19990503
Articles on 3th May, 1999.

Today's Articles: 45.


Articles' Numbers: (19990503_01-45)


Please press the following links to the articles immediately:

以下連結可直接看到每一篇主文章:

第1篇文 第2篇文 第3篇文 第4篇文 第5篇文 第6篇文 第7篇文 第8篇文 第9篇文 第10篇文

第11篇文 第12篇文 第13篇文 第14篇文 第15篇文 第16篇文 第17篇文 第18篇文 第19篇文 第20篇文

第21篇文 第22篇文 第23篇文 第24篇文 第25篇文 第26篇文 第27篇文 第28篇文 第29篇文 第30篇文

第31篇文 第32篇文 第33篇文 第34篇文 第35篇文 第36篇文 第37篇文 第38篇文 第39篇文 第40篇文

第41篇文 第42篇文 第43篇文 第44篇文 第45篇文


Article 1:

無獎問答+問題+N年前情報


CV7946 (anthonycm@ctimail.com) from 203.80.120.23 at Mon May 3 00:39, 1999 said:


原 本 話 昨 晚 推 出 的 問 題,因 本 人 於22:00仍 於 屯 公,所 以 要 遲 一 日 先 出.so SORRY!

無 獎 問 答:


Q1:九 巴51號 於 何 年 何 月 何 日 全 線 轉 用 雙 層 巴 士?


Q2.九 巴 服 務 熱 線 於 何 年 何 月 設 立?電 話 是 幾 多 號?(不 是27454466)


HINTS:7個 字 的


Q3:九 巴24座 小 型 巴 士 是 於 何 年 何 月 投 入 服 務?


Q4:貼 車 尾 廣 告 步 驟 係 點?(不 是 現 在 大 大 張 如'KIT KAT'的,而 是 專 貼 於 車 尾 引 擎 的).請 詳 細 說 明.


HINTS:會 不 會 像 貼BANNER般?


Q5:九 巴107及170於 何 年 何 月 何 日 全 線 轉 用 空 調 巴 士?於 這 天 早 上7:00,於 紅 隧 往 香 港 方 向 此 兩 線 來 了 甚 麼 車 型 的 巴 士?

(答 案 於5月3號 晚22:00公 佈)


____________________________________________________________

問 題:(這 些 是 小 弟 唔 識 的,請 幫 幫 忙 答 答)


QQ1:點 解 翻 倒 胎 比 原 廠 胎 穩 定?跣 胎 情 況 減 少?

____________________________________________________________

情 報:

於89-90年,有 下 列 車 失 火:


68A/CL449


68M/DN2774,DN3034


54/CT2641


59A/DS2165


60M/DW3065,DW3990


A2/DH1644


52/CT279


86A/BX2812


61X/CC7533


52M/CG546


101/DK4862,DK8440


73X/CJ3741


31B/CL8106


60/CJ2550


64K/BM245


68X/DG5082


???/DG6239,CB9795


13B/BW1612

另 外,於'KMB TODAY'內 見 下 列 路 線,現 在 有 此 線OR相 似 的 路 線 嗎?

293A 將 軍 澳-寶 琳


298A 將 軍 澳-坑 口


692 將 軍 澳17區-銅 鑼 灣

CV7946


Article 1: (Request 1)

> Q1:九 巴51號 於 何 年 何 月 何 日 全 線 轉 用 雙 層 巴 士?

月 日 就 唔 知 , 只 知 係1989年 ,M81-88出 牌o個 年 。 應 大 約10月 吧 !


> Q2.九 巴 服 務 熱 線 於 何 年 何 月 設 立?電 話 是 幾 多 號?(不 是27454466)


> HINTS:7個 字 的


日 子 唔 知 , 號 碼 會 唔 會 係745 4466呢 ?


> Q3:九 巴24座 小 型 巴 士 是 於 何 年 何 月 投 入 服 務?

1987年 大 約10月 左 右 , 首 批 共 十 七 輛 車 , 頭 九 輛 用 九 巴 標 準 熱 狗 座


位 , 行90號 。 跟 住 八 輛 用AF那 款 座 椅 , 不 過 窄 好 多 、 用o黎 行208。

> Q4:點 樣 貼 車 尾 廣 告?(不 是 現 在 大 大 張 如'KIT KAT'的,而 是 專 貼 於 車 尾 引 擎 的).請 詳 細 說 明.


> HINTS:會 不 會 像 貼BANNER般?

貼o係 引 擎 蓋 上 的 , 雞 鴨 都 試 過 車 尾 廣 告 , 位 於 車 牌 之 下 , 故 張 海 報


會 橫 跨 至 泵 把 上 的 。 珍 寶 則 貼 在 引 擎 蓋 上 的 長 方 型 圈 內 ,Fit晒 ! 丹


拿A-F型 及AEC的 下 層 車 尾 設 有'碼 仔'數 個 , 先 將 海 報 貼 在 硬 板 上 , 再


整 塊 攝 入'碼 仔'上 夾 穩 , 以 前 好 多 電 影 都 會 用 巴 士 尾 賣 廣 告 。

> Q5:九 巴107及170於 何 年 何 月 何 日 全 線 轉 用 空 調 巴 士?於 這 天 早 上7:00,於 紅 隧 往 香 港 方 向 此 兩 線 來 了 甚 麼 車 型 的 巴 士?

1993年9月1日 城 巴 取 代 中 巴 那 日 咪 全 線 行 冷 馬 的 日 子 。 用 乜 車 ? 唔 知


道 , 九 巴 會 唔 會 用AA、AF、AM、AN、AMR、AT定AH? 城 巴 用106-204、


B10M、 嶼 巴 五 十 鈴 ?


估 估o下o既Christopher


Article 1: (Request 2)

值 得 一 提 的 是 , 當 年 就 只 有 八 部AT曾 經 用 過 豪 華 位 。


(其 他 都 是 用 標 準 九 巴 熱 狗 座 位 的 。)


而 這 批 車 後 來 就 被 調 往243M服 務 , 直 到 退 役 為 止 。


Article 1: (Request 3)

> Joseph (ksliu6@ie.cuhk.edu.hk) said:


>


> 城 巴 真 係 好 似 用 過 1XX 黎 行 170 架! 當 時 城 巴 剛 剛 接 手, 都


> 冇 乜 野 係 做 唔 出 架o羅! 當 時 城 巴 都 可 以 用 嶼 巴 五 十 鈴 都 可 以 行 1 號 啦!


>


> 我 反 而 有 興 趣 知 道 在 93 年 9 月 前 170 係 用 乜 野 車 喎, 係 咪


> 雞 + 寶 (中 巴) + M 仔 (九 巴) 呀?

中 巴 用 亞 記 雞 為 主 , 九 巴 用M, 如M5及M7都 一 直 用 到 九 三 年 九 月 先 至


換 車 。 至 於107就 最 經 典 , 因 為 中 巴 用 過LX行107, 重 唔 止 一 次 。

Christopher


Article 1: (Request 4)

> Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) said:


>


> 何 止 好 似 ﹖ 直 頭 係 啦 ﹗^_^


> 當 時 行 走170的 主 力 , 城 巴 是 十 一 二 米 利 蘭 混 合 , 九 巴 則 是AD。


> 而107方 面 , 城 巴 也 是 十 一 二 米 利 蘭 混 合 , 但 九 巴 則 用ADS。

城 巴 果 時 o既 十 一 米 當 中 , 有 部 18X (FC6490) 係 有


胃 仙 V 廣 告 o既 , 之 後 又 有 部 395 都 有 呢 個 廣 告 ,


到 左 今 時 今 日 , 有 呢 個 廣 告 O既 170 字 軌 就 變 左


814 , 似 乎 最 初 FC6490 行 170 , 都 係 胃 仙 V 安 排 O既 .


>


>


> 九 巴 間 中 會 有BL和DM客 串 , 而 中 巴 則 有 幾 部 都 普 雞 字 軌 車 。


> 另 外 在 當 年 的 晨 早 繁 忙 時 間 , 中 巴 是 會 有 冷 馬 行170單 程 入 沙 田 的 。

九 巴 字 軌 包 括 M5-7,38-40, M37 都 經 常 出 現 , 或 者 係 後


備 , 講 到 客 串 , 81 O既 G 都 係 經 常 出 現 , 而 家 , 81


O既 冷 馬 都 經 常 客 串 170 O既 .


中 巴 冷 馬 據 講 係 入 沙 田 做 303 .


Article 1: (Request 5)

> Ricky Chan (95098987d@polyu.edu.hk) said:


>


> 你 點 知 的?


> 我 睇 87 年 某 雜 誌, 見 90 號 的 Coaster 都 係 用


> 靚 座 椅 的.


>


> Ricky Chan

o的 車 邊 會 分 得 咁 清o丫 !AT初 初 只 有 十 七 架 , 如 果90號o的 車 壞o左 ,


重 有 乜 車 可 以 行 喎 ? 咁 就 連208o的 車 都 用 埋 。

重 記 得 第 一 批 行90o既AT(DS牌)雖 然 用 九 記 熱 狗 椅 , 但 皮 面 則 用AF用


緊o個 種 淺 啡 色 皮 , 到 買 第 二 批 車 開 始 就 用 回 普 通 熱 狗 用 的 膠 皮 。

你 問 我 點 知 ,87年 我 都 中 學 畢 業 啦 ! 以 前 重 住 西 貢 , 咁 得 閒 就 會o係


彩 虹 坐 兩 轉(來 回 各 一 轉)90過o下 癮 , 由 亞 比 安 都 已 經 有 咁 玩 ; 八 六


年 搬 出 九 龍 住 , 但 都 好 鍾 意 行 西 貢o的 路 , 當 然 唔 會 錯 過 用 咁 細o既 車


又 有 冷 氣o既90號 啦 !

Christopher


Article 1: (Request 6)

我 仲 以 為 o的 熱 狗 凳 係 後 期 至 換 上 去 o既 添.


另 外 我 記 得 AT 初 期 車 窗 有 扶 手, 後 來 拆 走 了.


'大 大 公 司' 都 係 常 客.

--


車 匙!


Article 1: (Request 7)

> Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


>


> 唔 係 好 明 呢 題 問 乜, 我 只 係 諗 到: '用 手 貼'. 請 解 釋 一 下, 唔 該.

OH,sorry.我 係 想 話 貼 這 些 廣 告 的 步 驟.sorry......


Article 1: (Request 8)

好 似 以 前 某 期 九 巴 月 刊 講 過 , 大 約 係 當 d 車 返


廠 洗 完 車 排 隊 等 入 油 , 負 責 貼 廣 告 o既 工 人 (好


似 得 兩 人) 就 要 爭 取 果 段 時 間 , 抹 乾 架 車 要 貼


廣 告 果 個 位 , 係 裝 滿 廣 告 貼 紙 o既 膠 桶 (手 羅) 張


廣 告 貼 紙 出 來 , 搣 走 張 底 紙 , 兩 個 人 每 人


(手 羅) 住 張 貼 紙 一 邊 , 對 準 位 貼 上 。Article 2:

Re: 冷氣風口設計


Dick (dvchan@netvigator.com) from 168.70.65.34 at Mon May 3 01:04, 1999 said:


> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


> 大 家 倘 若 乘 坐 冷 馬 時 , 會 否 對 各 種 冷 氣 出 風 口 的 設 計 有 意 見 或 喜 好


> 呢 ? 現 小 弟 發 現 多 種 設 計 及 它 們 的 優 劣 , 希 望 大 家 也 來 品 評 一 下 吧 !


>


> 1. 固 定 式 , 分 九 記AL、AD2-245、ADS1-30、 新 舊AV、AS、AN及AF


> 優 點 是 耐 用 、 較 少 受 破 壞 , 但 缺 點 會 令 部 份 乘 客 感 到 太 冷 或 太 熱


> (視 乎 那 個 座 位 而 定 ; 而 採 用 新 款 冷 氣 槽 的AV及3AV的 風 口 好 像 冇


> 乜 風 力 的 感 覺 , 小 弟 則 有 點 不 喜 歡 。


> 2. 活 動 式 - AD1、 現 時 的AL1、AA23-42、 城 記342-484、801-830、


> 701-720、118-248所 用 的 一 款 , 與 豐 田 小 巴 的 款 式 相 同


> , 這 種 設 計 其 實 不 錯 , 可 讓 乘 客 自 行 調 節 角 度 及 開 合 ,


> 但 不 知 何 解 部 份 城 記 是 固 定 了 位 置 , 不 能 調 節 風 向 。 以


> 小 弟 個 人 而 言 , 覺 得 這 款 設 計 較 佳 。


> 3. 活 動 式 - 如AA3-22的 一 款 , 風 力 尚 佳 , 只 是 欠 缺 開 關 掣 而 有 小 許


> 不 便 。


> 4. 活 動 式 - 現 時 新 車 常 用 的 一 款 , 即 九 記 最 新 的AV、ADS31以 後 、


> AD281以 後 、3AD、 亞 記ATR、AA49-60等 所 用 的 一 款 , 出


> 風 的 風 力 不 俗 , 但 發 現 該 風 口 很 易 壞 , 例 如 調 節 風 向 的


> 掣 、 風 向 葉 都 很 易 爛 ; 風 口 關 上 後 亦 有 風 滲 出 。 而 裝 在


> 城 記 車 上 的 更 是 倒 轉 頭 裝 的 , 熱 者 吹 唔 到 自 己 , 凍 者 則


> 會 將 風 向 推 向 前 方 , 吹 正 坐 在 前 面 的 人 的 後 腦 上 。


> 5. 活 動 式 - 即 裝 在 都 普 躉 、 龍 運 機 場 版 的 亞 記 躉 上 用 的 一 款 , 感 覺


> 不 俗 , 只 欠 缺 不 能 左 右 調 節 , 而 單 看 其 設 計 , 較 對 上 一


> 款 簡 單 , 應 冇 咁 易 壞 。


>


> 若 以 小 弟 的 喜 好 , 我 首 選2, 跟 著5、4、3、1。 不 知 大 家 意 見 如 何 ?


>


> Christopher

我 反 而 喜 歡 較 獨 特 既2500個 款,仲 有 九 記AM個 款,因 為 佢 似2500個 款

啊Dick


Article 2: (Request 1)

AM好 多 都 換o左 豐 田 小 巴o個 款 , 而AL1初 出 時 用o個 隻 就 有o的 似AM第


一 批o個 種 款 , 圓 形 風 口 , 圓 心 係 一 支 柄 咁 , 不 過 冇 開 關 掣 。 第 二 批


就 最 差 , 完 全 無 風 出 咁 !

Christopher


Article 2: (Request 2)

> GF1912 (yanho@netvigator.com) said:


>


> 仲 有 城 巴 捷 聯 殼 B6LE o個 隻 圓 形 出 風 口, 既 可 以 360° 旋 轉 又 可 以 成 個 關 閉.


> 小 弟 至 愛 呢 隻.

新 記VA63現 時 用 的 是 否 就 是 這 款 ? 因 為 我 未 坐 過 佢 。

Christopher


Article 2: (Request 3)

仲 有 九 巴  普 躉 上 層 用 的 上 下 調 節 , 即 向 上 推 時 會 關 閉 出 風 口 。


Article 2: (Request 4)

> 1. 固 定 式 , 分 九 記AL、AD2-245、ADS1-30、 新 舊AV、AS、AN及AF


> 優 點 是 耐 用 、 較 少 受 破 壞 , 但 缺 點 會 令 部 份 乘 客 感 到 太 冷 或 太 熱


> (視 乎 那 個 座 位 而 定 ; 而 採 用 新 款 冷 氣 槽 的AV及3AV的 風 口 好 像 冇


> 乜 風 力 的 感 覺 , 小 弟 則 有 點 不 喜 歡 。)


呢 款 我 都 覺 得 好 似 有 問 題 。 但 係 事 實 上 又 係 呢 款 冷 氣 口 的


冷 馬 最 夠 凍 喎 …


AL118係 咪 用 呢 款 出 風 口?!新AV由 用D10A的 一 批 改 用 新 的


出 風 口 。

> 2. 活 動 式 - AD1、 現 時 的AL1、AA23-42、 城 記342-484、801-830、


> 701-720、118-248所 用 的 一 款 , 與 豐 田 小 巴 的 款 式 相 同


> , 這 種 設 計 其 實 不 錯 , 可 讓 乘 客 自 行 調 節 角 度 及 開 合 ,


> 但 不 知 何 解 部 份 城 記 是 固 定 了 位 置 , 不 能 調 節 風 向 。 以


> 小 弟 個 人 而 言 , 覺 得 這 款 設 計 較 佳 。


這 種 設 計 係 最 好 。 但 係 如 果 位 置 唔 岩 又 係 廢 。


但 可 惜 呢 種 設 計 只 係 響 城 巴 車 同 小 巴 上 用 呢 … …

> 3. 活 動 式 - 如AA3-22的 一 款 , 風 力 尚 佳 , 只 是 欠 缺 開 關 掣 而 有 小 許


> 不 便 。


呢 款 就 未 見 過 。

> 4. 活 動 式 - 現 時 新 車 常 用 的 一 款 , 即 九 記 最 新 的AV、ADS31以 後 、


> AD281以 後 、3AD、 亞 記ATR、AA49-60等 所 用 的 一 款 , 出


> 風 的 風 力 不 俗 , 但 發 現 該 風 口 很 易 壞 , 例 如 調 節 風 向 的


> 掣 、 風 向 葉 都 很 易 爛 ; 風 口 關 上 後 亦 有 風 滲 出 。 而 裝 在


> 城 記 車 上 的 更 是 倒 轉 頭 裝 的 , 熱 者 吹 唔 到 自 己 , 凍 者 則


> 會 將 風 向 推 向 前 方 , 吹 正 坐 在 前 面 的 人 的 後 腦 上 。


呢 款 只 做 到 四 十 五 度 轉 向 , 唔 夠 。 而 且 又 攪 到 車 頭 唔 到 風 ,


熱 死 人 。 如 果 可 以 做 到 九 十 度 轉 向 會 比 較 好 。 而 且 應 該 做 到


去 車 頭 位 置 。

> 5. 活 動 式 - 即 裝 在 都 普 躉 、 龍 運 機 場 版 的 亞 記 躉 上 用 的 一 款 , 感 覺


> 不 俗 , 只 欠 缺 不 能 左 右 調 節 , 而 單 看 其 設 計 , 較 對 上 一


> 款 簡 單 , 應 冇 咁 易 壞 。


但 係 左 右 轉 唔 到 都 係 一 個 死 穴 。 而 且 又 太 過 細 。


Article 2: (Request 5)

> Christopher (chris_ng@hk.super.net) said:


> 正 是 ! 唯 一 一 部 利 蘭 用 呢 款 出 風 口 。


Sorry!


用 邊 款 ? 固 定 式 定 活 動 式 的 ?


固 定 式 的 是 否HD牌3AV的 一 款 好 多 黑 色 出 口 的 一 款 ?


>


> Christopher


Article 2: (Request 6)

> v3688 (jackyyng@hkschool.net) said:


> Sorry!


> 用 邊 款 ? 固 定 式 定 活 動 式 的 ?


> 固 定 式 的 是 否HD牌3AV的 一 款 好 多 黑 色 出 口 的 一 款 ?

固 定 式 , 跟3AV171之 後 的 一 款 , 但 排 列 跟AV有 點 不 同 ,AV第 二 截 , 即


對 正 樓 梯 的 一 排 側 面 有 三 個 風 口 , 但 佢 係 四 個 , 而 車 尾o個 截 則 只 有


一 個 風 口 , 同AV唔 同 。

Christopher


Article 2: (Request 7)

本 人 首 選:


VA63大 修 後 的 上 層 吹 風 口(大 陸 製 的),因 為 實 而 不 華,簡 單 易 用,關


閉 時 又 沒 有 冷 氣 滲 出.

----


今 日 搭VA63 的


'辛'巴 王 國


Article 2: (Request 8)

> V3688 (jackyyng@hkschool.net) said:


> 呢 款 我 都 覺 得 好 似 有 問 題 。 但 係 事 實 上 又 係 呢 款 冷 氣 口 的


> 冷 馬 最 夠 凍 喎 …

Cool? Try that on a fully packed 301 in the morning!

> AL118係 咪 用 呢 款 出 風 口?!新AV由 用D10A的 一 批 改 用 新 的


> 出 風 口 。


>


> 這 種 設 計 係 最 好 。 但 係 如 果 位 置 唔 岩 又 係 廢 。


> 但 可 惜 呢 種 設 計 只 係 響 城 巴 車 同 小 巴 上 用 呢 … …


>


> 呢 款 就 未 見 過 。


>


Really? Have you been on those KMB Duple bodied Darts before?

If not, just take a trip on 219X/224X and you would know.

> 呢 款 只 做 到 四 十 五 度 轉 向 , 唔 夠 。 而 且 又 攪 到 車 頭 唔 到 風 ,


> 熱 死 人 。 如 果 可 以 做 到 九 十 度 轉 向 會 比 較 好 。 而 且 應 該 做 到


> 去 車 頭 位 置 。


>


> 但 係 左 右 轉 唔 到 都 係 一 個 死 穴 。 而 且 又 太 過 細 。

How about the air vents for Volvo B12? I love that!

100/911R/M1 WongArticle 3:

九記車牌箱及烏蠅上層水撥問題


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.11.146 at Sun May 2 17:58, 1999 said:


連 日 天 雨 濛 濛 , 大 家 有 沒 有 發 覺 九 記 車 的 牌 箱 內 部 經 常 積 聚 大 量 水 氣


, 令 乘 客 不 易 看 見 牌 箱 內 容 。 而 該 公 司 工 程 部 又 會 否 知 道 及 改 善 呢 ?

令 一 問 題 , 究 竟 城 記 的 烏 蠅 的 上 層 水 撥 在 雨 天 會 否 開 動 呢 ? 小 弟 好 像


冇 乜 見 到 , 只 見 過 一 架A21, 好 似 係2146, 佢 有 開 上 層 水 撥 , 但 枝 水


撥 是 向 下 撥 的 , 正 正 撥 向 牌 箱 玻 璃 外'發'來'發'去 , 感 到 好 好 笑 的 。

Christopher


Article 3: (Request 1)

I think they can put a little pack of water abosrbant, like silica gel or slack (not sure) lime there.


And tell drivers to replace it every 2 months, & wipe the destination screen when


changing destination plates.


That's probably because the technical staff forgot the correct direction of


that 'single' wiper. e.g the wiper should point to the nearside at default position,


but the technical staff pointed it at the offside, and didn't test it,


the wiper will wipe the destination screen then.

But it's all right with 2100, 'cos it uses 'double' wipers,


like the lower deck.

that's probably why drivers don't operate the upper deck wiper.


Article 3: (Request 2)

> Ronald (ronald_to@laser.zeronet.org.hk) said:


>


>


> 小 弟 試 過 舊 年 坐917返 暑 期 工,坐 正 城 蠅,天 又 「 倒 水 」 的 時 候,


> 個 上 層 水 撥 居 然 識 郁....


> (因 為 好 多 時 下 雨 都 唔 郁,但 下 層 水 撥 又 「 鬼 打 都 無 咁 精 神 」,活 「 潑 」 非 常)


>


The wiper is operated by the driver ga ma.


It operate or not doesn't depend on the rain, but


depends on the driver to turn it on, & he may forget it.


'cos he can't see the wiper.

Can we link both wipers so that the upper deck wiper operates


when the lower deck one is turned on?


Article 3: (Request 3)

> 豉 油 黨 巴 士 議 員-黃 伯 (leric747@netvigator.com) said:


> 乜 你 咁 好 彩 見 到 烏 蠅 上 層 支 水 撥 郁 過 呀, 我 連 佢 郁 都 未 見 過 喎.


> 仲 有, 城 記 好 多 低 地 台 車 都 冇 斜 板, 但 係 又 裝 有 輪 椅 位 喎, 究 竟 呢D係 咪 叫 做'變 相 企 位'呢?

城 記 想 考o的 坐 輪 椅o既 人 點 上'低 地 台 巴 士', 要 佢 地 用 強 勁 的 臂 彎 去


將 輪 椅 從 行 人 路 、 甚 至 是 馬 路 抬 上 車 , 目 的 是 要 鍛 練 他 們 的 臂 力 !

唉 ! 純 屬 講 笑 ; 當 我 坐 城 記Trident時 , 見 佢 設 有 輪 椅 位 , 但 車 門 又


不 設 斜 板 時 都 覺 得 好 諷 刺 , 如 果 坐 輪 椅o個 個 人 係 自 己 一 個 人 坐 車 ,


唔 通 真 係 用 頭 先 個 方 法 咩 ! 又 或 者 公 司 方 面 係 有 訓 示 司 機 要 抬 佢 地 上


車 ? 我 諗 一 套 斜 板 的 成 本 不 會 很 重o者 , 要 平o既 可 以 唔 用 九 記 同 新 記


o既 電 動 款 式 , 改 用 人 手 揭 板 都 可 以(如1302及1303)。 城 記 真 的 要 考


慮 一o下 低 地 台 巴 士 的 設 計 原 意 。

Christopher


Article 3: (Request 4)

呢 個 情 況o係 新 巴 熱 狗 上 都 可 見 到.


其 實 可 唔 可 以 係 牌 箱 和 車 廂 中 整 條 通 氣 道 以 解 決 呢 個 問 題 呢?


因 為 水 氣 係 因 為 牌 箱 中 的 氣 溫 較 下 雨 天 時 的 外 面 高 而 產 生 的.


整 條 通 氣 道 便 可 以 令 到 和 外 面 的 氣 溫 相 近 而 解 決 問 題 了


(唔 知 有 冇 錯 漏,有 錯 請 指 正)


Article 3: (Request 5)

以 前 九 巴 用 布 牌o個 陣,o的 水 氣 就 會 俾o的 布 牌 吸 收.


而 家 無o左o的 布 牌 囉,咪 留 晒o係 塊 玻 璃 度 囉...


我 見 過2100(行A22)上 層o個 兩 枝 水 撥 郁 過...一 次 咁 大 把.--


今 朝11:00上 網 上 到 而 家o既藍 田 站 長(GB2444,FX8032)Article 4:

另一種打風現象


Tony(S3M61) (op615221@netvigator.com) from 168.70.94.23 at Sun May 2 21:31, 1999 said:


> 叻 霸 佳 (letchan@netvigator.com) said:


> 八 號 風 球 , 巴 士 停 駛 本 是 一 件 非 常 正 常 的 事 。 然 而 , 今 天 我 從 個 別


> 巴 士 公 司 對 今 天 八 號 風 球 的 反 應 。 似 乎 , 老 手 還 是 老 手 。


>


> 一 九 九 九 年 五 月 二 日 下 午 一 時 三 十 分 , 八 號 東 北 烈 風 訊


> 號 正 式 掛 起 。 而 這 個 風 暴 的 來 臨 , 正 好 看 出 各 間 巴 士 公 司 的


> 反 應 和 服 務 態 度 。


>


> 新 巴 在 今 次 的 反 應 是 最 快 的 , 但 是 , 快 並 不 是 代 表 最 好 。


> 新 巴 反 應 雖 然 快 , 但 是 細 心 一 看 , 新 巴 在 今 次 風 暴 中 所


> 安 排 暫 停 服 務 的 路 線 , 多 是 採 用 單 層 巴 士 而 客 量 一 向 偏 低 的 。


> 理 論 上 , 該 不 太 受 風 暴 影 響 。


> 這 樣 , 新 巴 豈 非 是 切 詞 停 開 沒 有 營 利 的 路 線 ﹖


>


>


> 城 巴 對 風 暴 的 反 應 , 不 及 新 巴 快 。 但 是 , 城 巴 所 帶 來 的


> 訊 息 , 正 好 是 相 反 。 城 巴 所 宣 佈 的 , 是 機 場 線 、 東 涌 對 外 線


> 及 機 場 穿 梭 線 照 常 服 務 。 其 後 是88R停 駛 。 最 後 才 是5C、61


> 等 停 駛 的 消 息 。


> 從 表 面 看 來 , 城 巴 同 樣 是 停 駛 一 些 客 量 偏 低 的 路 線 。 可


> 是 , 今 天 城 巴 停 駛 的 路 線 卻 與 新 巴 的 有 極 微 妙 的 分 別 , 就 是


> 幾 乎 所 有 停 駛 的 路 線 都 是 採 用 雙 層 巴 士 行 走 ; 在 暴 風 中 翻 側


> 的 機 會 比 起 新 巴 的 單 層 巴 士 高 出 幾 倍 。


>


> 九 巴 老 手 的 確 係 老 手 。 在 此 強 風 下 , 竟 然 是 沒 大 反 應 ;


> 比 起 新 巴 的 過 敏 反 應 , 實 在 是 更 值 借 鏡 ﹗


> 在 暴 風 下 所 受 影 響 的 路 線 , 只 有277和 改 道 的171及170。


>


> 呵 呵 ﹗ 颱 風 下 悶 得 發 瘋 的

其 實 九 巴 仲 有61X、62X、269B、269C、960、961、968改 道 , 唔 行


汀 九 橋 。(唔 知A43、E34會 否 改 行 屯 門 公 路 呢 ?)

不 過277好 似 停 駛 左 半 個 鐘 之 後 , 因 為 改 掛 三 號 風 球 而 重 開 。 而 我


試 過 響 下 晝 兩 三 點 打2745466-68(九 巴 熱 線), 直 頭 打 唔 通 , 反 而


新 城 熱 線 就 打 得 通 , 唔 知 點 解 呢 ?


另 外 有 三 間 電 視 台 居 然 發 怖 打 風 消 息 時 , 將 新 巴 停 駛 路 線 誤 打 成


'89'!^_^

不 如 又 講 下 另 一D打 風 現 象 , 聽 某 九 巴 車 長 講 , 話 通 常 掛 八 號 風 球 ,


如 果 架 巴 士 行 車 中 途 時 宣 怖 掛 八 號 風 球 而 停 駛 既 話 , 咁 架 巴 士 都 會


繼 續 行 駛 , 而 且 會 照 常 上 落 客 。 到 總 站 之 後 , 通 常 由 站 長 通 知 話 停


駛 , 然 後 會 私 牌 返 廠 。


但 係 有 另 一 種 未 証 實 既 情 況 , 聽 聞 過 有 某 些 路 線 試 過 行 行 下 中 途 ,


因 為 打 風 而 返 轉 頭 去 總 站 , 未 知 有 冇 試 過 呢(聽 聞 咋)?

~~~Tony(S3M61)~~~


Article 4: (Request 1)

今 午 四 時 許 , 我 好 奇 地 落 家 樓 下 去 睇 720,722,8P 行 英 皇 道


的 情 況 。

不 料 等 了 四 個 字 後 , 一 架 新 巴 或 城 巴 本 應 行 東 廊 的 巴 士 也 沒 有 !


心 知 不 妙 , 便 行 去 北 角 碼 頭 睇 下....

結 果 , 東 廊 上 巴 士 照 舊, 8P, 720, 722, 780...


全 部 繼 續 行 東 廊.

不 過 真 係 唔 大 風, 強 風 程 度 都 唔 知 有 冇........


真 係 行 乜 都 唔 驚....

另 外 新 巴 停 些 少 客 和 郊 外 線, 都 係 驚 司 機 有 事 o者.


愈 多 司 機 係 出 便, 愈 大 機 會 有 人 領 野.


同 埋 驚 塌 樹 掛.....

P.S. 打 風 時 , 大 家 不 要 只 掛 著 會 翻 車, 其 實 塌 樹 跌 招 牌 而


打 中 巴 士 的 機 會 係 好 大 o架 !


Article 4: (Request 2)

> 藍 田 站 長 (jackie01@hknet.com) said:


>


> 唔 記 得 邊 一 年,又 係 掛'八 仔'(唔 係 八 達 通 呀 :p),當 時 全 香 港 所 有o既 巴 士 都 停 駛 晒.


> 不 過 就 有 一 條 線 係 仍 然 維 持'有 限 度 服 務'o既...


>


> 呢 條 就 係...前 中 巴o既A20!!!
>


> 唔 知o個 時 有 無 人 認 為 呢 個'老 手'值 得 借 鏡 呢? :~)

我 諗 你 講 個 次 應 該 係 一 九 九 七 年 八 月 二 日 吹 襲 香 港o既 颱 風 '維 克 托',


當 日 中 午 掛 八 號 風 球, 當 時 天 文 台 預 測 個 颱 風 會 正 面 吹 襲 本 港,


當 時 除 左 中 九 記 o既 機 場 線 同 城 巴 118 外, 其 餘 o既 巴 士 路 線 o係 下 午 四 點 半 已 經 停 駛,


而 係 下 午 四 點 十 天 文 台 掛 起 九 號 風 球, 遲 o的 仲 可 能 會 掛 十 號 風 球,


所 以 九 記 機 場 線 同 城 巴 118 係 下 午 五 點 停 駛, 而 最 後 中 記 A20 係 七 點 半 都 停 駛.

其 實 o個 日 九 記 機 場 線 係 八 號 風 球 之 下 都 有 提 供 服 務, 只 係 掛 左 九 號 風 球 之 後 先 至 停 駛,


除 非 你 唔 係 講 呢 次 o既 打 風 啦 ^_^
Kevin Wong


Article 4: (Request 3)

> 叻 霸 佳 (letchan@netvigator.com) said:


>


> 冇 錯 ﹗ 佢 行 單 層 , 反 的 機 會 都 細 ﹗


> 不 過 佢 肯 冇 保 險 都 出 來 行 , 不 致 要 人 坐 坐 地 起 價 的 士 ﹗


> 咁 先 係 服 務 精 神 ﹗

咁 事 實 上 , 中 巴o既A20同970o既 服 務 水 平 都 係 不 俗 的 , 始 終 當 時 中 巴


想 藉 佢 地 來 省 省 招 牌 , 但 是 始 終 都 係 救 唔 番 , 真 有 點 兒 可 惜 !

Christopher


Article 4: (Request 4)

但 記 唔 記 得 九 五 年 一 次 打 風, 九 巴 反 應 就 最 快 捷, 不 理 乘 客 是 否 疏 導


就 趕 住 收 車, 攪 到 荃 灣 往 屯 門 紅 小 收 兩 條 紅 衫 魚. 仲 要 全 冷 線 首 當 其


衝, 在 掛 波 後 四 小 時 即 收.(當 日 掛 波 約2點, 未 夠 六 時 就 收 到 差 不 多


無 車) 結 果 當 日60M/68M的 排 隊 人 龍 去 到B出 口;59M沿 政 府 合 署 排 到 荃


錦 商 場 內.


但 對 面 外 有 唔 少 路 線 都 維 持 有 限 度 服 務, 所 謂 黃 藍 大 雨 戰 嘛!

Jess


Article 4: (Request 5)

> 2500 (irawan@ctimail.com) said:


> 陰 謀 論?!


> 一 看 就 知,


> 又 係 歌 頌 自 己 喜 歡 的 公 司.


> 同 踩 其 他 公 司...


> 我 一 看 到 你D文, 就 知 入 便 有 歌 頌 某 公 司 的'表 現'

唔 係 o丫, 其 他 佢 貼 o既 文 我 唔 知, 呢 篇 畀 唔 到 我 有 你 講 呢 個 感 覺.


雖 然 當 中 我 不 盡 同 意, 但 文 中 的 論 點 都 算 有 邏 輯 和 合 理.

如 果 你 發 覺 有 什 麼 偏 袒 之 處, 應 該 逐 點 去 反 駁, 而 家 你 咁 空 泛 地 講,


只 會 令 人 覺 得 你 對 人 不 對 事, 玩 人 身 攻 擊.

--


車 匙!


Article 4: (Request 6)

只 要 有 真 憑 實 據, 何 來 陰 謀 論,歌 頌 自 己 喜 歡 的 公 司


or同 踩 其 他 公 司 之 理 論 呀:)

世 界 上 之 事 情 不 宜 乜 都 用 陰 謀 論 看 既


否 則 便 沒 什 麼 朋 友,人 人 也 是 你 之 敵 人u

個 名 同 你 相 同 的


2500mkengArticle 5:

下列路線將繼續暫停服務


DA54 (da54@netteens.net) from 205.252.144.176 at Sun May 2 18:02, 1999 said:


三 號 風 球 下, 下 列 路 線 將 繼 續 暫 停 服 務:

新 巴: 65, 83, 309, 338


城 巴: 5C, 12, 314, 515, 529, 973, 904R, 906R, S53, S54

其 他 全 部 恢 復 正 常.


Article 5: (Request 1)

> 2500 (willychg@netvigator.com) said:


> 城 巴 又 幾 古 怪, 打 風 停5c


> , 其 實 有 咩 危 險or 因 素 要 令 佢 停 止 服 務 呢:p


> 又 唔 見 其 他 線 停 止 服 務.


>


> 雖 然5c 今 日 冇 乜 人 坐


> 2500mkcheng


咁 呀 係 呀 ﹗


新 巴: 65, 83, 309, 338


城 巴: 5C, 12, 314, 515, 529, 973, 904R, 906R, S53, S54


假 日 特 別 線 可 以 理 解 , 但 係 其 他 又 點 解 呢 ﹖


5C我 唔 知 , 但 係12,S53,S54都 係 單 層 又 係 咪 意 思 , 唔 通 佢 想 話 我


知 單 層 車 會 反 ﹖ 就 算 係 三 號 風 都 吹 佢 唔 反 啦 ﹗


Article 5: (Request 2)

S53和S54可 能 是 要 配 合 渡 輪 復 航 。(有 錯 請 指 正 。)


Article 5: (Request 3)

> 前 中 巴8號 線 太 守VA51 (parnell@cyberec.com) said:


> 新 巴83,338號 線 都 停 得 好 有 問 題......

呢 兩 條 線 一 來 差 唔 多 可 以 開 尾 車 、 開 來o徒 氣 ;


二 來 都 冇 人 坐 啦 ; 三 來 有 其 他 線 代 替...

停 左 又 有 乜 問 題 ?Article 6:

Re: 通風機問題


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.11.232 at Sun May 2 23:03, 1999 said:


> Jacky(S3M80) (jackyyng@hkschool.net) said:


> 唔 知 大 家 有 冇 數 過 每 架 通 風 巴 總 共 有 幾 多 個 通 風 機 ?


> 答 案 ︰ 上 下 各 四 , 全 八 。


> 問 題 來 啦 ! 咁 少 涌 風 機 夠 唔 夠 架 車 咁 多 人 享 用 出 呢 ?


> 我 可 以 咁 講 ︰ 唔 夠 !


> 試 下 落 雨 閂 哂 所 有 窗 , 睇 下 開 左 風 機 仲 有 幾 焗 你 就 知 。


> 唔 知 點 解 三 款 通 風 巴 士 都 係 咁 岩 裝 得 八 個 通 風 機 咁 少 ?


> 裝 多 三 四 把 唔 洗 死 者 !


> 大 家 又 有 何 高 見 ? !

每 層 有 四 把 咪 叫 多o羅 ! 你 睇o下o的ME、BL94-123、3BL62-107、3BL109、3BL111、3BL114、3BL162、 所 有 有 風 機3N、 舊 都 普 殼S3N都


只 係 每 層 得 兩 大 把 咋 ! 巨 龍o個o的 就 連 風 都 弱 到 你 唔 覺 佢 有 開 到 。 後


期o個o的 都 算 好 得 多o羅 ! 而 不 少S3M下 層 司 機 位 後 面o個 個 風 機 口 係


密 封o左o既 。

而 大 家 有 否 留 意 到 , 密 龍 樓 梯 有 風 機 風 口 的 , 有 次 上 樓 上 時 都 吹 過 ,


唔 知 咁 會 唔 會 吸 引 到o的 人 企o係 樓 梯 度 呢 ?

大 家 又 有 冇 試 過 抽 風 機 變 做 抽 水 機 , 有 次 落 大 雨 搭S3BL, 就 試 過 水 都


抽 埋 入o黎 , 搞 到 成 身 濕 晒 !

Christopher


Article 6: (Request 1)

聽 講 呢 批 利 籣 有 O的 已 經 冇 左 通 風 機 , 得 番 個 殼 .


我 覺 得 S3M 上 層 通 風 機 都 係 冇 乜 料 到 .


冇 乜 邊 架 車 好 風 得 過 呢 度 囉 .


Article 6: (Request 2)

好 耐 都 未 上 過BL119(成 半 年 啦), 所 以 呢 批 係 咪 真 係 得 兩 把 ,


我 唔 敢 講 。3BL162就 唔 多 為 意(我 上 過 一 次)。 其 他 , 都 好 耐


未 上 過 , 唔 知 道 咁 多 了 。


巨 龍 都 唔 係 太 弱 者 , 但 係 又 真 係 唔 掂 。


S3M下 層 司 機 位 後 面o個 個 風 機 口 係 密 封o左o既 咩 ?


我 今 日 上 左 架S3M15, 唔 洗 通 風 機 都 入 到 水(上 層 天 花)。Article 7:

[新聞]八號風球趕乘客下車/九巴購物線??


Ambrose (ambrosey@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Mon May 3 08:48, 1999 said:


哇 ! 聞 所 未 聞 ! 直 通 巴 司 機 八 號 風 球 期 間 中 途 趕 客 落 車 回 港 客 被


迫 滯 留 皇 崗 ! 這 不 負 責 任 做 法 竟 然 在 現 在 仍 然 出 現 。 大 家 可 以 到


下 面 太 陽 報 看 看 ! 另 外 九 巴 繼 用 廣 告 挑 戰 地 鐵 要 花 氣 力 上 落 梯 級


及 車 程 困 悶 外 , 九 巴 重 新 包 裝 六 條 行 走 彌 敦 道 巴 士 線 購 物 巴 士 線


, 並 以 低 於 五 元 的 車 費 作 招 徠 。

司 機 八 號 風 球 期 間 竟 趕 乘 客 下 車


九 巴 設 六 條 購 物 巴 士 線

廣 告 : 如 果 需 要 更 多 今 天 本 地 交 通 新 聞 請 進 這 地 方 !HKPT - Daily Hot News


謝 謝 !


Ambrose


Article 7: (Request 1)

> DD9738 (n170@netvigator.com) said:


>


> 唔 係 又B1,2,5,6,7,9六 條 嗎,因 為 聖 誕 巴 士 都 係 用6條 線 低 於


> 5個 大 洋 的 車 資.


>


> DD9738

What's the big deal? It costs less than 4 bucks on the other


side of the harbour from Kennedy Town to North Point, now


with some SLF service.

100/911R/M1 Wong


who is most displeased with B1's super high floor and no


service after 1700 hour (to deter working people) 'excellent'


service.


Article 7: (Request 2)

Yes, this is B1, !, 2, 6, 6A and 9!

AmbroseArticle 8:

Re: '廣告' 巴士資訊網更新


Gary&Carol (garycarol@ctimail.com) from 208.151.92.135 at Sun May 2 21:42, 1999 said:


> John--2100 (jmtng@hknet.com) said:


> 巴 士 資 訊 網已 作 以 下 的 更 新 :


>


> 1.五 月 大 相--新 巴20號 線


> 2.已 加 上 新 輕 鐵 接 駁 路 線A52, 及 所 有 東 鐵 接 駁 路 線 資 料


請 檢 查 清 楚 部 份 資 料, 別 誤 導 其 他 需 要 正 確 資 訊 的 板 友


勞 煩 之 處, 不 勝 銘 感

> 3.加 上 新 巴84M優 惠 車 費 詳 情


> 4.所 有 行 經 軒 尼 詩 道 東 行 的 新 巴 及 城 巴 路 線 分 站 資 料 己 作 更 新


>


> John--2100


Article 8: (Request 1)

資 料 錯 漏 百 出,唔 整 好 過 整!Article 9:

3號風球下奇遇--城巴RT.74


KIT (williamc@tsl.net.hk) from 203.80.97.75 at Sun May 2 21:59, 1999 said:

今 朝 十 點 半 係 灣 仔 入 境 大 樓 外 等720,


不 久 見 到 架29R(3號 風 球 仲 開,又 得


司 機 一 個)就 在 此 時 對 面 有 輛#721


的 車 車 頭 路 線 牌 是:


中 環 74.車 尾 又 是 打 74再 看 車 上


是 有 一 名 乘 客 的......


究 竟 點 解?(有 無 人 見 到)

另 問29R係 唔 係 繞 經 會 展,因 我 見 有


架29R經 過.Article 10:

Re: 東鐵接駁巴士收費首天情況


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 208.139.122.142 at Mon May 3 13:11, 1999 said:


> Gary&Carol (garycarol@ctimail.com) said:


> 於 富 善 總 站, 人 龍 情 況 大 致 穩 定(因 為 得 三 四 十 人)


> 但 到 上 車 一 刻 便... 麻 煩 多 多 了


> 似 有 很 多 上 了 年 紀 的 乘 客 仍 未 知 道 要 收 錢


> 以 前 濫 用 服 務 的 學 生 (即 往 火 車 站 區 的)今 天 明 顯 少 了 很 多


>


> 而 站 頭 亦 經 常 保 持 著 有 三 部 巴 士 停 泊 等 候 上 客

K16 still 'ting chap' towards Middle Road this morning.

100/911R/M1 Wong


Article 10: (Request 1)

問 題 兩 個:


(1) 點 解K11熱 狗 係 收$2.40, 唔 係$2.50? (雖 然 唔 知 有 冇 熱 狗)

(2) 點 解K16會 改 左 全 日 行?Article 11:

Re: 請問新巴柴廠經理是誰?.


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.11.232 at Sun May 2 23:33, 1999 said:


> XF1 (cmblx295@ctimail.com) said:


> 聽 聞 他 好 好 人,本 人 想 結 識 他.....


> 因 為 我 見 呢 度 講....


> http://www.webcomm.com.hk/cgi-bin/hkbdb/read.cgi?t=26851-9


>


> '有d人 識 得 個 '柴 廠 經 理'


> (就 係 因 為 手 握 大 權 而 欺 壓 各 車 長 同 站 長 那 個)


>


> '經 理' 先 生 同 好 多 '巴 士 迷' 好 Friend!


> 經 常 打 電 話 吐 料 給 他 們 / E-mail


> (所 以 有 人 可 以 得 到 又 新 又 勁 的 料 但 又 唔 可 以 說 出 來 源)


>


> 仲 帶d人 入 去 車 廠 影'新 車' (大 家 知 是 那 些 人 啦)


> 佢 仲 向 某 些 車 長/站 長 單 聲...話 某 日 某 時 會 有 佢d '靚' 落 站 影 相.


> 某 些 車 長/站 長 為 怕 唔 聽 話 就 會 有 事 (見 得 多d車 長 給 佢 搞 到 留 廠, 唔 聽 話 就 奇!)


> 咪 善 待 佢d '靚'...


> (佢 咁 多'靚', 日 日 在 不 同 站 頭...以 東 區 多..大 家 心 知...) '


>


> 如 果 識 得 他 就 好 啦,唔 駛 申 請 就 入 得 廠'參 觀'啦.^-^


> 靚 女 新 板 友


> XF1

以 前 返 工 坐 中 巴 時 , 個 師 傅 話 每 朝 早 有 班 擦 鞋 仔 會o係 紅 隧 九 龍 入 口


站 或 者 馬 頭 圍 夏 巴 分 站 睇 住o的 車 埋 站 , 一 見 有 車 飛 站(不 論 滿 座 與 否


, 而 中 巴 車 是 永 不 滿 座 的 , 因 車 上 根 本 無 滿 座 牌)就 即 刻 打 小 報 告 俾


上 頭 知 , 第 二 日 師 傅 就 會 知 衰 。 而 其 中 一 個 多 數 企o係 紅 隧 口 的 , 坐


架 大 發 吉 普 公 司 車 的 , 約 三 十 多 歲 、 身 高 五 呎 五 左 右 、 打 中 巴 領 帶 的


男 子 , 師 傅 謔 稱 他 為 擦 鞋 仔 一 號 , 而 其 他 企 站 職 員 的 都 要 受 他 差 使 ,


又 話 佢 係 直 接 向 監 理 匯 報 的 。 佢 好 有 可 能 就 係 那 柴 廠 經 理 。

ChristopherArticle 12:

Re: 尋3AD51-3AD170之底盤


V3688 (jackyyng@hkschool.net) from 202.40.141.30 at Sun May 2 19:49, 1999 said:


> 阿 恆 (ryhchan@ctimail.com) said:


> 如 題 or 有 冇 一 個 網 址 轉 講 巴 士 底 盤 的 呢?


3AD51-3AD170晨 早 砌 好 哂 , 出 哂 牌 , 仲 出 左 街 行 緊 囉 喎 。


講 底 盤 , 可 以 去 該 公 司 的 網 頁 看 看 。Article 13:

頭條新聞(3.5.99)﹕軒尼詩道東行巴士站重組


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.100 at Mon May 3 11:54, 1999 said:


以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(3.5.99)明 報 ﹕

軒 尼 詩 道 東 行 巴 士 站 重 組

以 下 文 章 是 節 錄 自 今 日(3.5.99)蘋 果 日 報 ﹕

巴 士 客 多 支 持 車 站 重 組


新 舊 站 相 距 不 遠   有 嫌 運 署 欠 宣 傳Article 14:

Which 20 routes are open for tender?


Cityflyer A23 (cpitech@netvigator.com) from 205.252.144.90 at Mon May 3 10:28, 1999 said:


We learned from Apple Daily yesterday that 10 routes in Tin Shui Wai and 10 routes in Junk Bay are open for tender. So which 20 routes are open for tender?


Any X-harbour routes? Any routes to Kowloon?


Any information or only speculations?Article 15:

問退役巴士


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.3.79 at Mon May 3 03:15, 1999 said:


睇 過Mr. Mike Davis o既 九 巴 書 , 睇 到 車 隊 資 料 見S3BL46同S3BL190


都 好 早 退 役 , 唔 知 佢 地 係 因 乜 事 而 要 提 早 退 役 呢 ?

(有 次 睇 報 紙 有 幸 運 車 牌 拍 賣 , 見S3BL46個 牌DL2328拎 出o黎 賣 , 唔 知


點 解 九 記 唔 自 己 收 埋 用 呢 ? 遲o的 可 能 會 有N182個CM318都 有 機 會 拎 埋


出o黎 拍 賣 。)

今 晚 唔 知 點 解(目 訓)唔 著o既ChristopherArticle 16:

Re: 搭城記,要問司機先至有冷氣嘆~!


100/911R/M1 Wong (wongjsy@sfsu.edu) from 205.252.144.90 at Mon May 3 13:21, 1999 said:


> ● 光 板 田 ※~~(VA-61) (kyy690@netvigator.com) said:


> 我 剛 才 在 旺 角 搭 城 記rt.118,點 知 我 上 到 樓 上,發 覺 無 冷 氣 非 常 之 熱,


> 於 是 我 【 隱 無 可 隱 】 的 情 況 下 落 番 去 問 司 機:「 司 機,樓 上 無 冷 氣 」


> 之 後,司 機 開 番 冷 氣.


>


> 唉.........搭 親 城 記 都 係 咁,頭 先 我 搭 果 架 大 把 蚊 蚊.


>


> 總 之 對 城 記 的 評 語:【 失 望......唉...........】


>


> 依 家 睇 緊 【 縱 橫 四 海 大 結 局 】 的


> ● 光 板 田 ※~~~~~~~~VA-61

Most of the time whenever I travel on CTB, the A/C would be


in the 'high' position, whether or not the system is in


automatic mode.

Even in the 'high' mode in those AL types, the A/C still doesn't


seem to be enough.

In some cases, I travelled on buses in which the A/C on the


upper deck was broken. (such as one case on an AV on 68X)


The driver still let passengers to board on the bus!

100/911R/M1 WongArticle 17:

新巴最新一期‘新一篇’(四月號)經已上網


Dennis Law (ctb2500@upnaway.com) from 202.61.238.147 at Sun May 2 23:24, 1999 said:


有 興 趣 者 請 按 以 下 連 線 ﹕

‘ 新 一 篇 ’(四 月 號)Article 18:

[Adv.]Tsung Bus Coporation Homepage open


Tsung Bus Coporation (miketal@hkstar.com) from 205.252.144.90 at Sun May 2 21:53, 1999 said:


TBC Homepagewas now opened.Article 19:

邊度可以梯到今日G544活動既相呀。。


G542 (g542@paktin.com) from 206.17.109.153 at Sun May 2 21:16, 1999 said:


如 題 。 。


Stephen Cho G542


ICQ#25915501


網 頁 推 芥


KMB2E Bus Page-九 巴2E


巴 士 網 頁Article 20:

939巴士遊戲結果公佈


939巴士網主 (tangeric@netvigator.com) from 208.167.249.217 at Sun May 2 20:38, 1999 said:


首 先 向 各 位 玩 倌 說 聲sorry,因 本 人 功 課 繁 忙,沒 有 時 間update,要 到 今 日 才 能 整 理 結 果

這 次939一 周 年 估 相 遊 戲反 應 熱 烈,而 且 題 目 較 淺,大 部 份 人 都 能 拿 高 分.現 在 答 案 及 結 果 已 經 公 佈,請 各 位 前 往 觀 看.

939 BuspageArticle 21:

小請求


華貴43x (97005455@plink.cityu.edu.hk) from 144.214.4.46 at Sun May 2 19:54, 1999 said:


我 現 急 需 一 些 紙 巴 士 模 型 巴 士 綱 頁, 不 知 各 位 板 友


可 否 幫 小 弟 這 個 忙, 謝 謝!Article 22:

我終於見到喇!


Christopher (chris_ng@hk.super.net) from 202.64.3.76 at Sun May 2 19:14, 1999 said:


好 多 板 友 都 話 未 見 過 新 巴 都 普 躉 牌 箱 打 出'歡 迎 使 用 八 達 通'字 樣 , 昨


日 我 終 於 見 到 一 架 , 好 似 係3007行694就 有 出 呢 句o野 喇 !

ChristopherArticle 23:

Re: 尋車(更正)


71B (hangk@netvigator.com) from 203.80.69.58 at Mon May 3 14:22, 1999 said:


> 阿 恆 (ryhchan@ctimail.com) said:


> 請 問 有 冇 板 友 見 過 以 下 巴 士 呢?


> AV278 HL831,


271


> AV283 HL1097,


> AV294 HL1732,


> 3AD3 HG6732,


> 3AD106 HN9388,


> ADS157 GZ7742,


> S3BL251 DW3913 及


> S3M69 DP2106.


> 它 們 在 哪 個 廠 和 在 哪 條 線 行 駛 呢?


> 謝 謝 各 位.


> 阿 恆Article 24:

新投票:在巴士上


豐巴 (simong@netvigator.com) from 168.70.89.39 at Sun May 2 18:52, 1999 said:


<<在 巴 士 上>>是 假 設 你 在 巴 士 上 遇 到 一 些 特 定


的 情 況 時,你 第 一 時 間 的 反 應 是 甚 麼?


每 一 次 都 會 有 幾 個 不 同 的 反 應 給 你 選 擇,


題 目 每 個 月 初 更 新 一 次

今 個 月 的 題 目 是:假 設 你 坐 在 一 架 長 途 巴 士 上,


看 見 一 個 老 婦 人 企 在 你 隔 離,你 會 怎 樣 做?

歡 迎 投 下 你 的 一 票!

在 巴 士 上

豐 巴Article 25:

新巴八號風球電子牌?!


Ken Fung (kenf@hkstar.com) from 202.60.253.146 at Sun May 2 18:44, 1999 said:


今 日 掛 八 號 波 時, 有 部 份 新 巴 躉 收 車 期 間, 電 子 牌 有 異,


車 尾 牌 出 'T8', 而 車 頭 就 出 '暫 停 服 務' 及 另 一 頁 細 字,


但 可 惜 睇 唔 到, 有 冇 人 可 以 講 講 到 底 係 乜 野 內 容?

俾 Leo/天 文 台 玩 死 既 KenArticle 26:

URGENT! THE URL of.....


HR1969 (si439741@icard.hkstar.com) from 202.82.51.213 at Sun May 2 18:41, 1999 said:


What is the URL of the Corgi Model Bus Unofficial Page?


I remember that the page was introduced by Dennis Law.


Anyone can tell me? Very urgent, thanks

HR1969Article 27:

九巴仔^_^


Billy^_^ (billychui@hknet.com) from 158.132.14.19 at Mon May 3 13:46, 1999 said:


九 巴 仔 好 得 意 呀.....


但 有D似 炸 彈 人Article 28:

Re: 為什麼沒有1A份?


DR1666 (S3BL180) (rodneyle@hkstar.com) from 202.82.24.226 at Mon May 3 17:59, 1999 said:


> 大 腦 電 波 (leungweb@cyber-x.org) said:


> 九 巴 把 旗 下 六 條 巴 士 線,B1,1,2,6,6A,和9號 貼 上'九 巴 仔'標 誌,讓 市 民 方 便 來 往


> 彌 敦 道 購 物 區 和 旅 遊 點.


>


> 看 這 六 點 線 的 特 點,除B1是 來 往 太 子 至 尖 沙 咀 外,其 他 路 線 均 來 往 尖 沙 咀 和 九 龍


> 多 個 住 宅 區,而 且 不 是 全 部 路 線 走 哂 整 條 彌 敦 道.


>


> 但 為 什 麼 九 巴 不 把1A路 線 列 入'九 巴 仔'路 線 內 ? 因 為1A合 乎'九 巴 仔'六 線 的 特 點.


> 九 巴 沒 有 理 由 不 把1A線 列 入'九 巴 仔',讓 市 民 造 成 不 便.因 為 市 民 會 因1A沒 有


> 彌 敦 道 分 段 而 不 上 車.


>


> ---


> 大 腦 電 波


>

< 九 巴 仔 > 與 去 年 的 < 聖 誕Joy滿 九 巴 > 一 樣 , 用 來 宣 傳


行 經 彌 敦 道 往 尖 碼 , 而 車 費 不 多 於$5的 巴 士 線 。


不 過 ,1A全 程 空 調 收 費 是$5.9的 , 所 以 不 被 列 入 < 九 巴 仔 > 路 線 。

DR1666 (S3BL180)


ICQ UIN:32303533


Article 28: (Request 1)

仲 有 呀 ! 呢 六 條 線 之 中 , 只 有 呢 條 線 係 有 報 站 機 , 但 沒 有 彌 敦 道 分 段 ( 熱 狗 ) 。 而 且 呢 條 線 的 北 行 線 唔 係 短 途 線 的 「 標 準 收 費 」 , 熱 狗$4.20、 冷$5.90, 貴 得 滯 , 所 以 唔 納 入 「 九 巴 仔 」 路 線 之 一 。

昨 晚 竟 然 發 夢 見 到 ATR1 重 出 江 湖 , 但 見 唔 到 條 紅 線 的 968Article 29:

Re: DA82番出黎啦!


CMB DA82 (da82@netvigator.com) from 210.176.61.11 at Mon May 3 18:56, 1999 said:


> Louis (louis@hkabc.net) said:


> 今 晚 收 工 見 到DA82行23號. 離 遠 見 到 架 車 只 係 換 左 光 管, 並 無 換 到 座


> 位...


好 在 冇 改 到 坐 位...


其 實 佢 上 個 星 期 已 經 出 左 黎 行2號


(本 應 係 新 巴 最 大NUMBER線 字 軌,出 返 黎 就 行 最 細NUMBER...← 無 聊~)

DA82,HB8095.


Article 29: (Request 1)

我 指 佢 第 一 日 出 黎 行2號

DA82,HB8095.Article 30:

Re: 有冇試過搭車行過青碼橋下層


叻霸佳 (letchan@netvigator.com) from 208.151.83.231 at Mon May 3 17:14, 1999 said:


> GY9851 (ckkin@ibm.com) said:


> 有 冇 試 過 搭 車 行 過 青 碼 橋 下 層?

有 , 果 時 雞 鐵 都 未 通 車 ﹗


不 過 真 係 慢 到 想 叫 個 司 機 收 檔 ﹗


Article 30: (Request 1)

> 有 , 果 時 雞 鐵 都 未 通 車 ﹗

唔 知 有 架 機 鐵 經 過, 側 邊o的 車 比 氣 流 整 到 點 呢?

> 不 過 真 係 慢 到 想 叫 個 司 機 收 檔 ﹗

打 風 好 似 最 快 行 得50km/hArticle 31:

Re: 新巴躉新廣告 - 華潤百貨


2A/DL13暗西怪客 (ngamsai99@schoolteam.net) from 203.184.227.94 at Mon May 3 18:53, 1999 said:


> T.P.T. (dckk@netteens.net) said:


> 今 日 望 上 新 巴 黃 廠 三 樓, 有 架 粉 紅 色o既 新 巴 躉, 個 廣 告 係


> '華 潤', 唔 知 係 咪 新o既 短 躉o黎. 似 係 油o既.. 亦 都 係 全


> 車 身 廣 告o黎.


>


> 雖 然 入 唔 到 廠, 但 係 都 會 報 料o既.....


> T.P.T.

有 時D新 巴0既 所 謂 全 車 身 廣 告 , 其 實 都 可 能 只 係 全 貼 紙 , 如 遠 距 離 睇


的 話 , 紛 紛 中 俾 自 己 隻 眼 昆 左 , 我 就 係 遠 睇 , 睇 錯 架1014,(優 之 良 品)


以 為 係 全 車 身 廣 告 , 點 知......

2A/DL13暗 西 怪 客Article 32:

Re: 九記10車字軌一問?


Philips (ykfong@vtech.net) from 202.40.210.221 at Mon May 3 17:03, 1999 said:


> 彩 虹 之 友 (ckkin@ibm.com) said:


> HOW MANY (N) IN THE THIS ROUTS ?


I saw the KMB route 10 use some of the M instead of the N


when I take the route 29M to Shun Lee because many N is not in


service.


But how many N operate in the route 10, I don't know.Article 33:

請問嶼巴A35的五十令巴士幾點會出現


A.C (tinaau@cyberec.com) from 202.60.254.29 at Mon May 3 19:05, 1999 said:


請 問 嶼 巴A35的 五 十 令 巴 士 幾 點 會 出 現

舊 抵 在 冠 忠 那 部

Tarks!Article 34:

新非專利線 加州花園 - 青衣機鐵站


Peggy Lau (chihping@netvigator.com) from 203.83.86.40 at Mon May 3 18:45, 1999 said:


今 日 見 到 一 架 泰 豐 巴 士 車 頭 有 塊 牌 寫'加 州-青 衣',停 於 青 衣 城 穿 梭 巴 士 站 前


請 問 是 屋 村 巴 士 定 住 客 巴 士Article 35:

advertisement Big update.


HR1969 (si439741@icard.hkstar.com) from 202.82.53.254 at Mon May 3 18:32, 1999 said:


1. Added two articles Goodbye KCRC Bus and How to make a bus???.


2. Changed the bgcolour


3. Added KCRC Photos in the Photo album

URL: http://lmc.hkcampus.net/~lmc02138


HR1969Article 36:

84


DA74 (c3035083@hkstar.com) from 208.139.126.212 at Mon May 3 18:07, 1999 said:


Was there any Air Cond nus on NWFB Rt84 on (2/5/99)?

I could not find any!

If there wasn't,where are they?Article 37:

對 Thread 26921的補充


永遠E22--九龍城碼頭 (cityman@netteens.net) from 205.252.144.176 at Mon May 3 16:26, 1999 said:


我 在 打Thread 26921時,說 得 有 點 不 清 楚:


我 所 說 的 「 衝 紅 燈 」 是 指 那6c在 土 瓜 灣 道 的 燈 口 停 了 後(它 是 最 前 面 的),跟 著 就 是 上 鄉 道 的 車 行,上 鄉 道 的 車 停 了 後,就 是 轉 行 人 的 綠 燈,那DD7382的6c就 是 在 剛 轉 行 人 的 綠 燈 時 衝 出 來.

事 態 嚴 重,本 人 很 想 去 九 巴 投 訴.Article 38:

7 Questions


M69 (lsming@ctimail.com) from 203.80.75.72 at Mon May 3 19:33, 1999 said:


1.Will s3m53 withdraw after the tsing yi accident?

2.Is there only one MCW (s3m22) have the advertisement of `Metrocity' (新 都 城)?

3.Why MCW and Leyland companies sold to the others?

4.Have NWFB, KMB, CTB buy any Volvo Super Olympian?

5.Are the Duple Tridents easily get fire in KMB, CTB?

6.How many Volvo Olympian AC 11m in KMB, CTB?

7.Are there any change on the KCR buses now?Article 39:

Re: KMB hotline


AV340--進 (eeckc98@alumni.ust.hk) from 202.40.139.40 at Mon May 3 20:10, 1999 said:


> eric (leeeric@net.polyu.edu.hk) said:


> Why KMB hotline has no information on routes M1, M2 and B1?


> where can be obtained the information?

M1, M2巳 經 取 消 左 好 耐 , 梗 係 冇 資 料 啦 ! 至 於B1, 我 就 唔 知


喇 !

--HM3044


Article 39: (Request 1)

Gakei! (Joseph_K.K._Lee_at_DTT.HONGKONG.HUB@deloitte.com.hk) said:


> M1, M2 取 銷 o左 好 耐 啦, B1 應 該 有 個 喎.

舊 年 啟 德 機 場 仲 未 關 閉 時 ,B1 資 料 係 嚮 「 機 場 巴 士 路 線 」 目 錄 裡 面 ,


到 新 機 場 開 左 龍 運 線 霸 左 7 個 位 後 ,B1 資 料 就 冇 左 , 直 至 現 在 。Article 40:

今日機場又見肥Paul


金魚 (n960@netvigator.com) from 208.167.249.133 at Mon May 3 20:24, 1999 said:


上 兩 日 就 衰 開 頭,今 日 竟 然 衰 收 尾!!

話 說 今 日 我 返AFFC(機 場 貨 運 中 心),收 工 時 我 去GTC(運 輸 中 心)


城 巴 的 兩 個Counter,得 到 他/她 們 的 殷 勤 招 待(比 我 做 多


次 馬 啦),去GTC搭E33時,突 然 聽 到 一 把 好 似 肥Paul的 聲 音,


正 想 找 另 一 個 位 坐 的 我,就 比 肥Paul Mark住,又 一 個 可 怕 的 車 程 啦


今 次 佢 可 以 由 上 車 講 到 落 車,沿 途 唔 駛 飲 水,我 都 要 飲 包 飲 品.


又 塞 車,唔 知 點 解 今 次 車 程 比 以 往 長 咁 多.....唉.....!!

金 日 金 句1:


見 到 肥Paul笑 呵 呵,佢 入 機 場 做 什 麼?


城 巴 單 張 拎 成 籮,城 巴 職 員 冇 計 囉!!

又 做 多 次 馬 的 金 魚 字Article 41:

Where 3043.3044?


bryan (andy56k@ctimail.com) from 203.80.103.86 at Mon May 3 20:03, 1999 said:


Where 3043.3044.I can't see it in Heng Fa Chuen NWFB bus park.


Thank you.


A20 VA12 Bryan ChanArticle 42:

齊齊ignore板友麥華麟!!!


小飛俠PETER YAM (cmb@hknet.com) from 202.67.219.148 at Mon May 3 21:32, 1999 said:


哼!!簡 直 令 人 無 名 火 起!!!


我 幾 次 和 板 友 麥 華 麟 談 話,


佢 始 終 死 性 不 改!!多 次 勸 他 把 抄 來 的 東 西del,


但 他 把 舊 的del又 把 新 的 抄 回,


HR 1969兄 和 我 也 多 次 幫 他,但 卻 換 來 不 禮 貌 對 待,


我 們 曾 在chat room勸 阻 他,但 他 叫 我 們shut up!!!\_/


我 真 後 悔 先 前 為 他 講 說 話.............................


請 大 家 一 起ignore他,對 他 作 出 懲 罰!!!!!

大 家 請 不 要 再 回 他 的 文!!


his icq#28523495!!

幫 人 反 被 罵


現 在 好[興]的PETER YAM


:( \_/ >_< @_@..............Article 43:

[新聞] 九巴於五月十號實行88K與87A八爪魚轉車試驗計劃


Chopio Siu (wwt51029@wwt.hkcampus.net) from 202.45.176.5 at Mon May 3 21:42, 1999 said:


九 巴 於 傳 單 上 部 分 寫 著:


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

往 大 角 咀


非 空 調 車 空 調 車


第 一 程88K (往 顯 徑 方 向) $3.0 $4.2


第 二 程87A (往 大 角 咀 方 向) 免 費 免 費


總 支 出: $3.0 $4.2

往 駿 景 園 非 空 調 車 空 調 車


第 一 程87A (往 博 康 方 向) $4.2 $5.5


第 二 程88K (往 駿 景 園 方 向) 免 費 免 費


總 支 出: $4.2 $5.5

*比 對 路 線87現 時 收 費, 乘 客 最 高 可 慳$1.2


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

88K轉87A的 問 題 *(Problem, not question)


問 題 一: 九 巴 沒 有 說 明 坐 非 空 調 車, 可 不 可 轉 空 調 車?


如 果 要 補 錢, 那 麼 空 調 車 轉 非 空 調 車 怎 麼 辦?


問 題 二: 居 於 新 翠(或 附 近)的 人 很*著 數*,


因 為 他 們 可 於 大 圍 火 車 站 搭 一 程 非 空 調 車


到 新 翠, 然 後 轉 乘87A, 即$3.0也 可 去 市 區!

87A轉88K的 問 題 *(Problem, not question)


(因87A收 費 較88K貴, 所 以 沒 有 以 上 的 問 題)

*如 試 驗 計 劃 成 功, 睇 怕 各 巴 士 迷 要 影 定87既 遺 照 啦Article 44:

您最嚴重的搭錯車事件


Nicholas Louie (nichlas@netvigator.com) from 168.70.88.81 at Mon May 3 21:33, 1999 said:


今 日 就 係 本 人 最 嚴 重 的 搭 錯 車 的 日 子


話 說 小 弟 晌 史 釗 域 道 見 到 有 部 車 頭 係 卦 小 西 灣 牌


但 係 數 字 牌 冇 寫8P, 係8


而 且 車 頭 又 冇 牌 寫 明 係8P


所 以 走 左 去 搭 喇


8全 程 空 調 係$4.10, 8P收$5.50


我 入 左$4.10又 冇 俾 司 機 鬧 所 以 上 了 樓 上


由 於 本 人 住 康 山 , 所 以 唔 搭 得8P, 見 有DA就 上 啦


點 知.....( 唔 駛 講 大 家 都 知 啦 )


結 果 晌 柴 灣 轉 地 鐵 回 家 , 下 次 都 係 坐722回 家 啦


都 係 新 巴Trident好 啦 :


小 西 灣 特 快    8P


Siu Sai Wan Express


唔 好 用DA啦 , 嚇 死 我 呀

Nicholas Louie


ICQ UIN:15306525Article 45:

放學後坐dart仔之有趣見聞


LX253 (kcchan@speednet.net) from 202.69.250.9 at Mon May 3 22:11, 1999 said:


今 日 放 學 , 一 支 公 由 黃 竹 坑 坐78返 歸 ( 已 經 不 斷 有 學 生


問 我 係 唔 係 住 華 貴 … … ) , 坐 著 部1001, 我 坐 在 高 上 去


的 位 前 一 行 ( 右 邊 ) , 短 短 的 數 分 鐘 的 旅 程 , 今 日 好 似


特 別 得 意 … …

首 先 , 坐 我 前 面 有 三 個 家 庭 主 婦 , 她 們 除 了 講 邊 度 買 『 食 送 』


平 之 外 , 講 到 坐 車 , 有 下 列 一 番 對 話 :


主 婦 甲 : 係 啦 ! 家 下 都 揀 坐 新 巴 … …


主 婦 乙 : 城 巴 都 唔 知 有 冇 洗 車 ,D凳 鬼 咁 污 糟 … …


主 婦 丙 : 而 家 朝 早 行 雙 層 車 仲 衰D, 下 層 『 縮 到 死 』 。


主 婦 乙 : 多 人 坐o丫 嘛 … …

順 帶 一 提 , 該 三 名 主 婦 一 人 坐 一 行 位 , 她 們 坐 近 通 道 談


天 , 而 近 窗 的 位 則 放 滿 她 們 剛 買 回 來 的 魚 肉 蔬 菜 … …


雖 然 自 己 不 太 喜 歡 城 巴 , 但 有 時 , 遇 著 這 類 乘 客 , 我 又


替 城 記 感 到 不 值 , 或 者 , 假 以 時 日 , 新 巴 的 巴 士 也 … …

當 車 到 了 鴨 利 州 橋 的 站 時 , 一 家 三 口 上 車 , 其 中 小 朋 友


是 嬰 兒 , 大 人 沒 有 帶 嬰 兒 車 , 兩 位 家 長 就 坐 在 司 機 位 後


的 側 身 位 , 兩 個 側 身 位 的 中 間 , 放 著 他 們 的 嬰 兒 。

原 來 , 這 種 設 計 , 無 意 中 促 進 了 親 子 關 係 , 大 概 是 設 計


師 先 生 萬 萬 也 想 不 到 的 罷 !

今 日 心 情 都 幾 好 的


LX253