19990930
Articles on 30th September, 1999.

Today's Articles: 37.


Articles' Numbers: (19990930_01-106)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文 第74篇文 第75篇文 第76篇文 第77篇文 第78篇文 第79篇文 第80篇文

第81篇文 第82篇文 第83篇文 第84篇文 第85篇文 第86篇文 第87篇文 第88篇文 第89篇文 第90篇文

第91篇文 第92篇文 第93篇文 第94篇文 第95篇文 第96篇文 第97篇文 第98篇文 第99篇文 第100篇文
第101篇文 第102篇文 第103篇文 第104篇文 第105篇文 第106篇文


Article 1:

Re: 香港地有什麼巴士線連9.9米車(如短龍)都行唔到?


3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Thu Sep 30 14:12, 1999 said:


> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


>


> 53: 某 些 地 方 係 可 以 用 到 十 一 米 車 行 , 城 巴 曾 有 記 錄 用 十 一 米


> 車 行 屏 廈 路 , 果 部 係181(行901R), 不 過 空 載 。


> 但 有 些 地 方 行 唔 到 十 一 米 以 上 大 車 , 例 如 青 山 公 路(深 井 至 灣 景),


> 如 果 唔 係 ,234B到 今 日 都 唔 用AM行 啦 。


>


> ~~~Tony(S3M61)~~~

原 來 係 灣 景 至 深 井 段 , 我 記 得 了 , 那 截 青 山 公 路 條 路 幾 窄 下 , 很 多 樹 枝 , 轉 彎 很 高 難 度


覺得張美妮特正的古競豪 (fatku@school.net.hk) at Thu Sep 30 14:36, 1999 said:


> DM2575 (ywc98426@ywc.hkcampus.net) said:


> 我 暫 時 諗 到7B,8,17,18,51,211(KMB)


>


> 今 日 見 到 自 己 代 表 車 翻 新 完 好 靚 的DM2575

大 嶼 山 所 有 前 往 天 壇 大 佛 的 路 線.例 如23.

DM2575兄,你 是 英 華 仔 嗎?

覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 到 此 一 遊


Article 1: (Request 1)

> 3AD24 (x1785432@netteens.net) said:


>


> 53/276 算 唔 算?


> 51 理 論 上 可 用 ADS ,不 過 行 得 較 慢.

53 無 理 由 用 唔 到 大 車 呀 ! 我 估 53 號 應 該 行 到 11 米 車 有 餘

回 A23: 城 巴 314 都 行 到 啦 ! 新 巴 14 應 該 都 得


Article 1: (Request 2)

53: 某 些 地 方 係 可 以 用 到 十 一 米 車 行 , 城 巴 曾 有 記 錄 用 十 一 米


車 行 屏 廈 路 , 果 部 係181(行901R), 不 過 空 載 。


但 有 些 地 方 行 唔 到 十 一 米 以 上 大 車 , 例 如 青 山 公 路(深 井 至 灣 景),


如 果 唔 係 ,234B到 今 日 都 唔 用AM行 啦 。

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 1: (Request 3)

> DM2575 (ywc98426@ywc.hkcampus.net) said:


> 我 暫 時 諗 到7B,8,17,18,51,211(KMB)

香 港 有 兩 處 地 方 以 前 是 有 巴 士 行 , 但 得 短 車 行 。 那 處 就 是


調 景 嶺 和 城 門 水 塘 了 。

調 景 嶺 由 福 特 , 亞 比 安 巴 士 行90, 到 豐 田 小 巴 行 走 , 最 後


連 車 帶 線 和 地 方 都 於 同 一 時 間 在 數 年 前 消 失 。 有 一 期 巴 士


之 訊 有 講 到 , 雖 然 我 有 留 低 , 不 過 現 在 我 拿 不 到 看 了 。

講 開 本o野 , 點 解 我 仲 未 收 到 今 期 本 書?? 或 者 有 冇 網 上 版


呀~我 等 得 本o野 寄 過 來 都 死 啦~~

今 日 終 於 有 自 己 部 機 上 網 的 Kwan


Article 1: (Request 4)

NWFB #14,15Article 2:

Re: 九巴的85M路線未轉全冷之前用過甚麼車?


覺得張美妮特正的古競豪 (fatku@school.net.hk) at Thu Sep 30 13:47, 1999 said:


> 根 密 基 (ray77whm@netvigator.com) said:


> 請 問 有 沒 有 人 知 九 巴 的85M路 線 未 轉 全 冷 之 前 用 過 甚 麼 車?

3N, 3BL, 珍 寶, 雞, S3BL

覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 到 此 一 遊


Article 2: (Request 1)

i saw 3N3,3BL1,S3BL174......


HA7883


Article 2: (Request 2)

> 9807 (autobus@globility.com) said:


>


> 如 果 你 係 話 未 加 冷 之 前 的 話 , 就 可 以 係 密 龍 同 埋 老 虎 頭 , 再 之 前 就


> 係 寶 寶 啦 , 方 頂 寶 為 主 啦 。

有 一 排 用 過 雞 車 。


Article 2: (Request 3)

o岩o岩 開 線o個 陣 用 過 最 頭o個 批3BL﹐ 我 見 過86K o既1錦 英 苑 牌 下 面 駁


黃 大 仙 牌 。

PTCArticle 3:

Re: 各位搭過單層熱狗過海末呀?


3AD46 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Thu Sep 30 14:21, 1999 said:


> 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 (fatku@school.net.hk) said:


> 我 就 未 喇! ^o^


>


> PS.請 各 位 估 一 估 香 港 有 邊D交 通 工 具 係 唔 駛 揮 手''截 停''!


>


> 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 字

除 了 巴 士, 小 巴 同 的 士 外, 其 他 全 部 都 唔 駛 截


Article 3: (Request 1)

> 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 (fatku@school.net.hk) said:


> 我 就 未 喇! ^o^

>


> PS.請 各 位 估 一 估 香 港 有 邊D交 通 工 具 係 唔 駛 揮 手''截 停''!

地 鐵,九 鐵,輕 鐵,Ferries,e.g Star Ferry,HKF ......,Peak trams..Am I right ???

>


> 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 字


Article 3: (Request 2)

哈 哈 哈 哈 哈 哈 哈!3AD46兄 講 得0岩,除 了 巴 士,小 巴 同 的 士 外,其 他 全 部 都 唔 駛 截,但 最 搞 笑 的 就 是,我0地 學 校 有 一 個 阿sir,在 觀 塘 地 鐵 站 月 台(大 約 在 車 尾 的 位 置)等 候 地 鐵,在 地 鐵 到 站 時,竟 然 揮 手''截 地 鐵''! :D

覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 到 此 一 遊


Article 3: (Request 3)

200 201既 機 場 牌 亞 比 安 及 百 福YMT羅

G542Article 4:

Re: 新巴5040的下層擋風玻璃是否一幅過?


阿馳 (alexph01@netvigator.com) at Wed Sep 29 17:29, 1999 said:


> VA63 (va63@hknet.com) said:


> 新 巴 5 0 4 0 的 下 層 擋 風 玻 璃 是 否 一 幅 過 ?


> because有 人 見 倒5040的 下 層 擋 風 玻 璃 和 城 巴2101-2111一 樣.


> 是!


>


> thanks^_^


> VA63


Article 4: (Request 1)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> 為 何 佢 會 與 其 他 超 奧 不 同 ? 那 麼 水 撥 是 直 立 式 還 是 平 放 式 的 呢 ?


>


> Christopher


Straight,Like CTB 2101-2111!

VA63Article 5:

Re: 九巴又有新o既電子收費牌


98D (50152415@plink.cityu.edu.hk) at Wed Sep 29 13:34, 1999 said:


> 阿 恆(3AV328) (ryhchan@ctimail.com) said:


> 昨 晚 在 旺 角 等 車 返 屋 企, 見 到 架(112) ATR24 HW5476 (L)埋 站,


> 開 頭 都 冇 太 特 別 去 留 意 車 內 的 東 西, 但 由 於 佢 停 正o係 我 面 前,


> 仲 要 開 頭 門, 咁 就 發 覺 錢 箱 隔 離 有 一 個 少 許 高 的 物 體, 原 來 係


> 一 個 全 新 的 電 子 收 費 牌, 此 電 子 牌 除 了 有 顯 示 成 人 收 費 外, 還 有


> 顯 示 半 價 收 費, 從 外 面 看, 車 費 顯 示 十 分 清 楚, 唔 知 有 冇 其 它


> 巴 士 有 安 裝 到 這 套 系 統 呢?


> 歡 迎 討 論!


>


> 阿 恆(3AV328)

有,一 輛ALX Trident在1A也 有 這 新 的 電 子 收 費 牌,說 起 這 電 子 收 費 牌 模 樣 頗 似 新 巴 用 的


Article 5: (Request 1)

> Bruce Li (bruceli@vcn.bc.ca) said:


>


> 係 呀,前 兩 日 我 搭1A(ATR26)都 見 到 這 種 電 子 收 費 牌,第 一 次 見 到


> 時 我 眼 都 突 埋....十 分 清 楚 呀,不 過 體 積 好 似 笨 重 了 一 點


> (約20cmx20cm)! 不 過 我 就 看 不 到 那 個 鍵 盤 放 在 那 裏 了...


> Bruce

那 個 鍵 盤 就 放 在 個 顯 示 器 後 面,但 係 我 覺 得 個 顯 示 器 真 係 好 大


舊,唔 知 會 唔 會 阻 住 司 機 出 入 呢?

JasonArticle 6:

急問以下車輛...


威文 (kmb960tm@ctimail3.com) at Thu Sep 30 13:45, 1999 said:


在 下 想 知 道 以 下 巴 士 近 幾 日 行 什 麼 路 線:


(最 好 有 開 車 時 間)

1.AV 九 巴 之 友


2.AV 50週 年


3.生 果 雙 層


4.生 果 單 層


5.新 巴 流 動 客 戶 中 心


6.龍 運 全 車 身(Airbus,白/紫 色 那 部)

唔 該!


Article 6: (Request 1)

> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


> 果 部 係3AV50, 唔 係AV


> 現 時 係89X掛 牌


>


> ~~~Tony(S3M61)~~~
The KMB's friend (3AV50) is in 81C

104(in school)


USHBArticle 7:

Re: 3001上了全車身廣告


VA63 (va63@hknet.com) at Wed Sep 29 16:10, 1999 said:


> 霧 澤 風 子 (nwfbva63@netvigator.com) said:


> 剛 才  長 沙 灣 等36A回 家 時,見 到3001上 了 全 車 身 廣 告.


> 該 廣 告 為 「 輝 煌 電 腦 」,車 身 顏 色 十 分 鮮 豔.今 天 它 正 行 走112.


>


>  知 有 冇 其 他 巴 士 上 了 此 廣 告 呢?如 有 請 貼 文 回 應.Thanks!!


> 霧 澤 風 子


個 廣 告 是 否 同3003,3004一 樣?

ThankS!


VA63


Article 7: (Request 1)

不 同,3001的 廣 告 車 頭 頂 髹 了 紫 色 和 黃 色.


車 身 方 面 亦 有 紫 色 和 黃 色.Article 8:

Re: 龍運會否入超奧同AP??


Marshall CX1 (marcy001@netvigator.com) at Wed Sep 29 14:13, 1999 said:


> 死 死 團 團 長 (ottomak@cyberec.com) said:


> 如 題 ! ! 尤 其 係 用 黎 做 機 場 躉 ! !

人 地 都 要 借 車 返 九 巴 啦!


點 會 再 買 新 車? 係 都 用 番 佢 的 舊 車 啦~


Article 8: (Request 1)

但 佢 機 場 躉 嚴 重 不 足..............Article 9:

Re: 各位可否說我聽victory mk2 and jubilant 的hisory!


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Wed Sep 29 14:14, 1999 said:


> 飯 田 章 (carlyle@hknet.com) said:


> 各 位 可 否 說 我 聽victory mk2 and jubilant 的history!


> thanks!


>


有 篇 文 可 以 幫 到 你


勝 利 二 型 的 終 結(九 巴)

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 9: (Request 1)

有 沒 有 他 們 生 產 的history?

飯 田 章

icq no.46460477Article 10:

Re: 為何豐田能獨佔小巴天下?


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Sep 30 10:08, 1999 said:


> 飯 田 章 (carlyle@hknet.com) said:


> 為 何 豐 田 能 獨 佔 小 巴 天 下?


> 奇 怪 是70~80年 代 是nissan天 下.


> 80~90年 代 mitisubishi是 天 下,


> 90年 代 toyota 是 天 下.


> 莫 非 世 界 輪 流 轉?


>


> 為 何 新ROSA還 未 有 小 巴 板 呢?


>


> 飯 田 章


>


> icq no.46460477

有 新Rosa, 如 你 有 機 會 去 沙 田 大 圍 美 林 村 一 帶 , 會 見 到 有 新Rosa綠 小


行 街 。

其 實Rosa稱 霸 本 港 小 巴 巿 場 的 日 子 真 是 十 分 短 , 不 能 算 是80-90代 ,


只 是 能 稱 霸 至 八 十 年 代 中 期 , 由83年 首 部 冷 氣 小 巴 落 地 時 開 始 , 三 菱


可 謂 稱 雄 一 段 日 子 , 但 到86、87年 左 右 , 銷 量 已 逐 步 由 豐 田 追 過 了 ;


即 使Rosa曾 經 轉 新 款 , 但 卻 不 能 刺 激 太 多 的 銷 量 , 反 而 銷 量 不 及 從 前


。 但 曾 聽 聞 一 些 小 巴 司 機 說 , 豐 田 小 巴 的 優 點 是 地 台 較 三 菱 低 , 乘 客


上 落 較 為 便 利 ; 另 一 方 面 , 豐 田 小 巴 的 排 檔 較 為 輕 巧 、 波 位 又 明 確 一


些 , 不 如 三 菱 般 沉 重 , 深 得 司 機 們 的 喜 愛 ; 此 外 , 零 件 供 應 更 是 豐 田


的 強 項 , 除 了 原 廠 零 件 供 應 充 足 外 , 雜 廠 零 件 亦 比 其 他 牌 子 多 , 也 是


豐 田 致 勝 之 處 ; 還 有 一 點 , 豐 田 是 日 本 第 一 大 廠 , 在 口 碑 上 都 予 人 較


大 的 信 心 。 難 怪 除 小 巴 外 , 豐 田 亦 能 以 後 來 者 的 姿 態 , 在 的 士 巿 場 上


有 執 牛 耳 的 地 位 ; 雖 然 車 價 較 對 手 為 高 , 但 仍 有 較 佳 的 銷 量 。

Christopher


Article 10: (Request 1)

唔 係 喎 !我 上 星 期 在 元 朗 都 見 到 有 新 ROSA 綠 小 行!Article 11:

Re: 九巴銷售項目,今次又無雞


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Wed Sep 29 11:11, 1999 said:


> martin (lck1000@hkstar.com) said:


> 九 巴 銷 售 項 目[編 號 ﹕ SV/TEN/009/99]


>


> 廢 舊 巴 士,二 手 巴 士


>


> 二 手 貨 車,二 手 輕 型 貨 車


>


> 過 時 巴 零 件


>


> /./.martin

乜 九 巴 重 有 雞 可 以 賣 咩 ? 除o左 擺 青 衣 廠o個 兩 架 用 作 貨 倉 外 , 連 學 堂


雞 都 賣 晒 , 重 邊 度 可 以 搵 雞 賣 ? 遲o的 連 黑 金 剛 都 賣 晒 啊 !

Christopher


Article 11: (Request 1)

賣 晒?賣 比 邊 個 呀?


唔 係 全 部 走 去 受''極 刑''咩?

覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 字Article 12:

Re: LV1, ML1, ML2, BL1, BL2, N340, 您們身在何方?


美國總統 (50149969@plink.cityu.edu.hk) at Thu Sep 30 14:19, 1999 said:


> 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 (fatku@school.net.hk) said:


> LV1, ML1, ML2, BL1, BL2, N340, 您 們 身 在 何 方?

ML2 on Route 8 today morning.

美 國 總 統

30-09-1999Article 13:

[雪梨]火車佬罷工﹐益晒巴士公司


AL118(FF1819) (rainbowg@hkstar.com) at Thu Sep 30 13:28, 1999 said:


昨 天 紐 省 鐵 路 局 火 車 佬 大 罷 工 ﹐ 巴 士 公 司 加 派 巴 士 行 走 以 及


開 辦 特 別 線 ﹗

一 般 巴 士 路 線 開 至 二/三 分 鐘 一 班 都 頂 閘 呢 ﹐ 各 巴 士 公 司 笑 逐 顏 開 ﹗


而 特 別 線 亦 都 有 好 多 人 坐 ﹐ 但 佢 地 架 架 好 似 香 港 紅 小 一 樣 ﹐ 開 天 殺 價 ﹗


原 本 火 車 收 四 元 的(約HK$20)﹐ 佢 地 就 收 十 蚊($50)

各 雪 梨 的 巴 士 公 司 及 巴 士 迷 過 了 開 心 的 一 天 ﹗


Article 13: (Request 1)

我 個 區 直 頭 無 巴 士 添 , 搞 到 我 要 搭 的 , 搭 左 成HK$130的 士 ,


仲 要 系 四 個 乘 客 一 部 的 士 添 。


聽 日 到 巴 士 老 擺 工 啦 ! !
又 要 搭 成$100返 工 既Stephen Cho G542


ICQ#25915501


KMB 2E Bus PageArticle 14:

Re: ME running on 63M


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Thu Sep 30 12:01, 1999 said:


> Benz (sing1817@netteens.net) said:


> As title!


>


> DG 5565


>


> I have take photo!

其 實 點 解 唔 寫 響 今 日 特 別 所 見 欄 呢


仲 有ME行63M並 非 罕 見 , 通 常 係 替 字 軌 車

~~~Tony(S3M61)~~~Article 15:

Re: Please start a direct route.............


Cityflyer A23 (cpitech@netvigator.com) at Thu Sep 30 12:06, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> KMB/CTB/NWFB,Please start a direct route from West Point and Southern


> district to NT


>


> Nowadays lots of passengers wait 9-series routes at the


> WHT busstop in the morning to N.T,they usually take 904/905/970 to the WHT bus


> stop so they are West Point/Southern District passengers!


>


> They are difficult to find seat at the bus,usually they


> need to stand more than half an hour!


>


> Why the bus company always think that West Point and


> Southern district are lack of passengers to NT?


> See the RMB start from Tsuen Wan to Hong Kong island,


> at least 8 passengers get down the RMB at West Point!


Sure it is neccessary, e.g. 971


But the TD only supports MTR & MTR & only MTR,


And the RMB can open routes whenever and wherever they like,


but 40.-- via WHC is very expensive.Article 16:

Re: DC run on 91!


叻﹗ (letchan@netvigator.com) at Thu Sep 30 12:33, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> Yesterday i saw DC 16 run in 91 in the morning and evening rush hour!


> If we compare the demand of 91 and 90B,i want to cry!


>


> u.best

咁 就 要 怪 佢 地 的 收 費 。


一 個 比 特 快 更 貴 的 收 費 , 但 是 只 給 一 個 普 通 路 線 的 享 受.....


算 吧 , 還 是 等 新 巴 與 城 巴 收 費 看 齊 才 算 ﹗Article 17:

Re: 為什麼DS4會改到成架雞車咁?


NWFB4001 (oxball@netteens.net) at Wed Sep 29 16:21, 1999 said:


> 搭 新 巴14號 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 中 巴/新 巴 架 架 鴨 車(親 切O的O既 稱 呼)都 有 車 尾 泵 把 同 埋 泵 把 油 黑,但 係 為 何 得 架DS4會 改 到 成 架 雞 車 咁O既?佢 改O左 後 又 唔 係 好 以 雞 車 咁 好 力 喎!

可 能 係 抄 過, 所 以 換 左 泵 把.

NWFB4001Article 18:

Re: DC2的行李架已拆除


VA 22 (poohannie@ctimail3.com) at Wed Sep 29 14:35, 1999 said:


> 搭 新 巴14號 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 昨 日(28/9)我 見 到 架DC2終 於 出 返O黎,佢 行84號,不 過 佢 已 經 受 到 新 巴 內 籠 翻 新O既 命 運,而 外 面 則 保 持 著 國 泰 廣 告 ‧ 但 係 新 巴O係 翻 新 內 籠 時 連佢O個 兩 個 行 李 架 都 拆 埋,現 時 兩 邊 該 位 置 已 變 回三 張 新 巴 凳,同 其 它DC冇 分 別 ‧ 咁 新 巴 仲 有 冇 把DC2 O既 其 它O野 拆 走 呀?

昨 天 於 柴 灣road壞 了!Article 19:

Re: 請問有沒有人知九巴現時有幾多部S3N?


MAN (mangp@netteens.net) at Thu Sep 30 15:45, 1999 said:


> SUNDAY (ray77whm@netvigator.com) said:


> 請 問 有 沒 有 人 知 九 巴 現 時 有 幾 多 部S3N?

購 買 總 數 :370輛


服 役 中 :368輛


重 建(?)車 身 中 :1輛


已 退 役 :1輛

MANArticle 20:

新巴新聞稿﹕新巴國慶日特別巴士服務


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Thu Sep 30 14:47, 1999 said:


以 下 資 料 是 取 自 新 巴 網 頁 ﹕

國 慶 日 煙 花 匯 演 新 巴 特 別 巴 士 服 務

P.S. 本 板 的 時 鐘 又 慢 了 半 小 時 了 …Article 21:

[討論]香港巴士公司會否引入國產巴士?


飯田章 (carlyle@hknet.com) at Thu Sep 30 14:12, 1999 said:


如 題!


1.平


2.出 車 快


3.可 以 提 高 國 內 造 車 技 術


4.不 用 再 看 外 國 人 瞼 色!

熱 烈 祝 賀 國 慶

飯 田 章


icq no.46460477Article 22:

51號以前用車一問


235M (sleepboy@my.address.com.tw) at Thu Sep 30 13:47, 1999 said:


在 我 細 個 的 時 候,跟 家 人 往 錦 田 親 友 處 玩 樂,當 時51號 仍 用 亞 比 安,但 有 一 次 竟 坐 了


雙 層 巴 士,後 來 才 知 是 一 架BL,應 得 一 架,冇 通 風 設 備.但 當 時 年 紀 尚 小,唔 記 得 它 的 車 牌/編 號 了!


唔 知 有 冇 板 友 知 道 它 身 在 何 方 呢?Article 23:

什麼是COF&COR?


98D (50152415@plink.cityu.edu.hk) at Thu Sep 30 12:48, 1999 said:


近 兩 三 日 看 見 數 位 板 友 的 討 論 中 出 現 了COF和COR這 兩 個 英 文 名 稱,請 問


是 什 麼 意 思?另 外 還 有 沒 有 其 他 類 似 英 文 名 稱?煩 請 提 供

謝 謝 各 位 回 覆!Article 24:

新聞一問


巴士佬 (ml27da12@netteens.net) at Thu Sep 30 11:42, 1999 said:


請 問 之 前 運 吉 署 話 公 開 招 標O個 批 路 線 包 括 什 麼 路 線? and from where to where?Article 25:

九巴都普躉模型何時推出?


William (william2@ihug.co.nz) at Thu Sep 30 11:24, 1999 said:


另 外,為 什 麼66周 年 紀 念 套 裝 也 無 消 息?Article 26:

好懷念城巴短龍行90B的日子


280 (99278341d@polyu.edu.hk) at Thu Sep 30 09:54, 1999 said:


記 得 城 巴 初 開90B用7系 短 龍 行, 唔 知 點 解 覺 得High過 依 家D豪.


當 然 繁 忙 時 間 實 在 不 宜 用10米, 但 唔 知 大 家 點 睇?Article 27:

新巴巴士站的錯誤!


Billy仔~新巴25 (julianna@netvigator.com) at Wed Sep 29 17:18, 1999 said:


以 下 巴 士 站 都 是 錯 的 例 子:


----民 吉 街-------


Man Kut Street-----


乜 民 吉 街 英 文 唔 係Man Kat Street咩?

炮 台 山 道 巴 士 站:

---富 家 閤---


Fu Kar Court

唔 係 富 家 閣,係 富閣 呀!

新 巴25


icq#46636838Article 28:

To: AV522兄+今日特別所見


阿恆(3AV328) (ryhchan@ctimail.com) at Wed Sep 29 17:05, 1999 said:


AV522兄:首 先 多 謝 你 幫 我 接 手 做6,N23和N30的 字 軌 表 負 責 人,


亦 希 望 你 能 夠 不 段 更 新 以 上3條 線 資 料. 做 一 個'好'字 軌 表 負 責 人.


另 外147 HS7872 (T)唔 係E41o既 掛 牌 車o黎o架, 煩 請 更 新!

另 外, 小 弟 今 日 見 到 城 巴 有 架664 HU3262行969, 初 頭 都 唔 覺 得 個


路 線 電 子 牌 有 問 題, 但 當 架 車 入 到 長 青 隧 道 時, 車 尾 個 路 線 牌 不 停


跳969,969P,930這3條 線, 但 當 架 車 出o左 隧 道 時, 就 連 路 線 都 冇 埋,


點 解 咁 奇 怪 呢? 有 冇 板 友 見 過 以 上 情 形 呢?


歡 迎 討 論!

阿 恆(3AV328)Article 29:

問九巴2F,3S,5C歷史


martin (lck1000@hkstar.com) at Wed Sep 29 15:19, 1999 said:


如 題,內 容 請 包 括 用 車,歷 史,路 線 變 化,幾 時 開 辦

Thank you

/./.martinArticle 30:

Any other route will 3ASV run?


LV83/3ASV9 (hkpftetc@netvigator.com) at Wed Sep 29 12:13, 1999 said:


as title,thank you!!Article 31:

(網頁)紙巴士工作坊加入多部紙巴士


AL150 (yng3633404@aol.com) at Wed Sep 29 05:56, 1999 said:


紙 巴 士 工 作 坊 今 次 加 入 多 部 紙 巴 士 。


今 次 加 入 龍 運 ' 飛 機 巴 ' 等 等...


歡 迎 參 觀 !

AL150Article 32:

281A之超豪


Cityflyer A12 (yu880113@netteens.net) at Thu Sep 30 15:49, 1999 said:


九 巴 買 了Super Volvo 簡 稱3ASV 3ASV6! 今 天 更 行281A,


還 有281A係 否 全 躉Article 33:

相片---踩過界


Flying Chuk (chuk@netvigator.com) at Thu Sep 30 16:15, 1999 said:


上 星 期 我 和 一 位 板 友 不 約 而 同 地 見 到 一 部 九 巴AV在 置 樂73R站.


今 日Lunch Time我 又 再 見 到 架 九 巴AV在 置 樂73R站 頭....唔 通 九 巴 想

唔 係.....原 來 呢 架 車 只 係KOC做 完COR,俾D工 程 司 傅 拎 左 去 買o野 之 用o者.放 心 放 心......

今 日 活 動 日 有 帶D-cam同 相 机 的


飛 機 竺Article 34:

獅隧沙田出口個站有冇人搭車?


搭新巴14號城市烏蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) at Thu Sep 30 16:09, 1999 said:


獅 隧 沙 田 出 口 個 站 又 唔 係 免 費 轉 車 站,個 站 又 細 又 冇 位 俾 人 企,得 個 站 牌,仲 要O係 隧 道 範 圍;個 站O岩O岩O係 隧 道 出 口 十 幾 米,要 截 車 都 好 困 難,究 竟 獅 隧 沙 田 出 口 個 站 有 冇 人 搭 車O架?Article 35:

大,中,細車並用???(天水圍)


269B (cmlai@hknet.com) at Thu Sep 30 16:08, 1999 said:


天 水 圍 線(264m,69m,276p)成 日 大,中,細 車(12m,11m,10m)並 用


三 線 原 用:


276p:AV,AD,3AD,3AV


69M:AV,3AV,AD,3AD


264M:ADS


但 最 近276P同69M間 中 會 有ADS,而264M也 有AV,3AV,3AD


WHY??


THXArticle 36:

[問路]:沙田去香港大球場


A41P (orclyel@ctimail3.com) at Thu Sep 30 16:08, 1999 said:


As title! Thanks!!


(List out the cheapest way and the faster way.)Article 37:

((i網站廣告】前城巴Volgren車身的猛獅雙?


G542 (g542@paktin.com) at Thu Sep 30 16:06, 1999 said:


總 數 沒 有0張 相 的 前 城 巴 猛 獅 雙 層 巴 士


在99年 悉 尼 巴 士 與 客 車 展 覽 會 中 出 現 ,

--獨 家---為 一 一 個 網 頁 有 此 車 的 引 擎 照 片 ,


請 看 看
系 特 別 專 題 裡 面


此 車 將 會 來 港 , 會 唔 會 系 冠 仲 呢 ? ?

Stephen Cho G542


ICQ#25915501Article 38:

Re: 點解新巴超豪上柴灣道 口甘 X慢?


Raymond (gl450@netteens.net) at Thu Sep 30 21:16, 1999 said:


> 雞 雞 雞 雞 雞 雞 雞 雞............ (fanmw@netvigator.com) said:


> 點 解 新 巴 超 豪 上 柴 灣 道 口 甘 X慢?


> 連ML,LV, 城 巴D 12M 巨 龍/普 通 富 豪/單 層MAN


> 連 九 巴D 106(巨 龍/普 通12M富 豪) 606 D 細 龍


> 連 雞 鴨 都 可 以 話 過CHOW 過?

冇 可 能!!!除 非 你 架 超 豪 勁 頂 閘 同 埋 爬 頭 既 車 係 吉 車,


我 見 過 超 豪 上 柴 灣 道(甚 至 其 它 斜 路)都 比 豪 快,至 於


雞 鴨 就 更 加 冇 可 能,會 唔 會 係 你 眼 花,見 到 架 城 巴 滿


載 客 既4XX豪 以 為 係 新 巴 超 豪?如 果 係,咁 就 有 可 能!

P.S.個 名 駛 咪 咁 長 呀?


Article 38: (Request 1)

下 次 請 用 溫 和 一 點 的 口 吻, 用 X 字 似 乎 跟 粗 口 有 點 相 似,


看 起 來 不 大 好 看.

HKBDB Admin


Article 38: (Request 2)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> 有 時o的 車 行 成 點 會 好 難 講 的 , 有o的 可 能 係 車 長 有 大 把 時 間 , 咪 拖 慢


> o黎 行 ; 有 時 又 可 能 係 某 架 車 被 人Tune到 不 知 所 謂 , 就 算 副 偈 幾 大 馬


> 力 , 但 就 係 踩 極 都 踩 唔 上 , 例 如 被 人 鎖 車 鎖 得 太 盡 都 會 令 上 斜 無 力 ;


> 又 或 者 副 波 箱 開 始Short o左 , 好 難 先 轉 到 低 波 都 會 令 架 車 上 斜 無 力


> 。 所 以 超 奧 俾LV、ML、 城 富 爬 頭 都 唔 奇 , 夠 有 板 友 試 過 坐 車 上 柴 灣 道


> 俾MB爬 頭 啦 !


>


> Christopher
以 前 試 過 坐 中 記 106晨 早 特 別 車(MC, LX) 上 柴 灣 道(電 車 路 那 邊)都 快 過 當 時 還 是 新 車 既LA.....真 係 睇 個 車 長 同 架 車 本 身....

試 過 在 朝 早 返 學 (8.15AM), 在 電 車 路 同 柴 灣 道 斜 路 交 界 開 始 計,


幾 架 車 都 係 客 量 相 若, 一 齊 開 車 上 斜, 但 唔 計 紅 燈 既 阻 延 時 間

坐 新 記 106頭 車(1020?), 最 快3.5分 鐘 就 上 到 柴 灣 頂...逢 車 過 車


82躉 6分 鐘, 8同 694超 豪 要 6分 鐘..................食 106既 塵


但 都 快 過DL, ML, VA同 城 記 4XX豪, 8XX龍 同 9/10XX 11米 豪.....


最 快O個 架 都 要 8分 鐘
朝 朝 都 要 上 長 命 斜 的KKArticle 39:

Supp: [板務投訴] DA54成日唔改27號字軌


榮仔:丹尼士飛鏢 DC8^_^ (dc8@school.net.hk) at Thu Sep 30 22:05, 1999 said:


有 新 的27號 巴 士 字 軌 , 這 是 http://rt237.somewhere.net的27號 字 軌 。

請 多 多 欣 賞/參 觀 。


> 榮 仔 :DC8/ 1655 ^_^ (dc8@school.net.hk) said:


> 如 題 。


> 本 人 有 最 新 的27號 的 字 軌 提 供 , 但 佢 又 唔 改 。 所 以 希 望 有 關 人 仕 催 促 一 下 , 多 謝 。


>


> 榮 仔 :DC8/ 1655


Article 39: (Request 1)

本 人 對 您 的 說 話 有 以 下 控 訴 :


1. 字 軌 已 經 更 新 , 是 最 新 的(今 日 才Upload!!!)


2. 我 承 認 先 頭 的 字 軌 出 錯 , 但 是 這 個 字 軌 是 完 全 正 確 的 。


3. 根 本 沒 有 時 間 去 留 意 ,27號 的 字 軌 是 很 波 動 的 , 我 根 本 沒 有 時 間 去 日 日 更 新 一 次 , 所 以 都 把 更 新 的 時 間 盡 量 縮 短 , 盡 量 提 供 最 新 的27號 字 軌 資 訊 。


4. 我 每 天 都 要 坐27號 上 寶 馬 山 返 校 , 連 字 軌 部 份 都 是 在 校 內 完 成 , 做 的 字 軌 自 然 是 最 新 的 。


5. 您 這 算 是 什 麼 態 度 , 不 願 改 字 軌 , 又 要 去 罵 這 些 「 有 心 人 」 , 真 是 狗 咬 呂 洞 賓 , 不 識 好 人 心 。


6. 巴 士 字 軌 是 巴 士 迷 大 眾 的 事 , 不 只 是 您 的 事 。 請 不 要 以 自 私 的 心 去 做 字 軌 , 多 收 納 他 人 的 意 見 , 方 是 上 計 。

PS: 字 軌 車 的 定 義 並 不 重 要 , 只 要 能 夠 提 供 好 的 資 料 給 大 眾 就 是 好 的 字 軌(當 然 要 顧 及 人 家Server的 大 小...)


請DA54月 心 檢 討 以 上 問 題 , 多 謝 。

> DenniS DA54 (da54@netteens.net) said:


>


> 1) 本 人 近 一 星 期 正 為 我 校 成 立 運 輸 學 會 而 奔 波 勞 碌,


> 直 至 昨 天 正 式 成 立 才 有 空. (但 今 天 又 有 Maths + A.Maths


> 測 驗)三 天 來 都 沒 在 家 上 網. (只 在 學 校 用 了 一 會, 但 奈


> 何 沒 有 空)


>


> 2) 閣 下 之 所 謂 「 最 新 」 「 字 軌 」 表, 實 並 不 可 靠......


> 最 新? 一 是 不 是. 不 過 最 嚴 重 的 問 題 是 你 所 謂 的 「 字 軌 」


> 其 實 根 本 不 是 字 軌, 而 是 替 車 而 已. HKBDB 所 設 的 是 字 軌 表,


> 並 非 每 日 用 車 表, 我 無 必 要 寫 上 替 車 在 字 軌 表 內.


> (如 果 不 清 楚 「 字 軌 車 」 的 意 思, 大 可 請 教 村 長 、LF291


> 等 HKBDB 資 深 巴 士 迷)


>


> 另 外 關 於 2 7 晨 早 加 班 車, 23 會 有 4 架 車 過 去, 而 非


> 如 你 所 說 2-3 架, 用 車 亦 不 定. (因 為 23 派 車 不 依 次 序)


> 至 於 你 說 有 來 自 82 的 車, 經 查 究 後 原 來 是 來 自 101.


>


> 對 於 閣 下 多 次 提 供 錯 誤 資 料, 本 人 早 已 感 到 遺 憾,


> 更 曾 計 劃 「 踢 爆 」 貴 網 頁 錯 處, 後 因 不 忍 之 心,


> 故 不 追 究, 殊 不 知.....


> 本 人 真 的 痛 心 疾 首.....


>


> 本 人 仍 會 盡 力 做 好 27 , 不 受 他 人 影 響,


> 在 此 多 謝 曾 鼓 勵 我 的 多 位 板 友 !


Article 39: (Request 2)

本 人 欲 好 言 相 勸DA54去 改 字 軌 , 但 是 他 不 能 接 受 現 實 ! 大 佬 呀 ! 人 家 份 字 軌 又 新 又 齊 過 您 的 那 過 , 算 是 什 麼 呢 ?


仲 有 他 的 態 度 很 差 , 又 不 能 接 受 其 他 人 的 意 見 , 小 心 出 街 撞 板 ! ! !


電 話 上 無 端 端Cut線 , 令 我 對 他 的 人 格 有 好 大 質 疑 ! ! ! ! !


Article 39: (Request 3)

係 唔 係 先 , 我 要25, 27, 529唔 該 。


> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 一 句 講 哂,這 位 板 友 想 做27的 字 軌 表 啦


> 如 果 你 對 屯 門 巴 士 路 線 有 興 趣,小 魚 無 任 歡 迎,隨 便 拎 啦,


> 路 線 包 括58M,58P,58X,261B,868,N260


>


> 對 字 軌 表 死 心 的 金 魚 字


Article 39: (Request 4)

呢 幾 條 線 唔 係 金 魚 兄 的, 佢 想 放 的 只 有58M,58P,58X,261B,868,N260


Article 39: (Request 5)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 一 句 講 哂,這 位 板 友 想 做27的 字 軌 表 啦


未 必, 他 自 己 有 一 個 關 於27的 網 頁, 所 以 他 就 算 做 不 到 也 沒 有 所 謂 。

> 如 果 你 對 屯 門 巴 士 路 線 有 興 趣,小 魚 無 任 歡 迎,隨 便 拎 啦,


> 路 線 包 括58M,58P,58X,261B,868,N260


我 想 要N260, 未 知 您 能 否 給 我?


>


> 對 字 軌 表 死 心 的 金 魚 字

仲 未 知 將N8P當 晚 用 車 放 在N8定8P字 軌 表 俾 人 參 考 的 超 豪 檸 少 .DL48


Article 39: (Request 6)

來 自101的 車 好 似 是DA17.


姑 勿 論 佢 既 資 料 是 否 正 確,佢 都 係 出 於 一 番 好 意 先 提 供 資 料 俾 你.


ADS9Article 40:

West Point passenger hate express route?


u.best (china@ismart.net) at Thu Sep 30 17:47, 1999 said:


There are lots of express route in Hong Kong island and passengers


enjoy to take them,although they need to pay more money.

But how about West Point passengers?See the demand of 5X!


Although 5X also face the traffic jam of Connaught Rd(Central) and you can take it to Wan Chai only,but it is a fast route compare with 5-series!


At least it via Connaught Rd instead of the Tramway


(West Point section)!

Are CTB need to do some promotion about 5X or West Point


passengers really cannot afford one dollar more?


(4.4 VS 3.4!)

u.best


Article 40: (Request 1)

> Ross Geller (98701932j@polyu.edu.hk) said:


> For West Point, I think 18 is an express route. Also, I suggest extend


> 5X to Causeway Bay to make it more attractive, yet, routing is a problem.


> Gloucester Road flyover always congested, Fleming Road is always congested,


> too.

Could it be because 5X covers too little area in West Point


for having enough passenger demand? (as 5X used to be peak


hours only, and similar case can apply to 904)

> In fact, Shatin South seems to have no express route to Mong Kok,


> all the routes are time consuming. Here are examples:


> no routes via Waterloo Rd to Mong Kok like 72X of Tai Po, instead, 87+


> need to pass through Shek Kip Mei and Sham Shui Po.


>


Sorry! The term 'express' mostly only appears on Hong Kong


Island...The peninsula? Keep on dreaming! (98D and 296D


are the most express I ever see...)

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 40: (Request 2)

How express 18 is? Travel time is similar to Rt. 10.


It is EXPensive route.


Article 40: (Request 3)

> u.best (china@ismart.net) said:


>


> Lots of passengers take 904 or RMB to Kowloon!

That was in comparision to 905...(with many board at West Point


not served by 904!)

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 40: (Request 4)

904o既 西 環 客 數 目 一 定 多 過105o既 西 環 客 囉......


Article 40: (Request 5)

> 意 志 消 沉 的5號B (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


> 相 信 閣 下 並 不 是 住 在 西 區


> 18號 經 西, 中 區 的 慢 路


> 去 中 環 要> 20分 鐘


> 而5X 只 需 6-7 分 鐘


> 如18號 到 水 街 行 出 去 快 路, 客 量 會 比10號 好

Yes!Reopen 10B,change 18 like this is perfect!


Article 40: (Request 6)

無 錯


5X 平 時 的 客 量 真 的 很 差


我 樓 下 是5X西 區 最 後 一 個 站, 試 過 一 個 客 都 無!


5X 最 大 的 缺 點 是 不 去 銅 鑼 灣


有 無 人 會 去 碼 頭 咁 咩....呀


所 以, 我 地 係 無 可 選 擇 下 才 坐 其 他5系 慢 線Article 41:

相片推介﹕西澳獵奇(長征篇)


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Thu Sep 30 18:52, 1999 said:


為 了 這 幾 張 相 片 , 我 花 了 四 小 時 的 來 回 駕 車 時 間 , 以 及 一 缸 電 油 ﹕

而 我 希 望 換 來 的 , 就 是 您 們 的 評 語 。^_^


Article 41: (Request 1)> 這 是 否Benz O405配Volgren車 身?

其 實 是 配Volgren CR221L車 身 的 平 治O405NH。


大 家 不 妨 拿 它 跟 配CR225L車 身 的 同 款 巴 士 比 較 ﹕不 知 大 家 比 較 喜 歡 哪 一 款 車 身 呢 ﹖^_^


Article 41: (Request 2)

> 這 是 否Benz O405配Volgren車 身?

係O405NH, 即 係 後 軸 之 前 為 低 地 台o既O405。


Article 41: (Request 3)

對 , 這 個 配Volgren CR221L車 身 的O405NH


超 低 地 台 巴 士


Article 41: (Request 4)

Half right.


It's a O405NH low floor with Volgren CR221L.

'澳 洲 巴 士 大 王


SuperBus Australia


Article 41: (Request 5)

> ADS9 (shumky@netvigator.com) said:


>


> 呢 度 係 邊 度 黎 架?成 街 都 冇 人 既.

離 柏 斯 市 約 二 百 公 里 遠 的Bunbury市 鎮 。


在 那 裡 乘 搭 巴 士 的 感 覺 是 很 特 別 的 。 由 於 居 住 於 該 處 的 居 民 , 大 部 份


都 是 已 經 退 休 的 高 齡 人 士 。 所 以 司 機 經 常 要 利 用 車 身 的 升 降 地 台 功 能


, 以 方 便 他 們 上 落 。 另 外 , 該 區 的 所 有 巴 士 路 線 , 都 是 循 環 線 。 而 所


需 的 行 車 時 間 , 大 都 是 一 小 時 左 右 。 所 以 在 總 站 經 常 會 見 到 多 條 路 線


的 巴 士 同 時 開 出 的 場 面 。Article 42:

Re: 過檔九記的龍躉已出街行。


我是機神, 上! (chanyui@ctimail.com) at Thu Sep 30 21:02, 1999 said:


> 風 間 火 月 (hsbt@netvigator.com) said:


> 話 說 今 朝 行 過 尖 沙 咀 太 空 館 外 , 有 個 日 本 遊 客 截 住


> 我 ( 唔 係 打 劫 呀 ?:P) 。


>


> 一 輪 問 路 後 小 弟 望 見 有 架 金 躉 停 燈 位 , 泵 把 有 霧 燈 。


> 霧 燈 ? 望 望 車 頭 , 行271。 乜ATR101轉 左 廠 咩 ?


>


> 越 望 越 唔 順 眼 , 架 金 躉 亦 除 除 開 動 , 望 望 車 牌 先 。


> H......M........6.....9....9...0..........HM6990? ? ?


> 再 望 望 , 橙 色 座 位 , 行 李 架 ,U廠 貼 紙 , 無 貼Fleet No. ......


>


> 過 檔 九 記 的 龍 躉...........這 麼 快 就 出 街 行 啦 ? !


>


> 係 停 燈 位 時 望 見 行 車 証 , 重 係 寫 :Public Bus (Long Win)。


> 即 係 點 呢 ? 已 係 九 記 車 定 係 龍 運 借 車 比 九 記 ?


>


> 今 朝 見AV421係 尖 碼/文 化 中 心 外 比 架 貨Van隊 爛 車 尾 的


> 風 間 火 月 到 此 一 遊

咩 真 係 有d咁o既 事?? 但 係 唔 係 用ZF波 箱 先..


但 係 有 人 話 龍 運 金 躉wor.. 唔 通 兩 味 躉 換 黎 換 去?

我 是 機 神, 上!


Article 42: (Request 1)

唔 係 好 明 你 講 乜, 但 可 以 講 的 是 HM 6990 是 ZF 五 波 車.


Article 42: (Request 2)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 頭 牌 箱 係 咪 仲 未 換?


>


>


> 金 色 都 油 埋 咯, 我 諗 係 永 久 轉 畀 九 巴 喇.


>


> --


> 車 匙!

會 唔 會 好 似 九 巴 批AV咁 租 俾 龍 運 , 連 色 都 上 埋 龍 運 色 咁 做 法 , 不 過 今


次 掉 返 轉 呢 ? 照 計 如 果 係 賣 的 話 , 行 李 架 應 該 一 併 拆 埋 會 合 理 些 。

Christopher


Article 42: (Request 3)

係 租 定 係 賣 唔 係 重 點, 因 為 都 係 賬 面 上 的 遊 戲, 問 題 係 是 短 期 還 是 長 期 o者.


Article 42: (Request 4)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> 會 唔 會 好 似 九 巴 批AV咁 租 俾 龍 運 , 連 色 都 上 埋 龍 運 色 咁 做 法 , 不 過 今


> 次 掉 返 轉 呢 ? 照 計 如 果 係 賣 的 話 , 行 李 架 應 該 一 併 拆 埋 會 合 理 些 。


>


> Christopher

頭 牌 仍 用 牌 布 , 但 不 是 龍 運 果 卷 , 現 在 用 的 和 以 前 老 虎 頭 初 出 街 行 走 時 的 牌 布 有 點 相 似 , 只 有 數 個 地 點 及 路 線 號 , 側 邊 及 車 尾 仍 是 插 膠 牌 。Article 43:

Re: 香港邊條路線有冷氣價而冇冷氣車行?


安迪安 (h9703053@hkusua.hku.hk) at Thu Sep 30 23:55, 1999 said:


> GX6726 (matt4127@netteens.net) said:


> 香 港 邊 條 路 線 有 冷 氣 價 冇 冷 氣 車 行?
新 巴95 算 唔 算 ?


Article 43: (Request 1)

> GX6726 (matt4127@netteens.net) said:


> 香 港 邊 條 路 線 有 冷 氣 價 冇 冷 氣 車 行?

15B係 唔 係 呀??

新 巴 2 5 及 2 7 , 上 !


搭 到1653行25的


新 巴25

icq#46636838 / icq#50905863


Article 43: (Request 2)

> 雞 雞 雞 雞 雞 (fanmw@netvigator.com) said:


>


> nwfb


> 2M/88...

2m有 時 有 躉 有 超 豪


Article 43: (Request 3)

> GX6726 (matt4127@netteens.net) said:


>


> how about nwfb 23A?

今 日 見23A有 短 躉 行 !

ChristopherArticle 44:

Australian buses.


'澳洲巴士大王 (ausbus@rivernet.com.au) at Thu Sep 30 20:31, 1999 said:


> 1)The upper deck windscreen for the ex-CTB MAN 24.350 looks


> similar to that of Alexander Royale body...

That might be on request from Citybus HK.
> 2)The interior of that bus resembles its NL262 counterparts


> in Hong Kong.

As above.
> 3)The Volgren bodied Volvo B6LE looks like the bigger brother


> of MAN 10.160 of AEL in Hong Kong. (of course, the bodywork


> model should be the same) If the ones in Australia are being


> fitted with electronic route/destination display for the outside,


> why such feature is only found inside the bus for AEL MAN in


> Hong Kong?

Yes, the body is the same, CR221L.


Fitting an electronic desto or not is totally the discretion of


the bus company. SO as to why not fitted on the MANs, ask


Kwoon Chung.
> 4)How are Natural Gas powered buses doing in Australia? Are


> they being successful that the government is making future


> buses being based on such design? What kind of problems do


> they have? (e.g. cold starts?)

The buses get overheated during hot days and reliability is


extremely low. They were bought only for political reasons I believe.

'澳 洲 巴 士 大 王


SuperBus Australia


Article 44: (Request 1)

> If the ones in Australia are being fitted with electronic


> route/destination display for the outside, why such feature


> is only found inside the bus for AEL MAN in Hong Kong?

呢 個 只 係 買 家 要 求 問 題 , 基 本 上 只 要 架 車 有 牌 箱 位 , 而 個 位


有 番 咁 上 下 大(因 為 響 香 港 要 出 埋 中 文)就 可 以 裝 電 子 牌o架 啦

> 4)How are Natural Gas powered buses doing in Australia? Are


> they being successful that the government is making future


> buses being based on such design? What kind of problems do


> they have? (e.g. cold starts?)

以 前 都 提 過 , 不 過 講 多 次 啦 。

Sydney響1988年 左 右 開 始 試 用 天 然 氣 巴 士 , 當 時 為 兩 部 熱 狗


十 一 米 長o既O405。 後 來 引 過 入 兩 部Scanina L113十 二 米 天 然


氣 車 試 用 , 當 然 都 係 熱 狗 。 緊 接 響1994年 購 入 一 百 架Scanina


L113冷 氣 車 , 行 走 內 城 西 區 路 線 。 再 之 後 就 到 今 年 開 始 交 車


o既)405NH低 地 台 冷 氣 車 。 基 本 上o的 巴 士 同 普 通 巴 士 一 樣 咁 行


法 , 唔 會 特 別 派 往 某o的 路 線 。9807兄 話 響 加 拿 大 入 面 天 然 氣


車 唔 會 行 市 中 心 線 同 要 特 別 泊 響 遠 離 民 居 地 方 , 但 響Sydney


就 絕 無 呢 類 情 況 。 唯 一o的 缺 點 , 就 係 壞 車 率 比 較 高 囉~~


Article 44: (Request 2)

Politicians only care about what happens up front I believe, never think what will


happen in the future. Moreover, people don't care, they


just care about the environment, they just think CNG is better, which is wrong.


Euro 3 can actually do similarly good when comparing to CNG, plus


the cost saving, it would be far far better to use Euro 3.

The voters would forget who recommended STA the buy the buses


anyway....who cares??


To be honest, I haven't seen more than 5 breakdowns for my time


in Australia which is 5 years, they have done a pretty good


job I would say......or may be they just breakdown everywhere


but in front of me :)


Article 44: (Request 3)

或 者 可 以 試 試9807兄 極 力 推 薦o既 柴 電 引 擎(唔 記 得 叫 咩 名),


不 過 唔 知 維 修 費 貴 唔 貴 。


係 , 不 過 新 政 府 會 翻 舊 賬 呢 !STA買Supercat時 , 個 運 輸 大 臣


咪 走 去 鬧 前 朝 做 咩 買Jetcat「 呢o的 咁 廢o既o野 」 囉......


咁 我 「 好 彩 」 過 你 , 我 響City見 過 最 少 七 次 跪 車(STA), 其 中


四 次Scanina低 地 台 ! 唉......


Article 44: (Request 4)

This may be the bus you are looking for!!


MAN/Designline electric bus

'澳 洲 巴 士 大 王


SuperBus AustraliaArticle 45:

Re: 有邊套新,舊戲有巴士出現過?


martin (lck1000@hkstar.com) at Thu Sep 30 21:52, 1999 said:


> 搭 新 巴14號 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 請 問 各 界 板 友,有 邊 套 新,舊 戲 有 巴 士 出 現 過 呢?

警 察 故 事1:一 部 碧 泉 檸 檬 茶 全 車 身 廣 告 雅 高 巴 士(DMS,25).


警 察 故 事2:一 部 白 色 車 身DMS,[唔 知 邊 間 公 司].

/./.martin


Article 45: (Request 1)

> 搭 新 巴14號 城 市 烏 蠅Cityflyer (cityflyer@i-cable.com) said:


> 請 問 各 界 板 友,有 邊 套 新,舊 戲 有 巴 士 出 現 過 呢?

Tempting Heart

59X


香港巴士討論區 - Re: 有邊套新,舊戲有巴士出現過?

Re: 有邊套新,舊戲有巴士出現過?
輝仔 (cleng@net.polyu.edu.hk) at Thu Sep 30 19:51, 1999 said:


> AL118(FF1819) (rainbowg@hkstar.com) said:


>


> 有 ﹕ 四 個32A與 一 個 香 蕉 少 年(中 巴XF﹐ 於 寶 馬 山 出 現)


> 鬼 巴 士(九 巴 圓 頂 寶)


> 最 佳 拍 檔 第 一 集(九 巴 屯 門 裝 嵌 廠 ﹐ 已 拆 的 觀 塘 廠 裏 面 ﹐ 有 三 畫 黃 的


> AEC Regent V(A)﹐ 紅 色 的 九 記 圓 頂 寶 ﹐ 多 部Dalmier CVG6(有


> Dalmier C/D/E/F﹐ 亞 比 安13或17或23﹐ 紅 色 九 記 雞 車)


> 半 斤 八 兩(遠 鏡 中 巴PD﹐ 仲 要 係 紅 色 的 ﹗)


> 商 台 的 廢 話 小 說(城 巴 蛋 撻1414﹐ 沿260線 行 ﹐ 搞 的 路 線 牌 係903)


> 請 繼 續 ﹗

非 一 般 愛 情 故 事, 伍 詠 薇 渣LM10/SD3


Article 45: (Request 2)

ATV電 影:肥 龍 過 江,劇 中''洪 柑 堡''係 中 環 落 船 後 上 了 架


中 記rt.2 藍 色 紅 番 頭 M車,劇 中 果 中 記car佬 因 一 路 渣 巴


士 一 路 聽 馬 經,果 中 記car佬 不 斷 踩 盡 油 門,說:衰 呀!衰 呀!


弄 到 全 架 巴 士chock下chock下,d企 位 乘 客 同''洪 柑 堡''


企 得 不 定!今 日 買 了LV131模 型 的...


5020 JD2911


Article 45: (Request 3)

奪 捨(九 巴 雞 車),仲 有 一 部 戲 有LM10, SD2, SD3,戲 名?忘 記 了, sorry! ^.^

覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 到 此 一 遊


Article 45: (Request 4)

有 ﹕ 四 個32A與 一 個 香 蕉 少 年(中 巴XF﹐ 於 寶 馬 山 出 現)


鬼 巴 士(九 巴 圓 頂 寶)


最 佳 拍 檔 第 一 集(九 巴 屯 門 裝 嵌 廠 ﹐ 已 拆 的 觀 塘 廠 裏 面 ﹐ 有 三 畫 黃 的


AEC Regent V(A)﹐ 紅 色 的 九 記 圓 頂 寶 ﹐ 多 部Dalmier CVG6(有


Dalmier C/D/E/F﹐ 亞 比 安13或17或23﹐ 紅 色 九 記 雞 車)


半 斤 八 兩(遠 鏡 中 巴PD﹐ 仲 要 係 紅 色 的 ﹗)


商 台 的 廢 話 小 說(城 巴 蛋 撻1414﹐ 沿260線 行 ﹐ 搞 的 路 線 牌 係903)


請 繼 續 ﹗


Article 45: (Request 5)

> 輝 仔 (cleng@net.polyu.edu.hk) said:


>


> Tempting Heart


>


> 59X


>


> 非 一 般 愛 情 故 事, 伍 詠 薇 渣LM10/SD3


發 哥 的 《 義 膽 紅 唇 》 , 在 某 九 巴 廠 房 槍 戰 , 廣 告AD731X長 牛 被 撞 爛 。Article 46:

Re: 問有關製作巴士網頁的問題


AL118(FF1819) (rainbowg@hkstar.com) at Thu Sep 30 17:20, 1999 said:


> 霧 澤 風 子 (nwfbva63@netvigator.com) said:


> 小 弟 正 籌 備 一 個 巴 士 網 頁,但 遇 上 了  少 困 難:


>


> 1)我 見 過 有D巴 士 網 頁 的 照 片 上 有 文 字 寫 (如'昔 日 中 巴'巴 士


> 網 頁 的 照 片 上 均 寫 'CMB Yesterday'字 句).但File上 仍 是JPG


> 檔 案.如 果 我 是 用Photoshop5.0中 文 版,我 應 怎 樣 做 呢?


>


好 多 處 理 相 片 的 軟 件 都 有 加 Text上 相 的 功 能(除Microsoft的


Photo Editor之 外)﹗ 但Photoshop我 就 不 大 清 楚 ﹗


> 2)市 面 上 有 邊D軟 件 可 製 作GIF格 式?平 均 要 多 少 錢?


>


> 希 望 有 製 作 網 頁 經 驗 的 板 友 能 為 我 解 答.Thanks!!!


>


> P.S:此 標 題 可 能 與 巴 士 無 關,望 板 主/板 助 多 多 見 諒!


> 霧 澤 風 子


Article 46: (Request 1)

以 我 所 知 , 加 上 text 後 , 可 能 會 加 多 一 層 layer,


直 接 Save 只 會 save o個 層 layer, 所 以 要 Flatten Image / Merge Layer 才 能 Save as... .jpg 檔 .

SK Chan


Article 46: (Request 2)

> AL118(FF1819) (rainbowg@hkstar.com) said:


> 好 多 處 理 相 片 的 軟 件 都 有 加 Text上 相 的 功 能(除Microsoft的


> Photo Editor之 外)﹗ 但Photoshop我 就 不 大 清 楚 ﹗

但 有 方 法 可 以 唔 駛Photoshop都 可 以 加 文 字 上 去 圖 片 度


用 小 晝 家 啦 , 小 晝 家 可 以 開 到Jpg或 者Gif圖 像 。

如 果 係Paintshop, 可 以 去download網 頁 下 載


http://www.download.com


不 過 呢 個 係 試 用 版 , 得 三 十 日 咋 。

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 46: (Request 3)

> VA48,2102 (mirage13@netvigator.com) said:


> After you type the words with Photo Shop 5.0,then use Adobe photo Deluxe to convert


> it to jpg again.

唔 駛 唔 駛 , 只 要 響Photoshop入 面 用 用'Save as copy',


然 後 點 選jpg格 式 , 即 可 直 接 出jpg。Article 47:

Re: 請問各位兄弟,由灣仔碼頭to 小西灣應該搭幾號?


Stephen (yanluk@hknet.com) at Fri Oct 1 00:08, 1999 said:


> 747sp (fanmw@netvigator.com) said:


> 請 問 各 位 兄 弟,由 灣 仔 碼 頭to 小 西 灣 應 該 搭 幾 號?

Many routes:


NWFB 8, 8P, N8(after midnight)


CTB 780, 788, 789.


Article 47: (Request 1)

8 OR 8P OR N8 (1.00am-6.00am only)

老 陳


Article 47: (Request 2)

當 然8P啦

LF293


Article 47: (Request 3)

--------------------------------------------------


8,8P

/./.martin


Article 47: (Request 4)

780/788 seems faster wo....

CV7946Article 48:

Re: 點解會AA8成為訓練車?


martin (lck1000@hkstar.com) at Thu Sep 30 22:37, 1999 said:


> 雍 正 格 格/ES6310 (n281@i-cable.com) said:


> 她 好 似 在 九 六 年 已 入 學 堂 , 其 時 大 概 只 有 四 年 車 齡 。 是 不 是 浪 費 了 一 點 ? 因 為 多 數 學 堂 巴 士 都 是 車 齡 較 高 的 。

---------------------------------------------------------


AA8在 一 次 交 通 意 外 後,改 作 訓 練 巴 士,

/./.martin


Article 48: (Request 1)

> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


>


> 請 問 意 外 在 何 處 發 生?


> AA8以 前 是 否 行51的? 如 果 是, 會 否 因 為 它 的 大 陣 已 扭 曲 而 要 提 早 退 役 為 訓 練 巴 士 呢?


>


> Simon_28A :)

AA3-AA22這 批 車 無 行 過51的 , 只 有 第 二 批Dart才 有 被 改 裝 做51的 規 格


。 而 它 改 為 學 堂 車 與 它 的 大 陣 無 關 , 若 果 大 陣 扭 曲 , 根 本 就 不 適 宜 在


路 上 行 走 , 更 何 況 要 給 新 人 學 車 用 。 一 輛 大 陣 受 損 傷 的 巴 士 唯 一 的 下


場 就 是 完 全 退 役 。

至 於 這 輛 車 為 何 這 麼 早 加 入 訓 練 車 隊 , 其 實 原 因 很 簡 單 , 九 巴 一 向 有


聘 請 中 型 巴 士 車 長 , 他/她 們 只 會 負 責 駕 駛 中 型 巴 士 ; 但 在 學 堂 方 面


, 豐 田 小 巴 己 全 數 退 役 , 剩 下 來 適 合 用 作 中 型 巴 士 訓 練 的 車 便 沒 有 了


。 於 是 九 巴 唯 一 的 方 法 便 是 從 現 役 車 隊 中 兩 款 中 型 單 層 巴 士(AA,AM)


各 取 一 部 , 用 以 訓 練 他 們 駕 駛 這 兩 款 在 現 役 車 隊 仍 有 的 巴 士 型 號 。 不


過 這 兩 部 單 層 學 堂 車 與 其 他 學 堂 車 不 同 的 地 方 是 全 車 的 座 椅 仍 全 數 安


在 車 上 , 沒 有 被 拆 下 來 。

Christopher


Article 48: (Request 2)

但 印 象 中AA8很 像 未 試 過 出 事 吧 ﹖


反 而AA3,AA5和AA6都 曾 經 發 生 過 意 外 。


Article 48: (Request 3)

What accident of AA8 意 外 。Article 49:

Re: 現時新巴仲有沒有非空調巴士路線過海?


老陳 (chanmw11@hk.super.net) at Thu Sep 30 22:52, 1999 said:


> RPG (ray77whm@netvigator.com) said:


> 現 時 新 巴 仲 有 沒 有 非 空 調 巴 士 路 線 過 海?

新 巴110及914


九 巴690 (我 今 日 見 到 有 兩 架)

老 陳


Article 49: (Request 1)

> Joe~305 (dartchm@netvigator.com) said:


> 有~


> 今 日 就 見 到ML50(?)出 現 佐 敦 道 碼 頭.(係 幾 號 線 呢?~)


> 有 錯 請 指 正~

Rt.110 usually use LF/ML.


Rt.104 sometimes use DM.


Rt.101 seldom use DM(but not never!)


I think there should be more.....


Article 49: (Request 2)

好 似 剩 番914同110有 新 巴 非 空 調 巴 士 几 喎...104同101都 冇 用 啦,而 且


LF都 退 晒 役 囉...110同914有MB/ML,今 日 仲 有LM行914添.

S3BL272


Article 49: (Request 3)

o個 條 咪 係110囉 ! 還 有914都 仍 有 非 調 巴 士 行 走 。

ChristopherArticle 50:

Re: 考考你,由佐敦地鐵to 元朗廣場最快應該搭幾號?


doraemon905 (luckyman99@ctimail.com) at Thu Sep 30 23:44, 1999 said:


> LV 158 (fanmw@netvigator.com) said:


> 考 考 你,由 佐 敦 地 鐵to 元 朗 廣 場 最 快 應 該 搭 幾 號?


269B


Article 50: (Request 1)

當 然 係269B喇 !

好 耐 無 係HKBDB貼 文 的


68M


Article 50: (Request 2)

269B


Article 50: (Request 3)

11+968??

CV7946Article 51:

Re: 城巴幾問


martin (lck1000@hkstar.com) at Thu Sep 30 22:29, 1999 said:


> G542 (g542@paktin.com) said:


>


> 1-36號 鋸 樹 雞 車 還 在 嗎 ? ?


> 如 果 系 就 多 數 停 邊 及 邊 區 出 現 ?


>


> 2-有 無 人 知 道 點 解A655油 上 紅 色 裙 腳 ( 應 該 話 沒 有 藍 色


> 裙 腳 ) ? ?


>


> Stephen Cho G542


> ICQ#25915501


> KMB 2E Bus Page

-----------------------------------------------------------


36號 鋸 樹 雞 車 已 於2/3/1999除 牌.

/./.martin


Article 51: (Request 1)

> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


>


> 以 前 有 一 種 講 法. 話 城 記93年 開 始 將Network26 o既 車o既 裙 腳 髹 成 紅 色 同 藍 色, 意 思 係 黃 色 踩 住 紅 色 同 藍 色, 而 大 家 都 知 紅 色 同 藍 色 係 代 表mud野 公 司 啦!


>


> 而 家 藍 色 公 司 俾 運 吉cum旗, 剩 番 紅 色 公 司, 咁 咪 踩 住 紅 色 囉!


>


> p.s.其 實 呢 間 公 司 都 幾 陰 毒 播, 唔 知 佢 遲D會 唔 會 將 裙 腳 改 為 金 色 同 綠 色 呢? 我 相 信 金 色 佢 就 食 硬, 綠 色 就 無mud機 會 囉!


>


> Simon_28A :)

佢 咁 黑 心 , 抵 佢 俾 人(Stage Coach)買 起o左 !

Stage Coach當 年 與 中 記 合 作 競 投88條 線 , 但 失 敗o左 ;93年 又 俾 黃 巴


士 打 低 ,95年 重 無 辜 , 連 投 標 都 無 得 投 ; 家 陣 佢 威 晒 , 趁 黃 巴 士 唔 多


掂 , 索 性 成 間 買 起 佢 收 歸 旗 下 。

真 希 望 黃 巴 士o的 車 將 來 會 變 成Stage Coach車 隊 的 顏 色(如 當 年505-


510被 購 入 前 般), 最 好 連 名 都 改 埋 叫Stage Coach重 好 。

Christopher


Article 51: (Request 2)


Stephen Cho G542


ICQ#25915501


KMB 2E Bus Page


Article 51: (Request 3)

> 3AV120 (akw@netteens.net) said:


>


> It is difficult to find her wor.Sometimes on E31 but sometimes on E32 and even E33. I think you have to wait patiently at Tung Chung or GTC.


> 3AV120

亦 試 過 行S64Article 52:

Re: 可否提供龍運金躉HN2195出現路線及時間


Jess (jess66@ctimail.com) at Fri Oct 1 00:59, 1999 said:


> Dick (dvchan@netvigator.com) said:


> 唔 該!


是 日 五 時 在 屯 廠 二 樓


Jess


Article 52: (Request 1)

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


>


> 很 抱 歉,你 要 找 找 運 氣,因 部 車 係 小 蠔 灣 廠 的 士 啤 車


>


> 在 機 場 開 工 的 金 魚 字

金 魚 兄: HN2195 唔 係 小 濠 灣 廠 士 啤 車, 它 一 直 都 係 青 衣 廠E32和


S64之 掛 牌 車.


另 外, N30之 出 車 情 況 係o個 兩 架 就o個 兩 架, 絕 對 會 有4架 不 同 的


車 出 現 在 此 線. 希 望 你 盡 快 更 正.

阿 恆(3AV328)Article 53:

Re: COLLECTOR'S MODEL(V106A)出了


Denny Yu (ykh97@hkstar.com) at Thu Sep 30 16:44, 1999 said:


> OPEL (leeootsse@ctimail.com) said:


> COLLECTOR'S MODEL(V106A)出 了.


> 售 多 少 錢

what is V106A?


Article 53: (Request 1)

今 日o係 車 賞 堂 見 賣$298.

S3BL272Article 54:

Re: 請問各位兄弟,由青衣機鐵 to 新元朗中心應該搭幾號?


老陳 (chanmw11@hk.super.net) at Thu Sep 30 23:04, 1999 said:


> MIG-29 (fanmw@netvigator.com) said:


> 請 問 各 位 兄 弟,由 青 衣 機 鐵 to 新 元 朗 中 心 應 該 搭 幾 號?

264M

老 陳


Article 54: (Request 1)

唔 怕 耐 , 坐63M都 好 。


Article 54: (Request 2)

251M: U need to change 68M/68X/264M/269B/269C/968 at the Tai Lam


Interchange

264M: U can get there directly

SiuLamArticle 55:

Re: Where is MB27?(not in 110 and 914!)


榮仔:DC8/ 1655^_^ (dc8@school.net.hk) at Thu Sep 30 17:27, 1999 said:


If not 110 and 914, it is 2.


> LV83 /3ASV9 (hkpftetc@netvigator.com) said:


> as title,please answer me,thank you!


Article 55: (Request 1)

2 號 仲 有 熱 狗 咩


Article 55: (Request 2)

MB27今 日O係110,O係 筲 總 出 現 過,O係110條 軌 度,仲 有 架LM4搭 住 上 添!Article 56:

Re: (Very Very Urgent)Asking about SF


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Sep 30 21:15, 1999 said:


> Jason Hei (leoahchau@ctimail.com) said:


> 我 聽 日 應 承 左 Girlfriend 去 幫 佢 影 SF , 請 問 SF 行 咩 線 ? Thanks.


>


> 覺 得 自 己 濄 從 口 出 , 影 罪 了 Christoxxxx , Very Sorry 的 Jason Hei

我 諗15號 最 有 機 會 見 到SF, 除 非 明 日 無 熱 狗 行15啦 ! 另 外15B都 係 山


頂 線 , 暫 時 新 巴 都 只 有SF一 款 熱 狗 車 上 得 去 。

算 數 啦 ! 差o的 唔 記 得 咯 !

Christoxxxx


Article 56: (Request 1)

SF除 行15,平 日 間 中 會 行88.

S3N353


Article 56: (Request 2)

尋 日 宦 我 見3A都 有.

S3BL272Article 57:

Re: some question of kmb 72a


Edward Hong (edhong@netvigator.com) at Thu Sep 30 22:23, 1999 said:


> super 80k ! (yankit@ismart.net) said:


>


> how's the fequency of it ?


> how much are that ?

請 按 這 裡:http://www.glink.net.hk/~bustop/kmb/kmb-72a.shtml

Edward Hong


慶 , 建 國 五 十 年


Article 57: (Request 1)

> super 80k ! (yankit@ismart.net) said:


>


> how's the fequency of it ?


> how much are that ?

請 電27454466


然 後 按1-1-1-7-2-#-2

DD9738Article 58:

Re: 九巴新冷馬座位


皮 (clpleung@ctimail3.com) at Fri Oct 1 00:31, 1999 said:


> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


> 近 日 九 巴 新 車 改 用 窄 位 , 惹 起 不 少 人 , 尤 其 是 巴 士 迷 的 不 滿 , 現 本 人


> 就 近 日 乘 車 時 的 經 歷 , 提 出 對 窄 位 的 批 評 :


>


> 1. 改 窄 位 令 上 層 通 道 加 闊 , 間 接 鼓 勵 乘 客 往 上 層 站 立 , 除 違 法 外 ,


> 亦 增 加 行 車 的 危 險 性 。


> 2. 窄 位 令 人 乘 坐 的 舒 適 性 大 大 降 低 , 尤 其 對 兩 肩 舒 性 性 尤 甚 。


> 3. 由 於 配ALX500車 身 的 上 層 右 邊 地 面 有 暖 氣 槽 的 設 置 , 令 原 本 的 腳


> 位 已 經 不 足 , 改 用 窄 位 後 , 情 況 會 更 趨 惡 劣 。


> 4. 為 改 善 用 窄 位 後 的 狹 窄 情 況 , 九 巴 已 酌 量 加 寬 座 位 與 兩 壁 之 間 的


> 距 離 , 雖 然 會 略 為 改 善 第3點 的 情 況 , 及 乘 座 的 擠 迫 情 況 , 但 卻 又


> 會 衍 生 另 一 問 題 , 就 是 小 偷 打 荷 包 的 好 地 方 , 原 因 是 位 置 夠 隱 蔽


> , 罅 隙 又 足 以 讓 手 臂 通 過 , 倘 坐 在 前 方 的 人 將 荷 包 放 在 左 面 的 褲


> 袋 、 或 將 物 件 放 在 椅 邊 , 後 面 的 人 便 有 機 可 乘 ; 而 且 這 些 車 輛 又


> 多 行 走 一 些 較 長 途 的 路 線 , 車 上 乘 客 難 免 會 在 途 中 睡 著 , 更 易 引


> 心 犯 罪 。 情 況 更 甚 者 , 犯 人 更 可 借 機 非 禮 在 前 方 睡 著 的 乘 客 。


>


> 不 知 有 沒 有 板 友 還 有 其 他 意 見 沒 有 ? 如 有 的 話 , 請Post上 來 , 但 個 人


> 認 為 ,2+2巴 士 改 用 窄 位 是 弊 多 於 利 的 , 唯 一 的 好 處 , 就 是 讓 上 落 的


> 乘 客 進 出 便 利 一 點 , 但 我 想 是 相 差 無 幾 的 , 要 是 車 上 坐 滿 人 , 不 少 人


> 都 會 坐 出 走 廊 , 對 改 善 進 出 毫 無 幫 助 。


>


> Christopher

小 弟 曾 向 九 記 提 意 見, 回 覆 如 下:


投 訴 回 覆 一 則(有 關2+2窄 椅 躉)

--


皮~


Article 58: (Request 1)

> Blur (kwchung@chevalier.net) said:


>


> 我 完 全 同 意 , 九 巴 簡 直 不 知 所 謂 。


> 是 否 以 後 的 新 車 都 係 窄 位 ?

照 情 形 睇 就 似 係 ; 但 前 晚 聽 收 音 機 , 新 聞 話 政 府 要 強 制 迫 使 巴 士 公 司


要 將 座 位 加 寬4cm, 而 且 舊 車 都 要 改 , 但 不 知 會 否 執 行 得 到 呢 ?

ChristopherArticle 59:

【網頁廣告】巴士狂熱十月份更新


Eddie Lam (bustop@glink.net.hk) at Fri Oct 1 01:07, 1999 said:


「 巴 士 狂 熱 」 網 頁 現 作 出 更 新 如 下 :

Ⅰ ) 路 線 改 動 ( 九 月 下 旬 ) :


  ‧(27/9) 九 巴 296A 加 密 班 次


  ‧(27/9) 新 巴 93A 加 密 班 次


  ‧(25/9) 九 巴 81C 調 整 班 次


  ‧(25/9) 九 巴 82M 調 整 班 次


  ‧(25/9) 九 巴 83X 延 長 至 黃 泥 頭


  ‧(25/9) 九 巴 86C 調 整 班 次


  ‧(25/9) 九 巴 89 調 整 班 次


  ‧(25/9) 九 巴 89D 非 繁 忙 時 間 繞 經 黃 泥 頭


  ‧(25/9) 九 巴 281A 新 路 線 資 料


  ‧(25/9) 九 巴 281P 取 消


  ‧(25/9) 九 巴 287P 取 消


  ‧(24/9) 九 巴 269B 延 長 天 水 圍 市 中 心 尾 車 及 加 密 班 次


  ‧(24/9) 九 巴 269C 提 早 觀 塘 碼 頭 頭 車 及 加 密 班 次


  ‧(24/9) 嶼 巴 11 加 密 班 次


  ‧(24/9) 嶼 巴 23 加 密 班 次


  ‧(24/9) 隧 巴 691 加 密 東 區 走 廊 特 快 班 次


  ‧(22/9) 九 巴 86S 加 密 班 次


  ‧(19/9) 九 巴 32M 往 葵 芳 地 鐵 站 方 向 改 道 行 駛


  ‧(19/9) 九 巴 68A 改 用 全 空 調 巴 士 行 走


  ‧(19/9) 城 巴 E23 往 機 場 方 向 改 經 公 主 道 連 接 路 ; 往 彩 虹 方 向 繞 經 黃 埔 花 園


  ‧(15/9) 油 塘 欣 榮 街 新 巴 士 總 站 啟 用 , 巴 士 路 線 改 道 安 排


   ‧ 九 巴 14 新 行 車 路 線


   ‧ 九 巴 62X 新 行 車 路 線


   ‧ 九 巴 219P 新 行 車 路 線


   ‧ 九 巴 N216 新 行 車 路 線


  ‧(15/9) 九 巴 74X 加 密 班 次

Ⅱ ) 為 慶 祝 國 慶 五 十 周 年 , 每 月 主 頁 相 片 為 AV517, 行 走 九 巴 特 別 路 線 6R。

BUStop - Your First Reference to Bus Routes


http://www.glink.net.hk/~bustop/


Article 59: (Request 1)

> G542 (g542@paktin.com) said:


> do u mean AV437 or 337


> KMB only have 531 AV


> how can u get 537??

AV517(HU6558)才 對...

Edward Hong


慶 , 建 國 五 十 年Article 60:

Re: 有關今日特別所見,S3BL431


CV7946 (anthonycm@ctimail.com) at Thu Sep 30 22:29, 1999 said:


> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> S3BL431 FU5381 原 是58X一 員,但 係 聽 講 換 左 掛 牌


> (資 料 有 待 証 實,因 為 已 經 一 星 期 啦)


> 今 日 我 又 唔 見S3BL431,反 而 見 到S3BL469 FZ5653


> 唔 通 換 左0個 部


>


> 於 是 我 在 今 日 特 別 所 見 上 看 看 有 冇S3BL431行 蹤


> 答 案 竟 有 兩 個


> 66M,59X


>


> 以 我 所 知,66M沒 有 柯 打 做59X,而59X亦 冇 柯 打 做66M


> 咁 部 車 係 行59X定66M呢??


>


> 好 迷 惑 的58X字 軌 表 負 責 人 之 一


> 金 魚 字


> ICQ 16089287

maybe is 賣 血bus.


in the morning go 59X,at night go 66M,afternoon at depot for rest.


After have finish 66M,then back to depot to 'big wash'or


repair.


(sorry for poor english,hope you know what i say)

CV7946


Article 60: (Request 1)

我 今 日o係0930見 佢o係 深 井 入 屯 門 行59X...

S3BL272Article 61:

Re: 問題多問


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Sep 30 21:00, 1999 said:


> 我 是 機 神, 上! (chanyui@ctimail.com) said:


> 各 位, 一 天 我 自 從 聽 唔 知 邊 個 講 話 中 巴 對 員 工 好 好, 但 係 點 解 重 會 發 生1989年 的 大 罷 工 呢?

中 巴 咁 多 員 工 , 唔 會 個 個 都 話 滿 意 公 司 的 政 策 嗎 ! 所 謂 一 樣 米 養 百 樣


人 , 無 可 能 個 個 都 討 好 。 況 且1989年 中 巴 的 政 策 亦 已 開 始 改 變 , 顏 老


先 生 亦 開 始 讓 位 給 其 子 女 , 老 人 家 就 或 者 會 講 人 情 味 , 但 後 生o既 就


未 必 同 你o黎 呢 套 了 ; 再 者 , 顏 監 理 係 律 師o黎 , 熟 識 法 律 條 文 , 更 加


會 依 正 法 律 做 事 , 亦 夠 膽 同 你 地 班 工 會 鍊 過 。


>


> 有D Olympian車 尾 會 有 條 綠 色 的bar, 究 竟 係 咩 呢?

邊 條Bar, 可 否 詳 述 一o下 ?


>


> 最 後 係 問: Cummins M系 引 擎 係 縱 置, 但 係 一 落 到 龍12M會 係 橫 置 定 縱 置 呢?

一 副 引 擎 既 可 縱 置 , 亦 可 橫 置 , 係 視 乎 甚 麼 車 型 而 點 安 裝 。 巨 龍 底 盤


就 是 橫 置 偈 , 當 然 要 橫 置 引 擎 。


>


> 重 有 一 個 消 息: Volvo收 購Scania.

不 是 新 消 息 了 。

> 我 是 機 神, 上!


> (好 鍾 意 豐 巴 兄 那 個 等 巴 士 理 論)

Christopher


Article 61: (Request 1)

當 年 中 巴o既 退 休 金 的 確 比 九 巴 低 一 半 , 呢 個 係 事 實 。 因 為


響 顏 老 心 目 中 , 佢 寧 靜o的 司 機 退 休 後 請 佢 做o下 企 站 同 站 頭


掃 車/入 水 等 佢 地 有o野 做 , 無 咩 「 退 休 」 概 念 。 至 於 罷 工 ,


呢 樣o野 係 工 會 決 定 , 而 作 為 工 會 會 員o既 司 機 就 要 跟 隨 。89


年o既 情 況 我 唔 清 楚 , 但 之 後 工 會 幾 次 揚 言 要 罷 工 , 好 多 司 機


都 唔 支 持 囉 , 有o的 司 機 仲 話 俾 公 司 炒o左o個 班 車 房 根 本 響 工


作 表 現 係 好 有 問 題o既 。Article 62:

Re: 問路:沙田顯徑往將軍澳明德


MAN (mangp@netteens.net) at Thu Sep 30 20:44, 1999 said:


> 顯 徑 友(HA9566) (ericlfy@netteens.net) said:


> 點 樣 可 以 最 快 由 沙 田 顯 徑 往 將 軍 澳 明 德?

可 搭80於 裕 民 坊 轉98A

MAN


Article 62: (Request 1)

1)也 可 乘80到 九 龍 灣MTR近 得 寶 花 園 個 站 或 觀 塘 道( 業 ) 乘 綠 小102($7.00)或102B(6.70)


到 厚 德 街 市 落 車 望 住D綠 色 樓 宇 行 便 到


2)或 乘80到 荷 里 活 廣 場 下 車 行 入 巴 士 總 站 轉 乘91M,一 見 明 德  便 按 鐘 下 車


P.S.方 法1最 快Article 63:

Re: 九記新電子价錢顯示牌


Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) at Thu Sep 30 23:04, 1999 said:


> 3AV (ranger@hknet.com) said:


> 大 家 有 見 過 新 的 電 子 价 錢 牌,九 記 現 在 會 在 一 些 做R 的 車 加 裝 新 的 電 子


> 价 錢 牌 以 作 試 驗,模 式 如 下:


> _____________________________________________


>


>


> $|0|0|0|<---成 人 收 費(大 顯 示 器)


> ----------------------------------------------


> 十 二 歲 以 下 小 童


> 六 十 五 歲 以 上 長 者$|0|0|0|(小 顯 示 器)


>


>


> _______________________________________________


>


> 此 顯 示 牌 的 特 色 是 有 大 人 同 小 童 价 錢,


> 所 有 數 字 輸 入 由 顯 示 器 背 面 安 制 進 行,


> 產 品 是 由 大 陸 制 造.

我 昨 晚 搭73在 大 埔 工 業 村 總 站 看 見S3M23(DL 6651)已 經 裝 了 這 種 顯 示 牌, 成 人 車 費 的 字 體 大 小 與 城 記 的 差 不 多, 而 半 價 的 字 體 大 小 就 約 為 六 成.

p.s.昨 晚 遊 完73同72A後, 我 所 搭 過 的 巴 士 路 線 已 增 為342條 了.

Simon_28A :)Article 64:

Re: 有冇見過新記car佬渣熱狗車打橙色領吠呢?


雞雞雞!!!!! (fanmw@netvigator.com) at Thu Sep 30 20:05, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴5020 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> As title:


>


> 我 見 過 8 1 car佬 打''橙 色 領 吠''兼 穿 件 冷 馬 車 長 背 心


> 渣 雞 雞 雞!!!!!


>


> DAMN


>


>


> 5020 JD2911


Article 64: (Request 1)

請 不 要 私 自 加 / 減 在 文 章 內 的 > 符 號


Please DON'T add/delete any > sign(s) in the article.Article 65:

Re: 問九記M88現今仲係咪爬山M仔?


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Sep 30 19:52, 1999 said:


> 電 腦 王 子 (shwong@chevalier.net) said:


> 如 題,因 小 弟 於 今 午 搭M88/EH7728由 屯 門 出 荃 灣,過


> 小 欖 後,本 應 可 發 揮 該 車 威 力,但 未 知 由 於 架 車 波 箱 被 更 改,


> 或 因 由Tomboy似o既 女 司 機 同 架 車 唔 夾,又 或 其 他 原 因,


> 小 弟 於 下 層 只 聽 到 行3波,而M88好 似 本 用


> Voith DIWA 864G加LTA10引 擎,究 竟M88


> 現 今 仲 係 咪 爬 山M仔?而 現 今 又 有 邊 幾 架 係 爬 山M仔?行 邊 條 線 呢?


> 唔 該.


>


> 有 一 個 可 永 久 保 留 巴 士 而 又 所 費 無 幾o既 方 法o既


> 電 腦 王 子

M81-M88現 在 已 經 無 一 架 係 用LTA10引 擎+864G波 箱 了 。

Christopher


Article 65: (Request 1)

好 耐 以 前 已 經 被 換 了6LXB+Voith851了.Article 66:

Re: 新巴又一傑作?


72x (tckmail@hknet.com) at Thu Sep 30 21:22, 1999 said:


> 3AD170 (busy@netvigator.com) said:


> 繼 上 次 一 輛 超 豪 左 邊 車 身 「 新 世 界 第 一 巴 士 服 務 有 限 公 司 」 的 一 行 字 變 成 了 「 新 世 界 第 二 巴 士 服 務 有 限 公 司 」 之 後 , 今 日 我 見 到3045右 邊 車 身 「 服 務 優 質 , 乘 客 第 一 」 的 一 行 字 竟 然 變 成 「 服 務 憂 質 , 乘 客 第 一 」 。 我 想 問 那 些 字 是 貼 上 去 還 是 髹 上 去 呢 ?
我 見 到 一 部DM俾 人 將 FIRST BUS 中 的 I 撕 去, 再 貼 在'服 務 優 質 , 乘 客 第 一 '中 的'一'字,變 成 「 服 務 優 質 , 乘 客 第 十 」 !!


Article 66: (Request 1)

今 日 我 見 到3045右 邊 車 身 「 服 務 優 質 , 乘 客 第 一 」 的 一 行 字 竟 然 變 成 「 服 務 憂 質 , 乘 客 第 一 」 。 我 想 問 那 些 字 是 貼 上 去 還 是 髹 上 去 呢 ?

That slogan was sticked on the bus body.


3AV120Article 67:

Re: ME1 上左廣告


72x (tckmail@hknet.com) at Thu Sep 30 21:26, 1999 said:


> HU6455 (makhome@netteens.net) said:


> 71K的 字 軌ME1 上 左 一 個'而 家 家C'全 身 廣 告, 唔 佑 大 家 見 過 未 呢?

係 咪 黃 色o個 部 呀?


Article 67: (Request 1)

即 係ME1無o甘 快 退 役~??

另 問ME1行 車 證 幾 時 到 期??Article 68:

投訴回覆一則(有關2+2窄椅躉)


皮 (clpleung@ctimail3.com) at Fri Oct 1 00:27, 1999 said:


早 兩 三 個 星 期, 我 走 去 當 時o既 沙 田 九 巴 服 務 站 填o左 份 投 訴 表 格 分 別 彈 過 窄 椅 躉o既. 昨 午 得 到 回 覆, 大 約 如 下:

投 訴:


關 於 新 低 地 台 巴 士 座 椅 問 題(窄 躉)

回 覆:


九 記 現 時 有 兩 種 座 椅: 闊 椅(440mm)和 窄 椅(400mm). 現 時 大 多 數2+2座 位 之 空 調 巴 士 是 用440mm果 類, 佢 話 現 試 驗400mm的2+2座 椅 以 便 騰 出 較 闊 的 走 廊 空 間.

反 駁:


1. 改 窄o左 椅 後 條 走 廊 唔 係 太 覺 闊o左 幾 多o乍?


2. 當 兩 個 身 型 較 大 的 乘 客 同 時 坐 同 一 排2+2窄 椅 時, 很 辛 苦.

佢o既 總 結:


此 乃 屬 試 驗 性 質, 會 聽 取 意 見...

我o既 見 解:


如 果 大 家 不 喜 歡2+2窄 位, 就 不 妨'一 人 一 信'去 反 映 一 下... 咁 樣 做 法 唔 好 話 絕 對 無 用 , 以 試 試 過 咁 做 有 成 功 例 子... :O

--


皮~


Article 68: (Request 1)

上 層 條 走 廊 唔 會 用 來 企 人 架? 乘 客 在 上 層 大 部 份 時 間 都 是 坐 著 的,


為 何 不 把 多 點 空 間 留 給 坐 椅? 有 乘 客 投 訴 過 用2+2闊 坐 位 的 走 廊 太


窄 嗎?

九 記 雖 然 話 係 試 驗 性 質, 但 可 以 預 期 那 些2+2窄 位 車 在 有 生 之 年


都 不 會 換 回 闊 位.

說 是 試 驗 性 質 這 理 由, 總 令 我 覺 得 是 穿 鑿 附 會 的 解 釋...


Article 68: (Request 2)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 想 佢 換 回 闊 凳 可 算 是 妙 想 天 開, 但 願 以 後 o的 新 車 再 用 返 闊 凳 已 經 偷 笑 咯.

以 後 ? 屯 廠 現 在 裝 緊 個D 3ASV都 係 窄 凳(好 彩 自 己 一 次 都 未 坐 過)

Edward Hong


慶 , 建 國 五 十 年


Article 68: (Request 3)

呢 60 架 3ASV 就 冇 得 走 o架 喇, o的 凳 都 訂 晒 咯, 唔 通 全 部 掉 晒 佢 咩.Article 69:

Re: 有樣板睇


Stanley Yung (n281@hkstar.com) at Fri Oct 1 00:23, 1999 said:


> 巴 士 狂 人 (aa916411@netvigator.com) said:


> 據 可 靠 消 息,由ABC推 出 最 新 之 紅 色LF模 型,共 分 二 批 貨:


> 第 一 批 的 車 隊 編 號 是LF108,路 線 是102往 筲 箕 灣.


> 車 頭 及 車 尾 有 錢 箱 標 誌,大 約 有3000部.


> 第 二 批 的 車 隊 編 號 是LF107,路 線 是102往 荔 枝 角.


> 車 頭 及 車 尾 沒 有 錢 箱 標 誌,車 頭LOGO上 有 車 廠 標 誌.

在 某 巴 士 模 型 店 各 分 店 明 天(1/10)起 有 樣 板 睇


另 外,沙 田 新 城 市 廣 場 的 巴 士 模 型 展 銷 會 也 有 樣 板 睇


亦 有 各 模 型 專 家 的 作 品 展 出Article 70:

SPECIAL


REAL BusBus Sydney (z2238103@student.unsw.edu.au) at Fri Oct 1 00:12, 1999 said:


SPECIALArticle 71:

Re: 問題幾條, 唔該!!


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Sep 30 23:42, 1999 said:


> GRASSHOPPER (pollymfy@netvigator.com) said:


> 本 人 想 各 位 解 答 以 下 之 問 題:


>


> 1) 龍 運TRIDENT 同 超 豪 係 用 乜 波 箱 架??


> ZF4HP500, 4HP590, 5HP500定5HP590呢?

5HP590

> 2) 係 咪 有 架DH XX9 的M 仔 仲 係 安 緊 康 明 斯 的ENGINE呢?

應 該 係M76 DH749, 另 一 架M75 DH699唔 知 有 無 換 過 偈 ?

> 因 我 前 晚 見 佢 行53時 好 似 係 康 明 斯ENGINE!!


> 3) 仲 有 幾 多 架M仔 係 用 康 明 斯ENGINE呢??

約 十 多 部 , 除 第 一 批(M1-M20)及 最 新 一 批(M81-M88)外 , 每 批 都 有 若


干 部 。 其 中 我 已 知 的 有M21,24,30,45,46,53,61,63,70,71,76及 已 退


役 的M77。


>


> 唔 該 各 位 解 答!!!

不 用 客 氣 !

ChristopherArticle 72:

Re: 電視一見


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Sep 30 23:44, 1999 said:> G542 (g542@paktin.com) said:
> 剛 才 睇 電 視 一 部 香 港 電 影 由 鄧X榮 及 馮X帆 做 ,
> 1985年 , 見 到 一 部 行2F既CVG6-30,F型
> 車 牌AR7597, 有 無 人 知 道 其 編 號 呢 ? ?
>
> G542

係D662。

ChristopherArticle 73:

Re: 問3B,3C,歷史


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Thu Sep 30 23:49, 1999 said:


> martin (lck1000@hkstar.com) said:


> 如 題,內 容 請 包 括 用 車,路 線 變 化,歷 史,幾 時 開 辦 等 等.


>


> Thank you


>


> /./.martin

等 我 講 車 型 啦 ,3B在 八 十 年 代 一 直 主 要 用CB字 頭o既 大 泵 把 , 只 是 近


兩 年 才 改 用 十 一 米 車 及ADS冷 馬 。3C在 七 、 八 十 年 代 主 要 用 丹 拿E型 ,


之 後 改 用CK牌o個 批 大 泵 把 , 至 八 九 年 , 再 加 入 四 部 康 偈S3BL378,379,


383及398; 近 年 由 於 有 不 少 十 二 米 熱 狗 從 其 他 線 退 出 , 使3C經 常 有 十


二 米 龍 行 走 , 其 後 加 入 冷 馬 , 主 力 為 最 新 一 批 的3AV。

ChristopherArticle 74:

城隧轉車站(往荃葵方向)要入錢問題


Edward Hong (edhong@netvigator.com) at Thu Sep 30 22:48, 1999 said:


From今 日 特 別 所 見(28/09/99):


下 晝 一 名 乘 客 上 車 入 錢 , 但 係 司 機 並 未 有 阻 止 。 路 線 :48X; 地 點 : 城 門 隧 道 出 口 轉 車 站


(From: S3N299 DA64, Wed Sep 29 01:28, 1999)


其 實 入 錢 那 位 乘 客 可 能 是 隧 道 職 員 , 隧 道 公 司 規 定 員 工 在 轉 車 站


乘 車 不 論 任 何 方 向 均 要 繳 付 該 分 段 之 全 部 車 資 。 如 果 唔 係 係 果 度


做 咪 好 著 數 !

Edward Hong


慶 , 建 國 五 十 年


Article 74: (Request 1)

If the staff there no need to wear uniform or change their uniform after they off duty, who knows they are the passenger or not?It's difficult to control wor.


3AV120Article 75:

Re: 新界綠小141號減價


S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) at Thu Sep 30 21:40, 1999 said:

> 金 魚 (n960@netvigator.com) said:


> 141自1999年9月19日 起 開 辦.客 量 一 直 都 係.......0


>


> 係 呀,11蚊 咁 貴 搵 人 坐 咩?


>


> 所 以 一 星 期 前 見 到141個 老 細,佢 話 會 減 價


> 果 然 今 日 見 到 一 部 成8個 人 坐 的141號,收 費 減 到9蚊


> 9蚊 都 可 以 同52M空 調 車 費 有 得 揮


>


> 補 充141號 荃 灣 路 線


> ......屯 門 公 路,青 山 公 路,大 涌 道,沙 咀 道,大 河 道.


>


> 金 魚 字

其 實 一 早 應 該 減 價 啦! $11實 在 太 貴 了.


現 時$9算 合 理 啦!

金 魚 兄:今 日 中 午 是 否 在 荃 灣(青 山 公 路)等 車 呢?

S3N353Article 76:

Re: The車牌ofAnniversary of China AV on 86


雍正格格/ES6310 (n281@i-cable.com) at Thu Sep 30 21:20, 1999 said:


> Jason Hei (leoahchau@ctimail.com) said:


> 86架 雙 層 巴 士 暨 Anniversary of China 五 十 週 年 的 車 牌 是 什 麼?

HT3866Article 77:

Re: Testing!!!


DD9738 (n1a@hkabc.net) at Thu Sep 30 21:35, 1999 said:


> 新 巴 5001 (pennys@hkstar.com) said:


> Testing!!!

新 板 友,請 勿 打 一 個 兩 個 字,如 果 唔 係 就 當 灌 水


請 看 看 板 規

DD9738Article 78:

Re: 車長


S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) at Thu Sep 30 21:50, 1999 said:

> eric ching (bching@hk.super.net) said:


> 九 巴 現 在 有 多 少 車 長??

根 據 今 期<今 日 九 記>其 中 一 篇 文 章,現 時 太 約 有8千 人.

S3N353Article 79:

Re: 問新記LM


LM8熊貓仔 (chan2468@netvigator.com) at Thu Sep 30 23:25, 1999 said:


> S3N353 (cwyuen@glink.net.hk) said:


> 各 位 板 友,請 問 新 記 所 有LM是 否 十 月 起 停 用 呢?


> 如 果 不 是,請 問 最 後 停 用 的LM是 誰?


>


> 多 謝 各 位 板 友 解 答!


> S3N353

最 後 停 用 應 該 係 自 己 而 行 車 証 係08/02/2000


至 於 其 他LM行 車 証 可 到LM8熊 貓 巴 士 樂 園
心 裡 仍 掛 念 中 巴 的LM8


LM8熊 貓 仔Article 80:

Re: 5001是否冇o左「350部新巴」的BANNER ?


意志消沉的5號B (ronaldsamuel@ctimail.com) at Thu Sep 30 19:07, 1999 said:


> 新 巴88站 長 (kintak@netteens.net) said:


> 5001是 否 冇o左 「350部 新 巴 」 的BANNER ?

是~Article 81:

Re: 問邊到可以影到前中華汽車巴士


Danny , 愛的逃兵 (carlocwm@hkstar.com) at Thu Sep 30 19:44, 1999 said:


> 華 航737 (fanmw@netvigator.com) said:


> 問 新 界 邊 到 有 巴 士 車 場.點 樣 去?

I had also see the CMB Victory ii at the new airport which near the 'No.1 Super warehouse'. It had park at the outdoor side ! Hope can help U ! I had see at the last month when the China airline MD-11 had crash at the new airport !Article 82:

Re: 嶼巴各巴士的長度是多少?


martin (lck1000@hkstar.com) at Thu Sep 30 22:08, 1999 said:


> 美 國 總 統 (50149969@plink.cityu.edu.hk) said:


> 嶼 巴 各 巴 士 的 長 度 是 多 少?


>


> Thanks a lot.


>


> 美 國 總 統


>


> 30-09-1999.

-----------------------------------------------------------


ISUZU JALMT112:


ILS6-45:8800mm


ILS46-74:9900mm

MITSUBISHI ROSA


MS1-4:6925mm

DENNIS DART SLF:10000mm

LEYLAND VICTORY MKII


LD1-15:9728mm

唔 駛 客 氣.歡 迎 再 問 以 上 巴 士 其 他 資 料.

/./.martinArticle 83:

梨木樹至青衣機鐵站綠小專線即將開辦(長文)


霧澤風子 (nwfbva63@netvigator.com) at Thu Sep 30 23:24, 1999 said:


剛 才 準 備 搭 巴 士 去 深 水  時,在 巴 士 總 站 接 獲 有 關 於 梨 木 樹 開 辦 新


綠 小 專 線 的 單 張.標 題 為 「 成 功 爭 取 設 立 梨 木 樹 經 象 山 、 石 圍 角 至


青 衣 機 鐵 站 小 巴 專 線 」,內 容 如 下:

各 位 街 坊:


我 們 接 獲 多 位 街 坊 、 學 生 家 長 和 學 校 校 長 的 投 訴,指 本 區 沒 有


公 共 交 通 工 具 直 往 青 衣 機 鐵 站,令 上 班 及 上 學 人 士,要 額 外 費 時 及 金


錢 先 到 他 區 轉 車,才 能 到 達 青 衣 機 鐵 站 及 附 近 屋 ,十 分 不 便.我 們


認 為,這 個 情 況 的 確 對 本 區 居 民 不 公 平,我 們 隨 即 於 九 月 二 十 四 日,


在 荃 灣 臨 時 區 議 會 交 通 及 運 輸 委 員 會 會 議 上 提 出 動 議,爭 取 設 立 由


梨 木 樹 經 象 山 、 石 圍 角 至 青 衣 機 鐵 站 小 巴 專 線,我 們 這 項 動 議 獲 全


體 委 員 支 持 通 過,運 輸 署 現 正 跟 進 有 關 投 標 事 項.專 線 小 巴 投 入 服 務


後,梨 木 樹 居 民 可 方 便 快 捷 地 直 接 前 往 象 山 、 石 圍 角 及 青 衣 機 鐵 站


上 班 、 上 學 或 轉 乘 地 鐵 東 涌 線 及 機 鐵 為 機 場,而 青 衣 居 民 亦 可 直 接


前 往 石 圍 角 及 梨 木 樹 等 地 上 班 及 上 學.

待 運 輸 署 完 成 有 關 投 標 事 項 後,我 們 會 將 有 關 結 果 及 路 線 詳 情


告 訴 大 家.在 此 多 謝 街 坊 的 意 見 及 一 直 對 我 們 的 支 持,街 坊 如 有 意 見


,歡 迎 隨 時 與 我 們 聯 絡.

荃 灣 區 議 員 林 議 員


1999年9月29日


(全 文 完)


我 個 人 認 為 新 線 不 但 可 服 務 青 衣,石 圍 角,象 山 以 及 梨 木 樹  居 民,


而 且 可 間 接 為 東 涌 區 居 民 服 務.因 為 東 涌 有 部 分 居 民 是 在 石 圍 角,


象 山 和 梨 木 樹 上 班 和 上 學,同 時 亦 為 梨 木 樹 已 差 劣 的 公 共 巴 士 服 務


帶 來  光.

梨 木 樹 居 民


霧 澤 風 子Article 84:

九巴過海線一問


G542 (g542@paktin.com) at Thu Sep 30 23:21, 1999 said:


問 九 巴D過 海 線 , 邊 條 系 最 後 一 條 線 有 字 軌


既 雞 車 呢 ? ? 系 邊 幾 部 呢 ? ?


邊 一 年 呢 ? ?

*唔 計 早 晨 特 別 打 仗 路 線

G542Article 85:

AP17今日去機場影造型照.


Concorde (yuiming@netteens.net) at Thu Sep 30 22:57, 1999 said:


I was taking aircraft photo today at airport, at about 15:00, AP 17 with Rt.:超 時 代 巴 士 was parking on the 7/F of the passenger terminal.


There were only two man on the bus, the driver and photographer of KMB.Article 86:

About Need For Speed III ME


Daimler Fleetline SF (sfx83306@sfx.hkcampus.net) at Thu Sep 30 22:30, 1999 said:


who know that when will ME of NFS 3 arrived???


i have been waiting for a long period of time!!!!Article 87:

嗚嗚嗚!卒之等到了!巴士可以GO了!


LX253 (kcchan@speednet.net) at Thu Sep 30 22:04, 1999 said:


日 本 方 面 終 於 出 了 一 個 名 叫 『 東 京BUS案 內 』 的 遊 戲 了 ,


據 說 玩 法 都 是 跟 電 車GO差 不 多 , 不 以 快 為 目 的 。

快 些 在 香 港 上 市 就 好 了 !

有 關 『 東 京 巴 士 案 內 』 的 介 紹

來 源 : 香 港 網 上 行 網 頁

好 耐 冇 上o黎 的


LX253

p.s.Ambrose君 , 對 不 起 , 打 完 本 文 才 看 見 你 的 文 ,


但 是 你 的 文 的code亂 了 , 不 能 回 文 , 我 只 好 再 開 一


篇 好 了 , 再 向 你 道 歉 !^_^Article 88:

網頁加猛獅24310相,討論及道歉一側


G542 (g542@paktin.com) at Thu Sep 30 21:46, 1999 said:


撻 訂 個D系Volgren CR223LD車 身 既 猛 獅24.310


雙 層 巴 士 , 車 頭 車 尾 車 側 及 車 箱 多 個 角 度 ,


加Volgren三 款CR車 系 既 合 照 ( 總 數 有4款CR車 系


) 及 暫 時 系 獨 家 既Volgren CR223LD車 身 的 猛 獅


24.310既 引 擎 相 , 希 望 大 家 喜 歡 !
按 此 進 入 本 網 頁-九 巴2E巴 士 網 頁此 批 車 雖 然 城 巴 撻 左 訂 , 但 系 有 傳 文 話


呢 兩 部 車 一 定 會 運 黎 香 港 , 請 大 家 討 論 下


會 系 邊 間 公 司 呢 ? ?

另 外 , 如 果 大 家 見 到 我 所 打 既 文 出 現 亂 碼


及 其 他 影 響 本 板 既 事 件 , 請 與 我 聯 絡 。


在 這 裡 向 大 家 講 聲----對 唔 住 !

Stephen Cho G542


ICQ#25915501Article 89:

邊條巴士路線最賺錢!


bar屎佬 (kl-tsang@ismart.net) at Thu Sep 30 21:44, 1999 said:


大 家 覺 得 邊 條 巴 士 路 線 最 賺 錢 呀?


(請 註 明 理 由)Article 90:

我想證實龍運是否真的把25輛Trident給九巴


Ken (k6538121@netvigator.com) at Thu Sep 30 21:38, 1999 said:


有 好 多 板 友 說 龍 運 把25輛Trident給 九 巴,甚 至 見 到 己 經 投 入 服 務,是


否 真 的?如 真!又 是 邊 幾 架 呢(請 說 車 牌)?它 們 又 行 邊 條 線 及 屬 乜 廠 呢?

THANK YOU !!!Article 91:

屯門總廠外的HM6990+ME1(宜家傢俬廣告)


Edward Hong,TBH廣告 (edhong@netvigator.com) at Thu Sep 30 21:39, 1999 said:


The Bus Homepage 更 新:

唔 好 意 思 , 這 星 期 因 較 多 突 發 相 片 , 故 更 新 較 密 , 敬 請 原 諒


1. 特 別 專 題 — 屯 門 總 廠 外 的HM6990


其 實 大 部 份 版 友 都 見 過 部 車 , 不 再 詳 述 , 唯 行 車 証 如 下:


到 期 日:03/12/1999


登 記 者:LONG WIN


車 輛 顏 色:WHITE/MULTIPULE(<-好 似 打 錯 , 請 改 正)

2. 特 別 每 周 相 片 - ME1(宜 家 傢 俬 廣 告)行76K

歡 迎 進 入: http://home.netvigator.com/~edhong
The Bus Homepage


Edward Hong


慶 , 建 國 五 十 年Article 92:

東京巴士案內


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) at Thu Sep 30 21:29, 1999 said:


Taito的 火 車 遊 戲 電 車Go系 列 , 駕 駛 救 傷 車 和 剷 泥 車 遊 戲 相 信 大 家


也 已 經 玩 過 , 但 一 間 名 為Forty Five的 軟 件 公 司 正 在 製 作 一 個


Dreamcast的 巴 士 模 擬 遊 戲 , 名 為 東 京 巴 士 案 內 和 電 車G0等 遊 戲 一 樣


, 並 不 以 鬥 快 為 目 的 , 而 是 讓 玩 者 體 驗 駕 駛 交 通 工 具 的 趣 味 。 遊 戲 內


會 包 括 多 個 城 市 的 路 線 , 並 不 限 於 東 京 ! 如 果 有 香 港 在 內 相 信 更 吸 引


! 詳 情 請 到 下 面URL看 看 !

東 京 巴 士 案 內

AmbroseJacky Lau (superman@hknet.com) at Thu Sep 30 20:33, 1999 said:


Collector's Model 溫 拿 香 煙 廣 告 中 巴於 今 天 發 售 ,

今 次 發 售 的 數 量 多 , 有3500架 ,

售 價 也 比 較 合 理 , 由 $300-$360 不 等 .

模 型 天 地


http://www.hkmodel.comArticle 96:

最近有冇巴士大事及新巴抵港la!


A.C (tinaau@cyberec.com) at Thu Sep 30 20:19, 1999 said:


我 幾 天 冇 上 網


所 以..........

Thanks!Article 97:

生果巴士別有玄機 ??


3AV99(GP7100) (kyd71633@kyd.hkcampus.net) at Thu Sep 30 20:17, 1999 said:


新 巴 揀1168和2028做 生 果 巴 士 , 是 不 是 別 有 玄 機 ?


因 為1168發 音 好 似:一'一 路 發', 而2028就'易  易 發'?


請 指 教!!Article 98:

[忽發奇想]如果你見到白水箱...


豐巴 (simong@netvigator.com) at Thu Sep 30 19:03, 1999 said:


以 下 的 內 容 只 屬 假 設:


在 一 個 晴 朗 天 的 中 午,你 在 北 角 逛 街 時,突 然 看 見


白 水 箱(HK104)正 行 駛 港 運 城 穿 梭 巴 士.


從 未 坐 過 白 水 箱 的 你 即 時 的 反 應 和 行 動 是 什 麼?

上 堂 發 白 日 夢 的


豐 巴


-------------------------------------------------------


戀 愛 就 像 等 巴 士:


有 人 等 一 世 都 等 唔 到 巴 士,


有 人 等 一 陣 就 有 巴 士 埋 站;


有D巴 士 站 冷 冷 清 清,


有D巴 士 站 就 特 別 多 巴 士 埋 站;


有 人 上 左 車 先 發 覺 自 己 上 錯 車,唯 有 再 等 過,


有 人 第 一 次 就 上[口 岩]左;


有 人 要 上 上 落 落 好 多 次 先 上[口 岩]巴 士,


有 人 就 等 極 都 等 唔 到 想 搭 的 巴 士,


有 人 坐 到 總 站 至 發 覺 坐 緊 的 巴 士 唔 係 自 己 想 坐 的 巴 士......Article 99:

問新界邊到有巴士車場.點樣去?


華航737 (fanmw@netvigator.com) at Thu Sep 30 18:58, 1999 said:


問 新 界 邊 到 有 巴 士 車 場.點 樣 去?Article 100:

[每週大相]前香港空運貨站5號車


VA48,2102 (mirage13@netvigator.com) at Thu Sep 30 18:40, 1999 said:


城 巴102號 巴 士 網 頁 本 週 大 相 前 香 港 空 運 貨 站5號 車


Cick here to go

VA48,2102Article 101:

[廣告]香港巴士雜誌 更新


3AV50 (kmb3av50@ctimail3.com) at Thu Sep 30 18:35, 1999 said:


香 港 巴 士 雜 誌是 次 更 新 如 下:


1.懷 念 中 巴 大 相:LM8(熊 貓)行 走8


2.加 入 城 巴 利 蘭 奧 林 比 安10.4米 空 調 巴 士 車 隊 資 料 及 相 片4張


詳 情 請 參 閱'最 新 消 息'

歡 迎 參 觀 及 簽 留 言 冊


齊 賀 建 國 五 十 週 年


3AV50Article 102:

(廣告)九巴'解凍雞'G544大相


奧黏P人 (hwc718@netvigator.com) at Thu Sep 30 17:38, 1999 said:


'本 週 精 選'新 增 九 巴'解 凍 雞'G544大 相


今 次 仍 提 供800*600像 素 版 本,適 合 作Wallpaper之 用

歡 迎 參 觀


'西 隧 快 線:960巴 士 總 站'網 主 奧 黏P人 字


西 隧 快 線:960巴 士 總 站--本 週 精 選Article 103:

九廣巴士一粒鐘問題??


G388 (wingchi@netvigator.com) at Thu Sep 30 16:48, 1999 said:


九 廣 巴 士201-210o既 司 機 位 後 面 的 兩 座 位 對 上o既 天 花 有 一 個 銀 色 小 鐘 , 點 解 會 有 呢 ? 點 解 其 他 車(211-224)無 呢 ?Article 104:

爆水管改路,乘客齊讚好


CF4180 (kayip@netteens.net) at Thu Sep 30 16:43, 1999 said:


今 日 由 於 宏 光 道 爆 水 管 關 係,15A,24,107,224X,641及5D往


紅 磡 方 向 需 改 行 啟 仁 街 及 啟 禮 道.當 乘 客 發 現 改 了 路 時,不 少


都 說 非 常 好,而 且 也 方 便 了 前 往 九 龍 灣 診 所 的 人 士.


因 此 本 人 希 望 九 巴 及 運 輸 署 考 慮 將 此 項 安 排 改 為 永 久 性,


並 在 九 龍 灣 診 所 外 加 設 一 分 站,使 乘 客 得 益.

可 惜 的 是,只 要 小 巴 發 現 有 出 旺 角 的24出 現 時,便 立 刻 開 出,


完 全 不 依 班 次,令 本 人 十 分 氣 憤!運 輸 署 完 全 是 沒 有 進 行


監 管.令 到24的 客 量 每 況 愈 下.

今 日 被 小 巴 搶 了 十 個 客 而 不 開 心 的


CF4180上


(永 遠 強 烈 抵 制46小 巴!!!)Article 105:

Re: 3AV on Rt. 108????


細佬 (ausaiho@netvigator.com) at Fri Oct 1 01:48, 1999 said:


> A. Marcos (98101270j@polyu.edu.hk) said:


> Hello every boardmate,


>


> Today when I go to school (PolyU),


> 1 saw a 3AV (>50) running on Rt. 108


> leaving the bus station outside PolyU (towards Kowloon City)


> but there is just a few passengers on that bus.

該 車 是 從 1 1 號 抽 調 出 來 的 , 這 是 已 編 定 的 班 次 . 當 這 車 行 完 早 上 一 班 的 1 1 號 後 , 在 九 龍 機 鐵 站 總 站 內 轉 路 線 牌 ” 1 0 8 ” 及 ” 銅 鑼 灣 ” , 行 1 0 8 的 特 別 班 次 , 這 班 次 只 限 於 平 日 早 上 繁 忙 時 間 服 務 , 來 往 九 龍 城 至 銅 鑼 灣 , 以 疏 導 中 途 客 往 銅 鑼 灣 , 跟 著 1 0 8 原 線 , 並 在 摩 頓 台 調 頭 , 再 返 往 九 龍 方 向 原 線 駛 回 九 龍 城 總 站 , 然 後 做 回 1 1 號 .


>


> I would like to ask that whether it is a usual case,


> or just a particular event??


> Anyone had seen this scene before??


> Any plausible explanation??


>


> Thanks to you all!!!Article 106:

ME1係咪已不是71k掛牌?


Agassi (flk76018@flk.hkcampus.net) at Fri Oct 1 03:21, 1999 said:


如 題