 陸 返 ) 個 細 路 去 到 青 嶼 收 費 站 時 突 然 由 車 頭 走 去 車 尾 , 嚇 到 車 長 即 刻 D u p 車 , 走 上 上 層 鬧 佢 。 之 後 個 細 路 就 俾 佢 母 親 用 安 全 帶 綁 住 。Article 46:

Re: 問題


martin (lck1000@hkstar.com) at Thu Aug 12 15:37, 1999 said:


> pp (me_ktk@stu.ust.hk) said:


> 昨 日 剷 上 石 壆 果 兩 架 巴 士,


> 請 問 是 用 乜 野 方 法 整 番 落 藜?


都 係 用 拖 車,方 法 就 應 該 拖 往 巴 士 尾 部 扯 落 石 壆.拖 車 就 會 用 重 型 拖 車,新 巴 用 富 豪(BR8072)城 巴 用 富 豪FL10(GW9548)


Article 46: (Request 1)

但 係 唔 怕 架 車 反 咩?重 心 咁 高.Article 47:

Re: D 903 巴 好 唔 掂 bor...


ME37 (owen124@hk.super.net) at Fri Aug 13 00:01, 1999 said:

> CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) said:


> 浩 存 尋 日 拿 部 8810 去 鍍 金 (真 無 聊), 坐 83K 轉 89X(又 係 無 聊)


> 83K 坐 HM 3835 (車 長 好 似 徐 少 強, 妵 馮 , 手 車 好 正), 有 903 聽 , 不 過 窒 窒 o下 , 聽 唔 到


> 89X 坐 HT 1113, 細 聲 到 要 '痴' 埋 去 個 Micorophone 度 ...


> (以 上 都 是 浩 存 形 容 的)


> 大 聲 又 o曹 , 細 聲 又 窒 又 聽 唔 到 ...


> 903 巴 真 失 敗


> 老 婆 話 播 音 樂 好 d


> 你 覺 得 呢


我 覺 得 甚 麼 都 不 播,免 得 擾 人 清 夢.


Article 47: (Request 1)

唉 ! 大 聲 又 好 似 報 紙 咁 俾 人 投 訴 , 細 聲 又 聽 唔 到 !Article 48:

Re: 今 日 KCRC 的 219去 左 邊?


HU6455 (makhome@netteens.net) at Thu Aug 12 13:56, 1999 said:


> CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) said:


> 今 日 KCRC 的 219去 左 邊?


今 早 行K17, 現 在 應 該 停 在 大 埔 火 車 站 休 息.

註:219現 上 廣 告.


Article 48: (Request 1)

> 註:219現 上 廣 告.


太 可 惜 ... 咁 靚 o既 顏 色 ....Article 49:

Re: New MAN SD for Citybus!


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Fri Aug 13 00:11, 1999 said:


> Cityflyer A23 (cpitech@netvigator.com) said:


> Yesterday I got a chance to talk to a technician from the MAN plant in Germany. He was quite delighted to hear that the MAN's from Citybus are quite running smoothly comparing to the small problems with the Tridents. And he told me two interesting facts:


>


> 1.MAN made totally 100 SD in CTB configuration, but only delivered 60. So they have to readjust the 40 vehicles to right hand drive, which is technically a small problem.


> 2.They are currently building eight SD for Citybus with only one door(!!!) and they will arrive in HK at the beginning of 2000.


>


> So what is CTB going to do with these busses???

Any chance to see them on non-franchised service? Since that


division hasn't got any new bus since those B12 lor! (and


they don't serve in Hong Kong whole day!)

Or else, can they be used on money losing A routes? Can


A12 use some of them?

100/911R/M1/300 Wong


Article 49: (Request 1)

唔 係 好 明, 既 然 餘 下 的 40 架 已 是 城 巴 規 格, 為 何 又 要


Re-adjust to Right-hand Drive?

--


車 匙!Article 50:

[路線新訊]維港灣新巴士總站


Rick (chopchoi@hknet.com) at Thu Aug 12 12:40, 1999 said:


由1999年8月15日 起 , 位 於 大 角 咀 的 維 港 灣 巴 士 總 站 開 始 服 務 。


所 有 現 以 大 角 咀 為 總 站 的 路 線 , 將 改 以 維 港 灣 為 總 站 。


包 括13D,16,43C,66,66X,87,87A,87B,E21線 。

往 維 港 灣 方 向 , 櫻 桃 街 及 迴 旋 處 後 , 改 行 海 輝 道 及 海 帆 道 。


而 由 維 港 灣 開 出 , 則 經 海 帆 道 , 海 輝 道 , 深 旺 道 及 櫻 桃 街 返 回 原 線 。

往 維 港 灣 方 向 , 於 海 輝 道 將 加 設 分 站 。

好 多 野 要 改 , 好 多 相 要 影 的Rick


巴 士 資 訊 網--最 近 發 現 被 一 本 網 頁 指 南 介 紹 而 好 振 奮 !


Article 50: (Request 1)

> Jacky (jackyyng@hkschool.net) said:


> 66 同 66X 原 本 係 以 奧 運 站 做 總 站 喎......

rt.66,66X will not move to Island Harbourview Bus Terminaus

DLArticle 51:

Re: 八通天地線﹕新巴Dart仔模型消息


Colin Chang (kalim@accsoft.com.au) at Thu Aug 12 21:06, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


> 據 消 息 透 露 , 新 巴 雙 門Dart仔 模 型 , 將 會 由EFE生 產 。 發 行 量 為8,888部 。


>


> 詳 情 請 參 閱 以 下 網 頁 ﹕


>


> Oriental Model Buses - News

但 我 又 據 聞 , 響 澳 洲 某 大 模 型 公 司 入 面 可 以 訂 購Corgi雙 門Dart


喎 , 究 竟 實 情 係 點o架...... 一 款 車 出 兩 次 ?


Article 51: (Request 1)

以 我 現 有 的 資 料 所 知 , 新 巴 是 曾 經 跟Corgi商 討 過 推 出 雙 門Dart仔


模 型 的 。 但 後 來 不 知 因 為 什 麼 原 因 , 談 判 失 敗 。 新 巴 就 轉 而 向


EFE招 手 了 。


至 於 你 提 到 澳 洲 某 模 型 店 有Corgi雙 門Dart仔 訂 購 , 我 倒 想 知 道 詳 情 。


可 否 詳 述 ﹖Article 52:

Re: 請11D,171及171P負責人注意


DenniS DA54 (da54@netteens.net) at Thu Aug 12 02:54, 1999 said:


> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


> 這 三 條 線 字 軌 表 個 價 錢 錯 誤, 請 從 速 更 改

Why don't you e-mail to them directly?


I think these are only some minor problems and


no need to talk about that here.


Article 52: (Request 1)

就171那 線 而 言 , 我 先 後 於 五 月 尾 及 七 月 初 將 有 關 資 料 ,


如 九 巴 十 四 部 字 軌/掛 牌 車 牌 寄 電 郵 給 那 線 的 負 責 人 ,


可 是 如 今 仍 未 有 更 新 。

海 怡 居 民Article 53:

Re: [通告]A11巴士總站!


DenniS DA54/1408 (da54@netteens.net) at Thu Aug 12 03:42, 1999 said:


> 2154 (ken8505@pacific.net.hk) said:


> A11巴 士 總 站 將 於12-8-1999起 暫 停 服 務!


> 請 於12-8-1999 13:00後 到A11巴 士 總 站 參 閱 詳 情!


> 2154


> http://home.pacific.net.hk/~ken8505

大 佬......


講 清 楚 係 網 頁 嘛,


我 仲 以 為 城 巴 A11 天 后/機 場 總 站 真 係 close.....

--


有 一 架 代 表 車 係 2154 的 DA54


Article 53: (Request 1)

Sorry!


2154Article 54:

Re: 巴士城飛車新體驗


AV381 (lvin@netteens.net) at Thu Aug 12 23:24, 1999 said:


> Ambrose (ambrosey@netvigator.com) said:


> 今 天 去IMS行 行 看 到 這 主 題 ! 雖 然 我 不 喜 歡 玩GAME,


> 但 是 希 望 你 們 歡 喜 !


>


> 巴 士 城 飛 車 新 體 驗


>


> Ambrose

I have already buy this game lu.


I think this game is very good for bus fans because bus fans can drive bus in this game.

Hope others bus fans like this game


AV381Article 55:

Re: (廣告)LV1及AP3大相


海火子 FP8329 (tky808@hkschool.net) at Thu Aug 12 23:41, 1999 said:


> 奧 黏P人 (hwc718@netvigator.com) said:


> '本 週 精 選'新 增LV1及AP3大 相


> 今 次 兩 幅 相 都 提 供800x600版 本


>


> 歡 迎 參 觀


> 奧 黏P人 字


> 西 隧 快 線:960巴 士 總 站--本 週 精 選

影 得 真 係 靚.


你 用 那 款 相 機?Article 56:

Re: 運吉姓賴


鬼馬牛肉飯 ﹗ (kocc@hkabc.net) at Thu Aug 12 20:13, 1999 said:


咁 都 得 ﹖


咁 不 如 搵 五 條 巴 士 線 兜 晒 全 香 港 咁 多 地 方 ﹐


咁 咪 唔 會 咁 多 巴 士 站0羅 ﹗
鬼 馬 牛 肉 飯 ﹗


ICQ# 28843514

巴 士 帝 國 DONWLOAD 在 此 ﹗


http://www.geocities.com/collegepark/theater/9621/bus.htm

> 鬼 龍870 (ekwong@i-cable.com) said:


> 運 吉 又 亂 嗡,o係 電 視 新 聞 上 話 今 年 巴 士 意 外 特 別 多 , 全 因 車 站 太 密,大 家 點 睇?Article 57:

能否......


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Thu Aug 12 21:30, 1999 said:


> 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人 (borisyan@hk.super.net) said:


> 本 人 近 日 被 無 故 放 去 部 分 字 軌 表 負 責 路 線 , 有 部 分 更 被 更 改 資 料


> , 就 此 本 人 感 到 非 常 無 辜 及 忿 怒 , 未 知 是 否 與 本 人 不 滿 字 軌 表 之


> 言 論 及 罷 了 提 供 有 關 提 供 亞 歷 山 大 廠 及 各 公 司 資 料 有 關 , 由 於 純


> 粹 推 測 , 因 此 暫 不 詳 細 評 論 , 但 若 屬 實 , 本 人 便 對 字 軌 表 深 感 失


> 望 。


>


> 至 於 接 了 部 分 板 友 懷 疑 被 放 路 線 問 題 , 事 原 因 八 號 早 上 發 現 許 多


> 徵 負 責 人 路 線 , 於 是 便 接 下 來 負 責 , 並 迅 速 更 新 , 更 改 錯 誤 及 遺


> 漏 之 掛 牌 車 。 更 新 後 之 路 線 比 以 往 資 料 更 完 備 及 準 確 , 除 掛 牌 車


> 外 , 部 分 更 以 順 字 軌 排 列 , 並 加 攝 車 等 資 料 , 方 便 板 友 找 尋 所 需


> 資 料 , 歡 迎 板 友 查 閱 。


>


>


>


> Bory23, FC6037


> 亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)
TO:Bory,FC6037


能 否 把 以 下 線 讓 回 給 我?


11B,13D,51,80X,107,219X,224X,278X,601,621,917.


NWFB:M21,CTB:61

我 無 故 失 去 四 十 幾 條 線 希 望 你 可 俾 番 以 上13條 線 我 繼 續 做 落 去.


另13D,80X,107,219X,224X有D錯.

KIT,AL65(641)


E-MAIL:willrich@ctimail.comArticle 58:

Re: M5 會行什麼車???


A.C (tinaau@cyberec.com) at Thu Aug 12 19:24, 1999 said:


> 5B大 少 (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


> 我 估 會 行 13xx/14xx/15xx

什 么 線 來 的Article 59:

Re: 尋LV1 LF28 DL8是否甘日休息


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Aug 12 20:31, 1999 said:


> bus (wong01@netteens.net) said:


> LV1我 好 想 影,但 很 久 沒 見 嗎?甘 日 是 否 休 息,還 是 行 什 麼 路 線 嗎?


>


> LF28甘 日 行 什 麼 路 線 嗎?


>


> DL8甘 日 行 什 麼 路 線 嗎?


>


> bus字

乜 唔 係'今'日 咩 , 俾o的 其 他 人 見 到 香 港 人 用 埋o的 咁o既 錯 別 字 , 真


是 十 分 丟 假 !

'今'字 倉 頡 碼 為'人 戈 弓'

ChristopherArticle 60:

重 組 西 隧 線 ,城 巴 917 隧 巴 下 周 取 消


martin (lck1000@hkstar.com) at Thu Aug 12 15:19, 1999 said:


蘋 果 日 報:

重 組 西 隧 線   紓 中 環 擠 塞


城 巴 917 隧 巴 下 周 取 消

【 本 報 訊 】 為 紓 緩 中 環 交 通 擠 塞 , 運 輸 署 正 重 組 行 經 西 隧 的 巴 士 線 , 由 下 周 一 起 來 往 跑 馬 地 與 深 水 的 城 巴 九 一 七 號 巴 士 線 會 被 取 消 , 預 計 每 日 行 經 中 環 的 巴 士 會 大 幅 減 少 逾 一 百 班 。

由 一 一 七 號 線 取 代


運 輸 署 認 為 , 中 環 交 通 擠 塞 的 其 中 一 個 原 因 , 是 西 隧 通 車 後 大 量 巴 士 使 用 西 隧 , 中 環 正 是 西 隧 巴 士 線 「 必 經 之 路 」 , 當 局 除 沒 有 再 批 出 新 的 西 隧 巴 士 線 , 亦 正 進 行 巴 士 線 的 重 組 計 劃 。


行 經 西 隧 來 往 跑 馬 地 與 深 水 的 九 一 七 號 巴 士 線 便 會 在 下 周 一 起 取 消 , 由 行 經 紅 隧 的 一 一 七 號 線 取 代 , 後 者 線 路 的 巴 士 不 會 駛 入 中 環 。 運 輸 署 首 席 運 輸 主 任 洪 同 震 表 示 , 估 計 取 消 九 一 七 號 後 , 每 日 會 少 一 百 班 巴 士 行 經 中 環 。 他 說 多 月 前 取 消 的 來 往 太 子 與 上 環 的 三 ○ ○ 號 線 , 便 已 成 功 將 每 日 行 經 中 環 的 巴 士 減 少 二 百 班 。


此 外 , 本 周 日 起 , 北 角 電 照 街 至 清 風 街 的 英 皇 道 巴 士 站 會 重 組 , 共 有 二 十 八 條 新 巴 路 線 和 十 五 條 城 巴 路 線 受 影 響 。


.........martin


Article 60: (Request 1)

哪 麼 是 否 代 表 九 巴 的 917 不 用 取 消 ?

:)


講 笑 咋~~~Article 61:

Re: 問路︰尚德去寶琳


s3m186 (96008318@plink.cityu.edu.hk) at Thu Aug 12 14:38, 1999 said:


> Jacky (jackyyng@hkschool.net) said:


> 請 問 有 冇 巴 士 可 以 由 尚 德 去 寶 琳 ?


> 有 的 係 幾 多 號 ? 收 費 如 何 ?


> 巴 士 小 巴 唔 拘 。


KMB 296, $4.20Article 62:

Re: 買LV17的好地方($300)


A340 (a9506004@ln.edu.hk) at Thu Aug 12 21:45, 1999 said:


> NWFB1010 (bonopun@chevalier.net) said:


> $299在 荃 灣 綠 陽 新 村 一 間 精 品 店 出 售 有 飛 機 買 個 間.


> For those who want to buy LV17 model at reasonable price, my suggestion is go to the relatively small model shop,you may be surprice with the price and service.


> PS:有 無 辦 法 用 較 平 買 九 巴 仔


A model shop near Tai Po Centre sell in $215,


Dragon Boat bus model $200!

A340Article 63:

Re: 通告一則!


SOPP (sopp@parsonsmusic.com) at Thu Aug 12 14:20, 1999 said:


> 2154 (ken8505@pacific.net.hk) said:


> A11巴 士 總 站(網 頁)即 時 起 暫 停 服 務,直 至8-15-1999 20:00p.m.!


> 請 到A11巴 士 總 站 特 別 通 告參 閱 詳 情!


> (有Game玩!)


> Cityflyer-2154


> (A11巴 士 總 站 站 長)

大 哥,加 番 【 網 頁 廣 告 】 係 標 題 前 唔 該Article 64:

Re: 1601至1610行什麼固定路線字軌


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Thu Aug 12 14:20, 1999 said:


> bus (wong01@netteens.net) said:


> 有 個 朋 友 問1601至1610行 什 麼 固 定 路 線 字 軌 嗎?

好 似 係 4 號, 但 係 我 唔 肯 定

> 還 有3027至3062行 什 麼 固 定 路 線 字 軌 嗎?Article 65:

Re: MB40甘日行這條路線


ME37 (owen124@hk.super.net) at Thu Aug 12 23:27, 1999 said:

> bus (wong01@netteens.net) said:


> 我 想 影MB40的 廣 告


> 我 特 別 喜 歡 梁 泳 琪 大XX卡 拉OK廣 告


> 問MB40甘 日 什 這 條 路 線 嗎?


>


>


> bus字


今 日 我 在 佐 敦 道 碼 頭 見 到MB40行110.Article 66:

Re: 冇獎問答題:邊條現役巴士線係最耐歷史?


CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) at Thu Aug 12 14:28, 1999 said:


> 新 巴25 (julianna@netvigator.com) said:


> 請 問 邊 條 現 役 巴 士 路 線 最 耐 的?


小 弟 愚 見 : 九 巴 1 號 (1 號 wor...Should be the oldest)


中 /新 巴 2 號 ( 我 啊 爺 就 己 經 楂 2號 )


> 新 巴25Article 67:

Re: 九廣東鐵接駁巴士而家算唔算係專利線?


100/911R/M1/300 Wong (invespac@netvigator.com) at Thu Aug 12 08:51, 1999 said:


> 大 埔 人 (kfa79@hkstar.com) said:


> 九 廣 東 鐵 接 駁 巴 士 自 轉 手 九 記 後 而 家 算 唔 算 係 專 利 線?

Not yet, as Passenger Service License (PSL) labels are still


being on those buses.

100/911R/M1/300 WongArticle 68:

Re: 投訴字軌307


Gary&Carol (garycarol@ctimail.com) at Thu Aug 12 10:54, 1999 said:


> HT7507 (kyc61610@kyc.hkcampus.net) said:


> 首 先 大 家 請 看 看307 字 軌.


> 大 家 看 完 後 有 咩 感 覺?


>


> 307 字 軌 有:


> AV, 3AV, 3AD = 冇 講 過

本 人 由 於 工 作 繁 忙, 所 以 抄 完 都 無 時 間 入 資 料


本 人 對 此 事 先 行 致 歉

> 907, 654, 690, 535 = 冇 行 過 = 作 野


城 巴 字 軌 日 日 新 鮮, 你 無 見 過, 並 非 表 示 無 行 過


請 注 意 閣 下 之 措 詞

> 咁 都 是 字 軌?

由 於 工 作 日 漸 繁 重, 及 對 本 板 心 灰 意 冷


往 往 只 有 罵 戰, 十 篇 文 章, 只 有 一 兩 篇 是 討 論 巴 士

本 人 現 放 棄 307 字 軌, 期 望 他 人 將 它 做 得 更 好

剛 放 棄 了 73X, 75K, 274P, 307, N270, N271, 807, 872 字 軌 的GaryArticle 69:

DL8行什麼路線打仗


bus (wong01@netteens.net) at Thu Aug 12 23:39, 1999 said:


DL8甘 日 什 麼 路 線 嗎?最 後 兩 日 說 再 見


如 果 你 唔 就 走 寶!

bus字

ICQ(42544619)Article 70:

WHERE IS KMB BL1,2?


LF293 (lui94955@lui.hkcampus.net) at Thu Aug 12 22:54, 1999 said:


ARE THESE BUS STILL ON 94/99?


IF ANYONE KNOW,PLEASE REPLY ME


THANKS!Article 71:

電子牌箱


DX2437 (lamkw@netteens.net) at Thu Aug 12 19:40, 1999 said:


究 竟 電 子 牌 的 定 義 係 乜?係 電 子 控 制 開 合 板 塊/發 光 二 極 管(LED)/定 係 乜 ?Article 72:

想問下關於三號幹線


錯先生 60M (fhlee7@ie.cuhk.edu.hk) at Thu Aug 12 19:36, 1999 said:


想 問 下 關 於 三 號 幹 線 一 些 資 料, 幾 時 開 始 設 計, 興 建, 完 成 等...


錯 先 生 60MArticle 73:

10X永久取消


港島西人Raymond (kwan113@netteens.net) at Thu Aug 12 19:10, 1999 said:


已 出 通 告


10X 8月15日 日 起 永 久 取 消

港 島 西 人Raymond HKWPArticle 74:

[廣告]極速快線Speedline加入機場禁區巴士相


A.C--Speedline (tinaau@cyberec.com) at Thu Aug 12 19:01, 1999 said:


[廣 告]極 速 快 線Speedline加 入 機 場 禁 區 巴 士 相

資 料 眾 多,不 容 錯 過!

極 速 快 線SpeedlineArticle 75:

今早(12/8)晨光第一線節目


Bruce Li (bruceli@vcn.bc.ca) at Thu Aug 12 18:02, 1999 said:


今 早(12/8)港 台 二 台 之 晨 光 第 一 線 節 目,介 紹 了 本 版 版 務 助 理


Gakei的 巴 士 網 頁-'香 港 巴 士 展 覽 中 心', 不 過 佢 地 只 說 這 個 網


的 名 稱 為'巴 士 網', anyway, 恭 喜!恭 善!


不 知 有 沒 有 版 友 今 早 聽 到 呢?

BruceArticle 76:

鐵巴請兼職


Zenga (96479104@plink.cityu.edu.hk) at Thu Aug 12 17:56, 1999 said:


鐵 巴 在 輕 鐵 範 圍 內 , 張 貼 通 告 , 請 助 理 站 長 , 工 作 期 未 有 列 出 ,


在 大 埔 、 屯 元 天 工 作 , 工 作 時 間 為 平 日0700-0900、1800-2030


(無 記 錯 掛), 主 要 維 持 秩 序 、 記 低 巴 士 到 站 同 開 出 時 間 、 解 答 乘


客 問 題 等 , 時 薪$33。 想 知 清 楚D既 , 去 輕 鐵 各 大 站 月 台 、 列 車 車


廂 、 客 務 中 心 等 地 方 查 閱 該 份 通 告 。 要 申 請 既 就 要 在2? 日 前 交 表 。

若 果 請 左 , 做 完 之 後 去 申 請 做 站 長 可 能 易D。

ZengaArticle 77:

12/08政府新聞公報-重組巴士站改善交通


李尋歡 (peterwko@netvigator.com) at Thu Aug 12 17:39, 1999 said:


以 下 係 摘 錄 自 政 府 網 頁:

重 組 巴 士 站 改 善 交 通Article 78:

討論:應否禁止政府高官買/坐私家車?


u.best (china@ismart.net) at Thu Aug 12 16:44, 1999 said:


班 運 吉 白 癡 成 日 話 鐵 路 轉 巴 士 最 好,何 不 身 體 力 行?

運 吉 越 來 越 過 分!藉 填 海 來 迫 害 港 內 線 小 輪 已 空 前 成 功,重 想 逼 害 巴 士?


難 道 市 民 日 日 在 地 龍 迫 她 才 開 心?

想 中 環 無 巴 士 行,點 解?係 咪 嫌D巴 士 阻 住 他 們 的Benz?

教 小 朋 友隻 手 遮 天點 解?


地 鐵+運 吉就 係 人 都 明 啦!


u.bestArticle 79:

[廣告]100%巴士迷問答題第一輯第一回


超級富豪 (w3d080r@school.net.hk) at Thu Aug 12 16:09, 1999 said:


831公 車 網 頁 控 股 旗 下 巴 網 速 遞 現 推 出'100%巴 士 迷 問 答 題'第 一


輯 第 一 回<<路 線 篇>>,大 家 可 以 籍 此 知 道 自 己 對 巴 士 的 狂 熱 程 度.


請 按 此 進 入Article 80:

如果D有廣告巴士炒要入廠,廣告出唔到街,巴士公司駛唔駛回水???


DM2575 (ywc98426@ywc.hkcampus.net) at Thu Aug 12 14:43, 1999 said:


如 題 。 歡 迎 討 論Article 81:

【網頁通告】 香港巴士總站


K.K. (dckk@netteens.net) at Thu Aug 12 14:38, 1999 said:


行 雷 閃 電 又 落 雨, 去 邊 度 好 ? 緊 係 睇 香 港 巴 士 總 站 啦!

● 通 告 ●


  由 於 私 人 問 題, 本 站 由 本 日 起 至 八 月 二 十 八 日.


  除 最 新 巴 士 新 聞 / 每 週 大 相 推 介 外, 其 他 分 頁 只 於 星 期 日 更 新.

● 每 週 大 相 推 介 ●


 DM17 行 走 95 - 水 塘 道 攝

.....


泛 起 了, 停 不 了, K.K. 十 六 年Article 82:

成記賣左邊車?


2154 (ken8505@pacific.net.hk) at Thu Aug 12 14:06, 1999 said:


如 題!


2154Article 83:

有 關 21/8 o既 meeting 兩 問


CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) at Thu Aug 12 13:15, 1999 said:


1.本 account 的 持 有 人 是 我 的 , 但 因 21/8 我 要 上 班


不 能 出 席 , 我 可 以 叫 我 的 兒 子 出 席 ?


2.停 了 板 的 4 位 板 友 可 否 參 加 ?( 他 們 始 終 是 BDB 板 友)


Lunch 緊 的 CK Cheung 上Article 84:

【嶼巴通告】Rt11,13修改時間


金魚 (n960@netvigator.com) at Thu Aug 12 11:40, 1999 said:


由1999年8月1日 起


嶼 巴11號 線(東 涌 市 中 心--大 澳)


東 涌 市 中 心 開 出0705班 次 將 繞 經 麻 埔 坪 監 獄


星 期 一 至 六 由 大 澳 開 出0645班 次 改0635

由1999年8月9日 起


嶼 巴13號 線(梅 窩 碼 頭--東 涌 市 中 心)


由 梅 窩 開 出 之0750班 次 改0800


由 東 涌 開 出 之0835班 次 改0845


每 日1105由 梅 窩 開 出 之 班 次 及 星 期 一 至 六 由 東 涌 開 出1830班 次


將 繞 經 梅 窩 街 市

特 此 通 知

明 天 又 一 新 開 始 的 金 魚 字Article 85:

問新巴ML34(有線電視廣告)今天行駛路線


N.W.F.B.VA14 (adwel272@hkstar.com) at Thu Aug 12 10:28, 1999 said:


請 求 各 位 板 友 幫 忙 查 一 查 而 部ML34(有 線 電 視 廣 告)今 天 行 駛 那 一 條 路


線,如 果 能 夠 在 下 午 三 時 前 答 覆,本 人 就 非 常 感 激.Article 86:

頭條新聞(12.8.99)﹕兩巴跣胎鏟上同一石壆


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Thu Aug 12 04:29, 1999 said:


以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(12.8.99)星 島 日 報 ﹕

兩 巴 跣 胎 鏟 上 同 一 石 壆

英 皇 道 巴 士 西 行 站 周 日 重 組

以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(12.8.99)明 報 ﹕

兩 巴 士 四 小 時 內 同 一 彎 位 失 控

司 機 ﹕ 彎 位 如 「 舞 龍 」Article 87:

【網頁廣告】昔日中巴更新及加相


CMB DA82 (da82@netvigator.com) at Thu Aug 12 00:49, 1999 said:

昔 日 中 巴 更 新 的 項 目 有 :

專 題 相 片 之 《 新 巴 新 廣 告 》 版 面 更 新 及 加 新 相6張 :


國 泰 航 空 公 司(DC11 DC16)、Brother(VA26)、 市 容 整 潔 ‧ 由 我 做 起(LV94)、


受 饑 荒 折 磨 的 孩 子 比 你 更 急 切(DM13)、 認 識 基 本 法 關 心 香 港 事(LV33)新 巴 非 空 調 巴 士 行 車 証 屆 滿 日 期 資 料 亦 同 時 更 新 。

歡 迎 參 觀

昔 日 中 巴 網 主,


DA82,HB8095.(W.T.Ho)Article 88:

問天水將軍招標線的公布日期及路線編號


雍正格格 (n281@i-cable.com) at Wed Aug 11 23:23, 1999 said:


如 題,THANKS!Article 89:

80M 有 架 BL 勁 K 怪 ....


CK Cheung (lmc02126@lmc.hkcampus.net) at Wed Aug 11 23:14, 1999 said:


今 日 放 工 , 順 便 同 埋 個 仔 番 屋 企 , 坐 到 一 部 BL (80M)


初 時 冇 乜 特 別 , 但 係 一 按 鐘 就 有 問 題


仔 : 咁 o既 ... o甘 似 AV o個 D....


我 : 係 Trident o個 D 鐘 制


仔 : 會 唔 會 一 按 一 o丁 呢 ?


我 : 傻 o羊

究 竟 有 冇 其 他 有 Trident 鐘 制 的 BL 呢 ?

拿 了 部 Mot 記 M30 and cd938 俾 個 仔 , 不 過 他 始 終 喜 歡 8810...o矣

CK CheungArticle 90:

廣告!每週大相+96年在屯門總修天台的底盤相


ON3R49C18Z4-20595 (tky808@hkschool.net) at Wed Aug 11 22:55, 1999 said:


!廣 告! 每 週 大 相+96年 在 屯 門 總 修 中 心 天 台 的 底 盤 相


每 週 大 相+96年 在 屯 門 總 修 中 心 天 台 的 底 盤 相Article 91:

[廣告] 遲來的每週大相


中巴DA 77 (wong98@netvigator.com) at Wed Aug 11 22:15, 1999 said:


由 於 早 前 幾 日 入CAMP, 所 以 冇 時 間 更 新,唔 好 意 思

遲 來 的 每 週 大 相---VA 19


歡 迎 前 來 一 看


----


中 巴DA 77


新 巴 雞 鴨 寶 之 頁Article 92:

其實8P,8X,780,788有否需要設特車由杏花


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) at Fri Aug 13 00:44, 1999 said:


現 時 , 杏 花  的 主 要 交 通 工 具 為 地 鐵 、 大 巴84,85,88,小 巴62(落 柴 灣)


、 大 巴85(落 北 角)、118特 車 。 其 實 杏 花  出 北 角 , 銅 鑼 灣 、 灣 仔 及 中


環 的 需 求 應 很 大 , 而 這 些 客 量 均 由 地 鐵 搶 去(唔 通 真 係 有 好 多 人 慢 慢 坐


88號 「 快 」 線 去 咩 ? 所 以 , 巴 士 公 司 是 否 有 需 要 在8P,8X,780及788開 特


車 由 杏 花  開 出 , 與'118'看 齊 ?

補 問 : 新 巴 接 手 後 ,18,M21及88是 否 仍 叫'市 區 半 直 通 路 線'?

相 信118杏 花 特 車 幾 多 人 坐0既


2A/DL13暗 西 怪 客


ICQ:38551359Article 93:

Re: 假如運吉逼虎跳牆


鬼龍870 (ekwong@i-cable.com) at Fri Aug 13 01:09, 1999 said:


> 雍 正 格 格 (n281@i-cable.com) said:


> 很 多 板 友 都 認 為 運 吉 壓 制 巴 士,你 估 會 否 有 朝 一 >天 幾 間 專 利 公 司 頂 唔 順,聯 合 起 來 以 一 些 「 激 烈


>行 動 」,造 運 吉 的 反,這 些 工 業 行 動 好 像 時 不 時 在


>外 國 出 現,香 港 的 公 共 運 輸 機 構 有 這 個 膽 嗎 ?
若 真 係 搞 「 激 烈 行 動 」,運 吉 可 能 借 此 作 藉 口,對 幾 間 專 利 公 司 「 開 刀 」,甚 至 將 專 利 權 「 收 歸 國 有 」(Like MTR),到 時 真 係 聲 都 冇 得 出!
鬼 龍870Article 94:

[問]970線上,有鷹牌花旗蔘茶廣告的DA之車隊編號


S3N370,GD605 (s3n370@netvigator.com) at Fri Aug 13 01:55, 1999 said:


問970線 上,有 鷹 牌 花 旗 蔘 茶 廣 告 的 巴 士(DA)之 車 隊 編 號.
謝 謝

S3N370,GD605Article 95:

Re: 其實8P,8X,780,788有否需要設特車由杏花


DA7 (c3035083@hkstar.com) at Fri Aug 13 02:05, 1999 said:


如 果 要 小 西 灣 開 經 杏 花 村 , 小 西 灣 和 杏 花 村 乘 客 不 會 喜 歡 。


小 西 灣 客 : 浪 費 時 間


杏 花 村 客 : 沒 有 坐 位

我 認 為8P,788開 特 車 是 解 決 方 法 , 但8X,780不 需 。


8P太 快la,有 宣 揚 應OK!


78Article 96:

九記節目又放「流料」


98D (50152415@plink.cityu.edu.hk) at Fri Aug 13 02:01, 1999 said:


昨 晚 個 節 自 介 紹 元 朗 , 在 佐 碼 出 發 。 背 景 是 二 輛  普 68X和69X。 還 一 架 都 普 42A。


不 過 影 得 半 過 車 身 。 旁 述 話 乘68X往 元 朗 會 經 屯 門 公 路 , 但 忽 略 了 三  幹 線 和 大 欖 隧 道 。


也  略 了269B, 它 也 可 到 元 朗 。 好 心 資 料update一 點 。Article 97:

從車長薪酬看各間巴士公司對待員工態度


巴士文 (daraman@netvigator.com) at Fri Aug 13 04:13, 1999 said:


早 兩 日 , 跟 一 位 任 九 巴 車 長 的 朋 友 飲 茶 , 他 說 這 兩 個 月 收 入 多 了 ,


他 當 值 某 隧 巴 大 線 , 由 於 跟 拍 檔 約 好 , 長 期 當 夜 更 , 加 上 補 水 不 少 ,


再 計 埋tup車 錢 , 年 資 同 獎 金 等 , 有 得 賣 血 便 賣 血(放 假 也 照 返 工),


工 作 雖 然 辛 苦 , 但 每 期 糧 也 剛 過 萬 , 算 一 算 , 每 月 拉 平 均 也 有 接 近


兩 萬 元 收 入 , 在 經 濟 低 迷 的 日 子 裡 , 算 是 相 當 可 觀 。 當 然 這 只 是 個


別 例 子 吧 !

反 觀 其 他 兩 間 巴 士 公 司 , 原 來 薪 酬 相 差 不 少 , 據 知 新 入 職 的 , 大 約


只 有 七 八 千 元 底 薪 , 難 云 可 能 有 其 他 薪 津 , 但 是 平 均 人 工 也 只 是 萬


二 三 左 右 , 還 要 看 很 多 因 素 。 例 如 前 中 巴 時 期 , 平 均 月 薪 也 有 萬 多


元 , 若 勤 力 些 便 多 勞 多 得 , 近 二 萬 也 不 是 難 事 , 但 過 檔 後 , 難 云 表


面 人 工 冇 減 , 但 卻 限 制 了 加 班 , 等 於 減 了 薪 金 , 由 萬 五 六 減 至 一 萬


左 右 , 我 識 有 位 新 巴 車 長 , 被 迫 減 薪 之 餘 , 老 婆 也 失 業 , 連 入 伙 不


久 的 居 屋 也 要 放 棄 , 傍 徨 至 極 。 據 知 城 巴 人 工 也 不 會 太 高 , 也 很 因


易 炒 魷 , 看 來 當 巴 士 司 機 也 不 易 。

非 專 利 巴 士 司 機 的 人 工 也 只 是 由 七 八 千 起 , 據 知 有 間 做 遊 客 生 意 的


旅 遊 車 公 司 , 請 司 機 人 工 五 千 , 另 加 遊 客 賞 金 , 但 拉 勻 一 個 月 只 有


八 千 幾 , 算 是 不 俗 了 。 就 是 九 巴 改 制 , 新 入 職 者 均 以 月 薪 計 , 但 仍 享


補 水 等 津 貼 , 在 行 內 也 算 是 較 高 薪 了 。

昔 日 有 云 : 「 要 想 生 活 好 , 請 嫁 巴 士 佬 」 , 如 今 何 其 諷 剌 ?


試 想 七 八 千 元 怎 夠 養 家 ? 仔 細 老 婆 嫩 , 想 搏 多 些 也 不 能 。


人 工 低 , 又 會 否 影 響 工 作 表 現 的 質 素 ?


若 入 不 敷 支 , 構 成 心 理 壓 力 , 對 駕 車 又 有 影 響 嗎 ?

從 車 長 薪 酬 看 各 間 巴 士 公 司 對 待 員 工 態 度 , 九 巴 似 是 較 有 人 情 味 了 !

自 己 要 凍 薪 , 也 十 分 同 情 車 長 處 境 的


巴 士 文