20011228
巴士舊文--2001年12月28日


Article A1:


被遺忘的巴士
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=391&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

(內 文 大 部 份 與 電 牌 有 關,我 想 貼 在 二 板 算 合 格)

有 些 巴 士 日 日 在 我 們 眼 前 出 現,但 他 們 好 像 被 遺 忘 的 一 群:

九 記 的AP1-20:大 部 份 的 電 牌 仍 未 更 新,打 出 的 字 體 與 其 他
的 電 牌 車 完 全 不 同;還 有,此 批 車 不 知 何 解 仍 未 裝 上 路 訊 通
(在 此 不 討 論 它 的 好 與 壞)

新 巴 的LA24:可 能 工 程 部 唔 記 得 佢 個 電 牌,所 以 現 在 仍 只 懂
打 出'筲 箕 灣','我 有 八 達 通'等 舊 款 顯 示.

九 記 部 份 窄 位 躉/都 普 電 躉: 今 時 今 日 都 冇 裝 上 轆 軨 的 蓋.

以 上 的'缺 憾'並 未 有 對 車 務/乘 客 造 成 不 便,只 是 一 點 小 題 大 造
罷 了.歡 迎 大 家 討 論!

Article 1: (Request 1)

> 普 通 巴 士 乘 客K. H. Law said:
>
> 想 問 問 打 出'筲 箕 灣'係 邊 條 路 線?
> 如 果o個 條 路 線o既 總 站 已 經 搬 左,
> 對 一 些 普 通 巴 士 乘 客{如 小 弟},
> 的 確 會 帶 來 不 便.
>
>
> '筲 箕 灣'o既 問 題 可 能 會 對 乘 客 造 成 不 便 呢

我 諗 佢 想 講720...

Article 1: (Request 2)

係 呀!因 此 車 多 數 行720,所 以 說 漏 了.對 不 起!
Article A2:


Re: T1 should charge $6-$7
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=392&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> u.best said:
> I think if T1 charge $6-$7
> It can attract more passengers
>
> Still charge higher than nominal route
> because it can ensure not too many passengers
> take it and become other B1---always full
用3ASV300-500 or AMN HK$6 都o.k., 用AM HK$4 都 太 多!

Article 2: (Request 1)

> 對 遊 客 來 說, 用 新 車 和 用 AM 有 乜 分 別?

我 個 人 認 為 做 tour 更 加 應 該 用 三 菱 ,
那 會 用 低 地 台 巴 士 觀 光 ?

Article 2: (Request 2)

地 台 越 高 越 好. 因 為 可 以 望 遠 一 點.

Article 2: (Request 3)

> DL said:
> 呢 條T1九 巴 都 無 乜 誠 意 去 做 啦!等 摺 而 已!
>
> DL

閣 下 講 得 好 有 道 理 , 但 根 據 收 費 等 級 表 , 此 旅 遊 線 確 係 收 $9.40 無 多 無 少

九 巴 可 以 做 的 就 係 降 低 全 日 套 票 的 價 錢 ( 我 認 為 收 $15 啦 )
Article A3:


飛機車頭?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=393&a=1
回應/Replies:甚 麼 是 飛 機 車 頭??
巴 士 在 甚 麼 時 會 形 成 飛 機 車 頭??Article A4:


Re: LV復活
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=394&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> 上 村 人ATR144 said:
> 昨 天 聽 到 一 名 新 巴 司 機 說 出 年LV會 行91,94,95
> (但 是 大 家 想LV復 活 的 可 能)

雖 然 我 都 好 想 雞 車 出 返 黎 行 ,
但 睇 怕 就 冇 咁 既 可 能 性 。

Sherman

Article 4: (Request 1)

> 前 新 巴88線 常 客2001 said:
>
> 我 個 人 覺 得 這 個 可 能 性 並 不 大 , 目 前 在 新 巴 手 上 的LV好 像
> 只 有LV24同LV30, 而LV24亦 只 是 單 層 車 , 新 巴 若 真 的 要LV
> 重 出 江 湖 , 對 巴 士 迷 來 說 可 能 是 好 事 , 但 對 乘 客 或 南 區 乘
> 客 來 說 , 簡 直 是 噩 夢 。
> 如 果 真 有 其 事 的 話 , 我 倒 想LV30再 行 走81號 呢 !

如 果 係 要 行 做 乜 要 等 雞tong晒 至 黎 話 行??

Article 4: (Request 2)

> LA22 said:
>
> 大 家 不 可 以 否 定 這 可 能 性, 試 想 想,
> 九 記AP行104這 些 荒 謬 的 傳 聞 結 果 也
> 原 來 是 真 的, 反 正 新 記 有 時 也 喜 歡 試
> 些'小 玩 意', 加 上91、94、95這 些 都
> 是 南 區 著 名 的 熱 狗 路 線, 還 有 新 記 有
> 時 很 愛 滿 足 巴 士 迷 的 要 永, LV重 出 江
> 湖 也 還 有 一 線 生 機 。^_^
>
> (有 些 人 一 定 會 說 我 這 樣 很 無 聊, 但LV
> 重 出 江 湖 的 確 是 我 希 望 見 到 的 事 。)

如 果LV復 出,不 如ML81,SF3,LF26,DS1都 復 出la

不 如 開 新 巴 和 九 巴 一 條 線 給 熱 狗 行 好 過la,
唔 係d車 在 廠 到,行 得 都 變 唔 行 得

Article 4: (Request 3)

請 問 你 們 所 講 的ML81,SF3,LF26及DS1放 在 那 裡?

Article 4: (Request 4)

Two CD2198 on the Road??

NWFB 5083(CD2198)
DS1(CD2198)???^__^

Article 4: (Request 5)

> G------ said:
> D司 機 吹 水 唔 抹 嘴,你 又 會 信

如 果 係 話 重 新 用LV的車 牌,咁 我 都 信...~

Article 4: (Request 6)

> 康 偈 豪CTB#900 said:
>
> 新 巴 仲 有 幾 多 部 雞o係 手 ? 其 實 雞 雞 我 諗 會
> 比DM受 歡 迎 , 始 終 佢o地 好 力o的 嘛 。^_^
>
> 康 偈 豪900

兩 部 咋(LV24, LV30)
俾 我 一 定 唔 信 啦
你 估 真 係 得 咩
佢 地 出 黎 行 返
新 巴 就 一 定 俾 人 地 話 唔 環 保
甚 麼 光 榮 引 退 都 係 得 個 講 字

Article 4: (Request 7)

咁 又 係 , 真 係 好 懷 念o的 雞 雞 !@o@

康 偈 豪900
Article A5:


Re: 問AL93的掛牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=395&a=1
回應/Replies:> 巴 士 迷 熱 門 站 網 主 ATS59 said:
> 如 題.而 家 係 乜 廠?

L廠

> ATS59Article A6:


[板務]致各站友,請停止於本板張貼與巴士 無關的內容
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=396&a=1
回應/Replies:致 各 站 友 , 請 停 止 於 本 板 張 貼 與 巴 士 無 關 的 內 容 ,
尤 其 是 討 論 其 他 站 友 行 為 的 文 章 。

如 要 討 論 其 他 站 友 , 請 私 下 聯 絡 及 解 決 , 不 要 浪 費
網 站 的 空 間 。

如 要 投 訴 本 人 有 關 停 板 決 定 的 , 請 到 一 板 張 貼 。

如 有 再 於 此 板 張 貼 與 巴 士 無 關 的 文 章 , 將 被 禁 止 貼 文 權 一 段 時 間 。

3AD46Article A7:


Re: 3ASV288
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=397&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 愛 上 攝 影-AV212 said:
>
> 270-KH3665
> 271-KH3978
> 272-KH3978
> 273-KH3995
> 274-KH4265
> 275-KH4339
> 276-KH????
> 277-KJ553
> 278-KJ622
> 279-KJ658
> 280-KJ802
> 281-KJ????
> 282-KJ1708
> 283-KJ1797
> 284-KJ2840
> 285-KJ????
> 286-KJ1974
> 287-KJ2052
> 288-KJ????
> 289-KJ2179
> 290-KJ2943

3ASV288--KJ 2078

Article 7: (Request 1)

> 屯 碼 大 家 庭 - Kingcute 59M said:
>
>
> 3ASV290 - KJ 2343

THANK YOU 各 位^_^ ^_^ ^_^
AH HIN

Article 7: (Request 2)

> Elvis said:
>
> 274-KH4265
> 275-KH4399
>
3ASV275車 牌 是KH4339
Article A8:


Re: 找尋77k現時掛牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=398&a=1
回應/Replies:


|1|

> JF 1181 + KC 3689 said:
>
> 上 水 廠:
> DF 2474
> DE 5729
> DE 8232
> DC 9288
>
> 元 朗 廠:
> DE 8819
> EH 5154
> DC 9418
> DE 8779
>
> *DF 1103 據 知 已 甩77K
> *EH 5154 代 日 前 撞 毀 的 EH 4891
> *DE 2717 本 為 元 朗 廠 掛 牌,
> 但 於 EH 4891 撞 毀 當 日 亦 告 撞 毀,
> 相 信 已 經 退 役
>
> 所 以 現 在77K只 有8架 車
>
> JF 1181 + KC 3689

仲 有DE8858。

Article 8: (Request 1)

> DB 7311 @ 53 said:
>
> DE 8858 是 DE 8779 前 車.
> DE 8779 是 元 朗 派, 但 未 必 是 元 朗 廠 車.

M55 DF2472 係 DE8819 後 車 , 亦 係77K掛 牌 之 一 。
DE8779係 元 朗 廠 二 車 , 唔 係 上 水 廠 。
Article A9:


Re: 今日2800有冇出?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=399&a=1
回應/Replies:> JF 1181 + KC 3689 said:
> 請 問 今 日2800有 冇 出?
> 另 外 請 問 在 堅 尼 地 城 影 好,還 是 北 角 影 好?


on rt.90C today!! i saw it @ Queen Road East at 6:20pmArticle A10:


Re: 龍記A41往沙田方向 顯示甚麼?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=400&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> 巴 士 迷 熱 門 站 網 主 ATS59 said:
> 更 正:顯 示 甚 麼 地 點?
> Thx
>
>
> ATS59牌 箱:龍 運 巴 士
下 面 插 牌:愉 翠 苑

Article 10: (Request 1)

> LA22 said:
> 那 麼 龍 運 #301 (JV7629)的 電 子 路 線 牌
> 有 沒 有 更 新A41的 顯 示? 還 有, 為 甚 麼 沒
> 有 轉 用 細 字?

會 唔 會 係 因 為 龍 運 同 九 巴 係 分 開 獨 立 運 作,
所 以set電 牌 呢d 0野 由 龍 運 自 己 攪 番?

Article 10: (Request 2)

> 沙 田 墟~HA6739 said:
>
>
> 牌 箱 有 時 都 會 搞 去 沙 田 ( 圓 洲 角 )

普 通 版 龍 躉 有 時 仲 會 攪 白 牌
Article A11:


Re: 九巴邊D路線有Man椅超豪做掛牌?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=401&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> 雨 夜 屠 夫AMN7 said:
> 九 巴 邊D路 線 有Man椅 超 豪 做 掛 牌?
>
3ASV175 3D
3ASV180 107
3ASV184 107
3ASV187 107
3ASV199 27
3ASV214 59X
3ASV220 59X
3ASV221 59X
3ASV231 59X
3ASV235 260X
3ASV256 1
3ASV267 98A
3ASV269 98A
3ASV271 K
3ASV273 U
3ASV274 U
3ASV275 K
3ASV284 U

Article 11: (Request 1)

(K)1, 3D, 7, 27, 98A, 107
(U)59X

Article 11: (Request 2)

> AlexHo said:
>
> 269C

269C ?
九 龍 灣 廠 掛 牌 車 只 有 5 輛 超 時 代 及 2 輛 丹 尼 士 。

Article 11: (Request 3)

> -AP9 --日 星 BARCA- said:
> 269C 有o羊?
> k定u?

269C哪 有?超 豪 也 沒 有

Article 11: (Request 4)

Rt.1、7、27、59X、107、260X

~B7R‧#396~
Article A12:


過期消息: 嶼巴新線 36P
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=402&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

由2001年12月21日 起, 嶼 巴 開 辦 往 來 東 涌 市 中 心 至 竹 篙
灣 的36P巴 士 線, 途 經 小 蠔 灣, 袛 於 平 日 行 走.

東 涌 市 中 心 開: 經 達 東 路, 富 東 街, 翔 東 路, 深 豐 路,
翔 東 路, 竹 篙 灣 地 盤 通 道.

竹 篙 灣 開: 經 竹 篙 灣 地 盤 通 道, 翔 東 路, 深 豐 路, 翔 東
路, 富 東 街, 達 東 路, 順 東 路 及 達 東 路.

東 涌 市 中 心 開: 0730, 1215, 1800
竹 篙 灣 開: 0755, 1240, 1825
(假 日 停 開)

全 程 收 費 $7.00
- 小 蠔 灣 往 竹 篙 灣 $3.00
- 小 蠔 灣 往 東 涌 市 中 心 $4.00

Article 12: (Request 1)

小 蠔 灣 至 東 涌 市 中 心 係 雙 向 分 段 的

Article 12: (Request 2)

以 下 是 嶼 巴 網 頁 已 經 有36P資 料 下 載:

嶼 巴36P

Jason Lee

Article 12: (Request 3)

> ‧__‧1005 said:
>
> 竹 篙 灣 開 左 拿 ?
> 佢 係 唔 係 未 來 去 老 鼠 樂 園 的 主 要 通 道 ?


36P開 辦 目 的 係 方 便 往 竹 篙 灣 返 工 的 地 盤 工 人
Article A13:


Re: 兩部退役3BL往上村
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=403&a=1
回應/Replies:


|1|

> Elvis said:
> 今 天 在 博 愛 有 兩 部 退 役3BL由 元 朗 公 路 上 水 方 向 ,
> 前 往 上 村 , 相 信 是 去 「 湯 」 了
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>

一 架 係(DH8572?),另 一 架 係3BL93(DH6570)!

Article 13: (Request 1)

> EK706 said:
>
> 究 竟 是3BL122 - DH8672還 是3N89 - DD8572?
> 前 者 已 改 為 訓 練 車!
> EK706

一 架 係3N89(DD8572),另 一 架 係3BL93(DH6570).
所 以 係 一 部 退 役3BL及 一 部 退 役3N往 上 村.

至 於3BL122(DH8672)前 者S廠 車,
現 已 改 為 訓 練 車,泊 在U廠!
Article A14:Re: 下列道路應否劃設巴士專線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=405&a=1
回應/Replies:> 龍 騰 在 竹 園 said:
> 這 篇 文 我 都 不 知 是 否 算 作 巴 士 運 作?
> 但 尚 算 有 關,故 貼 於 二 版.
>
> 1. 九 龍 灣 段 觀 塘 道(牛 頭 角 下 ?h 對 開)北 行 慢 線,
> 因 為 在 繁 忙 時 間 有 大 量 巴 士 排 隊 埋 站,建 議 在 慢 線
> 劃 設 巴 士 專 線,並 把 介 乎 常 怡 道 天 橋 至 牛 頭 角 道
> 天 橋 之 間 一 段 觀 塘 道 的 中 間 分 隔 帶 花 槽 拆 除,
> 改 劃 為 北 行 第 四 行 車 線.

睇 怕 劃o左 埋 線 做 巴 士 線 都 冇 乜 用, D巴 士 都 係 會 排 晒 隊.
如 果 真 係 擴 闊 至 四 線, 不 如 埋 邊 兩 線 同 開 邊 兩 線 用 石 壆
分 開, 埋 邊 做 支 路 比 巴 士 用, 開 邊 就 行70km/h, 咁D巴 士
反 而 可 以 用 埋 第 二 線.

不 過 如 果 拆o左 而 家 個 花 槽 同 上 邊D樹, 汽 車 噪 音 會 大o左,
又 唔 環 保, 肯 定 比 人 反 對, 諗 都 唔 駛 諗.

> 2. 打 通 銅 鑼 灣 怡 和 街 東 行 與 告 士 打 道 北 行 的 交 界
> (樂 聲 大 廈 外),以 容 許 車 輛 由 怡 和 街 東 行 左 轉 入
> 告 士 打 道 北 行,但 只 限 巴 士 使 用,以 便103,170,N170
> 及N182往 九 龍/沙 田 方 向 簡 化 行 車 路 線,而103,170及
> N170可 在 告 士 打 道 皇 室 大 廈 外 及 京 士 頓 街 設 站,取 代
> 高 士 威 道 及 興 發 街 分 站.

嘩! 個 左 彎 都 好 難 轉 喎, 而 且 告 士 打 道 同 糖 街 個 路 口 好
窄, 而 家D車 由V-Mix出 告 士 打 道 都 要 斜 斜 地 咁 行, 仲 要
比D小 巴 阻 住 個 路 口, 大 巴 應 該 行 唔 到.Article A15:九巴除夕特別巴士服務
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=407&a=1
回應/Replies:為 方 便 市 民 於 十 二 月 三 十 一 日 外 出 , 九 巴 加 設 特 別 路 線 及 加 強 部 份 路 線 服 務 。 詳 情 如 下 :


路 線     出 發 地 點        延 長 時 間 至

1     尖 沙 咀        1 : 30 am

1     竹 園         12 : 40 am

1A     尖 沙 咀 碼 頭      1 : 45 am

1A     中 秀 茂 坪       12 : 40 am

2     尖 沙 咀 碼 頭      1 : 35 am

2     蘇 屋         12 : 50 am

3B     紅 磡 碼 頭       1 : 05 am

5     尖 沙 咀 碼 頭      1 : 34 am

5     彩 虹         12 : 54 am

5C     尖 沙 咀 碼 頭      2 : 00 am

5C     慈 雲 山 ( 中 )     1 : 10 am

6     尖 沙 咀 碼 頭      1 : 19 am

6     美 孚         12 : 37 am

6A     尖 沙 咀 碼 頭      1 : 35 am

6A     荔 枝 角        12 : 50 am

8A     黃 埔 花 園       1 : 16 am

12A     黃 埔 花 園       1 : 30 am

15     紅 磡 碼 頭       1 : 30 am

15     藍 田 ( 北 )      12 : 45 am

26     尖 沙 咀 ( 東 )     1 : 54 am

26     順 天         12 : 50 am

28     尖 沙 咀 ( 漢 口 道 )   1 : 22 am

28     樂 華         12 : 40 am

30X     黃 埔 花 園       1 : 30 am

35A     尖 沙 咀 ( 東 )     1 : 00 am

58X     旺 角 火 車 站      1 : 40 am

58X     良 景         12 : 30 am

59X     旺 角 火 車 站      1 : 40 am

59X     屯 門 碼 頭       12 : 20 am

63X     佐 敦 道 碼 頭      1 : 30 am

63X     天 慈         12 : 30 am

67X     旺 角 火 車 站      1 : 30 am

67X     兆 康         12 : 15 am

80M     九 龍 塘 地 鐵 站     1 : 30 am

81K     新 田 圍        12 : 45 am

81K     穗 禾 苑        1 : 15 am

82M     九 龍 塘 地 鐵 站     1 : 30 am

87K 特 別 線  大 學 火 車 站 往 利 安   2 : 00 am

88M     九 龍 塘 地 鐵 站     1 : 30 am

98C     坑 口 ( 北 )      11 : 50 pm

98C     美 孚         12 : 50 am

98D     坑 口 ( 北 )      12 : 05 am

98D     尖 沙 咀 ( 東 )     1 : 00 am

212     黃 埔 花 園       1 : 30 am

215X    藍 田 ( 廣 田 村 )    12 : 05 am

215X    九 龍 地 鐵 站      1 : 00 am

234X    尖 沙 咀 ( 漢 口 道 )   1 : 00 am

238X    中 港 碼 頭       1 : 00 am

248M    青 欣         1 : 00 am

248M    青 衣 機 鐵 站      1 : 10 am

249M    青 衣 機 鐵 站      1 : 10 am

289K    大 學 火 車 站      1 : 20 am

296C    尚 德         11 : 35 pm

296C    深 水 步 ( 東 京 街 )   12 : 50 am

297     紅 磡 碼 頭       1 : 00 am

603     藍 田 ( 北 )      1 : 00 am

603     中 環         1 : 40 am

693     尚 德         11 : 40 pm

693     中 環 ( 交 易 廣 場 )   1 : 00 am

968     元 朗 ( 西 )      12 : 20 am

968     銅 鑼 灣 ( 天 后 )    1 : 30 am

    

    

    

二 零 零 二 年 一 月 一 日 特 別 通 宵 路 線 :N106  黃 大 仙 <--> 小 西 灣 ( 藍 灣 半 島 )

N601  德 立 街 巴 士 總 站 往 中 秀 茂 坪

N619  順 利 <--> 中 環 ( 港 澳 碼 頭 )

  

     

    

路 線 14、98D、112、116、N118、N121、N122、N216、N241、N260、N269、N271、N281、601、N691及693會 加 強 服 務 。路 線 N269( 由 天 慈 開 出 ) 會 提 早 於 12:00 am 開 出 頭 班 車 。ATR234~116Article A16:城巴新聞稿:城巴除夕特別服務及交通安排
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=408&a=1
回應/Replies:以 下 是 城 巴 新 聞 稿:

特 設 通 宵 巴 士 服 務

特 設 通 宵 隧 道 巴 士 服 務/延 長 服 務 時 間

加 強 現 有 路 線 服 務/改 道 措 施

Jason LeeArticle A17:九巴新聞稿:九巴三條特別線,方便市民渡佳節
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=409&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

以 下 是 九 巴 新 聞 稿:

九 巴 三 條 特 別 線 , 方 便 市 民 渡 佳 節

Jason Lee

Article 17: (Request 1)

> DB 7311 @ 53 said:
>
> 為 何 60X 不 加 班 行 走?

放 心 喎..無 提 到 既 路 線 必 有 加 班 車 行 走.
正 如 平 安 夜 個 晚,60x都 話 無 加 班 車 架..
凌 晨 兩 點 三 仲 見 到 架MAN入 緊 屯 門
小 弟 都 比 佢 玩 死 啦..又 話69X無 加 班 車..
咪 落 美 孚 轉n269(至 少 抵 過n68),點 知
我 個fd 打 黎 話 兩 點 幾 仲 有69x搭..
但 係 美 孚 頂 閘..~
差 唔 多 走 啦..三 點 九 係 天 耀 對 出..
仲 有 一 架69x返 緊 入 去..
去 到 朗 天 路,仲 有 架63X(熱 狗)..
所 以 放 心..實 有 車 搭..但 係 班 次 就 唔 知 幾 多 分 一 班.
建 議 閣 下 都 搭 去 美 孚 乘 搭n260..
至 少 好 過n269凌 晨 兩 點 半 都 要 頂 閘 返 入 去..慘!

Article 17: (Request 2)

呢 d 唔 係 加 班 車 黎 架, 而 係 因 為 佐 碼 塞 車 先 會 遲 咁 多.
一 入 一 出 比 平 時 遲 個 幾 兩 個 鐘 都 唔 出 奇 既.
如 果 唔 塞 車 就 應 該 冇 咁 夜 喇

Article 17: (Request 3)

平 安 夜 晚 28 尖 沙 咀 尾 車 開 1.22 am ,
但 就 本 人 所 見 , 在 1.30 am 仍 有 28 在 機 隧
私 出 尖 沙 咀 做 28 。

就 當 晚 所 見 , KD2767 做 完 23M 後 亦 被 拉 往
支 援 28 。

Article 17: (Request 4)

大 時 大 節 咁 多 人 出 去 玩, 如 果 九 巴 真 係 跟 足 通 告 果 個
尾 車 時 間 表 開 完 車 就 收 檔, 實 有 大 把 人 冇 車 搭. 到 時
俾 人 投 訴 起 上 黎 絕 對 唔 係 好 似 平 時 果 D 碎 料 咁 簡 單.
Article A18:Re: 問以下路線
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=410&a=1
回應/Replies:


|1|

> GY6811&KF8311 said:
> 請 問64K.276,276A,276P,261 有 冇 上 水 廠 派 車.有0既 話 又 係 咩 車??
> 另 問270A,278X 有 冇 兩 味 車(U depot only)

276A 上 水 廠 掛 牌 車
AP JY710,JY850,JY952,JY966,JY1065

276P 上 水 廠 掛 牌 車
AP JS4756,JS4991,JS6058

上 水 廠 270A 無 蛇 車,上 水 廠 278X 則 有
十 二 部 蛇 車,全 為 AD 及 3AD.


Tonio Tse

Article 18: (Request 1)

261有 兩 部 係 上 水 廠
分 別 是:GJ5216及GJ5913
這 四 位 司 機 全 部 長 早 夜 的

金 魚 字
Article A19:>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=411&a=1Re: 問報站機
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> GY6811&KF8311 said:
> 如 果 一 條 線 加 站 或 改 站 或 改 總 站,報 站 機 會 否update
> 資 料???

如 果 未update資 料,
司 機 通 常 做 法 係 去 到 新 加 分 站 前 就 熄 機,
過 左 個 站 就 開 番 報 下 個 站,
即 使 係 減 左 個 站 都 可 以SKIP左 個 站 姐.

Article 19: (Request 1)

> 唔 會 ─ ─ 得 閒 搭 搭 238X 出 九 龍 。

但 269D 由 天 中 搬 往 天 富 有 改 資 料 。

Article 19: (Request 2)


如 果 仲 未update的 話 便 關 機 不 用

Article 19: (Request 3)

> JS3684/GL4039 said:
>
> 89X 沙 田 方 向 在 駕 駛 學 院 附 近 加 站 幾 個 月
> 但 報 站 機 一 直 未 加 回 有 關 資 料 , 不 過 報 站 機
> 仍 然 使 用 。

仲 有 個 站 明 明 寫 住 叫 牛 頭 角 地 鐵 站 , 個 報 站 偏 要 話 係 創 記 之 城 。

Article 19: (Request 4)

> GY6811&KF8311 said:
> 咁 所 以264M 加0左 咁 多 站,0個 報 站 機 都 會 加 返 果d站?

264M 加 0係 青 衣 西 路 加 0左 三 個 站, 以 及 0係 元 朗 大 馬 路 減 0左 2 個 站 以 來, 報 站 機 從 未 update 過!
所 以 有 D 司 機 係 唔 禁 報 站 0既.

Article 19: (Request 5)

如 果 唔 加 番D新 站 落 部 機 度, 用 起 上 黎 就 會 怪 怪 地
司 機 要 數 番 邊 個 站 唔 噤 掣/要 噤 掣, 否 則, 早 噤 報 站 掣 便 名 不 副 實
所 以, 未update應 該 要 熄 機
Article A20:Re: 新巴舊超豪電牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=412&a=1
回應/Replies:> TL said:
> 最 近 見 到 舊 一 批 既 新 巴 超 豪 頭 牌
> 顯 示 得 越 黎 越 唔 清, 睇 到 人 地 眼 都 花 埋,
> 好 多 時 要 駛 到 好 近 先 睇 到 佢 寫 乜,
> 但 係 其 他 舊 過 佢 既 車 又 冇 咁 嚴 重,
> 都 唔 知 新 巴 呢 批 車 搞 乜 鬼 呢,
> 有d佢o係 頭 牌 貼 將 軍 澳 廣 告 既,
> 只 貼 剩 電 牌 位 置 既, 我 覺 得 好 似 仲 嚴 重 添.

唔 洗 玻 璃 同 埋 電 牌 積 塵 就 係 睇 唔 到0既 原 因 喇
即 使 係 加 強 照 明 , 情 況 只 略 會 改 善Article A21:路線建議: 212M 維港灣 -- 佐敦地鐵站 (循 環線)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=413&a=1
回應 eplies:


|1|
2|
3|

維 港 灣 開: 經 海 帆 道, 櫻 桃 街, 海 輝 道, 深 旺 道, 櫻 桃
街, 大 角 咀 道, 迴 旋 處, 海 泓 道, 麗 翔 道, 渡 船 街, 佐
敦 道, 彌 敦 道, 眾 坊 街, 上 海 街, 甘 肅 街, 欣 翔 道, 海
泓 道, 櫻 桃 街, 深 旺 道, 海 輝 道 及 海 帆 道.

維 港 灣 開: 0600-2400
班 次: 10-20分
全 程 收 費: $3.80

此 線 方 便 維 港 灣 及 柏 景 灣 一 帶 居 民 往 來 油 麻 地
屆 時2E會 減 一 架 車

Article 21: (Request 1)

> 108-ADS9 said:
> 很 好 的 建 議,
> 不 過 我 想 可 否 考 慮 延 長 至 東 京 街,
> 服 務 富 昌 及 未 來 港 灣 豪 庭 乘 客.

如 要 考 慮 新 住 宅 , 港 灣 好 似 唔 多 需 要 諗 , 因 為
其 實 唔'隔 涉', 本 身 地 區 已 有2E及GMB3。

反 而 未 來 的 泓 景 台 及 隔 離 的 信 德/新 地 項 目 等 更 需 要
多D路 線 , 得32和42認 真 唔 掂 , 而 且 入 伙 期 和 港 灣 差
不 多 。

> 但 係 我 估 要 九 巴 開 新 線 都 幾 難,
> 近 幾 年217P外
> 九 龍 區 內 都 好 似 冇 開 過 新 線.

8P算 唔 算 ?

> 108-ADS9

張 大 勇

Article 21: (Request 2)

好 似 話 泓 景 臺 個 發 展 商 會 起 條 天 橋 去 荔 枝 角 地 鐵 站,
不 過 行 去 都 要 幾 耐.另 外o個 度 仲 有 一 個 私 人 參 建 居 屋
地 盤,不 過 起 唔 起 都 成 問 題.

其 實 泓 景 臺 附 近 將 來 會 唔 會 有 巴 士 總 站?如 果 有,將 大 部 份
以 東 京 街 作 總 站o既 路 線(如12,12A,18,212,914)延 長
至 該 處 便 可 了(相 信 唔 會 行 多 好 多 路o者).

純 粹 個 人 意 見.

Article 21: (Request 3)

原 來 如 此,
我 都 很 少 去 大 角 嘴,
所 以 其 實 唔 係 太 清 楚:)
題 外 話:
唔 知 九 龍 區 路 線 如 果 其 他 巴 士 公 司 申 請 開,
有 冇 可 能?
>
>
> 8P算 唔 算 ?
又 係 窩!
108-ADS9
Article A22:Re: 兩則屯門搬站消息
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=414&a=1
回應/Replies:


|1|

> EH3350 said:
> 1.66,66M,961因 西 鐵 工 程,在 恆 威 工 業 大 廈(近 建 安 輕 鐵 站)的 站,由 明 日(十 二 月 二 十 九 日)起,移 後 約100米,中 國 染 廠 門 外!
>
> 2.868屯 中 總 站 己 遷 往 某 韓 國 料 理 門 外(即 屯 中 站 尾)!

868 總 站 搬 了 一 段 時 間, 是 韓 明 苑 外 面(即 時 代 廣 場 門 口)。

**FW1321**

Article 22: (Request 1)

> 冷 火 張 大 勇 said:
>
> 係 漢 陽X喎 。 話 時 話 , 有 冇 幫 襯 過 ?
>
> 都 係 唔 好 離 題 : 那 個 位 落 客 其 實 會 唔 會 好 危 險 ?

今 日 我 先 響 那 間 韓 國 料 理 食 完 。
868那 個 站 係 上 、 落 客o架, 個 站 唔 危 險 。


**FW1321**
Article A23:Re: 234X 週六減班
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=415&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|

> 荃 灣 獨 裁 者 said:
> 來 源 : 彌 敦 道 近 西 貢 街 南 行 站 乳 豬 盤
>
> 234X 由 2001 年 12 月 30 日 起 , 週
> 六 傍 晚 尖 沙 咀 開 班 次 調 整 為 17 分 鐘 。
>
> (減 班 無 理...!?)

有 冇 搞 錯!
234X 由 旁 晚 開 始 會 勁 多 人 搭,
而 家 竟 然 話 cut 班 ?!

我 試 過 旁 晚 由 尖 沙 咀 坐 234X ,
未 到 旺 角 已 經 頂 閘!

235Fans / HT2897

Article 23: (Request 1)

即1月5日 先 減 ?

Article 23: (Request 2)

> 怪 物 said:
>
> 知 不 知 道 為 何 減 班 ?(相 信 與 KD801 無 關 吧 , 嘻 :P)
>
> --怪 物

當 然 係 「 唔 知 」 , 因 為 無 通 告 。
(另 今 日 KD4389 行 46)

Article 23: (Request 3)

由 今 日 開 始 ,284加 密 班 次
平 日 :3-8, 假 日 :4-10

來 源 : 沙 田 市 中 心 巴 士 總 站

P.S:
通 告 話 調 整 班 次 , 不 過 同 舊 路 線 紙 比 較
係 密 左

Article 23: (Request 4)

> 108-ADS9 said:
>
> 點 解 今 年 甘 多 沙 田 線 加 班 ?
> 108-ADS9

講 開 又 係 呀 , 尤 其 是12月19日 , 好 多 線 加 左 班 。
今 日 在 屋 企 樓 下 巴 士 站 望 一 望 個 乳 豬 盤 , 嘩 , 除 左284, 全 部 都 係 新 乳 豬 紙 。

Article 23: (Request 5)

> 救 護 員 said:
>
>
> kgbw.net兄 , 係19/11/2001呀:P
> 不 過 舊 年28/8/2000, 都 好 多 沙 田 線 改 動

係 呀 。 唔 該 呀 。
時 間 過 得 真 係 快 !

Article 23: (Request 6)

> 冷 火 張 大 勇 said:
>
> 係 咪 又 係 老 答 案 : 有 樓 入 伙 呀 ? 關 唔 關 欣 庭 軒 、 愉
> 翠 苑 事 ?
>
> 張 大 勇

好 多 線 加 班 都 同 愉 翠 苑 有 關 , 似 中 係 大 型 屋 苑 , 不 過284加 班 都 唔 會 有 關 , 似 中 距 離 都 唔 近 。

心 諗 : 如 果284經 愉 翠 苑 , 咁......

Article 23: (Request 7)

> 3AV272 (HF 2534) said:
>
> 不 過 愉 翠 苑 至 今 仍 有 六 七 座 空 置 未 賣(停 賣 居 屋 嘛),
> 有 時 經 過 愉 翠 苑 外 圍,入 面 一 個 行 人 都 無~
> 而 就 我 所 見 愉 翠 苑 的 居 民 主 要 都 只 係 搭80K,89X同281A,
> 尤 其 以 繁 忙 時 間 時 的281A最 多,
> 而 其 他 線 都 係 得 三 兩 名 乘 客 上 落 而 已
> 所 以 九 巴 其 實 唔 係 太 有 需 要 為 此 加 班(最 少 在 完 全 入 伙 前)
>
> 題 外 話:明 天 愉 翠 苑 的 百 佳 超 市 開 張 了~


而 家 既 做 法 係 , 情 願 開 多 左 車 先 , 冇 客 再cut
唔 係 又 重 演 尚 德 事 件 時 至 再 加 , 會 使 公 眾 對 九 巴 有 負 面 印 象

Article 23: (Request 8)

> 荃 灣 獨 裁 者 said:
>
> 唉 , 又 一 條 線 密 過 238M...

不 過 我 成 日 見 到284行AM時 頂 閘,
假 日 尤 甚,
同238M差 不 多 吧...

Article 23: (Request 9)

238M 無 乜 幾 多 AM 啦 喎...
係 蛇 車 三 幾 部 囉...

不 如 去 粉 嶺 睇 下 果 條 傳 說 中 全 港 最 密 既 273,
我 前 幾 日 見 佢 拖 卡 AM 但 係 兩 架 都 空 車 。
Article A24:38同42C發生什麼事?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=416&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

諸 位 板 友 , 很 久 不 見 了 , 大 家 好 嗎 ?

我 想 問 問38同42C近 來 發 生 什 麼 事 , 首 先42C的 掛 牌 冷 馬(特 別 是HF牌) , 上 星 期 開 始 不 見 了 , 只 剩HF3307 , 但 來 了HF4407同
3AV54 .

今 日38的 掛 牌 冷 馬HS9870派 到42A ,HN642同3AV54派 到42C . 今 朝 十 時 許 我 坐42C , 沿 青 山 公 路 到 黃 大 仙 所 見 , 38連 開5架 熱 狗
, 一 架 冷 馬 都 不 見 , 38發 生 什 麼 事 ?

另 問38同42C有 什 麼 掛 牌 冷 馬 , 特 別 是42C上 次 加 班 加 冷 後 , 冷 馬 派 車 極 不 穩 定 .

---比 亞 零 一
200112281916

Article 24: (Request 1)

GN4157 已 成 為 42C K 廠 掛 牌 車 有 三 個 月 了


38 冷 馬 掛 牌 :
(L 廠)
HS8970
HS9659
(K 廠)
GN2729
GN2841
GP8003

42C 冷 馬 掛 牌 :
(L 廠)
GY8582
GY8940
HD7965
HF2593
(K 廠)
HF3307
HD199
GN4157
HF3295

Article 24: (Request 2)

> AV381 / HN8357 said:
>
> HN642甩o左38好 耐o羅
>
>
> 唔 係 加 金 丫...
> 通 常 加 金 前 幾 日d掛 牌 車 都 甩 走o西
>
> AV381 / HN8357

我 同 住 葵 盛 個 朋 友 講 , 佢 都 講 笑 咁 話 , 可 能38落 金 . 不 過 大 家 只 是 說 笑 . 42C的 情 況 都 成 個 禮 拜 , 要 加 金 都 加 左 啦...
呢 兩 條 姊 妹 線 攪 什 麼 呢 ?

恭 賀 長 宏 入 伙
---比 亞 零 一
200112281944

Article 24: (Request 3)

> AL10-今 日=/=明 日 said:
>
> 今 日243M 掛 牌GP7295 走 左 去38
> 另 外GN7815做 德 昌 大 廈 特 車

3AV342 - HD3999今 日 行42C
EK706
Article A25:Re: 討論-S3BL1退役的可能性
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=417&a=1
回應/Replies:


|1|

> AL10-今 日=/=明 日 said:
> S3BL1,DJ9765 將 於30/4/2002 到 期,
> 請 問 各 位 認 為 它 於02年 退 役 的 可 能 性 有 幾 大 呢?
>
> 我 上 兩 個 星 期 搭 過DJ9765@93M, 發 覺
> 它 的 行 車 表 現 很 差 , 引 擎 聲 粗 糙 , 上 斜 乏 力 ,
> 行 車 時 有 很 多 雜 聲 , 加 上 內 籠 非 常 殘 ,
> 比 起 一 些3BL 更 差 , 完 全 是 一 副 等 死 的 狀 態 ,
> 可 能 是 與 掛93M有 關 吧 。
> 其 實 算 起 它 已 有 十 六-十 七 年 車 齡 ,
> 故 我 認 為 它 很 有 可 能 退 役 , 做 其 零 件 儲 備 。

Worse than 3BL68(DH5585)?
DH5011 becomes the best bus on rt.93M...
ML29

Article 25: (Request 1)

很 大 可 能,因 為 九 巴 只 可 以 給18年 車 齡 就 要 退 役
Article A26:Re: 新巴5085-5089車牌
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=418&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Premacy said:
> 5085 AC 4764
> 5086 AH 4194
> 5087 KJ 3279
> 5088 KJ 4161
> 5089 KJ 3608

十 二 月 廿 八 日 淩 晨 ,5087還 在 杏 花 村 車 廠 還 未 套 上 車 牌 。

Article 26: (Request 1)

咦? 上 面 果 批 超 豪 出 左 喇?
新 巴 為 何 5087 之 後 果 批 歐 三 超 豪 用 番 K 字 頭 車 牌 咁
奇 怪?

Article 26: (Request 2)

> G@kei.com! said:
>
> 仲 有 舊 車 牌 佢 重 用 嗎?

應 該 仲 有 架
除 非 個 版 過 左 兩 年 都 無 續0者

不 過 都 唔 係 好 明 點 解ML81, LV30, DM9, DM12, DM25個 牌 唔 出 返
呢 堆 部 車 退 役 唔 夠 兩 年
個 牌 應 該 仲0係 度 架

Article 26: (Request 3)

> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:
> 行8P定2號 啊?


一 係 8P, 一 係 682...
Article A27:Re: 車身問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=419&a=1
回應/Replies:> 九 城 新 said:
> 問 題 3 個 , 請 指 點 , 多 謝 !
> 1 . 九 巴 是 否 以 後 都 不 會 再 購 入 裝 有 都 普 車 身 的 巴 士 ?

it is better to say no more production of Duple Metsec

> 2 . 點 解ATS51-100不 採 用 都 普 車 身?

I heard some boardmate said when ATS51 is born, no more DM production already

> 3 . 以 我 所 知 , 亞 歷 山 大 車 身 的 尾 燈 是 一 對 長 方 形 的 。 但 是 今 天 我 發 現 有 一 部 超 豪(3ASV), 這 部 超 豪 的 尾 燈 是 4
個 圓 形 的 。 請 問 這 是 常 見 嗎 ?

'一 對 長 方 形 的' should only be Volvo Super Olympian
others were all Tridents...may be u have mixed them up...
if u see the 尾 牌 斜 度 to define a VSO or Trident..it is not accurate anymore...u can see ATS51 vs ASV1Article A28:Re: 問黃色聯合國廣告S3BL
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=420&a=1
回應/Replies:> 聖 誕AD93‧FH5548 said:
> 請 問 部 車 是 否87k掛 牌 , 如 果 不 是 請 問 是 那 條 路 線 掛 牌 ?
>

那 是S3BL279 (DY8923), 是87K掛 牌 車

Andrew C.K. LamArticle A29:Re: 3N剩下多少 ?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=421&a=1
回應/Replies:


|1|

> 長 亨 村 長 , 臨 時 長 宏 村 長---比 亞 零 一 said:
> 各 位 :
>
> 近 來 是 不 是 很 多3N退 役 ? 我 見1A的 熱 狗 轉 了 開 龍 , 6C, 38, 42A, 42C差 不 多 每 日 都 有 三 架 或 以 上 的 十 一 米 熱 狗 攝 , 九 巴
發 生 什 麼 事 ?
>
> 兩 軸 車 退 由 十 一 米 替 ; 十 二 米 車 退 又 用 十 一 米 車 替 , 九 巴 是 不 是 有 大 量 十 一 米 車 ?
>
> P.S. 有 一 日 , 我 見 到 一 架 第 一 代S3M行42C , 頂 閘 爬 上 青 山 公 路 , 速 度---用 腳 行 都 快 過 佢 , 真 叫 人 慘 不 忍 睹...不 知 其 他 區
有 沒 有 發 生 這 些 事 , 願 意 交 流 分 享:)
> ---恭 賀 長 宏 入 伙
> 比 亞 零 一
> 200112281959

前 幾 日 見 到 部 密 籠FY4417行38, 替o左DD8555
唔 知K廠 係 咪 退 緊d DD牌3N呢 ?

AV381 / HN8357

Article 29: (Request 1)

前 排 真 係 好 多DD牌 之 前 既3N退 左,
近 期 退 得 最 多 應 該 係DH牌 既3BL,
而 家3N大 部 份 係DJ/DK牌,其 餘 係
DA/DD牌 。1A轉11米 因 為d12米 分
哂 俾 人,其 中 三 架 過 左L廠,俾43B,
至 於 個4條 線 你 見 到 既11米 應 該 係
替 車,不 過 遲 早d 3N退 哂 掛11米 唔
出 奇,42已 經 有 一 架!

其 實 計 落,11米 車 的 確 多 過12米 同
細 車,而 且 好 多 時 加 冷/全 冷 就 會
剩 番d11米 出 離,所 以 九 巴 應 該 有
足 夠11米 車 去 換 車!


948
Article A30:Re: 愚問:如何分辨s3bl364 和 s3v
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=422&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> KD7941~107掛 牌 said:
> 愚 問:如 何 分 辨s3bl364 和 s3v
車 外:
S3V-有 富 豪 尃 用 輪 蓋,尾 幅 引 擎 蓋 上 右 方 有 油 錶,尾 幅 下 排 剎 車 燈 呈 凸 狀(即 富 豪 原 裝 款 式)
S3BL364-冇 輪 蓋,冇 油 錶,尾 幅 下 排 剎 車 燈 呈 平 狀(即 利 蘭 原 裝 款 式)

車 內:
S3V-富 豪 原 裝 錶 板
S3BL364-利 蘭 原 裝 錶 板

其 餘 基 本 上 沒 有 分 別[S3V2,3,26,30除 外]
屯 門 碼 頭 巴 士 總 站 網 主..DY2576/GK2586

Article 30: (Request 1)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 其 中 兩 個 方 法:聽 引 擎 聲/ 辨 認 車 牌 。
>
> **FW1321**


仲 有 , 聽 引 擎 聲 , 睇 儀 錶

Article 30: (Request 2)

仲 有 轆 鈴 。
cyclist

Article 30: (Request 3)

> G@kei.com! said:
>
> 睇 轆 鈴, 睇 尾 燈.

更 正 一 點yo,..
不 是 睇 轆 鈴,是 睇 牛 油 盅

~Beleaf in SF8~

Article 30: (Request 4)

> 無 敵 大 鐵 人 said:
> look head light..the biggest one..s3bl is round ge..s3v is retegular ge!

不 過GL258同GK9112都 係 用 圓 大 燈

Article 30: (Request 5)

all s3v都 有volvo鈴?

Article 30: (Request 6)

61X 部 掛 牌 S3V15 尾 燈 同 S3BL364 一 樣 的.
Article A31:Re: 81K 6 架 蛇車的掛牌是...
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=423&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> 假 日 的Leo said:
> JZ6270, GS6985, GZ7742, FV7835, GT9421, JC3987
> 至 於 佢 地 行 蛇 幾, 要 再 觀 察.
>
> 不 過 有D車 近 日 冇 出, 用 替 車,
> 等 我 仲 以 為FT9056都 掛 左...
>
> PS: C80M-5現 在 由JC2943負 責, 落 在 碌 車 王 手 上,
> 鳴...而GS4624同5068近 日 都 唔 多 覺.

Leo兄 果 然 快 手 , 不 過 我 只 可 以 肯 定GZ7742同FV7835
係 上 左81K,GZ7742係 代DE4089, 而 按 沙 田 廠 一 貫 俾
後 備 車 上 牌 次 序 睇 ,FT9056可 能 有 機 上 牌 , 因 為 以 往
後 備 車 上 牌 , 係 順 車 隊 編 號 上 , 不 過 始 終 有 例 外 既

P.S:
1)琴 日 所 見 ,GS6985係GZ7742後 車 , 而JZ6270就 同JZ6109
對 調 左 行 ,JZ6109係6985前 兩 車 左 右 , 希 望 幫 到 你 喇:P

2)而 家81K應 該 係 有12架 車 ,6正6蛇 , 其 中 攝284仲 係 個 兩
架ADS

Article 31: (Request 1)

> 假 日 的Leo said:
>
> 過 獎...不 過 近 排 我 既 功 力 已 不 復 當 年.
>
> FT9056似 乎 唔 係 上 左C81K...
>
> 至 於 我 估 計 的 字 軌 號, 在 某 掛 牌 表 打 出.
> 我 知 我 忙 緊 果 陣, 發 生 了 不 少 事...
> 點 都 好, 希 望 冇 影 響 到 我 吧...

所 以 我 話 有 例 外

BTW,Leo兄 你icq係 幾 多 , 等 我add返 你:p

Article 31: (Request 2)

> Alan Hung (A41P/N42) said:
>
> 今 日FT9056行284, 替GZ7775...
> 至 於7775今 日 就 行80M...
>
> 我 都 可 以 肯 定GZ7742同FV7835上 左 牌,
> GZ7742係 替DE4089, 因 為 個 司 機 都 係 一 樣...
>
> 但 今 日6985好 似 行 全 日 喎...

當 然 了, 今 日JJ6360替GS6985
>
> 我 跟 唔 返D字 軌... >_<
>
繁 時 個 時 間 表 已 經 改 左.
跟 字 軌 唔 係 一 件 易 事,
又 要 投 資 時 間, 講 眼 力, 記 憶 力...

Article 31: (Request 3)

4624? 上 星 期 還 搭 往 穗 禾 苑 呢...
唉 ,80M一 直 以 來 出 車 都 是 十 分 混 亂 的 , 看 不 到
他 們 亦 不 算 異 常 。
就 說 剛 剛 過 了 那 個 星 期 一 ,8車(即5068)就 被413
代 了 。

蛋 仔 與 您 ‧ 同 步 過 冬
小 弟 順 道 在 此 謹 祝 各 板 友 將 會 有 一 個 愉 快 的2002年 。
Article A32:Re: 九巴BL60(DE2817)?挼L一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=424&a=1
回應/Replies:> AD63 said:
> 為 何 九 巴BL60(DE2817)??盤 和ATR(Trident)一 樣??只 是 ??
>
> 中 間 變 為LeylandLogo.
>
> 此 車 多 行7B.
>
> AD63
這 個 不 是TRIDENT[車 太]
而 是LEYLAND貨 車[車 太]
至 於 點 解 就 不 得 而 知 喇!
AA48/Dart仔Article A33:新巴最近有乜車翻油過+翻油問題
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=425&a=1
回應/Replies:如 題

另 問 點 解 新 近 翻 油d車 都 將 水 牌 都 油 埋
好 似 好 無 心 機 咁?

LPCArticle A34:Re: 問2800(CTB) 29-12-2001會唔會出?(急)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=426&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> LOKTANG2000 LOVE JUNE FOREVER!!! said:
> As title

有 幾 急 呀?
明 天o的o野,
有 誰 可 以 今 晚 答 你 ?

Article 34: (Request 1)

> 韋 基 利 said:
> 這 兩 天 城 巴 部 新 車 F/No. 2800 早 晚 也 只 在
> Rt.90C 出 現 , 我 想 如 果 你 有 時 間 的 話 , 大 可
> 以 在 明 天 大 清 早 到 鴨 廠 碰 碰 運 氣 , 到 現 時 為 止 ,
> F/No. 2800也 只 在 堅 城 、 北 碼 、 鴨 廠 、 中 碼 及
> 冬 至 的 晚 上 在 紅 隧 口 及 小 西 灣 出 現 過 , 固 早 上
> 在 鴨 廠 門 外 的Rt.90C總 站 等 候 亦 有 十 分 大 機 會
> 影 到F/No. 2800 。
>
> Rt.90C 鴨 ?c 洲 大 街(悅 海 華 庭)← → 中 環(渡 輪 碼 頭)
> 服 務 時 間 鴨 ?c 洲 大 街(悅 海 華 庭) 06:30am - 06:30pm
>
> 交 通 運 輸 要 塞 中 的 韋 基 利
>

2800早 上 行 走90C只 行 一 個 單, 之 後 都 會 行 番10號 。
而2800 行 駛90C 皆 因90C 早 上 有 幾 班 頂 閘 班 次 。

睇 下2800 幾 時 會 行 其 他 線, 如72A、99。

**FW1321**

Article 34: (Request 2)

causeway bay 大 球 場(because 2800 first day,first time is walk 5B)

Article 34: (Request 3)

聽 朝 先 去 車 廠 睇 下, 睇 唔 到 架 車 即 係 出 o左 街 行.
Article A35:長宏
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=427&a=1
回應/Replies:


|1|

> 何 韻 詩 使 團 大 使Eric said:
> 隨 青 欣 已 完 全 拆 卸 及 長 宏 村 入 伙, 你 認 為[青 欣]總 站 應
> 否 改 名 做[長 宏 村]?


絕 對 應 該 啦 , 叫 長 宏 已 經 可 以 , 不 過 我 驚 九 巴
一 陣 話 , 青 欣 個 名 深 入 民 心 , d 人 叫 慣 左 , 避
免 造 成 混 亂 , 暫 停 唔 改 , 好 似 佐 敦 道 碼 頭 咁 ,
唔 改 位 就 唔 改 名 , 咁 都 無 辦 法 ! !


9 4 8

Article 35: (Request 1)

> 龍 騰 在 竹 園 said:
> 應 該 會 改, 如88K的 何 東 樓 也 改 了 做 駿 景 園,
> 而 佐 碼 應 該 是 因 為 地 區 尷 尬,叫 油 麻 地 又 唔 係,
> 叫 尖 沙 咀 又 唔 係,又 唔 可 以 當 佐 敦 做 一 個 地 區,
> 不 過 要 改 都 可 以 叫 做'尖 沙 咀(佐 敦 道)'.


叫 尖 沙 咀 我 驚d人 會 誤 會 , 其 實 就 咁 叫 佐 敦 道
都 應 該 無 問 題 , 好 似 廣 播 道 都 係 就 咁 叫 。


9 4 8
Article A36:Re: 輕鐵505,506代替線竟然是.....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=428&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|

> 屯 門 孖 寶DM 3822+JV 1055 said:
> 竟 然 是 九 記 出 車,由'六 叔'操 線.....

There is a tender notice in KCRC's homepage, from where you can see that the bus service replacing the LRT route 506 is now in tender......
but probably KMB ga la.....as no other bus company can provide such bus leasing services la...

Article 36: (Request 1)

> 龍 騰 在 竹 園 said:
>
> 想 問 一 下 哪 裡 的 工 程 導 致505,506的 服 務 要 由 巴 士 取 代?
> 另 問 是 多 少 條 巴 士 線?

因 為 輕 鐵 原 本 的 新 發 站 改 為 架 空

Article 36: (Request 2)

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:
>
> 會 唔 會 用 最 新 的3ASV行 架?

下 ? 不 是 由 輕 鐵 負 責 嗎 ?

Article 36: (Request 3)

> FW1321(要 爽 唔 要 鎖) said:
>
> 早 前 我 都 有 講 過, 因 為 我 都 收 到 消 息 話 九 巴 派 車 。
> 但 那 時 有 人 指 出 鐵 巴 借 九 巴 車 行 駛, 但 我 於 一 年
> 前 聽 到 的 確 是 九 巴 派 車, 不 過 事 隔 一 年 的 事 情,
> 有 很 大 變 化, 所 以 我 不 敢 否 定 是 否 鐵 巴 借 車 行 駛 。
>
> p.s.九 鐵 冇 乜 巴 士 、 司 機 剩 餘, 所 以 九 巴 有 機 會 獨
> 營 該 路 線 。

若 真 是 的 , 這 線 會 否 成 為 九 巴 首 條 西 北 區 區 內 線 呢 ?

Article 36: (Request 4)

以 前55、56、59、61等 路 線 都 係 由 九 巴 經 營O既, 自
輕 便 鐵 路 投 入 服 務 後, 這 些 路 線 才 被 取 替, 所 以 這 條
路 線 儘 管 是 九 巴 經 營, 都 不 是 新 界 西 北 區 九 巴 首 條
內 陸 線 。

**FW1321**

Article 36: (Request 5)

都 唔 係 首 條 喇 , 輕 鐵 通 車 前 九 巴 都 有 好 多 條 西 北 區 內 線 如59, 61等 線 啦 。

如 果 說 是 「 輕 鐵 通 車 後 『 九 巴 首 條 西 北 區 區 內 線 』 」 就 或 會 有 可 能......

--
KC7600@Rt.299

Article 36: (Request 6)

輕 鐵 那 邊 的 巴 士 在 平 日 都 差 唔 多 出o西 街 啦
Article A37:問17,8,7B,18,15A熱狗幾時到期?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=429&a=1
回應/Replies:> AD63 said:
>
>
> Most of rt7B buses July/2002 到 期
>
>
> AD63

18
BL74 DE3018 5.3.2002
M31 DE6718
BL59 DE4314 21.2.2002
BL68 DE3414 26.2.2002

15A
BL99 DG1701 31.7.2002
BL84 DE5764
BL66 DE3271
BL69 DE4076 26.2.2002

8
BL63 DE2928 15.3.2002
BL86 DE6317 28.2.2002
BL93 DE5491 19.4.2002
M43 DE8745 24.6.2002

7B
M54 DF570 2.7.2002
M23 DD364 19.1.2002
M36 DE8234 7.7.2002
BL92 DE5313 2.4.2002
M39 DE8723 22.5.2002
BL65 DE3037 26.2.2002
BL60 DE2817 26.4.2002

17
BL102 DG2249 31.7.2002
BL54 DE4044 9.5.2002
BL57 DE2763 4.6.2002
BL61 DE4413 31.1.2002
BL62 DE3528 15.3.2002
BL72 DE2569 2.5.2002
BL77 DE2889 24.4.2002
BL88 DE5569 29.5.2002
BL89 DE5655 4.3.2002

如 果 有 錯 處
請 其 他 板 友
提 點Article A38:Re: 問80果部超舊3BL
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=430&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

> GW8272 said:
> 80果 部 第 二 款 車 嘴o既 舊3BL~~DBxxxx
> 是 否 蛇 車?
> 在 美 林 及 觀 碼 開 幾 點?(1月 是 否 會shift一 字 軌?)
> 另 問 到 期 日
>
> PS:美 林 個 位 好 唔 好 影??
>
>
> thx a lot
>
> GW8272

乜 部 車 唔 係 後 備 咩 ?......

Article 38: (Request 1)

> 80果 部 第 二 款 車 嘴o既 舊3BL~~DBxxxx

DB6483

> 是 否 蛇 車?

無 錯

> 在 美 林 及 觀 碼 開 幾 點?(1月 是 否 會shift一 字 軌?)

ya~
每 月 一 日 各 線 字 軌 都 會 向 下shift, 梗 字 軌 除 外 。

> 另 問 到 期 日
>
> PS:美 林 個 位 好 唔 好 影??
>
>

唔 好~.....建 議 你 平 日 朝 早8-10去 觀 碼 等 佢

> thx a lot
>
never mind

Andrew C.K. Lam

Article 38: (Request 2)

> !~晴 朗.哥 哥-怯~! said:
>
> 早 上 通 常 行80P, 成 日 番 工 坐 正...
>
> Leslie Chan

請 問 大 約 幾 點 到 觀 碼?

Article 38: (Request 3)

今 個 月S9...

要 早D 到 顯 徑, 大 概0725 (或 之 前) 就 會 開

HU8225

Article 38: (Request 4)

around 0730-0830 at Hin Keng

Leslie Chan
Article A39:Re: 2002-03葵青路線發展計劃一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=431&a=1
回應/Replies:> 何 韻 詩 使 團 大 使Eric said:
> 2002-03葵 青 路 線 發 展 計 劃 中, 會 開 辦 一 條 由 青 衣 機 鐵 站
> 至 竹 篙 灣 的 路 線. 本 人 有 以 下 數 問:
> 1. 這 條 線 會 由 九 巴 還 是 龍 運 經 營?
> 2. 由 青 馬 大 橋 點 去 竹 篙 灣 地 盤?
青 馬 收 費 站 後 有 條 隧 道 去 竹 篙 灣 。
Article A40:尖碼超特見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=432&a=1
回應/Replies:琴 日 行 經 尖 碼 巴 總 ,
去 到o岩o岩 聖 誕 前 搭 晒 圍 板 ,
舊 時 係 茶 水 站 , 將 來 係 客 務 中 心o既 房 仔 內
見 到 一 班 工 作 人 員 係 度 試 緊 野
就 好 奇 地'裝'o下 啦 !
點 知 竟 然 見 到 有 兩 件 野
一 件 係 牌 上 寫 住 路 線'5c'o既 導 光 站 牌
另 一 件 就 係 個 數 碼 巴 士 站 個'乳 豬 盤'
個 盤 上 已 經 寫 上 站 名'尖 沙 咀 碼 頭STAR FERRY B/T'
個 顯 示 板 就 顯 示'Testing'字 樣
個Touch Screen就 有 工 作 人 員o係 度'篤o下 篤o下'
九 巴 講o左o甘 耐 終 於 肯 裝
真 開 心 九 巴 肯 改 善 配 套 設 施 去 服 務 乘 客 !

唔 知 有 冇 板 友 見 到 呢 ?

歡 迎 各 位 繼 續 跟 進 和 提 供 消 息 !

Tommy! (AP17,JE396)Article A41:Re: 問M25/DC9288行那條線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=433&a=1
回應/Replies:


|1|

> 綠 油 油 鼓 油既生 抽 王3N10/DA7745^_^ said:
> 問M25/DC9288行 那 條 線 ? 先 謝 !


77K

Article 41: (Request 1)

> JF 1181 + KC 3689 said:
>
> 但 係 此 車 已 經 失 縱 左 兩 日 了
>
> 已 向TCU投 訴77K脫 班 的JF 1181 + KC 3689

原 本 在 下 午 的 班 次 也 被 另 一 架M取 代 了
Article A42:Re: 尋3部前81K的BL蛇車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=434&a=1
回應/Replies:


|1|

> 綠 油 油 鼓 油既生 抽 王3N10/DA7745^_^ said:
> 現 時 在 那 間 廠,行 那 條 線 ? 先 謝 ! !

如 果 冇 搞 錯 車 牌, DE4089:53

Article 42: (Request 1)

> 2A ~ AS13 GW2410 said:
>
> BL55--8 (L)

BL56今 日 行18
Article A43:Re: 283一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=435&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> xx1010xx said:
> 請 問283是 否 加 密 班 次?
> 因 我 在 沙 總 站 頭 見 有 張 紙.
> 唔 知 是 否 加 密 班 次
>
> 好 耐 都 冇 貼 文 了

係 呀~
加 左 一 架 蛇 車

鳴 謝 相 熟 車 長 提 供 資 料~~

FV6840

Article 43: (Request 1)

> 永 遠 的88K掛 牌-S3BL291 said:
>
>
> 請 問 加 左 架 咩 車 呀 ﹖
> AM?
> 仲 有 架 車 來 自 邊 度 ﹖

可 能 係 來 自...88K

果 班 日 喊 夜 喊 要AA躝 出88K o既 板 友 得 逞 喇 ,
雖 然 好 似 加o左 一 架 熱 狗 , 不 過 換 來o既 代 價
係....減 班 。

當 日 日 喊 夜 喊 要AA躝 出88K o既 板 友 究 竟 你o地
而 家 仲 滿 唔 滿 意??

Andrew C.K. Lam

Article 43: (Request 2)

以 前 走 左 架 熱 狗, 下 架 一 定 係 冷 馬,
而 家 冇 呢 支 歌 仔 唱 啦...

咪 等 大 家 好 好 享 受 下88K 全 雙 層, 但 係
平 日10am - 7pm 的 6-10分 一 班 既 服 務 囉...

88K 單 層 既274P 柯 打 冇 左,
個 兩 架DART 一 定 會 掛 其 他 線, 做274P

HU8225
Article A44:Re: [尋車]3N5,3N10,3BL46
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=436&a=1
回應/Replies:> 72A(S3BL294)/73(ME40) said:
> 請 問 九 巴3N5(DA5634),3N10(DA7745)
> 同3BL46(DD4108)現 在 係 邊?通 常 行 咩 線?

3N10是98D蛇 車 掛 牌, 上 次 我 去 坑 口, 見 到 佢 於 九 點
半 左 右 開 出, 可 惜 我 搭 緊98A, 影 唔 到 。

> 謝 謝
不 用 客 氣!


**FW1321**Article A45:Re: 請問307既九巴車係點攝?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=437&a=1
回應/Replies:


|1|

> VA12 said:
> 請 問 所 有307既S車
> 除 左 上 午 行 完307>271半 轉
> 下 午 行271半 轉>307之 外
> 仲 有 冇 行 其 他 線?
> 有4架S車,但 係 回 程 得3班,咁 有 一 班 係 攝 咩 線?
> 係 咪 會 行276P?

係 , 今 個 月 下 午 做 係HE3353

JS6058

Article 45: (Request 1)

咁 呢4架s車 星 期 六 係 咪 行 全 日?
Article A46:Re: 點解霸住咁多十米冷馬?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=438&a=1
回應/Replies:> KD801@LCK said:
> 九 記 成 日 欠 兩 軸 車 , 搞 到 兩 軸 熱 狗 線53,77K時 時 出 唔 齊 ,30要 行 三 菱 , 反 而 2F, 11K, 11X, 21, 23M, 92 批 熱 狗 換 晒 大 車
, 仲 留 番 大 量 十 米 冷 馬 唔 換 , 最 近 先 見 愈 來 愈 多11米AV, AL行11K, 但 又 唔 知 掛O左 牌 未 。
>
> 如 果 甩 晒 批ADS出o黎 俾 其 他 廠 用 , 應 該 可 以 解 決 短 車 嚴 重 不 足o既 問 題 。
>
> 最 後 ,265M可 唔 可 以 換 大 車 ? 間 中 見 到AD, AV, AP甚 至3ASV上 麗 瑤 喎 。 如 果 換 得 走 , 批 超 豪 仔 可 以 俾 其 他 細 車 線 轉
金 仲 好 啦 。

仲 有 沙 廠81M, 兩 架AD轉 左 做ADS, 不 過 仲 有 兩 架 十 一 米 冷 馬
三 架 十 一 米 熱 車 , 我 自 己 認 為 , 可 能 同81M客 量 有 關 , 而 其 他
路 線 , 可 能 同 客 量 , 營 運 成 本 或 者 本 身 車 務 調 動 有 關 , 因 而 唔
轉 大 車Article A47:E 蛇龍行 85K 蛇車:Ineffective 的巴士運用...?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=439&a=1
回應/Replies:得 罪 馬 鞍 山 人 都 要 講 句:

之 前 在 三 板 有 人 談 到85K的 蛇 車 問 題, 我 就 覺 得:
將 大 批 性 能 優 越(扭 力 及 馬 力 強)的(爬 山)巴 士 放 在
行平 路 為 主的85K, 仲 要 係 蛇 字 軌, 每 日 長 時
間 泊 在 廠 內 幾 小 時, 個 人 愚 見, 是 不 恰 當 的 車 隊
管 理.
理 由 是 車 輛 泊 在 廠 內 的 時 間 根 本 不 是 productive hours.
亦 即 是, 沙 廠 未 有 盡 用 車 隊 資 源.

所 以 如 果 我 是 主 管, 為 了fully utilize 公 司 的 資 源,
就 會 調 批 車 出 來, 首 先 派 往 行 爬 山 線 同 全 日 字 軌, 然 後
爬 山 線 蛇 車, 再 有 剩 就 派 往 平 路 線 全 日 字 軌, 最 後 才 派 往
平 路 線 蛇 字 軌.

我 明 白 九 巴 喜 歡 做 甚 麼 都 可 以,
我 只 是 想 將 課 堂 所 學 應 用 在 一 些 企 業 運 作 的 例 子 上.Article A48:龍運消息一則
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=440&a=1
回應/Replies:早 前 跟 大 家 說 過187 HT7230轉o左 過 去 沙 田 廠 ,
但 今 日 見 佢 行E33, 車 頭 已 貼 上 個(U)字 , 可 能 又
轉o左 廠 , 不 過 要 問 問 朋 友 先 。

另 外 , 又 多 一 架 車 轉o左 新 牌 布 , 呢 架 係HT7929,
又 係 屯 門 廠 。

2157 (T)Article A49:已証實:72X短期內不會全冷及不 會有金巴
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=441&a=1
回應/Replies:早 前 曾 傳 出72X會 全 冷 及 會 有 金 巴 做 掛 牌 , 此 消 息 已 証 實 係 假 的
, 來 源 不 便 透 露 , 總 之 大 家 信 又 好 唔 信 也 吧 .


對 九 巴 不 將72X全 冷 感 到 非 常 絕 望 及 無 奈 ,
'九 巴 服 務 日 日 進 步' 絕 對 配 不 上 係 九 巴 身 上 !Article A50:尋前81K掛牌車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=442&a=1
回應/Replies:尋前81K掛牌車Article A51:Re: 車務一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=443&a=1
回應/Replies:


|1|


> GY6811&KF8311 said:
> 我 唔 明 點 解d派 車 咁 奇 怪
> e.g. HT3629 係 上 水 廠,但 前 幾 個 月 我 見 佢 行269B
> GR8375 係 屯 門 廠,我 都 見 過 佢 行75x,73x
> 最 怪0既 係
> GX8070 係K廠,我 又 見 過 佢 行73x(之 後 繼 續 做75x K廠)
> HV9690,GZ3789 係S廠,但 都 行 過75x
> 究 竟 點 解 會 咁,希 望 高 人 指 點 一 番

同 樣 地..我 都 唔 明 點 解GD2535(上 水 廠73X掛 牌)行73X
一 日 之 後 可 以 去 左 行269BArticle A52:Re: 驀然回首又一年
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=444&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|

> Kenneth..2154 said:
> 又 到 年 尾 喇
> 交 通 界 同BDB(不 論temp定 而 家 呢 個)都 發 生 唔 少 風 雨
> 大 家 又 會 點 評 價 幾 間 巴 士 公 司 呢 一 年 既 功 過 呢 ?
> 不 妨 發 表 下 意 見 , 評 個 分 !
>
> 九 :
> 自 己 家 住 良 田 區
> 此 處 服 務 大 幅 改 善
> 但260x班 次 仍 疏 了 一 點..有 改 善 空 間

九:
我 家 住 的 慈 雲 山,大 部 分 路 線 也 轉 金 了,我 也 很 高 興
另 外 八 仔 也 在 全 車 隊 裝 上 了,很 方 便 呢,
轉 乘 計 劃 也 相 當 不 錯,因 為 我 每 天 可 節 省 高 達7元^^'
九 巴 今 天 都 辦 得 不 錯

(個 人 理 解,不 要 罵 我)

>
> 城 :
> 北 嶼 系 線 很 多 服 務 都 加 強 了
> 3+2位12米 長 龍 翻 新 工 作 完 成
> 走 向 全 線2+2又 近 了 一 步
> (搭 單 問 : 城 記 還 有 那 些 車 是3+2的 ?)
>
城 巴 我 不 太 清 楚

> 新 :
> 除796外 , 全 部 將 軍 澳 線 都 開 辦 了
> 亦 算 不 俗 , 希 望 不 要 忽 略 本 身 的 港 島 線 就 行 了

新:
796系,我 的 理 解 太 低 級 了,實 在 不 可 登 大 雅 之 堂,不 作 討 論^^'

慈 記 巴 鐵 迷~3AV188~

Article 52: (Request 1)

> 九 :
> 自 己 家 住 良 田 區
> 此 處 服 務 大 幅 改 善
> 但260x班 次 仍 疏 了 一 點..有 改 善 空 間
之 前 話 新 巴 想 在 屯 門 開 線 , 如 果 開 得 成 , 就 真 的 可 以
促 進 競 爭 了 。

> 城 :
> 北 嶼 系 線 很 多 服 務 都 加 強 了
> 3+2位12米 長 龍 翻 新 工 作 完 成
> 走 向 全 線2+2又 近 了 一 步
> (搭 單 問 : 城 記 還 有 那 些 車 是3+2的 ?)


> 新 :
> 除796外 , 全 部 將 軍 澳 線 都 開 辦 了
> 亦 算 不 俗 , 希 望 不 要 忽 略 本 身 的 港 島 線 就 行 了
797M未 開 。

暗 西~DL13

Article 52: (Request 2)

九 :
自 己 家 住 大 埔 區
此 處 服 務 大 幅 倒 退
70班 次 嚴 重 疏 落..絕 對 有 改 善 空 間
70及72X未 能 全 冷, 令 乘 客 絕 望 .

九/新 :
914班 次 仍 然 非 常 疏 落 , 兩 巴 死 不 改 善 , 令 乘 客 絕 望 .

九 鐵 接 巴 :
K15平 日 改 為20-30分 鐘 一 班 , 仍 然 強 差 人 意 , 令 乘 客 失 望 .

Article 52: (Request 3)

之 唔 係 果 六 架 捷 達 豪(#505-#510)。:p

~B7R‧#396~
Article A53:Re: 問一問新記9號
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=445&a=1
回應/Replies:> Kenneth..2154 said:
> 新 巴 的 網 頁 只 提 到 星 期 一 到 六 方 有 特 別 班 次 繞 經 大 浪 灣
> 想 問 星 期 日 是 不 是 完 全 沒 有 呢 ?
> 309又 會 不 會 有 特 別 車 繞 經 呢 ?

假 日 沒 有 新 巴 巴 士 經 大 浪 灣 , 包 括9,309。

暗 西~DL13Article A54:九巴熱線(少家的表現)
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=446&a=1
回應/Replies:點 解 咁 講?好 簡 單, 同 新 城 聯 營 既 隧 道 線 都 唔 知 點 解
好 多 都 只 報 自 己 開 車 時 間,但 我 又 睇 唔 到 新 城 有 做 呢d野,
人 地 全 部 都 講 晒 出 黎,作 為 一 個 市 民,好 多 時 都 係 唔 會 理
乜 公 司 開 呢 班 車,理 得 你 係 九 新 城 巴,只 要 係 時 間 適 合,
有 車 就 得,所 以 我 真 係 覺 得 九 巴 好 少 家Article A55:而家邊條線有ME做掛牌...?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=447&a=1
回應/Replies:聽 日 無 聊 想 出 去 影ME...
想 知 而 家 邊 條 線 有ME做 排 牌...?
邊o的ME做o左 後 備...?
邊 條 線 日 日 都 有ME攝..?
唔 該 晒 各 位!! ^^Article A56:點解 CFM d van .....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=448&a=1
回應/Replies:呢 間 公 司 係 就 係D綠Van好 突 出 , 站 牌 幾 型 , 不 過 點 解D內 籠 就 成 日 俾 人 破 壞 哂 都 無 人 理gei?

PS. 很 想 C F M 有 東 區 線Article A57:最大的小巴公司?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=449&a=1
回應/Replies:有 個 同 學 問 我 邊 間 小 巴 公 司 最 大 , 究 竟 係 A M S 丫 、 C F M 丫 定 係 馬 記 呀 ? 另 問 其 實 馬 記 算 係 車 主 定 係 小 巴 公
司 來 架 ? 比 起 另 兩 間 佢 實 在 唔 似 小 巴 公 司 喎Article A58:KJ 牌超豪
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=450&a=1
回應/Replies:(1) 請 問 而 家 KJ 牌 超 豪 暫 時 出 到 編 號 (車 牌) 幾 多?

(2) 而 家 3ASV276 或 之 後 果 批 歐 三 3ASV, 請 問 邊 幾 架
係 採 用 MAN 椅 (截 至 今 日 為 止) ?

謝 謝.Article A59:九記掛牌2問:AMN7 & S3N92
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=451&a=1
回應/Replies:1. AMN7係 唔 係60x?唔 係 咁 係 乜 線?
2. S3N92仲 係 唔 係36B掛 牌?Article A60:71S 將於 30/12 起, 提早及延遲服務 時間
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=2&t=452&a=1
回應/Replies:
71S 將 於 30/12 起, 提 早 及 延 遲 服 務 時 間, 早 上 頭 車 提 早 為
06:00, 夜 晚 尾 班 車 為 00:55.
Article B1:請問2800今日有冇出啊,行什麼線及幾點到站.thx X10000
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=263&a=1
回應/Replies:如 題

萬 分 感 謝

我 與2800真 冇 緣,25/12去 等,又 話 入 了 廠,
26/12有 人 話 出 回 來,所 以27/12再 去 影,
問 站 長 又 話 冇 出,又 有 人 話 去 了90C,
2800常 要 徒 開 我 的 攝 影 機,真 慘!
好 在,在 等2800時,都 給 我 找 到1501,不 算 吃 白 果.
風 涼 水 冷!!!!!Article B2:巴士迷一問:冒認LF293的巴士迷'黃偉X'是誰?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=264&a=1
回應/Replies:


|1|

以 下 文 章 曾 在 一 版 張 貼 , 被 版 友 冠 以 巴 士 迷 敗 類 的


黃 偉 X 是 誰 ?


究 竟 這 名 L F 2 9 3 是 否 被 人 冒 認 ?


有 沒 有 其 他 知 情 人 仕 可 以 透 露 ?


如 果 是 真 的 話 , 版 主 K e n  F u n g 就 真 的 要 把 此


戶 口 永 久 取 消 了 。

披 露id=me扮LF293的 真 相

強 列 譴 責 : 版 友 華 富Sison雋 雋(id=me)批 露 私

Article 2: (Request 1)

請 不 要 在 本 板 討 論 其 他 人 的 私 人 事 務.
Article B3:琴日去o左佐碼影相+數問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=265&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

今 日 去 佐 碼 影 相+數 問
琴 日 朝 早 去o左 佐 碼 影 相!去 到 冇 耐 見 到 一 架S3M在 後 面 落 客,諗 住 佢 駛 上 來 就 影o下 啦!點 知!一 睇 原 來 係 我 代 表 車
S3M236(EK706)行95,咪 即 刻 走 過 去 影 囉!冇 耐 佢 就 私 牌 走 左!
我 想 問o下 係 咪 日 日 都 有93A的 掛 牌 攝95?
如 是,有 冇 固 定 是 邊 幾 架?S3M236(EK706)是 否 其 中 一 架 日 日 都 攝?
多 謝 解 答!

今 日 在 佐 碼 亦 影o左 勁 多 相!另 外,又 見 到 訓 練 巴 士3N12(DA7543),當 然 有 影 相 啦!

P.S:呢 篇 文 應 是 琴 日 貼 的,但 不 知 點 解 成 日 登 入O左 都 貼 唔 都 文?

Article 3: (Request 1)

93A每 日(假 期 除 外)有2部S車 早 上 要 柯 打95的
係 邊 一 部 行,要 視 乎 該 月 字 軌 而 定

GW5017

Article 3: (Request 2)

EK706 係 93A 正 字 軌 , 只 有 93A 蛇 車 才 會 柯 打 95

剛 剛 記 起 昨 日 EL6749 正 是 代 EK706 , 故 相 信
只 是 當 日 對 調 行 走


另 外 想 問 下 93A 現 在 究 竟 有 幾 多 架 蛇 車 ?
Article B4:Re: 有關Roadshow&M頻道
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=266&a=1
回應/Replies:> TridentCentrolinerME - MM2 said:
> 1)巴 士 公 司 有 無 硬 性 規 定 司 機
> 一 定 要 開Roadshow&M頻 道?

謙 字: 要!

> 2)如 果 司 機 在Roadshow&M頻 道 能 正 常 運 作 下,
> 但 不 開 啟,會 不 會 有 處 分?

謙 字: 這 點 我 不 知 道, 假 如 一 個 司 機 經 常 駕 駛 沒 有 電
視 的 巴 士, 但 有 一 天 他 駕 駛 有 電 視 的, 不 記 得 開 也 是 正
常, 如 果 有 處 分, 很 多 司 機 都 會 受 害.Article B5:中巴熱線廣告 LV 18 行過咩線?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=267&a=1
回應/Replies:我 指 的 是 有 廣 告 的 時 候 行 過 咩 線

我 見 過 佢 行 4 , 91 , 94xArticle B6:Re: 新巴南區路線算唔算食柴?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=268&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|
13|

> 新 巴 DA72 said:
> 例 如4 , 43x , 91A , 95A , 94A , 91 , 94 , 95 , 970 .. 南 區 有 好 多DA大 家 都 知 啦
>
> 有 大 量 躉 既 路 線 就 唔 計 啦.....

DA 又 點 呀?
一 間 公 司 梗 係 有 D 線 的 車 比 較 新 有 D 線 的 車 比 較 舊 架 啦 ,
錦 如 果 而 家 係 4 號 9 7 0 多Trident 而 其 他 線 多DA錦 閣 下
係 咪 又 會 講M590呀590A呢 D 線 食 柴 呢 ? 好 啦 , 如 果 條 條 都
平 均 錦 用 車 , 即 係 一 架 D A 一 架 M 5 9 0 , 錦 樣 閣 下 會 唔
會 又 話 新 記 唔 體 諒 司 機 , 要 佢 地 日 日 唔 同 車 種 整 到 高 意 利
呢 ? O K , 錦 如 果 一 個 司 機 跟 死 一 架 車 , 錦 閣 下 會 唔 會 講
「 新 記 服 務 倒 退 , 用 回 中 巴 式 制 度 」 呢 ? 我 錦 講 法 並 唔 係
歧 視 中 巴 , 但 係 須 知 4 號 4 2 號 呢 D 路 線 己 經 以 前 多 冷 氣
及 低 地 台 車 架 喎 。

Article 6: (Request 1)

> Sherman said:
>
> 我 知 啊 ! 而 家DA行 南 區 線 都 不 知 幾 好 , 尤 其42
> 成 日 有 新DA, 加 埋 行38既 新VA, 簡 直 係 完 美 既
> 配 搭 , 最 好 兩 條590都 用 返VA添 。 除 左 跨 區 線
> 貴D之 外 , 現 時 南 區 既 服 務 我 都 幾 滿 意 。 所 以
> 聽 講 話 下 年D車 可 能 會 大 執 位 , 我 都 好 驚 架 。
>
> 冇 躉 就 算 食 柴 , 呢D咩 野 道 理 黎 架 ? 咁 我 係 咪
> 可 以 話 東 區 線 冇 乜DA就 又 食 柴 又 盛 啊 ?
> 乜D躉 好 好 坐 咩 ? 我 就 唔 多 覺 啦 真 係 。 成 日 打
> 冷 震 , 停 或 慢 車 果 陣 樓 下 震 到 暈 , 新 九 城D躉
> 都 係 咁(九 鐵 唔 知 , 未 坐 過)
>
> P.S.想 問 下 你 , 其 實 你 淨 係 鐘 意 躉
> 抑 或 所 有 低 地 台 車 呢 ?
>
> Sherman

座 位 好 硬 , 我 部DA72都 係 !

如 果 部 部DA都 好 似DA83 - 92果d座 位 就 先 好 呀 !

'''我 想DA平 分 每 線je!'''

P.S我 冇 話 過 我 鍾 意 躉 , 唔 好 叻 得 滯 !

Article 6: (Request 2)

> 逃 避 妳-S3N354 said:
>
> 哥 仔,俾 一 日 本 板 安 寧 下 好 無,
> 我 知,巴 士 迷 的 確 係 無 咩 話 題 好 講,
> 但 係 都 唔 好 講 來 講 去 都 係 獨 大 食 柴 啦.
>
> 都 唔 明D巴 迷 咁 無 心 足,有 架 車 俾 你 上 就 好 啦,
> 仲 嫌 三 嫌 四....都 唔 知 做 乜...
>
> 尤 其 是 條970,班 次 又 密 車 又 快,
> 都 唔 知 仲 有 什 麼 不 滿.
>
> S3N354

完 全 同 意 你 既 講 法 , 除 左
'970班 次 又 密 車 又 快' 呢 句 。

970 而 家 既 班 次 就 OK, 已 經 冇 話 好 似 以 前 咁 開
到 咁 顛 , 經 常 兩 三 架 拖 卡 齊 齊 過 海 , 見 過 最 變
態 既 係 仲 有 銀 豪 果 時 , 由 郵 政 局 站 到 SSCC 站 見
到 六 班 車 包 括 兩 架 銀 豪 。

快 就 更 加 唔 同 意 , 而 家 坐 親 薄 扶 林 線 D 車 , 尤
其 係970, 簡 直 係 惡 夢 。 除 左 多 左 好 多 散 客 落 細
站 , 亦 多 左 停 以 前 冇 幾 可 要 停 既 紅 綠 燈 。 首 選
肯 定 係 寶 翠 園 對 果 棧 , 成 日 都 停 , 簡 直 討 厭 !

咁 討 厭 還 討 厭 , 講 真 , 呢 棧 燈 都 幾 危 險 下 。 尤
其 係 返 南 區 方 向 , 燈 前 又 係 大 彎 位 睇 唔 通 , D
車 又 衝 住 上 , 係 度 過 馬 路 都 不 知 幾 牙 煙 。 而 家
寶 翠 園 同 大 學 宿 舍 起 好 , 又 多 左 好 多 人 係 度 過
馬 路 , 呢 個 亦 係 令 果 度 成 日 要 停 燈 既 原 因 。 唔
好 比 我 批 中 , 果 度 遲 早 或 已 經 出 事 。

呢 支 燈 位 就 一 定 要 改 , 一 係 就 移 到 兩 邊 馬 路 巴
士 站 中 間 既 位 置 , 一 係 就 起 天 橋 或 隧 道 。 再 唔
係 就 整 絕 D , 取 消 晒 兩 邊 既 巴 士 站 , 橫 掂 在 佢
地 前 後 冇 遠 都 已 經 有 站 咯 , 咁 就 請 移 玉 步o勒
唔 該 。 呢 個 亦 係 我 最 想 見 到 既 結 果 。

Sherman

Article 6: (Request 3)

點 解 新 巴 派 大 部 份 躉 行590A and M590?
而 忽 略 左38,42,970
38,970都 情 有 可 原 既~水 街 , 置 富 道 危 險
但 係 點 解42分 唔 到 大 量 躉 ?
42咁 多 客

而 9 1,9 4,9 5 半 冷 半 熱 咪 最 好 囉

......等 等

Article 6: (Request 4)

只 講91: 官 方 班 次 為10-15分 鐘 一 班 , 就 算 係 一 冷 一 熱
咁 開 , 如 果 剛 走 了 一 班 冷 就 要 等20分 鐘 先 再 有 , 咁 你
會 唔 會 等 呢 ?

一 係 全 冷 , 一 係 全 熱(要 冷 搭90B)咪 仲 好 。

張 大 勇

Article 6: (Request 5)

> 知 道 左 城 巴 色 秘 密 的ATR217 said:
>
> 多 客 又 點?
> 海 怡 都 算 高 尚 住 宅, 當 然 派 靚 車 啦, 42有 咁 多 短 躉, 仲 唔 夠?
>
> 91, 95 雖 然 冇 冷 馬 掛 牌, 但 經 常 有 冷, 94係 未 講 掂 冷 馬 價ar ma

我 都 未 見 過 香 港 以 外 的 地 方 , 用 熱 狗 就 叫 做 歧 視 。
況 且 91 號 每 晚 七 時 後 都 會 去 海 怡 半 島 做 總 站 。

Article 6: (Request 6)

應 該 唔 係 七 點 , 好 似 係 八 點 先o岩 , 我 上 個 月
19:45都 仲 係 西 村 總 站 上 到91落 西 環 。

Sherman

Article 6: (Request 7)

> 新 巴 DA72 said:
>
> 即 係 話 新 巴 歧 視 住 「 華 富 」 的 居 民 ?
> 淨 係 「 高 尚 住 宅 」 既 人 先 有 「 靚 車 」 搭 ?
> 咁 新 巴 咪 .....


你 認 為 「 靚 車 」 是trident?
42都 有trident啦, 不 過 不 同 長 度ja ma

Article 6: (Request 8)

> 新 巴 DA72 said:
>
> 42有 幾 多 呀 ?
> 如 果590A,M590 30?70%躉 就 好 啦


我 見m590都 加 左o的da bor, 我 見 過da68, da85(唔 係 同 一 日)

Article 6: (Request 9)

> 新 巴 DA72 said:
>
> 我 夠 見 過DA74啦.............................JN9038

咁 咪 係lor

Article 6: (Request 10)

> 新 巴 DA72 said:
>
> 咁 又 代 表 d 乜


新 巴 都 派 左da行590系 啦, 仲 想 點?

Article 6: (Request 11)

新 巴o的DA都 翻 新 了
上 了 車, 同 新 車 都 差 唔 多,
點 都 好 過 九 巴 要 坐3+2座 位

Article 6: (Request 12)

> JS3684/GL4039 said:
>
> 那 「 特 硬 座 」 不 要 也 罷 。

部 部 都 好 似DA83 - 92既 座 位 就 唔 同na

Article 6: (Request 13)

唔 係 好 硬O者, 我 坐O個O的 人'做'皮 好 軟 熟, 好 舒 服O個bor
Article B7:Re: 徵求變色躉的好攝位
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=269&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> ‧__‧1005 said:
> 小 弟 只 有 一 部70mm的 傻 瓜 機 , 想 影 變 色 躉
> 借 問 有 甚 麼 好 攝 位 提 供 ?
>
> 另 問 那 個 好 攝 位 係 點 去 ?(我 係 住 小 西 灣 的)
>
> 謝 謝 你^^

如 果 要 影 有 變 色 效 果 既 話,最 好 等 陽 光 好 既 時 候 影 架 車,我 通 常 會 企 響 堅 城 殮 房 對 面 影,但 只 可 以 影 尾,影 頭 既 話,就 要
企 過 邪 對 面,等 架 車 入 站 果 陣 影.

cherry

Article 7: (Request 1)

> Jacky Chong said:


>


> 港 澳 碼 頭 呢 個 位 如 何??


>

我 唔 係 太 想0係 港 碼 影 , 因 為109係 單 坑 的

Article 7: (Request 2)

109 two bt same 單 坑

Article 7: (Request 3)

> ㊣FAST / 2500(HN1013) , 2800 , AP131 , AP132 said:
> 變 色 躉wor~not 變 色AP

問 到 變 色AP都 好
有 高 人 指 點 , 實 在 太 好 喇
多 謝 金 魚 兄~

不 過 我 都 係 想 問 變 色 躉 多D

Article 7: (Request 4)

變 色 躉
中 環 ( 港 澳 碼 頭 ) is a good place of take bus photo
you can take 788 to get there

Article 7: (Request 5)

> Cherry KC2571/金 魚 said:
>
> 唔 好 意 思 , 睇 錯 左!
> 我 唔 係 金 魚 呀 ! 我 係 cherry 呀!
>
> Cherry
> KC2571

O~~唔 好 意 思 喔...
因 為 我 睇 到 金 魚 兩 個 字...
所 以 手 快 打 錯...
Article B8:Re: 尋九巴72X掛牌資料
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=271&a=1
回應/Replies:> 追 一 個 人 原 來 不 易~JB9843(271) said:
>
> 72X:熱:
> S3M (DP2157)
> S3M109(DS3391)
> S3M (EF7484)(L)
> S3M (EF8304)(L)
> S3M169(EF8860)
> S3BL (DW4022)
> S3BL296(DZ251)
> S3BL418(FB8886)
> S3N234(ES5024)
> 冷 馬:
> AV178(GZ5818)
> AV225(HC1524)
> AV226(HC1664)
> 3AV36(GC2488)
> 3AV38(GC2805)
> 3AV73(GN7875)
> 3AV173(HC8644)
> 3AV176(HC8726)
> 3AV237(HE2610)
> 3AV289?(HF3094)
>
另 外 每 個 月 都 有 一 架 來 自73x既S車 行72X
此 車 全 日 開 工 時 間 都 不 用 行73X,而 行72X
所 以 今 個 月FC6282行72X可 不 算 是 特 見Article B9:尋81K掛牌車
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=273&a=1
回應/Replies:尋81K掛牌車Article B10:S3BL DL 2875 = 1 波行40KM/H
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=274&a=1
回應/Replies:唔 知 算 唔 算 貼 錯 版
因 為 這 是 小 遊 記 但 涉 及 巴 士 運 作
希 望 版 主Gakei兄 判 斷

小 弟 今 日 放 學 搭38返 家
黎 架DL 2875,沿 途 行 車 極 慢
跟 住 個 司 機 狂 按'D'波button
原 來 架 車 轉 唔 到2波
搞 到1波 行 哂 全 程...

各 位 巴 迷 有 興 趣 的 話,可 以 去 捕 下

克 勤fans ~ 68A常 客Article B11:Re: (補充)尋車3BL及問較佳攝影位置
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=275&a=1
回應/Replies:> 屯 碼 大 家 庭~DY2576/GK2586-^^ said:


> 在 馬 鞍 山 邊 條 路 線 以3BL做 掛 牌,及 各 線 幾 多 數 量?


> 在 錦 英 苑 仲 有 冇 線?


> 我 部SLR有80mm 鏡 唔 是 太 遠,在 馬 鞍 山 邊 度 可 以 攝 影 較 好?


>


> THX A LOT..


>


> DY2576/GK2586

86k、87K都 仲 有~


86k:


錦 英 路 口\沙 火 都ok~(p.s>我 都 係80mm)~:p


沙 火 食 飯 時 間 泊 滿 晒86k~87k就 大 學 站~
但 如 果 要 一 次 過'通 殺'的 話 ,


就 建 議0係 耀 謙 樓 分 站 。

希 望 幫 到 你 了~
沙 田 址 ‧ 錦 英 苑87D

另 外:DH8508係86K蛇 車 , 中 午 係 影 唔 到 的~Article B12:咩叫『獨大』?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=276&a=1
回應/Replies:as title thxArticle B13:Re: 當車牌出到KM時....
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=3&t=270&a=1
回應/Replies:


|1|
2|


> kgbw.net said:
> 大 家 估 下 九 記 會 唔 會 買 起KM車 牌 ?
> 尤 其 是KM13
>
>

我 反 而 覺 得
佢 可 能 會 係KM8 ???的 車 牌 先 出...
因 為8字 同B字 十 分 相 似...

Article 13: (Request 1)

> 《 郵 差 叔 叔 . 傷 心 孤 獨 休 假 中 》 said:
>
> KM 869?
> (下 年 係 KMB '出 道' 第 69 年?)
若 果 可 以 取 得KM869, 那 豈 不 是 與 我 阿 爸 的 私 家 車
一 樣 數 字 ?

>
> KM 1933?
> (KMB 誕 生 年 份?)
不 知 九 巴 會 否 特 地 去 買 呢 ?

Article 13: (Request 2)

> G544+868 said:
>
> 咁 一 向 鐘 意 搞 鬼0既 新 記 咪 全 部 車 都FB牌?

咁 城 巴 不 如 向 新 巴 買 番 d 舊 CB 或 CT 車 牌?
:P

Article C1:


Re: 民意調查﹕2001十大最差巴士車身廣告
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=61&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

> Cello 仔 ‧ 新 年 愉 快 said:
> 做 完 十 大 巴 士 車 身 廣 告 , 順 便 搞 埋 十 大 最 差 巴 士 車 身 廣 告 啦 !
>
> 個 人 選 擇 :
> 1. 張 如 城
> 2. 森 美 廚 具
> 3. 桂 林 米 粉
> 4. M 頻 道
> 5. 戶 內 戶 外 , 同 樣 精 彩
> 6. 云 南 白 ?x
> 7. 某 公 司 五 十 週 年 紅 色 車 尾 廣 告
> 8. 標 準 保 險
> 9. 賽 爾 昂 電 子 手 帳
> 10. 紅 牛 伸 路 線

我 就
1.亞 洲 神 童 張 如 成
2.祈 福 新 村 光 輝 十 周 年
3.環 保 促 進 會 李 彩 華 果 個banner
4.差 不 多 日 日 見 到 果 幾 部 豐 盛 人 生 全 車 身(e.g:DM8)
5「 新 巴 新 路 線 」 果 d 全 車 身 廣 告
6.綠 色 和 平 !(S3Nxxx -- 63x果 部)
7.長 幼 一 家

冇na.....係 咁 多na.

Article 1: (Request 1)

首 選 : 腦 輕 鬆 ( 慘! 我 架 代 表 車 仲 未 甩 >_< )
2. 祈 福 新 村 光 輝 十 週 年
3. 嬌 妍
4. 血 爾 口 服 液
5. 亞 洲 神(經 兒)童 張 如 城
6. 黃 伊 汶 百 樂 牌 原 子 筆

係 咁 多~~

EJ 4147

Article 1: (Request 2)

我 的 選 擇 :
1. 亞 洲 神 童 張 如 城 ( 見 親 呢 款banner都 忍 唔 住 笑 )
2. 祈 福 新 村 十 週 年
3. 血 爾 口 服 液
4. 大 姐Ming同 陳 啟 泰 果 款Roadshow+亞 視 廣 告
5. 成 報 ( 夜 晚 完 全 睇 唔 到 貼 晌 窗 上 面D人 樣 )
6. 英 皇 超 新 星
7. 淘 大 豉 油
8. 香 港 “ 飛 龍 ” 圖 案
9. 標 準 人 壽 保 險
10.DAKS服 裝

沙 田 墟 ‧EH4005? 祝 各 位 新 年 進 步

Article 1: (Request 3)

其 實 我 覺 得 成 報 個 廣 告 是 最 差 的 。
至 值 錢 的 樓 梯 位 , 它 都 不 曉 得 用 , 還 用 甚 麼 「 乾 叉 屈
唇 」 , 在 夜 ? , 貼 在 窗 上 的 幾 個 人 頭 全 看 不 到 的 。

Article 1: (Request 4)

> 3AV50 said:
>
> 我 既 意 見(全 車 身 廣 告 篇):
> 1.大 快 活(只 限 九 巴 部3AV226)*
> 2.預 防 愛 滋:KMB 3BL112
> 3.東 華 三 院:KMB S3BL241/3BL71
> 4.COACH:CTB 515*
> 5.國 泰(下 一 個 站 任 你 選 擇):包 括 中 英 文 版
> 6.Firestone:KMB AV469*
> 7.泰 航:KMB 3ASV77*
> 8.泰 航:KMB 3ASV83*
> 9:泰 航:KMB 3ASV88*
> 10.豐 盛 人 生:NWFB DM8 DM10 DM15 DM19
>
> 有*個d係 衰 係 個 底 色 都 貼 埋 上 窗 個 度! :p
>
> My Bus Homepage
> 3AV50

我 的 意 見
1)亞 洲 神 童 張 如 城
2)祁 福 新 村
3)成 報
4)血'你'(耳)

係 咁 多...

Leslie Chan

Article 1: (Request 5)

(排 名 不 分 先 後)
1.腦 輕 鬆
2.血 爾 口 服 液
3.Jolly嬌 妍
4.祈 福 新 村
5.張 如 城
6.亞 視 戶 內 戶 外 同 樣 精 彩
7.方 南 白 葯
8.萬 邦 地 產568(全 車 身)
9.澳 寶 焗 油
10.平 機 會S3N50(全 車 身)

Article 1: (Request 6)

> Elvis said:
>

> 7.蛋 散 與 豬 扒

請 問 係 咩 廣 告 ?

Article 1: (Request 7)

> Elvis said:
>
> 是 電 影 來 的
>
> Transport HK香 港 運 輸 中 心:http://route3.heha.net/
>


係 舞 台 劇(演 戲 家 族)
Article C2:


想影Rt.973Contravision的板友請留意本文
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=62&a=1
回應/Replies:


|1|

今 日 下 午 四 時 在 軒 尼 詩 道 近 天 樂 里 見 到 披 著 此
廣 告 的969正 向 堅 尼 地 城 方 向 駛 去 , 它 當 時 行
Rt.5。

Article 2: (Request 1)

> VA64 said:
> 961,965,967and 97? also carrying this adv.

其 實 我 之 前 有 一 次 坐Rt.40M的 那 部9XX都 有 此
廣 告 , 不 過 我 一 時 忘 記 記 下 該 部 車 的 編 號 。
Article C3:


中巴 LV 18 個熱線廣告 ......
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=63&a=1
回應/Replies:中 巴 LV 18 個 熱 線 廣 告 有 冇 十 年 或 以 上 ?Article C4:


Re: 尋gigi相機banner
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=64&a=1
回應/Replies:> 希 望DA再 現26號 的ML81 said:
> 新 巴 和 九 巴
>
> 只 知 道 有6005,1122,1056,3044,1406
>

請 問6005是 哪 線 字 軌 車??

Andrew C.K. LamArticle C5:


Re: 一問:新巴VA, LA有什麼全車 身廣告?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=65&a=1
回應/Replies:


|1|

> 新 巴 DA72 said:
>
> VA37 Olympus 系 列 相 機 廣 告
> LA8 山 頂 蠟 像 館
> LA7 就 唔 知 仲 係 咪 德 信 茶 包na...

VA3x(好 似34)--賽 爾 昂 電 子 手 帳

Article 5: (Request 1)

甩 左 好 耐 啦~~

My Bus Homepage已 經 更 新
3AV50
Article C6:


Re: 尋祖兒大碟banner
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=8&t=66&a=1
回應/Replies:
> 沙 田 墟 ‧80X@3AV308 said:
>
> JC 2254(都 普ATR)
> 281A掛 牌

請 問2E
都 普ATR都 上 了 該 廣 告
請 問 車 牌 是JB????
Article D1:


[Photo] 為什麼那部3BL會將門改到右邊,難道又到內地 去?
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=377&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
買 上 大 陸??????????? ,又 有'雙 巴'呀


下 層 一 毛,上 層 二 毛,哈 哈!


--------------------------------------


極 速 快 線Speedline

極 速 快 線Speedline(備 用 網 址)

相 取 自 小 林 屋 企,


如 有 得 罪,敬 請 原 諒.

Article 1: (Request 1)

> 新 年 進 步 龍3AD124 said:


>


> 左 面 是 點 樣 架?

去 呢 到 睇 啦


ps:小 林:有 冇 廣 告 費 架?

My Bus Homepage


3AV50

Article 1: (Request 2)

> Cello 仔 ‧ 新 年 愉 快 said:
>
> 去 阿 富 浪 乎 ?(講 笑 !)
> 係 咪 去 東 南 亞 的 地 方 ?

去 北 非-加 曼

~Beleaf in SF8~

Article 1: (Request 3)

但 先 前 有 板 友 話 過 批3BL會 賣 去 東 歐wor

另 問 加 曼 係 咪 指ghana(前 新 巴ML的 歸 宿)

Article 1: (Request 4)

> AC said:
> 咪 係!
>
> 去 廣 州 或 深 圳 就 好 啦!
>
> 加 納!東 歐!

大 陸 有 自 己 的 車 廠,唔 用 其 他 車

Article 1: (Request 5)

> █~LF177-Beleaf in SF8-~█ said:
> 自1995年 起,大 陸 已 禁 止 所 有 右[車 太]二 手 車 進 口,
> 所 以 沒 可 能 賣3BL上 大 陸
>
> ~Beleaf in SF8~咁 呢 架 本 身 係3BL幾 呀???
係 咪 得 一 架 去 咋???

Article 1: (Request 6)

> AD63 said:
>
>
> i just know one of them is 3BL86

呢 架 應 該 係3BL117 DH7958, 因 為 將 軍 澳 廠
近 來 唔 係 有 太 多 車 退 役 。(留 意 司 機 位o個 隻
玻 璃 窗 個 右 上 角)

2157 (T)

Article 1: (Request 7)

> 《 郵 差 叔 叔 . 傷 心 孤 獨 休 假 中 》 said:
>
> 呢 批 車 係 最 近 死, 定 死 左 好 耐 果 批 車?
>
> 以 前 好 似 有 人 講 過, 將 ME 引 擎 換 入 3BL 繼 續 行 走?

誰 說 的?!很 荒 謬 的 言 論 耶!!
稍 有 點 機 械 知 識 的 也 知 道 這 是 不 可 能na.
ME是 用OM407H臥 置式 引 擎,與3BL那 副6LXCT橫 置式 引 擎 完 全 不 一 樣.
將OM407H套 用 落3BL是 沒 可 能 發 生 的 事yo.

~Beleaf in SF8~
Article D2:


未厭的就睇啦,順便幫我揀相
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=378&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

唔 係 揀 大 相 , 係 揀 巴 線 指 南10號 線 的 照 片

下 面 有 三 大 張10號 線 的 照 片 ,


不 過 由 於 未 知 那 幅 相 最 好 , 所 以 叫 大 家 幫 手 了 。下 面 是 現 時 用 緊 的 :
俾 您 , 您 會 揀 邊 幅 ?

先 謝

檸 少 .5048

Article 2: (Request 1)

呢 張 , 因 為 無 咁 矇

Article 2: (Request 2)

> 俾 您 , 您 會 揀 邊 幅 ?
因 為 夠 清......


整 張 唔 清 的 2800 無 乜 意 思.....

> 先 謝

客 氣 客 氣......


:)
Article D3:


超劣作
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=379&a=1
回應/Replies:有 一 天, 破 紀 錄, 5架 特 見, 2架 士 啤, 一 架 前 掛 牌, 2架 膠 豬


好 熟 的banner, ATR217的t banner, 唔 知 而 家 仲 係 咪lei?
(唔 係 同 一 日ga)跟 住 係AS5

ATR16

ATR188


最 衰 上 次 去 左 傑 車,影 唔 到3ASV61 >)<


最 後KH:

江 師 兄 開 埋 車 頭 燈tim

為 左 趕 時 間, 電 牌 未 出 都 照 殺劣 作, 請 見 諒, special thanks for 112Article D4:


Re: 九巴新MAN+趣聞
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=380&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

> Flying Chuk said:


> 九 巴 新MAN


>


> D MAN 入 左 車 間


>


>


> 車 頭 加 返Volgren水 牌


>


> 趣 聞


> 今 日 係 屯 門 市 廣 場 個 電 腦Roadshow度 , 見 到 個Promoter Print左 幾 張 幻 彩ATS同 一 部 新 巴 超 豪 相 出 黎 做Demo。


>


>


> 竺 子
今 日28/12相?

Article 4: (Request 1)

請 問 新 猛 獅 巴 士 是 否 上 了 九 巴 標 誌 ? 她 們 的 引 擎 馬 力 是310嗎 ?

Article 4: (Request 2)

究 竟'VOLGREN'呢 個 字 點 解 呢?
同 埋 個 水 牌 ? 面 個LOGO係 咩 呢?
Article D5:


3BL系列-3BL114,115
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=381&a=1
回應/Replies:


|1|

~3BL114
3BL115
~ ~ 歡 迎 討 論 ~ ~
西 毒


GK 8843

Article 5: (Request 1)

> G544+868 said:
>
> 係 咪3BL115--163都 冇 風 機?
> PS:下 面 果 張 係 特 見,此 為26掛 牌(唔 知 死 左 未?)
死o左.

> 仲 有 後 面 果 架 係23M 0既 鴨?

~~~Faith vs Fate~~~
九 巴 之 迷S3BL103
Article D6:


[貼相]城巴2800
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=382&a=1
回應/Replies:


|1|

加 送 張 牛 牛AD 7442
希 望 你 地 喜 歡 啦!

My Bus Homepage


3AV50

Article 6: (Request 1)

我 都 有 張....
普 通 巴 士 乘 客K. H. Law
Article D7:


求助!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=383&a=1
回應/Replies:有 冇AV1或3+2AV個 內 籠D相
有 send 去 kmbc81.sinaman.com
thx!Article D8:


[貼相]今日60X特見-DL4182、GL2418、 JY4066
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=384&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|

1)DL41822)GL24183)JY4066(車 頭 相)


屯 門 市 中 心 開 出 時 間 為:18:45左 右, 前 車 為FP8167。劣 作 三 張, 望 大 家 喜 歡 啦!

歡 迎 任 何 意 見!

**FW1321**

Article 8: (Request 1)

> JX7277 said:
>
> 請 問 閣 下 今 日 幾 點 影 呢 兩 張 相 ?

我 搭60X L廠 尾 車FW614到 佐 碼, 屯 市 開13:46,
我 在 佐 敦 道 尾 站 落 車, 大 約13:53到 佐 碼 。
以 上 兩 張 相 於 下 午 三 點 幾 影 。

**FW1321**

Article 8: (Request 2)

> G@kei.com! said:
> 60X 今 日 仲 有 3ASV235.

O下, K豬1443幾 點 於 佐 碼 開 呀?

P.S.60X屯 市 站 頭 貼 了 通 告 指60X經 常 甩 班, 加 上
60X 蛇 車 行 車 時 間 相 當 不 穩 定, 所 以60X 今 日 下 午
繁 忙 時 間 臨 時 拉 了60M至 少 兩 部 車 行 駛 。

**FW1321**

Article 8: (Request 3)

上 午 10:30 左 右 啦.

260X 今 日 又 有 ATS64, 但 唔 知 係 唔 係 代 呢 架.

Article 8: (Request 4)

下?那260X原 本 那 班 超 豪 由 哪 車 取 代 ?
Article D9:


[Photo] 1959 年的廣州無軌電車及2001年的廣州無軌電車 之對比.
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=385&a=1
回應/Replies:

極 速 快 線Speedline

極 速 快 線Speedline(備 用 網 址)

上 面 那 相 是 取 自 廣 州 新 聞 社 圖 片


上 面 那 相 是 我 自 己 影 的,'私 火 野'Article D10:


Re: [貼雜相]新機試打,比o的意見
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=386&a=1
回應/Replies:


|1|

> LV27,DA39 said:


> DM16行43X


>


>


> 城 巴T3


>


>


> 城 巴346行5X


>


>


> 3320L行N15頭 班 車


>


>


> 1622行N42


>


>


> 1430行N42


>


>


> DA76 收o左 車lu


>


>


> 歡 迎 批 評,賜 教


> 多 謝 ^^


>


> LV27,DA39


呢 部 機 好 過 之 前 個 部 好 好 多..


石 澳 人Eric

Article 10: (Request 1)

很 好!

題 外 話: 12月24日 我 也 在 北 碼, 見 到T3
Article D11:


[貼相]3ASV282@276P,好彩躉@E34,無法開車的68X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=387&a=1
回應/Replies:


|1|
2|

3ASV282@276P
超 級 頂 閘 的3ASV33
失 敗 的 好 彩 躉186@E34
3AD125@68X
加 送 一 架bigboxx.com送 貨 車
以 上 劣 照 , 歡 迎 善 評

Article 11: (Request 1)

> 巴 士 佬 said:
>
> 請 問elvis兄,邊 度&幾 時 影o架?
> 影 唔 影 到 車 牌?
> 等 我 捉o下 邊 兩 條 友 仔 偷 懶 先
> 話 時 話...構 圖 真 係 幾 靚
我 在 元 朗 建 業 街 影 的 , 今 天 中 午 時 候 他 泊 這 ? ,
我 記 得 好 像 是KB541( 5 字 部 份 我 不 敢 肯 定 , 但
必 定KBX41這 樣 ) 。
可 能 你 想 不 到 , 我 其 實 坐 在 餐 廳 內 影 的 , 所 以 影
到 這 樣 子

Article 11: (Request 2)

係KB541...我 記 得 有 架 車 牌 係 咁o既...
估 唔 到bigboxx都 有 人 影
:P

巴 士 佬
Article D12:


Re: CTB 1501 新舊對照
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=388&a=1
回應/Replies:


|1|
2|
3|
4|
5|

> 唔 係 呠 車 手 ~ FV6840 said:


> 舊 色~


>


>


>


> 新 色~


>


>


>


> ~~謝 謝 觀 賞~~


>


> FV6840

嘩!?單 層 行681?

Article 12: (Request 1)

> G@kei.com! said:
>
> 玩 攪 牌 咋? 都 唔 係 泊 響 681 坑.

聽 呀FV6840講 唔 係 玩 牌 喎~

似 係 搞 牌 做O左 一 轉681

Andrew C.K. Lam

Article 12: (Request 2)

> 唔 係 呠 車 手 ~ FV6840 said:
>
> 係 呀..
> 果 日 等 緊 車
> 見 住 佢 搞 住681 返 中 環 碼 頭
> 仲 「 隊 」 左 入11 條 坑 尾
> 之 後 佢 就 行 返11 lu..
> 想 搭 都 唔 得..
>
> 都 係 果 句 啦
> 信 不 信 由 你~~

上 次 我 都 影 過 一 部15xx泊 入11條 坑 轉7號 。
其 實681唔 係 得 一 次 有15xx行 。


**FW1321**

Article 12: (Request 3)

> 救 護 員 said:
>
> 聽 人 講 , 有 次 打 完 風 之 後 ,182都 用 過15XX
> 而 且182仲 好 次 用 過 唔 只 一 次15XX, 不 過 都
> 係 聽 人 講 , 信 唔 信 就 你 自 己 睇 喇
當 打 完 風 後
的 確 是 用15XX行681的
原 因:
1:少 客
2:依 然 大 風,雙 層 行 高 速 公 路 有 潛 在 危 險!!
AA48/Dart仔

Article 12: (Request 4)

> EJ 4147 said:
>
> 唔 錯 , 尋 晚 D 相 咁 快 曬 好o勒?

邊 係 呢..
0係 好 多 人 眼 中 都 只 不 過 係 劣 作 而 已~~

沖 左 出0黎 之 後 見 到 要 哂0既 只 不 過 是 數 張
咁 咪 哂 左 佢 囉~~

FV6840

Article 12: (Request 5)

> 唔 係 砵 車 手 ~ DJ2813 said:
> 你 唔 見 佢 呢 期D相 都 係 「 早 機 去 , 晚 機 返 」O既 咩?
> 幾 快 呀 , 我 冇 一 個 月 都 唔 得 喇....
> 所 以 佢 成 日 話 佢 冇 錢 真 係.................

咁 又 唔 好 「 早 機 去 , 晚 機 返 」 咁 講~
呢 排 手 頭 鬆D 0者
見 到 有 相 未 哂 咪 哂 左 先 囉~

FV6840
Article D13:


Re: 今日在長亨........
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=389&a=1
回應/Replies:> 在 屯 門 廠 的S3BL453 said:


> 用 部DV機 影 既


>


>
>
>
>
>
>JC570仲 未 裝 牢 騷0既?


炒 車 黎?Article D14:[代貼] ME16 @ 60X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=390&a=1
回應/Replies:ME16 - DG 316
~ 多 謝 觀 賞 ~

GL 1612Article D15:Re: GM3276 @ 44 @ ???
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=391&a=1
回應/Replies:> 唔 係 砵 車 手 ~ DJ2813 said:


>


>


> 各 位 不 妨 估 估 呢 張 相 係 響 邊 度 影~^_^

青 衣 村 楓 樹 窩 體 育 館 分 站?
**FW1321**Article D16:嶼巴的'6008'??
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=392&a=1
回應/Replies:


|1|

http://64.4.20.250/cgi-bin/getmsg/NLB6008.jpg?curmbox=F000000001&a=4a6ffa39a479e17a0ea70b3b893edad6&msg=MSG1009553154.33&start=1587725&len=241354&mimepart=3&disk=64.4.20.74_d379&login=transport_dept&domain=hotmail.com&hm___sig=830a90bc01c18fb436a7c29371afff113e10d2f75e092d7b

Article 16: (Request 1)

你 個 URL 是 閣 下 的 hotmail 郵 箱 之 內 。
我 們 怎 樣 能 夠 看 ?
Article D17:尋相: ASV的底盤相!!!
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=394&a=1
回應/Replies:請 問 各 位 有 冇ASV的 底 盤 相 呀!! (最 好 就 清 楚 到 成 個 底 盤 任 何 部 份 的 分 佈!!)
因 為 我 始 終 都 睇 唔 清 楚 個 水 箱 、 油 缸 個 擺 法, 想 研 究 下!
同 埋 我 鐘 意ASV的 底 盤 呀!!

麻 煩 晒, THKS!!!Article D18:[貼相]ME16@60X
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=395&a=1
回應/Replies:

按 圖 可 放 大 至800*600Article D19:夜相@中環碼頭+一問
>http://www.hkbdb.com/cgi-bin/read.cgi?f=9&t=396&a=1
回應/Replies:
1531@90C

2285@90C

其 實 若 曝 光 時 有 其 他 車 經 過(好 似 上 面 其 中 兩 張 相)


在 相 的 主 體 前 造 成 一 條 線 , 張 相 仲 算 唔 算 好?