20000204.

2000年2月4日文章
2000年2月4日文章(20000204)本日文章總數::95.

文章編碼: (20000204_01-95)
以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文 第66篇文 第67篇文 第68篇文 第69篇文 第70篇文

第71篇文 第72篇文 第73篇文 第74篇文 第75篇文 第76篇文 第77篇文 第78篇文 第79篇文 第80篇文

第81篇文 第82篇文 第83篇文 第84篇文 第85篇文 第86篇文 第87篇文 第88篇文 第89篇文 第90篇文

第91篇文 第92篇文 第93篇文 第94篇文 第95篇文


47017-1


Article 1:


回應:

[01|02|03|04|05|06|07|08|09]

Re: 對九記不公平的言論


100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) at Fri Feb 4 18:27:40 CST 2000 said:
> 公 安 (joelty@ismart.net) said:


> 我 發 覺 有o的 人 將 無 冷 馬, 都 入 巴 士 公 司 數, 還 有 人 說 唔 係 全 冷 就 要cut


> 我 地 要 知 道, 加 冷 馬 與 否, 需 要 同 區 議 會, 運 輸 署 傾...

The most fundamental element for acceptance of A/C


buses is reasonable A/C bus fares.

Suppose the A/C bus service premium is $0.1, like


route 98, do you think passengers and district board


members/representatives would still have the 'excuse'


to object?

Unfortunately, I can easily see the bus company which


still offers plenty of non-A/C bus service chrages


as much as 43% for A/C bus service, which I don't


think is fair and creates a good excuse for those


who oppose A/C bus service.


>


> 又 有o的 人 說 呢 條 線 應 該 全 日,知 行 全 日 是 否 有 足 夠 客?

Would the other bus company believe full day service


of 720/788 can attract so many passengers? Why


it took so long to change 278P into full day service


as 278X, even though the demand clearly showed it


could support full day service?


>


> 又 有o的 人 話 應 該 開 條 線 去 邊 度, 但 只 係 你 一 個 人 需 要 就 要 開 條 線?

Many, if not most, passengers in Tin Shui Wai do


not prefer wasting time in Yuen Long, and they want


more direct service, as shown in the red bus company's


own PLG annual report. Though the bus company would


only prefer passengers to be squeezed to the entrance


gate before considering additional frquency.

100/911R/M1/300/917 WongArticle 1: (Request 1)


> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


> 畀 咁 多 錢 買 冷 馬 車, 原 來 冷 氣 巴 在 人 們 心 目 中


> 比 熱 狗 車 只 係 多 值 一 毫 子, 呵.


>


> --


> 車 匙!


>


So, does an A/C bus costs more than 40% than a non-A/C bus?

100/911R/M1/300/917 WongArticle 1: (Request 2)

而 家 我 唔 係 同 你 講 成 本, 而 係 同 你 講


冷 馬 在 人 們 心 目 中 的 價 值. 你 一 向 講


到 冷 馬 天 上 有 地 下 無 般 重 要, 但 大 部


分 人 呢, 貴 多 少 少 就 已 經 唔 願 意 搭 了.


所 以 冷 馬 對 一 般 人 o黎 講, 係 咪 真 係 重


要 得 咁 緊 要 呢, 看 他 們 願 意 付 出 多 少


就 已 經 得 到 答 案 了. 你 有 讀 經 濟 學 的,


你 一 定 知 我 在 說 什 麼.

--


車 匙!Article 1: (Request 3)

> 280 (99278341d@polyu.edu.hk) said:


>


> 雖 然 某 些 議 員 只 懂say no.


> 但 有 些 也 肯 為 居 民 做 事 的.


> 他 們 始 終 也 可 作 為 乘 客 既 代 表,


> 如 果 九 巴 唔 聽 區 議 會 意 見, 理 論 上 唔 係 唔 得,


> 但 實 際 上, 巴 士 公 司 如 果 得 罪 區 議 會, 有 可 能 導 致 民 憤.


> 公 司 形 象 損 壞 了, 也 沒 好 處.


>


>


> 期 待 某 人 打 破 現 在87'膠 著 戰'狀 態 的280

我 咁 耐 淨 係 見 過 區 議 員 成 功 爭 取 905P 轉 全 日


其 餘 的 全 部 都 係 區 議 員 招 功Article 1: (Request 4)

唔 係 所 有 區 議 員 都 唔 攸 野o既, 樂 華o係 過 去 算 係 比 較 幸 運, 因 為 有 一 個 肯 做 野o既 區 議 員洪 松 勳, o係 佢 任 內:

1, 取 得13000個 簽 名, 成 功 反 對 九 記 將28由 尖 碼 縮 短 至 紅 碼. (事 後 九 記 十 分 狗, 話 冇 提 出 過 縮 短28!)

2, 爭 取619行 星 期 日 及 假 期, 結 果 城 巴 在9/98接 手 後 立 即 實 施.

3, 爭 取619延 長 服 務 時 間, 結 果 城 巴 亦 在10/99實 施 了.
可 惜, 他 在28/11/99的 區 議 會 選 舉 中 以16xx:17xx (只 差35票) 慘 敗 給 另 一 名 女 候 選 人.


他 失 敗 的 原 因 不 在 於 他 的 政 績, 而 是 在 於 他 是 民 主 黨 人. (市 民 對 民 主 黨 在 港 人 在 內 地 非 婚 生 子 女 問 題 的 立 場 一 直 十 分 不 滿, 所 以 到 了 區 議 會 選 舉, 便 以 轉 投 民 主 黨 的 對 手 為 抗 議.)
而 另 一 名 女 候 選 人 在 上 任 後 對 樂 華 的 交 通 運 輸 問 題 不 聞 不 問, 結 果 九 記 成 功 在20/12/99在28A加 冷 並 收$3.4 (比 非 冷 氣$2.4多41.7%), 亦 成 功 在13/1/00減 班, 並 成 功 在01/2/00減 一 車 (由4車 減 至3車), 使 服 務 質 素 直 線 下 降, 繁 忙 時 間 有 乘 客 因 客 滿 而 不 能 登 車.

相 信 當 初 投 那 名 女 候 選 人 的 居 民 怎 也 想 不 到 有 這 地 步, 現 在 他 們 可 以 嘗 嘗 他 們 所 種 的 惡 果 了, 但 可 憐 全 村 居 民 也 一 起 受 苦!
Simon_2A :(Article 1: (Request 5)

> 280 (99278341d@polyu.edu.hk) said:


>


> 我 相 信 你 也 有 找 過 她 談 談 的, 那 麼 她 有 何 回 應??

可 惜 我 連 找 她 的 機 會 也 沒 有, 因 為:


1, 她 到 現 在 仍 未 在 村 內 設 辦 事 處, 亦 提 供 有 效 的 聯 絡 方 法.


2, 她 原 定 在 每 星 期 三 在 我 座 的 互 委 會 會 見 居 民, 但 上 星 期 三 我 到 互 委 會 時 她 卻lug底.

> 加 冷 既 事 我 認 為 九 巴 會 知 會 區 議 會, 但 如 果 縮 減 班 次 等 事, 九 巴 好 像 不 會 知 會 區 議 會 的...


>


> 即 然 班 次 已 減, 九 巴 一 但 得 手, 要 爭 取 恢 復 原 有 班 次, 難 已...


> 就 正 如 巴 士 公 司 一 但 能 取 消 路 線, 想 爭 取 返 果 條 線, 或 開 新 線, 同 樣 是 難 過 登 天. 所 以, 我 們 要 做 的 是 在 九 巴 得 手 前


> 盡 力 阻 止. 當 巴 士 公 司 成 功 削 減 服 務 後 才 後 悔??太 遲 了!!

十 分 同 意.
Simon_2AArticle 1: (Request 6)

幸 好, 我 果 度 那 個 也 很 關 注 交 通 事 務,


佢 肯 假 日 搞 完function後 接 見 我.

我 也 抄 了280P各 站 人 數, 直 至 佢 開 交 通 事 務 委 員 會 為 止,


以 顯 示 誠 意. 可 惜 冇 大 用.


但280P 7:25a.m.果 班 總 算 轉 左 做ADSArticle 1: (Request 7)

My district board member/representative helped me


to 'fight' for an additional busstop for 917 at


Jordan Road Hong Kong bound 3 months before its death.

Though he still hasn't been doing much in terms of


the death of 917.

100/911R/M1/300/917 WongArticle 1: (Request 8)

> Sodium BENZo@te~269M (jubilant@netteens.net) said:


> plz see here!!


> 人 地hp唔update就 唔 進 取...荒 謬


> 呢 班 友 食 飽 飯 冇 野 做,唔 好 理 佢 地!!!


>


>

Sodium BENZo@te
icq no 35436717


咁 咪 係, 佢 做 巴 士, 最 重 要 是 攪 好 巴 士 服 務Article 1: (Request 9)

> 公 安 (joelty@ismart.net) said:


>


> 又 有o的 人 說 呢 條 線 應 該 全 日,知 行 全 日 是 否 有 足 夠 客?


>


> 又 有o的 人 話 應 該 開 條 線 去 邊 度, 但 只 係 你 一 個 人 需 要 就 要 開 條 線?

部 分 同 意,開 一 條 線 投 資 成 千 萬 , 巴 士 公 司 審 慎 些 也 可 理 解.

GZ5818/Tonio Tse


47025-1


Article 2:回應:

[01|02|03|04|05|06]


Re: (1)路線歷史一問:5K


ES6310 (phoenix_lau@ctimail3.com) at Fri Feb 4 20:04:43 CST 2000 said:
> 慈 雲 山 居 民martin (lck1000@hkstar.com) said:


> 小 弟 想 知 此 線 的 詳 細 資 料,如 開 辦 及 取 消 日 期,用 車,收 費,路 線 變 化 等,


> 希 望 板 友 能 提 供 資 料.


>


> Thank you


>


用 車:(83-89)長 牛AD7344,7378-86..


(89-94)珍 寶/JUBILANT:D784,856,860,1077,N4


N10,N33,N274,N275,N344.......Article 2: (Request 1)

5K 的 前 身 係 5B , 同 樣 是 觀 塘 碼 頭-紅 磡 火 車 站 , 好 似 是 在 火 車 電 氣 化 時 由5B改 為5K , 路 線 無 變 .

Kwun Tong Ferry : Hoi Yuen Road, Kwun Tong Road, Lung Cheung Road, Fu Shan Road, Choi Hung Road, Prince Edward Road East, Prince Edward Road West, Ma Tau Chung Road, Ma Tau Wai Road, Chi Kiang Street, To Kwu Wan Road, Ma Tau Wai Road, (初 期: Wuhu Street ; 後 期: 大 沽 街, 寶 其 利 街, 明 安 街, 必 嘉 街,), 機 利 士 南 路, Cheung Wan Road.

Hung Hom KCR Station: Cheung Wan Road, 機 利 士 南 路, Wuhu Street, Ma Tau Wai Road, To Kwu Wan Road, Ma Tau Kok Road, Ma Tau Chung Road, Prince Edward Road West, Prince Edward Road East, Choi Hung Road, (初 期: Fu Shan Road, Lung Cheung Road ; 後 期: Choi Hung Bus Terminus, Prince Edward Road East,), Kwun Tong Road, Hoi Yuen Road.

愛 上914巴 (老 陳)Article 2: (Request 2)

> AV102 (terrychf@i-cable.com) said:


>


> 之 後5K 同13A 合 併, 成 為13K.


===============================================


請 問 幾 時 由5B改 名5K及 幾 時 同13A合 併

慈 雲 山 居 民martinArticle 2: (Request 3)

> 請 問 幾 時 由5B改 名5K及 幾 時 同13A合 併

九 五 年 三 月 十 九 日

JeffreyArticle 2: (Request 4)

> 愛 上914巴 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 5B 改 名 叫 5K 應 該 是 火 車 由 紅 磡 至 沙 田 電 氣 化 的 時 候 , 邊 一 年 唔 記 得 了 , sorry .


>


> 5K及13A合 併 為13K好 似 是1991年 , 不 過 我 唔 知 有 無 記 錯.


>


> 愛 上914巴

冇 咁 早, 好 似 係95年 頭, 之 前 有 一 篇 文 有 講.Article 2: (Request 5)

> KCR 是 在 八 三 年 電 氣 化 的


> 該 年 開 了 1K , 2K , 24K , 27K,


> 65K , 69K , 72K , 80K , 81K , 86K 線

仲 有82K--美 林<-->圓 洲 角

> 5B -> 5K


> 7A -> 7K


> 12B -> 12K


應 為: 12A->12K

> 64 -> 64K


> 73 -> 73K


應 為 73A->73K

> 74 -> 74K


> 75 -> 75K


> 76 -> 76K


> 77 -> 77K


> 78 -> 78K


> 79 -> 79K


> 84 -> 84K


應 為84+88->84K

> 88 系 -> 88K


應 為88A+88B->88K

JeffreyArticle 2: (Request 6)

> 12B -> 12K


It should be 12A-->12K

FW5572


47063-1


Article 3:


回應:

[01|02|03|04|05]
[廣告]每周一相 --- 金色 MAN


GZ5818 (kytse1@netvigator.com) at Fri Feb 4 18:01:12 CST 2000 said:
70X 網 頁

最 新 加 入 第 二 十 三 期 每 周 一 相: 非 一 般 的 金 巴 Man .

Welcome!

GZ5818/Tonio TseArticle 3: (Request 1)

> 查 篤 撐 ‧ 查 小 欣 (cityflyer@i-cable.com) said:


> 嘩!為 何 那 輛 車 的 電 子 牌 箱 那 麼 小?顯 示 到 數 字


> 得 來 也 不 能 顯 示 地 點 哩!
咪 即 係 城 巴 躉 果 隻 囉, 出 四 五 隻 字 都 密 質 質 ...Article 3: (Request 2)

> 查 篤 撐 ‧ 查 小 欣 (cityflyer@i-cable.com) said:


> 不 同,城 巴 只 有 少 量 躉(多 是 亞 歷 山 大 車 身)是 用


> Hanover電 子 板,有 些 板 友 又 說 那 不 是Hanover出


> 品,怎 能 比 較?與 愉 景 灣 的 那 些 比 較 便 差 不 多 。


> (純 粹 誇 張,龍 馬 精 神)

呢 隻 應 該 就 係 城 巴 躉 一 向 慣 用 的 Litevision ..Article 3: (Request 3)

> 錦 才 將 軍 長 駐5B! (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


> 不 同 什 麼??


> 城 巴 只 有 少 量 躉(多 是 亞 歷 山 大 車 身)是 用


>


> 這 些MAN 是 用Lite Vision 的 電 子 牌

那 些 車 輛 不 是 使 用Hanover的 麼?所 以 我 才 說


「 不 同 」 嘛 。 而 且Lite Vision的 電 子 牌 箱


不 是 分 成 上 下 格(上 格 顯 示 中 文 及 數 字,下 格


顯 示 英 文 字)的 嗎?為 何 會 似 足Hanover的 出 品,


還 這 麼 細 小?Article 3: (Request 4)

你 說 對 了...一 半


請 不 要 以 為Lite Vision 是 不 思 進 取 的


最 新 的 躉(Cityflyer 後)都 是 用Lite Vision 第代 的 電 子 牌

詳 情? 請 自 己 買 本 年 鑑 看 看 吧Article 3: (Request 5)

> 巴 士 佬 (ml27da12@netteens.net) said:


>


>


> 咦?頭 枕 唔 同 左?

梗 係 啦 …


九 巴 絕 對 唔 會 徙 錢 去 買 全 新 的 凳 嫁 喇....


條 數 都 好 噤 計(20-40部 以 上)


47109-1


Article 4:


回應:

[01|02|03|04|05]

102S VS 112S


KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) at Sat Feb 5 01:40:18 CST 2000 said:102S同112S兩 絛 行 車 相 似 既 路 線


佢 地 收 費 竟 不 同.


102S 全 程12.8


112S 全 程8.9

本 來 我 都 唔 知,頭 先 係 旺 角 上 左102S


俾 左12.80唸 住 去 維 園,點 知 去 到 信 和


個 司 機 話 架 車[水 滾]請 了 我 過 架112S.


一 上 車,嘩!乜 收8.9!呢 鋪 真 係 搭 貴 車


搭 到 應 一 應.

點 解 條 絛S線,N線 都 收 貴D,係112S咁 平?

HAPPY NEW YEAR!Article 4: (Request 1)

> Jeffrey (ccwjeff@netteens.net) said:


>


> 102S 係 過 海 特 別 路 線 ,


> 112S 只 係 當 一 般 過 海 路 線 ,


> 所 以112S會 比102S平 ,


> 情 況 就 好 似 西 貢 往 黃 石 碼 頭94 vs. 96R


>


> Jeffrey

唔 只 係 咁,112S唔 會 過12點,之 後 由N112取 代,但 係102S係 當


通 宵 線 看 待,因 為 尾 車 去 到5:30AM.Article 4: (Request 2)

> Jeffrey (ccwjeff@netteens.net) said:


>


> 您 可 以 話102S係 通 宵 線 ,


> 但 係 , 「 特 別 路 線 」 未 必 係 通 宵 服 務 ,


> 例 如101R,102R及117R,


> 全 程 收 費 十 二 元 八 角


>


> Jeffrey
咁112S絕 對 算 是 特 別 路 線 吧!Article 4: (Request 3)

根 據 運 輸 署0既 分 類 ,


112S唔 係 被 定 義 為 特 別 路 線 ,


112同112S 0既 關 係 , 其 實 同118/118P 0既 關 係 冇 分 別 ,


即112 0既 特 別 車 ,


112S並 唔 係 一 條 獨 立0既 線 。

JeffreyArticle 4: (Request 4)

> KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> 唉,咁 即 係 自 已 白 白 花 多4元 去 坐112S.


> 呢 鋪 俾 佢 玩 死,唯 有 下 次 小 心 矣


>

我 頭 先 仲 傻 啦,唔 知 道87K延 長 時 間,搭 火 車 去 到 沙 田 轉 左 部


又 慢 又 貴 既N86,都 唔 去 大 學 站 搭87K,不 過 最 衰 都 係 九 巴,


個 熱 線 打 左 去 好 多 次 都 唔 人 接!!!Article 4: (Request 5)

> Jeffrey (ccwjeff@netteens.net) said:


>


> N86一 年 先 開 一 次 ,


> 同 坐 感 覺 不 同 吧 。


>


> 我 仲 記 得 九 八 年 重 陽 節 ,


> 由 金 鐘 上 山 頂 ,


> 明 知15M ($8.3)比15 ($6.8)貴 ,


> 班 次 又 比15疏 ,


> 也 要 堅 持 搭15M...


>


> 我 冇 後 悔 坐 呢 一 程 車 ,


> 因 為 , 九 九 年 重 陽 , 新 巴 已 經 冇 再 辦15M了...


>


> Jeffrey

一 年 開 一 次 都 唔 代 表 我 要 坐 部 又 貴 又 慢 既 車 者,


以 一 個 乘 客 角 度 來 看,當 然 係 想 要 又 快 又 平 既 車,


況 且 我 唔 覺 得N86有 乜 咁 特 別 要 我 專 登 去 坐 喎.


47083-1


Article 5:


回應:

[01|02|03|04|05|06]
金 車 論


iBus,上! (cityman@netteens.net) at Fri Feb 4 22:37:54 CST 2000 said:
> Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) said:


> 仲 有 兩 個 幾 鐘 就 係 農 曆 新 年 喇(其 實 已 經 踏 入 龍 年), 新 年 伊 始 , 首 先 祝 大 家 新 年 進 步 , 萬 事 如 意 !


>


> 唔 知 大 家 響 新 年 有 什 麼 願 望 呢 ? 尢 其 是 巴 士 , 歡 迎 大 家 在 此 討 論 。


>


> 我 既 新 年 願 望 : 就 係 :


> ‧ 希 望 大 家 可 以 保 持 克 制 , 唔 好 為 一 些 事 件 而 發 生 罵 戰 , 正 所 謂 「 家 和 萬 事 興 」 , 況 且 大 家 都 係 志 同 合 道 , 所 以 應 該 一 團 和 氣 。(尢 其 是 「 金 車 論 」 事 件)


> ‧ 希 望 改 善 北 區 巴 士 網 絡 , 最 希 望 可 以 增 加 一 些 經 三 號 幹 線 出 九 龍 既 巴 士 線 。 因 為 北 區 巴 士 線 極 度 不 足 , 因 而 導 致 火 車 響 繁 忙 時 間 多 人 搭 , 每 日 響 上 水 及 粉 嶺 火 車 站 , 都 可 以 見 到 成 班 乘 客 擠 滿 月 台 。


> ‧ 希 望 九 巴 可 以 加 金 車 行 荃 葵 青 、 何 文 田 區 , 令 一 些 對 金 車 不 足 區 域 既 板 友 可 以 滿 意 , 唔 需 要 成 日 響 本 板 中 貼 文 「 嘈 」 , 又 話 果 區 冇 金 車 。(個 人 睇 法 : 金 車 跟 本 唔 重 要)


>


> ~~~Tony(S3M61)~~~

都 是KMB的 問 題.把Trident,超 奧,AP油 上 金 色.如 果 油 上 白 色,肯 定 無o甘 多 人 嘈!

iBus, 上!!!!!Article 5: (Request 1)

我 就 促 請 九 巴 提 供 穗 禾 苑 直 出 九 龍 市 區(唔 係 九 龍 塘)既 全 日 線.


就 算 係 高 難 度 動 作, 我 也 會 用 盡 辦 法 的.

不 過, 我 可 能 冇 時 間 再 留 意 其 他 地 區 既 巴 士 服 務 了.

提 外 話:能 有 一 個 關 心 我, 最 好 合 眼 緣 既...Article 5: (Request 2)

> 280 (99278341d@polyu.edu.hk) said:


>


>


> 我 就 促 請 九 巴 提 供 穗 禾 苑 直 出 九 龍 市 區(唔 係 九 龍 塘)既 全 日 線.


> 就 算 係 高 難 度 動 作, 我 也 會 用 盡 辦 法 的.


>


I think your request will be fulfilled if some place


near your neighborhood builds a large luxurious


private estate like that of Castello near Kwong Yuen,


then you may receive 281B full day service to Tsim


Sha Tsui Kowloon MTR Station!

I guess large real estate developers really have a


lot to say in terms of bus service...

100/911R/M1/300/917 WongArticle 5: (Request 3)

> iBus, 上! (cityman@netteens.net) said:


>


> 都 是KMB的 問 題.把Trident,超 奧,AP油 上 金 色.如 果 油 上 白 色,肯 定 無o甘 多 人 嘈!


>


> iBus, 上!!!!!

無 用 的 , 唔 係 金 唔 金 色 的 問 題 , 原 因 只 有 兩 個 ,


一 就 係 嘈 的 人 話 自 己o個 區 無 最 新 車 款 , 就 連 低


地 台AA無 行 都 會 嘈 ,AA都 唔 係 金 色 啦 ! 第 二 個 就


係 因 為 呢 間 公 司 係 九 巴 , 所 以 佢 會 嘈 ! 新 巴 用 舊


車 就 可 以 原 諒 ; 你 話 同 巴 士 係 咪 金 色 有 關 ?

ChristopherArticle 5: (Request 4)

> 公 安 (joelty@ismart.net) said:


>


> 不 如 九 記 將 所 有 冷 馬 都 油 成 金 色, 咁 咪 大 家 有 金(執)車

有 冇 發 覺 油 上 金 色 既 就 係 低 地 台 雙 層 巴 士 , 好 似ATR、ATS、3ASV同AP等 。 其 實 九 巴 油 金 色 純 綷 係 用 作 識 別 係 低 地 台 車 同 埋 宣 傳 而 已 。

~~~Tony(S3M61)~~~Article 5: (Request 5)

> 錦 才 將 軍 長 駐5B! (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


> 我 既 新 年 願 望 有 兩 個: 就 係:


> 1/ 各 位 唔 好 太 沉 迷 於 巴 士 裹 面, 由 朝 到 晚 都 是 想 著 巴 士


> 我 見 很 多 板 友 的 特 別 所 見, 居 然 是 十 幾 行 的 當 日 派 車!


> 放 多d 時 間 係 自 己 既 事 業, 或 者 學 業 啦

我 也 想 過 退 板, 等 自 己 完 全 忘 記 巴 士.


但 當 我 見 到 有 特 別 野, 就 會 好 想 同 大 家 分 享


之 後 上 板 成 個 幾 鐘...

我 也 想 過 故 意 犯 嚴 重 板 規 等 人 把 我 永 久 停 板,


冇 左 個account我 就 唔 會 上 板...

不 過, 我 仲 想 留 在 這 裡 多 一 會, 等 九 巴 徹 底 改 善 穗 禾 苑


巴 士 服 務 後 才 離 開...


而 且, 我 也 接 受 了 新 挑 戰, 所 以, 我 會 最 少 多 留 半 年...


最 少 一 個 月 上 來 一 次...

所 以, 唔 好 取 消 我account著 呀!!我 會 小 心 貼 文 的!!

但 預 期 今 年 暑 假, 我 要 到 工 業 中 心 訓 練,


可 能 就 係 我 永 遠 離 開hkbdb既 時 候.

少 了 我, 也 沒 影 響 吧!!Article 5: (Request 6)

金 車 咪 又 係 冷 馬 一 架...


我 覺 得H字 牌 的 巨 龍, 富 豪 最 正, o的 位 夠 闊


47036-1


Article 6:


回應:

[01|02|03|04|05]

Re: Why KMB 13D have many ATS?


nwfb 740/740A (eg2346bc1@hcy.hkcampus.net) at Fri Feb 4 15:32:04 CST 2000 said:
> LV83 CM2681 (an7@isicmail.com) said:


> As title,today I saw alot on that route!why KMB


> not put ATS on 203E?I think 203E use ATS


> better than 13D.

不!!


二 條 線 都 唔 應 該 用!


K廠 仲 要 咁 多 金 巴 做 乜 鬼??


係 都 俾64K,77K,30,32...呢d線 用 先 啦!!Article 6: (Request 1)

我 認 為 它 們 比 較 適 合 行 走70,72,74A,270A,273A...Article 6: (Request 2)

> LV83 CM2681 (an7@isicmail.com) said:


> 你  講 得 有 D 道 理,64K 幾 多 人 搭,但 林 錦 公 路 會 否 行 唔 到 呢?


> -望 落 街 睇 到 九 巴ATS 行13D 的LV83

64K客 就 係 多 , 但 路 面 環 境 是 否 容 許 使 用ATS


則 是 一 個 疑 問 ; 至 於 以30、32的 客 量 , 用ATS


絕 對 浪 費 , 夠13D多 客 嗎 ?

ChristopherArticle 6: (Request 3)

> 公 安 (joelty@ismart.net) said:


>


> Why you think ATS in 203E is betterthan 13D?


Because 203E is more people get!but 13D not


so many people than 203E.Thank You.Article 6: (Request 4)

> Sodium BENZo@te~269M (jubilant@netteens.net) said:


>


> 多 人 就 比 架 舊ad你 囉


> 載13?人,多 過ats好 多


>


> 講 真,多 人 搭 又 會 有af,an??


>


>

Sodium BENZo@te
icq no 35436717


Have you ever seen any AL type serving on 203E?

The bus company 'claimed' no bus longer than


10m can run on 203E, though it doesn't 'count'


its single deck buses, which are all longer than


11m.

100/911R/M1/300/917 WongArticle 6: (Request 5)

But AF will reire in KMB,so put some ATS on 203E


is good.(this is only my opinion)


47032-1


Article 7:


回應:

[01|02|03|04|05|06]

Re: [路線通告]九巴59x線加密班次


LEMON (i-ray@i-cable.com) at Sat Feb 5 00:13:43 CST 2000 said:
> HC8726 (z0127629@ismart.net) said:


> 由2000年2月10日 起,59x線 將 會 加 密 班 次 及 空 調 巴 士


> 班 次,詳 情 如 下:


> 平 日


> 屯 門 開: 0530~2330 每4-10分 鐘 一 班


> 旺 角 開: 0630~0040 每3-10分 鐘 一 班


> 假 日 不 變


> 而 且 更 加 上'請 先 讓 傷 建 人 仕'上 落 標 語


> 資 料 取 自 湖 山 路 巴 士 站


>


> HC8726

請 問 你 們 認 為 九 巴 的59X路 線 可 否 分 拆 兩 條?我 覺 得 現 時59X路 線 繁 忙 時 間 真 係 好 容 易 頂 閘,我 覺 得59X路 線 有 必 要 分 拆 兩 條.Article 7: (Request 1)

嘩 佢D班 次 會 吾 會 係 全 屯 門 所 有X線 最 密 既 呢??,但 是 九 巴 應 該 檢 討 一 下 其 他 屯 門X線 的 需 求 吾 好 勁 加 車 落59X,但59X未 經 過 上 次 的 加 車 真 是 好 差,小 弟 認 為 要 加 車 會 是58X(同59X未 加 車 前 一 樣)60X在 繁 時 加 攝 車 略 加 班 次 在 非 繁 時,坐60X好 大 可 能 要 企,要 正 視 一 下!!Article 7: (Request 2)

九 巴 應 該 一 早 加59X班 次 啦!下 午2:30p.m見 到


AV86係 龍 門 居 頂 閘 出 旺 火,但 係 仲 有 人 上 唔 到


車.


如 果 加 低 地 台 巴 士 行,唔 知 加ATR,3ASV定AP呢?


唔 會 加ATS卦?都 唔 夠 載.Article 7: (Request 3)

> R Lai (raymansc@ismart.net) said:


>


> 昨 日 我 在 美 孚 逗 留 半 小 時(在 往 屯 門 方 向, 約5:45p), 佢 派 車 好 令 其 他 線 客 不 滿!


> 半 小 時 內


> 只 來 一 架 飛 站:58X, 67X, 68X及69X


> 60X 都 來 過 兩 三 部, 其 中 一 部 都 要 飛 站.


> 66X 來 過 四 部, 頭 部 空 車 到 美 孚 載 約 十 個 客, 第 二 部 七 成 滿, 跟 住 兩 部3AV一 齊 到, 前 八 成 滿, 後 半 空.


> 52X只 來 一 部 都 上 晒.


> 59A都 有 三 四 部, 全 部 半 空


> 60, 66 有 三 部, 一 樣 半 空


>


> 但 竟 然59X半 小 時 來 起 碼11/12部, 好 多 時 孖 車 到,


> 咁 多 部 無 一 部 要 飛 站!


> 全 部 唔 滿.


> 但 其 他 線 就 等 到 暈O左!


>


> 如 果 旺 角 深 水 埔 塞 車 脫 班, 都 無 可 能 佢 來 十 幾 部, 其 他 就 一 兩 部


> 見 到58X班 客 一 直 排 住!真 係 辛 苦.


>


> 希 望 九 巴 執 執 其 他 線 之 時 間 表 啦.


>


> 臨 走 前5分 鐘, 來 一 部 七 成 滿 的68X,


> 連 埋 大 部 分69X客 上 埋, 無 頂 閘 走.


> 最 後 來 的69X未 頂 閘 到, 走 時 都 頂 閘.

69x o的 客 長 年 都 受 班 次 不 足 之 苦 啦,


架 車 未 到 深 水  就 飛 站, 走 幾 架68x, 都 唔 來 一 架69xArticle 7: (Request 4)

> Volvo (patrickvolvos90@aol.com) said:


>


> a unconfirmed news that 59x will have Trident soon


You Know from where?If have trident is 10.6m or 12m?Article 7: (Request 5)

Common sense 都 答 到 你 啦, 佢 咁 客 量 點 落10.6m做 字 軌?

不 過, 上 旺 角 火 車 站 時 部12米 都 唔 易, 但 行 到 的.Article 7: (Request 6)

Surely 12M. This route is now serving residents of more than 10 estates. Really nightmare if starting the ride from Shamshuipo.


47067-1


Article 8:


回應:

[01|02|03|04|05]

Re: 九巴是否想拿金獅行過海線?


ES6310 (phoenix_lau@ctimail3.com) at Fri Feb 4 23:58:04 CST 2000 said:
> 超 豪 檸 少 .DL48 (nichlas@netvigator.com) said:


>


> 由 於 昨 日 上 慈 雲 山 ( 中 ) 時 聽 回 來 的 傳 聞 未 能 証 實 ,


> 本 來 唔 講 架 啦 , 但 今 日 都 要 講 少 少 。


> 昨 日 有 個 九 巴 司 機 同 人 談 話 , 由 於 大 聲 過 龍 , 所 以


> 我 走 去 聽 聽 。 佢 的 說 話 係 大 致 話 九 巴 會 派 金 車 行 走


> 116, 但 沒 講 車 款 。


> 由 於 本 年 度 九 巴 新 車 包 括130x躉 、30x超 豪 、60x超 時 代 及


> 30x猛 獅 , 論 行116來 說 , 三 條 大 斜 路 - - 斧 山 道 、 慈 雲 山


> 道 及 基 利 路 , 躉 及 猛 獅 均 很 適 合 。


>


> 當 然116行 超 豪 或MAN 24.310就 最 好 了 , 九 巴 到 時 就 終 於 有


> 一 條 派 車 超 越 新 巴 的 聯 營 隧 道 線 了 !

又 係K廠 線?


我 不 是 不 想K廠 有24.310,


只 是 不 想 在 這 裡 聽 那 些 〝 梵 音 〞 活 受 罪 ,


MAN還 是 行102/118吧 ,


九 巴 係 時 候 派 金 車 殺 入 東 區 心 臟 地 帶 了!


求 其 分 三 幾 架 行5/9就 算 啦......Article 8: (Request 1)

> 又 係K廠 線?


係 呀 , 不 過116派 過U廠 、S廠 車 架 !

> 我 不 是 不 想K廠 有24.310,


> 只 是 不 想 在 這 裡 聽 那 些 〝 梵 音 〞 活 受 罪 ,


佢 地 已 退 守PBDB, 您 大 可 放 心 了 !

> MAN還 是 行102/118吧 ,


您 咁 講 , 我 認 為 九 巴 應 將 金 車 放 落934及935, 因 為 他 們 係


荃 葵 線 , 而 係 他 們 希 望 投 放 的 對 象 。


而 我 估116極 其 量 都 係 超 豪 吧 ( 係 就 正 啦 ! )

> 九 巴 係 時 候 派 金 車 殺 入 東 區 心 臟 地 帶 了!


咁 可 以 係


L廠AP/ATR- -102


K廠ATR- -106


L廠ATS- -110


K廠3ASV/ATR- -116


L廠AP/3ASV- -118


K廠ATS- -606


o架 !


> 求 其 分 三 幾 架 行5/9就 算 啦......


咁 我 睇L廠6, 6A同K廠1, 297要 啦

超 豪 檸 少 .DL48


ICQ:53261307Article 8: (Request 2)

I think the arrangement/allocation above is more


fair to everybody, including passengers! Though I'm


not sure whether or not a German designed chassis


like AP can serve on 118

100/911R/M1/300/917 Wong


who somehow feels the number of ATR's on 112 is less


than before...Article 8: (Request 3)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 不 知 道, 但 紅 隧 線 則 免 問.

why can't cross the harbour ?Article 8: (Request 4)

看 來 嘉 祺 兄 是 說 除 紅 隧 外 , 東 西 隧 都 行 。


我 都 有 同 感 , 起 碼 唔 駛 迫 爆 車 , 而 且 西 隧 線 會 令 部 車 發 揮 得 更 好 。

當 然 最 好 換 晒 Super Olympian 而 用 MAN 行 的 968Article 8: (Request 5)

講 清 楚d, 係Cross Harbour Tunnel(紅 隧)先 無 咁 好


因 為MAN 係 無 大 陣, 當 車 子 在 隧 道 內 壞 了, 紅 隧 的 拖 車 只 能 以LONG 起 大 車 的 大 陣 來 把 車 拖 走, 這 樣 會 令MAN 的 底 盤....


不 過 我 架 代 表 車 都 多 次 被 受 考 驗 的 行 走117R, 118 和182 線


47068-1


Article 9:


回應:

[01|02|03|04|05]


Re: 北區巴士服務問題


愛上914巴 (chanmw11@hk.super.net) at Fri Feb 4 19:59:15 CST 2000 said:
> Simon_2A (simon-clt@i-cable.com) said:


> 回 應47049-2一 文, 100/911R/300/M1/917 Wong君 曾 說 有 區 議 員 反 對 巴 士 公 司 開 辦 由 北 區 往 九 龍 或 過 海 的 路 線, 是 涉'陰 謀'問 題.


>


> 按 照 正 常 的 想 法, 開 辦 新 巴 士 路 線 對 居 民 肯 定 是 有 利 而 無 害 的, 試 問 有 誰 願 意 每 日 要 兜 兜 轉 轉 才 能 到 公 司 上 班 和 到 學 校 上 課?


>


> 換 句 話 說, 這'陰 謀'問 題 並 不 涉 及 居 民 的 利 益, 那 麼 便 必 定 涉 及 大 力 反 對 開 線 的 區 議 員 的 個 人 利 益 了, 否 則, 他 們 也 不 會 放 棄 大 眾 利 益 而 大 力 反 對 開 線 吧!


>


> 既 然 開 線 會 影 響 他 們 的 利 益, 那 麼, 他 們 在 現 時 的 情 況 下 必 定 是 既 得 利 益 的 人 了, 對 嗎? 莫 非 他 們 正 在 運 作 一 些 交 通 事 業, 而 開 線 又 會 導 致 他 們 所 提 供 的 交 通 事 業 有 所 虧 損?


>


>


> 大 家 是 否 知 道 有 什 麼 北 區 的 交 通 事 業 (包 括 綠 小, 村 巴 等) 是 區 議 員 有 份 染 指 的?

今 時 今 日 新 界 北 區 的 交 通 十 分 '一 塔 胡 途 , 不 知 所 謂' , 這 已 經 不 是 '陰 謀' , 是 '擺 到 明' , 是 十 分 混 帳 的 運 輸 處 擺 到 明 要 偏 幫 KCR , 迫 害 市 民 一 定 要 搭 KCR , 即 使 現 時 繁 忙 時 間KCR擠 迫 非 常 , 這 十 分 混 帳 的 運 輸 處 又 係 要 市 民 搭 KCR , 死 都 唔 肯 將 270A 轉 全 日 , 新 巴 想 做978又 被 否 決 , 城 巴 的307轉 全 日 又 無 左 件 事 , 又 妄 想 將70取 消 , 這 又 是 運 輸 處 迫 害 北 區 及 大 埔 區 的 市 民 !

住 了 太 和10年 的 我 , 已 經 對 新 界 北 區 及 部 份 大 埔 區 的 交 通 已 經 十 分 失 望 . 有 現 時 的 運 輸 處 , 只 好 說 一 句 : 無 得 救 !

愛 上914巴Article 9: (Request 1)

老 陳 呀 老 陳, 睇 怕 你 都 無 謂 再 罵 他 們, 我 覺 得 這 樣 做 只 是 浪 費 自 己 精 力. 運 豬 署 班 「 食 屎 屙 飯 」o既 友 仔, 佢 地 唔 係 聾 、 就 係 啞, 唔 係 啞 、 就 係 低 能(頭 先 你 都 講 左 例 子), 唔 係 低 能 、 就 係 痴 線(城 記29R就 係 好 例 子), 唔 係 痴 線 、 就 係 戇dog.............!!! 要 佢 地 「 改 邪 歸 正 」, 睇 怕 十 世 都 未 必 得.......

如 果 有 人 話 要 反 運 豬 署, 一 定 會 舉 腳 贊 成 並 大 力 支 持 的 自 己 友--CentrolinerArticle 9: (Request 2)

Centroliner (jliemail@netvigator.com):

請 留 意, 本 板 不 容 許 此 等 對 人 或 機 構 作 出


的 無 理 批 評, 另 外 亦 請 不 要 使 用 粗 俗 的 字


眼, 請 修 改 你 的 文 章 以 符 合 有 關 規 定.

HKBDB AdminArticle 9: (Request 3)

My conspiracy theory isn't really just concerning


the protection of railways by these board representatives.

I now work in Wan Chai near Fenwick Street, and I


do enjoy 'express' direct service back to Fanling


Wah Ming...being 10R!

The sign at the busstop reads, 'Residential bus to


Wah Ming. Operated by Rotary Bus Co. (Shun Tat)


and co-sponsored by district board member xxx'.

Same holds true for the flyer I took for the route


between Sheung Shui and Tuen Mun, 'Operator: Ng's


Brother Travel Co. and co-sponsored by district


board member xxx'.

Suppose those franchised routes can serve all day,


would the business of these 'mung mo' buses drop?


The answer would be a definite yes!

So, is there any relationship between the operators


of these residential buses and those district board


members? I think you can ask them!

100/911R/M1/300/917 WongArticle 9: (Request 4)

我 對 我 果 區, 則 仲 有 少 少 期 望...Article 9: (Request 5)

> 欣 盛 的Eric (ericnet1@netvigator.com) said:


> 愛 上914巴, 你 搞 錯 了, 運 輸 署 已 經 批 准270A轉 全 日, 待 與 巴 士 公 司 商 討 派 車 安 排 後, 便 可 實 施.


>


> 欣 盛 的Eric


但307卻 胎 死 腹 中!! 我 不 奢 望307能 好 密(101,102......etc) ,但 希 望 有 條 全 日 過 海 線,儘 管 只 有15-20min. 一 班. 我 相 信 這 線 不 會 比117差,而 且 比117更 有 存 在 價 值!


47102-1


Article 10:


回應:

[01|02]


Re: 今晚新記rt.304有what巴士型號行走?


AV292 (otisdatr@netvigator.com) at Sat Feb 5 03:46:31 CST 2000 said:
> 小 丸 子 新 巴 開 逢DM6 rt.15C (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> As title:


>


> thx!


>


> JJ4786 rt.15C

DA55Article 10: (Request 1)

> KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> DA91,LA20......


還 有 超 豪(至 少 有5004).Article 10: (Request 2)

> DA1行796X, 上 ! (alx6@netvigator.com) said:


>


>


> 今 夜 看 見 至 少 有 兩 架 短 亞 躉 行304,


>  括#1618和#16XX。


> 詳 情 請 看 特 別 所 見5/2。


>


> DA1

剛 才 我 回 文 時 按 錯keyboard,


請 更 正 為

DA1


47092-1


Article 11:


回應:

[01|02|03|04]

Complain about M5!


100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) at Fri Feb 4 23:18:52 CST 2000 said:
Last night I went to Smithfield Road at Kennedy Town


to deliver something to a friend.

After I finished, I walked back out to Belcher's Street


and found the busstop for M5.

From my memory, I recalled when a M5 bus departed


from Belcher Bay, it would via Belcher's Street


once again before returning to Catchick Street.

Since the busstop didn't indicate whether or not


the busstop is only for alighting only or whatever


else, I assumed buses of M5 would stop there.

I then saw a MAN NL262 on M5, and I waived at the


bus to stop. Though the bus was on the fast lane


and totally ignored me!

With a doubt regarding the busstop, I finally walked


to Catchick Street, where I saw at least 3 buses


on 104. (just didn't want to walk back home from


Gascoigne Road, as if I took M5 I would take Tung Chung


MTR and K1) Finally, a bus on M5 arrived and I asked


the driver should M5 buses stop at Belcher's Street

The driver replied, 'Yes, we are officially to stop


by there! Though since almost nobody would board on


a bus from there, we never border to stop!'

This reminded my experience regarding once I wanted


to take A31 from Tai Wo Hau to Discovery Park, a bus


driver totally ignored me even though I was waiting


at the busstop and waived at the bus.

I shall complain the above to the bus company on


the next business day. Should I receive no reply,


I shall pass on the complain to newspaper and TD.

100/911R/M1/300/917 Wong


who doesn't always support certain bus company...Article 11: (Request 1)

> u.best (china@ismart.net) said:


> M5 is very bad!Last time i waited M5 at HKAEL


> station over 20 mins!


>


> I suggest you take GMB 54 from Kenndy Town


> to AEL station next time,just $3.6,via Connaught


> Rd West and Central and the frequency is reliable


> (about 10-15 mins)

I had little cash and use of Octopus is more convenient!

Of course, I prefer buses with automatic transmission,


unless the buses offer luxurious seats like those MAN 13.220...

Thanks for your suggestion though, I'll keep that


in mind!

100/911R/M1/300/917 WongArticle 11: (Request 2)

> 錦 才 將 軍 長 駐5B! (ronaldsamuel@ctimail.com) said:


>


> 睇 下 你 趕 唔 趕 時 間 啦


> 身 為 西 環 人 同MAN 既fans, 我 都 唔 會 坐M5


> 因 為 完 全 發 揮 唔 到 佢 既 性 能


> M5 全 程 快 則20分 鐘, 慢 則30-40分 鐘


> 54 由 堅 城, 點 慢 都 唔 會 多 過 三 個 字, 黃 昏 繁 時 另 計

Well, it was around 2130 hour last night, so there


was little to no traffic jam, and I believe it


took me around 15 minutes from Kennedy Town to Central.

Of course I'm a MAN fans too! In addition, I always


prefer to take the route with less passenges/business!

Also, does GMB54 (Worldwide MTR!) goes via AEL


Hong Kong Station? I know I can alight at Worldwide


Centre and walk back to Hong Kong Station, though


you know how lazy I'm....:)

100/911R/M1/300/917 WongArticle 11: (Request 3}

唔 係


由 堅 城 起 直 至 上 環 起54 會 依5X


次 後 只 會 停:


信 德, 民 吉 街, 交 廣, 中 環 碼 頭


(當 然 是 有 客 話 落 車 先 停 啦)Article 11: (Request 4}

I had little cash and use of Octopus is more convenient!

Of course, I prefer buses with automatic transmission,


unless the buses offer luxurious seats like those MAN 13.220...

Thanks for your suggestion though, I'll keep that


in mind!

100/911R/M1/300/917 Wong


47069-1


Article 12:


回應:

[01|02|03|04]

Re: 九巴是否曾經在很多年前開辦過 M5 及 M7 ?


DEREK (dereklaw@netvigator.com) at Fri Feb 4 20:05:09 CST 2000 said:
> 愛 上914巴 (chanmw11@hk.super.net) said:


> 九 巴 是 否 曾 經 在 很 多 年 前 開 辦 過 M5 及 M7 ?


>


> 愛 上914巴
M 5 同 M 7 就 未 開 過 , A 5 〔 啟 德 機 場 - - 太 古 城 ( 循 環 線 ) 〕 同 A 7 〔 啟 德 機 場 - - 九 龍 塘 地 鐵 站 ( 循 環 線 ) 〕 就 開 過 !Article 12: (Request 1)

其 實 九 巴 係 八 十 年 代 末 確 實 曾 經 開 辦M5及M7,


佢 地 當 然 唔 係 機 鐵 站 接 駁 線 ,


而 係 繁 忙 時 間 減 輕 地 鐵 彌 敦 道 沿 線 負 荷0既 路 線 。


M5往 來 尖 沙 咀 地 鐵 站 及 彩 虹(?)


M7往 來 尖 沙 咀 地 鐵 站 及 樂 富 ,


由 九 巴 開 辦 ,


以 上 兩 線 只 開 了 很 短 時 間 。

不 過 我 手 頭 上 沒 有 以 上 兩 線0既 資 料


(如 詳 細 路 線 及 班 次),


亦 可 能 會 有 錯 誤 之 處 ,


請 板 上 高 人 指 正 指 正!

JeffreyArticle 12: (Request 2)

這 兩 線 用 什 麼 車 ?


係 咪 全 部 黑 底 白 字 布 牌?Article 12: (Request 3}

> 公 安 (joelty@ismart.net) said:


>


> 好 似 有 條 唔 知M乜 行 又 一 村 至 九 龍 機 鐵 站(98年7月)


M2.Article 12: (Request 4}

M2: 由 九 龍 機 鐵 站 往 返 又 一 村, 經 窩 打 老 道, 太 子 道 西, 達 之 路.


但 客 量 奇 差, 開 辦 數 個 月 以 來 我 都 未 見 過 有 一 班 車 的 乘 客 超 逾


五 人. (M2全 程 收 費 七 元 是 一 致 命 傷)


47042-1


Article 13:


回應:

[01|02|03|04]

不可以!


VA36 (kchojbl@school.net.hk) at Sat Feb 5 03:50:29 CST 2000 said:
> chris (ckho@hkabc.net) said:


> 118客 量 好 多.但 絕 大 多 去 柴 灣.北 角 只 佔 小 數.為 何 不 直 接 上 東 廊.還 可 以 吸 引 搭 地 鐵 去 柴 灣 轉 乘118.因 為 快.平..你 '] 話 城,九 會 嗎???

因 為 朝 早 城 巴 8X 返 柴 灣 o既 班 次 超 級 唔 穩 定


o既 關 係 , 118 起 o左 都 幾 大 作 用 , 好 似 我 呢


o的 客 仔 咁 , 唔 趕 都 唔 會 搭 8X , 不 過 成 日 見


住 8X o的 班 次 , 真 係 心 淡 。 所 以 我 係 絕 對 唔


贊 成 118 唔 經 北 角 。

城 巴 班 司 機 o係 度 死 踩 爛 踩 , 搞 到 8X 被 城 巴


cut 時 間 , 朝 早 返 到 金 鐘 就 過 哂 鐘 , 踢 哂 返


小 西 灣...Article 13: (Request 1)

> chris (ckho@hkabc.net) said:


> 118客 量 好 多.但 絕 大 多 去 柴 灣.北 角 只 佔 小 數.為 何 不 直 接 上 東 廊.還 可 以 吸 引 搭 地 鐵 去 柴 灣 轉 乘118.因 為 快.平..你 '] 話 城,九 會 嗎???

若118來 回 程 均 直 接 上 東 廊, 全 程 便 要 加 價 至$10.10.


(根 據 公 共 巴 士 服 務 條 例) 因 為 這 樣 便 當 作 同603/641一 樣 性 質 的 路 線.

欣 盛 的EricArticle 13: (Request 2)

but i agree 118 to via N. Pt.


because sometimes there're just a few ppl travel 118, especially in non-peak-hr.


and 118 acts as an express rt. from kowloon


to north pt. so 118 better via north pt.


it via electric rd. and not takes much time~

NWFB 5035Article 13: (Request 3}

> 愛 上914巴 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 我 同 意 , 北 角 已 經 有102及112往 九 龍 西 , 118無 需 要 再 經 北 角 .

但102,112 都 要 經 英 皇 道,塞 到 死! 118亦 是 去 北 角 的 特 快


你 會 坐102/112去 北 碼/渣 華 道 嗎?都 係$8.9,梗 搭118 la!


> 反 而 我 認 為N118應 該 只 在 銅 鑼 灣 至 北 角 一 段 行 東 廊 , 因 為N122只 去 到 北 角.


>


> 愛 上914巴Article 13: (Request 4}

> 愛 上914巴 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 我 同 意 , 北 角 已 經 有102及112往 九 龍 西 , 118無 需 要 再 經 北 角 .


>


> 反 而 我 認 為N118應 該 只 在 銅 鑼 灣 至 北 角 一 段 行 東 廊 , 因 為N122只 去 到 北 角.


>


> 愛 上914巴

I would agree with the other boardmate regarding


118 via North Point.

On the other hand, I do understand for those who


need to go to Chai Wan really want express service.

Given the demand for both passengers in North Point


and Chai Wan/Siu Sai Wan, I think the bus companies


can open 118X by not via North Point. Maybe two


'normal' 118 for every 118X.

For those who can wait on the streets, they can


wait for 118X. For those only want a seat, they


can board on 118.

100/911R/M1/300/917 Wong


47021-1


Article 14:


回應:

[01|02|03]

Re: 13A歷史


AV102 GL3694 (terrychf@i-cable.com) at Fri Feb 4 14:32:07 CST 2000 said:
> 輝 仔 (cleng@net.polyu.edu.hk) said:


>


> 八 十 年 代, 13A是 來 往 九 龍 城 碼 頭 至 上 秀 茂 坪. 途 經 馬


> 頭 角 道/木 廠 街, 馬 頭 涌 道, 太 子 道, 彩 虹 道, 龍 翔 道,


> 觀 塘 道, 牛 頭 角 道, 物 華 街, 協 和 街, 曉 光 街 等.


>


> 當 時 是 繞 經 新 蒲 崗, 和 今 天 的6D一 樣.


>


> 八 十 年 代 後 期, 13A總 站 由 九 龍 城 碼 頭 遷 往 紅 磡 碼 頭. 並


> 取 消 繞 經 新 蒲 崗, 改 行 太 子 道 直 往 觀 塘 道. 初 期 在 土 瓜


> 灣 還 取 道 土 瓜 灣 道 往 紅 磡, 像3B/85C一 樣,


> 但 稍 後 便 改 經 馬 頭 圍 道 像15一 樣 來 往


> 紅 磡.


>


> 95年 頭, 13A和5K合 併 成 為13K, 紅 磡 總 站 改 為 九 龍 車 站


> (後 稱 紅 磡 車 站), 不 再 經 牛 頭 角 道.


>


> 再 過 多 約 兩 三 年, 13K終 告 取 消, 改 經 觀 塘 繞 道 成 為 今 天


> 的11X.


>


> --


> 輝 仔

我 記 得 當 時13A 仲 有 用N1-4 果 款Jubilant 行.Article 14: (Request 1)

係 亞!!我 都 搭 過 好 多 次!!!Article 14: (Request 2)

在13A停 九 碼 時 主 要 是 用AEC大 水 牛. 當 時 是 用 現 在2E


那 條 坑, 即 前 排 第 三 條.

轉 去 紅 碼 之 後, AEC也 開 始 退 役, 13A也 轉 用 圓 頂 寶.

之 後 轉 用Jubilant, 曾 經 也 有 過 雞, 直 至 取 銷. N1在 退 役


前 一 段 日 子


也 掛 過13A.

--


輝 仔Article 14: (Request 3}

> Anthony Lui (anthony.lui@plink.cityu.edu.hk) said:


>


> Yes. In the past. From Sau Mau Ping (Upper?) to Hung Hom Ferry. It is the predecessor of 13K and 11X.(cancelled in early 1990s.


>


> Anthony Lui


> Anthony's Bus Homepage


> http://drive.to/abh

無 錯, 係 上 秀 茂 坪


當 時 13A 是 行 牛 頭 角 道 的


13A 後 來 同 5K 合 併, 改 為 13K

上 秀 茂 坪 當 時 有 三 條 線 : 13A, 13C, 13E


後 來 13C 同 13E 取 消, 11C 及 13D 搬 入 上 秀 總 站


13A 改 了 做 13K, 13K 跟 住 改 了 11X


47081-1


Article 15:


回應:

[01|02]

Re: 64K 可用ATS ?!


攝車王AD225-GM6242 (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) at Fri Feb 4 22:01:42 CST 2000 said:
> 長 駐 大 埔 的GX 7271 (dicksony@netteens.net) said:


> 今 天 經 過 林 錦 公 路,見 到 個 牌 的 長 度 限 制 是11m,


>


> kmb可 否 用 經 驗 豐 富 的 車 長+ 只 有10.6M的ATS行64K ?

我 記 得 以 前64K用 過AV, 不 過 個 人 認 為ATS唔 會 行64K


因 為 除 左 林 錦 公 路 環 境 外 ,ATS個 地 台 咁 低 都 令 佢 唔 可 以


行64K, 因 為 佢 會 好 易 刮 到 車 底Article 15: (Request 1)

> Centroliner (jliemail@netvigator.com) said:


> 佢 唔 可 以 好 似ATR咁, 可 以 因 應 環 境 調 高/低 地 台 高 度 咩? 九 記 電 視 廣 告 果 架 都 得 啦(我 指 的 是690o個 個)


我 諗 九 巴ATS o既 低 地 台 較ATR為 低.


因 此,覺 得64K可 用AV行 走 會 較 好.Article 15: (Request 2)

> Joseph (ksliu6@ie.cuhk.edu.hk) said:


>


> AV 行 唔 到 架, 因 為 AV o既 實 際 長 度 係 超 過 11 米 架,


> 所 以 唔 可 以 行 林 錦. 唯 一 可 以 用o既 就 只 有 ADS 或 ATS.


> (不 過 U 廠 好 似 暫 時 都 冇 ATS!)

咁 又 唔 係 既 , 三 加 二 座 位0的 舊AD都 得 架 , 佢 地


係 十 一 米 長 的 , 而 唔 係 其 他 十 一 米 車 的 十 一 點


三 米 長 的 。 而 係 以 前 係 行 過 最 少 一 次 舊AD架 啦


, 係 開 頭 行ADS個 時 囉 , 有 架ADS壞 車 , 係 元 西


拉 左 一 架68M的 舊AD去 行 囉 。 我 都 搭 過 , 不 過 十


一 米 車 就 真 係 太 慢 啦 , 差 唔 多 四 十 分 鐘 先 由 我


屋 企 出 到 太 和 , 慢 過 三 菱 成 倍 時 間 !

64K最 佳 車 種 都 係AM架 啦 。

祝 大 家 讀 書 的 學 業 進 步 、 做 事 的 事 事 順 景 、


做 生 意 的 生 意 興 隆 , 以 及 身 體 健 康 、 財 源 廣


進 。


47060-1


Article 16:


回應:

[01|02|03|04a>]

Re: 各位識o吾識一位NWFB rt.23掛牌司機潘志和(no.0930)?


100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) at Fri Feb 4 23:48:16 CST 2000 said:
> 字 軌 人NWFB Rt.23 (thchau@ctiteens.com) said:


> ?

I hereby request the board admin/master to delete this


thread ASAP, since the privacy of individuals wasn't respected,


thankx!

100/911R/M1/300/917 WongArticle 16: (Request 1)

你 淨 係 話 佢 手 車 快 就 上 黎 講?????


仲 打 埋 人 個 全 名 同 員 工 編 號 出 黎?????


你 知 唔 知 新 巴 而 家 密 密 捉 車 長 炒 呀? 你 因 住 新 巴 因 為 個 車 長 手 車 快 而 炒 左 佢, o個 陣 我 問 你 點 死!!! 害 到 人 冇 左 份 工.Article 16: (Request 2)

請 勿 灌 水


請 勿 侵 犯 他 人 的 私 隱 權


多 謝 合 作Article 16: (Request 3}

It is just a matter of time you will be warned for this thread..........Article 16: (Request 4}

> 字 軌 人NWFB Rt.23 (thchau@ctiteens.com) said:


> 我 覺 得 佢 手 車 好 爽!

I think you should not show his full name and his employee no. here.

Anthony Lui


47038-1


Article 17:


回應:

[01|02|03]

Re: 特別報告:新巴 3332L 已改用人造皮座椅


DA1行796X,上! (alx6@netvigator.com) at Sat Feb 5 04:06:12 CST 2000 said:> DenniS DA54/1408 (da54@netteens.net) said:


> 特 別 報 告 :


>


> 小 弟 昨 晚 坐 3332L (Rt.2) 歸 家 ,


> 上 車 時 亦 不 覺 有 異 , 但 我 一 坐 下 時 ,


> 頓 覺 自 己 坐 的 座 椅 顏 色 有 異 。 細 看


> 之 下 , 才 發 現 自 己 坐 的 是 人 造 皮 座 椅 ,


> 款 式 和 其 他 33xxL 一 樣 , 只 是 皮 面 換 了


> 與 DM6 / DA81 同 款 的 。 坐 感 不 俗 , 亦


> 未 覺 太 跣......


>


> 全 車 所 有 座 椅 皆 換 了 , 只 欠 司 機 位 及


> 輪 椅 背 墊 仍 為 絲 絨 。


>


> 特 別 報 告 完 畢......

其 實3331L開 始 用 人 造 皮 座 椅 ,


若 然 排 在 最 末 的10架 矮 躉 都 會 用 它 吧 。

DA1Article 17: (Request 1)

新 巴 一 早 就 應 該 轉 用 人 造 皮 座 椅 啦!!又 易 於 清 潔!!Article 17: (Request 2)

係 呀!~今 日3332L在15號 望 入 去 皮 椅 感 到 愕 然 呀!


不 過 好 似 靚 過 絲 絨Article 17: (Request 3}

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


> 歡 迎 新 巴 臨 崖 勒 馬, 放 棄 使 用 華


> 而 不 實, 難 於 清 潔 的 絲 絨 凳.


>


> --


> 車 匙!

不 過 都 跌 左 好 多 馬 落 崖 啦 :)


亦 係 時 侯 吸 取 教 訓 醒 覺 啦..


47074-1


Article 18:


回應:

[01|02|03]

【相片】新巴路線 3X? + 金躉金超豪合照


Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Fri Feb 4 20:51:08 CST 2000 said:


1. 相 片 冇 造 馬


2. 新 巴 當 然 冇 條 線 叫 3x


3. 其 他 疑 團 自 己 估 (應 該 唔 難 估)梗 係 覺 得 超 豪 「 哈 哈 笑 」 位 比 躉 的 厚,


不 知 大 家 有 冇 同 感?

--


車 匙!Article 18: (Request 1)

我 都 覺 得 係 , 而 且 對 眼 比 較 凸 , 泵 把 上 的 鏍 絲 位


大 家 都 唔 同 ; 不 知 道 躉 的 車 頭 擋 風 玻 璃 高 些 還 是


隻 車 門 矮 些 , 原 來 兩 者 又 有 一 處 不 同 的 地 方 , 連


帶 倒 後 鏡 的 位 置 也 不 同 。

ChristopherArticle 18: (Request 2)

> VA64 (kc09936@kc.hkcampus.net) said:


> 這 是 正 在 轉 電 子 牌 的43X?

答 對, 其 實 文 章 47065-1


已 提 供 了 端 倪. 呢 幅 相 冇 專 登 影 佢


轉 成 3x o既. 不 過 另 一 幅 試 圖 影


佢 轉 3x o既 超 豪 就 慢 o左 少 少 按


掣, 晒 了 出 來 變 了 空 白 牌. :)

--


車 匙!Article 18: (Request 3}

而 且 超 豪 車 身 好 像 比 躉 高 一 些


47089-1


Article 19:


回應:

[01|02]

Re: Profile updated with AEL bus info.


280 (99278341d@polyu.edu.hk) at Fri Feb 4 23:27:27 CST 2000 said:
> 100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) said:


> Thanks to the suggestion by another boardmate, I


> just updated my 'member's profile' to include


> information regarding scheduled bus information


> for AEL shuttle bus routes.


>


> Should you find any incorrect information, please


> let me know by either a message on this board or


> e-mail me at jerry200wong@yahoo.com


>


> Thank you very much and Happy Chinese New Year!


>


> 100/911R/M1/300/917 Wong

同 我 以 前 一 樣...

呀!!想 問 問 機 場 穿 梭 有 固 定 派 車 嗎??怎 樣 研 究 才 好??


到 現 在 也 搞 不 清 有 幾 多 長man, 幾 多 短man, 同 仲 有d乜 車 種...


我 對 巴 士 既'熱 情'退 化 了 嗎???

唔 好 意 思 在 這 裏 問:你 收 到 我 的e-mail嗎??Article 19: (Request 1)

> 100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) said:


>


> Buses on K1, being 10.2m MAN 13.220, are scheduled


> buses for K1 only, as they're too long for any other


> AEL shuttle bus routes.


>


> Also, those Mitsubishi Rosa 98 should be scheduled


> buses for K5.


>


> I should include all the buses for AEL shuttle bus


> routes in my information. There are 4 MAN 13.220


> (the long ones), 2 Toyota Coasters, 3 Mitsubishi


> Rosa 98, and about 11 MAN 10.160 (short MAN).


>


> Actually, unless you live or work in the neighborhood


> for these routes, I don't expect anyone to collect


> such information.


>


> I live at Austin Road so I can easily observe buses


> on K1/K5. While my office is located at Jaffe Road


> near Fenwick Street, so I can easily observe both


> H1 and H2.


>


唔...K5 is operating between...??


i don't know.

機 場 快 線 初 開 時 好 像 冇k5...還 是 我 記 錯??

> Yes, though I had trouble replying, could you send


> me another one or provide me with another e-mail


> address?

understand the 'table'??


i posted it somewhere in the website...

you can reply me at:


lawkc@hongkong.com
> Once again, Happy Chinese New Year to everyone...


>


happy Chinese new year^_^Article 19: (Request 2)

> 280 (99278341d@polyu.edu.hk) said:


> 唔...K5 is operating between...??


> i don't know.


>


> 機 場 快 線 初 開 時 好 像 冇k5...還 是 我 記 錯??


>


Yes, K5 is the newest AEL shuttle bus route. It serves


Holiday Inn Golden Mile at Mody Road, Park Hotel


at Cameron Road, Miramar Hotel and Kimberley Hotel


at Kimberley Road, and BP International House at


Austin Road. The route uses exclusively Mitsubishi


Rosa (98) long wheelbase with recline seats and


luggage racks.

For further routing information, I can e-mail it


to you should you be interested.


>


> understand the 'table'??

Yes! Thankx!

100/911R/M1/300/917 Wong


47076-1


Article 20:


回應:

[01|02]

Re: 九巴92的乳豬盤


3AD46-四順網負責人 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) at Fri Feb 4 23:10:38 CST 2000 said:
> 280 (99278341d@polyu.edu.hk) said:


> 從 四 順 網 得 知92線 週 六 同1至5班 次 不 同.


>


> 但 記 得 對 上 一 次(2000年 一 月)


> 我 睇 空 調 巴 士 服 務 時 間 表 只 有 平 日 假 日 之 分.


>


> 那, 乳 豬 盤 有 冇 錯??

我 都 想 知 點 解 乳 豬 盤 同 由 fax 拿 回 來 的 時 間 表 係 唔 同 的

就 舉 111 為 例, fax 的 資 料

平 日 坪 石 開         平 日 中 環 開


0625-0945  5    0630-0945  5


0945-1305  10    0945-1305  10


1305-1950  5    1305-1950  5


1950-0032  6    1950-0032  6

假 日 坪 石 開         假 日 中 環 開


0630-0945  5    0630-0945  5


0945-1305  10    0945-1305  10


1305-1950  5    1305-1950  5


1950-0032  6    1950-0032  6

但 是 個 燒 豬 盤 上 寫 的 九 巴 冷 氣 車 開 車 時 間 是 這 樣 的

平 日 坪 石 開         平 日 中 環 開


0625-0725  5    0730-0825  5


0830-0925  5    0930-1025  5


1030-1125  6/7   1130-1225  6/7


1230-1325  6/7   1330-1425  6/7


1430-1525  5    1530-1625  5


1630-1725  5    1730-1825  5


1830-1924  6    1930-2024  6


2030-2124  6    2130-2224  6


2230-2324  6/10   2330-0032  6/10

假 日 坪 石 開         假 日 中 環 開


0625-0715  5    0720-0805  5


0810-0855  5    0900-0945  5


0950-1035  5    1040-1125  5


1130-1215  5    1220-1305  5


1310-1355  5    1400-1445  5


1450-1535  5    1540-1625  5


1630-1715  5    1720-1805  5


1810-1855  5    1900-1945  5


1950-2032  5    2038-2120  5


2126-2208  5/6   2214-2256  5/6


2302-2344  7    2300-0032  7

你 話 究 竟 假 日 06:25 有 無 車 開 ?

乳 豬 盤 上 的 冷 氣 車 時 間 表 唔 係 咁 可 靠 的


經 常 因 車 務 調 動 而 調 整


此 線 假 日 很 多 時 會 加 開 特 別 車 的

如 果 星 期 日 有 一 大 批 菲 律 賓 人 在 西 貢 聚 會 (教 堂)


之 後 會 有 加 班 車 開 出, 以 前 會 拿 走 29M 的 車


現 在 冷 馬 多 了, 就 用 冷 馬 開 特 別 車

92 應 該 有 三 架 三 軸 熱 狗 行Article 20: (Request 1)

> 3AD46-四 順 網 負 責 人 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


>


> 我 都 想 知 點 解 乳 豬 盤 同 由 fax 拿 回 來 的 時 間 表 係 唔 同 的

我 也 有 相 同 經 歷, 那 就 是 數 一 數2長 既 九 巴70號...


>


希 望 九 巴 知 道 有 乘 客 會 跟 時 間 表 搭 車 的,


請 佢 地 發 表 正 確 的 官 方 班 次 及 空 調 巴 士 班 次!!


有 不 少 選 冷 馬 既 乘 客 靠 乳 豬 盤 的!!


雖 然 好 少 人 會 這 樣 做.Article 20: (Request 2)

> 長 駐 大 埔 的GX 7271 (dicksony@netteens.net) said:


>


> 92是 否 已 全 冷?

未, 但 冷 應 多 過 非 冷...


47046-1


Article 21:


回應:

[01|02|03]

Re: 尋車


GP6441 (sou02348@sou.hkcampus.net) at Sat Feb 5 00:31:42 CST 2000 said:
> 喜 歡BL85沙 仔 迷 (wong01@netteens.net) said:


> 以 下 巴 士 現 時 在 哪 廠 和 哪 線 服 務


> AD280(GS227)是 否 從L廠 調 到S廠


> AD282(HA9145)


> AD286(HA9400)


AD286係U廠 車,星 期 三 見 佢 行269M,不 過 唔 知 係


唔 係 掛 牌


> AD288(HA9879)


> AD289(HA9916)


> M74(DH508)


> BL119(DG4152)是 不 是K廠 後 備Article 21: (Request 1)

> AD280(GS227)是 否 從L廠 調 到S廠


對, S廠 後 備

> AD289(HA9916)


S廠 86正 字 軌

HB 916Article 21: (Request 2)

> AD280(GS227)是 否 從L廠 調 到S廠


Yes, I saw it on 89B a week ago.


> AD282(HA9145)


Route 14


> AD286(HA9400)


> AD288(HA9879)


Route 14, but it crashed at Kai Yip a few days ago.Article 21: (Request 3)

> BL119(DG4152)是 不 是K廠 後 備


M74-好 似 係 在 元 朗 廠.


47044-1


Article 22:


回應:

[01|02|03]


Re: 車多部.


慈雲山居民martin (lck1000@hkstar.com) at Fri Feb 4 15:07:29 CST 2000 said:
> LV83 CM2681 (an7@isicmail.com) said:


> 如 題.因 小 弟 想 影.


> All NWFB SF.


> All NWFB ML.


> ALL NWFB 33XXL.


> All KMB AF.


> All KMB DM.


> KMB M88.


> 唔 該.


> LV83 CM2681-在 澳 洲 回 港 渡 新 春 及 影 巴 士-到 此 一 遊.

==================================================


ML--43X


AF--203E


DM--15A,18

慈 雲 山 居 民martinArticle 22: (Request 1)

> All KMB AF.

多 數 行rt203E,rt285

> All KMB DM.

多 數 行rt8,rt18.

> KMB M88.

M88在rt53.

S3N353Article 22: (Request 2)

> All KMB DM.


以 下 路 線 有DM掛 牌


2D,5D,8,14C(好 亂),15A,18,28A,45.Article 22: (Request 3)

我 昨 天 已 回 答 了 各 下:


> 如 題.因 小 弟 想 影.


> All NWFB SF.


路 線15號88號,假 日 照 常


> All NWFB ML.


路 線8號43號X84號


> ALL NWFB 33XXL.


非 常 廣 泛,包 括2號8號9號15號M2125號等 等,


足 跡 遍 全 港


> LV83 CM2681-在 澳 洲 回 港 渡 新 春 及 影 巴 士-到 此 一 遊.

先 預 祝 各 位 龍 馬 精 神 、 心 想 事 成 、 有 伴 侶 的 佳 偶


天 成 、 全 人 類 長 命 萬 歲!


47031-1


Article 23:


回應:

[01|02|03]

Re: 690同691可否cut一線??


Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Fri Feb 4 19:25:37 CST 2000 said:
有 冇 想 過 你 為 何 要 cut 691? 只 因 路 線 重 疊?


還 是 想 從 而 cut 車, 紓 緩 路 面 擠 塞?

假 如 你 的 建 議 成 事, 那 麼 由 於 691 原 有 的 乘


客 要 改 搭 690, 那 麼 690 就 要 加 班 應 付, 最


後 可 能 加 到 跟 從 前 690 和 691 車 輛 的 總 和,


達 不 到 cut 線 cut 車 的 目 的.

--


車 匙!

> Electone Guy S3BL103 (syleung@glink.net.hk) said:


> 690同691路 線 幾 乎 相 同 ,cut 691, 然 後690兜 埋 坑 口 , 由 九 、 新 、 城 三 劍 合 壁 派 車 , 可 唔 可 以 ?Article 23: (Request 1)

兩 條 線 都 有 好 多 客, 做mud要 合 併?

如 果 照 你o既 意 思, 所 有 將 軍 澳 路 線 都 經 將 隧 或 寶 琳 道, 不 如 將 所 有 將 軍 澳 線 合 併 做 兩 條:

一 條 由 尚 德 開 出, 經 坑 口,寶 琳,翠 琳,康 盛,寶 琳 道,觀 塘,機 隧,尖 沙 嘴,旺 角,深 水 步, 往 美 孚.


另 一 條 由 康 盛 開 出, 經 翠 琳,寶 琳,坑 口,尚 德,將 隧,藍 田,東 隧,側 魚 涌,太 古,耀 東,柴 灣,小 西 灣,東 廊,灣 仔, 往 中 環.

我 唸 云 云 巴 士 公 司 中, 只 有 一 間 希 望 這 樣 做......
Simon_2AArticle 23: (Request 2)

If so, passengers from Hang Hau/Hau Tak may not


be able to board on the bus in the morning.

Also, how about passengers at Metro City and Po Lam?

100/911R/M1/300/917 Wong


who is always against combination of bus routes...Article 23: (Request 3)

你 估o下 上 康 盛 要 用 多 幾 多 時 間?

我 估 起 碼 多20分 鐘


47027-1


Article 24:


回應:

[01|02]

Re: 超特別所見


K' (hsbt@netvigator.com) at Fri Feb 4 13:06:52 CST 2000 said:
> 華 貴43x (97005455@plink.cityu.edu.hk) said:


> 43x今 日 派 車 超 特 別, 出 現 了 南 區 前 所 未 見 的 超 奧, 再 加 上


> 都 普 躉 及 亞 記 躉 混 合 行 走, 如 果 大 家 有 空 的 話, 不 妨 到 華 貴 巴 士 站 走 走!

At 30/1/2000 already have one Super Olympian in rt.42.

There's ony one can surpass K, & that's K'.....Article 24: (Request 1)

唔 好 意 思!43x的 超 奧 在 下 午 已 被ML所 替 換!另 外, 都 普 躉 亦 已 被ML所 換

華 貴43xArticle 24: (Request 2)

> 愛 上914巴 (chanmw11@hk.super.net) said:


>


> 新 巴 終 於 今 時 今 日 才 開 始 懂 得 重 視43x , 算 啦 , 知 錯 能 改 都 好 過 死 不 悔 改 ! 43X 早 就 應 該 要 全 冷 巴 , 因 為 係 行 隧 道 .


>


> 等 了239日 才 等 到914全 冷 的 '愛 上914巴'可 能 係 今 晚 新 記rt.304有10XX,50XX,今 日rt.43X才 有


10XX,50XX!
JJ4786 rt.15C


47026-1


Article 25:


回應:

[01|02|03]

Re: Single door LM


錦才將軍長駐5B! (ronaldsamuel@ctimail.com) at Fri Feb 4 17:42:43 CST 2000 said:
> Hutchcity (hutchcity@ctimail3.com) said:


> LM will be come single door and will be


> back to England soon.


>


> Hutchcity

又 有 咩 證 明?


又 好 似 上 次 咁'估 計'?Article 25: (Request 1)

請 問 你 在 那 裏 得 知LM改 單 門.Article 25: (Request 2)

How do you know the LM will become single door. And are you sure that they will be delivered to UK soon?

VOLVOArticle 25: (Request 3)

Will the front door be widen?


47070-1


Article 26:


回應:

[01]

Re: 地鐵巴士???


100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) at Fri Feb 4 21:41:04 CST 2000 said:
> 角10棒 (jacky_kwan@ctimail.com) said:


> 請 問 各 位 知 唔 知 地 鐵 經 營 左 咁 耐,有 無 曾 經 自 己 開 辦 過 接 駁 巴 士 線 呢? 有 既 話 係 幾 時 呢?


>


> thanks.......

The Toyota Coaster for staff use certainly would


be one of them. Though I've no idea regarding its


routings.

100/911R/M1/300/917 WongArticle 26: (Request 1)

> 查 篤 撐 ‧ 查 小 欣 (cityflyer@i-cable.com) said:


>


> 多 條 機 鐵 接 駁 路 線 便 是 一 個 好 例 子 。

接 駁 巴 士 是 由 冠 忠 經 營 的 , 這 算 是 自 己 經 營 嗎 ?


47056-1


Article 27:


回應:

[01|02|03]

問九巴5A歷史


Anthony Lui (anthony.lui@plink.cityu.edu.hk) at Fri Feb 4 17:20:37 CST 2000 said:
以 下 是 靠 本 人 多 年 來 明 查 暗 訪 所 得 , 請 大 家 補 充 , 以 求 完 整 。

開 辦 日 期:

票 價:


Feb 1977: 30 cents


????: 60 cents


????: 90 cents


????: $1.4


????: $1.6


????: $1.7


????: $2.2


????: $2.4


1996: $2.7

用 車:


字 軌


?????


平 頂 方 角 寶:


BV307


?


利 蘭 阿 林 匹 阿9.5米:


CZ9667?


DA110?


DA144?


CZ9123?


DB7782?


DB7872


DE4044?


DE4413?


DE3414?

圓 頂 寶:


BN5071


BN5074


BN5707?

平 頂 方 角 寶:


BT4344


BT533?


BT207?

丹 尼 士 大  把:


CA3778


CL8909?


CM108


CM469

利 蘭 阿 林 匹 阿11.3米:


DV9708


DW2644


DP7392


DY9392

曾 用 之 特 別 派 車:


丹 尼 士 優 越 型:


DC6683


DA????


?

S3M:


?

丹 尼 士 龍 型11米:


DM9890


ES????


?


利 蘭 阿 林 匹 阿11.3米:


GB2444


EH????


DL1142


?

Anthony Lui


Anthony's Bus Homepage


http://drive.to/abhArticle 27: (Request 1)

票 價:


Jul 1973: 30 cents


Feb 1980: 40 cents


Apr 1981: 60 cents


Jan 1985: 80 cents


Feb 1987: $1.0


Jan 1989: $1.2


Mar 1990: $1.4


Mar 1991: $1.6


Apr 1993: $1.8


Apr 1994: $2.2


Apr 1995: $2.4


Apr 1996: $2.5


Dec 1997: $2.7Article 27: (Request 2)

> 丹 尼 士 優 越 型:乜0黎 架 ? ? ? ?Article 27: (Request 3)

請 不 要 把 文 字 寫 在 有 > 符 號 的 一 行 , 該 符 號


是 在 回 文 時 用 以 識 別 舊 文 的 , 及 請 不 要 私 自


加 上 > 符 號 , 請 注 意 有 關 的 規 定 !

Christopher


47040-1


Article 28:


回應:

[01|02]

Re: U廠AD一問


AV292 (otisdatr@netvigator.com) at Fri Feb 4 18:05:48 CST 2000 said:
> 喜 歡BL85沙 仔 迷 (wong01@netteens.net) said:


> 以 下AD是 從 哪 廠 調 到U廠


>


> AD9(EU9513)


K depot spare bus before


> AD16(EV3060),該 車 以 是 否 在S廠


> AD113(FL590)


K depot, route 101


> AD35(EW6225)


K depot, spare bus


> AD40(EX2116)


L depot


> AD41(EX2369)


> AD141(GH6231)


K depot, route 101


> AD183(GJ5913)


K depot, route 215X


>


> 近 來 還 有 幾 輛GJ牌 及GH牌AD又K廠


> 調 到U廠,請 問 該 車 和 編 號


Some K depot AD on route 215X goes to U depot and run on route 52X


like AD180 and 188


Another examples of AD from K depot to U depot are


AD22,AD109,AD143,AD168,AD186,AD270,AD286 etc......

K DEPOT LOSES TOO MANY AD THESE DAYS


ALSO SOME GO TO S DEPOT LIKE AD86,AD92,AD246Article 28: (Request 1)

> AD113(FL590)


U(271)--->K(101)--->U

FW5572Article 28: (Request 2)

> AD9(EU9513)


這 車 以 往 與AD8一 齊 經 常K、L兩 邊 走 , 入U廠


前 好 似 係L廠 。

> AD35(EW6225)


> AD40(EX2116)


> AD41(EX2369)


呢 三 架 車 原 本 都 係L廠 。

Christopher


47028-1


Article 29:


回應:

[01|02]

Re: 以後各位都唔洗再去蓮花地


LV83 CM2681 (an7@isicmail.com) at Fri Feb 4 15:42:25 CST 2000 said:
> 馬 鞍 山 之 友HN7282 (t263524@ctimail.com) said:


> 小 弟 尋 日 同 幾 位 志 同 道 合 去 蓮 花 地,睇0下 有 冇


> 荀0野 執,但 係 當 去 到 時 發 現 入 面 冇'新 車'兼 冇


> 人(可 能 放 假 啦),於 是 我 地 四 圍'參 觀'..


>


> 除 左 見 到D AF用0既 凳 堆 埋 一 堆 之 外,我 地 又 上


> 0左 去D雞 到 參 觀,除 左 部 有'偉 易 達'廣 告0既 雞


> 之 外,其 餘 三 部 都 已 經 拆0西 入 面D 0野,攪 到 不


> 似 雞 形!(唉......!)


>


> 呢 個 時 候 突 然 有 人[落 閘 放 狗],想 趕 我 地 走,好


> 彩 我 地 走 得 快,如 果 唔 係......


>


> 之 後 有 個 亞 叔 行 過,問 我 地 係0米 巴 士 迷,我 地 話


> 係,跟 住 個 亞 叔 就 話...乜0野 環 保 署 唔 俾,呢 度


> 再 唔 會 有 巴 士0黎!


>


> 雖 然 我 地 唔 明 點 樣 唔 俾,但 係 我 淨 係 知 道 一 樣0野:


> 以 後 唔 洗 再 去 蓮 花 地!


>


> 順 帶 一 問,個 亞 叔 話 個 拆 車 場 會 搬,但 唔 知 搬 去 邊,


> 想 問 各 板 友 知 唔 知?


>


> THX!!


>


> 馬 鞍 山 之 友


> HN7282,祝 各 位 財 運 亨 通!


搬 ?


會 否 是 河 上 鄉?也 可 能 "?上 白 泥.Article 29: (Request 1)

電 視 台 的 時 事 節 目 經 常 說 那 些 貨 櫃 場 、 廢 車 場 、


停 車 場 、 垃 圾 場 等 等 全 部 都 會 影 響 環 境,地 政 總 署


與 環 保 署 已 經 極 力 掃 除 這 些 影 響 環 境 的 地 方,是 日


封 殺 巴 士 廢 車 場 也 不 足 為 奇 。

預 祝 各 巴 士 迷 龍 馬 精 神 、 心 想 事 成 、 有


伴 侶 的 佳 偶 天 成 、 全 人 類 長 命 萬 歲!Article 29: (Request 2)

可 能 興 建 西 鐵 支 線


47024-1


Article 30:


回應:

[01]

Re: 告別105A


100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) at Fri Feb 4 18:17:01 CST 2000 said:
> DL (ss78k@netteens.net) said:


> 昨 日 是105A尾 日,我 和 數 位 巴 士 迷 去 送 最 後 一 程.


> 6:10p.m,最 後 一 班 由 港 澳 碼 頭 開 出,那 輛 是 九 巴 後 備AL


> (FN7831)......沿 途 只 得20多 人 上 車......經 過40分 鐘


> 車 程,終 於 到 了 海 隧 口,我 亦 下 車 了!


>


> 新 巴 並 冇 貼 任 何 取 消 通 告,而 九 巴 則 貼 了!


>


>


> DL

Just curious, why didn't you guys take the 'full'


trip of 105A? You guys didn't need to alight as


the evening service of 105A had no terminus on Kowloon


side as a circular route.

100/911R/M1/300/917 WongArticle 30: (Request 1)

> DL (ss78k@netteens.net) said:


> 昨 日 是105A尾 日,我 和 數 位 巴 士 迷 去 送 最 後 一 程.


> 6:10p.m,最 後 一 班 由 港 澳 碼 頭 開 出,那 輛 是 九 巴 後 備AL


> (FN7831)......沿 途 只 得20多 人 上 車......經 過40分 鐘


> 車 程,終 於 到 了 海 隧 口,我 亦 下 車 了!


>


> 新 巴 並 冇 貼 任 何 取 消 通 告,而 九 巴 則 貼 了!


新 巴 在 電 話 熱 線 中 亦 已 提 了 105A 在 8/2 起 停 止 服 務


>


>


> DL


47110-1


Article 31:


回應:

[01]

Re: 年宵特車客量+巴士迷影相情況


Jason Lee (waiman98@ctimail.com) at Sat Feb 5 02:25:13 CST 2000 said:
> KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> 以 下 是 以 怡 東 酒 店 外 巴 士 站 統 計(截 止12:45AM)


>


> 由 於 站 細 兼 塞 車 令 部 份 巴 士 倒 流 唔 切.


> 102S:用 車4XX-6XX+AD,3AD,AL


> 大 部 份 班 次 都 全 滿


>


> 106S:用 車AV,3AV+10XX,16XX


> 每 班 有85%甚 至 頂 閘


>


> 107S:用 車5XX,6XX+3AV,ATR


> 12:00AM前 全 頂 閘,之 後 保 持8/9成.


>


> 112S往 維 園 大 多 頂 閘.


>


> 其 他:


> N590客 量 參 差,僅10-15人(往 南 區)


>


> N90同 平 時 相 若.


>


> N170往 沙 田 全 滿


>


>


> 在 海 旁 見 到 有 幾 個 巴 士 迷 帶 齊 腳 架 影102S


> 106S,107S.不 過 個 度 太 多 人 我 覺 得 在 如 此


> 人 多 的 情 況 下 影 車 未 免 會 影 響 他 人.


>


>


> 請 接 力........


> (各 位 可 否 提 供N111,N112,N671,N619,N601,


> 304,308...客 量,因 我 迫 不 到 去 永 興 街 果 面)

在12:30am,我 在 永 興 街 見 到 有 一 班304居 然 空 車 開 出,


而 且 有2,3架304之 多


N112大 排 長 龍,要 由 本 是 行308的3307L,用 作N112


之 後 有2架N122改 用N112.


N111完 全 無 車,人 龍 不 多


N592,N96有 車 無 人 上


308被2架106車 接 晒,我 搭DA4回 家,上 客 不 多.

Jason LeeArticle 31: (Request 1)

> KIT,AL65(641) (williamc@tsl.net.hk) said:


>


> 請 接 力........


> (各 位 可 否 提 供N111,N112,N671,N619,N601,


> 304,308...客 量,因 我 迫 不 到 去 永 興 街 果 面)

永 興 街 那 面:


(N)8P 差 唔 多 全 部 車 都 滿.


(N)96 每3-5分 鐘 一 班,去 到 堅 拿 道 天 僑 有7-8成 滿.


(N)592 每3-5分 鐘 一 班,平 均 有7-8成 滿.


304 客 量 參 差,我 見 到 僅15人,可 能 剛 剛 有42掛.

高 士 威 道:


72,72S,N72 三 條 線 基 本 上 一 樣,D客 見 到 邊 架 就 上,往 南 區


平 均 有6-7成 滿.


N671 往 九 龍 有5-6成 滿(高 士 威 道 時),往 南 區 都 有10-15人.


N112 往 九 龍 頂 閘.

但 係N590就 真 係 幾 唔 惦,1點 幾 時 見 到 兩 架 往 中 環 的 車 冇 人 坐,


往 海 怡 亦 只 得10-20人.

請 接 力.........

在 高 士 威 道 塞 了 九 個 字N592的


Wing


47103-1


Article 32:


回應:

[01]

Re: 城記今晚非法開辦rt.77S!


Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Sat Feb 5 02:28:58 CST 2000 said:
> 小 丸 子 新 巴 開 逢DM6 rt.15C (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 今 晚,城 記 冇 事 先 通 知 運 豬 局 非 法 開 辦rt.77S 筲 箕 灣--


> 銅 鑼 灣!城 記 真 係 好 狡 便....

1. 你 如 何 知 它 沒 通 知 運 輸 署 (不 是 運 輸 局)?


2. 什 麼 是 '狡 便'?

--


車 匙!Article 32: (Request 1)

其 實 呢 個case可 唔 可 以 視 為 與 平 日 新 巴 將112特 車 「 搞 」 做112S同 類?

因 為77S可 被 視 為77 0既 特 別 車 ,


附 屬77, 唔 係 一 條 獨 立0既 路 線 。

只 要 收 費 、 行 車 路 線 同77相 同 ,


城 巴 咁 做 應 該 唔 係 問 題 。

有 錯 請 指 正

Jeffrey


47100-1


Article 33:


回應:

[01]

Re: 交通活消息


錦英苑87D (m3060502@netvigator.com) at Sat Feb 5 00:57:46 CST 2000 said:
> S3BL264 (albert@dascom.com.hk) said:


> N111


> N112


> 己 經 開 出


> 金 鐘 銅 羅 彎 灣 仔 交 通 十 分 塞 車

N85,N86,N281,N680各 頭 車 亦 已 開 出~


錦 英 苑 巴 士 總 站 非 常 混 亂!Article 33: (Request 1)

1:50am,地 點 海 柏 花 園,見 到 有680出 現,當 佢 係 尾 車 計 的 話,


佢 用 左2個 鐘 先 返 到 黎,平 時1個 鐘 多d都 得 啦,不 過 我 印 象 中


尾 車 去 利 安 係 新 巴 的,所 以.....超 過2小 時 車 程


47097-1


Article 34:


回應:

[01]

Re: 新巴有否一條由維園至華富路線 (農曆年)


Billy仔~新巴25 (billy25@i-cable.com) at Sat Feb 5 00:40:09 CST 2000 said:
> Citybus Friend (angelayuen@ctimail.com) said:


> As title....


>


> Because I see one special NFWB bus from Victoria Park to Wah Fu without bus number.

304,Is it?

新 巴25

恭 賀 新 禧 !


恭 喜 發 財 !


新 巴 2 5 祝 大 家 龍 年 行 好 運 !


恭 喜 恭 喜 !Article 34: (Request 1)

Yes , You Are Right !!


的 確 係 R.304 , 今 年0既


起 訖 點 是 :

銅 鑼 灣(永 興 街) ← → 華 富(南) ,


收 費 : 六 元 正 , 不 設 分 段 收 費 .

凌 晨 兩 點 八0係 永 興 街 見 到


新 巴 交 通 經 理0既 LA11 Shing .


47096-1


Article 35:


回應:

[01|02]

尋車數架


Jess (jess66@ctimail.com) at Sat Feb 5 00:18:21 CST 2000 said:
本 人 欲 查 詢 以 下 各 車 近 數 天 行 縱:


(對 該 車 是 後 備 或 甚 麼, 本 人 並 無 興 趣)


AV106(房 署 中 心)


ADS57(好 易 通-橙 色)


剩 餘 各LM


2282(城 巴 龍 年)


1087(新 巴 龍 年)-只 知 前 數 天 行8, 近 兩 天 不 知 了.


2301(城 巴 千 禧)


1008(新 巴 千 禧)-只 知 週 日 行914,週 二 行18, 其 他 則 請 提 供.


980(Pikachu樓 梯 那 邊BANNER)


另 外, 除396外, 有 否 其 他 車 上 了 合 味 道 杯 面 廣 告?


除511外, 有 否 其 他 車 上 了 出 前 一 丁 廣 告?

謝 謝, 並 祝 大 家 學 業 進 步/步 步 高 陞, 心 想 事 成.

JessArticle 35: (Request 1)

> 2282(城 巴 龍 年),


> 2301(城 巴 千 禧),


CTB Ft.2282 + 2301 at Rt.681+N681


還 有N681電 子 路 線 牌 !

交 通 運 輸 要 塞 中 的 韋 基 利Article 35: (Request 2)

> AV106(房 署 中 心)

將 軍 澳 廠SPARE車 , 間 中 行 東 九 龍 線 。


47084-1


Article 36:


回應:

[01]

Re: 請問你們認為邊一條巴士線新年期間最多人搭?


公安 (joelty@ismart.net) at Fri Feb 4 22:36:21 CST 2000 said:
> LEMON (i-ray@i-cable.com) said:


> 我 就 認 為 九 巴 的6路 線,6A路 線.


>


>


> 並 祝HKBDB各 會 員:新 年 快 樂


> 出 入 平 安


> 一 團 和 氣


> 一 帆 風 順

各 條 大 型 屋  的 巴 士 線Article 36: (Request 1)

新 記rt.8P,42,82恭 喜 發 財,龍 年 快 樂


JJ4786 rt.15C


47071-1


Article 37:


回應:

[01]

Re: 簡直不知所謂


Simon_2A (simon-clt@i-cable.com) at Fri Feb 4 21:08:48 CST 2000 said:
> Daniel (yip-chunkau@i-cable.com) said:


> 在呢 篇 文 章 竟 然 有 人 在


> 毫 無 証 據 下 屈 運 輸 署 偏 幫 鐵 路,又 話 乜 乜


> '一 塔 胡 途,不 知 所 謂',我 覺 得 這 些 字 最 適 合


> 形 容 這 些 人,請 板 主 及 板 助 盡 快 管 制 該 等


> 文 章,以 免 令 本 板 板 文 質 素 下 降!


>


> 忍 唔 住 要 出 聲 既Daniel
'愛 上914巴'兄 在 過 去 是 有 提 及 運 吉 如 何 偏 幫 鐵 路 的, 就 我 所 記 得, 他 對 上 一 篇 相 關 文 章 是 在28/11/99區 議 會 選 舉 時 貼 出 的, 不 知 你 有 否 記 得?

而 看 實 際 情 況, 新 界 西(屯 門,元 朗 及 天 水 圍)的 巴 士 服 務 複 蓋 面 亦 比 新 界 北(大 埔,粉 嶺 及 上 水)廣 得 多.
Simon_2AArticle 37: (Request 1)

I think this kind of complain should not be made


public like this. If you want the board owner to


do something. Please mail him directly and I


believe he would change the board rules if your


arguments are valid.

By just posting the complain on the board like


this with personal attack, it is very easy or even


certainly invoke some sort of arguments in this


board again.

Perhaps, shut up is better than speak up!

Cheers, Wei


47065-1


Article 38:


回應:

[01]

Re: 新巴今日派低地台巴士行 43X


積極進取,飛越更高理想:DC8 (dc8@school.net.hk) at Fri Feb 4 18:31:02 CST 2000 said:
今 日 只 見20XX和DC仔 行43X,所 以 沒 有 出 現 以 下/上 之 情 況 。 說 實 的 , 今 日 在 灣 仔 行o左 好 耐 , 都 是 只 有20XX行43X。 我 自 己 的72A就 是 大 豪 。


> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


> 不 知 是 否 新 事, 今 日 新 巴 43x 出 現 了


> 很 多 低 地 台 巴 士, 有 山 寨 躉, 都 普


> 躉 和 超 豪, 不 過 電 子 牌 有 點 怪, 本


> 來 應 該 有 宣 傳 語 句 間 歇 顯 示, 但 該


> 語 句 就 冇 入 到, 結 果 就 有 間 歇 性 出


> 現 空 白 牌 的 情 況.


>


> --


> 車 匙!Article 38: (Request 1)

那 樣,你 便 要 看 看此 文 章。 李 先 生 說 的 也 是 實 話 。


47064-1


Article 39:


回應:

[01]

Re: 【路線延長建議】796X- 尖沙嘴碼頭 將軍澳尚德(唐德街)


Edmond Wu (edmondwu@netvigator.com) at Fri Feb 4 21:43:35 CST 2000 said:
> 積 極 進 取 , 飛 越 更 高 理 想 :DC8 (dc8@school.net.hk) said:


> 路 線 :


> 唐 德 街 、 唐 明 街 、 將 軍 澳 隧 道 、 觀 塘 繞 道 、 太 子 道 東 、 馬 頭 圍 道 、 佛 光 街 、 漆 咸 道 北 、 公 主 道 支 路 、 梳 士 巴 利 道 、 尖 沙 嘴 碼 頭 。


> 尖 沙 嘴 碼 頭 、 梳 士 巴 利 道 、 康 莊 道 、 漆 咸 道 北 、 蕪 湖 街 、 馬 頭 圍 道 、 太 子 道 東 、 觀 塘 繞 道 、 將 軍 澳 隧 道 、 唐 明 街 、 唐 德 街 。


> 其 餘 資 料 照 舊 。

According to the information released by NWFB, 796X will be extended to MTR Kowloon Station later when population intake of Tiu Keng Leng starts.Article 39: (Request 1)

以 現 在 尖 碼 的 擠 迫 程 度, 你 可 以 找 到 地 方 泊796X的 巴 士 嗎?

Simon_2A


47058-1


Article 40:


回應:

[01]

請正確使用標題及文章內容


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Fri Feb 4 18:06:28 CST 2000 said:
> o吾 屬 九 龍 的 香 港 島 字 軌 人NWFB Rt. (thchau@ctiteens.com) said:


> ?

請 不 如 將 討 論 內 容 打 在 標 題 , 及 在 文 章


內 只 打 上'?', 此 舉 屬 於 灌 水 文 章 , 會 被


處 分 。 請 參 閱 以 下 兩 條 板 規 。

11. 不 得 張 貼 灌 水 文 章 。 灌 水 文 章 包 括


  , 但 不 限 於 以 下 類 別 :


  a) 篇 幅 短 少 , 內 容 空 泛 或 沒 有 建 設


   性 之 文 章 ; 或


12. 板 友 必 須 選 擇 適 當 之 標 題 :


  a) 標 題 必 須 扼 要 說 明 文 章 題 旨 和 清


   楚 說 明 文 章 性 質 ;

請 正 確 使 用 本 板 各 類 資 源 , 多 謝 合 作 !

ChristopherArticle 40: (Request 1)

荃 灣 地 鐵 站 / 南 豐 中 心 巴 士 總 站 地 下 巴 士 駛 出 口 附 近


47054-1


Article 41:


回應:

[01]

Re: (2)路線歷史一問:7K


愛上914巴 (chanmw11@hk.super.net) at Fri Feb 4 19:31:07 CST 2000 said:
> 慈 雲 山 居 民martin (lck1000@hkstar.com) said:


> 小 弟 想 知 此 線 的 詳 細 資 料,如 開 辦 及 取 消 日 期,用 車,收 費,路 線 變 化 等,


> 希 望 板 友 能 提 供 資 料.


>


> Thank you


>


> 慈 雲 山 居 民martin

7K 的 前 身 係7A , 樂 富(唔 係 現 時 個 總 站)-紅 磡 火 車 站

Junction Road, Waterloo Road, Nathan Road, Salibury Road, Cham Road South, Cheung Wan Road.

當 時 的7 係 九 龍 塘(多 實 街)-尖 沙 咀 碼 頭

7A變7K 的 情 形 同 5B變5K 係 一 樣 , 都 係 九 鐵 的 紅 磡 至 沙 田 電 氣 化 了 之 後 的 事 .

後 來 , 7 及 7K 合 併 為 今 日 的 7 .

愛 上914巴 (過 海 選 搭914,等 您 唔 駛 行 餐 死)Article 41: (Request 1)

> 7K 的 前 身 係7A , 樂 富(唔 係 現 時 個 總 站)-紅 磡 火 車 站

樂 富 總 站 , 即 今 天 的 杏 林 街 休 憩 公 園 ,


(0係 樂 翠 樓 對 面),


如 果 您 去 果 一 個 公 園 ,


一 定 會 搵 到 以 前 做 過 巴 士 總 站0既 珠 絲 瑪 跡 ,


例 如 車 坑0既 痕 跡 。

另 外 ,7A曾 以 尖 沙 咀 碼 頭 為 總 站 ,


七 七 年 延 長 至 紅 磡 火 車 站 ,


至 八 二 年 五 月 火 車 電 氣 化 ,


7A改 為7K

Jeffrey


47053-1


Article 42:


回應:

[01]

Re: BUS BUS BUS BUS


AV292 (otisdatr@netvigator.com) at Fri Feb 4 17:56:49 CST 2000 said:
> S3BL264 (albert@dascom.com.hk) said:


> 名 個 巴 士 迷 新 年 進 步 ! ! ! ! !


> 今 年KMB買MAN CTB買MAN 新 巴 買MAN


NWFB buys MAN??????????

> 請 問 下 半 午 各 巴 士 公 司 買 什 麼 車 。Article 42: (Request 1)

前 幾 天,有 某 位 板 友 往 新 巴 交 諮 會 赴 會 。 某 位


領 導 層 言 新 巴 購 買 的 是 三 十 輛 「 男 士 」,而 並 非


Centroliner。 經 另 一 位 板 友 查 證 後,實 屬 謠 言,


不 能 盡 信 。

恭 喜 發 財


47050-1


Article 43:


回應:

[01]

你問我不能答


查篤撐‧查小欣 (cityflyer@i-cable.com) at Fri Feb 4 16:08:04 CST 2000 said:
> abc (victor12@hkstar.com) said:


> fgdjkgfkdhkdjhgfjklgbdlsfjkhguklsdjkreyt089e5yh6;rjkltk;dhg6t54%^$^&%$


> fgdjkgfkdhkdjhgfjklgbdlsfjkhgukl


> sdjkreyt089e5yh6;rjkltk;dhg6t54%^$


> ^&%$fgdjkgfkdhkdjhgfjklgbdlsfjkhguklsdjkreyt089e5


> yh6;rjkltk;dhg6t54%^$^&%$fgdjkgfkdhkdjhgfjklg


> bdlsfjkhguklsdjkreyt089e5yh6;rjkltk;dhg6t54%^$


> ^&%$fgdjkgfkdhkdjhgf


> jklgbdls


> fjkhguklsdjkreyt089e5yh6;rjkltk;dhg6t54%^$^&%


> $fgdjkgfkdhkdjhgfjklgbdlsfjkhguklsd


> jkreyt089e5yh6;rjkltk;dhg6t54%^


> $^&%$fgdjkgfkdhkdjhgfjklg


> bdlsfjkhguklsdjkreyt089e5yh6;rjkltk;dhg6t


> 54%^$^&%$fgdjkgfkdhkdjhgfjklgbdlsfjkhguklsd


> jkreyt089e5yh6;rjkltk;dhg6t54%^$^&%$fgdjkg


> fkdhkdjhgfjklgbdlsfjkhgukls


> djkreyt089e5yh6;rjkltk;dhg6t54%^$^&%$fgd


> jkgfkdhkdjhgfjklgbdlsfjkhguklsdjkreyt08


> 9e5yh6;rjkltk;dhg6t54%^$^&%$


> k,gbkdfjth9u6e5tuj4i386098u95680$%^&%&56uy 3489


> hr5klefguiodgy98o4iw75893utI*^*&%^&%&*YIUHDGS&*FGUjgh


> kjsdfheui54ioptu9- seu7089^*(&^98utjrklhfgb


> KGUIHDUIOY*(% PIU&()$%JHKLrrtf890g7j6kl

什 麼 來 的?你 想 炸 板?連 我 自 己 也 看 不 到 。 你 真 是


年 廿 九 為 本 板 「 開 年 」?請 詳 釋 之 。Article 43: (Request 1)

甚 麼 來 的??


是 亂 碼 來 嗎??


我 看 不 到 甚 麼 內 容?!


47048-1


Article 44:


回應:

[01]

Re: Chicken Shop (冇離題)?


錦才將軍長駐5B! (ronaldsamuel@ctimail.com) at Fri Feb 4 17:46:09 CST 2000 said:
> siukwan (jcheung@lehman.com) said:


> Today I go to the makert and visit the chicken shop.


> There was very crouded and a lot of dead chicken.


> They were crouden beacause the people want to get the chicken for dinner.


> Then I thought:


> If the chicken is 'real chicken'


> Why the people people want to buy it??


> What will the people do after they buy the chicken


> And is the chicken very welcome???(they have turn over10 times more


> Are the people want to 'money made money'?So they can made a lot of money?


> If it is true,what will happen??


>


> Now I hope that boardmates have a goood new year.

請 問 你 在 說 什 麼?


英 文?Article 44: (Request 1)

請 問 你 想 講 甚 麼 呢?"?否 說 勝 利 二 型?我 唔 明 白.


47047-1


Article 45:


回應:

[01]

Re: [討論]今晚九巴N96多唔多人搭.


查篤撐‧查小欣 (cityflyer@i-cable.com) at Fri Feb 4 15:21:58 CST 2000 said:
> LV83 CM2681 (an7@isicmail.com) said:


> 如 題,歡 迎 討 論.


> 小 弟 覺 得 唔 會 太 多.


「 有 期 求,要 提 出 」,有 供 必 有 求,無 毋 研 究,否 則


九 龍 巴 士 也 不 會 開 此 特 別 路 線 了 。Article 45: (Request 1)

> 查 篤 撐 ‧ 查 小 欣 (cityflyer@i-cable.com) said:


> 「 有 期 求,要 提 出 」,有 供 必 有 求,無 毋 研 究,否 則


> 九 龍 巴 士 也 不 會 開 此 特 別 路 線 了 。

But 796M's service is extended for 2 hours and a half tonight. And providing that MTR is running overnight also, I think 796M will br a much better choice.


47041-1


Article 46:


回應:

[01]

Re: 九巴S3BL185(DR3414)一問


LV83 CM2681 (an7@isicmail.com) at Fri Feb 4 15:06:25 CST 2000 said:
> 喜 歡BL85沙 仔 迷 (wong01@netteens.net) said:


> 為 什 麼 九 巴S3BL185(DR3414)的


> 車 頭 牌 箱 與 同 類 的S3BL不 同


S3BL185 曾 經 撞 車,好 似 係 行72X時 撞.所 以 換 了 車 頭 牌 箱.


(有 錯 請 指 正!)Article 46: (Request 1)

It crashed at 1/9/1987 when it was running 72X at Tolo Highway


A passenger sit at the front sit died unfortunately


Then it changed to K depot and run route 16
BUT,HOW ABOUT S3BL260(S,DW7549)???


47037-1


Article 47:


回應:

[01]

Re: 龍年巴,不只應荔廠有


庚辰龍年AV381/HN8357 (lvin@netteens.net) at Fri Feb 4 18:44:46 CST 2000 said:
> Beyond, Good Time (chan-chan@i-cable.com) said:


> 今 日 見 到 有 架 龍 年 巴 掛 了1號 路 線 牌 在 彩 虹 巴 士 總 站 出 現 。


> 尋 日 仲 見 到 有 架 龍 年 巴 在 荔 廠 頂 藕

咪 就 係 「 我 自 己 」-- AV381/HN8357囉^.^


請 問 「 我 自 己 」 到 彩 虹 巴 士 總 站 做 乜 ?

庚 辰 龍 年AV381/HN8357Article 47: (Request 1)

1 號 果 架 係AV381


47034-1


Article 48:


回應:

[01]

Re: Where is NWFB LM8?


Eric Chan (ericbus@ctimail3.com) at Fri Feb 4 21:09:29 CST 2000 said:
> LV83 CM2681 (an7@isicmail.com) said:


> AS title,Thank You!

Today on 8Article 48: (Request 1)

平 日LM8行81

假 日 可 能 泊 在 柴 灣(東),又 或 者 行8號


47030-1


Article 49:


回應:

[01]

Re: Where Is GK2586(S3V2)


Volvo (patrickvolvos90@aol.com) at Fri Feb 4 13:03:47 CST 2000 said:
> DY9228(S3BL283) (stephenbutt@aol.com) said:


> Where Is GK2586(S3V2),Is Had Accident need to repair?

It crashed to the back of a container truck few years ago. S3V2 has been seriously damaged, couldn't repair. It's unregistered now.Article 49: (Request 1)

一.係 去 年,唔 係few years ago


二.而 家 仲 修 理 緊,唔 係unregistered now

你 記 錯 部AD2呀?

S3M224


47105-1


Article 50:


回應:

[00]

Re: [路線建議]10A 健康中街單向至上環


XF206 (h9802851@hkusua.hku.hk) at Sat Feb 5 01:54:48 CST 2000 said:
> u.best (china@ismart.net) said:


> 由 於 晨 早 坐18,M21,88要 在 怡 東 塞 三 四 個 字,故 建 議 平 日 晨 早


> 開10A,方 便 中 環 客 返 工!

塞 成 三 四 個 字? 朝 早 幾 點 呀?


我 坐88/722, 8:15鯽 魚 涌 上 車,


四 個 字 後 已 經 到 灣 仔.

> 健 康 中 街 開,經 英 皇 道,清 風 街 天 橋,不 入 怡 東,視 乎


> 交 通 情 況,車 長 可 隨 意 選 擇 行 內/外 告 士 打 道/港 灣 道


> (因 不 停 灣 仔),Harcourt Rd 天 橋(不 停 金 鐘),干 諾 道 中


> 跟788停 站/至 總 站

要o係 維 園 道 唔 入 怡 東 出 中 環, 就 要 行


開 線cut入 東 廊 落 橋 埋 線, 仲 塞 得 緊 要,


o個 度 通 常 都 係 塞 落 橋 位cut線, 所 以


行 維 園 道 埋 線 入 怡 東 仲 有 著 數. 而 且


有 時 怡 東 對 出 開 線 出 中 環 好 塞 車, 北 角


o黎o既 車 停 怡 東 再 行 內 告 士 打 道 會 較 方


便, 唔 駛cut咁 多 線.

至 於 你 個 建 議, 健 康 中 街 總 站 太 細,


如 果 開 多 條 特 別 線 會 好 混 亂, D車 都


唔 知 點 停. 而 車 長 任 揀 路 線, 自 由 度


好 似 太 大, 似 乎 冇 乜 可 能, 基 本 上


車 長 都 好 難 睇 通 邊 條 路 最 快.

> 時 間 表 同301,15 mins once,run by CTB/NWFB!


47095-1


Article 51:


回應:

[00]

機場巴士加否加裝儲物櫃?


LEMON (i-ray@i-cable.com) at Fri Feb 4 23:23:49 CST 2000 said:
請 問 你 們 認 為 機 場 巴 士 可 否 加 裝 儲 物 櫃 來 放 置 行 李 或 私 人 物 品?


47094-1


Article 52:


回應:

[00]

Re: 點解694不入坑口??


KS (mhtchan@ctimail3.com) at Sat Feb 5 03:33:23 CST 2000 said:
> chris (ckho@hkabc.net) said:


> 694客 量 不 夠,為 何 不 入 坑 囗 載 多  客,加 密  嘛....新 記 點 解 不 入 呀!!

如 果 694 入 埋 坑 囗, 咁 咪 差 不 多 兜 哂 成 個 將 軍 澳,


你 諗 由 尚 德 上 車 要 幾 耐 先 去 到 將 軍 澳 隧 道 入 口 呢???


47093-1


Article 53:


回應:

[00]

Re: 今日(年廿九)香港電台交通消息......


SK Chan成昆 (deskchan@i-cable.com) at Fri Feb 4 23:43:09 CST 2000 said:
> 今 日(年 廿 九)香  電 台 交 通 消 息 說:「 中 巴,九 巴,城 巴 部 份 路 線 延 長 服 務 時 間.」


>


> o下!中 巴?


>


> (我 聽11:30,3:30的 交 通 消 息)

是 日 官 台 交 通 消 息 唔 知 發 乜 神 經 , 聽 個 位 交 通 小 姐 講 左 成 日 , 次 次 都 係 話 中 巴 , 初 頭 仲 以 為 自 己 聽 錯 !

SK Chan

PS 唔 好 用 造 字 , 唔 該


47086-1


Article 54:


回應:

[01]

[路線建議]延長619{順利至堅尼地城(卑路乍灣)}


LEMON (i-ray@i-cable.com) at Fri Feb 4 22:46:05 CST 2000 said:
順 利 開 途 經:利 安 道,新 利 街,順 清 街,順 景 街,利 安 道,順 安 道,順 天 巴 士 總 站,順 安 道,秀 茂 坪 道,協 和 街,康 寧 道,振 華 道,牛 頭 角 道,雅 麗 道,觀 塘 道,鯉 魚 門 道,東 區 海 底 隧 道,東 區 走 廊,民 康 街,英 皇 道,清 風 街 天 橋,維 園 道,內 告 士 打 道,告 士 打 道,夏 愨 道,干 諾 道 中,干 諾 道 西,德 輔 道 西,堅 尼 地 城 海 旁,山 市 街,卑 路 乍 街,加 多 近 街,堅 尼 地 城 新 海 旁 及 城 西 路.

堅 尼 地 城(卑 路 乍 灣)開 途 經:城 西 路,西 祥 街 北,西 祥 街,卑 路 乍 街,加 多 近 街,吉 席 街,堅 尼 地 城 海 旁,德 輔 道 西,干 諾 道 西,干 諾 道 中,林 士 街,德 輔 道 中,金 鐘 道,軒 尼 詩 道,怡 和 街,高 士 威 道,英 皇 道,民 康 街,東 區 走 廊,東 區 海 底 隧 道,鯉 魚 門 道,觀 塘 道,協 和 街,同 仁 街,裕 民 坊,康 寧 道,牛 頭 角 道,振 華 道,康 寧 道,協 和 街,秀 茂 坪 道,順 安 道 及 利 安 道.

服 務 時 間:


順 利 開:0640<---->2215


堅 尼 地 城(卑 路 乍 灣)開:0625<---->2215


班 次 加 密 每6至20分 鐘 一 班


全 程 收 費:$9.4


軒 尼 詩 道 往 順 利:$8.90


過 東 區 海 底 隧 道 後 往 堅 尼 地 城(卑 路 乍 灣)/順 利:$5.40


用 車:現 有619路 線 車 隊 再 加{九 巴4部AV,城 巴4部VOLVO OLYMPIAN(11M)}.Article 54: (Request 1)

I think taking RMB from Kwun Tong to Kenndy Town


is faster than 619!(RMB via WHT)

I think the bus company should start a new route like


those kind of RMB!


47078-1


Article 55:


回應:

[01]

討論: 比較13A, 13K及11X


Simon_2A (simon-clt@i-cable.com) at Sat Feb 5 01:43:40 CST 2000 said:
熟 悉 秀 茂 坪 交 通 的 板 友 會 知 道, 九 記 在70年 代 是 有 一 條13A(上 秀 茂 坪-九 龍 城 碼 頭)路 線 的, 該 線 在84年 延 長 至 紅 磡 碼 頭, 後 來 於95年 與5K合 併 為13K(上 秀 茂 坪-九 龍 車 站), 並 於97年 改 為11X(上 秀 茂 坪-九 龍 車 站, 來 回 分 別 經 機 赻 隧 道 及 觀 塘 繞 道).

客 量 方 面, 13A的 時 代 客 量 甚 佳, 13K的 年 代 差 些, 但 以11X的 時 代 最 槽!

如 果 容 許 這 條 線 再 改 變 以 改 善 客 量, 不 知 大 家 會 有 什 麼 主 意 呢?

1, 回 復 至13K


2, 回 復 至13A


3, 其 他 的 改 動 (請 敘 明 詳 細 建 議.)
Simon_2AArticle 55: (Request 1)

> 1, 回 復 至13K

聽 某11X的 師 傅 講 , 若13K不 改 為11X,


一 早 已 用 大 車 了 !


但 都 要 想 想 , 如13K仍 在 , 或 許15的 班 次 會 疏 過 現 在 。

> 2, 回 復 至13A


>

0甘 駛 唔 駛 開 番5K?


47077-1


Article 56:


回應:

[00]

Re: 點解唔將261M延至龍門居?


LEMON (i-ray@i-cable.com) at Fri Feb 4 21:13:14 CST 2000 said:
> ES6310 (phoenix_lau@ctimail3.com) said:


> 然 後 改 行 全 日 ,


> 那 富 健/龍 門 居 民 就 不 用 企59M出 荃 灣 了 。


>


>


> 歡 迎 屯 門 板 友 討 論!


>


> 半 個 屯 門 人ES6310
繁 忙 時 間 巳 經 有259E路 線 由 屯 門(龍 門 居)往 荃 灣 地 鐵 站,不 如 建 議 將259E轉 全 日 之 後 延 長 去 葵 涌 仲 好.


47075-1


Article 57:


回應:

[00]

唉... 我初四,五仲要返工呀!


細佬~郵差叔叔 (ausaiho@netvigator.com) at Fri Feb 4 21:04:46 CST 2000 said:
> Super Olympian 968 (jevonwu@ctimail3.com) said:


> 昨 日 在 荃 灣 地 鐵 站 巴 士 總 站 看 到 以 上 通 告 , 包 括 很 多 路 線 , 如 53, 57M 等 。 謹 祝 各 位 新 年 路 路 暢 通 , 搭 車 順 利 , 記 得 預 多 點 時 間 搭 車 呀 !


>


> 不 知 九 龍 灣 廠 有 哪 些 路 線 亦 會 這 樣 呢 ?

唉... 我 初 四,五 仲 要 返 工 架!


仲 要 用 假 日 班 次??


呢 勻 我 慘 啦...


47073-1


Article 58:


回應:

[00]

Re: NFS car........


公安 (joelty@ismart.net) at Fri Feb 4 22:16:18 CST 2000 said:
> JF 1181 (slng@school.net.hk) said:


> 請 問 在 哪 裏 可 以Download到NFS3的 車?因 本 人 不 慬 唯 失 了 這 個 網 止 。


> Thanks a lot!

呢 度


呢 度 都 有


47066-1


Article 59:


回應:

[00]

Re: 金車的錯


Christopher (chris_ng@hk.super.net) at Fri Feb 4 18:33:17 CST 2000 said:
> 33A 司 機 (starlemon.li@plink.cityu.edu.hk) said:


> 九 龍 巴 士 公 司 的 金 車(低 地 台/ATS)的 分 配 十 分 不 平 均,我 們 大 家 一 班 人 往 往 來 來 去 去 的 討 論 什 麼 什 麼11D / 13D 走 金 車,有 時 我 真 的 睇 唔 過 眼,點 解 點 解 大 家 各 自 支 持 的 路 線 沒 有 新 金 巴 啦!!都 係 九 記 唔 好,換 什 麼 金 車 呀???

我 得 九 巴 沒 有 做 錯 , 就 算 不 是 金 車 都 一 樣


有 人 嘈 , 原 因 是 這 個 板 有 太 多 自 私 及 對 事


不 能 持 平 的 所 謂 板 友 罷 了 , 他 們 只 是 借 金


車 作 為 攻 擊 九 巴 的 籍 口 吧 了 。

老 實 說 , 在 自 己 所 住 的 地 區 有 沒 有 金 車 都


沒 有 所 謂 , 反 正 自 己 都 會 四 圍 去 , 又 不 是


只 局 限 在 自 己 所 住 的 社 區 , 所 以 就 算 自 己


住 的 地 區 無 金 車 , 出 到 去 咪 一 樣 有 得 坐 。


而 且 坐 到 又 點 , 咪 又 係 冷 馬 一 架 ! 又 唔 係


有 金 執 !

Christopher


47062-1


Article 60:


回應:

[00]

Re: 九巴土瓜灣車廠


輝仔 (cleng@net.polyu.edu.hk) at Fri Feb 4 18:11:25 CST 2000 said:
> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


> 記 得 小 時 候 的 我 住 在 土 瓜 灣 , 而 在 現 時 土 瓜 灣


> 道94號 美 華 工 業 中 心 現 址 , 以 前 是 一 個 九 巴 多


> 層 車 廠 , 還 記 得 當 年 泊 了 很 多 丹 拿A及B型 。


>


> 不 知 道 該 車 廠 當 年 是 屬 於 由K廠 還 是L廠 管 理 ?


> 又 在 何 年 開 始 使 用 、 遷 出 及 拆 卸 ?


>


> Christopher

據 我 觀 察, o個 度 好 似 只 係 泊 廢 車 喎? 未 見 過 進 了 那 裏


的 車 會 再 出 來 行. (有 錯 請 指 正)

我 見 過 泊 進 去 的 包 括 有11B路 線 牌 的Daimler B,


那 時11B已 經 用 緊DMS Fleetline做 掛 牌 了.

住 土 瓜 灣 的 住 了 廿 一 年 的


輝 仔


47049-1


Article 61:


回應:

[00]

Re: 九巴270A何時會轉全日.


100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) at Fri Feb 4 17:58:29 CST 2000 said:
> LV83 CM2681 (an7@isicmail.com) said:


> 如 題,唔 該 晒!

I heard it was due to objection from district board


members/representatives.

Why would they do that? Please stay tuned for


a new discussion regarding some conspiracy theory...

100/911R/M1/300/917 Wong


47045-1


Article 62:


回應:

[00]

補充


TL (awongtl@ctimail3.com) at Fri Feb 4 15:59:09 CST 2000 said:
> 愛 上914巴 (chanmw11@hk.super.net) said:


> 68M 延 長25分 鐘


>


> 延 長30分 鐘 :


> 3C , 31M , 34M , 36M , 39M , 40 , 58M ,


> 64K , 67X , 88M , 211 ,


> 234A , 235 , 235M , 238M ,


> 59M荃 灣 地 鐵 站 ,


> 61X九 龍 城 碼 頭 ,


> 63M青 衣 機 鐵 站 ,


> 269B紅 磡 碼 頭 ,


> 269C觀 塘 碼 頭 ,


> 960灣 仔 碼 頭 .


>


> 60M 延 長35分 鐘


>


> 968銅 鑼 灣(天 后)延 長50分 鐘


>


> 66M荃 灣 地 鐵 站 延 長55分 鐘


>


> 延 長 一 小 時 :


> 1 , 2A , 5 , 5C , 6 , 11 , 14 , 15 , 16 ,


> 24 , 28 , 29M , 58X , 59X , 60X ,


> 74X , 75X , 82X , 87K , 98A , 98C , 98D ,


> 215X , 283 , 296C , 296D , 693 , 914 .


>


> 延 長 一 小 時30分 鐘 :


> 1A , 26 , 27 , 80 , 80K , 81K , 83K , 88K ,


> 89 , 89B , 296A .


>


> 資 料 來 源: 九 巴 熱 線 綠 音 聲 帶


>


> 愛 上914巴

出 左 通 告681會 延 長30分 鐘,唔 知 點 解 九 巴 熱 線 冇 講


47043-1


Article 63:


回應:

[00]

Re: S3V11一問


GZ5818 (kytse1@netvigator.com) at Fri Feb 4 15:03:20 CST 2000 said:
> 喜 歡BL85沙 仔 迷 (wong01@netteens.net) said:


> 請 問 九 巴S3V11(GK8522)以 前 是


> 不 是61X掛 牌,現 時 是 否 在K廠 後 備 車

兩 個 問 題 答 案 都 是: 是 的.


61X 以 前 K 廠 派 4 部 S3V , S3V11 是 其 中 一 部.

GZ5818/Tonio Tse


47039-1


Article 64:


回應:

[00]

Re: [路線建議]九巴3K 慈雲山(中)---紅磡車站+5C重組


iBus,上! (cityman@netteens.net) at Fri Feb 4 23:02:49 CST 2000 said:
> 慈 雲 山 居 民martin (lck1000@hkstar.com) said:


> 為 疏 導 乘 搭3B的 慈 雲 山 乘 客 及 乘 搭5C的 鳳 德 村 乘 客 而 開 辦


> 3K:


> 慈 雲 山(中)開:


> 惠 華 街, 雲 華 街, 慈 雲 山 道, 蒲 崗 村 道, 彩 虹 道, 天 橋, 太 子 道 東, 太 子 道 西, 馬 頭 涌 道, 木 廠 街, 土 瓜 灣 道, 馬 頭 圍 道, 蕪 湖 街, 大 沽 街, 寶 其 利 街, 明 安 街, 必 嘉 街, 機 利 士 南 路, 暢 運 道


> 紅 磡 車 站 開:


> 暢 運 道, 安 運 道, 暢 運 道, 機 利 士 南 路, 蕪 湖 街, 馬 頭 圍 道, 土 瓜 灣 道, 馬 頭 角 道, 馬 頭 涌 道, 太 子 道 西,太 子 道 東, 彩 虹 道, 蒲 崗 村 道


> ======[平 日]======服 務 時 間======班 次(分)


> 慈 雲 山(中)開: 05:35am-11:40pm======9-18


> 紅 磡 碼 頭 開: 06:30am-12:35am======9-18


> ======[假 日]====== 服 務 時 間=====班 次(分)


> 慈 雲 山(中)開: 05:35am-11:40pm======10-20


> 紅 磡 碼 頭 開: 06:30am-12:35am======11-20


> 普 通 巴 士--全 程 收 費:$3.00


> 空 調 巴 士--全 程 收 費:$4.60


> 不 設 分 段 收 費


> 本 路 線 設 有65歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 待


> 用 車:M,BL,ADS,ATS


>


> 為 了 不 令3K及5C不 會 路 線 重 疊,所 以5C作 以 下 調 整


> 慈 雲 山(南)開:


> 毓 華 街, 雲 華 街, 崇 華 街, 雙 鳳 街, 鳳 德 道, 蒲 崗 村 道, 彩 虹 道, 天 橋, 太 子 道 東, 太 子 道 西, 馬 頭 涌 道, 馬 頭 圍 道, 漆 咸 道 北, 漆 咸 道 南, 梳 士 巴 利 道.


> 尖 沙 咀 碼 頭 開:


> 梳 士 巴 利 道, 漆 咸 道 南,暢 運 道, 康 泰 徑, 康 莊 道, 漆 咸 道 北, 馬 頭 圍 道, 馬 頭 涌 道, 太 子 道 西, 太 子 道 東, 彩 虹 道, 蒲 崗 村 道.


> 用 車,班 次 及 收 費 不 變


>


> 慈 雲 山 居 民martin


>


>

你 叫D人 由 尖 沙 咀 點 返 土 瓜 灣 道?行 成10分 鐘 啊,大 佬!


47033-1


Article 65:


回應:

[00]

Re: [Urgent] 968數問


愛上914巴 (chanmw11@hk.super.net) at Fri Feb 4 14:48:52 CST 2000 said:
> Sodium BENZo@te~269M (jubilant@netteens.net) said:


> 1, 968今 晚 會 唔 會 改 道??會 點 改??


> 2, 968尾 車 開 幾 點??


>


>
Sodium BENZo@te
icq no 35436717


好 似 無 改 路 , 天 后 尾 車 延 長 至 早 上1.30 (與 往 年 一 樣)

愛 上914巴


47023-1


Article 66:


回應:

[00]

Re: 除新巴雞外被人遺忘的另一個歷史--石澳總站


石澳人 (nwfb@australia.edu) at Sat Feb 5 01:12:34 CST 2000 said:
> 查 篤 撐 ‧ 查 小 欣 (cityflyer@i-cable.com) said:


> ,在 本 板 先 預 祝各 巴 士 迷 龍 馬 精 神 、 心 想 事 成 、 有


> 伴 侶 的 佳 偶 天 成 、 全 人 類 長 命 萬 歲!>


> 回 到 正 題 。 近 日,多 了 板 友 談 及 新 巴 路 線9號的 雞


> 車 事 宜 。 但 當 大 家 討 論 當 中 時,會 否 忽 略 到 前 中 華


> 巴 士 所 建 的 「 石 澳 總 站 大 樓 」 呢?


> 日 前 我 乘 坐LV5入 石 澳 。 望 著 上 面 寫 著 的


> 'SHEK O BUS TERMINUS'再 加 上 牆 壁 上 的 青 苔,日 久


> 失 修,真 想 新 巴 關 注 一 下;雖 然 我 乘 搭 的 是 雞 車,但


> 他 的 色 彩 已 與 此 建 築 成 對 比,可 能 我 望 著 一 輛 矮 都


> 躉 的 時 候,那 種 強 烈 對 比 更 重!


總 站D登 爛 ,我 投 訴3次 先 有 人 整.

> 我 更 加 領 悟 到 板 友 所 言 的 車 長 技 術 與 人 慈 的 一 面 。


> 我 現 在 有 幾 個 問 題 想 知 道:


> 1.此 總 站 大 樓 是 可 時 興 建?


我  想 知


> 2.為 什 麼 與 及 誰 要 求 要 興 建?


應 該 是 石 澳 居 民 要 求 興 建


> 3.此 總 站 大 樓 的 二 樓 有 什 麼 作 用?


我 不 知 道


> 4.中 區 時 代 的 石 澳 站 長 室 有 沒 有 站 長 長 註?


有,由 早 上7時 至 晚 上7時  有 站 長.(邊 好 次 新 巴 咁)


> 5.此 建 築 物 是 否 被 政 府 列 入 為 「 受 保 護 建 築 」?


不 知 道


> 6.有 沒 有 巴 士 能 夠 一 次 過 駛 出 石 澳 總 站 而 又 毋 需


>  先 入 後 波 呢(因 雞 車 也 要 倒 後 駛 出 總 站)?


LV也 可 以 不 用 倒 車 而 駛 出 總 站


eg:以 前 中 巴 的LV132就OK.現 在 的 新 巴33xxOK


但 是 是 個 別 司 機


>
有 待 你 的 意 見 與 解 答

47019-1Article 67:


回應:

[00]

Re: 新記不進取,不為自己homepage更新!!


Billy仔~新巴25 (billy25@i-cable.com) at Fri Feb 4 11:44:34 CST 2000 said:
> 小 丸 子 新 巴 開 逢DM6 rt.15C (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> 新 記 有 冇 搞 錯,果 官 方homepage還 未 更 新 同 加 上 新


> 年 布 置!!新 記 今 年 真 不 進 取...


>


>


> JJ4786 rt.15C
去 新 聞 資 料 睇 睇 , 背 景 音 樂 仲 係Jingle Bell來 的!

新 巴25


47051-1


Article 68:


回應:

[00]

今晚維園特別線


LA20(帶病在身版) (refchan@netteens.net) at Fri Feb 4 15:57:22 CST 2000 said:
304竟 然 做 出 有 史 以 來 最 密 特 別 線 班 次(唔 計 馬 場 線)--5分 一 車 ! 仲 要 由 今 晚 七 點 行 到 明 日 凌 晨 五 點(華 富 南 開)!

另 , 城 巴 亦 做 出 最 過 份0既 事--N77收 費 由$7.5(大 除 夕)至$10(年 廿 九)!

今 晚 會 去 維 園and影304所 有 十 六 車 左 右0既LA20(未 好 番)


47055-1


Article 69:


回應:

[00]

[網頁廣告] 討論區開放了


David (cnc96009@cnc.hkcampus.net) at Fri Feb 4 17:00:37 CST 2000 said:
43M 巴 士 雜 誌 討 論 區 已 易 名 為HKSTD 巴 士 區,並 而 更 新 了 程 式, 歡 迎 討 論 。


43M 巴 士 雜 誌


47112-1


Article 70:


回應:

[00]

(網頁廣告)九巴六號-加中巴LV相12張


Leslie Chan (neoplan@ismart.net) at Sat Feb 5 03:47:12 CST 2000 said:
九 巴 六 號 網 站 http://i.am/kmb6加 入 中 巴LV1-24相 十 二 張.


該 十 二 部 巴 士 現 已 全 都 油 上 新 巴 顏 色.


下 次 更 新 將 為 該 十 二 部 巴 士 新 巴 顏 色 相.

Leslie Chan


47111-1


Article 71:


回應:

[00]

運輸署新聞稿三則:農曆新年期間交通安排


Jason Lee (waiman98@ctimail.com) at Sat Feb 5 02:44:16 CST 2000 said:
以 下 是 三 則 政 府 互 動 交 通 指 南(運 輸 署)提 供:

年 初 一 農 曆 新 年 花 車 巡 遊 匯 演 特 別 交 通 運 輸 安 排

年 初 二 煙 花 匯 演 特 別 交 通 運 輸 安 排

車 公 誕 特 別 交 通 運 輸 安 排

新 年 快 樂


Jason Lee


ICQ:43362028


47108-1


Article 72:


回應:

[00]

新年進步


S3BL264 (albert@dascom.com.hk) at Sat Feb 5 01:30:12 CST 2000 said:


車 祝 新 年 進 步


之 每


友 位 萬 象 更 新


巴 巴


士 士 學 業 進 步


迷 迷47106-1


Article 73:


回應:

[00]

新巴半直通/南區路線收費問題


u.best (china@ismart.net) at Sat Feb 5 01:26:48 CST 2000 said:
一 直 以 來,半 直 通/南 區 路 線 收 較 貴,因 為......


1 較 快


2 客 量 比 傳 統 線(如2,8)低


3 路 線 途 經 一 些 少 人 上 客 地 方,形 響 收 入

在70年 代 有 道 理 的,但 現 在 有 嗎?

在 快 方 面,東 區 半 直 通 越 來 越 慢 是 事 實!舉 兩 例 說 明


1 中 環 機 鐵 站 至 北 角


如 直 接 搭M21,班 次 疏,又 入 中 環 碼 頭/德 輔 道 中/金 鐘 東


繁 忙 時 間 告 士 打 道 更 經 常 塞 車,真 的 快 過 出 干 諾 道 中


搭2號?


2 北 角 至 堅 城


有 晚(21:00)坐18北 角 至 堅 城,坐 了45分 鐘,真 的 快 過10?


最 可 笑 的 是 塞 車 地 全 是'直 通 路 段',如 港 灣 道/怡 東 酒 店!


入 番'慢 路'即 無 事!

關 於 客 量,東 區 方 面,不 時18都 比2多 客,難 道 特 慢 線 才 有 最 多 收 入?


南 區/半 山 方 面,人 口 比70年 代 多 了 不 知 多 少 倍,皇 牌 線(如23,70)經 常 數 站 便 大 半 滿,重 要 靠 高 收 費 補 貼?

關 於 路 線 途 經 一 些 少 人 上 客 地 方,告 士 打 道(海 傍 大 道)


70年 代 的 確 人 跡 罕 見,但 現 在 大 量 商 廈,客 量 絕 對 有 保 證!

所 以 我 想 隨 了41,76那 類 極 少 客 路 線


其 他 半 直 通/南 區/半 山 線 應 跟 據 市 區 普 通 線 里 數 標 準 收 費!


47104-1


Article 74:


回應:

[00]

5X should run by NWFB!


u.best (china@ismart.net) at Sat Feb 5 01:26:39 CST 2000 said:
If NWFB really can't start a direct express


route from Western to Eastern,i think 5X should


run by NWFB,provide inter-change services


of 720/722/8P(around $6-$6.5),it is better than


spending 4.4+5.8=10.2,dearer than 904!

Don't tell me provide this services of 18 passengers!18 is too slow!Kenndy Town need


an express way to Eastern,not some thing


like 18+2/8


47101-1


Article 75:


回應:

[00]

其實新記開條rt.308好冇謂.....


小丸子新巴開逢DM6 rt.15C (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Sat Feb 5 01:00:06 CST 2000 said:
其 實 新 記 今 晚 不 開rt.308都 得,因 為d人 去 維 園 睇 花


市 都 會 搭rt.8P,N8P!而rt.308行 慢 路,fare又 貴$6!


rt,308還 廢 過 前rt.86.....
JJ4786 rt.15C


47099-1


Article 76:


回應:

[00]

一反常態。


錦英苑87D (m3060502@netvigator.com) at Sat Feb 5 01:30:33 CST 2000 said:
九 巴 今 年 一 反 常 態 , 將 平 時 會 延 長 服 務 時 間o既85M, 改 為 取 消 延 長 服 務 , 卻 加 開 貴 一 倍o既N85 ! (佢 仲 夠 膽 死O係 路 線 資 料 度 寫'與85M路 線 相 同'!)

另 外 , 今 日 搭HR1622 85M 過 大 老 山 隧 道 , 死 釘 住 前 面 部84M !差o的o係 斧 山 道 迴 旋 處 同 佢 撞~好 險~好 險!

跟 住 翻o黎 搭85M(HL8186), 過 司 機 超 速 不 突 止 , 仲 連 衝 四 至 五 眼 燈!(紅 燈 都 照 衝 , 其 他 車 都 停 晒o係 度)好 快~好 快~

而 加(00:45)錦 英 苑 巴 士 總 站 有 好 多 車~


N85,N86,N281,N680,805S(小 巴)


好 混 亂 & 好 熱 鬧 ~好 嘈~好 嘈!

最 後 祝 各 位 新 年 快 樂 !!!

歡 迎 各 板 友 分 享 年 廿 九 & 年 初 一 o既 巴 士 遊 歷~


47098-1


Article 77:


回應:

[00]

(網頁公告) 新巴網V4停版


新巴網公共關係專線 (carsonw@netvigator.com) at Sat Feb 5 00:12:40 CST 2000 said:
新 巴 網Version 4.2 將 於 即 日(二 月 五 日)起 永 久 停 止 服 務 。 感 謝 大 家 咁 奈 以 來 的 支 持 。 :(


47091-1


Article 78:


回應:

[00]

維園花市D野咁貴!


iBus,上! (cityman@netteens.net) at Fri Feb 4 23:14:53 CST 2000 said:
九 巴AP Model:$315


九 巴 Bus stop model(1:12): $98

嘩!真 係 「 恭 喜 發 財 」 囉!

本 人 指 的 是116號 舖


47090-1


Article 79:


回應:

[00]

問新巴新年BANNER


新巴88線常客兼站長 (kintak@netteens.net) at Fri Feb 4 23:12:28 CST 2000 said:
新 巴 有 甚 麼 新 年BANNER


1 出 入 平 安.....


2 龍 馬 精 神.....


3 大 展 鴻 圖.....


4 HAPPY NEW YEEEEEEAH

除 此 之 外, 還 有 甚 麼???


47088-1


Article 80:


回應:

[00]

[討論]你今晚坐過邊條通宵/改道路線?


字軌人NWFB Rt.23 (thchau@ctiteens.com) at Fri Feb 4 22:58:47 CST 2000 said:
如 題


順 祝 各 位 今 年 行 運 一 條 龍


恭 喜!恭 喜!


47087-1


Article 81:


回應:

[00]

Special thanks to a boardmate...


100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) at Fri Feb 4 22:50:46 CST 2000 said:
I sincerely want to say thank you for the boardmate


who provided the information regarding ex-KMB AP1


FL5622 serving on Park n'Shop free shuttle bus


route in Hung Hom.

I and my gang of bus fans, some of them without


Internet access, had a great time in that bus, as


though I was the only one who tried it as a KMB bus


on route 2 before.

Could the boardmate I mentioned above please


contact me at jerry200wong@yahoo.com? Sorry that


I forgot your name!

Once again, thanks to that boardmate, and of course,


Happy Chinese New Year for all others...

100/911R/M1/300/917 Wong


47085-1


Article 82:


回應:

[00]

Shortest and longest bus routes question


100/911R/M1/300/917 (wongj1@netvigator.com) at Fri Feb 4 22:42:28 CST 2000 said:
I have some questions regarding the longest and


shortest bus routes.

Of course, since I don't only pay attention to


franchised buses, hence I don't expect any answers


like 71B/12S/N30, etc...

My questions are indeed:

1)The longest GMB route


2)The shortest GMB route


3)The longest RMB route


4)The shortest RMB route

Thank you very much, and happy Chinese New Year!

100/911R/M1/300/917 Wong


47082-1


Article 83:


回應:

[00]

有關愉景灣首部DART之唯一既答案


攝車王AD225-GM6242 (s957487@mailserv.cuhk.edu.hk) at Fri Feb 4 21:37:57 CST 2000 said:
有 關 此 條 問 題 既 答 案 , 就 係S3BL383兄 個 個


即 係 全 港 唯 一 一 架 配PLAXTON車 身 既 非 低 地 台DART仔


47080-1


Article 84:


回應:

[00]

是新巴,還是小巴?


Alex Chan (肥歷) (alexki@netvigator.com) at Fri Feb 4 21:33:11 CST 2000 said:
話 說 剛 剛 出 了 銅 鑼 灣 , 人 太 多 了 , 所 以 提 早 回 家 , 而 在 回


家 的 途 中 竟 見 一 架 新 巴 的Trident之 電 子 牌 只 顯 示 :

「 華 富 村 」

沒 有 路 線 號 碼 , 甚 至 是 側 牌 和 尾 牌 也 沒 有 , 而 車 上 是 有 乘


客 的 。

我 有 以 下 疑 問 :


1  這 是 架 運 作 中 的 巴 士 , 還 是 一 架 小 巴 ?


2  巴 士 在 行 什 麼 路 線 , 4 2 ? 3 0 4 ? 4 ?.....


3  這 樣 做 有 沒 有 違 法

希 望 有 板 友 可 以 作 出 跟 進 。

Alex Chan.


( 肥 歷 )


47079-1


Article 85:


回應:

[00]

怪物的巴士世界紙巴士及 NFS 巴士更新


將軍澳新巴,上!怪物 (ywc98125@ywc.hkcampus.net) at Fri Feb 4 21:19:33 CST 2000 said:
怪 物 的 巴 士 世 界 更 新 於 4-2-2000

【 新 增 項 目 】


紙 巴 士 模 型 新 增 「Mercedes Benz O305 ME1」 原 色 彩 巴 士


檔 案 下 載 新 增 「Neoplan Centroliner NFS:HS 巴 士 」 及 「Volvo Super Olympian NFS:HS 巴 士 」

另 外 , 由 於 相 片 沖 印 時 間 不 當 關 係 , 原 定 今 次 更 新 之 「 每 月 大 相 」 將 調 至 下 次 更 新 。

請 參 觀 :http://move.to/monsterbus

--怪 物


47072-1


Article 86:


回應:

[00]

[廣告]每週雙大相:796X/796M首日行


FP8329 (majac@netvigator.com) at Fri Feb 4 20:47:25 CST 2000 said:


相 片 全 部 在2月1 日 當 天 拍 攝

每 週 雙 大 相:796X/796M首 日 行


47061-1


Article 87:


回應:

[00]

一些心理上的問題(請看下文)


西毒GK2671(S3V3) (s361457@hkg.com) at Fri Feb 4 17:51:00 CST 2000 said:
請 問 各 位 當 你 們 在 家 中 上 網 觀 看 有 關 巴 士 的 網 頁 或 者 玩 巴 士 模 型 而 又 俾 你 父 母 見 到 時,你 的 父 母 會 唔 會 話 你 思 維 太 狹 窄 呢?如 果 會 的 話 你 又 會 唔 會 講 關 你0羊 事,呢 個 係 我 的 權 利 呢 番 話 去 反 駁 又 或 者0向 你 父 母 唔0向 屋 企 時 會 唔 會 偷 偷 地 做 你 想 做 的0野 呢?因 為 呢 件 事 係 發 生 晌 我 的 身 上,我 覺 得 睇 巴 士 相 同 網 頁 同 玩 巴 士 模 型 好 似 睇 鹹 書 鹹 碟0甘 私 私 縮 縮,好 辛 苦 呀.唔 知 大 家 有 無 好 似 我0甘0既 處 境 呢?歡 迎 討 論.
icq number:53907868(要 講 明 自 己 來 自 何 方,唔 好 炸 我,唔 該.)


47059-1


Article 88:


回應:

[00]

巴士平常談﹕克制自己,一團和氣


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Fri Feb 4 17:13:22 CST 2000 said:
今 晚 是 農 曆 大 除 夕 , 相 信 有 不 少 板 友 都 會 在 今


晚 出 去 影 相 。

記 錄 在 去 年 的 除 夕 , 我 曾 經 去 過 小 西 灣 影 相 。


但 當 晚 的 情 景 , 回 想 起 來 都 覺 得 有 點 羞 恥 。

在 站 頭 向 其 他 人 大 聲 呼 喝 者 有 之 , 用 閃 光 燈 影


相 者 有 之 , 衝 出 馬 路 影 相 者 有 之 , 私 自 叫 司 機


搞 牌 影 相 者 有 之 … … 總 之 就 是 一 個 ‘ 亂 ’ 字 。

只 希 望 各 位 準 備 在 今 晚 去 影 相 的 板 友 , 拍 攝 時


除 了 要 留 意 自 己 和 其 他 人 的 安 全 之 外 , 還 要 顧


及 自 己 身 為 巴 士 迷 的 形 象 , 切 勿 做 出 一 些 損 人


不 利 己 的 行 為 。 如 果 在 影 相 時 遇 到 其 他 巴 士 迷


的 話 , 不 妨 跟 他 們 友 善 地 溝 通 一 下 。 我 深 信 這


樣 應 該 可 以 使 大 家 今 晚 的 行 程 變 得 更 加 愉 快 。


何 況 無 人 會 希 望 在 新 春 時 節 , 都 要 在 這 裡 看 到


一 些 巴 士 迷 互 罵 的 文 章 吧 ﹖

在 此 祝 大 家 新 春 快 樂 , 板 友 間 一 團 和 氣 ﹗^_^

------------------------------

千 嬅 的 故 事 , 盡 在HKForum


47057-1


Article 89:


回應:

[00]

請問你們知唔知巴士模型用甚麼途徑運來香港


西毒GK2671(S3V3) (s361457@hkg.com) at Fri Feb 4 17:04:23 CST 2000 said:
請 問 你 們 知 唔 知 巴 士 模 型 係 用 空 運,船 運(由 英 國 生 產)定 一 話 係 用 陸 運(由 中 國 生 產)運 來 香 港 然 後 出 售 呢?另 外,你 們 又 知 唔 知 這 些 模 型 是 否 百 分 百 由 英 國 生 產 定 一 話 由 中 國 生 產 呢?


47052-1


Article 90:


回應:

[00]

Please watch ATV now


Hutchcity (hutchcity@ctimail3.com) at Fri Feb 4 16:06:32 CST 2000 said:
Please watch ATV now(4:00pm).

There is a cartoon call 'Yellow bus..'


very funny ka!

Hutchcity


47035-1


Article 91:


回應:

[00]

歲月留影﹕除夕夜特別巨獻—猛男出擊


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Fri Feb 4 13:52:13 CST 2000 said:
這 張 相 片 , 是 在 某 年 的 農 曆 除 夕 夜 拍 攝 的 ﹕希 望 各 位 準 備 在 今 晚 去 影 相 的 板 友 收 穫 豐 富 , 同


時 記 得 要 注 意 拍 攝 時 的 安 全 。

在 此 預 祝 大 家 龍 馬 精 神 , 巴 士 迷 之 間 一 團 和 氣 ﹗


^_^

------------------------------

燃 亮 我 的 容 祖 兒 , 燃 亮 我 的HKForum


47029-1


Article 92:


回應:

[00]

[[廣告]]十一米 MCW 服務 Rt.20 大相


華人 (ypy@hk.super.net) at Fri Feb 4 12:42:10 CST 2000 said:
華 人 巴 士 轉 車 站最 新 製 作 大 相 :


十 一 米 都 城 嘉 慕 -- MB 35 行 走 路 線 二 十 號.


敬 請 各 界 到 臨 參 觀,謝 謝.

華 人


47022-1


Article 93:


回應:

[00]

7M網主新春賀辭


George Chan(S3N171) (chan1669@netteens.net) at Fri Feb 4 10:49:37 CST 2000 said:
本 人 謹 代 表44M巴 士 網 頁 表 兄 弟 網-7M非 空 調 巴 士 網 頁 恭 祝 大 家 新 年 進 步,萬 事 勝 意,新 春 期 間(年 廿 九 至 年 初 十 下 午),7M網 頁 正 式 改 用 金 色 背 景,直 至 初 十 下 午 為 止!


44M巴 士 網 頁 表 兄 弟 網-7M非 空 調 巴 士 網 頁 全 體 仝 人 敬 賀


44M網 頁:http://w3.to/44mbpg


7M網 頁:http://home4u.hongkong.com/arts/photography/


lokfu7m/s3n171/index.html


47020-1


Article 94:


回應:

[00]

【徵相】 中巴密斗貨車


新巴仔 (cmb-da77@i-cable.com) at Fri Feb 4 10:20:17 CST 2000 said:
以 前 中 巴 有 一 架 密 斗 日 本 貨 車,專 營 權 冇o左 之 後


就 一 直 泊o係 柴 廠 天 台,有 冇 板 友 有 佢o既 相?

thx


47018-1


Article 95:


回應:

[00]

你地今晚會去where影農曆特別巴士線呢?


小丸子新巴開逢DM6 rt.15C (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Fri Feb 4 09:46:02 CST 2000 said:
As title:

thx!

我 會 牛 河 新 記rt.308!
祝 大 家 龍 年 快 樂,大 吉 大 利!


JJ4786 rt.15C