19991115.
Articles on 15th November, 1999.

Today's Articles: 65.


Articles' Numbers: (19991115_01-65)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文 第46篇文 第47篇文 第48篇文 第49篇文 第50篇文

第51篇文 第52篇文 第53篇文 第54篇文 第55篇文 第56篇文 第57篇文 第58篇文 第59篇文 第60篇文

第61篇文 第62篇文 第63篇文 第64篇文 第65篇文


Article 1:

你是頹廢巴士迷


Mahou (wywoman@netvigator.com) at Tue Nov 16 22:14, 1999 said:


> 不 良 牛 與 小 蜜 糖 AL118 (rainbowg@hkstar.com) said:


> 本 文 係 少 少 補 充呢 篇 文 的


>


> 51. 你 會 問 人 “ 返 廠 未 ” 而 非 “ 返 屋 企 未 ”


問 巴 士 迷 就 會


> 52. 你 一 日 坐 十 程 巴 士 有 最 少 九 程 唔 駛 俾 錢 ﹐ 即 使 你 不 是 巴 士 公 司 職 員


就 是 識 得 都 俾 錢


> 53. 你 放 學 會 坐 巴 士 回 家 ﹐ 即 使 你 步 行 回 家 十 分 鐘 也 不 用


有 巴 士 線 係 咁 行 都 可 能 ( 屯 門 大 興to山 景 )


> 54. 你 將 所 有 醫 院 都 冠 以 “X廠 ” 來 稱 呼 (例 如 屯 門 醫 院 係 “U廠 ”)


病 左 請 假 留 響 屋 企 叫 留 廠 算 不 算


> 55. 你 架 私 家 車 有 裝 搞 牌 器


電 子 價$牌 時 鐘 , 如 果 我 有 車


> 56. 你 一 年 內 影 左 二 千 張 巴 士 相


Sorry我 唔 影 相


> 57. 你 屋 企 有 超 過 三set牌 布


有 方 法 得 來 的 話


> 58. 你 買 巴 士 模 型 的 支 出 比 你 一 個 月 人 工/零 用 錢 更 多


No la


> 59. 你 屋 企 存 放 的 巴 士 時 間 表/單 張 超 過 三 百 份


期 待 有


> 60. 你 屋 企 有 超 過 三 份 一 的 地 方 係 用 來 存 放 巴 士 有 關 的 東 西


三 十 分 之 一 都 無


> 61. 巴 士 唔 到 的 地 方 你 一 定 唔 會 去(例 如 長 州)﹐ 縱 使 仍 有 其 他 交 通 工 具 可 以 去 到


無 巴 士 去 的 地 方 我 係 唔 識 去 的


> 62. 你 會 帶 定 火 酒 坐 巴 士 ﹐ 而 這 些 火 酒 係 用 來 清 潔 別 人 塗 污 了 的 座 椅 的


間 唔 中 都 會 清 潔 下 自 己 坐 位 旁 的 窗


> 63. 你 部 相 機 係 專 用 來 影 巴 士 的


拿 相 機 我 會 手 震 的......


> 64. 返 大 陸 你 唔 會 坐 船 或 者 火 車 ﹐ 一 定 要 坐 巴 士


No la


> 65. 總 之 有 巴 士 到 的 地 方 你 都 去 過 ﹐ 即 使 你 去 到 之 後 行 行 企 企 無 目 的


專 誠 由 銅 鑼 灣 去 華 富 中 撘170去 沙 中 飛4?X去 葵 芳 轉 車 返 屋 企 算 不 算 ?


> 66. 你 妄 想 每 一 間 學 校 都 有 一 個 巴 士 迷 會


有 都 幾 好 , 我 校 學 生 報 曾 經 登 過 「 雞 」 的 論 述 和170翻 車 反 思


> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩


儘 量 避 免


> 68. 每 晚 發 夢 都 會 夢 見 一 架 一 架 的 巴 士


係 都 幾 得 人 驚


> 69. 你 入 左 超 過 三 個 巴 士 迷 組 織


1個 , 將 來 就may be la


> 70. 你 駕 車 時 會 依 照 巴 士 行 走 的 路 線 行 走


我 淨 係 試 得 有 巴 士 行 的 道 路


> 71. 駕 長 途 車 時 ﹐ 你 會 有 個 作 息 時 間 表 ﹐ 就 好 似 灰 狗 個 時 間 表 一 樣


行 長 途 路 時 , 我 會 入711「 入 油 」


> 72. 你 駕 車 時 會 響 巴 士 站 接 載/放 下 你 的 朋 友


無 車 , 唔 知


> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士


我 依 家 鎖3波7 km/h


> 74. 你 妄 想 你 屋 企 有 好 多 架 真 巴 士 響 度 ﹐ 出 街 時 任 你 選


咁 又 唔 駛 , 屋 企 樓 下 巴 士 線 都 有11條


> 75. 你 行 路 有 最 高 時 速 限 制 ﹐ 就 好 似 巴 士 鎖 油 缸 一 樣


我 可 以 用6波 行30 km/h (max)


> 76. 你 銀 包 總 備 有 一 張 無 限 次 乘 巴 士 的 車 票 以 備 不 時 之 需


要 我 無 限 增 值 就 有 張


> 77. 你 一 星 期 坐 巴 士 的 總 支 出 超 過 五 百 元 港 幣


十 元 一 次 都50轉 ,1轉 一 個 鐘 都2日 , 除 非 你 撘A one one返 工...


> 78. 你 一 放 假 會 到 外 地 影 巴 士 同 坐 巴 士


> 79. 你 玩 機 舖 裏 面 的 賽 車 時 ﹐ 你 會 好 似 渣 巴 士 一 樣 去 控 制 它


> 80. 你 有 不 止 一 次 想 入 巴 士 公 司 做 巴 士 司 機 ﹐ 縱 使 你 有 一 份 正 職


當 然


> 81. 你O既 日 記 簿 係 用 來 記 低 你 每 日 坐 過D咩 巴 士 的


>


> 如 果 你 有 超 過 五 個 符 合 的 話 ﹐ 恭 喜 你 ﹐ 你 已 加 入 了 我 們 這 個 頹 廢 巴 士


> 迷 行 列 ﹗


>


> 我 就 有51,54,56,59,60,65,66,67,73,74,75,79Article 1: (Request 1)

我 都 有 想 過 ﹐ 如 果 我 有 自 己 的 巴 士 公 司 ﹐ 我 會 買 ﹕


1. 100架 平 治O405NH 低 地 台 巴 士 配 澳 洲Custom Coaches車 身
2. 60架Dennis Dart SLF 10.6米 配Alexander ALX200車 身

3. 40架Dennis Dart SLF 11.3米 配Plaxton Pointer 2車 身

4. 50架Volvo B10MSE 14米 配Volgren CR221車 身

5. 180架MAN 24.310雙 層 巴 士 配Volgren CR223LD車 身
6. 300架Dennis Trident 12米 配Alexander ALX500車 身

7. 150架Dennis Trident 10.6米 配Alexander ALX500車 身

8. 150架Dennis Trident 11.3米 配Alexander ALX500車 身

9. 100架Volvo Super Olympian 12米 配Alexander ALX500車 身


Article 1: (Request 2)

> 51. 你 會 問 人 “ 返 廠 未 ” 而 非 “ 返 屋 企 未 ”


Only you would...
> 52. 你 一 日 坐 十 程 巴 士 有 最 少 九 程 唔 駛 俾 錢 ﹐ 即 使 你 不 是 巴 士 公 司 職 員


Does that count if I have a TravelPass or BusTripper??
> 53. 你 放 學 會 坐 巴 士 回 家 ﹐ 即 使 你 步 行 回 家 十 分 鐘 也 不 用


If I have the tickets as shown above...
> 54. 你 將 所 有 醫 院 都 冠 以 “X廠 ” 來 稱 呼 (例 如 屯 門 醫 院 係 “U廠 ”)


Only you would...
> 55. 你 架 私 家 車 有 裝 搞 牌 器


I wish!!
> 56. 你 一 年 內 影 左 二 千 張 巴 士 相


er...not that many, may be 1000.
> 57. 你 屋 企 有 超 過 三set牌 布


I think this is a yes.
> 59. 你 屋 企 存 放 的 巴 士 時 間 表/單 張 超 過 三 百 份


10 times of that at least...
> 60. 你 屋 企 有 超 過 三 份 一 的 地 方 係 用 來 存 放 巴 士 有 關 的 東 西


My whole room is for storing bus stuff...
> 69. 你 入 左 超 過 三 個 巴 士 迷 組 織


I have got 5...
> 70. 你 駕 車 時 會 依 照 巴 士 行 走 的 路 線 行 走


If circumstances allow.
> 71. 駕 長 途 車 時 ﹐ 你 會 有 個 作 息 時 間 表 ﹐ 就 好 似 灰 狗 個 時 間 表 一 樣


Can't be bothered to do that...
> 72. 你 駕 車 時 會 響 巴 士 站 接 載/放 下 你 的 朋 友


Only if requested.
> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士


No comment.
> 74. 你 妄 想 你 屋 企 有 好 多 架 真 巴 士 響 度 ﹐ 出 街 時 任 你 選


And, please, strictly Dennis buses only!!
> 75. 你 行 路 有 最 高 時 速 限 制 ﹐ 就 好 似 巴 士 鎖 油 缸 一 樣


Nope, since I like speeding...heheheh
> 76. 你 銀 包 總 備 有 一 張 無 限 次 乘 巴 士 的 車 票 以 備 不 時 之 需


I don't have bus tickets in my wallet...but elsewhere.
> 78. 你 一 放 假 會 到 外 地 影 巴 士 同 坐 巴 士


If circumstances allow.

> 79. 你 玩 機 舖 裏 面 的 賽 車 時 ﹐ 你 會 好 似 渣 巴 士 一 樣 去 控 制 它


That's the only reason I would waste money to drive it!!
> 80. 你 有 不 止 一 次 想 入 巴 士 公 司 做 巴 士 司 機 ﹐ 縱 使 你 有 一 份 正 職


I am close to being one...
> 81. 你O既 日 記 簿 係 用 來 記 低 你 每 日 坐 過D咩 巴 士 的


Unfortunately, yes.
> 如 果 你 有 超 過 五 個 符 合 的 話 ﹐ 恭 喜 你 ﹐ 你 已 加 入 了 我 們 這 個 頹 廢 巴 士


> 迷 行 列 ﹗

I don't even bother to count, I know I am...

'澳 洲 巴 士 大 王


SuperBus Australia


Article 1: (Request 3)

我 有:


> 53. 你 放 學 會 坐 巴 士 回 家 ﹐ 即 使 你 步 行 回 家 十 分 鐘 也 不 用


小 巴


> 55. 你 架 私 家 車 有 裝 搞 牌 器


若 將 來 有 會 裝


> 62. 你 會 帶 定 火 酒 坐 巴 士 ﹐ 而 這 些 火 酒 係 用 來 清 潔 別 人 塗 污 了 的 座 椅 的


用 手


> 66. 你 妄 想 每 一 間 學 校 都 有 一 個 巴 士 迷 會


yes


> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩


yes


> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士


yes


> 74. 你 妄 想 你 屋 企 有 好 多 架 真 巴 士 響 度 ﹐ 出 街 時 任 你 選


yes


> 75. 你 行 路 有 最 高 時 速 限 制 ﹐ 就 好 似 巴 士 鎖 油 缸 一 樣


also


> 79. 你 玩 機 舖 裏 面 的 賽 車 時 ﹐ 你 會 好 似 渣 巴 士 一 樣 去 控 制 它


yes,但 好 少 去


> 80. 你 有 不 止 一 次 想 入 巴 士 公 司 做 巴 士 司 機 ﹐ 縱 使 你 有 一 份 正 職


開 始 想


> 81. 你O既 日 記 簿 係 用 來 記 低 你 每 日 坐 過D咩 巴 士 的


以 前 有,現 用 腦


AD178,Ray


ICQ number:29501090


Article 1: (Request 4)

等 我 又 玩 下 先....

> 51. 你 會 問 人 “ 返 廠 未 ” 而 非 “ 返 屋 企 未 ”


未 試 過!


> 52. 你 一 日 坐 十 程 巴 士 有 最 少 九 程 唔 駛 俾 錢 ﹐ 即 使 你 不 是 巴 士 公 司 職 員


係 就 好 喇!


> 53. 你 放 學 會 坐 巴 士 回 家 ﹐ 即 使 你 步 行 回 家 十 分 鐘 也 不 用


小 弟 已 經 唔 洗 再 番 常 規 學 校 喇!


> 54. 你 將 所 有 醫 院 都 冠 以 “X廠 ” 來 稱 呼 (例 如 屯 門 醫 院 係 “U廠 ”)


O甘 都 得??!!


> 55. 你 架 私 家 車 有 裝 搞 牌 器


我 無 私 家 車,有 都 唔 裝!


> 56. 你 一 年 內 影 左 二 千 張 巴 士 相


600至700張 左 右 啦!都 無 統 計 過!


> 57. 你 屋 企 有 超 過 三set牌 布


我 都 好 想 有SET牌 布 呀!


> 58. 你 買 巴 士 模 型 的 支 出 比 你 一 個 月 人 工/零 用 錢 更 多


我 無O甘 誇!


> 59. 你 屋 企 存 放 的 巴 士 時 間 表/單 張 超 過 三 百 份


都 無O甘 誇O者!


> 60. 你 屋 企 有 超 過 三 份 一 的 地 方 係 用 來 存 放 巴 士 有 關 的 東 西


六 份 一 左 右 啦!算 唔 算 中 呀?


> 61. 巴 士 唔 到 的 地 方 你 一 定 唔 會 去(例 如 長 州)﹐ 縱 使 仍 有 其 他 交 通 工 具 可 以 去 到


去 到 就 得 啦!巴 唔 巴 士 都 無 所 謂!


> 62. 你 會 帶 定 火 酒 坐 巴 士 ﹐ 而 這 些 火 酒 係 用 來 清 潔 別 人 塗 污 了 的 座 椅 的


俾 人 知 道 肯 定 俾 人 笑 到 面 都 黃!


> 63. 你 部 相 機 係 專 用 來 影 巴 士 的


可 以O甘 講!


> 64. 返 大 陸 你 唔 會 坐 船 或 者 火 車 ﹐ 一 定 要 坐 巴 士


SORRY!小 弟 未 返 過 大 陸!


> 65. 總 之 有 巴 士 到 的 地 方 你 都 去 過 ﹐ 即 使 你 去 到 之 後 行 行 企 企 無 目 的


部 份 地 方 啦!


> 66. 你 妄 想 每 一 間 學 校 都 有 一 個 巴 士 迷 會


係 呀!係 呀!係 呀!!!!


> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩


唔 會!


> 68. 每 晚 發 夢 都 會 夢 見 一 架 一 架 的 巴 士


都 唔 會!


> 69. 你 入 左 超 過 三 個 巴 士 迷 組 織


無O甘 激!


> 70. 你 駕 車 時 會 依 照 巴 士 行 走 的 路 線 行 走


我 無 私 家 車!有 都 唔 會O甘 做!


> 71. 駕 長 途 車 時 ﹐ 你 會 有 個 作 息 時 間 表 ﹐ 就 好 似 灰 狗 個 時 間 表 一 樣


NO!


> 72. 你 駕 車 時 會 響 巴 士 站 接 載/放 下 你 的 朋 友


與Q.70同 一 答 案


> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士


有 時 啦!


> 74. 你 妄 想 你 屋 企 有 好 多 架 真 巴 士 響 度 ﹐ 出 街 時 任 你 選


係 就 好 喇!


> 75. 你 行 路 有 最 高 時 速 限 制 ﹐ 就 好 似 巴 士 鎖 油 缸 一 樣


行O甘 快 做MUD?


> 76. 你 銀 包 總 備 有 一 張 無 限 次 乘 巴 士 的 車 票 以 備 不 時 之 需


八 仔 算 唔 算 呀?


> 77. 你 一 星 期 坐 巴 士 的 總 支 出 超 過 五 百 元 港 幣


用$500買 模 型 好 過 啦!


> 78. 你 一 放 假 會 到 外 地 影 巴 士 同 坐 巴 士


SORRY!小 弟 未 去 過 外 地!


> 79. 你 玩 機 舖 裏 面 的 賽 車 時 ﹐ 你 會 好 似 渣 巴 士


一 樣 去 控 制 它


未 有O甘 諗 過!


> 80. 你 有 不 止 一 次 想 入 巴 士 公 司 做 巴 士 司 機 ﹐ 縱 使 你 有 一 份 正 職


無O甘 諗 過!


> 81. 你O既 日 記 簿 係 用 來 記 低 你 每 日 坐 過D咩 巴 士 的


小 弟 無 日 記 簿,但 有 本 簿 寫 低 有MUD新 廣 告,每 日 一 跪 及 特 別 所 見!


小 弟 有63,66中O左,中 一 半 就 有 五 題!


居 然 唔 係 頹 廢 巴 士 迷!好 彩 好 彩!!

馬 鞍 山 之 友


HN7282,上!


Article 1: (Request 5)

> 51. 你 會 問 人 “ 返 廠 未 ” 而 非 “ 返 屋 企 未 ”

唔 會

> 52. 你 一 日 坐 十 程 巴 士 有 最 少 九 程 唔 駛 俾 錢 ﹐ 即 使 你 不 是 巴 士 公 司 職 員

唔 係

> 53. 你 放 學 會 坐 巴 士 回 家 ﹐ 即 使 你 步 行 回 家 十 分 鐘 也 不 用

我 放 學 會 坐 巴 士 回 家,但 係 唔 坐 巴 士 都 冇 乜 好 揀.

> 54. 你 將 所 有 醫 院 都 冠 以 “X廠 ” 來 稱 呼 (例 如 屯 門 醫 院 係 “U廠 ”)


> 55. 你 架 私 家 車 有 裝 搞 牌 器

唔 會

> 56. 你 一 年 內 影 左 二 千 張 巴 士 相


> 57. 你 屋 企 有 超 過 三set牌 布


> 58. 你 買 巴 士 模 型 的 支 出 比 你 一 個 月 人 工/零 用 錢 更 多


> 59. 你 屋 企 存 放 的 巴 士 時 間 表/單 張 超 過 三 百 份


> 60. 你 屋 企 有 超 過 三 份 一 的 地 方 係 用 來 存 放 巴 士 有 關 的 東 西

冇 咁 多 同 巴 士 有 關 的 東 西

> 61. 巴 士 唔 到 的 地 方 你 一 定 唔 會 去(例 如 長 州)﹐ 縱 使 仍 有 其 他 交 通 工 具 可 以 去 到


> 62. 你 會 帶 定 火 酒 坐 巴 士 ﹐ 而 這 些 火 酒 係 用 來 清 潔 別 人 塗 污 了 的 座 椅 的


> 63. 你 部 相 機 係 專 用 來 影 巴 士 的


> 64. 返 大 陸 你 唔 會 坐 船 或 者 火 車 ﹐ 一 定 要 坐 巴 士

以 上 四 點 全 部 唔 係

> 65. 總 之 有 巴 士 到 的 地 方 你 都 去 過 ﹐ 即 使 你 去 到 之 後 行 行 企 企 無 目 的

差 不 多 去 過 哂,但 係 大 多 都 係 有 目 的 咁 去.

> 66. 你 妄 想 每 一 間 學 校 都 有 一 個 巴 士 迷 會


> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩


> 68. 每 晚 發 夢 都 會 夢 見 一 架 一 架 的 巴 士

唔 會

> 69. 你 入 左 超 過 三 個 巴 士 迷 組 織

只 係 入 佐 一 個

> 70. 你 駕 車 時 會 依 照 巴 士 行 走 的 路 線 行 走

有 車 時 可 能 會

> 71. 駕 長 途 車 時 ﹐ 你 會 有 個 作 息 時 間 表 ﹐ 就 好 似 灰 狗 個 時 間 表 一 樣

會,因 為 駕 長 途 車 少 不 免 會 疲 累,應 該 每 隔 一 段 時 間 停 車 休 息.


(不 過 我 覺 得 呢 點 係 同 安 全 有 莫 大 關 係,同 係 唔 係 巴 士 迷 無 關)

> 72. 你 駕 車 時 會 響 巴 士 站 接 載/放 下 你 的 朋 友

唔 會,除 非 有 需 要.

> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士

行 路 時 有 時 會 當 自 己[手 查]緊 巴 士.

> 74. 你 妄 想 你 屋 企 有 好 多 架 真 巴 士 響 度 ﹐ 出 街 時 任 你 選

冇 諗 過,不 過 發 夢 想 過 買 架Mini Pointer Dart代 步.

> 75. 你 行 路 有 最 高 時 速 限 制 ﹐ 就 好 似 巴 士 鎖 油 缸 一 樣


> 76. 你 銀 包 總 備 有 一 張 無 限 次 乘 巴 士 的 車 票 以 備 不 時 之 需

唔 會

> 77. 你 一 星 期 坐 巴 士 的 總 支 出 超 過 五 百 元 港 幣

一 個 月 都 冇 咁 多

> 78. 你 一 放 假 會 到 外 地 影 巴 士 同 坐 巴 士

唔 會

> 79. 你 玩 機 舖 裏 面 的 賽 車 時 ﹐ 你 會 好 似 渣 巴 士 一 樣 去 控 制 它

玩Thrill Drive算 唔 算?因 為 我 多 數 會 揀 巴 士 來[手 查].

> 80. 你 有 不 止 一 次 想 入 巴 士 公 司 做 巴 士 司 機 ﹐ 縱 使 你 有 一 份 正 職

有 諗 過

> 81. 你O既 日 記 簿 係 用 來 記 低 你 每 日 坐 過D咩 巴 士 的

唔 會,不 過 我 會 記 下 幾 條 經 過 屋 企 的 巴 士 線 的 尾 班 車 時 間.S3N370,GD605


Article 1: (Request 6)

> 51. 你 會 問 人 “ 返 廠 未 ” 而 非 “ 返 屋 企 未 ”

No

> 52. 你 一 日 坐 十 程 巴 士 有 最 少 九 程 唔 駛 俾 錢 ﹐ 即 使 你 不 是 巴 士 公 司 職 員

現 在 我 只 識 一 個 車 長,而 且 唔 係 我 成 日 搭 的 路 線,so I no.

> 53. 你 放 學 會 坐 巴 士 回 家 ﹐ 即 使 你 步 行 回 家 十 分 鐘 也 不 用

我 由 太 和 去 大 埔 中 心 都 會take bus , 咁 又 算 唔 算 呢 ?

> 54. 你 將 所 有 醫 院 都 冠 以 “X廠 ” 來 稱 呼 (例 如 屯 門 醫 院 係 “U廠 ”)

No

> 55. 你 架 私 家 車 有 裝 搞 牌 器

即 使 我 有 私 家 車 也 不 會 這 樣 做

> 56. 你 一 年 內 影 左 二 千 張 巴 士 相

No

> 57. 你 屋 企 有 超 過 三set牌 布

無,不 過 我 都 想 有,邊 度 可 以 買 到 ?

> 58. 你 買 巴 士 模 型 的 支 出 比 你 一 個 月 人 工/零 用 錢 更 多

YES

> 59. 你 屋 企 存 放 的 巴 士 時 間 表/單 張 超 過 三 百 份

YES , 我 有 齊 九 巴 每 條 線 的FAX

> 60. 你 屋 企 有 超 過 三 份 一 的 地 方 係 用 來 存 放 巴 士 有 關 的 東 西

YES

> 61. 巴 士 唔 到 的 地 方 你 一 定 唔 會 去(例 如 長 州)﹐ 縱 使 仍 有 其 他 交 通 工 具 可 以 去 到

NO

> 62. 你 會 帶 定 火 酒 坐 巴 士 ﹐ 而 這 些 火 酒 係 用 來 清 潔 別 人 塗 污 了 的 座 椅 的

NO

> 63. 你 部 相 機 係 專 用 來 影 巴 士 的

NO

> 64. 返 大 陸 你 唔 會 坐 船 或 者 火 車 ﹐ 一 定 要 坐 巴 士

NO

> 65. 總 之 有 巴 士 到 的 地 方 你 都 去 過 ﹐ 即 使 你 去 到 之 後 行 行 企 企 無 目 的

間 中 都 會,一 年 一 兩 次,咁 又 算 唔 算 呢 ?

> 66. 你 妄 想 每 一 間 學 校 都 有 一 個 巴 士 迷 會

NO

> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩

NO

> 68. 每 晚 發 夢 都 會 夢 見 一 架 一 架 的 巴 士

NO

> 69. 你 入 左 超 過 三 個 巴 士 迷 組 織

NO

> 70. 你 駕 車 時 會 依 照 巴 士 行 走 的 路 線 行 走

如 果 我 有 車 , 唔 排 除 我 會 咁 做

> 71. 駕 長 途 車 時 ﹐ 你 會 有 個 作 息 時 間 表 ﹐ 就 好 似 灰 狗 個 時 間 表 一 樣

NO

> 72. 你 駕 車 時 會 響 巴 士 站 接 載/放 下 你 的 朋 友

不 會 一 定

> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士

有 時 都 會 架

> 74. 你 妄 想 你 屋 企 有 好 多 架 真 巴 士 響 度 ﹐ 出 街 時 任 你 選

YES

> 75. 你 行 路 有 最 高 時 速 限 制 ﹐ 就 好 似 巴 士 鎖 油 缸 一 樣

NO

> 76. 你 銀 包 總 備 有 一 張 無 限 次 乘 巴 士 的 車 票 以 備 不 時 之 需

乜 有D咁 的 野 嗎 ? 如 有 , 我 都 想 要

> 77. 你 一 星 期 坐 巴 士 的 總 支 出 超 過 五 百 元 港 幣

NO

> 78. 你 一 放 假 會 到 外 地 影 巴 士 同 坐 巴 士

NO

> 79. 你 玩 機 舖 裏 面 的 賽 車 時 ﹐ 你 會 好 似 渣 巴 士 一 樣 去 控 制 它

NO

> 80. 你 有 不 止 一 次 想 入 巴 士 公 司 做 巴 士 司 機 ﹐ 縱 使 你 有 一 份 正 職

NO , 我 只 係 想 做 巴 士 公 司 的 董 事 長

> 81. 你O既 日 記 簿 係 用 來 記 低 你 每 日 坐 過D咩 巴 士 的

NO


愛 上914冷 巴 (老 陳)


Article 1: (Request 7)

> 51. 你 會 問 人 “ 返 廠 未 ” 而 非 “ 返 屋 企 未 ”

Only among my bus fan friends...

> 52. 你 一 日 坐 十 程 巴 士 有 最 少 九 程 唔 駛 俾 錢 ﹐ 即 使 你 不 是 巴 士 公 司 職 員

Nope! Since I don't have a staff card!

> 53. 你 放 學 會 坐 巴 士 回 家 ﹐ 即 使 你 步 行 回 家 十 分 鐘 也 不 用

True! Except in my case that's afterwork from my office!

> 54. 你 將 所 有 醫 院 都 冠 以 “X廠 ” 來 稱 呼 (例 如 屯 門 醫 院 係 “U廠 ”)

Not hospital, just the residence of my bus fan friends...

> 55. 你 架 私 家 車 有 裝 搞 牌 器

The windscreen for most passengers cars should be too small


to accomodate such, maybe a van!

> 56. 你 一 年 內 影 左 二 千 張 巴 士 相

I don't think I've that much....

> 57. 你 屋 企 有 超 過 三set牌 布

None for me...

> 58. 你 買 巴 士 模 型 的 支 出 比 你 一 個 月 人 工/零 用 錢 更 多

Not yet! Though it's getting close recently, so I'm looking


for a new job with higher pay!

> 59. 你 屋 企 存 放 的 巴 士 時 間 表/單 張 超 過 三 百 份

Less than 10...

> 60. 你 屋 企 有 超 過 三 份 一 的 地 方 係 用 來 存 放 巴 士 有 關 的 東 西

If for my own personal space within the home, yes, though


not overall! (don't have that much power over my mom, who


occupies over 70% of the space at home!

> 61. 巴 士 唔 到 的 地 方 你 一 定 唔 會 去(例 如 長 州)﹐ 縱 使 仍 有 其 他 交 通 工 具 可 以 去 到

Definitely not, as I'm a fan for all kinds of transportation


that can carry passenger! Though if the place (although rare,


it does exists!) is serve by MTR (non-Tung Chung line) directly,


I may choose the rather indirectly route by bus.

> 62. 你 會 帶 定 火 酒 坐 巴 士 ﹐ 而 這 些 火 酒 係 用 來 清 潔 別 人 塗 污 了 的 座 椅 的

Never! Though I would strongly encourage other bus passengers


to follow other rules, such as not to stand on the upper-deck,


not to disturb others, eating, etc...

> 63. 你 部 相 機 係 專 用 來 影 巴 士 的

Mostly, not always, as I do take photos of ferries and other


stuff.

> 64. 返 大 陸 你 唔 會 坐 船 或 者 火 車 ﹐ 一 定 要 坐 巴 士

Not likely, as being too slow! Though I would like to try


someday just for 'fun' purposes.

> 65. 總 之 有 巴 士 到 的 地 方 你 都 去 過 ﹐ 即 使 你 去 到 之 後 行 行 企 企 無 目 的

Not all destinations yet, though I did take 299 several years


ago just to try those 'urban' Darts and stepped off the bus


at Sai Kung for nothing and jumped back on the bus headed back


to Shatin! (same for 98D at Hang Hau when it first opened.)

> 66. 你 妄 想 每 一 間 學 校 都 有 一 個 巴 士 迷 會

None of my business now! Unless I become a teacher!

> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩

Sometimes, as they would try to understand sometimes.

> 68. 每 晚 發 夢 都 會 夢 見 一 架 一 架 的 巴 士

Definitely not every night, only every once in a while. (not


even once a month!)

> 69. 你 入 左 超 過 三 個 巴 士 迷 組 織

None.

> 70. 你 駕 車 時 會 依 照 巴 士 行 走 的 路 線 行 走

Actually, if I get into an unfamiliar place, I might follow


a bus to get around! Quite a nice idea!

> 71. 駕 長 途 車 時 ﹐ 你 會 有 個 作 息 時 間 表 ﹐ 就 好 似 灰 狗 個 時 間 表 一 樣

Not on a schedule base, just whenever I get tired!

> 72. 你 駕 車 時 會 響 巴 士 站 接 載/放 下 你 的 朋 友

Not officially legal at most places, either in San Francisco


or Hong Kong! So I almost never done that!

> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士

Sometimes, just to get the 'power' as I would add bus engine


sound!

> 74. 你 妄 想 你 屋 企 有 好 多 架 真 巴 士 響 度 ﹐ 出 街 時 任 你 選

I only dreamt about that for passenger cars, because otherwise


I would need a place as large as a bus depot!

> 75. 你 行 路 有 最 高 時 速 限 制 ﹐ 就 好 似 巴 士 鎖 油 缸 一 樣

Never! Because I love the way non-franchised buses can speed


over franchised buses, like Leyland Olympian 1xx and Volvo


B12 200x.

> 76. 你 銀 包 總 備 有 一 張 無 限 次 乘 巴 士 的 車 票 以 備 不 時 之 需

I wish!

> 77. 你 一 星 期 坐 巴 士 的 總 支 出 超 過 五 百 元 港 幣

Not yet! Maybe so in the future after inflation! (and when


I moved to Tin Shui Wai!)

> 78. 你 一 放 假 會 到 外 地 影 巴 士 同 坐 巴 士

That's only part of my 'relaxation' program...

> 79. 你 玩 機 舖 裏 面 的 賽 車 時 ﹐ 你 會 好 似 渣 巴 士 一 樣 去 控 制 它

Not really, as I also enjoy driving private cars.

> 80. 你 有 不 止 一 次 想 入 巴 士 公 司 做 巴 士 司 機 ﹐ 縱 使 你 有 一 份 正 職

True!

> 81. 你O既 日 記 簿 係 用 來 記 低 你 每 日 坐 過D咩 巴 士 的

Never so far!


Only two absolutely applied to me, so maybe I'm not a bus fan


at all!

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 1: (Request 8)

> 52. 你 一 日 坐 十 程 巴 士 有 最 少 九 程 唔 駛 俾 錢 ﹐ 即 使 你 不 是 巴 士 公 司 職 員


我 咁 耐 以 來 只 識 一 位 車 長,每 次 跟 車 都 唔 駛 俾 錢


但 一 星 期 只 得 一 次 係 咁 做,大 部 份 時 間 搭 巴 士 都 會 俾 錢

> 56. 你 屋 企 有 超 過 二 千 張 巴 士 相


> 57. 你 屋 企 有 超 過 三set牌 布


> 58. 你 買 巴 士 模 型 的 支 出 比 你 一 個 月 人 工/零 用 錢 更 多


> 59. 你 屋 企 存 放 的 巴 士 時 間 表/單 張 超 過 三 百 份


> 60. 你 屋 企 有 超 過 三 份 一 的 地 方 係 用 來 存 放 巴 士 有 關 的 東 西


以 上 咁 多 樣 野 中


(一):冇 咁 多 張 巴 士 相


(二):我 冇 任 何 牌 布


(三):雖 然 我 冇 咁 多 單 張 同 埋 時 間 表,但 係 買 巴 士 收 藏 品 都 用 成


千 幾 二 千 蚊


仲 有 加 埋 單 張 同 剪 報,堆 滿 成 個 櫃 喇

> 61. 巴 士 唔 到 的 地 方 你 一 定 唔 會 去(例 如 長 州)


唔 係,任 何 一 個 地 方 都 會 去,唔 會 計 較 有 冇 巴 士 直 達

> 64. 返 大 陸 你 唔 會 坐 船 或 者 火 車 ﹐ 一 定 要 坐 巴 士


講 起 呢 個 問 題,我 返 大 陸 第 一 就 會 撰 火 車,火 車 比 較 安 全,而


且 唔 會 受 塞 車 之 苦.相 反 我 響 國 內 不 太 喜 歡 坐 巴 士,一 來 巴 士


殘 又 舊;二 來 比 較 不 安 全,成 日 又 聽 聞 巴 士 被 劫 的 新 聞.

> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩


呢 點 我 會 承 認

> 69. 你 入 左 超 過 三 個 巴 士 迷 組 織


我 冇 入 任 何 巴 士 迷 會,因 為 我 覺 得 某 些 巴 士 迷 會 會 員 既 秩 序 較 差,


寧 願 想 自 由 度 大 好 多.

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 1: (Request 9)

五 個 符 合?我 有 十 五 個 符 合!!!!!!~~~~~~^.^


3AV188/ADS212


Article 1: (Request 10)

> 55. 你 架 私 家 車 有 裝 搞 牌 器


嘩, 咁 都 得? 我 諗 冇 人 會...

> 56. 你 屋 企 有 超 過 二 千 張 巴 士 相


其 實 咁 好 難 講, 因 為 你 影 得 耐 自 然 會 有 好 多, 但 我 都 係 冇

> 57. 你 屋 企 有 超 過 三set牌 布


um...雖 然 我 冇, 但 點 解 同 '頹 廢' 有 關?

> 61. 巴 士 唔 到 的 地 方 你 一 定 唔 會 去(例 如 長 州)


唔 係 掛....

> 63. 你 部 相 機 係 專 用 來 影 巴 士 的


咁 我 大 多 都 係 用 黎 影 巴 士 架.

> 66. 你 妄 想 每 一 間 學 校 都 有 一 個 巴 士 迷 會


自 己 間 有 都 夠 啦.

> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩


我 有 時 都 會 架.

> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士


...........速 度 相 差 咁 大..

> 如 果 你 有 超 過 五 個 符 合 的 話 ﹐ 恭 喜 你 ﹐ 你 已 加 入 了 我 們 這 個 頹 廢 巴 士


> 迷 行 列 ﹗

哈 哈, 好 彩 我 得 一 個.

ATR2


Article 1: (Request 11)

> S3N370,GD605 (h9908303@hkusua.hku.hk) said:


>


> 因 為'玩 物 喪 志'嘛

哈 哈, 其 實 一 卷 牌 布 大 約 幾 長? 可 否 整 一 個 搞 牌 機 來 玩? :p

> 我 都 有 諗 過 將'航 空 學 會(Aviation Society)'(仲0係 唔0係 度?)


> 改 做'航 空 及 運 輸 學 會(Aviation & Transport Society)',


> 不 過 自 己 話 唔 到 事,又 要 忙 其 他 會 務...

而 家 仲0係 度, 其 實 上 年 我 有 同 幾 個 同 學 構 思 做 一 個 交 通 運 輸 的 網 頁,


但 結 果......我 自 己 都 有 妄 想 和 其 他 同 學 創 辦 一 個 交 通 的 學 會, 但 因


自 己 能 力 不 足 和 校 長 不 容 許 再 有 新 的 學 會, 所 以 便 沒 再 想 了.

ATR2


Article 1: (Request 12)

一set牌 布 好 長 架 ﹐ 約 有 幾 米 長 ﹗(地 點)


而 號 碼 牌 通 常 會 連 搞 牌 器 一 齊 賣 ﹗


Article 1: (Request 13)

我 諗 我 唔 駛 做 呢 個 測 試 我 都 知 我 係 一 個 極 度 頹 廢 的 人 。


不 過 我 看 完 呢 個 測 試 先 知 原 來 我 又 是 一 個 頹 廢 的 巴 士 迷 。
神 呀 ﹗ 救 救 我


叻 霸 佳


Article 1: (Request 14)

> 53. 你 放 學 會 坐 巴 士 回 家 ﹐ 即 使 你 步 行 回 家 十 分 鐘 也 不 用


> 61. 巴 士 唔 到 的 地 方 你 一 定 唔 會 去(例 如 長 州)


> 63. 你 部 相 機 係 專 用 來 影 巴 士 的


> 65. 總 之 有 巴 士 到 的 地 方 你 都 去 過 ﹐ 即 使 你 去 到 之 後 行 行 企 企 無 目 的


> 66. 你 妄 想 每 一 間 學 校 都 有 一 個 巴 士 迷 會


> 67. 你 同 非 巴 士 迷 朋 友 都 會 講 巴 士 ﹐ 即 使 佢 唔 明 你 講 咩


> 73. 你 行 路 當 自 己 係 巴 士

All correct

> 76. 你 銀 包 總 備 有 一 張 無 限 次 乘 巴 士 的 車 票 以 備 不 時 之 需


> 77. 你 一 星 期 坐 巴 士 的 總 支 出 超 過 五 百 元 港 幣

我 有 家 屬 証,唔 駛 錢


JubiLance


icq no 35436717Article 2:

Re: 970應加站


叻﹗ (letchan@netvigator.com) at Mon Nov 15 16:41, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> 973已 在 水 街 末 段 加 站,方 便 西 環 客,我 認 為970應 跟 隨,和 紅 小 鬥 過!

水 街 過 德 輔 道 西 的 環 境 你 有 否 觀 察 呢 ﹖


左 面 是 一 列 車 房 , 點 可 以 設 巴 士 站 呢 ﹖


加 上 水 街 的 車 流 量 極 高 , 又 點 可 以 加 站 ﹖


Article 2: (Request 1)

> u.best (china@ismart.net) said:


>


> But CTB really build one bus stop for 973!


> 你 有 否 觀 察 呢 ﹖

咁 事 實 上970幾 耐 一 班 , 而973又 幾 耐 一 班 呢 ﹖


Article 2: (Request 2)

> u.best (china@ismart.net) said:


>


> 970班 次 較 密,未 必 班 班 車 都 要 埋 站!


> 叻 唔 可 以 亂 認!

水 街 末 段 路 短 其 位 置 不 宜 停 泊 太 多 巴 士


970班 次 較 密 停 站 的 機 會 高 若 加 站 會 多 人 搭


但 容 易 做 成 塞 巴 士 現 象 所 以 不 宜 加 站


若 加 站 容 易 做 成 干 諾 道 西 信 德 中 心930站 的 情 況


當 有2架 巴 士 入 站 後 第 三 架 巴 士 要 停 在 紅 綠 燈 前


等 前 面 其 中 一 架 巴 士 離 開 後 才 入 站


在 下 班 時 間 和 村 巴 一 起 等 入 站 的 情 況


真 是 oh ........

sopp


P.S. 不 要 點 火,小 心 隨 時 引 起 大 火


Article 2: (Request 3)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 如 果 做 到 正 的 話 , 的 確 是 每 一 班 車 都 要 停 足 每 一 個 站 。


> 德 輔 道 西 車 輛 要 過 水 街 向 東 行 時 , 好 多 時 都 係 因 為 水 街 塞 車


> 而 令 車 龍 頂 到 過 創 業 。


>


> 叻 ﹗ 唔 可 以 亂 認 是 事 實


> 但 巴 士 站 更 不 可 亂 加 。 因 為 十 數 人 的 利 益 而 影 響 西 區 整 條 主 動 脈


> 實 屬 不 智 。


>


> 叻 霸 佳

為 十 數 人 的 利 益 ?


Lots of passengers need to go to Jordan and Nathan Rd


904 and 905 cannot satisfcy their wants!


They need to walk every time if they don't want to take RMB!


Article 2: (Request 4)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 我 所 指 的 十 數 人 是 每 班 車 都 上 十 數 人 , 那 麼 水 街 就3-4分 鐘 就 由


> 三 線 行 車 變 成 兩 線 , 甚 至 一 線 半 行 車 達1-3分 鐘 。 流 量 立 即 下 跌


> 一 半 。 如 有 大 車 由 德 輔 道 西 左 轉 入 水 街 , 可 能 會 不 夠 位 過 , 做 成


> 擠 塞 。


>


> 現 時 要 坐970的 人 會 自 動 行 上 郵 政 局 , 路 程 並 不 遠 。 只 是 步 行5-6分


> 鐘 的 時 間 。


>


> 叻 霸 佳西 環 專 家
The bus stop at Post Office is too crowd!


No body quene there,just rush on the bus!


Article 2: (Request 5)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 請 問 是 否 因 為 迫 就 要 加 站 呢 ﹖


> 若 以 你 的 講 法 , 中 環 恆 生 站 要 加 幾 多 個 站 呢 ﹖


> 灣 仔 軒 尼 斯 道960站 是 否 又 要 一 站 變 十 站 來 分 流 呢 ﹖


>


> 沒 有 人 排 隊 是 公 民 意 識 的 問 題 , 西 環 人 搭 車 向 來 都 沒 有 排 隊 習


> 慣 , 可 見 整 條 德 輔 道 西 東 行 的 車 站 都 是 沒 有 半 個 人 會 排 隊 。


> 這 個 排 隊 問 題 不 是 巴 士 公 的 問 題 , 固 不 在 此 詳 談 。 或 許 加 個 督 察


> 和 加 排 隊 柵 便 可 解 決 閣 下 所 提 之 問 題 。 又 何 需 因 小 失 大 呢 ﹖


>


> 叻 霸 佳

If the bus company can start 901 now,i will not


suggest this kind of thing!


But i must suggest this idea now!


Article 2: (Request 6)

一 件 事 還 一 件 事 。


901是 一 個 草 案 , 何 況 現 在 開 成 的 機 會 甚 微 。

如 強 要 為 該 班 不 肯 行 路 的 人 而 加 站 。 我 敢 相 信 西 環 塞 車 情 況 必


越 加 嚴 重 。973加 站 已 是 一 個 錯 的 決 定 。 如970再 加....跟 著 是


904...情 況 必 然 失 控 。 同 一 時 間 在 一 條 容 不 下 三 架 巴 士 的 路


上 擺 一 條 密 車 路 線 和 兩 條 疏 車 路 線 的 車 站 。 倘 若 是 低 流 量 道 路 當


然 沒 有 問 題 , 但 水 街 是 一 個 重 要 交 匯 點 , 所 以 不 容 有 失 , 否 則 後


果 嚴 重 。

請 為 大 局 著 想 吧 ﹗


叻 霸 佳


Article 2: (Request 7)

> 李 尋 歡 (peterwko@netvigator.com) said:


>


> 901已 定 案, 最 快12月 開.

怪 不 得 今 日 見3M 訓 練 車 嘉 安 街 右 轉 電 車 路

可 能 試901

港 島 西 人Raymond HKWP


親 愛 的 港 島 西 人 , 給 親 愛 的 您 。


愛 上 港 島 西 人 吧 !


Article 2: (Request 8)

咁 就 真 係 一 件 喜 事 。


可 否 告 知 其 路 線 呢 ﹖


Article 2: (Request 9)

> u.best (china@ismart.net) said:


>


> 904 will not park there because there is one


> stop at 7-11


>


> Why don't set up a Trial period first?


> Don't just disagree it!

要 由 水 街 行 到 嘉 安 街....好 像 還 比 行 到 郵 政 局 要 遠 。


以 你 的 講 法 , 不 行 的 就 要 加 站 , 那 麼973加 站 ,970加 站 ,904就 更


有 需 要 加 站 。

同 意 不 同 意 是 要 講 理 據 , 不 是 為 加 站 而 加 站 。


為 同 意 而 同 意 。 如 明 知 是 錯 的 都 讚 成 就 是 盲 目 附 和 。

在 香 港 巴 士 討 論 區 都 只 是 討 論 討 論 ,  閣 下 又 何 需 介 意 呢 ﹖

叻 霸 佳Article 3:

Re: [路 線 建 議]903 金鐘(西)---荔枝角??!


封車王錦才長駐5B (ronaldsamuel@ctimail.com) at Mon Nov 15 20:50, 1999 said:


> u.best (china@ismart.net) said:


> Mon-Sun 7:00-21:00


> 20 mins once


>


> 去 程:上 紅 棉 道 天 橋 後 跟3B至 聖 安 多 尼 堂,左 轉 落 山 道,直 出 西 隧,


> 跟970至 旺 角,跟904至 總 站


首 先, 巴 士 是 不 可 以 行 山 道, 加 上 根 本 不 夠 位 轉 左


>


> 回 程:跟904至 旺 角,跟970出 西 隧 後 上 西 邊 街,到 般 含 道 後 跟23至 金 鐘


>


西 邊 街? 行 巴 士? 哈, 真 是 創 舉.....


> 用 前43坑


> 半 山 只


> 有103過 海,又 慢 又 只 到 九 龍 中,很 多 人 被 逼 巴 士+地 龍,又 貴 又 慢,應 開 線!


>


> 如 九 巴 行,用ADS


> 如 新 巴 行,用10.6m Trident


>


> $8.9


> $5.4(After WHT)


行 山 路, 收9.4 吧!


>


> 愛 上903巴!


Article 3: (Request 1)

> u.best (china@ismart.net) said:


> Mon-Sun 7:00-21:00


> 20 mins once


20分 鐘 太 疏 ﹐ 我 零 原 行 落 去 西 環 搭905好 過 。


Article 3: (Request 2)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 巴 士 點 行 山 道 呀 ﹖ 又 窄 又 斜


> 好 似 斜 得 好 可 怕 喎.......私 家 車 都 收 到 好 慢......


>


>


> 西 邊 街 可 以 行 邊 一 種 巴 士 呢 ﹖


> 西 邊 行 左 轉 般 咸 道 個 位 好 窄 , 巴 士 最 短 都 有9.9米 喎...


And the left turn to Bonham Rd????? Possible by GMB, buta DD...


Article 3: (Request 3)

> 晴 天Pig Pig ,則 安 (busy@netvigator.com) said:


> 巴 士 沒 有 可 能 行 西 邊 街,因 為 很 斜,而 且 半 山 區 客 量 不 足,不 如 用Dart,AM,甚 至16座 小 巴.而 山 道 基 本 上 可 以 用12米.

OK!Use Dart!


Article 3: (Request 4)

Good idea! Then can learn 914 use more 'hot dog'. If KMB using Metro 9.7 M, CMB using SF and LV, and include some Dart.


Then we can see Metro 9.7 M in HK Island!


Article 3: (Request 5)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 最 短 的DART都 有10.1米 。


> 西 邊 街 左 轉 般 咸 道 必 有 困 難 。 小 巴 轉 上 址 已 感 吃 力 , 何 況 是 滿 載


> 乘 客 的 巴 士 呢 ﹗


現 時 低 地 台 版 本DART最 短 的 只 有9.2米,愉 景 灣 亦 有 選 用,但 是 亦 有 更 短 的Mini Pointer Dart.
Article 3: (Request 6)

MPD 長 8.5 米.


Article 3: (Request 7)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 閣 下 不 是 要 愉 景 灣 來 做 此 線 吧 ﹖


> 若 小 弟 沒 有 記 錯 , 新 巴Dart最 短 的 是10.1米 。


> 若 果 新 巴 為 此 建 議 路 線 再 買 新 車 , 那 就 是 半 山 學 子 之 福 。

I think DC Darts are shorter than 10.1m!

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 3: (Request 8)

DC 長 9.815 米.


Article 3: (Request 9)

> HKWP Raymond (kwan113@netteens.net) said:


>


> But I see CTB 3xx run on 般 咸 道 via 西 邊 街 before !


>


> HKWP

係 咪 滿 客 先......咁 都 得...我 服....


Article 3: (Request 10)

> HKWP Raymond (kwan113@netteens.net) said:


>


> no.


>


> But That I want to tell you is CTB 3xx also can right turn


> from 西 邊 街 to 般 咸 道 ,so I think NWFB dart can do it also .


>


> p.s.Please cool down ....


>


> HKWP

唔 係 掛?你 幾 時 見 過 呀?有 冇 「 炒 」 上 路 中 心 個 安 全 島 呀?對 位 於 安 全 島 上 等 候 過 馬 路o既 行 人 構 成 好 大 生 命 威 脅 播!


仲 有 呀,人 地 個 建 議 係 左 轉,要 轉 好 大 角 度 架!Article 4:

Re: 九巴Toyota一問


九巴3ASV3行81C! (bhywong@one.net.au) at Mon Nov 15 18:14, 1999 said:


> 1037 (chan-chan@i-cable.com) said:


> 下 面 有 位 板 友 講 開90號 線 , 咁 我 又 想 問o下 ,o的Toyota除o左 捐 比 人 外 , 其 他 去 晒 邊?

o係 天 水 圍 煲 晒 “ 湯 ” ﹐ 親 眼 目 睹


Article 4: (Request 1)

> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


>


> 有 o的 好 似 當 二 手 巴 士 出 售

曾 經 有 人 見 過 前AT在 中 國 行 走 。


(車 上 還 有 九 巴 款 式 座 位 和 滿 座 燈 。)


另 外 , 在 興 建 新 機 場 時 , 也 曾 經 有 部 份AT被 運 往 地 盤 作 員 工 接 送 車 。


Article 4: (Request 2)

> 皮 (clpleung@ctimail3.com) said:


>


> 現 在 部 份 慈 善 團 體 (例 如 保 良 局) 都 係 用 緊 前 九 記 的


> AT, 而 且 仲 係 用 緊 當 時 的 熱 狗 椅.

另 外 , 東 華 三 院 也 擁 有 至 少 兩 部 前AT。


Article 4: (Request 3)

> LV83 CM2681 (hkpftetc@netvigator.com) said:


>


> 東 華 三 院 --Wong Tai Sin Hospial --EB7408 is AT.


> I want to know the fleet no. of EB7408 .

The fleet nr. of EB7408 was AT41.

Simon_28A :)


Article 4: (Request 4)

> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


>


> Of course some AT's are given to charity organisations,


> but I've even seen KMB sold them (on the newspaper)

BL1都 話 賣 喇,但 今 日 見 佢 比 人 肢 解.......

JubiLance


icq no 35436717


Article 4: (Request 5)

> Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) said:


>


> o岩 播! 咪 賣 俾 人 當 廢 鐵 處 理 囉.


>


> 通 常 九 記 在tender上 寫 明'須 保 留 部 份 零 件', 咁 即 係 一 邊 拆, 一 邊 將 有 用 零 件 留 低.


>


> Simon_28A :)

唔 好 意 思,原 來 係BL2比 人 肢 解.......


但 九 記 唔 係 話 全 架 賣 咩....

而 家 日 日 番 學 前 都 兜 過U廠 睇BL1,2 O既


JubiLance


icq no 35436717


Article 4: (Request 6)

好 多 時 全 架 賣 的 車 都 會 俾 買 家 買 去 拆 骨 , 然 後 拆 零 件 賣 出 賺 錢 。 你 看


蓮 花 地 的 舊 巴 士 全 部 都 好 健 全 地 被 處 決 的 。

ChristopherArticle 5:

Re: [討論]熱狗巴仲有無生存意義﹖----一定有!!!!!!!!!!!!!!


Ray, AD178 (rayhung@netteens.net) at Tue Nov 16 18:39, 1999 said:


> 九 巴3ASV3行81C! (bhywong@one.net.au) said:


> 我 覺 得 香 港 天 氣 實 在 難 以 再 用 熱 狗 行 駛 。


>


> 尤 其 是 彌 敦 道 ﹐ 左 熱 狗 簡 直 係 死 刑 一 樣


1熱 狗 不 是 密 室,火 警 都 安 全D!


2冬 天 鬼 想 自 己 涷 上 加 涷 嗎!


Ray,AD178


ICQ number:29501090


Article 5: (Request 1)

> 九 巴3ASV3行81C! (bhywong@one.net.au) said:


> 我 覺 得 香 港 天 氣 實 在 難 以 再 用 熱 狗 行 駛 。


>


> 尤 其 是 彌 敦 道 ﹐ 左 熱 狗 簡 直 係 死 刑 一 樣

不 論 冷 或 熱 , 能 安 全 運 送 乘 客 到 目 的 地 , 都 有 存 在 價 值

獎 門 人


Article 5: (Request 2)

其 實 點 解 香 港 的 街 道 會 咁 熱 ? 十 多 年 前 都 無 咁 犀 利 , 答 案 其 實 好 簡 單


, 只 係 你 肯 唔 肯 正 視 這 個 答 案 ; 地 球 溫 室 效 應 點 解 會 出 現 , 大 家 心 知


肚 明 。

死 硬 堅 持 廢 除 非 空 調 巴 士 服 務 , 只 會 間 接 令 整 個 地 球 步 入 死 刑 刑 場 一


樣 。 為 貪 求 一 時 的 舒 適 而 妄 顧 整 個 世 界 的 實 際 情 況 , 只 會 是 一 種 極 度


自 私 、 不 顧 後 果 的 行 為 , 最 終 只 會 將 整 個 世 界 , 包 括 自 己 帶 入 滅 亡 的


道 路 。

Christopher


Article 5: (Request 3)

No!一 年 三 百 六 十 五/六 日,37M熱 狗 一 樣[今]涼!!!!!!!!1


Article 5: (Request 4)

當 然 有 啦.. 好 似 呢 排 天 氣 好 涼, 搭64K果 類 郊 外 線, 如 果 冷 馬 就 無 咁 好feel, 何 況Turbo M比Dragon 9.9m 勁 N 倍!! Hee~~~~


冷 馬 易 壞 好 似 係 因 為 佢D電 腦 先 進, 有 小 問 題 就 即 時 死 火, 但 係 熱 狗 可 能 係 出 問 題 果 陣 架 車 可 能 已 經 救 唔 番....

我 是 機 神, 上!


憑 實 際, 顯 優 勢 It's What's Inside That's Count


Article 5: (Request 5)

> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


>


> 熱 狗 比 冷 馬 的 故 障 率 低, 而 且 熱 狗 也 是 一 架 載 到 人 的 巴 士 呀


> 點 會 無 價 值 同 意 義 呀?

Because most passengers prefer full A/C bus service.

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 5: (Request 6)

> LF278 (pandafan@i-cable.com) said:


> BUT YOU CAN SEE THE PERFORMANCE OF 熱 狗 IS BETTER THAN A/C BUS MANY MANY TIME .


> RECENTLY, THE BUS ACCIDENT ARE MAINLY INVOLVING A/C BUS,SUCH AS 870,AND A TRIDENT OF LONG WIN,SO 熱 狗 仲 有 生 存 意 義

Of course we all remember who crashed into ATR1 and 2203 not


too long ago...

There are simply more A/C buses around these days, so more


collisions/accidents involve with A/C buses are unavoidable.

If you look in the collision/accident history of buses in


Hong Kong, I'm sure there are still many more collisions/


accidents involved with non-A/C buses than A/C!

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 5: (Request 7)

> 搭 新 巴14號 城 市 烏 蠅-LV126 (cityflyer@i-cable.com) said:


> 冬 天,冇 人 想 搭 冷 馬O既,佢O地 情 願 搭 熱 狗 都 好 過 搭 冷 冰 冰 的 冷 馬!

Not exactly! As many supported full A/C 300 before! And I


truly doubt passengers of 12/12A/12M/208 etc... would want


any kind of non-A/C bus service anytime.

> 熱 狗 車 費 用 平 過 冷 馬 一 大 截,冇 錢 搭 巴 士O既 人 認 為 熱 狗 係 最 好O既!

Big difference? A/C on 5B cost $3.4 and non-A/C 10 cost $2.8,


is that really big difference? How about route 98 before and


after full A/C?

> 有O的 弱 智 人 士 與 精 神 病 患 者 甚 至 對 冷 馬 有 恐 懼 感 添!

How so?

100/911R/M1/300/917 WongArticle 6:

Re: V 型上層車頭窗柱的 Duple Jubilant


Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) at Mon Nov 15 23:26, 1999 said:


> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


> 最 開 頭 果 批 都 普 車 身 的 Jubilant 的 上 層 車 窗 間 之


> 窗 柱 是 呈 V 型 的, 但 實 際 這 批 車 是 哪 幾 架?

至 少N214-N225在 初 落 地 時 , 就 是 配 這 款 窗 的 。


(當 時 這 批 車 是9號 線 的 掛 牌 車 。)


但 當 中 有 部 份 車 窗 , 在 後 期 已 被 更 換 。


Article 6: (Request 1)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> N227 都 有 o番 ...

我 話 ‘ 至 少 ’ 嘛 ﹗^_^


印 象 中 很 像 要 到 大 約N23X左 右 , 就 沒 有 採 用V字 窗 了 。


(有 錯 請 指 正 。)


Article 6: (Request 2)

採 用V型 車 頭 窗 的 黑 金 剛 為N214-N247, 由N248(CN5479)開 始 , 所 有 黑


金 剛 都 是 改 用 平 衡 式 車 窗 了 。 其 中N230(CN2827)及N246(CN3979)則 很


快 便 換 上 平 衡 式 車 窗 了 。

講 開 首 批 黑 金 剛 ,N234(CN3297)也 是 一 輛 特 別 的 車 子 , 由 於 都 普 車 身


的 上 層 第 一 隻 窗 的 長 度 是 比 其 他 車 窗 長 很 多 , 而 這 輛 車 可 能 因 為 在 裝


嵌 時 欠 缺 了 一 對 這 款 車 窗 , 而 令 到 此 車 在 出 牌 後 有 一 段 日 子 都 是 用 其


他 位 置 一 樣 大 小 的 車 窗 , 令 到 第 一 與 第 二 隻 車 窗 之 間 , 即 第 三 排 座 位


的 窗 口 位 置 被 金 屬 板 所 封 閉 , 直 至 行 駛 約 一 年 後 , 成 為91掛 牌 車 一 段


日 子 , 才 將 這 部 巴 士 的 車 窗 改 換 成 正 常 的 款 式 。

Christopher


Article 6: (Request 3)

> ES6310 (n281@i-cable.com) said:


> 其 後 ,N226/N232/N236/N238/N240/N242/N244/N245/N246


> 相 繼 改 用 平 衡 式 車 窗 , 直 到 退 役 。
N239(CN4564)都 係

N216(CN371)則 係v型 窗 到 退 役 。


Article 6: (Request 4)

> N357 (clarina@vol.net) said:


> The fleet number of CN4564 should be N283.


>


> N357

N283是CR2406,CN4564是N239。

Christopher


Article 6: (Request 5)

> 翻 新 完 又 殘 晒 的DR5312 (jackyyng@netteens.net) said:


>


>


> N239(CN4564)都 係


>


> N216(CN371)則 係v型 窗 到 退 役 。

補 充 : 斜 窗 用 到 退 役 的 只 剩 下

N214/N215/N216/N219/N220/N221/N222/N223/N224/N225/N227


N229/N231/N237/N241

大 部 分 斜 窗 在 十 四 年 大 修 昤 被 換 掉 。


Article 6: (Request 6)

> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


>


> 咁 N248 即 係 出 廠 時 用 V 窗 柱 還 是 平 行 窗 柱? 你 上 面 句


> o野 好 似 有 o的 Contradiction ...


>


>


> 真 係 唔 講 都 唔 知, 多 謝 你 的 資 料 :)


>


> --


> 車 匙!

我 搞 錯o左 ,N248係 用 平 衡 式 車 窗 , 原 文 亦 會 改 正 , 謝 謝 你 的 提 點 !

ChristopherArticle 7:

Re: 九巴新一期招標啟示 ┼ 問題


輝仔 (cleng@net.polyu.edu.hk) at Tue Nov 16 21:54, 1999 said:


> Alex Tsang (alexcad@hknet.com) said:


> 最 新 一 期 九 巴Tender已 經 發 出 , 內 容 如 下 ;


>


> (一)廢 舊 巴 士


> (二)二 手 巴 士


> (三)二 手 貨 車


> NISSAN貨 車(1980), 共 二 部


>


> (四)二 手 私 家 車


> VOLVO私 家 車(1994), 共 一 部

想 問 二 手 巴 士 固 然 不 嬲 不 能 再 在 香 港 出 牌 行 駛, 但 其 他 車 輛 呢? 部


富 豪 都 應 該 仲 幾 新 喎?

>


> (五)過 時 零 件


> 過 時 零 件 共 二 十 五 批 , 合 下 列 車 種 使 用


> (1)MCW 11m (2)DENNIS DRAGON 12m (3)LEYLAND OLY. 11m


> (4)丹 尼 士 巨 鷹 (5)丹 尼 士 祖 比 倫 (6)DENNIS DRAGON 11m


> (7)BENZ O305

佢 咁 講 係 咪 即 係 有 人 會 買 呢D零 件 用 在 其 他 同 類 巴 士 上? (咁 問 可 能


低 能D, 但 希 望 各 位 不 嫌 作 答) :)

>


> 問 題 ;


> 1) 什 麼 是 丹 尼 士 巨 鷹 ?

花 港(Dennis Falcon, AF)

> 謝 謝 解 答


>


> Alex


>

輝 仔


Article 7: (Request 1)

> 輝 仔 (cleng@net.polyu.edu.hk) said:


>


> 想 問 二 手 巴 士 固 然 不 嬲 不 能 再 在 香 港 出 牌 行 駛, 但 其 他 車 輛 呢? 部


> 富 豪 都 應 該 仲 幾 新 喎?

其 他 的 當 然 可 以.

> 佢 咁 講 係 咪 即 係 有 人 會 買 呢D零 件 用 在 其 他 同 類 巴 士 上? (咁 問 可 能


> 低 能D, 但 希 望 各 位 不 嫌 作 答) :)

有 一 種 行 業 叫 做 收 買 佬.


Article 7: (Request 2)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


>


> 未 必 , 因 為 倘 若 該 私 家 車 在 新 購 入 時 獲 得 稅 務 上 的 豁 免 , 則 轉 手 後 仍


> 不 能 再 在 香 港 登 記 出 牌 的 ; 其 他 的 如 客 貨 車 , 貨 車 等 都 在 招 標 時 亦 會


> 有 此 說 明 。

據 我 所 知 , 豁 免 稅 項 的 用 車 只 限 於 營 業 用 途 的 巴 士 、 訓 練 巴 士 、


後 勤 用 車 如 工 程 車 、 拖 車 、 貨 車 、 水 車 、 客 貨 車 及 垃 圾 車 ,


車 務 巡 邏 用 的 私 家 車 等 , 以 九 巴 而 言 , 該 類 私 家 車 計 有Lancer、


Galant、Spacewagon及Corolla等 , 大 多 數 是 全 白 色 車 身 及 印 有


公 司 標 誌 , 若 招 標 出 售 那 輛 富 豪 是 「 公 司 車 」 , 例 如 用 於 招 待 外


賓 或 高 層 , 可 能 在 首 次 出 牌 時 未 有 獲 得 稅 務 豁 免 優 惠 。Article 7: (Request 3)

> 1) 什 麼 是 丹 尼 士 巨 鷹 ?


花 港 囉 。


咁 快 有 花 港 賣 ?

> 2) 第 一 項 中 的 丹 尼 士 巨 龍12m (1982), 是 不 是3N2?


最 近 暫 時 好 似 得3N2除 牌 , 應 該 係 。


Article 7: (Request 4)

> 1) 什 麼 是 丹 尼 士 巨 鷹 ?

Dennis Falcon

> 2) 第 一 項 中 的 丹 尼 士 巨 龍12m (1982), 是 不 是3N2?

以 行 車 證 登 記 日 期 來 推 斷 , 就 應 該 是 了 。


Article 7: (Request 5)

> 皮 (clpleung@ctimail3.com) said:


>


> 咁 即 係 有 個 顥 訊 息 俾 巴 士 迷: AF開 始 退 役... 係 時 候 了.


>


> --


> 皮~


請 問AF有 幾 多 年 車 齡??


Article 7: (Request 6)

AF在1985-1986年 出 牌 。

Christopher


Article 7: (Request 7)

> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


>


>


> Dennis Falcon

那 架AF己 除 牌?


>


>


> 以 行 車 證 登 記 日 期 來 推 斷 , 就 應 該 是 了 。Article 8:

Re: 【稱呼問題】「鴨車」一詞應否繼續稱呼?!


我是機神, 上! (chanyui@ctimail.com) at Mon Nov 15 20:21, 1999 said:


> 搭 新 巴14號 城 市 烏 蠅-LV126 (cityflyer@i-cable.com) said:


> 我 知 以 前 有 板 友 講 過 呢 個 問 題,但 係 因 為「 呢 件 事 件 」關 係,唔 講


> 唔 得!其 實 「 鴨 車 」 都 係 一 個 親 切O既 稱 呼,都 係 指 丹 尼 士 「 喝 采


> 型 」 或 「 祖 比 倫 」O者,點 解 咁 多 板 友 對 呢 個 稱 呼 咁 有成 見?如 果


> 大 家 話 呢 個 名 稱 有 問 題,咁 大 家 叫 佢 做 「 黑 金 剛 」 或 者 「 大 泵 把 」


> ,我 一 樣 可 以 話 大 家 侮 辱 緊 「 祖 比 倫 」,咒 佢O地 係 乜O野 小 朋 友 玩


> 意 或 者 鍾 意 撞 人O地O既 大 貨 車 。


> 呢O的 綽 號 只 不 過 係 個 稱 呼,用O黎 溝 通O既 一 種 方 法,只 要 大 家 知 道


> 係 乜O野 就 得 啦,無 需 要 咁 介 懷 掛!當 年 馬 蹄 露 加 入 《 真 情 》 俾 街 坊


> 鬧 佢 係 「 賤 人 」 佢 都 唔 介 意;吳 綺 莉 呢 家 俾 人 叫 佢 做 「 狐 狸 精 」,


> 佢 都 依 然 冇O野;彭 定 康 做 港 督 俾 國 家 稱 呼 佢 做 「 千 古 罪 人 」,反 而


> 仲 有 人 支 持 彭 督 。 咁 將 「 祖 比 倫 」 稱 呼 為 「 鴨 車 」,又 可 罪 之 有?


> 如 果 大 家 對綽 號咁 大 反 應,倒 不 如 叫 番 呢O的 「 花 名 巴 士 」 做N、DS、BL、


> G、LV、A6??、DC,又 或 者 稱 為 「 勝 利 二 型 」 、 「 亞 特 蘭 大 型 」 、


> 「 飛 鏢 型 」,無 須 形 容 佢O地 做 「 沙 子 」 、 「 蛋 撻 」 、 「 雞 車 」 等


> 形 容 詞,反 正 各 板 友 都 咁 小 器,邊 個 名 唔O岩 聽,以 後 本 板 禁 止 有 任


> 何 綽 號 出 現,咁 大 家 就 安 樂 晒 啦!


> 以 前 中 巴 渣82號O既 車 長,至 少 有 四 個 叫DS做 「 鴨 」;半 年 前 朝 早 我


> 見 到 架DS同 架 私 家 車 撞O左(位 置 係 西 灣 河 地 鐵 站 個 十 字 路 口 往


> 柴 灣 方 向),個 新 巴 車 長 竟 然 大 聲 話 「 終 於 撞O左 架 殘 鴨 換 冷 車 囉!」


> 邊 個 話 冇 車 長 講 「 鴨 」 呀?九 龍 又 有,前 以 港 島 又 有,點 解 唔 索 性


> 叫 一 個 統 稱 呀,中 巴 兩 隻 雞 都 唔 咁 多 名 呀!呢 個 世 界 要公 平至 得O架!

其 實, 鴨 車 咪 鴨 車 囉, 無 咩 問 題 架??


咁 我 叫 德 仔, 雞 鴨 寶 套 餐, 沙 仔 都 無 咩 問 題 呀...


問 題 係 各 位 點 睇, 其 實 根 本 就 無 事 發 生...


其 實 世 界 上 好 多 野 都 唔 使 咁 執 著, 太 執 著 可 能 會 令 戰 爭 的 發 生, 只 要 一 人 讓 一 步, 大 家 都 係 人, 無 野 係 諗 唔 通, 我 有 我 叫 鴨, 你 有 你 叫 黑 金 剛, 大bumper, 唔 係 一 個 問 題 呀, 只 要 大 家 明 就 得, 如 果 大 家 只 為 一 個 鴨 字 發 生 鬧 戰, 實 在 唔 值.

我 是 機 神, 上!


尚 德 機 神 - 尚 且 都 仲 得, 遲D難 講.........


憑 實 際, 顯 優 勢. It's What's Inside That's Count


我 是 機 神, 上!


Article 8: (Request 1)

我 覺 得Dennis Jubilant稱 為'鴨'無 問 題,只 是 一 個 稱 呼 罷 了.


只 要 人 人 知 是 什 麼 就 可 以 了,何 必 太 執 著 呢?

S3N353


Article 8: (Request 2)

大 泵 把---此 稱 呼 的 起 源 是 由BY到CD牌 的 祖 比 倫 的 泵 把 在 頭 幅 的 比 例 顯 得 較 大 。

黑 金 剛---落 地 時 , 無 論 駕 駛 倉 及 扶 手 俱 是 黑 色 , 但 大 部 分 在 五 年 大 修 時 已 被 改 為 銀 色 。

祖 比 倫---名 副 其 實 的 音 譯

喜 悅/喝 采---查 查 字 典 吧!

但 〝 鴨 〞 代 表 什 麼 ?

名 不 正 則 言 不 順 也 !


Article 8: (Request 3)

別 名 冇 話 對 或 錯, 亦 冇 話 好 與 壞, 只 有 普 遍 與 不 普 遍. 如 果 多 人 叫,


話 知 佢 叫 雞 鴨 鵝 蛇 貓 狗? 所 以 我 認 為 不 存 在 什 麼 '應 否 繼 續 稱 呼' 的 問 題.

--


車 匙!


Article 8: (Request 4)

> 1037 (chan-chan@i-cable.com) said:


>


> 鴨 咪 鴨 囉 , 都 係 一 句 之 嘛 , 有 乜 問 題?


問 得 好!係 冇 問 題O既,不 過 太 多 板 友 對 「 鴨 」 存 有 極 大成 見!


Article 8: (Request 5)

> 營 長 (h9470000@hkusua.hku.hk) said:


> 咁 以 後d人 都 可 以 鐘 意 叫 乜 就 叫 乜law,唔 使 再 討 論 呢 樣 野,一 天 都 光 晒!


> 點 都 係 一 句 咋, 有 人 明 就 得 啦!


咁 你 講 到 咁 絕 , 仲 邊 有 計 傾Article 8: (Request 6)

所 以 我 咪O係 前 面 講:「 呢O的 綽 號 只 不 過 係 個 稱 呼


,用O黎 溝 通O既 一 種 方 法,只 要 大 家 知 道


係 乜O野 就 得 啦,無 需 要 咁 介 懷 掛!
」 囉!Article 9:

Re: 請問九巴的舊路線90何時被取消?


Rick (chopchoi@hknet.com) at Mon Nov 15 12:50, 1999 said:


> RPG (ray77whm@netvigator.com) said:


> 請 問 九 巴 的 舊 路 線90何 時 被 取 消?

由 於 調 景 嶺 清 拆 ,


九 巴 路 線90號[彩 虹<->調 景 嶺(循 環 線)]由1996年10月20日 起 取 消

Rick


Article 9: (Request 1)

> N357 (clarina@vol.net) said:


>


> 九 巴 路 線 290 , 來 往 彩 虹 及 調 景 嶺 (經 秀 茂 坪 道 及 順 利 村 道) 亦 於


> 同 日 取 消 。

290是 比90早 一 星 期 取 消.

GW5017


Article 9: (Request 2)

> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


>


> Route 90 is cancelled first, and 290 is cancelled nearly half to one year later

順 帶 一 提 ,290線 是 在1996年10月13日 起 取 消

Rick


巴 士 資 訊 網


Article 9: (Request 3)

> Bruce Li (bruceli@vcn.bc.ca) said:


>


> 除 機 場 線 和200系 路 線 之 外,請 問90號 是 否 九 記 第 一 條 全 冷 普 通 線 呢?


>


> Bruce

可 以 這 樣 說

90號 是 於 禮 拜 日 結 束 的,之 前 一 天 下 午 我 也 曾 搭 過 其 個 人 告 別 之 旅


(之 前 搭 過 五 次),由 彩 虹 總 站,經 過 安 達 臣 道 石 礦 場,然 後 到 調 景 嶺


總 站,當 年 調 景 嶺 己 經 全 封,但 有 不 少 人 進 去 拍 照,而 我 亦 看 見 有 三


位 九 巴 師 姐,專 程 在 總 站 與 豐 田24座 巴 士 合 照,因 為90號 與 這 部 巴 士


,一 起 在 專 利 巴 士 上 劃 上 句 號

不 知 各 位 有 沒 有90號 告 別 經 歷?

F-stephen


Article 9: (Request 4)

如 果90冇 取 消 , 調 景 嶺 冇 拆 。 今 天 我 們 可 能 仲 有 機 會 坐 到 豐 田 巴 士 。


如 果 係 咁 , 九 記 想 唔 再 買 日 本 車 都 唔 得 ﹗....Article 10:

Re: 〔心理測驗<一>〕你是否一個中巴癡?


Coca Cola 364 (eg_slk@stu.ust.hk) at Wed Nov 17 11:57, 1999 said:


> 肥 魚 (fatfishz@netvigator.com) said:

> < 公 司 篇 >> 1  要 你 坐 城 巴 , 慘 過 要 你 移 民 牙 買 加 !

NO!

> 2  你 認 為 香 港 島 的 巴 士 路 線 全 是 中 巴 的 財 物 , 城 巴 現 在 營 運 的 前 中 巴 線


> 全 部 是 從 中 巴 手 上 搶 回 來 的 , 所 以 城 巴 是 賊 !

DEFINITELY NOT! Bus routes are owned by HKSAR Government!

> 3  由 於 城 巴 ” 搶 ” 了 中 巴 4 3 條 線 ( 2 6 + 1 4 + 3 ) , 所 以 你 恨 城 巴


> 恨 到 入 骨 ; 但 是 一 次 過 接o左 中 巴 8 8 條 線o既 新 巴 , 你 卻 覺 得 佢 服 務 頂 瓜


> 瓜 !

NOT!

> 4  你 最 想 接 辦 3 , 4 1 同 4 7 的 公 司 是 香 港 仔 專 線 小 巴 有 限 公 司 。

NO!

> 5  見 到 中 巴 有 車 發 生 意 外 , 你 會 食 唔 落 飯 。

NO!

> 6  坐 緊 車 時 , 見 到 城 巴 跪 車 , 你 會 係 車 道 拍 手 掌 。

NO!

> 7  坐 緊 車 時 , 見 到 城 巴 炒 車 , 你 會 係 車 道 燒 爆 掌 。

NO!

> 8  你 覺 得 香 港 島 的 市 民 俾 城 巴 種 壞 晒 。

NO! This just shows passengers dislike CMB!

> 9  見 到 城 巴 有 線 要cut車 , 你 會 話 佢 經 營 手 法 有 問 題 ; 見 到 中 巴 有 線 要


> cut車 , 你 會 話 佢 識 善 用 資 源 。

NO! This just shows the actual situation!

> 1 0 中 巴 開 唔 到 既 線 , 你 會 希 望 城 巴 都 開 唔 到 , 市 民 有 無 車 坐 一o的 都 唔


> 重 要 。

NO! It is much more important to have buses to take!

> 1 1 中 巴 開 新 線 ” 搶 ” 城 巴 客 係 ” 好 波 ” ; 城 巴 開 新 線 ” 搶 ” 中 巴 客 係


> ” 賤 格 ” !

NO! This is fair competition, and the stronger one will win!

> 1 2 見 到 中 巴 做 錯o野 你 會 唔 出 聲 , 見 到 城 巴 做 錯O野 你 會 上 網 唱 衰 佢 。

DEFINITELY NOT!

> < 車 型 篇 >> 1 3 你 覺 得LV的 引 擎 聲 好 聽 過 貝 多 芬 的 交 響 樂 。

OH NO! TOO BAD!

> 1 4 你 的 耳 筒 機 所 播 的 唔 係 音 樂 , 係LV同SF的 引 擎 聲 。

OF COURSE NOT!

> 1 5 你 仍 然 深 信LX同XF會 重 出 江 湖 。

NEVER!

> 1 6 你 覺 得 空 調 係 多 餘 的 。

OF COURSE NOT! AC is needed onall tunnel routes!

> 1 7 你 覺 得 S L F 係 無 用 的 , 傷 殘 人 士 應 該 坐 復 康 巴 。

DEFININTELY NOT! Rehabus can serve only small district!

> 1 8 你 相 信 叫 一 個 亞 婆 日 日 爬 三 級 樓 梯 上 架 L V 可 以 有 效 防 止 骨 質 疏 鬆 。

DEFINITELY NOT! This just makes heir health worse!

> 1 9 你 覺 得 係 一 架 空 調 道 裝 上 熱 狗 3 + 2 凳 係 無 問 題 既 , 所 以 新 巴 換 D A


> 、 L A 同 V AO的 凳 係 得 閒 無o野 做 。

NOT! It is too congested to take 3+2 seats!

> 2 0 你 覺 得 以 中 巴 ” 大 計 ”o既 技 術 , L F 、 L V 、 S F 、 D S 一 定 可 以 行


> 多 十 年 都 無 問 題 。

NOT! They do no fit environment requirements!

> 2 1 雖 然 講 唔 出 理 由 , 但 係 你 始 終 覺 得Condor好 過Dragon。

NO! Condor is far far more shaky than Dragon!

> 2 2 你 覺 得 坐 D S 好 坐 過 ” 坡 柴 ” 。

NO! At least Atlantean have lower floor!

> 2 3 D A 的 車 窗 可 以 開 關 係 方 便 清 潔 人 員 , 所 以 落 雨 入 水 都 可 以 原 諒 。

No use at all for an AC bus!

> 2 4 你 的 腦 海 裡 從 未 出 現 過 B 6 L E 哩 四 個 字 。

NO! I always have the word of 'B6LE'!

> 2 5 你 覺 得 可 以 調 較 的 風 口 只 會 增 加 維 修 成 本 , 所 以 不 設 可 調 較 風 口 係


> 英 明 的 決 定 。

NO! Adjustable vents easily controls the temperature of cabin, while not increasing the cost much!

> 2 6 石 排 灣 重 建 後 , 你 相 信 現 時 的 新 巴 士 將 無 一 款 可 以 應 付 如 此 龐 大 的


> 客 量 上 落 香 港 仔 水 塘 道 , 到 時 L V 一 定 再 次 投 入 服 務 。

Of course NOT! At least Citybus 7xx, 9xx, NWFB DA can serve!

> 2 7 自 從 新 巴 宣 佈 2 0 0 0 年 1 月 1 日 全 冷 , 你 已 向 房 屋 署 申 請 遷 往 麗 瑤 。

NO! I would do the opposite: If I am allocated to Lai Yiu, I would apply to move to Wong Chuk Hang or Wah Fu!

> 2 8 你 心 目 中 的 最 佳 女 朋 友 要 住 麗 瑤 , 其 次 係 住 澤 安 , 再 其 次 係 住 石 澳 。

NO! I am not selective on the living place of the girlfriend at all!

> < 路 線 篇 >> 2 9 你 認 為 新 巴 派 D M 行 9 5 搞 到 成 日 跪 係 自 己 囉O黎 衰 。

NO! This is better than LV!

> 3 0 你 最 唔 妥 新 巴o既 係 佢 取 消o左 你 由 細 坐 到 大O既 2 0 號 。

ABSOLUTELY NOT AGREE! Cancelling 20 is THE BEST THING DONE BY NWFB, as this makes people have fast service like 720/722 to take, rather than rubbish 20!!

> 3 1 由 旺 角 去 海 怡 , 你 會 坐 9 7 0 轉 5 9 5 。

NO! I would take 171!

> 3 2 由 般 含 道 去 金 鍾 , 你 一 定 會 等 4 3 。 即 使 有 兩 架 2 3 , 兩 架 4 0 ,


> 一 架 4 0 M 停 係 你 面 前 你 都 唔 會 上 車 。

Definitely NOT! I would take Citybus 40/40M instead!

Also, 43 is VERY VERY RUBBISH, so it must be changed to morning peak only service!!

> 3 3 朋 友 問 你 由 灣 仔 合 和 點 去 西 環 , 你 會 叫 佢 行 出 軒 尼 詩 道 坐 1 0 1 。

Of course NOT! I would recommend him to take Citybus 5A/10!

> 3 4 朋 友 問 你 由 灣 仔 合 和 點 去 赤 柱 , 你 會 叫 佢 行 出 告 士 打 道 坐 8 8 , 到


> 筲 箕 灣 後 再 轉 1 4 。

NO! That's too far away!

> 3 5 你 一 個 星 期 坐 ” 成 昆 廣 場 免 費 穿 梭 巴 士 ” 的 次 數 多 過 坐 城 巴 的 次 數 ,


> 但 係 你 唔 係o係 北 角 返 工 、 返 學 、 居 住 。

I won't take the free shuttle service, as I hate CMB very much!

> 3 6 想 當 年 ,o的 客 坐 7 2 都 唔 坐 3 8 A 係 因 為o的 乘 客 無 知 。

Of course NOT! Passengers take 72 just because of frequent, low fare full AC service, rather than slow, circuitous, expensive, full hotdog CMB 38A!

Thus I strongly support the cancellation of 38A by TD!!

> 3 7 華 貴 村 居 民 係 最 黑 人 僧o既 因 為 佢o地 開 口 埋 口 都 話 要 4 3 X 開 全 日 但


> 係 就 死 都 唔 肯 行 上 華 富 坐 4 號 。

NO! It's better to cancel 43X and extend Citybus 70/70M to Wah Kwai, as 43X has no more than 10 passengers even at peak times------another 94X!!

> < 通 用 篇 > ( 以 下 亦 識 用 於 城 巴 癡 及 九 巴 癡 , 將 會 在 以 下 兩 集 重 覆 出 現 。 )


> 3 8 你 好 少 朋 友 。

Not so.

> 3 9 次 次 係 街 上 影 車 時 識 到o的 巴 士 迷 , 交 換 電 話 後 你 收 到O既 一 定 係 假 電 話 。

No,

> 4 0 你 係 討 論 區 內 貼 文 時 , 平 均 五 篇 文 章 就 有 一 篇 用 ” 唉......” 作 結 尾 。

No, I never used such tone!

> 4 1 你 曾 因 為 巴 士 而 明 知 故 犯 的 做 犯 法 事 , 包 括 偷 水 牌 、 路 線 通 告 、 膠 牌 、


> 偷 入 巴 士 廠 、 衝 出 馬 路 影 相 等 。

No!

> 4 2 睇 完 呢 篇 文 後 你 會 ” 怒 火 中 燒 ” , 之 後 會 以 極 差 的 態 度 回 文 !

Of course NOT! Instead I replied with pleasure!

> < 分 析 >> 0 分 :  老 兄 , 你 根 本 就 唔 鍾 意 中 巴 , 又 點 會 係 中 巴 癡 呢 ?

That's my case! I hate CMB very very much!

> 0 分 以 上 、 2 5 分 以 下 :  很 好 , 你 是 不 單 一 個 標 準 中 巴 迷 , 而 且 是 一 個


> 很 有 理 性 的 人 , 你 完 全 明 白 中 巴 的 長 處 , 但 亦 能 夠 接 受 別 人 對 中 巴 的 批 評 。


> 2 5 分 以 上 、 5 0 分 以 下 :  你 太 迷 中 巴 了 , 當 有 人 批 評 中 巴 時 , 你 總 會


> 覺 得 不 是 味 兒 , 有 時 仲 會 發 脾 氣 。 放 開 一 些 吧 , 應 多 些 接 受 其 他 人 的 意 見 ,


> 仲 有 係 農 曆 年 前 唔 好 再 坐 C X 。

Why not CX for such period?

> 5 0 分 以 上 :  恭 喜 ! 你 是 一 個 1 0 0 % 的 中 巴 癡 , 你 生 活 將 會 無 牽 無 掛 ,


> 在 C X 上 渡 過 餘 生 !

And......

Zero mark for me!!

Congragulations as I am not a CMB fan at all!

Coca Cola 364


Article 10: (Request 1)

> 1  要 你 坐 城 巴 , 慘 過 要 你 移 民 牙 買 加 !


NO


> 2  你 認 為 香 港 島 的 巴 士 路 線 全 是 中 巴 的 財 物 , 城 巴 現 在 營 運 的 前 中 巴 線


> 全 部 是 從 中 巴 手 上 搶 回 來 的 , 所 以 城 巴 是 賊 !


I dun think so


> 3  由 於 城 巴 ” 搶 ” 了 中 巴 4 3 條 線 ( 2 6 + 1 4 + 3 ) , 所 以 你 恨 城 巴


> 恨 到 入 骨 ; 但 是 一 次 過 接o左 中 巴 8 8 條 線o既 新 巴 , 你 卻 覺 得 佢 服 務 頂 瓜


> 瓜 !


冇 城 巴 我 都 會 覺 得 新 巴 服 務 好


> 4  你 最 想 接 辦 3 , 4 1 同 4 7 的 公 司 是 香 港 仔 專 線 小 巴 有 限 公 司 。


NO﹐ 我 唔 想 坐Toyota


> 5  見 到 中 巴 有 車 發 生 意 外 , 你 會 食 唔 落 飯 。


見 到 城 記 炒 車 我 會 咩 都 嘔 晒 出 黎


> 6  坐 緊 車 時 , 見 到 城 巴 跪 車 , 你 會 係 車 道 拍 手 掌 。


除 非 佢 架 車D客 要 過 我 坐 緊 架 車 啦 ﹐ 否 則 我 會 拍 爛 手 掌


> 7  坐 緊 車 時 , 見 到 城 巴 炒 車 , 你 會 係 車 道 燒 爆 掌 。


同 上


> 8  你 覺 得 香 港 島 的 市 民 俾 城 巴 種 壞 晒 。


直 情


> 9  見 到 城 巴 有 線 要cut車 , 你 會 話 佢 經 營 手 法 有 問 題 ; 見 到 中 巴 有 線 要


> cut車 , 你 會 話 佢 識 善 用 資 源 。


我 會 話 城 巴 玩 野 ﹗


> 1 0 中 巴 開 唔 到 既 線 , 你 會 希 望 城 巴 都 開 唔 到 , 市 民 有 無 車 坐 一o的 都 唔


> 重 要 。


我 會 叫 新 巴 開


> 1 1 中 巴 開 新 線 ” 搶 ” 城 巴 客 係 ” 好 波 ” ; 城 巴 開 新 線 ” 搶 ” 中 巴 客 係


> ” 賤 格 ” !


NO


> 1 2 見 到 中 巴 做 錯o野 你 會 唔 出 聲 , 見 到 城 巴 做 錯O野 你 會 上 網 唱 衰 佢 。


NO


>


> < 車 型 篇 >> 1 3 你 覺 得LV的 引 擎 聲 好 聽 過 貝 多 芬 的 交 響 樂 。


NO


> 1 4 你 的 耳 筒 機 所 播 的 唔 係 音 樂 , 係LV同SF的 引 擎 聲 。


NO


> 1 5 你 仍 然 深 信LX同XF會 重 出 江 湖 。


係 就 慘 啦


> 1 6 你 覺 得 空 調 係 多 餘 的 。


NO


> 1 7 你 覺 得 S L F 係 無 用 的 , 傷 殘 人 士 應 該 坐 復 康 巴 。


NO


> 1 8 你 相 信 叫 一 個 亞 婆 日 日 爬 三 級 樓 梯 上 架 L V 可 以 有 效 防 止 骨 質 疏 鬆 。


NO


> 1 9 你 覺 得 係 一 架 空 調 道 裝 上 熱 狗 3 + 2 凳 係 無 問 題 既 , 所 以 新 巴 換 D A


> 、 L A 同 V AO的 凳 係 得 閒 無o野 做 。


NO


> 2 0 你 覺 得 以 中 巴 ” 大 計 ”o既 技 術 , L F 、 L V 、 S F 、 D S 一 定 可 以 行


> 多 十 年 都 無 問 題 。

> 2 1 雖 然 講 唔 出 理 由 , 但 係 你 始 終 覺 得Condor好 過Dragon。


NO


> 2 2 你 覺 得 坐 D S 好 坐 過 ” 坡 柴 ” 。


NO


> 2 3 D A 的 車 窗 可 以 開 關 係 方 便 清 潔 人 員 , 所 以 落 雨 入 水 都 可 以 原 諒 。


NO


> 2 4 你 的 腦 海 裡 從 未 出 現 過 B 6 L E 哩 四 個 字 。


NO


> 2 5 你 覺 得 可 以 調 較 的 風 口 只 會 增 加 維 修 成 本 , 所 以 不 設 可 調 較 風 口 係


> 英 明 的 決 定 。


NO


> 2 6 石 排 灣 重 建 後 , 你 相 信 現 時 的 新 巴 士 將 無 一 款 可 以 應 付 如 此 龐 大 的


> 客 量 上 落 香 港 仔 水 塘 道 , 到 時 L V 一 定 再 次 投 入 服 務 。


NO


> 2 7 自 從 新 巴 宣 佈 2 0 0 0 年 1 月 1 日 全 冷 , 你 已 向 房 屋 署 申 請 遷 往 麗 瑤 。


NO


> 2 8 你 心 目 中 的 最 佳 女 朋 友 要 住 麗 瑤 , 其 次 係 住 澤 安 , 再 其 次 係 住 石 澳 。


住 響 我 隔 離 仲 好


>


> < 路 線 篇 >> 2 9 你 認 為 新 巴 派 D M 行 9 5 搞 到 成 日 跪 係 自 己 囉O黎 衰 。


NO


> 3 0 你 最 唔 妥 新 巴o既 係 佢 取 消o左 你 由 細 坐 到 大O既 2 0 號 。


NO﹐ 相 反 我 好 開 心


> 3 1 由 旺 角 去 海 怡 , 你 會 坐 9 7 0 轉 5 9 5 。


NO


> 3 2 由 般 含 道 去 金 鍾 , 你 一 定 會 等 4 3 。 即 使 有 兩 架 2 3 , 兩 架 4 0 ,


> 一 架 4 0 M 停 係 你 面 前 你 都 唔 會 上 車 。


NO


> 3 3 朋 友 問 你 由 灣 仔 合 和 點 去 西 環 , 你 會 叫 佢 行 出 軒 尼 詩 道 坐 1 0 1 。


NO


> 3 4 朋 友 問 你 由 灣 仔 合 和 點 去 赤 柱 , 你 會 叫 佢 行 出 告 士 打 道 坐 8 8 , 到


> 筲 箕 灣 後 再 轉 1 4 。


NO


> 3 5 你 一 個 星 期 坐 ” 成 昆 廣 場 免 費 穿 梭 巴 士 ” 的 次 數 多 過 坐 城 巴 的 次 數 ,


> 但 係 你 唔 係o係 北 角 返 工 、 返 學 、 居 住 。


NO


> 3 6 想 當 年 ,o的 客 坐 7 2 都 唔 坐 3 8 A 係 因 為o的 乘 客 無 知 。

> 3 7 華 貴 村 居 民 係 最 黑 人 僧o既 因 為 佢o地 開 口 埋 口 都 話 要 4 3 X 開 全 日 但


> 係 就 死 都 唔 肯 行 上 華 富 坐 4 號 。


NO


>


> < 通 用 篇 > ( 以 下 亦 識 用 於 城 巴 癡 及 九 巴 癡 , 將 會 在 以 下 兩 集 重 覆 出 現 。 )


> 3 8 你 好 少 朋 友 。


NO﹐ 女 朋 友 多 到 澤 死 你


> 3 9 次 次 係 街 上 影 車 時 識 到o的 巴 士 迷 , 交 換 電 話 後 你 收 到O既 一 定 係 假 電 話 。


NO


> 4 0 你 係 討 論 區 內 貼 文 時 , 平 均 五 篇 文 章 就 有 一 篇 用 ” 唉......” 作 結 尾 。


NO


> 4 1 你 曾 因 為 巴 士 而 明 知 故 犯 的 做 犯 法 事 , 包 括 偷 水 牌 、 路 線 通 告 、 膠 牌 、


> 偷 入 巴 士 廠 、 衝 出 馬 路 影 相 等 。


NO


> 4 2 睇 完 呢 篇 文 後 你 會 ” 怒 火 中 燒 ” , 之 後 會 以 極 差 的 態 度 回 文 !


NO


Article 10: (Request 2)

> < 公 司 篇 >> 1  要 你 坐 城 巴 , 慘 過 要 你 移 民 牙 買 加 !

有 85 同 82 , 我 一 定 坐 82. yes........

> 5  見 到 中 巴 有 車 發 生 意 外 , 你 會 食 唔 落 飯 。

LF 213, XF 46...... 唉.......

> 8  你 覺 得 香 港 島 的 市 民 俾 城 巴 種 壞 晒 。

同 埋 城 巴 比 運 豬 處 種 壞 晒.....

> 9  見 到 城 巴 有 線 要cut車 , 你 會 話 佢 經 營 手 法 有 問 題 ; 見 到 中 巴 有 線 要


> cut車 , 你 會 話 佢 識 善 用 資 源 。

> < 車 型 篇 >> 1 3 你 覺 得LV的 引 擎 聲 好 聽 過 貝 多 芬 的 交 響 樂 。

你 覺 得 LF 的 引 擎 聲 好 聽 過 貝 多 芬 的 交 響 樂 。

> 1 5 你 仍 然 深 信LX同XF會 重 出 江 湖 。

我 仍 然 深 信 LF 同 XF 會 重 出 江 湖 。

> 1 8 你 相 信 叫 一 個 亞 婆 日 日 爬 三 級 樓 梯 上 架 L V 可 以 有 效 防 止 骨 質 疏 鬆 。

亞 婆 日 日 爬 84 同 84M 都 係 咁 啦......

> 1 9 你 覺 得 係 一 架 空 調 道 裝 上 熱 狗 3 + 2 凳 係 無 問 題 既 , 所 以 新 巴 換 D A


> 、 L A 同 V AO的 凳 係 得 閒 無o野 做 。

Bingo.......

> 2 0 你 覺 得 以 中 巴 ” 大 計 ”o既 技 術 , L F 、 L V 、 S F 、 D S 一 定 可 以 行


> 多 十 年 都 無 問 題 。

LF 一 定 可 以 行 多 十 年....(LX 都 行 左 三 十 年 啦....)


SF .....廿 年 都 得 呀....

> 2 1 雖 然 講 唔 出 理 由 , 但 係 你 始 終 覺 得Condor好 過Dragon。

以 前 Condor 既102通 常 都 可 以 爬 兩 架 Dragon 既102 架......

> 2 2 你 覺 得 坐 D S 好 坐 過 ” 坡 柴 ” 。

可 唔 可 以 唔 係 DS , 係 LF 呀....??

> 2 3 D A 的 車 窗 可 以 開 關 係 方 便 清 潔 人 員 , 所 以 落 雨 入 水 都 可 以 原 諒 。

就 算 係AD, 3AD, ADS, 或 7XX, 8XX 佢 地 係 落 雨 個 陣 都 有 入 水 啦.......

> 2 4 你 的 腦 海 裡 從 未 出 現 過 B 6 L E 哩 四 個 字 。

又 真 係 冇 喎........

> 2 5 你 覺 得 可 以 調 較 的 風 口 只 會 增 加 維 修 成 本 , 所 以 不 設 可 調 較 風 口 係


> 英 明 的 決 定 。

Yes,...因 為 會 搞 到 一 的 地 方 唔 夠 凍..

> 2 6 石 排 灣 重 建 後 , 你 相 信 現 時 的 新 巴 士 將 無 一 款 可 以 應 付 如 此 龐 大 的


> 客 量 上 落 香 港 仔 水 塘 道 , 到 時 L V 一 定 再 次 投 入 服 務 。

SURE......

>


> < 路 線 篇 >> 2 9 你 認 為 新 巴 派 D M 行 9 5 搞 到 成 日 跪 係 自 己 囉O黎 衰 。

仲 好 傷 車 呀.....!!!

> 3 0 你 最 唔 妥 新 巴o既 係 佢 取 消o左 你 由 細 坐 到 大O既 2 0 號 。

絕 對 同 意.....因 為 係 我 架 代 表 車 既 字 軌 喎....

> 3 1 由 旺 角 去 海 怡 , 你 會 坐 9 7 0 轉 5 9 5 。


> 3 2 由 般 含 道 去 金 鍾 , 你 一 定 會 等 4 3 。 即 使 有 兩 架 2 3 , 兩 架 4 0 ,


> 一 架 4 0 M 停 係 你 面 前 你 都 唔 會 上 車 。

31 and 32 ........SURE la.....

> 3 5 你 一 個 星 期 坐 ” 成 昆 廣 場 免 費 穿 梭 巴 士 ” 的 次 數 多 過 坐 城 巴 的 次 數 ,

一 個 禮 拜 我 會 坐 成 昆 廣 場 免 費 穿 梭 巴 士 2 次


一 個 禮 拜 我 會 坐 城 巴 0 次
> 但 係 你 唔 係o係 北 角 返 工 、 返 學 、 居 住 。


> 3 6 想 當 年 ,o的 客 坐 7 2 都 唔 坐 3 8 A 係 因 為o的 乘 客 無 知 。

梗 係 啦....比 我 一 定 上38A....0的 站 會 係 咁 飛...


0岩0岩50分 喎.......
LF13


Article 10: (Request 3}

> 3 3 朋 友 問 你 由 灣 仔 合 和 點 去 西 環 , 你 會 叫 佢 行 出 軒 尼 詩 道 坐 1 0 1 。

Why don't take 113?

> 3 4 朋 友 問 你 由 灣 仔 合 和 點 去 赤 柱 , 你 會 叫 佢 行 出 告 士 打 道 坐 8 8 , 到


> 筲 箕 灣 後 再 轉 1 4 。

I will teach him 64/66+63/65


I agree 2,3,8,9,11,15,22,23,24,32,36,37


Oh!28 marks!


Article 10: (Request 4}

I suspect the accuracy of the test, but I'll have try as a game :)

> < 公 司 篇 >> 3  由 於 城 巴 ” 搶 ” 了 中 巴 4 3 條 線 ( 2 6 + 1 4 + 3 ) , 所 以 你 恨 城 巴


> 恨 到 入 骨 ; 但 是 一 次 過 接o左 中 巴 8 8 條 線o既 新 巴 , 你 卻 覺 得 佢 服 務 頂 瓜


> 瓜 !


Actually, I don't appreciate with the service of NWFB. But I wouldn't have such extreme feeling of you mentioned above.

> 5  見 到 中 巴 有 車 發 生 意 外 , 你 會 食 唔 落 飯 。


This is what I feel when I saw the accidents of VA60 and VA63...

> 1 2 見 到 中 巴 做 錯o野 你 會 唔 出 聲 , 見 到 城 巴 做 錯O野 你 會 上 網 唱 衰 佢 。


As a bus fans, I think we shouldn't enlarge the fault of the company we don't like, but hide the fault of our favourite company. We should be fair to all companies with the same attitude on them.

> < 車 型 篇 >> 1 3 你 覺 得LV的 引 擎 聲 好 聽 過 貝 多 芬 的 交 響 樂 。


Yes, I like to hear the engine sound of different buses.

> 1 6 你 覺 得 空 調 係 多 餘 的 。


Air conditioned buses is important, but hot dogs also have their advantages at the same time.

> 1 9 你 覺 得 係 一 架 空 調 道 裝 上 熱 狗 3 + 2 凳 係 無 問 題 既 , 所 以 新 巴 換 D A


> 、 L A 同 V AO的 凳 係 得 閒 無o野 做 。


3+2 seats is not a big problem as I think. 3+2 and 2+2 both have their advantages and disadvantages.

> 2 0 你 覺 得 以 中 巴 ” 大 計 ”o既 技 術 , L F 、 L V 、 S F 、 D S 一 定 可 以 行


> 多 十 年 都 無 問 題 。


Technically sure, but the passengers would not accept this. I think CMB would not attempt to do this if it is still franchised.

> 2 2 你 覺 得 坐 D S 好 坐 過 ” 坡 柴 ” 。


Yes, I think DS is not quite comfortable, but still better than A6xx.
> < 路 線 篇 >> 2 9 你 認 為 新 巴 派 D M 行 9 5 搞 到 成 日 跪 係 自 己 囉O黎 衰 。


I don't think so, break down of buses is due to the quality of maintainance of buses by the company.

> < 通 用 篇 > ( 以 下 亦 識 用 於 城 巴 癡 及 九 巴 癡 , 將 會 在 以 下 兩 集 重 覆 出 現 。 )


Those are not suitable to me.


5x(100/42)pts, around 11-12? Apart from the result, I think I'm not a '中 巴 癡', but a guy who like CMB. I appreciate with the service of the company, at the same time I have special feeling on CMB as I have travelled on CMB buses for over 18 years.

VA52


Article 10: (Request 5)

5,6,7,8,13,20,21,27,29,30,38 are points I agree.


But I dun have cal. so I cannot take out my mark......=)

In fact,I hate NWFB most but also dislike CTB.If u ask more questions about netgative on NWFB.I must get double or triple marks......=)


Article 10: (Request 6)

> 前 中 巴8號 線 太 守VA51 (parnell_va51@infinity.hkhost.com) said:


>


> 5,6,7,8,13,20,21,27,29,30,38 are points I agree.


> But I dun have cal. so I cannot take out my mark......=)

You scored 11 out of 42, which would give you 26 points!


(BTW, don't you have a calculator under your computer's


accessory?)


>


Maybe you really shouldn't take anymore CX before Chinese


New Year as the author suggested!

100/911R/M1/300/917 WongArticle 11:

Re: 矮躉車尾的都普廠徽


30x (matt4127@netteens.net) at Tue Nov 16 20:11, 1999 said:


> Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) said:


> 以 下 相 片 來 源 自 '新 巴 網'


> http://home4u.hongkong.com/lifestyle/travel/firstbusweb/3301bl01.jpg


>


> 那 個 Duple Metsec 徽 章 好 像 比 較 長, 是 否 除 'Duple Metsec' 外


> 還 有 其 他 字?


>


> --


> 車 匙!

隔 離 架 紅 色 開 逢 巴 士 係ML幾?


Article 11: (Request 1)

> 小 坤 (jcheung@lehman.com) said:


> 梗 係 口 吾 係 啦,3043-3062 係 甘 啦,<口 吾>信 睇 下 呢d車 既 車 尾 啦,車 匙 兄

有 人 答 o左, 真 係 多 o左 '5000' 喎 小 坤 弟.


Article 11: (Request 2)

會 不 會 是


'DUPLE METSCENGLAND'

'DUPLE METSCTRIDENT'?

純 淬 固 下.


Article 11: (Request 3}

是'DUPLE METSEC5000'


Article 11: (Request 4}

在 矮 躉 隔 離 的 係 唔 係 開 頂ML??點 解 會 油O左 紅 色??


GU8933


Article 11: (Request 5)

在 背 脊 看 好3301,真 係 好 矮woo,不 過 號 碼 位 好 特 別!!!


希 望 搭 佢 上 山 頂!!!Article 12:

Re: 究竟超豪 (相比躉 ) 有乜野好..??


NWFB5001(扮鬼佬) (natural_tsoi@ctimail3.com) at Tue Nov 16 21:42, 1999 said:


> LF13 (bg1222@angelfire.com) said:


> 究 竟 超 豪 (相 比 躉 ) 有 乜 野 好, 令 咁 多 巴 士 迷 喜 歡 呢.....??


>


> 講 性 能, 超 豪 用 VOLVO D10A ( 285hp )偈,


> 又 唔 夠 躉 馬 力 大 ( CUMMINS MII-305E, 305hp )


> 所 以 成 日 都 有 巴 士 迷 話 超 豪 行 柴 灣 道 長 命 斜 .係 慢 過 隻 龜...


But it is fast on 炮 台 山 道!


> 講 靈 活 度, 超 豪 既 轉 彎 半 徑 又 唔 夠 躉 細 ( 以12米 比 較 ),


But I think it can run NWFB rt.23.


>


> 唔 通 真 係 物 以 罕 為 貴....??


> 家 陣 全 港 差 唔 多 有700部 躉


> 而 超 豪 只 有 約100架 咋... (小 數 民 族)..


So I love 超 豪 very MUCH!


> ( 基 於 呢 個 理 由, 所 以 如 果 我 見 到 2X 既 躉 同 2X 既 超 豪,


> 我 都 會 撘 超 豪 )


> 又 或 者 講 價 錢 超 豪 係 貴 過 躉,


> 所 以0的 人 貪 搭 貴 車(我 指 車 價, 唔 係 路 線 票 價)....??


Yes!


> 但 是 在 性 能 上 超 豪 有 冇 地 方 係 優 勝 過 躉0架 呢...??


No,I think.....


> 我 只 係 唸 到 一 樣.....超 豪 有 埋 中 軸 及 尾 軸 升 降, 而 躉 得 前 軸 咋...


Yes!


> 大 家 有 何 看 法 呢.....


>

>


> LF13


Article 12: (Request 1)

> 巴 士 佬 (a23234@chevalier.net) said:


> 渣 三 鋒 好 過 超 富.

點 好 先?


Article 12: (Request 2)

Though I think the ride for passengers is softer (and more


comfortable) on Super Olympians than on Tridents.

Also, you may come to Nathan Road near Austin Road in front


of Shamrock Hotel to 'enjoy' the squeaking sound (noise in


my opinion) of those Tridents going downhill.

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 12: (Request 3}

『 物 以 罕 為 貴 』!!!超 豪 只 有 約100架 咋......


一 次 牛 河,到 筲 箕 灣 想 坐2X,見722有 超 豪,2X得 躉,我 搭2M上Yiu Tung,


再 坐722。 呢 次 係 我 一 生 人 第 一 次 坐 超 豪,因 為......(葵 涌 巴 士......)Article 13:

Re: 問九巴路線歷史


金魚 (n960@netvigator.com) at Mon Nov 15 21:08, 1999 said:


> 巴 士 發 燒 友 (leekf@i-cable.com) said:


> 請 問 各 板 友 知 否 以 下 九 巴 路 線 歷 史,如 何 時 開 辦,收 費,服 務 時 間 的 詳 情.


> 如 知 者 請 接 力. Thank you!


>


> 7R, 57S, 277S, 299S, T31, T41,

57S在1997年7月 山 泥 傾 瀉 開,屯 門 碼 頭--深 井


299S,往 來 泥 涌--企 嶺 下 新 圍(299只 到 泥 涌),收$2.00


T31同T41好 似 冇 開 過,反 而 開 過T1,由 東 涌 市 中 心--機 場


作 為 參 觀 機 場 之 路 線,由 龍 運 及 城 巴 合 營

金 魚 字


Article 13: (Request 1)

S3M142 (l98425@lskc.edu.hk) said:


> T31同T41係 機 場Test開,仲 見 過T31巴 士 站 牌!

T31、T41 (同 埋 城 巴 四 條 T 線) 都 係 嚮 舊 年 新 機 場 未 正 式 啟 用 前 ,


機 管 局 (?) 安 排 員 工 及 其 親 屬 扮 旅 客 試 驗 新 機 場 運 作 當 日 服 務 。

好 似 唔 止 開 一 日 , 係 連 續 幾 個 星 期 日 。


Article 13: (Request 2)

好 似 是 於 九 八 年 五 、 六 月 連 續 五 個 星 期 日 舉 行 , 其 中 一 個 星 期 日


暫 停 了 , 是 因 為 那 天 有 百 萬 行 , 而 招 待 不 止 是 機 場 員 工 同 家 屬 ,


例 有 公 開 招 待 市 民 參 觀 , 每 票 六 十 元 , 收 入 全 捐 給 公 益 金 , 並 有


三 十 元 賺 物 代 用 券 回 贈 , 供 參 觀 那 天 在 五 樓 出 境 大 堂 消 費 用 ,


這 活 動 各 為 「 機 場 新 體 驗 」 , 我 連 同 太 太 、 父 母 及 外 父 外 母 ,


花 了 三 百 六 蚊 , 仲 要 話 朋 友 才 能 購 票 , 但 做 善 事 冇 計 啦 。


而T31同T41是 分 別 駁 出 赤 蠟 角 臨 時 站 、 東 涌 碼 頭 同 東 涌 市 中 心 ,


分 別 由 城 巴 及 龍 運 各 派 七 部 車 行 走 , 城 巴 派 城 蠅 ,


龍 運 派 普 通 躉 , 外 觀 上 城 蠅 自 然 嬴 盡 口 碑 。
Article 13: (Request 3}

277S 每 逢 需 要 疏 導 落 馬 洲 人 潮 開 的, 晚 上 九 時 左 右.

GZ5818/Tonio TseArticle 14:

Re: 87D/81C


Ken (k6538121@netvigator.com) at Mon Nov 15 22:14, 1999 said:


> 錦 英 苑 的87D (m3060502@netvigator.com) said:


> 住 在 馬 鞍 山 的 板 友,你 喜 歡 搭81C/87D?


> 發 表O下la~

我 當 然 支 持81C,因 為 它 是 我 的 代 表 路 線 耶!!


我 的 屋 企 望 到 正 耀 安 總 站,我 住32樓 嘛!


Article 14: (Request 1)

i like 87D


夠 快


Article 14: (Request 2)

> 3AD46/HJ8388 (s986380@mailserv.cuhk.edu.hk) said:


>


> 住 馬 鞍 山 市 中 心 同 利 安 錦 英 的 根 本 無 81C 搭


>


> 如 果 你 問 住 恒 安, 耀 安 同 富 安 還 可 以

各 有 各 好 啦!朝 早 小 弟 鐘 意 坐81C富 安 特 車,平 時 出 旺 角 當 然 坐87D啦!

馬 鞍 山 之 友


HN7282,上!


Article 14: (Request 3}

usually 81cArticle 15:

Re: 由赤柱去中環邊條線最快


9807 (autobus@globility.com) at Mon Nov 15 20:35, 1999 said:


> 搭 新 巴14號 城 市 烏 蠅-LV126 (cityflyer@i-cable.com) said:


> 飛Van,尤 其 係 紅Van,『 物 有 所 值 』 。

Better let you know, red top vans are NOT allowed to go to


Stanley. The max point they can reach is Repulse Bay.


And don't take those red vans, as they are too dangerous.


Article 15: (Request 1)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


> 哈 哈 ﹗ 紅 頂 是 否 危 險 呢 ﹖


> 我 想 未 必 。 我 敢 肯 定 每 年 涉 及 巴 士 的 交 通 意 外 一 定 多 過


> 紅 頂 。

是 否 因 為 巴 士 意 外 的 見 報 率 較 高 之 故 ?

> 而 且 , 渣 紅 頂 的 都 是 師 傅 級 人 馬 。 唔 好 睇 佢 地 後 生 仔 鍾 意 飛 車 。


> 事 實 上 佢 地 反 應 快 過 好 多 假 日 車 手 , 比 果0的sunday driver手 車


> 來 得 好 好 多 。

亡 命 小 巴 有 得 你 叫 , 不 小 心 時 , 師 傅 級 人 馬 也 難 免 有 意 外 。

> 加 上 豐 田 小 巴 出 名 安 全 可 靠 , 又 有 何 懼 呢 ﹖

機 件 可 靠 總 也 有 人 為 疏 忽 吧 !

> 倘 若 我 渣 一 架 私 家 車 行70km/h就 是 危 險 , 而 跑 慣 小 巴 的 師 傳 就 起


> 碼120km/h.......

有 冇 試 過 夜 深 出 入 中 大 呢 ? 我 試 過 有 晚 在 嘉 頓 坐 往 上 水 紅 小 ,


十 幾 分 到 中 大 , 已 叫 開 得 慢 。

> 天 不 怕 地 不 怕 , 爛 命 是 我 不 怕

小 心 小 心 呀 !Article 15: (Request 2)

以 小 弟 坐 過 不 下 數 十 次 淺 灣 至 中 環 / 旺 角 的 經 驗 :

中 環 的 絕 對 安 全 , 不 過 假 期 貴 點 , $10 位 你 坐 唔 坐 ?

旺 角 嘛 , 大 部 份 係 行 香 港 仔 至 旺 角 的 司 機 渣 , 真 係 一 時 時 。

普 通 呀 半 個 鍾 由 淺 灣 巴 士 站 去 到 金 聲 戲 院 ( 行 山 路 ) 。

最 快 試 過 三 個 字 就 到 , 嘩 ! >_<

另 答 Cityflyer 問 題 :

260 最 快 , 40-45 分 鍾 可 以 由 交 易 廣 場 去 到 赤 柱 大 街 。

6A / 6X 約 需 45-50 分 鍾 。

絕 對 唔 推 薦 你 搭 6 號 , 最 少 都 要 50 分 鍾 以 上 行 完 全 程 。

當 然 夜 媽 媽 的 時 候 就 當 然 唔 駛 50分 鍾 啦 , 40分 鍾 都 得 。

風 間 火 月 到 此 一 遊


Article 15: (Request 3}

> 59X (97484228@plink.cityu.edu.hk) said:


> Actually,


> Rt. 6, 6A, 6X and 260都 差 唔 多 時 間


>


>


> 但260會 係 最 快


>


> 6, 6A & 6X 會 塞 皇 后 大 道 東


> 6X, 260會 塞 香 港 仔 隧 道


> (香 港 仔 隧 道 理 論 上 會 快D,但 其 實 同6, 6A行 黃 泥 涌 差 唔 多

6 號 可 能 會 快 過 260


(1) 繁 忙 時 間 香 港 仔 隧 道 成 日 都 要 封 閉, 成 個 鐘 先 出 到 灣 仔


(2) 260 行 海 皮 告 士 打 道 一 來 遠, 二 來 又 會 塞 車,


少 車 o既 時 候 就 好 快 喇, 多 起 車 上 來 就 唔 知 點, 相 反 行 皇 后 大 道 東 可 以 預 到 時 間Article 16:

Re: 有0野問:關於AD266


GW5017 (chukayu@ctimail.com) at Mon Nov 15 23:01, 1999 said:


> 新 巴DA1 (alx6@netvigator.com) said:


> 大 約 兩 年 前,我 響 美 孚 巴 士 總 站 附 近 見 到 架AD,係AD266,佢0既 車 頭


> 泵 把 右 手 邊 貼 0左 一 塊 本 來 應 該 貼 響 中 記DA或 DM0既 黑 色 標 誌,


> DENNIS CONDOR


> 0甘 依 家 仲 有 冇 呢?


> AD266 0個 陣 係 行41A, 0甘 依 家 係 邊 條 0既 掛 牌 呀?唔 該 哂!


>


> 唔 知AD266仲 有 冇 DENNIS CONDOR 牌0既 新 巴DA1

已 經 沒 有 了.


當 年 我 留 下 的S3N90/DN3916(95M)也 有Dennis Condor

GW5017


Article 16: (Request 1)

其 實 這 輛 巴 士 的 'Dennis Condor' 字 樣 嚴 格 上 並 不 算 是 水 牌 , 而 只


是 印 水 貼 紙 而 已 。

N357 :)


Article 16: (Request 2)

AD 266 - GR 6753 仲 行 緊 41A

日 日 搭 41A 的 VA 1


Article 16: (Request 3}

>AD266 冇 DENNIS CONDOR 牌


Article 16: (Request 4}

請 不 要 把 文 字 寫 在 有 > 符 號 的 一 行, 該 符 號 是 在 回 文 時 用 以 識 別 舊 文 的


Please don't type anything on the lines starting with a '>' sign. That sign is for identify last article.

請 多 多 合 作 !

ChristopherArticle 17:

Re: 在屯廠裝嵌中的10.6米都普躉


269c (heidifmy@netteens.net) at Mon Nov 15 19:04, 1999 said:


> S3BL272 (stephen.tai@alumni.cityu.edu.hk) said:


> 今 朝o係 屯 廠 影o既10.6米 都 普 躉


>


>


>


> S3BL272


> 屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長


有 冇 10.6m trident 係 裝 好 車 身?


Article 17: (Request 1)

> S3BL272 (stephen.tai@alumni.cityu.edu.hk) said:


>


> 以 我 所 見,砌 好o既 得o的Super Olym.,我 相 信 下 個 禮 拜 後 會 有10.6米


> 躉 砌 好.


>


> S3BL272


> 屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長

點 解d 車 咁 貴 買 返 黎 都 要 自 己 砌o既? 但 係 我 見 新 記 果d 好 似


係 砌 好 先 黎 香 港o既?


唔 係 好 清 楚! 所 以 先 會 問, 有 錯 請 指 正!

甜 甜!


Article 17: (Request 2)

成 部 車 返, 即 係 當 地 裝, 咪 仲 貴, 當 地 裝 車 當 然 仲 要 俾 裝 車 費, 起 碼 都 有 人 工...啦.


仲 有, 成 部 車 運 來 運 費 仲 貴 貴 好 多, size 同 運 一 個 盤 差 好 遠ga.


動 起 一 個 盤 同 一 架 車 的 運 費 差 成 幾 萬 元(運 費 倍 數 計 算).


零 件 散 來, 部 分 更 有 可 能 用 本 地 零 件(我 唔 知 有 冇), 點 都 平 好 多.

R Lai


Article 17: (Request 3}

> 甜 甜 (mtsuen@hkg.com) said:


>


> 點 解d 車 咁 貴 買 返 黎 都 要 自 己 砌o既? 但 係 我 見 新 記 果d 好 似


> 係 砌 好 先 黎 香 港o既?


> 唔 係 好 清 楚! 所 以 先 會 問, 有 錯 請 指 正!


>


> 甜 甜!

買 零 件 返 黎 砌 的 價 錢 應 比 砌 好 的 平


因 為 新 巴 的11米 及10.6米 都 是 買 零 件 返 黎 砌 的

soppArticle 18:

Re: 模型天地線﹕廣告模型巴士


Edward Hong (edhong@netvigator.com) at Tue Nov 16 11:00, 1999 said:


> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


> 較 早 前 曾 經 有 板 友 問 及 部 份 模 型 被 髹 上 廣 告 顏 色 的 問 題 。


>


> 為 此 我 曾 經 向 一 位 熟 悉 模 型 情 報 的 朋 友 查 詢 。 據 了 解 , 部 份 公 司 的 確


> 是 會 向 模 型 製 造 商 , 提 出 徵 收 廣 告 版 權 費 的 要 求 。 但 並 非 所 有 公 司 都


> 會 這 樣 做 。


>


> 換 句 話 說 , 模 型 製 造 商 有 否 需 要 繳 交 版 權 費 , 最 後 的 決 定 權 是 在 於 被


> 印 上 廣 告 色 彩 的 公 司 上 。


>


> 如 果 大 家 對 此 有 任 何 問 題 或 者 意 見 , 歡 迎 隨 時 提 出 。

換 句 話 說 , 如 果 你 肯 出 錢 買 版 權 的 話 , 但 該 版 權 持 有 人 並 不 同 意 出 售


該 版 權 , 那 麼 該 廣 告 便 不 可 以 印 制 成 模 型 。 而 這 個 原 因 亦 是 導 致LV23


無 限 期 延 遲 推 出 的 主 要 原 因 。 另 外 , 既 然 如 你 所 說 , 中 巴 熱 線 雞 和 溫


拿 雞 有 可 能 是 沒 有 付 版 權 費 而 順 利 推 出 了


Article 18: (Request 1)

我 會 同 意 你 的 講 法 。


中 巴 熱 線 雞 的 情 況 , 其 實 可 能 是 中 巴 方 面 無 要 求 徵 收 版 權 費 , 又 或 者


是 因 為 某 些 原 因 , 在 沒 有 付 版 權 費 的 情 況 下 推 出 的 。


(大 家 可 要 記 著 , 中 巴 是 依 然 存 在 的 。^_^)


Article 18: (Request 2)

我 希 望 知 道 模 型 公 司 出 巴 士 時,有 無 付 版 權 費 給 巴 士 公 司 ?

咁 又 當 有 模 型 時,是 巴 士 公 司 向 模 型 公 司 提 出?還 是 模 型 公 司 向 巴 士 公 司 提 出?

請 問 何 處 可 以 找 到 模 型 巴 士 的 批 發 商 ? 可 否 告 訴 給 我 ? THANKS

愛 上914冷 巴


Article 18: (Request 3}

> 我 希 望 知 道 模 型 公 司 出 巴 士 時,有 無 付 版 權 費 給 巴 士 公 司 ?

通 常 要 視 乎 巴 士 公 司 有 否 提 出 要 求 。

> 咁 又 當 有 模 型 時,是 巴 士 公 司 向 模 型 公 司 提 出?還 是 模 型 公 司 向 巴 士 公 司 提 出?

兩 者 都 有 可 能 , 但 多 數 會 是 由 巴 士 公 司 提 出 要 求 。Article 19:

Re: 【繼續無聊】頹廢巴士迷完全自救手冊


Simon_28A (simon-clt@i-cable.com) at Tue Nov 16 21:40, 1999 said:


> LX253 (oxychan@netvigator.com) said:


> 首 先 多 謝 各 位 同 好 對 『 你 是 否 頹 廢 巴 士 迷 』 一 文 反 應 熱 烈 ,


> 原 來 各 位 同 好 當 中 亦 有 『 頹 廢 一 族 』 在 中 間 ( 當 然 只 是 說 笑


> 而 已 ) , 為 使 各 位 同 好 能 早 日 脫 離 『 頹 廢 巴 士 迷 』 行 列 , 本


> 人 特 此 為 各 位 同 好 獻 上 本 文 … … 頹 廢 巴 士 迷 完 全 自 救 手 冊 ,


> 好 使 大 家 除 去 舊 人 , 穿 上 新 人 。 不 過 又 特 此 聲 明 , 本 文 乃 係


> 上 文o既 延 續 , 仍 然 是 純 屬 搞 笑 , 看 官 請 勿 當 真 … …

多 謝 高 人 指 點. :)

> p.s.為 保 持 本 文 的 『 權 威 性 』 , 小 弟 絕 對 唔 會 供 出 自 己 到 底


> 有 幾 多 分o既 ! 哈 哈 哈~~~~~ ^o^

莫 非 閣 下full score 47分?

> 首 先 , 響 『 自 救 』 方 法 方 面 , 大 致 可 以 分 為 主 動 及 被 動 … …


>


> 1.主 動 法 … …


>  此 類 方 法 是 要 各 位 真 真 正 正 的 『 自 己 救 自 己 』 , 完 全 不 借


> 助 外 力 , 用 自 己 的 力 量 去 離 開 『 頹 廢 』 的 行 列 。


>


> 方 法 舉 隅 … …


> a.幻 想 變 事 實 :


>  例 如 小 時 候 的 夢 想 是 當 巴 士 司 機 , 到 你 大 個 仔 後 就 夢 想 入


>  巴 士 公 司 做 經 理 , 並 為 此 努 力 讀 書 , 一 於 化 頹 廢 為 力 量 ,


>  等 自 己 夢 想 成 真 … … 又 如 果 你 想 坐 巴 士 環 遊 世 界 , 不 妨 去


>  問 一 問 『 學 x 旅 遊 』 而 家 仲 有 冇 巴 士 旅 行 團 ( 而 家 仲 有 冇


>  不 得 而 知 ) , 努 力 儲 錢 , 又 可 旅 行 , 一 舉 兩 得 。

我 唸 轉 行 去(手 查)巴 士 會 好D.

> c.合 理 化 :


>  心 理 學 家 指 出 , 當 一 個 人 犯 錯o既 時 候 , 呢 個 人o既 心 裏 面 就


>  會 有 一 個 無 形o既 思 考 基 制 令 自 己 比 較 好 過 , 呢 種 心 理 狀 況


>  叫 做 『 防 衛 基 略 』 ( 真 有 其 事 , 你 可 以 問 下 學 校 社 工^_^) ,


>  而 其 中 一 環 就 係 『 合 理 化 』 , 即 係 將 不 合 理 的 事 ( 錯 事 ) 以


>  合 理 的 理 由 解 釋 , 好 似 … …


>


>  『 我 係 字 軌 表 負 責 人 嘛 ! 我 記 到 三 四 十 部 車o既 車 牌 唔 出 奇 啦 ! 』


>  『 我 係 監 察 字 軌 表o既 人 嘛 ! 我 記 到 二 百 幾 部 車 有 乜 出 奇 ? 』


>  『 我 成 日 四 圍 去 , 梗 係 要 記 晒 全 港 巴 士 路 線 啦 ! 』


>  『 我 去 影 相 係 想 學 影 相 , 但 係 冇 景 好 影 至 影 巴 士 之 嘛 … … 』


>  諸 如 此 類 , 此 方 法 有 賴 各 位 發 揚 光 大 … …

又 係 播, 我 記 得 字 軌 表 同 巴 士 車 牌 犯 法o既 咩? 合 理o架!

> d.外 加 一 個 ( 後 來 修 改 的 ) , 斬 腳 趾 避 沙 蟲


>  既 然 以 上 種 種 方 法 都 無 法 令 你 脫 離 『 頹 廢 』 行 列 , 咁 我 會


>  建 議 你 搬 去 冇 巴 士 到o既 地 方 ( 例 如 長 洲 , 甚 至 係 鼓 浪 嶼


>  『 戒 毒 營 』 … … ) , 等 你 完 全 見 唔 到 巴 士 , 過 多 三 五 七 個


>  月 , 你 自 己 會 『 戒 』 掉 巴 士 … … 不 過 事 實 告 訴 我 們 , 要 返


>  轉 頭 『 再 戒 過 』o既 情 況 甚 多 … …

呢 個 計 劃 政 府(無 煙 城 市 喎!)同 運 吉(鐵 路 主 導 喎!)會 同 我 實 現 架o勒!


假 以 時 日, 想 搵 架 巴 士 睇o下 都 難.

> 好 ! 暫 時 講 住 咁 多 先 , 如 果 你 有 更 正o既 橋 , 歡 迎 同 我 講 , 更


> 歡 迎 你 公 諸 同 好 ! 不 過 都 係o個 句 :


> 以 上 純 粹 搞 笑 , 看 官 請 勿 當 真 !


>


> 多 謝 !


>


> 無 聊 到 極 的


> LX253

哎! 希 望 呢 個 板 有 多D人 有 優 默 感 睇 得 明 你o既 自 救 手 冊 啦!


因 為 呢 個 板 有 部 份 人 係 唔 識 優 默, 好 鬼 死 悶 蛋 架!


Article 19: (Request 1)

I should be the one who thank you for such a good 'self-test',


even though I don't think some are applicable....


And I truly admire you how you've identified the problems,


and then think of the solutions!


I have already studied a lot...probably too much (or too little


in terms of 'bus driving' skills!) to become a bus driver!

Though working in the management within a bus company is still


one of my career goals.

About travelling on a bus, I think there is still such thing


in Europe with a double-decker bus, though you can easily


take single-deck coach across the continental U.S. on Greyhound


for less than HK$600! (and you may never want to ride on


a bus again!)


Quite possible! Though maybe in exchange we (guys) would


have to learn how to appreciate 'girls' stuff, such as Hello


Kitty, fashion wear, or even diamonds!


I can probably NEVER do that as long as I live around this


neighborhood...(too many routes in Tsim Sha Tsui!)


Same as bove!


I actually do that for several reasons:

1)For my own convenience to get around.


2)For the convenience of all others, including my family


members and friends, or even someone on the street!


Yes, shooting bus photos might be a 'stepping stone' for


learning how to shoot other things...


Or else move to a city like San Francisco where you don't often


see new buses around! (always the same old ones shall become


boring very quickly!)


No longer apply to me since I'm working (though still live


with my parents) already!


Maybe around my colleagues instead of classmates luu!


I think this could be the most powerful force for one to give-up


liking buses! Though I think whoever is doing so doesn't really


love/understand the other half, and they may break up eventually.


Thanks once again! I do look forward to other interesting


articles by you in the future!

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 19: (Request 2)

Thank You!!!!!!!!

Thank You!!!!!!!! Because I can see what a positive remedy


for treating Negative minds. Why not keep going to nonsences


and then positve. To be honest, these methods are very good.
Sierra


Article 19: (Request 3)

這 個 頹 廢 自 救 手 冊 令 我 更 加頹 廢


thx!!!


3AV188/ADS212


ICQ.48585575Article 20:

Re: 問有關九記Rt. 34的歷史


43A常客 (dcywa31@netvigator.com) at Mon Nov 15 23:50, 1999 said:


> 荃 灣 人 (yuiming@netteens.net) said:


> 小 弟 想 問 問 九 記rt.34用 過 咩 野 車 黎 行?


> 路 線 改 過 幾 多 次?


> 幾 時 開 線?


> 真 係 唔 該 晒!

1.


亞 比 安(41及55型)->平 頂 珍 寶->雞 車->AM( 唔 計 特 別 派 車 )

2.


A.荃 灣 西 約-葵 盛 ( 東 )


B.荃 灣 西 約-葵 盛 ( 循 環 線 ) ( 未 與34A合 併 , 經 楊 屋 道 )


C.荃 灣 西 約-葵 盛 ( 循 環 線 ) ( 與34A合 併 , 經 沙 咀 道 及 荃 灣 碼 頭 )


D.葵 盛 ( 東 )-灣 景 花 園 ( 循 環 線 )


E.葵 盛 ( 中 )-灣 景 花 園

3.


唔 清 楚


Article 20: (Request 1)

E. 同 時 開 辦 特 別 線 34P 由 葵 盛 ( 東 ) -> 荃 灣 ( 建 明 街 )


Article 20: (Request 2)

亞 比 安 , 雞


Article 20: (Request 3)

> 荃 灣 人 (yuiming@netteens.net) said:


> 小 弟 想 問 問 九 記rt.34用 過 咩 野 車 黎 行?


AM,AL(早 上),ADS(今 晚)


> 路 線 改 過 幾 多 次?


最 近 一 次-----1997/7/14


全 冷/雙 向Article 21:

Re: (問路) 地鐵快定巴士快?


Ray, AD178 (rayhung@netteens.net) at Tue Nov 16 21:58, 1999 said:


> 死 人 頭 (jackyfok@ctimail.com) said:


> 由 青 衣 美 景 花 園 去 旺 角 勞 工 子 弟 學 校 …


> 應 該 搭 小 巴 轉 地 鐵 去 旺 角 再 行 (其 實 有 冇 得 再 轉 車 ?) 快 …


> 定 係 搭 41 快 呢 ?


> 我 五 點 半 起 程 …


> 要 六 點 半 到 …


>


> Thanks !

看 那 一 地 方 吧


若 由 官 塘 去 尖 沙 咀,當 然215X快


若 塞 車 便........

AD178, Ray


Article 21: (Request 1)

躍 然 你 有 諗 過 搭 小 巴 轉 地 鐵 再 行 去, 點 解 唔 搭 42A 係 旺 角 落 車 再 行 去,


搭 42A 應 比 搭 地 鐵 快


Article 21: (Request 2)

> 死 人 頭 (jackyfok@ctimail.com) said:


> 應 該 搭 小 巴 轉 地 鐵 去 旺 角 再 行 (其 實 有 冇 得 再 轉 車 ?) 快 …

由 旺 角 彌 敦 道,沿 亞 皆 老 行 及 窩 打 老 道 步 行 往


旺 角 勞 工 子 弟 學 校,只 需 十 餘 分 鐘.


Article 21: (Request 3)

Of course MTR la


41 needs to travel the whole Tsing Yi Island first before going to KLNArticle 22:

Re: 問路-鑽石山去蓮花地及河上鄉


EK2409 (yconline@ctimail.com) at Mon Nov 15 19:19, 1999 said:


> G542 (taiwing@ihug.com.au) said:


>


> 如 題 ! !


>


> G542

70X -> 上 水 -> 綠 小 - 河 上 鄉


Article 22: (Request 1)

> G542 (taiwing@ihug.com.au) said:


> 幾 多 號 綠 小 ? ?

路 線51K


可 於 上 水 廣 場 巴 士 總 站 側 之 小 巴 站 乘 搭


(上 水 火 車 站---河 上 鄉)

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 22: (Request 2)

74x /75x -------->tai po by 64K------->蓮 花 地Article 23:

Re: 238M 用車改動報告及尋車


Flying Chuk (chuk@netvigator.com) at Mon Nov 15 18:39, 1999 said:


> 野 比 大 雄 (busstop@netvigator.com) said:


> 由 即 日 起 , 在 238M 行 走 四 部 ADS , 即


> ADS203 (JC1749),


> ADS217 (JC2558),


> ADS220 (JC3180) 及


> ADS221 (JC3341)


> 已 經 被 調 出 。


>


> 今 天 有 數 部 AV 及 一 AD (即 AD280 GS227) 行 走 此 線 。


> 由 於 這 次 派 車 改 動 不 屬 於 特 別 派 車 , 故 貼 文 於 此 。


>


> 如 有 人 尋 得 上 述 四 車 之 下 落 , 請 在 此 回 文 , 謝 謝 。


>


> 野 比 大 雄 字

前 兩 日 有 個friend同 我 講 話 批 車 調 去34(好 似 係,因 我 係 路 線 白 痴,所 以 我 唔 肯 定).而 有 幾 部 屯 廠AV將 會 調 到 荔 廠 行41M同42M,41M同42M又 會 有 車 調 去238M......總 之 調o黎 調 去,搞 到 我 頭 都 大.

如 有 錯 處,希 望 各 位 有 高 人 指 專 教 小 弟
俾D車 務 調 動 搞 到 一 頭 霧 水 的


飛 機 竺


Article 23: (Request 1)

ADS220今 日 行243M.


Article 23: (Request 2)

> HB 610 (chansammi@ctimail.com) said:


>


> 係 呀! 41M 同 42M 由 昨 日 起 已 經 有 U 廠 的 AV 行 這 兩 線 啦!


>


> 今 日 41M 同 42M 冷 馬 用 車 是 :


>


> 41M : GZ9464, HG6568 ( 愛 上 903 巴 ) 及 HC2437 ( 相 信 只 是


> 替 車, 因 昨 日 是 用 GZ4031 )


>


> 42M : GX7273, GX7473 及HL1142


>


> 另 外 發 現 S3N21 ( DM7621 ) 已 經 上 43C 掛 牌 啊!


>


> HB 610

近 來, 屯 門 廠 會 有 一 批11米 富 豪 調 出 去 青 衣 廠, 其 中 有:


AV191 GZ9464, AV232 HG6568 及 AV285 HL1142, 只 係 未 轉


廠 徽o者!

阿 恆(3AV328)Article 24:

Re: 529疑問兩則


108-ADS9 (shumky@netvigator.com) at Tue Nov 16 18:51, 1999 said:


> 3AD170 (busy@netvigator.com) said:


> 529可 以 用12米?今 天 見 到482在 筲 箕 灣 巴 士 總 站 上 客;


> 而 且 曾 經 見 到471行529,返 回 筲 箕 灣.


> 還 有2700是 否 行 過529?本 人 從 未 見 到.


每 月 返 放 學 時 間 都 有12米 巴 士 行529,


不 過 寶 馬 山D路 咁 窄,始 終 唔 係 咁 適 合12米 巴 士 ,


好 似 炮 台 山 道 聖 米 迦 勒,有 對 頭 巴 士 都 要 讓 車,


仲 有 雲 景 道 幾 個 彎 都 係 可 能 過 火 位 。


另 外 , 巴 士 由 寶 馬 山 道 轉180度 入 寶 馬 山 總 站


亦 係 要 過 對 面 線 ,我 自 已 都 見 過


兩 三 次 十 二 米 巴 士(城 新 都 有)唔 夠 位 轉(可 能 因 為 對 面 線


有 車 , 貼 住 行 人 路 黎 轉),要 係 校 園 徑,寶 馬 山 道


個 路 口 到 倒 車,除 阻 塞 後 面D車 外,亦 都 非 常 危 險,


D學 生 嚮 度 過 馬 路,而 冷 氣 巴 係 密 封,有 人 過 緊 馬


路 都 睇 唔 度.


所 以,我 以 為 行11米 車 係 比 較 適 合.


108-ADS9


Article 24: (Request 1)

> 3AD170 (busy@netvigator.com) said:


> 529可 以 用12米?

得,不 過 就 危 險D.


529每 天 上 下 課 時 間 都 有12米 行,朝 早 仲 有trident添!

> 還 有2700是 否 行 過529?本 人 從 未 見 到.

行 過 一 日 咁 多 啦!

豐 巴


Article 24: (Request 2)

> Y. F. Yiu (s9855066@student.ouhk.edu.hk) said:


> Yes, apart from Volvo Olympian 12m, this route has used Dennis Trident 12m many times for special departures from Taikoo Shing.


Sometimes from Shaukiwan(2289)

VA48,2102Article 25:

Re: 我話110應該係改用60M批蛋撻


100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) at Mon Nov 15 23:20, 1999 said:


> 九 巴3ASV3行81C﹗ (bhywong@one.net.au) said:


> 對 落 少 少 有 一 編 文 話110會 轉 單 層 ﹐ 我 估 係60M批 蛋 撻 。


>


> 唔 知 你 點 睇 呢 ﹖

An AD can be fully packed from Hong Kong side to Tsim Sha


Tsui East every morning!

100/911R/M1/300/917 Wong


Article 25: (Request 1)

老 早 竟 就 要la,60M仲 要 轉Trident


Article 25: (Request 2)

> LV83 CM2681 (hkpftetc@netvigator.com) said:


> I don't know!but I know many 110 double decker drivers will


> change to drive other route!

我 無 話 話 你 講 轉 蛋 撻 ﹐ 祗 係 我 估 。 唔 好 意 思 令 你 誤 會 。Article 26:

Re: 相片推介﹕超時代巴士 vs 超時代機場


九巴3ASV3行81C! (bhywong@one.net.au) at Mon Nov 15 12:53, 1999 said:


>


>

點 解 部NEOPLAN會 去 機 場 ﹖


Article 26: (Request 1)

> Dennis Law (elawcy@alpha7.curtin.edu.au) said:


>


> 據 聞 是 為 了 拍 攝 官 方 相 片 。(有 錯 請 指 正 。)
Yes, that AP went to airport and Star ferry for photo taking purpose.

I'll add a AP at Shatin KCRC station photo in the coming week in http://www.neoplan.i.am/ , which I took last week.

Leslie ChanArticle 27:

【小弟建議】德輔道西西行巴士站重組


港島西人Raymond (kwan113@netteens.net) at Mon Nov 15 21:49, 1999 said:


請 各 位 留 意 , 這 只 是 小 弟 之 建 議 。

豐 業 大 廈 站 :


原 本 :5,5A,5B,5C,10,18,47A,M5


改 為 :101,104,113,904


停 線 數 量(舊/新):8/4

均 益 二 期 站(1):


原 本 :101,113


改 為 :5,5B,5C


停 線 數 量(舊/新):2/3

均 益 二 期 站(2):


原 本 :104,905


改 為 :5A,10,47A,M5


停 線 數 量(舊/新):2/4

均 益 二 期 站(3):


原 本 :904


改 為 :18,905


停 線 數 量(舊/新):1/2

西 港 中 心 站 :


原 本 :101,104,113


改 為 :101,104,113(不 變)


停 線 數 量(舊/新):3/3

均 益 三 期(1)站 :


原 本 :3A,4,7,71,91,94,37B


改 為 : 取 消


停 線 數 量(舊/新):7/0

均 益 三 期(2)站 :


原 本 :5,5A,5B,5C,10,18,47A,905,M5


改 為 :5,5A,5B,5C,10,18,47A,905,M5(不 變)


停 線 數 量(舊/新):9/9

x記 對 面(近 西 邊 街)站 :


原 本 :5,5A,5B,5C,10,18,47A,905,M5


改 為 :3A,4,7,71,91,94,37B


停 線 數 量(舊/新):9/7

春 秋 站 :


原 本 :3A,4,7,71,91,94,37B,104


改 為 :101,104,113,905


停 線 數 量(舊/新):7/4

近 東 邊 街 站 :


原 本 :3A,4,5,5A,5B,5C,M5,7,10,18,37B,47A,71,91,94,101,113


改 為 :3A,4,7,71,91,94,37B


停 線 數 量(舊/新):17/7

西 營 盤 好X門 口 站 :


原 本 : 新 站(改 為 全 日 禁 區)


改 為 :5,5A,5B,5C,10,18,47A,905,M5


停 線 數 量(新):9

近 威 利  街 站 :


原 本 :104


改 為 :101,104,113


停 線 數 量(舊/新):1/3

之 後 各 站 不 變


平 均 每 兩 個 街 口 一 站

5,5A,5B,5C,10,18,47A,M5由5個 站 改 為4個


101,113由4個 站 改 為5個


104站 數 無 變


3A,4,7,71,91,94,37B由4個 站 改 為3個


歡 迎 各 位 善 意 批 評~(除 擾 民 外=D)

Thank You !

港 島 西 人Raymond HKWP


親 愛 的 港 島 西 人 , 給 親 愛 的 您 。


愛 上 港 島 西 人 吧 !


Article 27: (Request 1)

No!I like to take 4/91/94 after leaving SLS!


Also these route can fight with 5-series routes!


It is too expensive if i take them at the Post Office


Article 27: (Request 2)

> 叻 ﹗ (letchan@netvigator.com) said:


>


> 我 不 明 白 你 這 個 改 變 的 用 意 。


> 現 在 的 安 排 不 是 已 經 很 好 嗎 ﹖


不 是 ! 在 三 期 、 西 營 盤 好 彩 做 成 塞 車 。

>


> 均 益 果 邊 最 多 都 只 可 以 擺 兩 架 巴 士 。


> 如 果 以 現 在 港 島 巴 士 線 咁 密 車 , 排 入 站 時 可 能 造 成 嘉 安 街 出 來 的


> 車 出 唔 到 。


> 反 而 現 在 的 安 排 就 可 以 做 到 只 用 創 業 中 心 對 出 的 位 做 一 個 分 流 。


> 每 次 只 有 兩 三 架 巴 士 埋 站 。


> 但 如 改 在 均 益 , 就 可 能 造 成 。


> 有 過 海 車 埋 站 , 而 兩 三 架 港 島 車 就 抽 頭 埋 站 , 結 果 塞 住 兩 條 路 。


> 現 在 只 塞 一 條 路...就 是 德 輔 道 西 。


>


說 真 , 我 真 的 對 石 塘 咀 了 解 不 夠 深 ,


二 期 同 嘉 安 街 站 是'就'三 期 而 改 的 ,


因 為5系 兩 站 相 差 太 遠

> 還 有 , 豐 業 大 廈 外 是 沒 有 巴 士 站 的 。


> 有 巴 士 站 的 是 嘉 安 街 站 , 或 長 嘉 工 業 大 廈

多 謝 提 醒 !


及 多 謝 您 寶 貴 的 意 見 !

港 島 西 人Raymond HKWP


親 愛 的 港 島 西 人 , 給 親 愛 的 您 。


愛 上 港 島 西 人 吧 !Article 28:

荔廠天台所見


Mak (speed86@ismart.net) at Mon Nov 15 19:21, 1999 said:


小 弟 在 荔 廠 天 台 見 到 一 部 巨 龍 , 改 得 好 像I.T巴 士 , 也 是 加 上 冷 氣 , 但 車 身 是 粉 紅 色 , 車 尾 仲 寫 住 紅 巴 , 請 問 有 冇 人 知 這 部 是 甚 麼?

還 有 一 部 上 了 全 身 廣 告 的 九 巴 都 躉 , 也 是 紅 色 底 , 又 有 冇 人 知 道 是 甚 麼 廣 告 呢?


Article 28: (Request 1)

會 唔 會 係ATR109 ? 但 係 點 解O係 荔 廠?


Article 28: (Request 2)

o個 架 應 該 係 紅 心 巴,S3N1.

S3BL272


屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長


Article 28: (Request 3)

個 架 咪 係S3N1囉.Article 29:

Re: 問路-鑽石山去筲箕灣


RPG (ray77whm@netvigator.com) at Mon Nov 15 21:08, 1999 said:


> G542 (taiwing@ihug.com.au) said:


>


> 如 題 ! ! !


> G542


(1)搭 地 鐵


(2)搭38於 觀 塘 道(近 觀 塘 地 鐵 站 巴 士 總 站)轉606


Article 29: (Request 1)

(1) 11 去 黃 大 仙 號 轉 106


(2) 671 去 北 角 再 轉 2, 8, 19, 81, 82, 88, 529


(3) 撘 地 鐵


(4) 搭 11C 去 觀 塘 轉 606

本 人 不 建 議 使 用 (1) 及 (2) 的 方 法, 而 最 快 係 搭 地 鐵


Article 29: (Request 2)

答 地 龍 去 得 囉Article 30:

Re: 本月11月18日11月20日晚,新記rt.9會否


九巴3ASV3行81C! (bhywong@one.net.au) at Mon Nov 15 17:37, 1999 said:


> 小 丸 子 新 巴3301 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) said:


> As title:


>


> 有 人 話 今 年11月18日<-->20日 又 有''獅 子 座 流 星 雨'',而


> 且 係 東 面 觀 看 流 星 更 為 佳!咁 新 記rt.9會 否 加 強service?


> 另 外,會 否 開 埋rt.N9呢?


>


> thx!


>


> 3301

實 係 用33XX如 果 真 係 開N9。


Article 30: (Request 1)

N9 一 定 開,


但33xx 出 0左 牌 咩??


Article 30: (Request 2)

詳 情 可 參 閱 新 巴 網 頁:


http://www.nwfb.com.hk/Article 31:

Re: 問路: 點樣去沙田體育學院?


Gary&Carol (garycarol@ctimail.com) at Mon Nov 15 15:52, 1999 said:


> 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 (fatku@school.net.hk) said:


> 小 弟 將 於 本 年11月19日 到 此 參 加 我 校 舉 辦 的3000米 長 跑 比 賽.請 問 從 美 孚 出 發,可 乘 坐 甚 麼 去?


>


> PS.今 天(11月15日/十 月 初 八)是 小 弟 的 舊 曆 生 日.


>


> 剛 才 吃 完 生 日 蛋 榚 + 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 字

KMB86

或 搭 火 車 至 火 炭 , 九 鐵 大 樓 隔 離 有 條 天 橋 行 落 去


Article 31: (Request 1)

> 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 (fatku@school.net.hk) said:


>


> 邊 個 站 落 車?


> 車 程 要 幾 耐?


>


禾 輋 落 - 車 程 約50分 鐘


有 排 行

>


> 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 到 此 一 遊Article 32:

Re: 請問今日新巴用那六架車行走路線914 ?


NWFB4001 (oxball@netteens.net) at Tue Nov 16 00:06, 1999 said:


> 愛 上914冷 巴 (老 陳) (chanmw11@hk.super.net) said:


> 請 問 今 日 新 巴 用 那 六 架 車 行 走 路 線914 ? (即 使 只 有 型 號 也 可)


>


> THANKS 大 家 啦.

三 車:5008,


六 車:VA(好 似 係VA8),


另 外 有ML2及LM2,


至 於 其 餘 兩 架 小 弟 就 見 唔 到.


希 望 幫 到 你 啦!

NWFB4001


Article 32: (Request 1)

仲 有LV17

John--2100Article 33:

Re: 901


Cityflyer A12 (yu880113@netteens.net) at Tue Nov 16 19:07, 1999 said:

> 有 版 友 話 十 二 月 會 開 901 號 線, 請 問 是 否 [又 一 城 -- 堅 尼 地 城]?


其 實'運 吉'在98年 已 說3/99開 辦,不 過......'運 吉'做 事 真......


> 路 線 是 否 又 一 城 <-> 達 之 路 <--> 旺 角 <--> 富 榮 花 園 <-->


> 西 隧 <--> 西 環 <--> 堅 尼 地 城 呢?


大 致 是!


> 請 問 會 否 每 天 行 走?


暫 時 沒 有 透 露,不 過90%機 會 是.


*我 估 是 九 記 獨 營,你 呢?


*


Article 33: (Request 1)

I perfer via Nathan Rd more than thatArticle 34:

Re: 明天放假去邊到影相最好啊!


JubiLance (jubilant@netteens.net) at Tue Nov 16 18:32, 1999 said:


> Premacy (skybrid@ctimail3.com) said:


> 近 期 有 乜 正 野 呀

Tin Shui Wai Town Centre - AP,3AD


Yuen Long (West/East) - 3ASV,ATR,Turbo-M

JubiLance


icq no 35436717


Article 34: (Request 1)

why u have holiday?Article 35:

Re: 新巴新聞稿:新巴載您觀賞流星雨


CMB VA52 (HN6509) (va52@hkguy.com) at Tue Nov 16 07:00, 1999 said:


> 豐 巴 (simong@netvigator.com) said:


> 以 下 內 容 摘 錄 自 新 巴 網 頁:


>


> 新 巴 載 您 觀 賞 流 星 雨


>


> 豐 巴

I hope the 'bus-sea strategy' would not jam Shek O road too much...

VA52


Article 35: (Request 1)

加 班 又 有 何 用?


上 年 成 條 路 塞 到 阿 媽 都 唔 認 得.


不 如 叫0的 警 方 封 路,唔 比 車 行 好 過 啦.Article 36:

Re: 請問曾有幾多輛九記雞/大泵把的鬼面罩是平面型的?


亞歷山大非官方發言人 (borisyan@hk.super.net) at Mon Nov 15 22:00, 1999 said:


> ES6310 (n281@i-cable.com) said:


> 一 般 鬼 面 罩 的 格 格 都 是 ‘ 粒 ’ 入 的 。


> 記 得 有 架 雞 的 罩 的 中 心 有 個 圓 形 , 在 大 約 十 年 前 出 現 , 但 車 牌 早 已 忘 了 。

以 前 官 塘 廠 的N77係 咁 樣 , 個D圓 圈 係 方 形 的 。


好 似 屯 門 廠 的G352都 係 咁 。


Bory23, FC6037


亞 歷 山 大 非 官 方 發 言 人(石 川 啟 吾)


Article 36: (Request 1)

我 諗 你 話 果 個 圓 形 係 廠 徽,旋 風'利 蘭'....

CMB


LA24,FJ1017Article 37:

Re: [廣告]43BusStop加相 +[ 相片]好慘呀~>.<


LF2 (BE 8749) (huil@genrad.com) at Tue Nov 16 07:44, 1999 said:


> 烈 空 (dartchm@netvigator.com) said:


> 43BusStop己 更 新~


> 包 括 加 相3N2,51的Turbo M,CTB的Volvo B6LE....................


> 還 有S3V內 部 相~


> You are welcome~^^


>


> 仲 有 一 張 相.


>


>


> wo~好 慘 呀~天 呀~>.<~

May I ask what is those bad shadow?

LF2 (BE 8749)


Article 37: (Request 1)

對 不 起,小 弟 不 知 道~


可 能 係 小 弟 隻 左 手~


wo~ 我 的 唯 一 空 運 豪ar~~~Article 38:

Re: [路線建議] 赤柱豪華路線273 中環碼頭-赤柱監獄


晴天Pig Pig ,則安 (busy@netvigator.com) at Mon Nov 15 17:10, 1999 said:


> LV33 (hhshhl@ctimail3.com) said:


> 赤 柱 豪 華 路 線273 中 環 碼 頭-赤 柱 監 獄


> 服 務 時 間:


> 星 期 一 至 六


> 中 環 開 7:00-11:30


> 赤 柱 開 6:45-11:30


> 班 次:15分 鐘


> 星 期 日 及 公 眾 假 期


> 中 環 開 7:00-11:30


> 赤 柱 開 7:00-11:30


> 班 次:12-20分 鐘


> 經 營 公 司:城 巴


> 派 車:全 新10.3m豪 華 版Trident


> 收 費:$10.6


> 分 段:淺 水 灣-中 環$7.00


> 黃 竹 坑 道-中 環$5.50


> 瑪 麗-中 環$5.00


> 瑪 麗-赤 柱$6.00


> 淺 水 灣-赤 柱$4.50


> 赤 柱 市 集-赤 柱 監 獄$2.70


> 十 二 歲 以 下 小 童 及 六 十 五 歲 或 以 上 長 者 半 價 優 惠


> 中 環 開 經:中 環 碼 頭 → 干 諾 道 中 → 堅 尼 地 道 → 堅 道 → 般 咸 道 → 薄 扶 林 道 → 置 富 → 石 排 灣 道 → 香 港 仔 → 黃 竹 坑 道 → 香 島 道 → 深 水 灣 → 淺 水 灣 → 春 磡 角 → 馬 坑 → 赤 柱 市 集 → 赤 柱 監 獄


> 赤 柱 開 經:赤 柱 監 獄 → 赤 柱 市 集 → 春 磡 角 → 馬 坑 → 淺 水 灣 → 深 水 灣 → 香 島 道 → 黃 竹 坑 道 → 香 港 仔 → 石 排 灣 道 → 置 富 → 薄 扶 林 道 → 般 咸 道 → 柏 道 → 羅 便 臣 道 → 皇 后 大 道 中 → 畢 打 街 → 中 環 碼 頭


> 目 的:方 便 乘 客 往 返 中 半 山,薄 扶 林 與 及 淺 水 灣,赤 柱


>


> LV33


這 和260完 全 相 同,何 況 不 如 將260收 費 和6,6A,6X一 樣,及 把 延 長 至 中 環 碼 頭,甚 至 編 號 改 為206;但 是 可 能 令 遊 客 不 習 慣.


Article 38: (Request 1)

> 赤 柱 豪 華 路 線273 中 環 碼 頭-赤 柱 監 獄

我 覺 得 運 吉 實 行 唔 批 ﹐ 因 為 又 係 經 中 環 。Article 39:

Re: Questions about ex-CMB AV


覺得張美妮特正的古競豪 (fatku@school.net.hk) at Mon Nov 15 15:43, 1999 said:


> DAEMON's (il2239@netvigator.com) said:


> Ques1:When did the AVs commission and withdrawn?

1975-1991

> Ques2:Which AVs are withdrawn because of burnt by fire?

AV2?

> Ques3:Why AVs are easy to catch fire but not the similar product --AL(Alisa Volvo12m)?

應 該 係 因 為D AV 唔 好 彩.所 有 巴 士 焚 毀 事 件 皆 在10號 線 發 生.

PS.今 天(11月15日/十 月 初 八)是 小 弟 的 舊 曆 生 日.

剛 才 吃 完 生 日 蛋 榚 + 覺 得 張 美 妮 特 正 的 古 競 豪 字


Article 39: (Request 1)

AV2系 無 燒 個 ,AV1系 中 巴 自 己 拆 , 其 他AV就 系 柴 灣 車 場


度 自 焚
G542Article 40:

Re: 87X and Ma On Shan bus routes questions.


Edward Hong (edhong@netvigator.com) at Tue Nov 16 09:21, 1999 said:


> 100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) said:


> 1)Can 87X, especially the departures from Ma On Shan in the


> morning, via Tate's Cairn Tunnel instead?


>


> 2)Would it be faster to have a 'real' 87X (or whatever else)


> which starts from Tsim Sha Tsui (either Tsim Sha Tsui East


> or Kowloon MTR), then go along Nathan Road and Gascoigne Road


> and airport flyover/tunnel like 98D, then exit at Kowloon Bay


> and uses Tate's Cairn Tunnel to Ma On Shan?


>


> I understand 87D has lots of passengers from Mongkok, same as


> the return trip for 87X in the evening. Though do you think


> such 'express' route is feasible with the demand from passengers


> of Tsim Sha Tsui?


>


> 100/911R/M1/300/917 Wong

大 老 山 隧 道 朝 早 都 係 一 樣 咁 塞 車 , 如 果 經 大 老 山 , 出 隧 道 後 怎 樣 行 ?


觀 塘 繞 道 沒 有 路 通 住 機 場 隧 道 的 , 只 可 以 落 太 子 道 東 , 這 樣 路 線 變 得


更 加 于 迴 。 既 然 你 知 道 這 兩 線 同 樣 吸 引 馬 鞍 山 乘 客 前 往 旺 角 , 那 麼 便


應 該 有 一 個 最 直 接 和 快 捷 的 途 徑 。 如 果 倒 轉 行 , 效 果 會 得 不 償 失 , 因


為 這 樣 往 旺 角 的 時 間 行 程 加 長 。 事 實 上 , 接 近 一 半 的 乘 客 早 上 是 以 九


龍 塘 及 旺 角 為 主 要 目 的 地Article 41:

Re: 投訴九巴21號字軌負責人


艾莎仔 (samchan@red-dots.com) at Tue Nov 16 12:21, 1999 said:


> 喜 歡38A黃 埔 迷 (wong01@netteens.net) said:


> BL46不 是21號 是2F的 字 軌


>


> 仲 有BL97是11X不 是 字 軌


>


> 正 確 字 軌 是


> GU362,GU652,GU2276,BL91,BL76,BL107,BL54,ADS203,ADS204,ADS205

早 輪 仲 見 BL97 喎.....Article 42:

Re: 請問今日用邊幾架車行?


Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Mon Nov 15 23:28, 1999 said:


> 愛 上914冷 巴 (老 陳) (chanmw11@hk.super.net) said:


> 請 問 今 日 用 邊 幾 架 車 行? Thanks

乜 o野 用 邊 幾 架 車 行?Article 43:

Re: [路線建議]263X{屯門碼頭至新翠}


59X (leungmlw@hk.super.net) at Mon Nov 15 23:43, 1999 said:


> SUNDAY (ray77whm@netvigator.com) said:


> 屯 門 碼 頭 開 途 經:湖 翠 路,龍 門 路,青 雲 路,柸 渡 路,河 傍 街,仁 政 街,屯 門 鄉 事 會 路,海 珠 路,海 皇 路,皇 珠 路,屯 門 公 路,青 山 公 路,城 門 道,西 樓 角 路,蕙 荃 路,荃 錦 交 匯 處,象 鼻 山 路,城 門 隧 道,城 門 隧 道 公 路,大 埔 公 路(沙 田 段),沙 田 鄉 事 會 路,大 埔 公 路(沙 田 段),沙 田 市 中 心 巴 士 總 站.沙 田 正 街,橫 壆 街,源 禾 路,沙 田 鄉 事 會 路,沙 田 圍 路,沙 角 街,大 涌 橋 路,車 公 廟 路 及 翠 田 街.


>


> 新 翠 開 途 經:翠 田 街,車 公 廟 路,大 涌 橋 路,沙 角 街,乙 明 村 街,沙 角 街,沙 田 圍 路,沙 田 鄉 事 會 路,大 埔 公 路(沙 田 段),沙 田 市 中 心 巴 士 總 站.沙 田 正 街,橫 壆 街,源 禾 路,沙 田 鄉 事 會 路,大 埔 公 路(沙 田 段),城 門 隧 道 公 路,城 門 隧 道,象 鼻 山 路,荃 錦 交 匯 處,蕙 荃 路,廟 崗 街,城 門 道,青 山 公 路,屯 門 公 路,皇 珠 路,海 皇 路,海 珠 路,屯 門 鄉 事 會 路,柸 渡 路,河 傍 街,仁 政 街,屯 門 鄉 事 會 路,柸 渡 路,青 雲 路,龍 門 路 及 湖 翠 路.


>


> 服 務 時 間:


> 屯 門 碼 頭 開:0610<---->2330


> 新 翠 開:0615<---->2340


> 班 次:10<---->20min


> 全 程 收 費:$12.0


> 荃 灣(荃 德 花 園)往 新 翠:$6.5


> 過 城 門 隧 道 後 往 屯 門 碼 頭:$7.5


> 城 門 隧 道 轉 車 站 往 新 翠:$1.2


> 城 門 隧 道 轉 車 站 往 屯 門 碼 頭:$5.5


> 用 車:8部AV,9部AD,5部AL


> 此 線 取 代 現 有263R路 線(屯 門 市 中 心 至 沙 田 火 車 站).

VERY GOOD!!! BUT WE HAVE BEEN ASKING FOR SIMILAR ROUTE FOR SO LONG.....

59XArticle 44:

Re: KCR 916R?


輕之鐵人 (chungtm@netteens.net) at Mon Nov 15 22:20, 1999 said:


> JubiLance (jubilant@netteens.net) said:


> when was KCR 916R cancelled?


> (actually combined with 95R)


>


> JubiLance


> icq no 35436717

916R 於 1997 年 11 月 23 日 取 消


同 日 95R 繞 經 新 元 朗 中 心Article 45:

[香港巴士投票區]你認為新巴應否把LM改裝成空調巴士?


豐巴 (simong@netvigator.com) at Mon Nov 15 21:42, 1999 said:


上 週 投 票:你 認 為 使 用 學 生 八 達 通 乘 搭 巴 士 應 否 享 有 優 惠?


贊 成---31票(83.8%)


反 對---6票(16.3%)


投 票 人 次:37人

本 週 投 票:你 認 為 新 巴 應 否 把LM改 裝 成 空 調 巴 士?


歡 迎 按 此 投 票

[在 巴 士 站 上]投 票 題 目:由 尚 德 至 耀 東,你 會 選 擇 邊 條 路 線?


歡 迎 按 此 投 票

豐 巴


Article 45: (Request 1)

若 九 巴 改 密 龍 成 冷 馬 便 好 了!

AD178, RayArticle 46:

Re: [問路]-慈雲山去蓮花地...thx!


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Mon Nov 15 22:07, 1999 said:


> 3AV188/ADS212 (shanshou@polyu.hkc.net) said:


> [問 路]-慈 雲 山 去 蓮 花 地...


> thx

先 搭 綠 小 十 九 至 鑽 石 山 地 鐵 站


再 轉 乘74X或75X去 大 埔 寶 鄉 橋


最 後 轉64K至 錦 上 路


(若 果 搭64K唔 識 蓮 花 地 響 邊,可 請 教 車 長)

或 於 鑽 石 山 地 鐵 站 搭 地 鐵+火 車 至 大 埔 墟 火 車 站


轉64K亦 可

~~~Tony(S3M61)~~~Article 47:

Re: 對于做NFSHS車的問題


怪物 (hansmui@netteens.net) at Tue Nov 16 23:16, 1999 said:


> 小 坤 (jcheung@lehman.com) said:


> 本 人 想 做DL1(NFSHS)﹐ 有 乜 工 具 能 幫 助 我 做DL1呀??

怪 物 不 知 道 怎 樣 做 , 只 知 道 哪 裡 有 車 下 載 。

http://home4u.hongkong.com/entertainment/games/nfsbus/

--怪 物Article 48:

Re: 問路-沙田去蓮花地及河上鄉


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) at Mon Nov 15 20:40, 1999 said:


> LF278 (pandafan@i-cable.com) said:


> GOOD問 路-沙 田 去 蓮 花 地 及 河 上 鄉

沙 田 往 蓮 花 地


(一)搭 火 車 至 大 埔 墟 火 車 站/太 和 火 車 站,轉64K至 錦 上 路


(二)搭70/72/72A/73A/74A至 大 埔 寶 鄉 橋,沿 地 轉64K至 錦 上 路


(若 果 到 錦 上 路 都 唔 清 楚 蓮 花 地 所 在 地,大 可 問 車 長)

沙 田 往 河 上 鄉:


(一)搭 火 車 至 上 水 火 車 站,於 上 水 廣 場 巴 士 總 站 側 轉 乘 綠 小51K


該 小 巴 線 可 直 達 河 上 鄉


(二)搭70至 上 水 巴 士 總 站,再 於 隔 離 小 巴 站 轉 乘 綠 小51K

~~~Tony(S3M61)~~~Article 49:

Re: VA62, 64, CX 會唔會出現在巴士大集會?


GX 7271 (dicksony@netteens.net) at Mon Nov 15 20:18, 1999 said:


> LF278 (pandafan@i-cable.com) said:


> VA62, 64, CX 會 唔 會 出 現 在 巴 士 大 集 會?

y don't u ask cmb ??Article 50:

Re: 巴士大集會一問


S3BL272 (stephen.tai@alumni.cityu.edu.hk) at Mon Nov 15 22:06, 1999 said:


> Mak (speed86@ismart.net) said:


> 請 問 有 冇 人 知 在 十 二 月 九 日 的 巴 士 大 集 會 在 那 裡 舉 行?


>


>


>


> 唔 該!!

乜 唔 係 十 二 月 十 九 日 咩?

S3BL272


屯 門 碼 頭 統 戰 部(巴 士 分 部)部 長Article 51:

Re: 「2000 年」在哪裏?


錦英苑的87D (m3060502@netvigator.com) at Mon Nov 15 19:03, 1999 said:


> 威 文 (kmb960tm@ctimail3.com) said:


> 據 板 友 話ATR 109 上 了 2000 年 廣 告 後 , 不 夠 一 日 就 入 了 廠 ,


> 在 下 在 此 問 各 位 這 幾 天 你 們 有 冇 見 過 它 呢?若 它 冇 行 87D ,


> 87D又 用 乜 車 替 呢?

星 期 六 有 部AL行,唔 知 是 唔 是?Article 52:

Re: 邊度有'巴士帝國'download呀?


小兔格格 (tangeric@netvigator.com) at Mon Nov 15 22:53, 1999 said:


> DennisDragon正 (philipsoso@ctimail3.com) said:


> 請 問 邊 度 有'巴 士 帝 國'download呀?


>


> DennisDragon正

水 晶 東 京 巴 士 總 站內 的 巴 士 遊 戲


(而 家 我 板 務 繁 忙,呢 個 網 頁 都 冇 乜 點update囉,睇 來 又 會 步'香 港 巴 士'的 後 塵...)Article 53:

Re: 請問'香港巴士雜誌'的網址是甚麼?


3AV50 (kmb3av50@ctimail3.com) at Mon Nov 15 18:42, 1999 said:


> 104 (klw85@hkschool.net) said:


> 如 題,thanks


>


> 特 區 聯 合 交 通 網

http://i.am/hkbm


3AV50Article 54:

Re: 失蹤既珍寶


LV83 CM2681 (hkpftetc@netvigator.com) at Tue Nov 16 05:59, 1999 said:


> LF 106 (makplc@hknet.com) said:


> 尚 在 新 巴 服 役 既 珍 寶: (多 數 行 3A, 15 & 88)


> SF4 - 10, 13 - 16, 19, 21, 24, 25, 31 (SF 15 變 員 工 車)


> 垂 死 既 珍 寶: (還 在 廠 內)


> SF 3, 20, 30


> 死 亡 既 珍 寶: ( 左)


> SF 1, 2, 27


> 失 蹤 既 珍 寶:


> SF11, 12, 17, 18, 23, 26, 28, 29


>


> 請 問 有 冇 人 知 道 這 些 失 蹤 既 珍 寶 去 左 邊? 多 謝 解 答!


> And correct me if I wrong.


> LF 106


SF11, 12, 17, 18, 23, 26, 28, 29,all scarped in


Lin Fa Tei in Nov-1998!I had some photo in hk!Article 55:

Re: [急問] 超奧10.6米真車有無雙門版﹖


Gakei! (joseph_k.k._lee@deloitte.com.hk) at Mon Nov 15 19:59, 1999 said:


> 九 巴3ASV3行81C! (bhywong@one.net.au) said:


> 如 題 。


> 我 要 知 道 黎 做 一 個 超 奧PROFILE。

邊 間 公 司 訂 o左 10.6 米 超 豪?Article 56:

Re: ATR101係唔係響98D掛牌裡面?


R Lai (raymansc@ismart.net) at Mon Nov 15 12:22, 1999 said:


> 新 巴DA1 (alx6@netvigator.com) said:


> 上 個 禮 拜 日,我 搭 緊 車 去 尖 沙 咀,0個 陣 架 車 停 響 彌 敦 道


> 同 旺 角 道 燈 位0個 處,冇 幾 耐,有 架 類 似ATR1(冇 紅 )0既


> 躉 響 旺 角 道 駛 過,唉 ! 真 係 好 似ATR1!跟 住 俾 我 睇  佢


> 0個 車 尾 牌,係HZ6751, HZ6751!即 係ATR101!佢0個 日 行


> 1A 0架 。 乜 唔 係98D咩 ?


> 依 家 想 請 問 各 位 板 友ATR101係 唔 係 響98D掛 牌 裡 面?唔 該 哂 !


>


> 新 巴DA1

現 在 己 經 回 歸98D, 的 確 上 星 期 有 兩 日 倒 出O左 觀 塘 行


一 日 在1A, 一 日 在26


在26的 一 日 我 無 意 搭 到Article 57:

Re: KMB 110 maybe change all single decker!


100/911R/M1/300/917 (invespac@netvigator.com) at Mon Nov 15 23:23, 1999 said:


> LV83 CM2681 (hkpftetc@netvigator.com) said:


> as title,my 110 driver friend told me on ICQ that 110 double


> decker will be replace by single decker ! that mean


> No AD---- and have AN and AA!

Can AA cope with the demand of 110's passengers in the morning


from Hong Kong, who can fully pack an AD?

Those Darts should die faster going up to Yiu Tung everyday!

100/911R/M1/300/917 WongArticle 58:

新巴生果Dart模型介紹


巴士狂人 (aa916411@netvigator.com) at Tue Nov 16 00:53, 1999 said:


新 巴 生 果Dart模 型 相 及 介 紹,


請 到 以 下 網 頁 的news內 觀 看!!


http://members.xoom.com/worlddiecastArticle 59:

(網頁廣告)Neoplan Buses (HK) Homepage 更新


Leslie Chan (neoplan@ismart.net) at Tue Nov 16 00:36, 1999 said:


Neoplan Buses Hong Kong Homepage 更 新


加 入 專 題 報 導 : Neoplan Centroliner in KMB Fleet


1) 269C


2) HKIVE (TY) BA Dept. Yr.2 visit - AP14 遊 河 (取 景 地 點:沙 田 廠,寶 輪 街 沙 田 火 車 站)


Click 以 下link進 入->Click Centroliner pic-> News - > 16 November 1999


http://www.neoplan.i.am/

Leslie ChanArticle 60:

下次巴士大集會係幾時呀?


DennisDragon正 (philipsoso@ctimail3.com) at Mon Nov 15 20:06, 1999 said:


請 問 下 次 巴 士 大 集 會 係 幾 時 呀?


要 乜 野 資 格 先 至 去 得 嫁?


駛 唔 駛 一 定 要 入o左D巴 士 迷 會 先 至 可 以 去 參 觀 呢?

DennisDragon正Article 61:

尋城九rt.170開出time!


小丸子新巴3301 (c8002953@net1.hkbu.edu.hk) at Mon Nov 15 21:06, 1999 said:


As title:

我 因 為 間 中 會 去 下 沙 田 行 下,希 望 各 位 知 心 者 提 供 城 記


九 記rt.170出 現 時 段,because我 大 多 搭rt.170去,but


hope各 位 提 供 城 記 時 段rt.170,華 富 開 出 和 沙 田 車 站 開


出 城 記rt.170時 段?

thx!

3301Article 62:

14 號 AD1 廣告


新人類 (kyc51313@kyc.hkcampus.net) at Mon Nov 15 19:11, 1999 said:


近 日 見AD1改 左 廣 告,請 問 是 咩 廣 告?


PS:其 它 字 軌 廣 告 是 咩?

thanks


新 人 類 上Article 63:

廣告:81c on the Net更新


81c(Flying Chuk代貼) (chuk@netvigator.com) at Mon Nov 15 18:31, 1999 said:


相 片 集 加 入 了296c的Centroliner及 九 巴 的 龍 運Trident,而 趣 味 廊 內 的 紙 巴 士 部 份 亦 加 入 了AV456(雙 層 巴 士 服 務 五 十 載)及Dennis Trident HN 2195 (前 龍 運)的 紙 巴 士.歡 迎 參 觀.


81c on the Net

81c


(Flying Chuk代 貼)Article 64:

[致269B字軌表負責人]


Ivan (lungkm@ctimail.com) at Mon Nov 15 17:41, 1999 said:


請 注 意!3AV183都 是269B字 軌 。

天 水 圍 居 民


IvanArticle 65:

相片兩張


Jacky Lau (superman@hknet.com) at Mon Nov 15 15:04, 1999 said:Jacky Lau


http://www.hkmodel.com