20020225
巴士舊文--2002年2月25日


Article A1:


Re: 坑口專線小巴11及11S路線消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2682&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 3AD46 said:
> 由 三 月 三 日 起 , 11 及 11S 於 牛 池 灣 街 市 之 總 站 ,
> 將 遷 往 牛 池 灣 村 ( 彩 虹 地 鐵 站 C 1 出 口 ) 旁 。
>
> 敬 請 乘 客 留 意 。

真 係 麻 煩 , 以 後 返 科 大 唔 可 以 同 時 係 牛 池 灣 街 市 外 , 見 綠 小 人 多 排 隊 就 去 轉 搭 9 1 M 啦 。

Article 1: (Request 1)

> 大 埔 道~新 巴3003 said:
>
> 若11不 加 車 的 話
> 這 分 分 鐘 會 造 成 反 效 果
> 91M不 能 對 綠 小 長 龍 起 疏 導 作 用
> 早 上 睇 怕 更 多 人 排 長 龍 返 科 大
> 情 況 肯 定 更 嚴 重
>
> 慘 啦~~~~~~~
>
> 日 日 逼 完 火 車 地 鐵 再 排 小 巴 長 龍 返 學 的3003

咁 不 如 改 埋 91M 行 龍 翔 道 算 喇 =P

Article 1: (Request 2)

> R Lai said:
>
> 其 實 早 就 要 善 用 這 個 出 口 啦, 但 交 給11/11S係 這 是 臨 時 還 是 永 久 呀?
> 因 為 要 掉 頭 真 係 行 大 運 喎! 龍 翔 道, 彩 虹 道, 斧 山 道 天 橋, 迴 旋 處 掉 頭, 龍 翔 道 埋 站! 間 接 逼 乘 客 改 用91M.
> 1號 小 巴 大 部 分 都 係 由 新 蒲 崗 開, 不 如 改1系 列 比 較 好, 起 碼 用 車 多, 排 車 由 多. 對 改 善 牛 池 灣 街 市 塞 車 作 用 比 較 大.

通 告 無 寫 到 幾 時 為 止 , 似 是 永 久......

另 外 , 1A 小 巴 真 係 答 唔 到 你 , 因 我 無 乜 機 會 見 到 。
若 果 1A 小 巴 真 係 搬 走 , 咁 由 德 福 花 園 開 出 的 1 號 小 巴 咪 唔 駛 停 ?

我 今 晚 會 到 牛 池 灣 街 市 了 解 。 多 謝 。
Article A2:


Re: [特見] 74X 8:10廣福特車行 金車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2683&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> HOMAN said:
> 資 料 如 下:
> 車 型: 3ASV
> 車 牌: KK2883
> 車 頭 顯 示 牌74X字 很 大 隻
> 冇 開 報 站 廣 播
> 車 內 乳 豬 紙 是70X
> 報 告 完 畢

0930又 有 一 部3ASV由 廣 福 道 出 九 龍.

Article 2: (Request 1)

U 廠 新 車 熱 夠 身 安 家 落 戶 ﹐ 唔 知
K / L 廠 的 KK 牌 新 車 又 幾 時 派
往 掛 牌 路 線 ﹖

> HOMAN said:
> 整 理 一 下, 即 是 今 早 起 碼 有3部3ASV行74X
> 包 括:
> KK2630
> KK2883
> KK3474

Article 2: (Request 2)

> KJ4838 @ LCK said:
> 起 碼 還 有 KK2630 行 74X
> 相 信 74X 已 正 式 加 金
>
> 曾 經 話 過 74X 超 豪 頂 閘 入 唔 到 鑽 石 山 地 鐵 站 既 朋 友,
> 九 巴 又 再 剝 你 棚 牙 (雖 則 之 前 已 經 剝 過)

o...今 次 真 係 成 棚 牙 俾 人 剝 晒lu ... haha
不 過 都 係 好 事,至 少74x轉 金 的 機 會 又D

JF 1181 + KC 3689
Article A3:


Re: 問307今日用車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2684&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> Agassi said:
>
>
> ctb 2301,607,108

106,AV435,109,AD303

Article 3: (Request 1)

> 大 埔 道~74X已 加 金?~JB9843(271) said:
>
> 108(EF2067)
> AV435(HT1176)
> 2301(JB7500)
> AV350(HM4161)
> 607(HP1760)
> 以 上 是 順 序 的,
> 即 九 巴 城 巴 隔 住!

下 午 黃 昏(中 環 碼 頭):
AD (HB8579)
106
AV (HT1176)
2301
AV (HW4161)

CK

Article 3: (Request 2)

> 大 埔 道~新 巴3003 said:
>
> 下 午2時 幾 的 用 車:
> AD???(HC????)
> 106
106 run on 10 for single journey and
private to Tai Po in this morning
> AV435
> 2301
> AV350
> 607
> AV???(HJ???)
>
> 九 城 梅 花 間 竹 式 派 車
>
>
> 下 午2時 幾 的 用 車:
> AD???(HC????)
> 106
> AV435
> 2301
> AV350
> 607
> AV???(HJ???)
>
> 九 城 梅 花 間 竹 式 派 車
Article A4:


Re: 路線轉乘建議: 7B, 18 -- 81C, 270A, 271
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2685&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

路 線 轉 乘 建 議: 7B, 18 -- 81C, 270A, 271

1. 乘 搭81C, 270A, 271往 尖 沙 咀/九 龍 地 鐵 站 方 向, 在
登 車 後2小 時 半 以 同 一 張 八 達 通 轉 乘7B, 18, 第 二 程 可 獲
$3.50優 惠. 轉 車 站 設 於 窩 打 老 道 豪 華 酒 樓 對 出.

2. 乘 搭 往 樂 富 方 向 的7B/深 水 埔 方 向 的18, 在 登 車 後1小
時 半 內 以 同 一 張 八 達 通 轉 乘 往 新 界 方 向 的81C, 270A,
271, 第 二 程 可 獲$2.70(普 通 巴 士)/$3.50(空 調 巴 士)優
惠. 轉 車 站 設 於 窩 打 老 道 京 華 國 際 酒 店 外.

註:
1. 此 優 惠 不 能 與270A/278K轉 乘 優 惠 同 時 享 用.
2. 7B會 同 時 轉 全 冷, 全 程 收 費$4.50

Article 4: (Request 1)

> Evolution VII said:
>
>
> 點 解 要 攪 呢 個 轉 乘?
>
>
> Evolution VII

因 為 有 不 少 新 界 區 的 學 生 要 往 來 何 文 田 區 學 校 上 學
仲 有 上 水 及 大 埔 冇 車 去 紅 磡, 提 供 轉 乘 可 方 便 居 民

Article 4: (Request 2)

> Albion (PSKY) said:
> 那 麼 為 何 這 建 議 排 除8號 呢 ﹖

因 為 轉 車 不 方 便

Article 4: (Request 3)

> G@kei.com! said:
>
> 有 幾 唔 方 便 ﹖ 火 車 橋 下 兩 旁 都 有 共 同 車 站 。

這 個 轉 乘 計 劃 是 方 便 往 來 何 文 田 及 愛 民 的 新 界 東 居 民

雖 然81C, 270A, 271與8號 線 有 共 同 車 站, 但 方 向 卻 是
不 同 的. 例 如, 乘 以 上 三 線 往 九 龍 方 向(窩 打 老 道), 由
於 同 一 方 向 的8號 線 是 前 往 九 龍 地 鐵 站, 不 去 何 文 田 及
愛 民, 而 只 有 相 反 往 尖 碼 方 向 是 前 往 何 文 田 及 愛 民 的,
故 此 便 要 走 過 對 面 才 可 轉 車, 反 而 在 窩 打 老 道 轉7B及18
便 可 於 同 一 站(或 同 一 方 向)轉 乘.

Article 4: (Request 4)

走 過 對 面 馬 路 個 站 方 便 過 地 鐵 鯽 魚 涌 轉 車 ﹐
紅 隧 口 轉 火 車 啦 。 紅 隧 口 轉 火 車 咁 轉 折 冇
著 數 都 大 把 人 轉 ﹐ 有 著 數 有 行 人 天 橋 佢 過
條 馬 路 仔 都 嫌 麻 煩 就 唔 關 人 事 喇 。
Article A5:


Re: Searching buses...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2686&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> #1361 said:
> Could anyone help me search them, please?
>
> BL94
>
> S3BL2, 11, 28, 30, 35, 37, 100, 104, 166, 213,
> 214, 216, 245, 263, 273, 341, 368, 371

S3BL37-DL 864(不 是DR 864)
16M
廣 告 :
左 :AXE殺 菌 系 列 洗 潔 精
右 : 多 一 點 投 入 , 多 一 分 清 潔(清 潔 香 港 廣 告)

S3BL100-DM4266
14B
廣 告 :
左 : 東 亞 銀 行
右 : 麥 當 勞
康 明 斯LT10引 擎 , 有 霧 燈

S3BL104-DM5966
14B
廣 告 :

康 明 斯LT10引 擎 , 有 霧 燈


AD178‧GJ5568


>
> S3N2, 50-56, 58, 61, 69, 71, 75, 81, 86, 93, 100,
> 101, 161, 162, 212-214, 219
>
> AD6-8, 10, 12, 43, 47, 52, 54
>
> Thx!
>
> #1361

Article 5: (Request 1)

S3BL11(DK6870):80K

Article 5: (Request 2)

S3N2 (DM6533) @ 82M (Morning Rush Hour on 82S)
AD6 (EU7767) @ 49X (L Depot)

Article 5: (Request 3)

> BL94
BL94-DG660 @rt.94.99

AD63
Article A6:


有關城巴515或N515投訴之回覆
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2687&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

原 文 標 題 : 作 晚 在 山 頂 一 見 ( 有 關 515或N515 問 題 )
話 說 小 弟 昨 晚 要 去 時 代 去 飲 ,
飲 完 後 就 約 左 女 朋 友 一 齊 上 山 頂 倒 數 ,
小 弟 同 女 朋 友 在 堅 拿 道 東 約 2305 上 左 部 515,
約 2330 就 上 到 山 頂 ,
之 後 在 山 頂 倒 數 後 就 走 去 搭 515 走 ,
當 我 和 女 友 到 山 頂 巴 總 當 時 間 係 0003,
但 只 看 見 有 N515 及 15 號 搭 ,
而 我 覺 得 奇 怪 為 何 o 甘 早 有 N515,
於 是 我 就 睇 下 站 內 515o 既 資 料 ,
我 睇 完 515o 既 資 料 後 就 發 覺 由 山 頂 開 出 之 尾 車 應 為 0015,
之 後 我 上 架 N515 用 八 仔 比 完 錢 時 ,
就 問 車 長 :[ 點 解 呢 班 唔 係 515?]
( 我 當 時 已 為 他 是 車 長 )
而 那 位 穿 著 城 巴 制 服 的 男 人 就 冇 出 聲 及 打 手 細 叫 我 入 去 ,
之 後 駕 這 架 N515 之 車 長 上 車 ,
而 穿 著 城 巴 制 服 的 男 人 就 下 車 , 這 時 我 才 知 他 不 是 車 長 ,
之 後 架 車 約 0007 開 車 .
想 問 問 各 位 板 友 ,
城 巴 是 否 偷 雞 提 早 開 N515 呢 ?
PS:N515 收 $10/515 收 $8.4

有 關 城 巴 515或N515 投 訴 之 回 覆
x 先 生 :
多 謝 閣 下 於 一 月 二 日 就 城 巴 515 號 線 之 運 作 情 況 來 電 反 映 意 見 。
經 跟 進 後 , 現 謹 覆 如 下 :

我 們 已 翻 查 了 一 月 一 日 515 號 線 之 車 務 紀 錄 ,
顯 示 當 日 所 述 時 間 因 銅 鑼 灣 區 交 通 嚴 重 擠 塞 ,
令 班 次 未 能 準 時 返 抵 山 頂 總 站 。 為 疏 導 乘 客 ,
我 們 需 作 車 務 調 動 , 將 原 定 之 N515 號 線 班 次 提 早 開 出 ,
改 行 515 號 線 , 惟 有 關 員 工 在 ? 忙 間 忘 記 更 改 路 線 牌 示 。
我 們 已 提 醒 有 關 員 工 日 後 須 多 加 留 意 ,
並 且 若 有 遇 有 客 人 作 出 查 詢 時 , 應 確 切 回 答 ,
以 提 供 優 質 服 務 。

我 們 就 所 述 情 況 為 閣 下 帶 來 不 便 致 歉 。

x 先 生 , 多 謝 閣 下 撥 冗 來 電 指 正 。 我 們 十 分 珍 惜 閣 下 的 支 持 ,
日 後 如 有 其 他 意 見 , 可 致 電 2873 0818 與 我 們 聯 絡 。

城 巴 一 向 致 力 以 合 理 價 錢 , 提 供 高 質 素 公 共 巴 士 服 務 為 原 則 , 請 繼 續 支 持 。

城 巴 企 業 傳 訊 經 理
劉 慧 ?k

個 人 意 見
基 本 上 我 今 次 投 訴 既 point 有 兩 個 :
1.515 時 段 為 何 變 左 開 N515
2. 穿 著 城 巴 制 服 的 男 人 既 態 度
理 個 車 務 調 動 回 覆 我 個 人 認 為 都 仲 可 以 接 受 ,
但 有 關 穿 著 城 巴 制 服 的 男 人 既 態 度 佢 地 就 冇 點 提 過 ,
我 唔 知 佢 地 係 唔 記 得 講 , 定 係 唔 方 便 講 ,
但 希 望 城 巴 以 後 要 留 意 前 線 工 作 人 員 之 態 度
勤 入 石 澳 - 石 澳 人 Eric

Article 6: (Request 1)

> 肥 歷 : 〔 大 埔 307 〕 said:
>
> 回 覆 的 原 文 從 略 , 只 引 這 一 句 :
>
>
> 這 句 不 是 已 答 你 了 嗎 ? 因 為 你 所 投 訴 的 , 是 「 那 位 穿 著 城
> 巴 制 服 的 男 人 就 冇 出 聲 及 打 手 細 叫 我 入 去 」 。
我 個 人 認 為 簡 單 左D.......
希 望 城 巴 唔 會 再 有 下 次la....^_^
勤 入 石 澳-石 澳 人Eric^_^
> Alex Chan.

Article 6: (Request 2)

> 3AD124.joelty.net said:
>
> 咁 咪 收 多 了 錢?
> 有 無 得 退?
係 有 得 退 番 的
勤 入 石 澳-石 澳 人Eric
Article A7:


Ask again:about KMB M65..
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2688&a=1
回應/Replies:九 巴M65(DG9281)復 出?

真 的 嗎?

印 象 中 上 年12月 我 見 到M65已 除 牌 並 泊 在 啟 德 廠.


Thanks for answer

AD63Article A8:


Re: 有關新巴#2067
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2689&a=1
回應/Replies:> LF278~錯 就 要 認 , 打 要 企 定 said:
> 早 前 有 站 友 見 到 新 巴#2067,
> 攪 住CMB,座 位 全 部 用 膠 袋 封 住.
>
> o係 現 階 段,中 巴 無 意 買 新 車.

巴 士 搞 著CMB並 不 代 表 中 巴 會 買 車 。
早 前 我 亦 見 到#2087在 常 安 街 搞CMB。
代 表 甚 麼 ?

暗 西~DL13Article A9:


Re: [抗議]四部新色巴違返城巴規定
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2690&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|
14|

> 904加 金 了 , 萬 歲 ! 萬 歲 ! —831與DA93 said:
> 各 位 有 到 堅 城 總 站 的 人 都 可 能 見 過 站 長 室 內 有 張
> 通 告 講 明 四 部 新 色 巴 包 括656,2201,2500,2800都只 准行10線 的 !
> 但 點 解 呢 兩 日 會 走O左 去8叉 線 滾 ?
> 嚴 重 抗 議 城 巴 司 機 不 理 規 則 !
> 就 算 係 調O左 , 都 應 該 搵 番 部 似 樣 的 巴 士 如8xx,22xx行 走
> 但 可 憐 的 西 環 至 北 角 乘 客 今 天 和 昨 天 卻 要 忍 受 不 是 人 坐
> 的427-484! ! !poor!!!!


閣 下o既 反 城 原 因 都 幾 奇 喎
如 果 部 車 上 頭 高 層 出 通 告 叫 派 車o既 人 士 編 佢 地 落8X,
唔 通 站 長 可 以 反 對?

你 諗 諗 城 巴 點 派 西 環 車 就 知 點 解 出 呢 張 通 告

巴 士 佬

Article 9: (Request 1)

> 《hkbpg.com. 已 於 24-2 更 新 》 said:
> 簡 直 不 知 所 謂. 其 他 城 巴 車 不 是 巴 士 麼?
> 有 巴 士 坐, 甚 至 有 低 地 台 巴 士 坐 都 係 度 呀 之 呀 左...
> 不 如 所 有 城 巴 低 地 台 + 靚 車 + 正 車 全 部 掉 去 行
> 西 環 線 好 冇? 西 環 以 外 之 路 線 用 晒 您 所 謂 的 城 巴
> 殘 車 好 冇? 您 的 行 為 簡 直 自 私, 不 知 所 謂...

咁 你 又 覺 唔 覺 小 西 灣 區 就 算 冇 左 四 部 雙 層 新 色 車
都 已 經 過 份 獨 大 ?
淨 係82一 條 二 下 停 站 、 停 燈 , 仲 要 上 落 長 命 斜
都 可 以 幾 乎 獨 佔 所 有60xx, 原 則 上 是 很 傷 車 的 。
仲 有 , 新 巴 幾 乎 所 有 途 經 小 西 灣 的 包 括8,8P,82,etc.
都 係 底 地 台 超 新 車 , 最 低 級 的 都 有10xx, 仲 有 大 量50xx
同60xx?
但 西 環 呢 ?101同104成 日 要 用DA/VA,904人 地 九 巴 已 經
半 金 但 新 巴 就 全VA(講 埋 小 西 灣 九 巴 隧 巴 幾 乎 全 低 地 台)
城 巴 方 面 , 小 西 灣 幾 乎 全 巨 龍 , 有 好 多 仲 係860-880
頭 枕 龍 添 喎 , 又 快 又 舒 服
但 西 環 呢 ?427-484很 慢 , 車 廂 又 舊 , 地 板 又 髒 。
低 地 台 車 又 唔 多 架 , 去 晒619/690, 只 有 小 量 在5B
西 環 人 咁 慘 , 小 西 灣 人 本 身 已 經 咁 幸 福 , 你 話 有 新 車
應 不 應 該 俾 西 環 用o下 , 公 平 下 呢 ?
就 等 如 你 地 九 巴 成 日 話 荔 廠 食 柴 , 天 、 九 廠 獨 大 咁 , 而 家
西 環 就 等 如 荃 葵 青 , 小 西 灣 就 等 如 天 水 圍 。 俾 在 你 們
知 道 九 巴 又 將 新 車 給 天 水 圍 , 荃 葵 青 繼 續 冇 新 車 , 用 熱 狗
、AL、3+2AD, 你 們 又 會 否 咁 ?
如 果 好 似 你 講 咁 , 荔 廠 永 世 大 條 道 理 唔 駛 加 金
啦 , 天 、 九 廠 可 以 永 世 大 條 道 理 霸 晒D金 啦

Article 9: (Request 2)

正 宗 一 個 無 理 反 城 分 子 . . .
你 舉 的 例 子 , 真 是 . . .

> 西 環 人 咁 慘 , 小 西 灣 人 本 身 已 經 咁 幸 福 , 你 話 有 新 車
> 應 不 應 該 俾 西 環 用o下 , 公 平 下 呢 ?
全 部 車 , 內 籠 一 樣 , 更 可 況 , 給 一 個 乘 客 印 象 ,
巴 士 架 架 也 一 樣 , 只 是 坐 得 舒 適 , 行 得 出 色 便 可

> 就 等 如 你 地 九 巴 成 日 話 荔 廠 食 柴 , 天 、 九 廠 獨 大 咁 , 而 家
> 西 環 就 等 如 荃 葵 青 , 小 西 灣 就 等 如 天 水 圍 。 俾 在 你 們
> 知 道 九 巴 又 將 新 車 給 天 水 圍 , 荃 葵 青 繼 續 冇 新 車 , 用 熱 狗
> 、AL、3+2AD, 你 們 又 會 否 咁 ?
> 如 果 好 似 你 講 咁 , 荔 廠 永 世 大 條 道 理 唔 駛 加 金
> 啦 , 天 、 九 廠 可 以 永 世 大 條 道 理 霸 晒D金 啦
>
拿 , 這 藉 機 罵 九 巴 了 。 荃 葵 青 地 方 大 , 而 且 ,
你 是 拿 三 個 區 與 一 個 小 區 來 比 較 , 那 當 然 不 公
, 如 果 你 將 新 界 西 南 與 西 北 比 較 , 那 可 能 公 平
一 點 。 而 且 , 最 近 加 金 的 3 8 , 4 2 C , 2 4
9 M 的 超 豪 是 甚 麼 呢 ? 繼 續 沒 新 車 ? 開 玩 笑 。
天 水 圍 之 所 以 大 部 份 車 都 全 次 , 是 大 欖 隧 道 緣
故 , 但 荃 葵 青 呢 ? 你 穿 鞋 穿 衫 都 有 次 序 吧 , 同
道 理 , 加 冷 都 有 先 後 之 分 , 加 冷 當 然 要 逐 步 來
, 一 步 登 天 是 不 易 的 。

猜 不 到 一 個 抗 議 都 可 以 伸 延 至 反 九 、 反 新 的

Article 9: (Request 3)

> #1361 said:
>
> It's NWFB problem.
>
>
> I would like to aboard VAs more than #10xx.
>
>
> I don't think so la!
> Some of them are over 86km/h!
>
>
> Slow? I don't think so!!
> I have aboarded #481@ Rt.97
> from Lei Tung, when it passed
> at Wong Chuk Hang Road Flyover,
> it was over 75km/h. Passed
> at Aberdeen Tunnel @ over 80km/h!
> So, some of #427-#484 are very fast.
>
> And I would like to aboard 'hot dogs',
> because they run very fast. If they
> are fitted with Cummins engine, I
> think they can run faster and faster.
>
> #1361

算 喇, 人 地 執 到 寶 就 唔 識 寶...
人 地 認 為 西 環 全 低 地 台 以 及 以 全 新 巴 士
行 走 就 是 最 好 的...
佢 認 為, 新 車 = 最 好, 舊 車 = 最 差 ...
我 就 寧 願 坐 熱 狗, 利 蘭, 巨 龍, 尤 其 係 九 巴
非 空 調 巨 龍 更 是 我 的 最 愛...

Article 9: (Request 4)

乜 巴 士 公 司o既 巴 士 一 定 要 行 駛 某 條 路 線 咩?

除o左 某 些 廣 告 可 能 係 指 定 派 去 行 某 些 路 線 外, 都 冇
巴 士 會 一 定 要 行 某 路 線 。

再 者, 城 巴 自 定 的 規 定 城 巴 方 面 可 以 自 行 更 改,
佢O地 行8X可 能 又 係 城 巴 政 策 呢?

另 外, 我 想 問 問 各 位 乘 客 會 否 去 理 會 巴 士 公 司 派 甚 麼
類 型 巴 士 去 行 駛 某 條 路 線 呢?
我 相 信#427-484都 唔 係 廢 車, 總 之 載 客 沒 有 問 題, 班
次 繼 續 準 時, 就 可 以 啦 。 其 實 我 覺 得#2201、2500、
656 O既 椅 子 跟#427-484的 椅 子 舒 適 度 沒 有 分 別 喎 。

P.S.大 家 估 下 城 巴 新 車 隻 層 車 呢 排 會 有 一 段 時 間 行
8X後, 會 否 去 南 區/新 界 服 務 呢?

~~FW1321~~

Article 9: (Request 5)

本 人 署 名 為'謙 字 城 記10', 也 就 是 說 是 路 線10的 常 客 ,
但 不 太 熟 悉 城 巴 其 內 部 怎 樣 派 車 , 不 過 很 奇 怪 的 就 是 :
會 有 通 告 發 出 : 指 明 那 些 車 一 定 走 什 麼 車 嗎? 再 者 , 派
車 一 事 , 不 是 我 們 主 意 , 而 是 巴 士 公 司 。

還 有 , 城 巴 西 區 線 不 是 有 大 部 分4xx行 走 , 大 多 是 利 蘭 編
號3xx的 巴 士 , 有 時 更 會 有 其 他5xx, 6xx之 車 種 。 因 此 ,
因 為 大 部 分4xx車 行 而 反 對 四 部 巴 士 調 往8x是 無 理 據 之
說 。

此 外 , 要 澄 清 一 點 就 是 : 版 友 們 請 不 要 經 常 掛 口 說427-
484 車 廂 惡 劣 , 而 應 是428-484, 因 為427已 翻 新 了 很 久 。

再 說 一 句 , 他 有 一 點 說 得 對 : 就 是 路 線10的 服 務 為 人 逅 病
, 雖 然3xx已 翻 新 , 但 冷 氣 開 得 很 大 , 樓 梯 又 骯 髒 , 班 次
不 平 均...有 時 間 的 話 才 詳 說 。

Article 9: (Request 6)

雖 然428-484的 車 廂 環 境 的 確 很 差,但 又 未 至 於 豬 車 不 如.有 次 座428架 車 上 斜 起 步 仲 快 過 架 小 巴.反 而 本 人 最 討 厭 城 記d
3xx,勁'chock' 有d個brake極 有 問 題
城 記 派 車 都 好 極 端,一 係2800/2500/656/2201派 晒 落10度,一 係 全 部3xx/4xx too bad...

Article 9: (Request 7)

> 嚴 重 抗 議 城 巴 司 機 不 理 規 則 !

人 地 唔 理 規 則 自 會 受 到 內 部 處 分
唔 到 你 投 訴

Article 9: (Request 8)

> 各 位 有 到 堅 城 總 站 的 人 都 可 能 見 過 站 長 室 內 有 張
> 通 告 講 明 四 部 新 色 巴 包 括656,2201,2500,2800都只 准行10線 的 !
> 但 點 解 呢 兩 日 會 走O左 去8叉 線 滾 ?

你 唔 比 有 更 新 的 一 張 通 告Reverse你 見 到 的 一 張 !

> 嚴 重 抗 議 城 巴 司 機 不 理 規 則 !

車 長 駕 駛 那 一 架 車 唔 係 由 個 車 長 自 己 鐘 意 邊 架 就 駕 駛
邊 架 !

> 就 當 佢 係 調O左 , 都 應 該 搵 番 部 似 樣 的 巴 士 如8xx,22xx代 行 走
> 但 可 憐 的 西 環 至 北 角 乘 客 今 天 和 昨 天 卻 要 忍 受 城 巴 所 派 落10代2800,2500,2201,656的 不 是 人 坐
> 的 豬 車 不 如 的427-484! ! !poor!!!!

4 2 7 - 4 8 4 有 乜 唔 妥 呀 , 城 巴 目 前 無 一 架 車 係 唔 好
坐 , 架 架 都 咁 正 咁 好 . 這 句不 是 人 坐 的 豬 車簡 直
就 係 無 理 取 鬧 , 完 全 係 侮 辱 晒 所 有 坐 過 這 批 車 的 乘 客
( 包 括 我 , 因 為 我 都 坐 過 , 我 坐 過 之 後 都 唔 知 呢 批 車
有 乜 唔 妥 )

Article 9: (Request 9)

> #1361 said:
>
> I totally agree with your point!
> My friend told me that some Volvo
> Olympians, such as #427-#484 this
> batch, some of them are over 80km/h
> if they run on highway, although they
> all fitted with Voith D851 3-speed
> gearbox.

CTB427-484係 裝Voith D863.3波 箱

Article 9: (Request 10)

Thx!
The original thread has been changed.

#1361

Article 9: (Request 11)

It's none of your business la!
The notice of Rt.5/10 series is
outdated ma! I think they will
run on Rt.962/969 later.

A STT resident
#1361

Article 9: (Request 12)

> Elvis~Elvisip.com said:
> 厲 害 , 人 家 內 部 事 都 要 你 管 , 就 算 人 家
> 將 新 色 車 派 南 區 線 你 都 無 可 能 在 此 亂 抗
> 議 。 你 的 抗 議 是 否 有 點 無 聊 呢 ?

我 不 熟 識 城 巴 , 不 過 就 早 前 版 友 所 說 , 藍 島 亦 出 現 了
城 巴 通 告 , 指 城 巴4架 新 色 巴 士 只 可 行 走8X。
換 言 之 , 應 該 是 這 四 輛 新 車 行 走 堅 城 路 線 已 經 完 畢 ,
下 一 階 段 是 會 行 走 柴 灣 區 內 路 線 。
這 個 抗 議 不 是 無 聊 , 不 過 只 是 有 版 友 不 知 道 城 巴 已 經
出 左 通 告 , 把 車 輛 調 往 柴 灣 而 已 。
同 樣 道 理 , 早 前 有 版 友 指 會 因 城 巴 新 色 巴 士 不 會 再 行
走10號 , 而 罷 搭 城 巴 , 這 樣 是 有 點 兒 誇 張 吧 。

暗 西~DL13

Article 9: (Request 13)

城 巴 通 告 城 巴 自 己 不 能 更 改 要 你 批 准 嗎 ﹖

Article 9: (Request 14)

這 是 城 巴 派 車 部 的 決 定 , 與 車 長 完 全 無 關 !
Article A10:


城巴路線9 69數問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2691&a=1
回應/Replies:


|1|

城 巴 路 線 9 6 9 由 天 水 圍 市 中 心 開 出 後 , 經 天 恩 路 右 轉
天 榮 路 , 左 轉 天 城 路 , 右 轉 天 華 路 , 右 轉 天 葵 路 , 右 轉
天 龍 路 , 右 轉 天 城 路 , 左 轉 天 恩 路 , 左 轉 天 榮 路 , 左 轉
天 瑞 路 往 銅 鑼 灣 , 理 論 上 是 不 會 經 過 天 城 路 ( 天 龍 路 與
天 祥 路 之 間 的 一 段 ) , 但 是 在 天 城 路 ( 天 水 圍 天 主 教 小
學 對 出 ) 的 巴 士 站 , 是 有 9 6 9 的 巴 士 站 , 點 解 ?

另 問 , 在 城 巴 的 傳 真 資 料 中 , 在 天 城 路 ( 天 水 圍 天 主 教
小 學 對 出 ) 的 巴 士 站 之 後 , 下 一 個 站 是嘉 湖 銀 座 ,
天 恩 路, 請 問 這 個 站 的 位 置 是 在 那 裡 ?

上 述 問 題 是 以 平 日 早 上 9 . 0 0 後 及 假 日 的 行 車 路 線Thanks a lot.

Article 10: (Request 1)

> 北 區 皇 牌270A+279X said:
> 969往 銅 鑼 灣 方 向, 在 駛 在 天 龍 路 後, 是 左 轉 天 城 路, 然
> 後 右 轉 入 嘉 湖 銀 座 一 段 的 天 恩 路(與 天 城 路 平 行, 但 卻 在
> 天 城 路 左 邊)


對!差D 360度 轉! (其 實 是 在 天 祥 路/天 城 路 交 界 來 個 大U Turn)
站 位 在 於 一 排Free Shuttle站 對 出 一 行
Article A11:


Re: Which ME will retire soon ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2692&a=1
回應/Replies:> ES2559 said:
> There's have been 5 ME's retired in
> Sheung Shui Depot, will ME8
> retire soon ? Or ME19 will retire next ?
> Anyone who had news please let me know.
>
> Thanks

埋 單 問 晒 今 月 和 下 月 到 期 的 ME 。
仲 有 邊 部 係 (唔 計 ME1) 第 五 部 入 上 水 廠 死 的 ME ?Article A12:


關於 DE 8779 ,
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2693&a=1
回應/Replies:DE 8779 冇 慢 到 架 ,
話 比 你 聽 , 我 好 熟 架 DE 8779 近 期 o既 事 ,
仲 記 得 12 月 , 初 到 元 朗 廠 o既 時 候 ,
架 DE 8779 仲 好 有 力 ,
1 月 中 , 架 DE 8779 就 好 多 差 晒 ,
真 係 勁 勁 勁 乏 力 , 之 後 車 廠 去 port 車 ,
架 車 就 稍 為 快 左 ,
但 由 於 架 車 三 波 抽 高 引 擎 轉 數 來 上 四 波 ,
以 致 三 波 加 速 時 間 短 , 四 波 由 於 加 速 較 慢 ,
所 以 車 速 較 慢 。

九 巴 只 曾 將 部 車 調 快 並 沒 有 調 慢 架 ,
只 係 架 DE 8779 年 紀 老 邁 ,
架 車 現 時 係 Turbo M 中 最 慢 的 一 部 ,
一 架 Turbo M 點 踩 佢 極 速 都 絕 冇 可 能 過 70 架 !
所 以 九 巴 絕 冇 調 慢 架 車 , 跟 本 唔 駛 驚 佢 超 速 ,
而 講 加 速 , DE 8779 上 時 間 慢 DC 9306 起 碼 3 倍!

記 得 一 月 個 陣 , 部 車 真 係 慢 到 … …
起 步 加 速 真 係 完 全 唔 去 , 極 速 得 62, 63 度 ,
車 長 話 可 能 係 枝 油 針 有 事 ,
之 後 元 朗 廠 已 經 好 好 人 將 部 車 改 番 快 喇 !
只 係 部 DE 8779 好 唔 爭 氣 。

DE 8779 轉 波 過 快 ,
一 部 快 o既 Turbo M 應 該 係 一 二 三 波 set 長 D ,
四 波 則 set 短 D , 咁 樣 加 速 先 可 以 快 。

記 得 昔 日 搭 DH 145 四 波 至 極 速 完 全 無 需 4 秒 。

話 時 話 , 今 日 部 DE 8779 響 邊 ?Article A13:


元朗八仔小巴添一線︰39號
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2694&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

由 即 日 起 ( 可 能 新 年 期 間 ) , 來 往 公 庵 ? 白 沙 至
元 朗 鳳 翔 路 之 3 9 號 綠 巴 , 增 設 八 達 通 系 統 。
另 外 , 3 9 號 綠 巴 在 增 設 八 達 通 同 時 , 亦 增 設 M
- c h a n n e l 系 統 , 惟 未 啟 用 , 成 為 首 條 裝
設 該 系 統 之 元 朗 小 巴 線 。
第 一 條 裝 設 八 達 通 之 元 朗 小 巴 線 乃 屬 7 7 , 來 往
天 水 圍 及 落 馬 洲 。

Article 13: (Request 1)

> 戰 鬥 員 A said:
>
> 是 否 首 條 元 朗 路 線 裝m-channel就 唔 係 咁 肯 定 ,
> 不 過 肯 定 的 是 ,39號 小 巴 已 裝 八 仔 及m-channel都 有 起 碼 個 半 月 。
>
由 於 我 上 學 都 比 較 少 行 小 巴 站 那 邊 , 加 上
就 算 行 過 小 巴 站 , 都 只 是 急 急 腳 走 著 , 不
太 留 意 變 化 。

Article 13: (Request 2)

> 波 浪 紋6008+DA64 said:
>
> 我 一 月 中 搭 新 界35號 小 巴
> (泰 豐 街<-->尖 鼻 咀)時,
> 已 見 該 小 巴 線 有 小 巴 裝 上 了M-channel,
> 並 有 開 電 視.
噢 , 我 甚 少 行 大 榮 華 那 邊 , 所 以 都 不 太 知 道 那 邊 之 小
巴 情 況
Article A14:Re: 九巴路線44號掛牌車是否由AD轉了前904的AV
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2695&a=1
回應/Replies:> DL said:
>
> Yes.............So poor!!!!!
>
> DL

咁 想 問 下 的 AD 去 左 邊?
特 別 係 個 兩 部 '祖 兒 巴' AD
先 謝^^Article A15:Re: 307全日首航客量觀察+小小特 見(長文)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2696&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

> 大 埔 道~新 巴3003 said:
> 今 日 小 弟 早 放 學
> 返 家 途 中 順 便 看 看307全 日 首 天 下 午
> 的 情 況,現 在 就 作 個 簡 單 小 報 告:
>
> 下 午2,3時 的 非 繁 忙 時 間
> 307的 在 總 站 的 客 量 真 少 得 可 憐
> ,以 我 所 見 的 數 班 車 在 大 埔 總 站
> 開 出 的 客 量 如 下:
>
> 106 4人
> AV435 3人
> 2301 6-8人 左 右

我 今 天 搭2時 開 出 的109,大 埔 總 站 開 出 時 有 約15人(全 部 不 是 巴 迷),到 廣 福 後 有 超 過20人 出 吐 露 港 公 路.
>
> 另 外 在 吐 公 見 過 海 的307(AD???)
> 全 車 都 只 是3,4人 左 右
>
> 返 大 埔 的 情 況 更 差,
> 城 記 的607及 九 巴 的 一 部AV(hj????)
> 車 上 只 有 一 人 返 總 站
> 近 乎 吉 車
>
> 但 見 其 他 的 路 線 大 多 至 少10-11人
> 出 大 埔 中 心(以 下 簡 稱 大 中),故 此 若 情 況 長 此 下 去,對307
> 能 否 永 久 全 日 將 成 疑 問
>
> 或 許 這 也 可 能 因 為 今 日 是 首 日 航,
> 不 少 居 民 都 不 大 清 楚, 所 以 冇 選 搭
> 希 望 過 多 數 星 期 情 況 會 有 改 善
>
> 不 過 在 大 中 觀 察 期 間,雖 然 甚 少
> 人 上 車,但 見 不 少 人 不 斷 走 去 站 頭
> 留 意 有 關307全 日 的 資 料,當 中 有 名
> 女 士 問 司 機 停 灣 仔 邊 度,又 問5時 幾 到
> 會 開,但 當 她 得 知 停 灣 仔 警 署 時,便 向
> 其 友 人 表 示 此 線 不 大 適 合 去 目 的 地
> 之 後 她 們 便 走 了 沒 有 上 車
>
> 而 且 在 小 弟 向 亞 爸 介 紹307時
> 當 他 知 道 不 經 銅 鑼 灣 時,亦 表 示
> 此 線 對 他 不 大 有 用(因 為 我 老 豆
> 去 銅 鑼 灣 多 過 中 區)
>
> 看 來,若307要 增 加 客 量,應 繞 經 灣 仔 舊 區
> 同 銅 鑼 灣 方 為 上 策
>
> 另 外,期 間 我 見 到 有 位 坐 在 某 部av導 航 位
> 的 男 乘 客 見 到 其 友 人,不 斷 遊 說 友 人 上 車
> 但 結 果 其 友 人 係 上 左 車,不 過 是 隔 離 部72x
> 唔 知 尼 位 人 兄 係 咪 巴 迷 呢?
>
> 另 外,今 日 放 學 碰 上 不 少 特 見,
> 一 部AD(FL????)同AL???(FE324)行74x,
> 又 見 到AV304走298入 科 大,難 得 難 得

我 今 天 搭2時 開 出 的109,大 埔 總 站 開 出 時 有 約15人(全 部 不 是 巴 迷),到 廣 福 後 有 超 過20人 出 吐 露 港 公 路.

Article 15: (Request 1)

> G@kei.com! said:
> 可 不 可 以 不 要 把 ‘ 大 埔 中 心 ’ 縮 寫 為 ‘ 大 中 ’ 呢 ﹐
> 叫 它 ‘ 大 埔 ’ 還 比 較 清 楚 ﹐ 叫 ‘ 大 中 ’ 真 係 要 想
> 一 大 餐 至 想 到 係 乜 ﹐ 驟 眼 還 以 為 是 ‘ 中 大 ’ 添 。
>

不 過 都 有 的 司 博 愛 這 樣 說 呢^^
不 單 大 中 , 還 有 大 火 , 大 工
估 下 咩 黎^^
XDDDDDDDDDDDDDDD

Article 15: (Request 2)

> S.K.Y.T. said:
>
>
> 係 咪72A的 總 站?
> 大 火=大 圍 火 車 站
> 大 工=大 埔 工 業 村
>
> 不 過 最 好 都 係 用 番 全 名, 因 為 有 好 多 非 巴 士 迷
> 不 明 白.
>
>
> S.K.Y.T.

大 火 係275的 司 博 的'定 義'中 卻 是
大 埔 火 車 站 呢
XDDDDDDD.....

Article 15: (Request 3)

307首 日 客 量 , 其 實 我 係 約 半 個 月 前 用681的 客 量 作 出 估 計
結 果 係 同 估 計 差 不 多 .
不 過 有 一 樣 好 彩 既 係 六 個 禮 拜 後 先 計 算 客 量 . 希 望 可 以 每
班 車 都 有 至 少 三 十 客 .

Article 15: (Request 4)

剛 剛 才 全 日 服 務,客 量 低 都 好 正 常 啦

頭 先 乘905番 九 龍,在 西 隧 往 九 龍 入 口
見 到 有 部 插307牌 的AV泊 在 一 旁
先 醒 起 今 日307行 全 日Yau

Article 15: (Request 5)

> BENZ 20. 忍 無 何 忍!!! said:
>
> 小 弟 想 問 下 你 幾 點 見 到 2301 o係 大 埔 總 站
> 開 出?
> 唔 該 ?
>
> BENZ 20

依 我 估 計, 2301 @ 307 大 埔 中 心 開 出 之 班 次(大 約) :
08:40
12:00
15:20
跟 住 下 一 轉 返 回 大 埔 後, 可 能 會 吉 車 返 中 環 載 客 回 大 埔.

Article 15: (Request 6)

> BENZ 20. 忍 無 何 忍!!! said:
>
> 小 弟 想 問 下 你 幾 點 見 到 2301 o係 大 埔 總 站
> 開 出?
> 唔 該 ?
>
> BENZ 20

大 約3點 幾 左 右

Article 15: (Request 7)

> 大 埔 道~新 巴3003 said:
>
> 咦,咁 你 上o個 班 可 能 就 是 我 所 觀 察 的
> o個 班,因 為 記 得 部2301是 在3點 幾 開 出
>
> 在 大 埔 中 心 食 緊 下 午 茶 兼 觀 察307的
> 3003

之 後2301回 程
1700中 環 開
20多 人 入 大 埔

Article 15: (Request 8)

此 程 車 有42人 入 大 埔

CK

Article 15: (Request 9)

I arrived at Tai Po Centre at 410 and saw there are only 3 passengers in the 420 citybus departure and there are another two buses (1 AD and another 106
of CTB) awaiting at the terminus.
Article A16:你係咪未睇過北區路線發展計畫?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2697&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 279P全 日 服 務? said:
> 70X係 上 水 同 粉 嶺 兜 圈 浪 費 不 少 北 區 居 民 的 時 間.
> 這 是 一 個 提 議,讓70X的 客 量 集 中 於 百 和 路 及 華 明,
> 不 再 經 馬 會 道 及 聯 和 墟.繁 忙 時 間 用 第 二 條 線
> 屈 去 馬 會 道 及 聯 和 墟,並 增 設 八 仔 轉 乘.
>
> 未 閱 讀 前 請 先 思 考 一 下59A/60及62X/259D的 服 務 運 作 模 式.
>


> 70P上 水<>觀 塘 翠 屏 道
>
> 星 期 一 至 六(星 期 日 及 公 眾 假 期 暫 停 服 務):
> 上 水 開 出: 06:30-09:00
> 觀 塘 開 出: 17:00-19:00
>
> 班 次: 7-15分 鐘 一 班.收 費 不 變.
>
> 行 車 路 線:
>
> 往 觀 塘 方 向:
> 依 現 時70,73之 行 車 路 線 抵 達 林 錦 公 路
> (經 翠 麗 花 園,天 平 村,聯 和 墟,粉 嶺 中 心,
> 大 窩 西 支 路,不 經 百 和 路,華 明 村)
> 之 後 沿70X原 有 行 車 路 線 抵 達 觀 塘 翠 屏 道.
>
> 往 上 水 方 向:
> 依 現 時70X原 有 路 線 抵 達 林 錦 公 路,
> 改 行70,73現 時 之 行 車 路 線 往 上 水
> (經 翠 麗 花 園,天 平 村,聯 和 墟,粉 嶺 中 心,
> 大 窩 西 支 路,不 經 百 和 路,華 明 村).
>
>


> 70X 上 水<>觀 塘 翠 屏 道
>
> 每 日 服 務 時 間:
> 上 水 開 出:05:30-00:30
> 觀 塘 開 出:05:40-00:30
>
> 平 日(星 期 一 至 六)以 下 時 段 均 不 經 大 窩 西 支 路:
> 往 觀 塘 方 向: 06:35-09:00
> 往 上 水 方 向: 17:05-19:05
> 星 期 日 及 公 眾 假 期 除 外.
>
> 班 次 及 收 費 不 變.
> 行 車 路 線:
>
> 平 日05:30-06:30,09:05-00:30及
> 星 期 日 和 公 眾 假 期 全 日 之 所 有 班 次:
>
> 往 觀 塘 方 向:
> 沿 現 時270A行 車 路 線 到 一 鳴 路 後 改 行 華 明 路,
> 和 興 路,大 窩 西 支 路 之 後 返 回70X原 有 行 車 路 線.
> (不 經:翠 麗 花 園,天 平 村,聯 和 墟,粉 嶺 中 心)
>
> 平 日05:30-17:00,19:05-00:30及
> 星 期 日 和 公 眾 假 期 全 日 之 所 有 班 次:
>
> 往 上 水 方 向:
> 沿 現 時70X行 車 路 線 抵 和 興 路,經:雷 鳴 路,
> 華 明 村 巴 士 總 站,雷 鳴 路,偉 明 街,百 和 路,
> 返 回270A原 有 行 車 路 線 往 上 水.
> (不 經:翠 麗 花 園,天 平 村,聯 和 墟,粉 嶺 中 心)
>
> 平 日 星 期 一 至 六06:35-09:00時
> (星 期 日 及 公 眾 假 期 暫 停 服 務)之 班 次:
>
> 往 觀 塘 方 向:
> 沿 現 時270A行 車 路 線 抵 達 獅 隧(不 經 大 窩 西 支 路).
> 過 獅 隧 後 沿 現 時70X的 行 車 路 線 到 觀 塘.
>
> 平 日 星 期 一 至 六17:05-19:05時
> (星 期 日 及 公 眾 假 期 暫 停 服 務)之 班 次:
>
> 往 上 水 方 向:
> 沿 現 時70X行 車 路 線 抵 達 吐 露 港 公 路 改 行
> 270A往 上 水 方 向 之 行 車 路 線(不 經 大 窩 西 支 路 及
> 華 明 村 巴 士 總 站.粉 嶺 第 一 個 分 站 就 是 花 都 廣 場
> ,同270A一 樣.)
>
>


> 加 入70X於 現 時278K,270A,278X之 北 區 八 仔
> 轉 乘 計 劃 中,讓 非 繁 忙 時 間 時 聯 和 墟 的 乘 客
> 乘278K到 粉 嶺 火 車 站 轉 乘70X.
>
> 適 用 於 任 何 時 間,優 惠 條 款 與 轉 乘270A,278X一 樣.
>
> 歡 迎 討 論!
>
> 279P全 日 服 務?

根 本 你 既 提 議 係 冇 必 要 既!2002北 區 路 線 發 展 計 畫 已 經 講 到 明70x會 分 拆 成70X同277X,完 全 解 決70X兜 路 既 問 題,你 仲 提 出
以 上 計 畫 係 多 餘 既!定 係 你 真 係 未 睇 過 北 區 路 線 發 展 計 畫!?希 望 你 以 後 提 出 建 議 之 前 好 好 更 新 下 自 己D資 料 先!同 時 提
醒 你279P亦 將 改 全 日 為279X!

Article 16: (Request 1)

今 年 六 月277x會 開
屆 時70x不 用 再 兜 路(不 經 聯 和 墟)

Article 16: (Request 2)

> 279P全 日 服 務? said:
>
> 那 麼277X的 行 車 路 線 是 上 述 提 及 建 議 中 的 那 一 條70P?70X?
>
> 多 謝 解 答!
>
> 279P全 日 服 務?

由 聯 和 墟 經 祥 華, 華 明, 大 老 山 隧 道, 彩 虹, 觀 塘 至 藍
田 北, 並 於 華 明 以 八 達 通 免 費 互 轉70X

此 外, 若 實 行 閣 下 的 建 議, 聯 和 墟 便 無 法 使 用 轉 乘 將 軍 澳 線 的 八 仔
優 惠, 因 為 要 先 在 粉 嶺 火 車 站 作 八 仔 轉 乘70X, 但 由 於 不 能 享 用 兩
次 八 仔 轉 乘 優 惠, 因 此, 由70X轉98A/296A時, 下 一 程 要 付 全 費, 對
聯 和 墟 居 民 不 公 平

Article 16: (Request 3)

> 卡 菲 尼 哥 夫 said:
> 兩 程 都 會 有 轉 車 優 惠 架 .
>    

只 是 取 巧, 實 際 上 是 不 行 的.
這 是 九 巴 八 達 通 轉 乘 優 惠 的 政 策.
Article A17:Re: 想問新記DC有邊幾架退左?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2699&a=1
回應/Replies:> 新 巴 九 五 十 元 四 個 請 備 輔 幣 said:
> 除 左 年 鑑 寫 的DC2-8外,仲 有 邊D退 左?
>
> 先 謝!

Is it DC 13,14 ??Article A18:Re: 請問九巴的M84是不是TURBO M?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2701&a=1
回應/Replies:


|1|

> 情 迷 巴 士 王 的LEMON said:
> 請 問 九 巴 的M84是 不 是TURBO M?

以 前 係,而 家 唔 係

M74

Article 18: (Request 1)

以 前 係,宜 家 係 吉M
Article A19:蘋果日報:乘客不滿改道打傷司機
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2702&a=1
回應/Replies:蘋 果 日 報:


乘 客 不 滿 改 道 打 傷 司 機Article A20:307 全日後之坐後感 (長文)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2703&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

身 為 大 埔 人 與 及 在 港 島 上 班 的 我, 加 上 今 日 返 晏 少 少,
梗 係 要 幫 襯 下 試 驗 下 307 喇! 以 下 是 我 今 日 所 見 + 坐
後 感.

(1) 用 車
07:06 ~ 08:05 用 車 不 變, 九 巴 方 面 仍 用 75X + 271 之 攝 車;
而 往 往 中 環 渡 輪 碼 頭 方 向, 08:20 之 頭 班 車, 九 巴 派 車
全 為 水 塘 AV. 九 巴 頭 車 為 HT1176(AV435); 城 巴 派 車
就 犀 利 喇, 頭 車 竟 然 派 馬 年 巴 2301 ! 由 於 可 能 是 日 係 307
全 日 版 首 日 航 關 係, 大 埔 中 心 總 站 分 別 有 城 巴 及 九 巴 的
公 司 車 存 在.

(2) 出 車 次 序
輪 流 方 式 開 出, 一 架 九 巴, 跟 住 一 架 城 巴, 如 此 類 推;

(3) 車 程 + 客 量
我 搭 o左 08:20 在 大 埔 中 心 開 出 之 頭 車 往 港 島 返 工, 客
量 方 面, 我 搭 果 班 車 去 到 廣 福 上 埋 客 後, 依 我 估 計 全
車 都 只 係 得 卅 個 客 左 右, 比 起 07:06 ~ 08:05 每 班 車 的 客
量 來 比 較, 實 在 差 天 共 地, 往 上 環 班 次, 每 班 車 都
幾 乎 坐 滿; 相 反 往 中 環 渡 輪 碼 頭 之 頭 班 車 之 客 量 不
及 之 前 往 上 環 班 次 之 客 量.
去 到 東 廊, 由 於 塞 車, 全 程 行 車 時 間 差 唔 多 用 左 近
一 小 時 零 十 五 分 鐘;

(4) 坐 後 感
我 早 上 搭 08:20 開 出 之 班 次, 如 上 所 述, 有 近 卅 個 人
搭 (註: 如 果 08:20 呢 班 車 只 係 得 卅 個 客 左 右, 真 係
難 想 像 以 後 班 次 夠 唔 夠 卅 個 客...); 傍 晚, 我 搭 18:45
之 班 次 回 家, 竟 然 是 用 681 的 車 (詳 見 下 文) - Qoo 廣 告 539 @ 307 ! 307 在 上 環 頭 站, 有 近 十 幾 廿 個 客; 去
到 第 二 個 分 站, 有 近 十 個 客 上 車; 去 到 皇 后 像 廣 場,
有 近 廿 個 客 上 車; 去 到 統 一 中 心 分 站, 有 近 十 幾 個 客;
跟 住 我 覺 得 路 線 似 乎 設 計 差 左 D , 過 左 金 鐘 分 站 後,
要 直 駛 過 去 軍 器 廠 街, 再 行 番 告 士 打 道, 依 789 去 到 橋
底 調 頭 返 回 原 線; 跟 住 去 到 會 展 分 站, 有 近 十 個 客;
去 到 灣 碼 分 站, 有 近 十 幾 廿 個 客 上 車; 我 搭 呢 班 車
總 共 有 近 百 人; 架 車 去 到 海 隧 口, 竟 有 乘 客 落 車! (呢
個 客 是 在 灣 碼 上 車 的) 而 呢 個 站 就 上 左 2 個 客; 跟 住
去 到 公 主 道 愛 民 村 分 站, 有 一 個 客 落 車. 跟 住 九 龍 方 面
全 程 有 天 橋 行 天 橋, 公 主 道 天 橋, 窩 打 老 道 天 橋 etc...
最 後 返 回 大 埔 已 是 19:45...

(5a) 307 特 見
我 今 早 搭 左 08:20 之 班 次, 開 出 之 後 我 才 驚 覺 見 到 城 巴
馬 年 巴 2301 行 307! 於 是 我 稍 後 在 車 上 計 算 我 搭 呢 班
車 及 馬 年 巴 在 中 環 開 出 時 間, 我 推 算 出 架 馬 年 巴 大 約 會
於 13 點 在 中 碼, 於 是 我 開 工 時, 同 個 師 兄 講 開, 想 於
13 點 左 右 食 飯, 佢 同 我 調 左 食 飯 時 間, 於 是 我 大 約 13
點 多, 立 即 去 中 碼 睇 下 見 唔 見 到 馬 年 巴, 果 然 俾 我 見 到!
13:20 開 出 的 是 九 巴 頭 車, 13:40 開 出 的 才 是 城 巴 馬 年
巴, 我 當 時 還 見 到 有 三 個 九 巴 車 長 企 在 站 頭 傾 計. 待 九
巴 頭 車 開 出 後, 架 城 巴 馬 年 巴 駛 前, 我 立 即 影 喇. 影 完
它 的 右 邊, 我 等 待 它 開 出, 諗 住 影 埋 它 的 左 邊. 唔 知
係 咪 307 首 日 全 日 行 駛 關 係, 681 (城 巴 班 次) 今 日
好 亂, 好 多 681 的 車 不 斷 左 插 右 插, 左 攝 右 攝, 又 翻
前 又 翻 後. 當 中 還 有 Qoo 廣 告 539 行 681. 在 我 等 影
相 期 間, 竟 有 乘 客 問 城 巴 站 長 90C 去 左 邊 度, 個 站 長
回 答 佢 話 呢 條 線 轉 左 衹 在 晨 早 行 駛 成 個 月 喇... 到 13:40,
架 城 巴 馬 年 巴 開 喇, 我 影 了 它 的 左 邊 後, 跟 住 回 去 繼 續
開 工.
傍 晚, 我 搭 18:45 中 碼 開 出 的 班 次 回 家, 來 到 的 是 Qoo
廣 告 539 @ 307 ! (是 否 681 傍 晚 有 車 攝 681, 有 待 查 證)

(5b) 坐 + 等 307 之 特 見
- 3ASV310 + 3ASV311 行 74X (3ASV311 行 廣 福 特 車);
- ME @ 72X;
- 傍 晚 城 巴 2700 行 90B;

P.S: 我 想 問 學 生 哥 今 日 係 咪 唔 駛 返 學? 因 為 今 日
好 似 見 到 十 幾 歲 的 男 仔 在 大 埔 中 心 影 307 ?

真 係 打 到 手 軟 喇. 不 過 謝 謝 您 的 睇 文. 如 有 疑 問
歡 迎 向 我 提 出.

Article 20: (Request 1)

> 大 埔 道~74X已 加 金?~JB9843(271) said:
>
> 另 外,中 午 時 段 的307平 均 只 有 十 多 人 一 架 車!
> 慘 不 忍 睹!

我 坐A12時 望 見 對 面 線 那 部AV更 是 空 無 一 人 呢 !(時
間 ︰ 大 約16:25; 地 點 ︰ 稅 務 大 樓)

Article 20: (Request 2)

今 日 中 午 反 而 見 到 有 一 個 客 在 中 環 碼 頭 上 2301 @ 307
呢...

Article 20: (Request 3)

> 大 埔 道~74X已 加 金?~JB9843(271) said:
>
> 你 講 的 可 能 唔 係 我,但 我 也 可 以 在 中 午 一 時 左 右
> 在 大 埔 中 心 影307!
> 因 為 我 已 經 放 左 學!
> 我 讀 乜?睇 我Info啦!
>
> 另 外,中 午 時 段 的307平 均 只 有 十 多 人 一 架 車!
> 慘 不 忍 睹!


我 搭 08:20 在 大 埔 中 心 開 往 往 中 環 渡 輪 碼 頭
之 頭 班 車, 見 到 有 個 類 似 中 學 生 的 人 拿 著
相 機 影 巴 士 相, 奇 怪 在 他 不 影 今 日 出 現 在
74X 之 兩 架 金 車...

而 他 好 像 己 在 九 版 貼 了 307 相 片...
Article A21:Re: 請問3ASV27是不是269B路線掛牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2704&a=1
回應 Replies:


|1|
2|

> AD262/AP64 said:
>
> 以 下 3ASV 才 是 269B 掛 牌 :
>
> 3ASV208 KF673
> 3ASV209 KF874
> 3ASV210 KF1044
>
> 另 下 午 有 自 68M 來 的 AP 攝 車 。
>
仲 有265M攝 車
> AD262/AP64

Article 21: (Request 1)

JF8308是968的 掛 牌

三 叉 戟 .ATR1

Article 21: (Request 2)

269B冇 膠 牌 豪 做 掛 牌
Article A22:Re: [緊急!]{問路ar}
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2705&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> victory52 said:
> 請 問:由 黃 埔 花 園(近 大 船)最 快 可 以 點 樣 去 到 青 衣IVE呢?
> thank you very much!^_@

30X+243M

Article 22: (Request 1)

> victory52 said:
>
> to EH3350
> thank you very much ar!^_^
> 會 一 個 鐘 到 嗎?
30x都 成 粒 鐘,預 個 半 鐘 就 差 不 多!

Article 22: (Request 2)

> JD5791 said:
> 一 定 唔 會 , 等 都 等 死 你 啦 , 仲 兜 咁 大 個 圈 荃 灣 返 青 衣.
> 搭212去 油 麻 地 轉 地 鐵 去 葵 芳 轉 綠 頂88c或88M啦
> 一 小 時 實 食 無 黐 牙 !


thank you!^_^

Article 22: (Request 3)

> AL10-開 唔 到 新 文 呀 said:
>
>
> 212/30X->42A/43C
> at Mei Foo(30X) or Nathan Road (30X/212)
>
> If U change 243M in Tsuen Wan, the journey of 243M will take you more than 30 minutes.


thank you ar!^_^
Article A23:Re: 巴士車長被襲一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2706&a=1
回應/Replies:> 苦 榮FD1232 said:


> 想 問 下 早 前 個 單 車 長 因 超 車 而 俾 一 用 車 匙 插 眼 同 早 前


> JF1181兄 所 講61X個 單(Here)係 唔 係 同 一 單 呢 ?


>


> 拜 托 哂 !

咁 我 又 唔 消 楚 la ...


我 只 係 '立' 到 九 巴 公 會 張 通 告 大 約 係 咁 寫 咋 ,


那 位 車 長 真 不 幸 ...


現 在 車 長 不 易 當

JF 1181 + KC 3689Article A24:Re: 過氣大埔專線小巴消息 - 21A
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2707&a=1
回應/Replies:


|1|

> 《hkbpg.com. 已 於 24-2 更 新 》 said:
> 在 大 埔 專 小 26 開 辦 期 間, 有 另 一 條 專 小 又 投 入 服 務,
> 呢 條 就 係 21A, 太 湖 花 園 來 往 大 埔 中 心 + 大 埔 墟 +
> 太 和 火 車 站. 12 - 15 分 鐘 一 班, 價 錢 就 忘 了...
>
>
> 【 香 港 巴 士 照 相 館 】 - 已 於 2002-02-24 更 新 :~
> [精 選 大 相 廊] - 九 巴 '凱 茵 豪 園' 廣 告 ATR148 @ 904 , 九 巴 M86 + BL79 @ 8
> [路 線 照 相 廊] - 加 入 新 巴 2 號 相 片 合 共 16 張
>

依 我 記 得 是 全 程$2.50
來 源:太 和 村 小 巴 站 廣 告 條 幅

Article 24: (Request 1)

> Walter said:
>
> 總 站 不 是 帝 欣 苑 ?


唔 多 清 楚...
因 為 我 只 在 樓 下 見 到 幾 個 地 點 大 字:
太 湖 花 園, 經 太 和 火 車 站, 大 埔 中 心, 大 埔 墟...
Article A25:城巴307係由咩廠派車?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2708&a=1
回應/Replies:


|1|

城 巴307係 由 咩 廠 派 車?
沙 田,南 區 定 係 東 區?

Article 25: (Request 1)

> HP5049@LCK said:
>
> 全 日 之 前 二 區 派 車

就 今 日 所 見 及 板 友 的 資 料 看,應 該 是 東 區(2301,607)
,南 區(539)同 火 炭 廠(106,109)都 有 派 車
Article A26:M21底盤
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2709&a=1
回應/Replies:> 大 埔 道~上 村 人ME29 said:
> 如 題 先 謝

M21
Registration No. : DC 9306
VIN : MB7738
Date of 1st reg. : 7 Sept., 1983

#1361Article A27:Re: 大家比多D時間307吧
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2710&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> HOMAN said:
> 今 天 只 是307全 日 的 第 一 日, 從 版 友 們
> 提 供 的 資 料 來 看, 我 覺 得307今 天 的 成
> 績 已 經 不 錯 了. 我 相 信 頭 半 個 月307的
> 情 況 可 能 和 現 在 差 不 多, 給 點 時 間307
> 吧! (回 想 起261轉 全 日 時 的 初 期 都 是
> 很 少 客 的)

同 意,但 除 左 時 間 因 素 外,派 車 、 班 次 、 路 線 都 係 好 重 要 既 因 素 ! 大 埔 同 北 區 由 於 有 東 鐵 既 直 接 競 爭 , 班 次 一 定 要
加 密 至10分 鐘 內 一 班 , 路 線 要 改 經 銅 鑼 灣 , 派 車 最 好 要 光 鮮D, 好 似 金 車 , 咁 樣 大 埔 居 民 見 到 都 烊 眼D, 留 意 下 !
想 當 年270A轉 全 日 初 期 , 情 況 都 同 今 日 既307類 似 , 但 由 於270A路 線 尚 可,可 以 吸 引 到 佐 敦 道 、 油 麻 地 、 旺 角 南 、 何
文 田 、 九 龍 塘 客 , 再 加 上 越 來 越 頻 密 既 班 次 同 居 民 之 間 互 相 提 及 同 介 紹 下 , 先 有 今 日 既 成 績 , 所 以307真 係 要 改
經 銅 鑼 灣 以 及 服 務 埋 星 期 日 、 加 班 , 俾D假 日 去WET既 人 搭 , 咁 先 會 有 成 就 !
但307只 有3個 月 時 間 試 , 想 當 年270A都 要1年 先 好 客 啦 ,307的 確 令 人 憂 慮.......

Article 27: (Request 1)

> 大 埔 道~ASV41 with Yo Yo^^ said:
>
> 有 九 巴 司 機 ?這 幾 天 內 會 轉 用3ASV.
> 在 大 埔 內 的 所 有 屋 村 的 地 下 大 堂 電 梯 旁 邊 都 張 貼 了307全 日 行 走 的Poster,宣 傳 方 面 做 得 很 好 。

我 樓 下 冇 喎, 只 係 得 307 宣 傳 單 張...

Article 27: (Request 2)

仲 有 洗 樓 式 派 傳 單tim!!

Article 27: (Request 3)

我 樓 下 連 單 張 都 冇
Article A28:幫幫你
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2714&a=1
回應/Replies:


|1|

我 想 講 講 今 天 版 友 們 對 城 巴 派 車 的 問 題 , 有 關 那 四 部 新 色
車 的 去 向 我 不 再 詳 說 , 但 談 一 談 西 區 方 面 的 派 車 :
相 信 大 家 都 知 城 巴 西 區 線 多 使 用 利 蘭 或 富 豪 (即 編 號
3xx, 及4xx) 的 車 , 我 想 澄 清 一 下 : 西 區 線 的 車 不 是 主
派 你 們 所 講 的'豬 車' (428-484), 而 是 編 號341-426那
批 , 而 裝 有 高 枕 的 富 豪 奧 林 比 安 也 間 中 出 現 。 可 以 總 結
一 點 : 城 巴 在 西 區 線 的 車 是 有 好 車 的 。

至 於 有 版 友 們 說428-484不 是'豬 車', 我 呢? 我 在 此 只 講
車 廂 內 的 佈 局 ,'豬 車'與 否 就 由 大 家 決 定 : 包 括 絨 毛 褪 色
、 車 廂 內 稍 暗 、 太 冷 (這 其 實 是 司 機 問 題)、 有 些 更 有 一
陣 異 味 。

至 於 341-426, 的 確 是 翻 了 新 , 但 很 多 地 方 都 未 見 改 善 :
如 清 潔 問 題 , 樓 梯 特 別 骯 髒 (非 常 汙 黑), 停 車 時 稍 有 磨
擦 聲 。 不 錯 , 該 批 車 的 車 齡 稍 高 , 但 不 至 於 這 麼 殘 。

我 希 望 版 友 們 不 要 再 ??戰 了 , 我 今 次 講 : 只 不 過 想 講 清
楚 : 你 們 平 時 坐 的 城 巴 和 坐 西 區 線 是 兩 回 事 , 我 不 是 無
理 反 城 , 城 巴 在 其 他 線 其 實 做 得 很 好 , 但 有 時 派 車 真 的
很 極 端 , 以 前 的 路 線10: 竟 然 所 有 樣 版 車 及 三 叉 戟 都 在
此 線 行 走 , 現 在 就 是 所 有 車 都 調 離 了 。

再 ??也 沒 有 用 , 就 算 向 城 巴 反 映 : 城 巴 都 永 不 回 應!

多 言 了!

Article 28: (Request 1)

> 謙 字 城 記10 said:
> Thanks for your help. I found that when I post a
> new thread, the code of my passage is always
> changed to simplified chinese.

無 錯 的 話 , 係 因 為 你 篇 文 有 造 字 。
Article A29:Re: 徵求九巴 16 冷馬掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2715&a=1
回應/Replies:> 北 丐 HW5331 said:
> 徵 求 九 巴 16 冷 馬 掛 牌
>
> 請 問 係 唔 係 全 部 冷 馬 都 已 經 轉 晒 金 車 ?
> 最 好 有 以 下 三 項 資 料 :
> 車 牌
> 車 隊 編 號
> 字 軌 ( 正 字 軌 或 特 別 車 , 毋 須 提 供 字 軌 編 號 )
>
> 唔 該 晒
> 北 丐 HW5331

3ASV167 KC6831
3ASV168 KC6972
3ASV169 KC6994
3ASV170 KC7069
3ASV171 KC7354
BENZ 20Article A30:續談城巴派車風波
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2716&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

續 談 城 巴 派 車 風 波

我 想 講 講 今 天 版 友 們 對 城 巴 派 車 的 問 題 , 有 關 那 四 部 新 色
車 的 去 向 我 不 再 詳 說 , 但 談 一 談 西 區 方 面 的 派 車 :

相 信 大 家 都 知 城 巴 西 區 線 多 使 用 利 蘭 或 富 豪 (即 編 號
3xx, 及4xx) 的 車 , 我 想 澄 清 一 下 : 西 區 線 的 車 不 是 主
派 你 們 所 講 的'豬 車' (428-484), 而 是 編 號341-426那
批 , 而 裝 有 高 枕 的 富 豪 奧 林 比 安 也 間 中 出 現 。 可 以 總 結
一 點 : 城 巴 在 西 區 線 的 車 是 有 好 車 的 。

至 於 有 版 友 們 說428-484不 是'豬 車', 我 呢? 我 在 此 只 講
車 廂 內 的 佈 局 ,'豬 車'與 否 就 由 大 家 決 定 : 包 括 絨 毛 褪 色
、 車 廂 內 稍 暗 、 太 冷 (這 其 實 是 司 機 問 題)、 有 些 更 有 一
陣 異 味 。

至 於 341-426, 的 確 是 翻 了 新 , 但 很 多 地 方 都 未 見 改 善 :
如 清 潔 問 題 , 樓 梯 特 別 骯 髒 (非 常 污 黑), 停 車 時 稍 有 磨
擦 聲 。 不 錯 , 該 批 車 的 車 齡 稍 高 , 但 不 至 於 這 麼 殘 。

我 希 望 版 友 們 不 要 再agrue了 , 我 今 次 講 : 只 不 過 想 講 清
楚 : 你 們 平 時 坐 的 城 巴 和 坐 西 區 線 是 兩 回 事 , 我 不 是 無
理 反 城 , 城 巴 在 其 他 線 其 實 做 得 很 好 , 但 有 時 派 車 真 的
很 極 端 , 以 前 的 路 線10: 竟 然 所 有 樣 版 車 及 三 叉 戟 都 在
此 線 行 走 , 現 在 就 是 所 有 車 都 調 離 了 。

再agrue也 沒 有 用 , 就 算 向 城 巴 反 映 : 城 巴 都 永 不 回 應!

多 言 了!
謙 字 城 記10
(*Sorry for any inconvenience, this is the last
test*)

Article 30: (Request 1)

磨 擦 聲 方 面 看 來 無 得 救 了 , 這 是 利 蘭 的 「 特 色 」 。

Article 30: (Request 2)

其 實 我 係 住 在 東 區 的 板 友,回 上 起 以 前 要 搭 三 加 二 龍 的 時 候 , 我 都 覺 得 那 批 龍 很 殘 , 只 不 過 近 排 城 巴 把 它 們 翻 新
了 , 情 況 至 大 為 改 善 。 而 且 不 要 忘 記 三 加 二 龍 是 城 巴 最 後 一 批 翻 新 的 巴 士 之 一 。 雖 然 這 邊 時 常 都 有 新 車 座 , 但
如 住 在 柴 灣 道 天 天 要 上 中 環 、 金 鐘 的 板 友 都 知 道 , 我 們 平 時 可 選 擇 的 車 款 , 其 實 不 是 太 多 的 , 現 在 正 有 機 會 搭
新 車 , 其 實 真 係 很 高 興 , 而 且 這 批 新 車 也 未 必 留 在 柴 灣 太 久 , 希 望 大 家 比 過 機 會 我 ??享 受 ? 新 車 給 我 們 的 愉 快
旅 程 啦!
柴 灣 人{路 人 丙}上
只 是 個 人 感 受,如 覺 得 不 合 理,衷 心 講 句 對 不 起!!!
Article A31:問 3BL25 (DB5233) 行車證到期 日...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2717&a=1
回應/Replies:請 問 3BL25 (DB5233) 行 車 證 幾 時 到 期 ?
先 謝~

BENZ 20Article A32:路線建議
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2718&a=1
回應/Replies:259B改 行 全 日,屯 門 行 法 跟59A,出 屯 公 後 跟260x出 九 龍,紅 火 或 紅 碼 做 總 站;繁 忙 時 間 不 經 友 南;而259C則 取 消,改 為259B新 屯
中 特 車
258D改 行 全 日,改 以 富 泰 做 總 站(一 定 要 派 好 多 車),經 良 景,由 青 松 觀 路 出,之 後 跟260x行 良 景(即 係 由260X第 二 個 站 開 始 跟
260x行 良 景),到 屯 公 後,跟259D出 油 塘,又 或 者 以 寶 田 做 總 站 跟260x行 良 景,到 屯 公 後,跟259D出 油 塘,另 加 大 興 特 車...Article A33:提提你:以下在三月份行車證到期日資料
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2719&a=1
回應/Replies:在 以 下 在 三 月 份 到 期
舊 車

包 括
BL62---DE3528
BL67---DE4058 28.3.2002
我 代 表 車BL74---DE3018 05.3.2002
BL79---DE3104 28.3.2002
BL87---DE5387 09.3.2002
BL63---DE2928 15.3.2002

如 果 有 錯 點
請 其 他 板 友 更 正 資 料
謝 謝Article A34:[轉乘建議]261,261P&70K,273A加入八達通轉乘服 務
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2720&a=1
回應/Replies:轉 乘 收 費 照 舊,非 空 調 扣$2.7,
空 調 扣$3.5,轉 乘 地 點 設 於
上 水 火 車 站.Article A35:城巴屋村非專 利路線904R一 問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2721&a=1
回應/Replies:請 問 城 巴 屋 村 非 專 利 路 線904R在 星 期 六 、 星 期 日 及 公 眾
假 期 , 係 中 港 城 開 出 的 班 次 , 除 了 中 港 城 巴 士 總 站 及 廣
東 道 政 府 合 署 有 巴 士 站 之 外 , 九 龍 區 還 有 那 一 處 可 以 有
巴 士 站 可 以 上 車 ?


Thanks a lot.Article A36:Re: 問5007,5070 今日行咩
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2722&a=1
回應/Replies:


|1|

> 大 埔 道~ASV41 with Yo Yo^^ said:
>
> (25/2)5070-796X
咁 今 日 呢?

Article 36: (Request 1)

橙 巴5070今 日 行796c
先 頭12:50pm見 佢 於 旺 角(火 車 橋)下 面 方 向 去 緊 蘇 屋.
Article A37:Re: 尖碼道路改善工程後...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=2723&a=1
回應/Replies:


|1|
2|> AV455 said:
> 有 咩 線 以 前 會 經 兜 入 尖 碼 ,
> 但 工 程 後 會 取 消 兜 入 尖 碼 呢?
> 215X?
26,28,203,208

Article 37: (Request 1)

> DL said:
> 尖 碼 多 車,我 估 唔 兜 多!

尖 碼 工 程 已 經 搞 掂 左 啦
你 見 到 現 在 尖 碼 電 話 亭 可 以 行 去 站 長 室
中 間 地 方 原 本 是 巴 士 通 道

金 魚 字

Article 37: (Request 2)

Also 26,28,203,208.

S3BL10

Article B1:Re: 今日超特見: 有四部熱 行30
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=953&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Peter said:
> 分 別 係 兩 部BL+兩 部M仔.
>
> 朝 早 荃 威 開 車 時 間(順 序):
> BL (8:35am)
> GiGi天 堂 ADS (8:48am)
> DE3814 (9:05am)
> M42 (9:22am)
> AA30 (9:40am)
> M84 (???)
>
> 2小 時 一 轉.想 影 既 話 留 意 啦. (好 少 有 咁 既 機 會 有 四 部 熱 狗 行30o架.)

昨 天 天 堂ADS (K)及M42也 行 走30

Article 1: (Request 1)

> 【 ¥GL 1489¥ 】 said:
>
> 不 出 奇 , 因 為 據 知 會 有 四 部 熱 車 、 兩 部ADS成 字 軌 ,
> 但 點 解 近 日 多 左 部K廠ADS呢 ? 我 見GS6216又 有 行 , 咁 …
> GT5992呢 ?
>
> GL1489

Today GT5992(ADS76) @ 45.

Article 1: (Request 2)

8 號 全 冷 甩o左 咁 多 短 熱 狗 出 來 , 咁30就 梗 係 唔 使
再 日 日 搵 三 菱 替 熱 狗 咯 。

Andrew C.K. Lam

Article 1: (Request 3)

原 掛 牌 終 於 行 番30。
借 完 俾8,18就 要 返 回 原 線 行 架 喇 。
Article B2:Re: 昨日金鐘巧遇Dave Rogers先生,知道一 個好消息。(長文)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=954&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 阿 奇-5045-Oceanjoy said:
> 噚 日 去 金 鐘 影2201、656、2800同 埋2500,
> 由3︰00左 右 就 開 始 等 等 到4︰15左 右 ,
> 有 個 好 面 善o既 外 國 人o係 度 等 影 巴 士 ,
> 佢 可 能 見 我 又 係o係 度 等 影 車 ,
> 咁 佢 就 走 埋o黎 同 我 講 下 城 巴 新 色 喇 ﹗
> o係 我o地 一 路 用 城 巴 新 色 做 話 題 之 時 ,
> 佢 又 拎 出 一 杠 佢o既 私 人 相 簿 俾 我 睇 。
> 點 知 『 唔 睇 由 自 何 , 一 睇 就 嚇 窒o左 ﹗ 』
> 佢D相10張 有9張 都 係o係2002年 年 鑑 出 現 ,
> 最 多 出 現o既 仲 係 城 巴 相tim﹗
> 咁 我 問 佢 『Are you the owner of CTB102?』
> 佢 話 『Yes』 ,
> 原 來 佢 就 係 頂 頂 大 名o既Dave Rovers先 生 。
> 昨 日 非 常 有 幸 ,
> 其 實 除o左 我 之 外 ,
> 仲 有 幾 名(大 約3名)巴 迷 都 係 度 等 緊 車 到 ,
> 但 係 佢 只 有 全 程 同 我 打 牙 骹 ,
> 真 係 好 開 心 ﹗
> 我 仲 俾o左 我E-MAIL佢tim﹗
> 但 係 可 能 太 開 心 喇 …
> 我 竟 然 唔 記 得 左 問 佢 拎 佢o既E-MAIL… …
> 真 失 敗 … …
> (*如 果 陳 自 諭 先 生 或 有 先 生 之 人 士 睇 到 本 文 ,
> 可 否 將Rovers先 生 的E-MAIL address send至 ︰
> pc71021@schoolteam.net
> 我 有 要 事 想 問 問 佢 , 先 謝 。)
>
> 講 入 正 題 喇 ﹗
> 咁 難 得 見 到Rovers先 生 ,
> 當 然 會 問 到 佢 架CTB102啦 ﹗
> 正 如 年 鑑 所 講 ,
> 佢 架 車 已 經 完 完 全 全 翻 新 好 ﹗
> 但 係 因 為 佢 自 己 本 人 空 閒 時 間 不 多 ,
> 近 排 都 冇 理 到 架102。
> 講 到CTB102,
> 我 亦 都 問 到 佢 一D有 關 買 巴 士o既 問 題 ﹗
> 佢 亦 講 到 ,
> 今 次o黎 香 港o既 一 個 星 期 裡 面 ,
> 佢 會 坐 下 九 巴o既3BL,
> 因 為 佢 想 購 入 一 架 九 巴o既3BL同CTB102一 齊 擺 ,
> 佢 話 等 架CTB102冇 咁 寂 寞 喎 ﹗^_^
>
> *講 兩 個 小 秘 密 大 家 知 ﹗
> 1)原 來Rovers先 生 噚 日 先 第 一 次 坐NEOPLAN Centroliner咋 ﹗ ﹗
> 2)佢 噚 日 去o左 九 巴 服 務 站 同 埋 去 過 西 港 城 藝 軒 ,
> 佢 今 日 仲 會 去 灣 仔 太 源 街(係 我 教 佢 去o架 ﹗heehee),
> 佢 噚 日 係 服 務 站 買o左 一 套 金 銀 色Centroliner紙 鎮 , 佢 十 分 鍾 意 ﹗ ﹗
>
>
> 多 言 喇 。
> 5045
> 會 考 前 最 後 幾 貼 。

今 日 佢 下 午0係 中 環 碼 頭 影2301同 九 、 城0既Olympian.
有 兩 位 巴 迷 同 佢 傾 偈 。

Article 2: (Request 1)

好 彩 佢 無 走 埋 尼,我 怕 會 得 一 句'no',因 可 耐 無 講 英 文,
我 在 你 後 面 影656的 人

Article 2: (Request 2)

haha~~
Dave生 仲 約o左 我 去 睇SF8 & Tea:p
估 唔 到 佢 仲 有 興 趣 買 多 架Olym.,認 真 有 米~~

Ps:我 會 強 力 推 介DH8201俾 佢.,hoho~~

‧Ayumi Hamasaki‧ ??崎 ? ? ? ‧
~~~~~~~~~~~Beleaf in SF8~~~~~~~~~~~

Article 2: (Request 3)

Hey..they are many 3BL waiting for sales at sheung tsuen now..~~

please send me e-mail wilson_110@yahoo.com.hk

if he want to have a look~

AD63

Article 2: (Request 4)

若 果 佢 想 買 架3BL, 咁 就 不 妨 建 議 佢 買 小 弟 架 代 表 車
3BL148 (DJ2813) 啦~^_^

小 弟 架 代 表 車 性 能 幾 好o架 , 咁 多 年 都keep得 唔 錯 ,
阿 羅 渣 士 先 生 若 果 買o左 小 弟 架 代 表 車DJ2813咁 架 車
就 可 以 免 受 「 皮 肉 之 苦 」 , 同 埋 避 免 「 湯 車 」o既
厄 運 喇....^_^

Andrew C.K. Lam

Article 2: (Request 5)

咦?不 過 我 見 到 小 西 灣 有 個 外 國 人 影
我 坐 緊 架2500喎,而 且3.00--4.00係 金 鐘
唔 見 有 外 國 人 影 車
Article B3:Re: 換9,10學牌要幾耐
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=955&a=1
回應/Replies:


|1|

> 金 魚 said:
> 唉!
> 逗 埋 逗 埋D利 是 錢,剛 好 夠 錢 換9,10牌
> 唔 知 如 果 我3月 頭 去 換,大 約 幾 時 可 以 有 新 牌??
>
> 4月12日,就 到 了,努 力,加 油!
> 今 次 一 定 要 考 到,等 我 唔 駛 再 做'苦 工'
>
> 邁 向 公 共 巴 士 之 路,三 戰 葵 盛 圍 的
> 金 魚 字

金 魚 兄,

你 所 講 是 不 是 學 牌, 若 換 就 即 日 去 即 日 有, 但 唔 知 要 唔 要 找 師 傅 公 司 攪.

和 你 一 樣 今 慘 三 戰 中 型 貨 車 的49P

Article 3: (Request 1)

> DL said:
>
> 可 以 好 快,也 可 以'好 耐',甚 至.....tend to infinity!
>
> (大 家 明 白 這 是 什 麼 意 思 啦!)

我 唔 明 喎
請 解 釋,Thx

Citybug 城 市 虫
Article B4:Re: 問影 307...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=956&a=1
回應/Replies:


|1|

> BENZ 20. 忍 無 何 忍!!! said:
> 小 弟 想 問 下 除o左o係 廣 福 同 埋 中 環 碼 頭 影 307 之 外 ,
> 仲 有 邊 度 影 好?
> 其 實 小 弟 想 影 門 位 , 所 以 想 問 下 邊 度 影 到 。
> 同 埋 我 想 問 下 4.00-5.30 pm 中 環 碼 頭 會 唔 會 背 光?
>
> 先 謝~
>
> BENZ 20

唔 會 背 光

Article 4: (Request 1)

> 大 埔 道~新 巴3003 said:
>
> 大 埔 墟 廣 福 道 麥 記 對 面
> 間 匯 豐 銀 行
> 可 影307轉 彎

大 埔 公 路 元 洲 仔 段 廣 福 分 站 往 中 環 方 向
路 中 間 的 花 圃 邊 都 唔 錯
今 早 已 有 三 位 巴 咪 在 該 處 影307!
Article B5:Re: 問IVE開放當日的時間!thx!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=957&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 唔 再 瘋 狂~HarryLEE! said:
> 問IVE開 放 當 日 的 時 間!thx!
> 是 否 所 有 人 也 可 以 去?
>
> HarryLEE

IVE開 放 日 應 該 是 要 收 到 邀 請 函 才 可 以 去, 但 只 不 過 是 循 例. 我 昨 天 就 收 到, 而 我 朋 友 每 次 都 是 自 已 走 去,都 無 話 唔 比
入. 可 能 講 座 就 真 係 要 你 覆 返 佢 先 至 有 得 聽.

49P

Article 5: (Request 1)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:


>


> 你 是 不 是 想 問IVE LWL Openday?去 睇 巴 士?


>


> 睇 睇 呢 度:http://www.vtc.edu.hk/ive/lwl/openday/index.html


>


> 如 果 唔 係,而 係 問 各IVE Openday時 間,應 該 去 六 版 問,又 或


> 者 上 http://www.vtc.edu.hk/ive.htm


>


> 希 望 幫 到 你


> Leslie Chan

去 睇 巴 士? 睇 咩 巴 士ar?

DS8046

Article 5: (Request 2)

Chassis of LV10,
AF9 and a CTB single decker.

#1361
Article B6:Re: 兩天的四部新色城巴班次安排
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=958&a=1
回應/Replies:> 謙 字 城 記10 said:
> 昨 天 錯 過 了2800, 後 一 班 就 是656.
> 今 天 坐10線 上 學, 先 見2800, 後 一 班 就 是2500. (往 小 西
> 灣)

到 夜 晚 九 時 半 後,是2500後2800,中 間 隔 住 幾 架 普 通 車,到 北 角 見 到1041@8X上 金 鍾 。
今 晚 好 開 心 搭 到2800翻 柴 記 的 路 人 丙!Article B7:九巴11X蛇車掛牌一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=959&a=1
回應/Replies:請 問 九 巴11X
S1和S2
開 出 時 間Article B8:再有巴士車牌轉為「民用」
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=960&a=1
回應/Replies:繼AX6001、4961同HK4444之 後 ,CH367同CM8788成 為 「 民 用 」 車 牌 :
CH367係 一 部BMW 3系(E36), 笏M8788係 一 部 豐 田PRADO?Article B9:Re: 屯門IVE開放日 也有關於巴士的活動 ~!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=961&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|> g544jacky said:


> 今 年1/3, 2/3 IVE open day, 除 左 李 惠 利 有 巴 士 展 覽 外,


> 其 實 屯 門IVE 也 有 一 個 關 於 巴 士 的 活 動.


> 這 個 活 動 是 由 香 港 專 業 教 育 學 院 ( 屯 門 分 校 )


> 學 生 會 運 輸 及 物 流 學 會 所 舉 辦, 活 動 內 容 主


> 要 還 繞 近 代 的 香 港 巴 士 發 展, 透 過 豐 富 的 相 片


> 簡 單 的 文 字, 帶 出 近 代 巴 士 情 況.


>


>


> 其 中 一 張 巴 士 的 相 片


> (如 果 不 可post 相,本 人 會 盡 快 移 去..)


>

這 是 運 頭 塘?

> 欣 賞 完 巴 士 相 片 後, 又 可 以 坐 底 大 家 一 齊 研 究


> 0下 製 作 巴 士 模 型 的 心 德, 那 處 又 會 即 場 提 供 工 具


> ,教 導 大 家 怎 樣 更 改 巴 士 模 型 的 路 線 編 號 及 展 出


> 經 過 改 裝 的 巴 士 模 型.


>


IVE教 這 些 東 西 的??

>


>


> 其 中 一 些 經 過 改 裝 巴 士 模 型 相 片


> (如 果 不 可post 模 型 相,本 人 會 盡 快 移 去..)


>


> 我 諗 大 家 都 好 清 楚 當 日 既 活 動 內 容la,


> 本 來 是 次 活 動 都 希 望 有 真 實 巴 士 展 覽,不


> 過 經 過 多 番 努 力, 及 聽 聞 城 巴 今 年 也


> 未 能 向 李 惠 利 提 供 巴 士 作 展 覽 用 途 後??


> 最 終 也 放 棄 了 這 個 念 頭.


>


> 這 個 運 輸 及 物 流 學 會 open day 活 動


> 可 能 會 係TM 歷 史 中 唯 一 一 次,亦 有 機 會


> 是 最 後 一 次 在TM open day 舉 辦 的 活 動,


> 因 為 運 輸 及 物 流 學 文 憑,將 會 在 屯 門 及IVE


> 中 消 失,現 在 唯 有 辦 好 這 次 活 動


> 留 給 大 家 一 個 美 好 的 回 憶,


> 請 大 家 多 多 支 持!!


>


>


> 如 果 大 家 有 興 趣 參 觀 的 話,我 會 提 議 大 家


> 一 早 先 到 李 惠 利 看 巴 士 的 展 覽, 後 可 步 行


> 往 地 鐵 站 或 窩 打 老 道 乘3c 72x 落 旺 角 再 轉


> 66x 出 屯 公 後 第 一 個 站 落 車,便 可 直 達.


>


> 大 家 有 時 間 的 話,記 得 試 埋57m的'熱 狗'和 去


> 屯 廠 行 一 行 大 運 啦,話 唔 定 會 有 意 外 的 收 獲!!


>


> ^^提 提 你,57m轉 荃 灣 城 隧 線 返 沙 田 大 埔 上 水 有$3.5


> 折 扣a~記 得 用 八 達 通wo~!!!


>


> 記 得 以 下 時 間!


>


> 香 港 專 業 教 育 學 院 ( 屯 門 分 校 )


> OPEN DAY


>


> 1 March 2002


> 10:00 am - 5:00 pm


>


> 2 March 2002


> 10:00 am - 4:00 pm


>


> 希 望 無post 錯 版La...


>


> G544Jacky

Article 9: (Request 1)

運 輸 及 物 流 學 會 的 展 覽 只 是 講 巴 士 ?
有 冇 關 於 其 他 運 輸 工 具 及 物 流 的 資 料?

3AD 25

Article 9: (Request 2)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:
> ps:明 年TLS 要 搬 去MH開,Right?
>
> Leslie Chan

明 年.....
TM 的 運 輸 及 物 流 學 文 憑 停 辦,
MH 開 運 輸 及 物 流 學 高 級 文 憑, 80 個 位
TY 的 運 輸 及 物 流 學 高 級 文 憑 減 至80 個 位

3AD 25

Article 9: (Request 3)

修 一 修 正 唔 該
TLS,BIS今 年 都 一 如 以 往 收80
但 係 實 際 人 數 一 定 會over80(因 為withdrawal+後 補)

讀 緊 青 衣 的 人 ─ 八 號 、 九 號 到 我 地

Article 9: (Request 4)

係TLS唔 會 再 開Diploma,
但 同 時 係MH開 多 個HD 既course~~~
(冇 記 錯 掛?)

3AV50

Article D1:


龍運身 九巴心
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2745&a=1
回應/Replies:Article D2:


[貼相]JR9534@86K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2746&a=1
回應/Replies:JR9534@86K,相 片 彼 暗

鳴 謝 非 版 友&非 巴 迷 黑 仔 借 出 呢 部 咁 正 斗o既DC

LV83Article D3:


Re: [貼相] 新巴的新躉與其底 盤
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2747&a=1
回應/Replies:


|1|

> 勤 入 石 澳--- 波 子(VA63) said:


>


>


> 既 然 有 人 徵 相,咁 我 就 貼...呢 張 係 上 次 開 放 日 坐 穿 梭 車 時 影 的,新 躉 既 尾 牌 係 起 車 尾 頂


>


> ~~歡 迎 討 論~~

我 離 開 香 港 前 一 個 禮 拜 都 已 經 有3部 以 上 新 躉 上 左 色,但 係 成 個 幾 月 都 未 出 街,真 係 唔 知 攪 乜...

Article 3: (Request 1)

> 大 埔 道~新 巴3003 said:
>
> 唔 該 晒
> 請 問 這 兩 底 盤 係 咪10.3米
> 即3341L-3360L?
yes
Article D4:


Re: 數碼速遞:307全日服務(城巴篇)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2748&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> HR 1918 said:


> 唉..今 日 原 本 諗 住 又 去 捕72X豬 車,點 知 等 左 成 轉 都 冇..


> 好 彩 都 有 佢 地 影 下..-_-


>


>


> 利 蘭,正(sorry..呢 部 應 該 係109)


>


>


> 富 豪..


>


>


> Trident..


>


> 多 謝 觀 看


>


> HR 1918

三 架 車 都 好 空...希 望 過 多 幾 天 會 好 點 吧...


始 終 唔 想 真 係 試 驗 三 個 月 就 回 復 原 狀(雖 然 事 不 關 己~)

Article 4: (Request 1)

這 相 是 否 下 午 一 時 半 左 右 影0架?

Article 4: (Request 2)

> Agassi said:
>
>
> 2301係 咪12點 正 左 右 影 的?得 你 一 個 人 企 果 度?
> 我 係 車 上 見 到!

係 呀..不 過 印 象 中 影 部2301時 仲 有 另 一 個 人0係 度 影 相(不 過 佢 企0係 草 叢 度,影 完2301就 走 左)

HR 1918
Article D5:


ATR148 @ 904
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2749&a=1
回應/Replies:


|1|Article 5: (Request 1)在 未 弄 妥 D C 操 作 導 致 黑 了Article D6:


Re: 307全日服務(九巴篇)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2750&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> HR 1918 - 勤 捕'豬 車' said:


>


> 影 得 一 部,因 為 派 車 實 在 係 毫 無 驚 喜,係AV,3AV同AD,全 部


> 2+2位,坐 得 舒 服.不 速 度 就....(haha..或 者 平 均 車 齡 計,


> 佢 覺 得 比 城 巴 優 勝0卦~:) )


>


HM4161本 身 係 咩 線 掛 牌?

Article 6: (Request 1)

> 《hkbpg.com. 已 於 24-2 更 新 》 said:
>
> 您 走 寶 啦...
> 呢 班 車 上 一 班 係 城 巴 馬 年 巴 口 2301 呀...
>
但 下 一 篇 1 9 1 8 已 經 有 影 2 3 0 1 行 3 0 7 了

Article 6: (Request 2)

九 巴 個 邊 派 車 點 會 有 驚 喜?
我 估 計 是74X的 攝 車 改 用3ASV
目 出 來 的 就 去307.
Article D7:


2265 @ 962 駛出紅隧
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2751&a=1
回應/Replies:Article D8:


Re: 直版{想去聽,上去聽收音機}貼紙
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2752&a=1
回應/Replies:> Neoplan6008 JU1220 ~天 水 圍 。 輝 said:


> 早 已 消 失 在 九 巴 車 廂 內


>


> Size較 大,請 耐 心 等 候!

不 是 , 較 早 前 才 在 某 利 蘭 見 到


但 忘 記 了 那 架Article D9:


Re: 690也行紅隧?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2753&a=1
回應/Replies:


|1|

> HR 1918 - 勤 捕'豬 車' said:


>


> 唔 知 當 時 有 冇 人 真 係 以 為690改 行 紅 隧 呢?^^

似 係 私 牌 車 多


我 都 見 過690私 牌 紅 隧 去 中 環

Article 9: (Request 1)


Article D10:


Re: 綠攸攸超豪@93K?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2754&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

題 目 是 ︰ 綠 悠 悠 超 豪 @ 9 3 K

劣 作

Article 10: (Request 1)

> 澳 洲 版-九 巴3ASV3+新 巴5001 said:
>
>
> u mean this is 3ASV297?! are you sure??
一 講 綠 悠 悠 , 便 是 3 A S V 2 9 7 ?
而 且 我 是 題 目 末 段 加 了 ? ,

Article 10: (Request 2)

> G@kei.com! said:
> 我 記 得 有 人 之 前 提 過 你 - 係 綠 ‘ 悠 悠 ’ 。

是 喎 . . . 又 忘 記 了 . . .
謝 謝 提 醒
Article D11:


[貼劣相] 大興三寶
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2755&a=1
回應/Replies:S3V2@66XS3N325@66x
ES龍@66M
苗 圃 蘭@66M
L廠S3M@66
三 線 合 照
多 謝 收 看 本 人 既 劣 作


請 提 出 你 既 意 見 , 以 便 作 出 改 進 。

S3M3/DL2504Article D12:


貼:單眼3BL..DH6631
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2757&a=1
回應/Replies:已 退 役 的DH6631(3BL101)AD63Article D13:


每週七鴨--N54-N60 + 補貼N51-N53
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2758&a=1
回應/Replies:


|1|

補 貼 番:


CD 4771 (N51) :

CD 4772 (N52) :

CD 4773 (N53) :
每 週 七 鴨 :


CF 6061 (N54) :

CF 6137 (N55) :

CF 6167 (N56) :

CF 6169 (N57) :

CF 6171 (N58) :

CF 6362 (N59) :

CF 6151 (N60) :
希 望 大 家 喜 歡 , 亦 歡 迎 討 論 ^_^


*鳴 謝 板 友ES6310提 供 相 片

JF 1181 + KC 3689

Article 13: (Request 1)

> Savage said:
>
> 唔 知 有 冇 後 面 架290 o既 相 呢

我 不 知 道 後 面 的 是 AT 幾 ,
不 過 我 明 天 post 一 點 給 大 家 看 看

P.S. N 及 AT 的 相 片 都 是 板 友 ES 6310 提 供
Article D14:特見兩張:3AV82及3ASV262
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2759&a=1
回應/Replies:


|1|


AD94

Article 14: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 - DY4190 said:
>
>
> 今 朝 架3AV82好 似 行69X架 喎
> 唔 通 看 錯
唔 知WOR, 我 今 日 只 見 佢 行64M JA
Article D15:63X之替車,常客S3M20
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2760&a=1
回應/Replies:

AD94Article D16:Re: 101wallpaper!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2761&a=1
回應/Replies:> AP勿 用-58M said:


>
一 個 字 形 容 - '矇' ...Article D17:[貼相+每週便覽]JR9534@86K
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2764&a=1
回應/Replies:[貼 相]JR9534@86KISO800
加 貼[每 週 便 覽22022002-01032002]
HarryLEEArticle D18:[貼相+每週便覽]AL1@6@新廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2765&a=1
回應/Replies:[貼 相]AL1@6@新 廣 告

Article D19:成全你!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2766&a=1
回應/Replies:> BigHead said:


> 近 來,板 友 經 常 貼 出 很 多 經 典 的 舊 中 巴 相.這 真 ??我 們 的 福 份.小 弟(相 信 其 他 版 友 亦 ??真 ??十 分 喜 歡 這 些 正 相.


> (貪 心 的)小 弟 希 望 各 位 大 俠 能 貼 出 更 多 經 典 的 舊 九 巴 相,共 同 分 享,造 福 本 版.望 能 成 全 小 弟 的 願 望.


>


> ^______^


>


> BigHead

The interior of the first generation 3-axle busThe interior of the first generation low entrance busAdolfArticle D20:[貼相] 自己(VA63)尋日行905,仲係中巴 牌布^_^
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2768&a=1
回應/Replies:相 信 而 家 都 冇 咩 幾 何 會 幾 到 有 紅 底 白 字 既 牌 布,仲 要 係 原 裝 中 巴 款 式^_^,真 希 望 新 巴 可 以 一 直 保 留 呢 套 牌 布!!
在 此 多 謝 石 澳 人Eric & Fast 通 知 小 弟Article D21:Re: 超豪一架
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2769&a=1
回應/Replies:> 東 風11型 said:


> 3ASV253 KG4600


>

1)車 頭 太 反 光


2)車 身 黑 了


3)大 頭


我 建 議 你 不 要 在 這 個 位 置 影 相,因 為 有 些 少 陰 陽 色Article D22:老麥老虎…
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2770&a=1
回應/Replies:無 聊 相 一 張 …(較 光 左)GL1489Article D23:[超劣作+此情不再]貼自己,城記蛇年巴2500@10
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2772&a=1
回應/Replies:~~按 圖 可 放 大 圖 片~~☆ 請 評 分 ★


☆ 歡 迎 討 論 ★


㊣FASTArticle D24:2301行307相4張
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2773&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

朝 早2301首 航中 環 碼 頭 開 出, 最 後 的2301
九 新 合 照
CK

Article 24: (Request 1)

原 來 今 朝 見 到 係 您...
今 日 您 唔 駛 返 學?

Article 24: (Request 2)

> 大 埔 道~ASV41 with Yo Yo^^ said:
>
>
> 0夷!!當 時 我 都 有 影 呢 張 合 照0波!!
> 我 係 穿 黑 色 風 褸 加 米 色Cap帽0架!!

見 過.

Article 24: (Request 3)

> BENZ 20. 忍 無 何 忍!!! said:
>
> 請 問 2301 幾 點 到 中 環 碼 頭?
>
> BENZ 20

大 概4:30左 右 吧 , 不 太 記 得.

CK

Article 24: (Request 4)

> HU6455 said:
>
> 唔 係, 應 該 係4:10左 右 到, 5:00開.

臨 開 車 前,肥Paul現 身!!

Article 24: (Request 5)

> CK Tse @ 72 72x 307 said:
>
> 咦, 那 個 是?有 上 車 嗎??

No,he by a AV(HM4161) after 2301,I also have by the AV.
Article D25:Re: 3ASV278@276A@荒蕪地帶
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2774&a=1
回應/Replies:


|1|

> ctb969 said:


>


>


> ~~歡 迎 討 論~~


>


> ctb969

唔 係 好 荒 蕪JA WOR

Article 25: (Request 1)

荒 蕪 ? 是 「 明 日 之 城 」 才 對 呀 。

AD262/AP64
Article D26:307之初夜
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2775&a=1
回應/Replies:


|1|

六 點 鐘 係 銅 鑼 灣 放 工 即 出 中 環 ,


攝 307 之 初 夜 相 4 張 。 多 多 指 教 ~~
110
106
AV435
AD???-HB8579
Chris Cheng

Article 26: (Request 1)

AD303 。

P.S. 曾 搭 過 這 個 行 373 啊 。

AD262/AP64
Article D27:1427@914
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2776&a=1
回應/Replies:1427@914
歡 迎 討 論Article D28:一日一中巴:DL14@601
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2777&a=1
回應/Replies:DL14@601
歡 迎 討 論Article D29:貼相:ATR278 JT4785@98D
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2778&a=1
回應/Replies:ATR278 JT4785@98D
歡 迎 討 論Article D30:貼相:S3BL470 GB2444+S3N258 EV806
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2779&a=1
回應/Replies:S3BL470 GB2444+S3N258 EV806 @ 98A歡 迎 討 論Article D31:貼相:3ASV221 KF6062 @ 59M
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2780&a=1
回應/Replies:3ASV221 KF6062@59M歡 迎 討 論Article D32:[試貼]AL1@118
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2781&a=1
回應/Replies:

~歡 迎 討 論~Article D33:AL1-手繪版
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2782&a=1
回應/Replies G劣 圖 也......
意 見 歡 迎Article D34:Re: 29M 用亞記10.6米 Trident
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2783&a=1
回應/Replies:


|1|

> 62X車 王 S3BL438 (FU6538) said:


>


>


> 討 論o下 la


> S3BL438

不 錯 不 錯,但 係 有 少 少 矇 。

Article 34: (Request 1)

> 大 埔 道~新 巴3003 said:
>
> 上 星 期 朝 早 返 科 大 時
> 都 見 過ATS行29M
> 唔 知 係 咪92攝 車?

依 部 係23M掛 牌 ,
不 是92攝 車
Article D35:1657 @ 113
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2784&a=1
回應/Replies:Article D36:Re: 巴迷至愛.容小姐與英國巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2785&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 橙 色 快 速 E22A Rapid said:


> 來 源:新 報(25/2/2002)


>


>


>


> 單 睇 張 相 無 乜 特 別,不 過 睇 睇 身 後 面...


> 一 架Trident...唔 錯,不 過 唔 知 係 邊 公 司 的Trident?

Connex - Closely connected to your world!

Article 36: (Request 1)

Connex Dennis Trident, this bus was worked on route 3 (Oxford Circus-Crystal Palace).

When I saw this picture, the logo has been changed, some bus doesn't changed yet

Article 36: (Request 2)

> 大 埔 道~ASV41 with Yo Yo^^ said:


>


> Connex

提 起Connex, 這 間 公 司 在 世 界 各 地 都 有


不 少 分 公 司 。 以 下 就 是 其 中 一 間 ﹕

http://www.connexwa.com.au/
Article D37:KJ802@259D@屯中
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2786&a=1
回應/Replies:

多 謝 觀 賞~:p

整 多 張GK9141@61X@屯 中 先~


Article D38:通宵特別線數貼~
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=2787&a=1
回應/Replies:


|1|
2|N43~~

3N177~
N87~~

3BL33~
3BL145~
3N124~
N60~~

3AD-HR9801~
N102~~

AD339~
N112~~

AS19~
~謝 謝 觀 賞~


FV6840

Article 38: (Request 1)

> Xero said:
>
> 好 正 啊...
> 一 批 我 影 唔 返 而 且 亦 都 無 辦 法 影 的 相...

唔 怕wor
出 年 仲 有 好 多

Article 38: (Request 2)

> Xero said:
>
> 不 過 我 唔 會 去 影...
> 一 個 字 : 懶
> 況 且 我 無 腳 架 , 點 講 都 係 麻 煩

咁 又 係...
我 年 年 都 話 影,但 年 年 都 冇 去....
又 係 ??個 字:懶